Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 23. Dialogmøde med Bruger-pårørenderåd v. psykiatrien Fremtidig organisering af den ambulante misbrugsbehandling Budgettjek Social- og Sundhedsudvalgets område Status TeleCare Nord projektet - KOL området Frivilligt socialt arbejde og omsorgsarbejde Status "Vi bevæger ældre" Afgørelser fra Det sociale Nævn - Socialafdelingen Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 22 Punkter på lukket møde: 32. Hjælpemidler Socialafdelingen Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Dialogmøde med Bruger-pårørenderåd v. psykiatrien / Svend Åge Fog Beslutningstema Dialogmøde med Bruger- pårørenderåd v. psykiatrien Sagsbeskrivelse Gensidig orientering/drøftelser Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager drøftelserne til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Under dialogmødet fremkom følgende temaer, som Social- og Sundhedsudvalget ønsker der arbejdes videre med til budget 2014: - Akut-tilbud på Toftehøj - Akut telefonlinje (evt. inspiration fra Hjørring) - Pulje - eks. kr til indsatser, hvor der mangler lovgrundlag. Borgere som falder igennem paragrafferne. Eks. en borger der bor på plejecenter kan ikke bevilges bostøtte Alle deltagere i dialogmødet udtrykte tilfredshed med denne mulighed for udveksling af synspunkter og holdninger. Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

4 Social- og Sundhedsudvalget Fremtidig organisering af den ambulante misbrugsbehandling / Preben Gram Beslutningstema Fremtidig organisering af den ambulante misbrugsbehandling. Sagsbeskrivelse: Opgaverne vedrørende misbrugsbehandling overgik 1. maj 2011 fra Region Nordjylland til de nordjyske kommuner. I forlængelse heraf besluttede Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune at indgå et samarbejde om den ambulante del af misbrugsbehandlingen i form af BehandlingsCenter Nordenfjord (BCNF). I samarbejdsaftalen for BCNF er aftalt en projektperiode, der udløber ved udgangen af Aftalen forlænges automatisk med et år, medmindre en aftalepart senest 1. juli meddeler, at aftalen ikke ønskes forlænget. Der skal derfor i løbet af de kommende måneder træffes beslutning om, hvordan misbrugsbehandlingen skal organiseres fra For at kvalificere beslutningen omkring, hvorvidt kommunerne fortsat skal have en tværkommunal opgaveløsning på området, er udarbejdet en evalueringsrapport, som hermed præsenteres for Socialudvalget. Evalueringsrapporten indeholder faktuelle data om indsatsen i BCNF samt en vurdering af kvalitet og effekt af ydelserne fra samarbejdspartnere i kommunerne, brugere og medarbejdere. Rapporten viser, at BCNF generelt har løst opgaven tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var opstillet ved opstarten af projektet. Det fremgår dog også, at der er behov for fokus på og udvikling i forhold til særligt: - Fleksibilitet i behandlingstilbuddet - Samarbejdet mellem misbrugsbehandlingen og den øvrige sociale indsats BCNF er på nuværende tidspunkt organiseret i en samarbejdsmodel, hvor samarbejdet er baseret på et politisk aftalegrundlag, og hvor hver kommune bidrager med personale og faciliteter til løsning af den fælles opgave. Den enkelte kommunes bidrag er beregnet med kommunernes indbyggertal som fordelingsnøgle. Det har vist sig, at denne model på nogle områder resulterer i mere administrativt arbejde, ligesom der er en række juridiske og forvaltningsmæssige problemstillinger i forhold til modellen.

5 Social- og Sundhedsudvalget Styregruppen anbefaler derfor, at et eventuelt fortsat tværkommunalt samarbejde tager udgangspunkt i en entreprenørmodel, hvor en enkelt kommune bliver driftsherre, mens de øvrige kommuner køber ydelserne ved entreprenøren efter en konkret og bindende aftale om pris, kvalitet mv. Alternativet til et fortsat fælleskommunalt samarbejde er, at opgaven tages hjem til den enkelte kommune, som organiserer behandlingsopgaven i eget regi. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at indgå bilaterale aftaler med hinanden om køb og salg af ydelser. Der er dermed to overordnede organiseringsmuligheder fremadrettet: - Hjemtagning af opgaven til den enkelte kommune. - Fortsat tværkommunalt samarbejde med udgangspunkt i en entreprenørmodel. En hjemtagning af opgaven vil give den enkelte kommune mulighed for selv at organisere misbrugsbehandlingen, hvilket blandt andet vil forbedre koordineringsarbejdet i forhold til andre kommunale indsatser. Denne model forudsætter dog, at de individuelle kommuner har tilstrækkeligt volumen til at opretholde faglig udvikling og kvalitet. En entreprenørmodel sikrer en større volumen, men for at opnå fordele herved må en fælleskommunal organisering bygge på standardiserede ydelser, hvilket vanskeliggør samtænkning af indsatsen med kommunens øvrige indsatser, ligesom det kræver, at kommunerne er enige om service- og indsatsniveau. Fordele og ulemper forbundet med de to grundlæggende modeller kan på nogle områder imødekommes ved at kombinere elementer fra de forskellige modeller. Med udgangspunkt i en hjemtagning opgaven, vil det således være en mulighed, at kommunerne indgår aftale om udveksling af specialiserede ydelser, behandlerressourcer ved spidsbelastning og faglig udvikling af medarbejdersiden. På samme måde kan en entreprenørmodel organiseres, så det er muligt at tilkøbe mere specialiserede ydelser, og dermed sikre muligheden for en specialiseret indsats i den enkelte kommune. Der vil dog også være både fordele og ulemper knyttet til ovenstående typer af kombinationsmodeller. I forhold til overvejelserne omkring fortsat tværkommunalt samarbejde, ser alle de involverede kommuner en udfordring i at balancere ønsker om tværkommunalt samarbejde med målsætninger om øget fokus på det tværgående samarbejde internt i kommunerne. Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget, samt få afklaret kommunernes indstilling til fortsat samarbejde og valg af organisationsmodel,

6 Social- og Sundhedsudvalget foreslås det, at der afholdes en fælles temadag med politisk deltagelse, hvor indholdet blandt andet kunne være input fra en ekstern på misbrugsområdet. Retsgrundlag Servicelovens 101 (Stofmisbrugsbehandling) Sundhedslovens 141 (Alkoholmisbrugsbehandling) Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har ikke været til høring i Handicaprådet. Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget angiver retning for det videre arbejde omkring fremtidig organisering af den ambulante misbrugsbehandling. Herunder ønskes en tilkendegivelse i forhold til, hvorvidt der er interesse for at afholde en fælles temadag med politisk deltagelse. Bilag: Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord 2013 Social- og Sundhedsudvalget, den Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav, at der arbejdes videre med et fortsat tværkommunalt samarbejde med udgangspunkt i en entreprenørmodel, og - at der afholdes en fælles temadag med politisk deltagelse. Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Budgettjek Social- og Sundhedsudvalgets område /Svend Åge Fog Beslutningstema Drøftelse af Budgettjek 2013 samt indsats i forhold hertil på Social- og Sundhedsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 13. december 2012 i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning , at der skal gennemføres et budgettjek på flere af kommunes områder. Formålet med Budgettjek 2013 er at give et første bud på eventuelle afvigelser i forhold til det godkendte budget. Budgettjekket gennemføres på beskæftigelsesområdet, voksenhandicapområdet og børn/ungeområdet ('visitationsrammen'). På ældreområdet følges der op på udvalgte områder (sygepleje, kautionsborgere mv.). Grundlaget for budgettjekket er det foreløbige regnskab for 2012 samt viden om udvikling/tilgang/afgang i Budgettjekket tager derudover udgangspunkt i ledelsens forventninger til udviklingen i 2013 eksempelvis med hensyn til aktiveringsgrader, revisitationer, ændringer i serviceniveau mv. Budgettjek 2013 viser, at der på flere af de analyserede områder er risiko for merudgifter i forhold til budget Der vil før udvalgsmødet blive udsendt bilag, der redegør for de skønnede afvigelser. Direktionen besluttede på deres møder den 8. januar og den 29. januar 2013, at afvigelser fra budgettet skal imødegås ved kompenserende tiltag, så det sikres at 2013 holdes mest muligt i balance. Det drejer sig i første omgang om nødvendige opstramninger på de områder, hvor der er risiko for merudgifter. Herudover skal der udarbejdes forslag til nye indsatser herunder også forslag som vil få indflydelse på kommunens serviceniveau på de enkelte områder. Direktionen understreger, at alle serviceområder ikke kun dem hvor der er risiko for merudgifter forventes at skulle bringes i spil for at skabe balance i Forvaltningerne skal således fremlægge forslag til indsatser på baggrund af budgettjekket til drøftelse i fagudvalgene i februar. Herefter skal direktionen udarbejde et samlet forslag til handlingsplan til

8 Social- og Sundhedsudvalget forelæggelse og politisk godkendelse på fagudvalgsmøderne i marts, og efterfølgende behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes samlede sagsfremstillinger til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandlinger af budgettjekket i februar og marts. Direktionen vil i hele perioden i tæt samspil med fagcheferne følge op på de nødvendige indsatser. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Budgettjek 2013, og at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forvaltningens forslag til indsatser. Social- og Sundhedsudvalget den Drøftet - forslag til kompenserende besparelser tages med i det videre forberedende arbejde til næste møde i udvalget. Fraværende: Afbud: Genbehandling Social-og Sundhedsudvalget Fortsat sagsbeskrivelse Budgettjek 2013 blev i februar behandlet i fagudvalgene og i økonomiudvalget. Budgettjekket viser, at der er risiko for følgende afvigelser i 2013: Forebyggelse, Sundhed og Særlig indsats: 12,6 mio. kr. - hovedsagelig familiepleje/eget værelse, konsulentbistand, aflastning, kontaktperson og økonomisk støtte Beskæftigelsesområdet 16,9 mio. kr.

9 Social- og Sundhedsudvalget hovedsagelig kontanthjælp, revalidering, fleksjob og seniorjob, mens der er mindreudgifter på sygedagpenge Ældre- og Handicapområdet 3,5 mio. kr. - hovedsageligt andre kommuners plejehjem og i mindre grad sygepleje og handicap, mens der er mindreudgifter på plejecentrene Herudover er der en uudnyttet bufferpulje på økonomiudvalgets område (afsat blandt andet på baggrund af usikkerheder vedrørende beskæftigelsesområdet) på 2,5 mio. kr. De skønnede afvigelser forventes dermed at udgøre 30,5 mio. kr. Heraf vedrører 4,2 mio. kr. seniorjobs, hvor der er forventning om en vis statslig kompensation for merudgifterne. Desuden vedrører 8,3 mio. kr. kontanthjælp, hvor der på grund af en landsdækkende stigning på området er mulighed for en vis kompensation via budgetgarantien. På møderne i fagudvalgene i februar blev der givet signaler til forvaltningerne om, hvilke områder der kan arbejdes videre med, med henblik på en præsentation af disse på udvalgsmøderne i marts måned. Økonomiudvalget drøftede budgettjekket på deres møde den 13. februar Økonomiudvalget fastsatte på baggrund af budgettjekkets skønnede merudgifter, at der skal fremsættes forslag til og gennemføres kompenserende besparelser indenfor følgende rammer på de enkelte udvalgsområder: Børne- og Familieudvalget 10 mio. kr., heraf minimum 5 mio. kr. på forebyggelse og anbringelse, Beskæftigelsesudvalget 6 mio. kr., Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 0,2 mio. kr. samt Økonomiudvalget 2,5 mio. kr. Herudover er der mulighed for at overføre driftsmidler til asfalt, fortove og bygningsvedligeholdelse på 10,2 mio. kr. for at skabe et økonomisk råderum. Herudover besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningerne skal udarbejde konkrete beslutningsforslag til forelæggelse på temamødet den 28. februar Ligeledes besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningernes forslag til kompenserende reduktioner skal behandles i udvalg og Kommunalbestyrelse i marts måned. Med Økonomiudvalgets oplæg til kompenserende mindreudgifter vil der fortsat være overskud på driftsresultatet for 2013 svarende til det oprindelige budget. Social- og Sundhedsudvalget har på møde d. 5. februar 2013 tilkendegivet, at man ønsker undersøgt, hvorledes der kan sikres en højere belægningsprocent på kommunens plejecentre.

10 Social- og Sundhedsudvalget På baggrund af dette ønske, vil det ikke være muligt, at effektuere tidligere fremsat forslag om besparelse på plejecentre ved nedsættelse af belægnings % til 94 %. Der skal derfor findes yderligere kompenserende besparelser med kr Endvidere er det efter budgettjek notat af d. 29. januar 2013 konstateret, at Jammerbugt kommune i 2013 skal betale kr til TeleCareNord projektet der henvises til særskilt sag som behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 5. marts Kompenserende besparelser indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetområdet udgør herefter: Økonomiudvalgets beslutning kr Forslag om nedsættelse af belægnings % på plejecentre trækkes tilbage kr Ny kompenserende besparelser ved reduktion af BUM-konto ( flere borgere på plejecentre) - kr Manglende budget til TeleCareNord kr I alt kompenserende besparelser kr Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller følgende forslag til kompenserende reduktioner på Social- og Sundhedsudvalgets område: - Rammebesparelse på ældreområdet kr Ophør af tilvalgstid 15 minutter BUM-kontoen kr Rengøring og skift af sengelinned hver 3. uge kr Ophør udbringning af varm mad skøn kr Frivillighus reduktion af tilskud kr Aktivitetscentre reduktion af ramme kr Besparelse Pandrup Plejecenter under ombygning kr Besparelse ved lukning af V. Hjermitslev Plejecenter d. 1. juni 2013 kr Besparelse ved lukning af V. Hjermitslev Plejecenter d. 1. november 2013 kr Frivillighuset pulje til særlig indsats for børn kr Omstillingspulje socialafdelingen kr Lægekonsulent vakant stilling (kun 2013) kr Demenspulje rest kr Vennekredse ældreområdet vedtaget fordeling ikke udbetalt kr Bemærk nævnte handlemuligheder kan ikke alle effektueres, idet der er samhørighed mellem flere forslag. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

11 Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og finansiering Budgettjekket viser, at der er forventning om afvigelser i forhold til budgettet på kr på Social- og Sundhedsudvalgets område. Nærmere bestemt er der tale om følgende afvigelser: - Ældreområdet - 83 kautionsborgere kr SSA-timer sygepleje kr Socialpædagogisk bistand BP - kr /96 - kr Botilbud og dagbeskæftigelse kr Merudgifter kr TeleCareNord kr Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller følgende forslag til kompenserende reduktioner på Social- og Sundhedsudvalgets område: - Rammebesparelse på ældreområdet kr Ophør af tilvalgstid 15 minutter BUM-kontoen kr Rengøring og skift af sengelinned hver 3. uge kr Ophør udbringning af varm mad skøn kr Frivillighus reduktion af tilskud kr Aktivitetscentre reduktion af ramme kr Besparelse Pandrup Plejecenter under ombygning kr Besparelse ved lukning af V. Hjermitslev Plejecenter d. 1. juni 2013 kr Besparelse ved lukning af V. Hjermitslev Plejecenter d. 1. november 2013 kr Frivillighuset pulje til særlig indsats for børn kr Omstillingspulje socialafdelingen kr Lægekonsulent vakant stilling (kun 2013) kr Demenspulje rest kr Vennekredse ældreområdet vedtaget fordeling ikke udbetalt kr Bemærk nævnte handlemuligheder kan ikke alle effektueres, idet der er samhørighed mellem flere forslag. Høring/borger- og brugerinvolvering Høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, MED-2 Social- og Sundhedsforvaltningen og MED-3 Voksen og handicap forventes, at foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af punktet. Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forvaltningens forslag til kompenserede besparelser og indstiller til Økonomiudvalget, hvilke forslag der skal iværksættes.

12 Social- og Sundhedsudvalget Bilag: Bilag SSU - Høringssvar fra Ældrerådet Budgettjek 2013 Bilag til Budgettjek 2013 Bilag til SSU : Høringssvar MED2 og 3 Social og sundhed Høringssvar Handicaprådet Budgettjek 2013 til SSU Social- og Sundhedsudvalget, den Kopi af høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og MEDudvalg niv. 2 og 3 udleveret på mødet. Social- og Sundhedsudvalget indstiller enstemmingt følgende besparelser gennemført i henhold til budgettjek Aktivitetscentre - reduktion af ramme kr Besparelse Pandrup plejecenter - under ombygning kr Praksiskonsulent - vakant stilling (kun 2013) kr Pulje forlønskoordination (OBS 2013, 2014 og 2015) kr Ramme misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecentre kr I alt kr Endvidere indstilles fra lister således: Liste A indstiller, at V. Hjermitslev Plejecenter lukkes d. 1. juni besparelse kr Alternativt indstilles en kombination, bestående af hel eller delvis reduktion af de 15 minutters tilvalgstid samt ændret procedure i forhold til visitation til plejecentre - besparelse kr Liste SF indstiller, at V. Hjermitslev Plejecenter lukker d. 1. juni besparelse kr Listerne T og V indstiller ændret procedure i forhold til visitation til plejecentre, besparelse kr og - endvidere at plejehjemsstrukturen tages op til overvejelse og beslutning i forbindelse med budget 2014, og - at der udarbejdes en liste over antal borgere på venteliste til plejecentre. Hvor mange ønsker plejecenterbolig i kommunen, hvor mange ønsker plejecenterbolig uden for kommunen, og for de borgere der ønsker plejecenterbolig uden for kommunen mulig tilkendegivelse af årsag til dette ønske. Fraværende:

13 Social- og Sundhedsudvalget Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Status TeleCare Nord projektet - KOL området / Svend Åge Fog Beslutningstema Status TeleCare Nord projektet KOL området Sagsbeskrivelse Jammerbugt kommune har modtaget følgende fra projekt ledelsen. TeleCare Nord er de nordjyske kommuner, almen praksis og Region Nordjyllands fælles storskala projekt med fokus på tværsektoriel anvendelse af telehomecare til KOL patienter. TeleCare Nord er et ambitiøst projekt, og de udfordringer projektet står overfor er komplekse. Et af projektets store styrker er derfor, at alle de nordjyske aktører bakker op om projektet. En opbakning der har haft afgørende betydning for, at TeleCare Nord nu er et af 5 indsatsområder i den nationale telemedicinske handlingsplan. Projektet er kommet godt i gang og bruger i henhold til den overordnede tidsplan det første projektår på en lang række afklaringer. Dels fastlæggelse af de it-mæssige løsninger, dels afklares, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges mellem sundhedsvæsenets parter. Budgetrevision En væsentlig opgave i TeleCare Nord er løbende at kvalificere projektets økonomiske business case og ombryde business casens estimater til et egentligt projektbudget. Projektsekretariatet har derfor gennemført 1. budgetrevision. TeleCare Nord tager afsæt i en økonomisk business case, som opstiller en række forudsætninger og antagelser for realisering af telehomecare i storskala. Heri blev det samlede projektbudget for den treårige projektperiode estimeret til 49,46 mio. kr. Kommunernes og regionens medfinansiering består dels af lokale omkostninger til bla. projektledelse, projektdeltagelse og kompetenceudvikling, omkostninger som for Regionen udgør 4,81 mio. kr. og samlet for kommunerne 5,48 mio. kr. De lokale omkostninger finansieres 100 % af kommuner og Regionen. Hertil kommer et bidrag til projektets fællesomkostninger, som udgør 39,1 mio. kr. Fællesomkostningerne finansieres 50 % af Regionen og 50 %, fordelt mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle med afsæt i indbyggertallet.

15 Social- og Sundhedsudvalget TeleCare Nord skulle som udgangspunkt finansieres af Regionen og de nordjyske kommuner. Dog med en forudsætning om, at projektet skulle arbejde aktivt på at søge ekstern finansiering, som kunne bidrage til at nedbringe projektets fællesomkostninger, og derved reducere den regionale og kommunale medfinansiering af fællesomkostningerne. Dette er i høj grad lykkedes. TeleCare Nord har modtaget eksterne bevillinger fra henholdsvis Det Obelske Familiefond, Fonden for velfærdsteknologi, og senest Det Nordjyske Vækstforum. TeleCare Nord har gennemført den 1. budgetrevision, der inkluderer virkningen af justeringer i en række business case forudsætninger, ekstern finansiering fra Digitaliseringsstyrelsen og Det Obelske familiefond, men IKKE bevillingen fra Det Nordjyske Vækstforum. Resultatet er, at de lokale omkostninger er uændrede, men at den andel af projektets fællesomkostninger, der skal finansieres af Region og kommuner, er reduceret fra 39,1 mio. kr. til 27 mio. kr. En mere udfoldet beskrivelse af budgetrevision 1, herunder hvordan den påvirker parternes finansieringsbehov, fremgår af bilag 1. Sekretariater fortsætter gennem hele projektet med at kvalificere TeleCare Nords økonomiske business case og ombryde skøn og forudsætninger til et egentligt projektbudget. Det betyder at projektets rammer løbende justeres, efterhånden som projektet bliver i stand til at kvalificere estimater og forudsætninger. Den administrative styregruppe, sundhedskoordinationsudvalget samt praksisudvalget, der fungerer som referencegrupper for TeleCare Nord, orienteres løbende i takt med at projektbudgettet og de estimater og forudsætninger projektet hviler på kvalificeres. Socialafdelingen har drøftet budgetforudsætningerne med TeleCare Nord efter modtagelse af ovenstående. Det er for 2013 en forudsætning, at projektet starter d. 1. maj Endvidere er det en forudsætning for Jammerbugt Kommune, at der tilknyttes 5 borgere fra Jammerbugt Kommune hver måned. Der er en stor udfordring lige nu der er overenskomstforhandlinger med praktiserende læger og hvis disse forhandlinger trækker ud, vil projektstarten blive udsat tilsvarende. De praktiserende lægers medvirken er en forudsætning for, at projektet kan starte. Af vedlagte bilag 1, tabel 3 fremgår det, at Jammerbugt Kommune i budgetåret 2013 skal bidrage med kr til projektet. Endvidere skal der bidrages med kr som lokale udgifter primært egne allerede budgetlagte omkostninger.

16 Social- og Sundhedsudvalget Af de oprindelige konsekvensberegningsmodeller forventes der, at være et potentiale pr. borger pr. år på kr Potentialet forventes for 50 % vedkommende at kunne reducere antal af genindlæggelser og for de sidste 50 % s vedkommende ved bevilling af mindre pleje altså af BUM-modellen. Socialafdelingen anbefaler derfor, følgende forsigtige skøn: Start af projektet bliver udskudt til d. 1. august 2013, og der forventes 5 borgere tilknyttet pr. måned resten af Budgetudfordring 2013: Bidrag 2012 ikke budgetlagt, fremført til budgetåret 2013 kr Bidrag 2013 ikke budgetlagt kr Besparelse ved færre indlæggelser på sygehus - kr Besparelse BUM-konto - kr Manglende budget 2013 kr Det skal bemærkes, at projektet ved fuld implementering på helårsbasis forventes, at kunne give et budgetoverskud på kr for Jammerbugt Kommune. Der vil blive udarbejdet budgetforslag til 2014 om dette. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Det manglende budget, forventes at blive kompenseret i forbindelse med budgettjek 2013, som behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 5. marts Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at Jammerbugt kommune fortsætter arbejdet med TeleCare Nord projektet på KOL området at der i forbindelse med budgettjek 2013 skabes fornødent budgetgrundlag til budgetåret 2013 Bilag: Bilag 1 TeleCare Nord Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt.

17 Social- og Sundhedsudvalget Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

18 Social- og Sundhedsudvalget Frivilligt socialt arbejde og omsorgsarbejde / Hanne Heuch Beslutningstema Godkendelse af forslag til uddeling af midler på det frivillige sociale område og drøftelse af ansøgningerne nr. 5, 22 og 31. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommunes initiativer for 2013 er tidligere beskrevet og drøftet, senest på møde i Social- og Sundhedsudvalget den Der er ved ansøgningsfristens udløb indkommet 18 ansøgninger om tilskud til omsorgsarbejde 79. Foreningerne angiver at have nedennævnte antal medlemmer: Birkelse Pensionistforening 101 Brovst Seniorklub 70 Efterløns- og Seniorklubben i Pandrup 45 Fjerritslev Pensionistforening 374 FO s Efterløns- og Pensionistklub 50 Hune-Blokhus Pensionistforening 200 Ingstrup Efterløns- og Pensionistforening 92 Jetsmark Pensionistforening 255 Landbrugets Seniorklub Han Herred Lerup-Tranum Pensionistforening 115 LO s Tværfaglige Efterløns- og Pensionistklub 82 Mandagsklubben i Halvrimmen 65 Saltum Pensionistforening 314 Skovsgaard Senior- og Pensionistklub 67 Vester Hjermitslev Pensionistforening 111 Øland Seniorklub 20 Aabybro Efterløns- og Pensionistforening 46 Aabybro-Biersted-Nørhalne-Gjøl Pensionistforening 324 Om omsorgsmidler medlemstilskud til pensionistforeninger - kan det oplyses, at der, efter de oplyste medlemstal, er plads til et tilskud på 67 kroner pr. registreret medlem, der modtager social pension og er tilmeldt folkeregisteret i Jammerbugt Kommune. Herved anvendes ca kr. Der er ved ansøgningsfristens udløb indkommet 51 ansøgninger om 18 tilskud. Udvalget anmodes om, at behandle og afgøre specielt tre ansøgninger: ansøgning nr. 5 fra Børn og sorg ansøgning nr. 22 fra Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening ansøgning nr. 31 fra Sorggruppe for voksne med yngre børn i Jammerbugt

19 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og godkende indstillingerne til 18 tilskud, som fremgår af vedhæftede bilag. Retsgrundlag Servicelovens 18 og 79. Økonomi og finansiering Budget Der er afsat kroner til omsorgsarbejde i h.t. SEL 79. Der er afsat kroner til frivilligt socialt arbejde i h.t. SEL 18. Høring/borger- og brugerinvolvering Ansøgningerne er drøftet med Frivillighuset. Indstilling Leder af Sundhedsafdelingen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at at at at at medlemstilskud til omsorgsarbejde i 2013 fastsættes til 67 kr. pr. registreret medlem udvalget behandler ansøgningen fra Børn og sorg udvalget behandler ansøgningen fra Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening udvalget behandler ansøgningen fra Sorggruppe for voksne med yngre børn i Jammerbugt tilskud til frivilligt socialt arbejde 1. pulje 2013 fordeles som indstillet. Bilag: Indkomne ansøgninger 1. pulje 2013 Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt - At medlemstilskud til omsorgsarbejde i 2013 fastsættes til kr. 67 pr. registreret medlem - At "Børn og sorg" bevilges kr At "Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening" bevilges kr At "Sorggruppen for voskne med yngre børn i Jammerbugt" bevilges kr At tilskud til frivilligt socialt arbejde 1. pulje 2013 fordeles som indstillet Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A)

20 Social- og Sundhedsudvalget Tilbage til toppen

21 Social- og Sundhedsudvalget Status "Vi bevæger ældre" / Svend Åge Fog Beslutningstema Status Vi bevæger ældre Sagsbeskrivelse Projekt Vi bevæger ældre har nu været i gang i et år. Der er i den forbindelse udarbejdet en status, som viser de resultater som er opnået. Projektet udløber pr. 31. december Ledergruppen i Socialafdelingen vil nu drøfte, hvordan arbejdet og metoderne fortsættes herefter. Der henvises til vedlagte bilag. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Ingen bemærkninger Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Bilag : Status januar 2013 Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

22 Social- og Sundhedsudvalget Afgørelser fra Det sociale Nævn - Socialafdelingen / Svend Åge Fog Beslutningstema Orientering om modtagne afgørelser fra Det sociale Nævn Socialafdelingen Sagsbeskrivelse Følgende afgørelser modtaget: Ansøgt om Klage over Stadfæstelse Hjemvisning Elcykel Afslag X Retsgrundlag Retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager afgørelserne til efterretning. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A)

23 Social- og Sundhedsudvalget Tilbage til toppen

24 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Svend Åge Fog Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer Sagsbeskrivelse Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Social- og Sundhedsudvalget vil bede Teknik og Miljø om opgradering af snerydning omkring Torvestræde i Aabybro. Drøftet aflastningspladser på Solgården - dobbelt stuer. Der arbejdes administrativt med at undersøge andre og formentligt bedre muligheder. Der blev orienteret om ny varsling af huslejeforhøjelser vedrørende Sneppen. Fraværende: Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

25 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Svend Åge Fog Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Der blev orienteret om KL's Topmøde d. 16. og 17. maj Der kan ske tilmelding på næste møde i SSU. Fraværende: Mads Guldhammer (F) Per Halsboe-Larsen (A) Tilbage til toppen

26 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Frank Østergaard (F) Ib Nellemann (V) Jane Nørgaard (A) Mads Guldhammer (F) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Steen Andersen (T)

27

28 #$ : '"1+<1!#9!!"#$!"%#"& '!(##& )#*"+,-.*,-/& 01#2!34!!"%#"15 06$7"$1#8!18 *+<95 1"##"9: 1#$1099!19; =+<#9 )7%""1%%"1#%#"9 19 '##9 >19 ###;9 =+<#%"9 ###9& 9;;!19& ;; 1"+<1!195 '##95 >19? 19? =+<#%"9? ###9?!19? A$%$$#"1#"1%!(;9 Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 2 af 23

29 f CDEEFGHI JKLMNOPNOQRSROPQOTUVWRXLVWOYMPQZUPL[NORLU\UTM]^_``aRMbOLU[Pc[RQ]dZZMPQeUZQOP[RQf ]dv\o\[ttxporghqopa[rwupqozvowovzxeeoqoiroqoru\vymnpjk]srrupljlmttorwxle[lmnvs o[ttxpomeoemwzorooeanzzov\[ttxpmzevmtmrwo]qo[tnmroemlozvomamtwxzmpeve[af[lmz\[f Y[ZWOYMPQZUPLUa[RTMapOYMPQZUPLVqOPeORc[RQOPa][RQrpqcisg tmtmrwo]qvmaemzopa[rpoympqzuplvqopeorc[rqopa][rq[tameeoru B }OROVKO\eUNO\[TTXPORa[ROVe RVOZN WOPMP[PdTR QLUNPUPLjXQROQPUPLMaTUVWRXLORO[LVXWf VeUeXeU[PVWOYMPQZUPLg}ORXQ[NORORNUVUeMeU[PV[KLMNOPa[ReVMeKZMyOROeU\[TTXPORPOj[LOPYNOR TdPQULYOQVMaLSROZVOK YNUZORQORa[RQOPOP\OZeO\[TTXPOg~Q[NORQO[KLMNORjQORNMROeMLOVU QOPOP\OZeO\[TTXPOjORQOeWOVZXeeOejMepqciYOZZORU\\OeUZWdQORQSLPWOYMPQZUPLg i[rt ZOeTOQMeOeMWZOROOPanZZOV\[TTXPMZ[KLMNOZSVPUPLORMeaMVeY[ZQOOPYS]aMLZUL\NMZUeOeU TUVWRXLVWOYMPQZUPLOPg}OPanZZOV[RLMPUVORUPLV\MZVU\ROOeWnROQdLeULeTUVWRXLVWOYMPQZUPLVf TUZ]STOQQOPedPLQOMa[KLMNORjQORV\MZeUZa[RMeaML[TR QOeXQNU\ZOV[LNOQZULOY[ZQOVgcSLZOf [RQOPOa[RpqciOR\NMZUeOejaZO\VUWUZUeOe[LT[WUZUeOeg vz\[y[zwoympqzupla[rn[\vpofmtwxzmpe[lqmlwoympqzuplrtxpqyoqvz[nopw`x`s }ORORUVMTMRWO]QVMaeMZOP[T\RUPLpqciMaeMZeOPf RULKR[]O\eKORU[QOjV[TXQZSWORTOQXQf te[awoympqzupla[rn[\vpofmtwxzmpe[lqmlwoympqzuplrtornuyoz[nopw`_`s LMPLOPMa^_`g}OPPOONMZXORUPLUPQL RUWOVZXePUPLVLRXPQZMLOea[RjYN[RQMPTUVWRXLVWOYMPQf zuzwxqeuzxplofa[rzswa[rxplotoqve[atuvwrxlrtornuyoz[nopw`_`s ZUPLOPV\MZ[RLMPUVOROVaROTMQROeeOeg { RSROPQOVMTeMZORrtORNUyOZ[NOPw`_s ƒd G F HE H NMZXORUPLOPWdLLORK UPKXeaRMQONnVOPeZULVeOUPeOROVVOPeORUpqciupRXLOROjVMTMRWO]QVKMRef PORO[LTOQMRWO]QOROg}ORXQ[NORUPQQRMLOVVeMeUVeUV\OQMeMaRMpqciV][XRPMZVdVeOTg Evvaal lluueer ri iinnggeenn bbyyggggeer r ppåå: : Innt I teer rvvi iieew meedd meeddaar rbbeej jjddeer ree ii i BCNFF Innt I teer rvvi iieew meedd meeddaar rbbeej jjddeer ree oogg lleeddeer l ree ii i myynnddi iigghheeddssf fuunnkkt ti iioonneer rnnee ii i kkoommuunneer rnnee Sppøør rggeesskkeemaauunnddeer rssøøggeel llssee bbl llaannddt t bbr ruuggeer rnnee aaf f BCNFF Staat ti iisst ti iisskk maat teer ri iiaal llee Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 3 af 23

30 tedrolrxkkopupqciymrnmzleeroyopermzoonmzxoruplveotmorjv[tonmzxoruplopv\mza[\xvorok g ha[rwupqozvotoqxqnnzlozvopmaeotmorpojwzonqoearmnmzlemea[\xvorok S\[P[TU[LWOPyYf TMR\UPLUa[RY[ZQeUZMPQRO\[TTXPORgi[\XVK [KLMNOeUZKMVPUPLOROPQNUQOROaRMNMZLeg ˆ Š Œ }ORORMPVMe TUVWRXLVWOYMPQZOROUpqcijYN[RMae[ORXQO\SROPQOXPLO\[PVXZOPeORU}OeŽ[WUZO ~PLOzOMTg~PLOeOMTOeeUZWdQOROe\[RerXNUVUeOROesR QLUNPUPLVa[RZSWjV[TjOaeOR\[TTXPMZNUVUf emeu[pj\mpaszlov[ktoqoeolopezulewoympqzuplva[rzswg poympqzorpok N[\VOP[TR QOeNMROeMLORMZOPOWOYMPQZUPLOaeORa[RXQL OPQONUVUeMeU[PgpOYMPQf ZORPOaZdeeORRXPQeTOZZOTQOeROMaQOZUPLORrpR[NVejk]SRRUPL[LiROQORU\VYMNPsOaeORM\eXOZOaeORf VKSRLVOZK WOYMPQZUPLg }Oe RZULOQRUaeVWXQLOeXQLSR g TUZZg\Rg OQXnPQROeM\eUNUeOea[RNOPeOVQOeVMTZOQOQRUaeVROVXZf emea[rkr[]o\eoemewmzmpyorog }OeLRXPQZnLLOPQOS\[P[TUV\OMaROLPUPLVKRUPyUKOROPV[ZUQMRUV\[RQPUPLjYN[R\[TTXPORPOV WUQRMLORWMVOROeK UPQWdLLOReMZg}OROVKO\eUNO\[TTXPORWOeMZORQORa[RU\\OOaeORaM\eXOZea[Rf WRXLjTOPK WMVUVMaOPaMVea[RQOZUPLVPSLZOjV[TURXPQOeMZXQLSRx_ Uk]SRRUPLjx_ UiROQOf RU\VYMNP mnvs[l^_ UlMTTORWXLeg Dee trt ree uuddvvaal llggt tee eevvaal lluueer ri iinnggsst teemaaeer r: : Proodduukkt ti iioonn Kvvaal lli iiteet t Orggaanni iisseer ri iinngg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 4 af 23

31 B B }OP\NMPeUeMeUNORMKK[ReORUPLORWMVOROeK QMeMaRMpqciV][XRPMZVdVeOTj[L[TYMPQZORVeMeUVeUf V\Oa[RY[ZQ[T\RUPLM\eUNUeOeORPOUpqcigbMKK[ReORUPLOP[TaMeeORQOaSRVeO` T POQOR arm `gtm]^_``euz`gmxlxve^_`^ [La[\XVORORKRUTnReK N[\VOP[TR QOeg šd Dœ tuqop[kvemreoputm]^_``ymr\mkmyueoeopk ` ULMPLNnROPQOWOYMPQZUPLVa[RZSWNnROeaXZQe XQPdeeOeg hloppotvpueupqv\runovynorxlo fžpdow[rlorog{ LRXPQMaVe[ROXQVNUPLUQOXLOPeZULOUPQf V\RUNPUPLORjYMR\MKMyUeOeOPZ[\MZe[LU\[ReOROKORU[QORNnROeXQa[RQROej[LQOeYMRQORa[RZSWOPf QONnROePSQNOPQULeMeaZdeeORXPQeK WOYMPQZORROVV[XRyORTOZZOTQOeROMaQOZUPLORg hemwoz`arotl RMPeMZZOeMaUPQV\RUNPUPLORK N[\VOP[TR QOeaRMTM]^_``eUZMXLXVe^_`^g }MOPW[RLOR\MPNnROUPQV\RONOeeUZWOYMPQZUPLaZOROLMPLOjNUZMPeMZZOeMaW[RLOROjV[TYMRT[Qf emloewoympqzupljnnrozmnoroopqmpemzzoemaupqv\runpuplorrvmlorsghmzeymr^^w[rlorot[qemf LOeWOYMPQZUPLjYN[RMažORLOPLMPLOROr`` sg{ ZMPQVKZMPV\SPPOVž_fž UPQOPa[RTUVf WRXLVWOYMPQZUPLMeNnROLOPLMPLOROg Ÿ ³ µ ¹ º»¼ ½¾¼ ÀÁµ½Ã¹ ÝÈÛÞÍÅßËÉÛÛÉÌÉàÞÏÉË ª«ª «± ² }OPLOPPOTVPUeZULOUPQV\RUNPUPLVNMRULYOQOR`_žQMLOgŽMPV\MZP[eOROVULjMeUPQV\RUNPUPLVKORUf ÜÙÚÉÈÌÛÚÅÆÆÇÈÉÉËíÅËÏÉËÉÎÞÈÅÈîÆíÉïÞÈÌÍÎÈÏð èëåééèûêåëìéíîèï äããê л½ áâã äëêáåêáåêìê âãäáåäæçäå ÑÒÓÑÔÕÖ ØÙÚÉÈÌÛÜ ÄÅÆÆÇÈÉÊÅËÌÉÍÎÈÏ [QOP\MPUP\ZXQOROKORU[QORjYN[RWOYMPQZUPLYMRVe OeK VeMPQWdrañXPQORUPQZnLLOZVOeUZMaf RXVPUPLOZZORK KVd\UMeRUV\MaQOZUPLs ò óôõ öhe D øóö ù }OeŽ[WUZO~PLOeOMTYMR\MKMyUeOeeUZ_ULMPLNnROPQOVMLORg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 5 af 23

32 f }OeOR[NORNO]OPQOXPLOXPQOR^ RjV[TWOPdeeOR}OeŽ[WUZO~PLOeOMTgúRVMLOPYOReUZORjMeQO \[ReOR QLUNPUPLVa[RZSWKRUTnReYOPNOPQORVULeUZXPLOTOQûüýþÿ OeTOROOeMWZOROeTUVWRXL[aeOVeYMRWOY[Na[ROPTOROUPeOPVUNWOYMPQZUPLrañQSLPWOYMPQZUPLsg hrmkk[reoruplvkoru[qoporqor[kroeeoe^_žxploa[rzswjyormaor`ž MaVZXeeOe[L ULMPLNnROPf QOKRg`gMXLXVe^_`^ð Ÿ Â¹¾½ ¼» ßËÉÛÛÉÌÉíÉïÞÈÌÍÎÈÏàÊÅËÍíçãâ èëåééèûêåëìéíîèï ª««± ² äããê л½ äáêçãêäåê çâæçåæã ÑÒÓÑÔÕÖ ØÙÚÉÈÌÛ üÿ ÄÅÆÆÇÈÉÊÅËÌÉÍÎÈÏ ütuvwrxljtopvxplotoq ýüüý#ü!üÿýüüü$ ve~ploeomtoejuqoasrveo` T POQORjYMRNnROeTOVeM\eUNUiROQORU\VYMNPV\dZQOVa[RTOPeZULj Me\OPQV\MWOeeUZ~PLOeOMTOejaSR[KVeMReU^_``jNMRVeSRVeUSVeNOPQVdVVOZgtUQOPOeMWZORUPLOPMa pqciorqorvoeveulopqooaeorvksrlvozk ~PLOeOMTOeUQOSNRULO\[TTXPORg C *DHI HE+, -. EFG FôE/D EôF + F HE zmwoznuvora[rqozuploptozzotmz\[y[zf[lve[awoympqzuplvvmlorg ÿÿþü Ÿ ¾À¹µ4 À ««²23 üÿ üüüÿýÿ ýÿÿý!#û ýü üÿ!þ!ü!(ÿ ÿýüÿ ÿýüüüüüü л½ 67 8ÑÒÓÑÔÕÖ ØÙÚÉÈÌÛ!!üÿ$ÿ #ÿý ü%&'%$üü(üÿ ÄÅÆÆÇÈÉÊÅËÌÉÍÎÈÏÆÎàíËÇÏàÛîßÉ ý ü)ûü!ü!üÿüüþ ü" JNOR[RQPOe\MPWOYMPQZUPLVeUZWXQQUaaOROPeUOROVOaeORjYNUZ\OT ZLRXKKORWOYMPQZUPLOPeMLORVULf eok gfoporozeorqoremzo[terove[rot ZLRXKKORu ÝÍÚÅïÅÍàÞÏÉË DÛÅÊàÞÏÉË W[RLOROjYN[RTUVWRXLOROPOVeOKR[WZOTVeUZZUPL çäâäê9:;<:=><:; CE=> Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 6 af 23

33 f { MZ\[Y[Z[TR QOeV\SPPOVQOPaSRVeOLRXKKOMeXQLSRO _ jtopvqoroveoropqox _ U NMRUOROPQOLRMQ[LV YMRKVd\UV\O[LV[yUMZOWOZMVePUPLORXQ[NORTUVWRXLg{ Ve[a[TR QOeV\SPf POV[KT[Q _ MaTUVWRXLORPOMeYMNOKVd\UV\OOZZORV[yUMZOWOZMVePUPLORg OQUPQV\RUNPUPLUpqciWZUNORMZZOW[RLOROUPQQOZeU\MeOL[RUORgoMeOL[RUVORUPLYMRWZMPQeMPQOe euza[rt ZMe[KeUTOROeUZROeeOZnLLOZVOMaWOYMPQZUPL[LMeTXZULLSROOPVdVeOTMeUV\[KaSZLPUPLK WOYMPQZUPLOPUpqcigpOV\RUNOZVORMa\MeOL[RUORPOveUZ}[LOLPOeYOQMaMTWXZMPeWOYMPQZUPL arotl RUWUZML`g i[rw[rlorou\meol[ruvmpvovmtwxzmpewoympqzupla[roenoznmzle[lnozolpoeeuzwxqgomeol[rupg W[RLOROTOQWOY[Na[RQ[WWOZea[\XVOROeWOYMPQZUPLja[RQUW[RLOROPXQ[NORTUVWRXL[LV q[tameeorw[rlorotoqq[wwozewozmvepuplorg}uvvow[rloroymrxq[nortuvwrxl[lv MPQROV[yUMf YMRKVd\UV\OOZZORV[yUMZOKR[WZOTVeUZZUPLOR ZOOZZORKVd\UV\OWOZMVePUPLORjV[TWOedQORjMeQO[aeOYMRWRXLa[RVMTeUQULjXPQORVeSeeOPQOV[yUMf W[RLOROTOQMZN[RZULKVd\UMeRUV\VdLQ[TYN[RWOYMPQZUPLVUPQVMeVOPWSRNMROeMLOVUWOf ZOUPQVMeVOROZZORTOROUPeOPVUNOWOYMPQZUPLVeUZWXQgp[RLOROTOQQ[WWOZeQUMLP[VORrMZN[RZULKVdf YMPQZUPLVKVd\UMeRUOPrQ[WWOZeQUMLP[VOeOMTVs \UMeRUV\VdLQ[Tf\MeOL[RU}sWSRWOYMPQZUPLVTnVVULeNnROa[RMP\ROeUKVd\UMeRUOP[LNUZPnKKO \XPPOKR[aUeOROMaMTWXZMPeWOYMPQZUPLg hpqcixqlsr\meol[ruqqopvesrveolrxkkor^ s[l\meol[ruvqoptupqveolrxkkor` sg}op Ve[ROX\MeOL[RUVOROQOLRXKKOV\dZQOVjMeQOPVdVeOTMeUV\O\MeOL[RUVORUPLaSRVeNMRaXZQeUTKZOf TOPeOROeUVOPV[TTOROP^_``g}OxW[RLOROU\MeOL[RU}ORW[RLOROjV[TORUPQV\RONOeTOQYOPf WZU\K KVd\[Z[LUV\XQROQPUPL[LWOYMPQZUPLVMa\ZMRUPLg Ÿ J» µ¾K ¾¼ ÀLµ¾K¼¾¼ ÄÞÛÉÏÅËÎÝ ÄÞÛÉÏÅËÎÒ ÄÞÛÉÏÅËÎM ÄÞÛÉÏÅËÎO ÙÚÉÈÌÛÖÎÚÚÉÚÞÛÉÏÅËÎàÉËÉÛ ÒMNÔàÞÆÍÉÛ H I ² ««ª«DÞÏÉËÎÞÍÛ Ð»½ 67 äãáãêáìêááêçåêã ääæáçêçãêáëêáìêã áâã âëäåêçêäáêçáêã âëäåêäëêäëêääêäããê æäê ÑÒÓÑÔÕÖ ØÙÚÉÈÌÛ âãäáåäæçäå ããçêã Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 7 af 23

34 oxp^maqožloplmplorojqororroluveroroeuqoasrveo` T POQORUpqcijeUZYSROR\MeOL[RUvg }OROVeOROPQOxLOPLMPLOROa[RQOZORVULZULOZULeK SNRULO\MeOL[RUORrpjq[LX\OPQesg C *DHI HEPQF RI ôedq+ G H HE }OeORNOZ\OPQejMeSPMaWOYMPQZUPLOPVVeSRVeOXQa[RQRUPLORORMeaMVeY[ZQOW[RLOROPUWOYMPQZUPf LOPgheMWOZ arotl RZX\\O RVMLORPOa[R^ MaVZXeeOQOa[RZSWg^ MaVZXeeOVV[TanRQULWOYMPQf ZOe[L ZX\\OVOaeORXQOWZUNOZVOg V4LL WµÀ» ÔXËÌÎÏíÉïÞÈÌÍÉÛYÔÒZ ÝÊíËÇÌÛYÉÊÛÉËÞÊÛÞÍÉZYÝÔÒZ ÙÌÉíÍÎ[ÉÍàÉYÙOÒZ ÙàßÉéÎÊÎéÉËÉÛYÙDèZ ÇÚÚÉàÞÏÉËÎÞÍÛ ÒMNÔàÞÆÍÉÛ T U ªª ±«Ð»½ 67 çìë ááçêìëêáäêçæêáäê âìçìêäçêäåêáâêáäê åâáëêçâêæáêáâêáê äáìê ìêëêæêã æçäããäãçäá ÑÒÓÑÔÕÖ ØÙÚÉÈÌÛ ÄÅÆÆÇÈÉÊÅËÌÉÍÎÈÏ tmttopy[zqov\meol[ru[lzx\\o RVMLXPQORVeSeeOVMPeMLOZVOR[TjMeQOeOR\MeOL[RUvV[TROf VK[PQORORWOQVer ^ sk MTWXZMPeWOYMPQZUPLjTOPVXQWdeeOeU\MeOL[RUqORTOROQUV\XeMWOZej UQOe\XP` axzqasrorwoympqzuplremwozžs +G F HE Ÿ \ I ² «ªª ±«Kategori og lukkeårsag Procentfordeling: Lukkeårsag & kategori Afsluttet FB UDB AFB USP I alt Kategori A % 28 % 13 % 7 % 100% Kategori B % 32 % 22 % 4 % 100% Kategori C % 46 % 31 % 8 % 100% Kategori D 4 0 % 25 % 75 % 0 % 100% Ukendt / ikke kategoriseret % 41 % 29 % 0 % 100% I alt afsluttet sager Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 8 af 23

35 omkmyueoeopupqciymrvuqop[kvemreopnnroeaxzqexqpdeeoeghkoru[qortoqtmploupqv\runpupf LORZ[\MZeUOPMaQOZUPLjYMRaZdePUPLMaWOYMPQZORROVV[XRyORTOQNUR\OeeUZjMeWOYMPQZUPLVLMRMPeUOP K ^XLOROReUZL[QOVOeg ha[ry[zqeuzqopv[zuqmruv\oaupmpvuoruplvt[qozorqorunuqxqvern\pupl[noropvveottozvotozf ZOT\[TTXPORPOVS\[P[TUV\OWUQRMLeUZpqci[LMPeMZZOeMaUPQV\RUNPUPLORg}[L\MPQOeP[eOROVj MelMTTORWXLeo[TTXPOVORXQeUZVeMWUZUVOROVULK OeZUQeZMNOROPUNOMXOPQa[RXQVMeUT[QOZZOPg ŽOQQOea[RT ZMe[KeUTOROWOYMPQZUPLVa[RZSWOeWZUNORMZZOW[RLORONOQUPQV\RUNPUPLUpqci\MeOf L[RUVOROeOaeOR\MeOL[RUORPOveUZ}gvTWXZMPeWOYMPQZUPLORTOVeNOZOLPOeeUZ\MeOL[RUv[LTUPQVe OLPOeeUZ\MeOL[RU}rQ[WWOZeQUMLP[VOsghPQV\RUNPUPLORPOeUZpqciNUVORjMe\MeOL[RUvXQLSRQOP TUPQVeOLRXKKOr` sjtopv\meol[ruqxqlsrqopvesrveolrxkkor^ sg JNOPVe OPQO[KLSROZVORNUVORjMeQORUa[RY[ZQeUZ\MeOL[RUqORVnRZULOXQa[RQRUPLORUROZMeU[PeUZ XVeMWUZeaROTTSQO[LMaWRXQeOWOYMPQZUPLVa[RZSWghQOPaROTMQROeeOQO[RLMPUVORUPLMaWOYMPQf ZUPLV[KLMNOPORQOeQORa[RPSQNOPQULeMeVOPnRTOROK TXZULYOQORPOa[RW QOMe]XVeORO[La[R MeXPQORVeSeeOWOYMPQZUPLVUPQVMeVOPUa[RY[ZQeUZPOe[KQOPPOT ZLRXKKOg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 9 af 23

36 ] B ^ prxloreuzaroqvyoqvxpqorvslozvopora[roemloev[tope[emzxpqorvslozvowzmpqew[rlorojqorymr NnROeeUZ\PdeeOepqciaRM[KVeMReOPUTM]^_``[LaROTeUZMXLXVe^_`^gtMTZOeQn\\ORK[KXZMeU[f POP^^W[RLOROjYN[RMaQORORT[QeMLOeWOVNMROZVORaRM`_^r^ sg _`abc`defcghagchijbklamcmknbcgkfolpm`gqhrlqfs }OPROZMeUNeZMNOVNMRKR[yOPeORa[RNOPeOZULa[RQOPPOT ZLRXKKOjTOPQOeTOQaSRORMeROVXZeMeORf POMaXPQORVSLOZVOPV\MZeMLOVTOQNUVVOa[RWOY[ZQgpRXLOReUZaROQVYOQVXPQORVSLOZVOPLUNORV ZOf QOVU\\OOeaXZQeQn\\OPQOWUZZOQOMaWRXLORPOVeUZaROQVYOQjTOP\MPTOQNUR\OeUZMeUPQU\ORO[L WOZdVOP[LZOyOPeRMZOOTPOR[LeOPQOPVORg CFGE FH + ô ƒd ôh PNULeULa[RXQVnePUPLa[RMeWOYMPQZUPLOPa RQOPSPV\OQOOaaO\eORW[RLOROPVT[eUNMeU[Pa[RMe VSLOWOYMPQZUPLg}OeORV ZOQOVNnVOPeZULejMeW[RLOROPVOZNORT[eUNOROea[RMeL UTUVWRXLVWOf ^ MaQOMQVKXRLeOVNMRORjMeQOUYS]LRMQNMRT[eUNOROQOa[RMeL UWOYMPQZUPLjYNUZ\OeT WOf eolpovv[tys]e[ldqorzuloro`_ VNMRORjMeQOUP[LOPLRMQNMRT[eUNOROegi[RVeSRVeOQOZOPMa W[RLORPOjORT[eUNMeU[PVaM\e[ROPa[RMeLOPPOTaSROWOYMPQZUPLOPQORTOQeUZVeOQOg` VNMROR Q[LjMeQO\XPUTUPQROLRMQOZZORVZOeU\\ONMRT[eUNOROQOa[RMeL UWOYMPQZUPLgha[RY[ZQeUZQOPf POLRXKKO\XPPOQOeT V\ONnROROZONMPeMeeUZWdQOT[eUNOROPQOVMTeMZORa[RXQa[ROeOLOPeZULe WOYMPQZUPLVeUZWXQg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 10 af 23

37 ha[ry[zqeuzor\opqozvomatuvwrxlvnmror jmeqouys]lrmqvoznvdpeovjqoymnqooetuvwrxlvf KR[WZOTNOQ[KVeMReMaWOYMPQZUPLOPgF[QeYMZNQOZOPMPLUNORjMeQOVOZNSPV\OQOMea OeMTWXZMPe WOYMPQZUPLVeUZWXQjTOPV^ LUNORXQeRd\a[RjMeQOSPV\OQOOeMPQOeeUZWXQg CFGE FH + QF I+* I tlrncmhu`mhvwabcklrncmhuagcxmchijmhpm`gqhrlqfmqs prxlorpoveuzaroqvyoqoropnuleulkmrmtoeoreuzmenxrqoro\nmzueoeopmawoympqzuplopupqcig prxloreuzaroqvyoqoporvnrzulerozonmpetoqemp\ok jmepdoroa[rv\puplk TUVWRXLV[TR QOeYMR NUVejMeeUZaROQVYOQTOQWOYMPQZUPLOPORQURO\eOa[RWXPQOeTOQW QOaMVeY[ZQOZVOU[LROVXZeMeORMa WOYMPQZUPLg ha[rznplozvomaqoeeompwoamzorqopeora[rbxvtuqqoza[rv\pupljme\[ttxporpovneeora[\xvk WRXLOReUZaROQVYOQOPUMTWXZMPeTUVWRXLVWOYMPQZUPLgqOPeORa[RbXVTUQQOZa[RV\PUPLYMRUQOP a[rwupqozvoxqmrwo]qoeopzuveo[noram\e[rorjqorupqnur\ork[vueunek WRXLOReUZaROQVYOQOPj[L V[TUQOeaSZLOPQOUPQQRMLOVg { QOe[NOR[RQPOQOVKSRLVT Z[TeUZaROQVYOQTOQWOYMPQZUPLOPUpqcijVNMRORW[RLORPOu t[tqoearotl RMaeMWOZZOPOR ` LOPOROZeeUZaROQVOTOQWOYMPQZUPLOPUpqcij[L ORUYS] LRMQeUZaROQVOjYNUZ\OeT WOeOLPOVV[TOPTOLOeYS]eUZaROQVYOQVLRMQgoXP VNMRORjMeQOU TUPQROLRMQOZZORVZOeU\\OOReUZaROQVOg i[rmeuqopeuauyoro[lmaqn\\owmllrxpqoa[rqop[nor[rqpoqoeuzaroqvyoqjorwrxlorpoopqnuqoro VKXRLeUPQeUZOPRn\\OOP\OZeaM\e[RORjQORYMRUPQaZdQOZVOK QOPVMTZOQOeUZaROQVYOQgFOPOROZe MaVKO]ZORQOPVMTZOQOeUZaROQVYOQVUL[LV UK[VUeUNOWOQSTTOZVORUa[RY[ZQeUZOP\OZeaM\e[RORPOj TOPQORORQ[La[RV\OZK LRMQOPMaeUZaROQVYOQK QOa[RV\OZZULOaM\e[RORg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 11 af 23

38 PMaQOyOPeRMZOaM\e[RORK qopeora[rbxvtuqqoza[rv\puplvzuveoorjmewoympqzuploplunortof PUPLa[RW[RLOROPg{ VKSRLVT ZOe[TjYN[RNUQeWOYMPQZUPLOPLUNORTOPUPLUa[RY[ZQeUZQOKR[f WZOTORjW[RLOROPYMRjVNMROR jmeqoeeouys]lrmqnmreuzanzqoejtopv^ž VNMRORUP[LOPLRMQg hmze`` VNMRORjMeQOeUTUPQROLRMQOZZORVZOeU\\OOReUZanZQOeg PMPQOPaM\e[RjQORTOQNUR\ORK[VUeUNeeUZWRXLOReUZaROQVYOQOPORjMeRMTTORPOORWOYMLOZULO[L MeWRXLORPOaSZORjMeWOYMPQZUPLVVeOQOer[LV sorqorovveoqgkorvnmror jmeqouys]lrmqaszor VULeRdLLONOQMe\[TTOUpqcigoXP^W[RLOROaSZORVULUTUPQROLRMQeRdLLO[LUPLOPaSZORVULVZOe U\\OeRdLLOg}OeNUR\ORQORa[ReUZjMeRMTTORPOUpqciOROPaM\e[RjQORWUQRMLORK[VUeUNeeUZQOP VMTZOQOeUZaROQVYOQg { VKSRLVT Z[T\RUPLj[TW[RLOROP[KZONORjMeWOYMPQZUPLOPY]nZKORNOQ\[TTOPQOUYNORQMLOPj VNMROR _ jmewoympqzuplopuys]lrmqy]nzkorjtopv^x VNMRORjMeQOeY]nZKORUP[LOPLRMQgh MZe` VNMRORjMeQOe\XPY]nZKORUTUPQROLRMQOZZORVZOeU\\Og c RW[RLORPOVOZNV\MZNXRQOROj[TQOROVZUNVVUeXMeU[PYMRnPQROeVULjOaeORQOOR\[TTOeUTUVf WRXLVWOYMPQZUPLjVNMRORy jmeqorovzunvvuexmeu[pymrnpqroevuleuzqoewoqrojtopv`` VNMf RORjMeQORU\\OORP[LOPnPQRUPLOZZOROPnPQRUPLeUZQOeNnRROg PQOZULVNMRORy_ MaWRXLORPOj MeQOUYS]LRMQNUZZOMPWOaMZOpqcieUZOPNOPg +G F HE prxlorxpqorvslozvopnuvorjmewrxlorpoveuzaroqvyoqtoqwoympqzuplopupqciorys]g ` Ma WRXLORPOVNMRORjMeQOUYS]OZZORP[LOPLRMQOReUZaROQVOTOQWOYMPQZUPLOP[L\XPOPOP\OZeW[Rf LORORVZOeU\\OeUZaROQVTOQWOYMPQZUPLOPg }OPYS]OWRXLOReUZaROQVYOQMaVKO]ZORjMeW[RLORPOORTOLOeeRdLLONOQMe\[TTOUpqcij[LMeWOf YMPQZUPLOPUNUQXQVeRn\PUPLLUNORTOPUPLa[R[LY]nZKORW[RLOROPUYNORQMLOPg p[rlorov[tnuvueoroveuzwoympqzuplorunuqxqvern\puplt[eunoroea[rwoympqzuplopgf[qeymznf QOZOPYMRVOZNSPV\OeMTWXZMPeWOYMPQZUPLjTOPV^ SPV\OROeMPQOeWOYMPQZUPLVeUZWXQgFRXKf KOWOYMPQZUPLMPVOVU\\OV[TOeROZONMPeWOYMPQZUPLVeUZWXQjTOPTOROV[TOeVXKKZOROPQOrPOef NnR\ V[yUMZeseUZWXQeUZQOeUPQUNUQXOZZOWOYMPQZUPLVa[RZSWg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 12 af 23

39 z {{ { } }ORORa[ROeMLOeUPeORNUO~VTOQROKRnVOPeMPeORaRMMZZOaURO\[TTXPORgo[TTXPORPOORROKRnf VOPeOROeNOQXQROQPUPLVTOQMRWO]QOROjVMLVWOYMPQZORO[LMaQOZUPLVZOQOROUTdPQULYOQV[TR QOeg }ORXQ[NOROR\[TTXPMZOaML\[PVXZOPeORUPQOPa[RTUVWRXLV[TR QOeUPeORNUO~Oeg D DFõ I bokrnvopempeorarm\[ttxporpowov\runorloporozevmtmrwo]qoev[t\zmre[ledqozuleua[ry[zq euzjynotqorymrmpvnmra[rynmq[lua[ry[zqeuzjyn[rqmp\[ttxpu\meu[popv\mzlzuqotozzot KMReORPOg}OeORQ[LLOPPOTL OPQOjMeVMTMRWO]QOeWOV\RUNOVV[TZUQeWXROMX\RMeUV\[LRULUQe TOQTOLOea[\XVK \MVVOR[LRMTTORg PQNUQOROPnNPORaZOROjMeQORYMRTMPLZOeQUMZ[L[LMe QOeYMRNnROeNMPV\OZULeMea npqroek a[rv\ozzuloa[ry[zqxpqorno]vg muqetoroopqymznqozopmaqomqvkxrleowov\runorvmtmrwo]qoetoqpqciv[tl[qejtopop\ozeo TOQMRWO]QOROTOPORjMeVMTMRWO]QOeaXPLORORQ RZULegc RVMTMRWO]QOeaXPLORORQ RZULeMPLUNOV TMPLOZK azo\vuwuzueoejq RZUL\[TTXPU\MeU[PjVeRMTTOROLZOR[LKR[yOQXRORV[T RVMLORg ò HR/ôHô +/ /ôh+ FG/ ôh o[ttxporpovrokrnvopempeorpnnporw QOa[RQOZO[LXZOTKORNOQQOPNMZLeOaUPMPVUORUPLVT[f QOZgi[RQOZOPNOQQOPV[ZUQMRUV\OT[QOZORjMeTMPa]ORPOROPQOZMQTUPUVeRMeUNeMRWO]QOg~ZOTKOP ORjMeTdPQULYOQU\\OYMRTXZULYOQa[RMeNnZLOMPQROZONORMPQSROROZZORMeeUZ\SWOdQOZVORja[RQU KOPLOPOORWRXLeaRMVeMReg izororokrnvopempeorpnnporopqnuqorojmea[rqozuplvpslzopa[r\[ttxporpovs\[p[tuv\owuf QRMLYMRaSReeUZZUQeTXRROPU\R[LOPOjQMQORORXVU\\ORYOQ[T\RUPLjYN[RNUQeWOeMZUPLVT[QOZZOP ORROeanRQULgvZZONXRQORORQ[LjMe\[PVeRX\eU[POPU\\OYMRYMaeWOedQPUPLa[RjYN[RQMP[LYN[R TMPLOW[RLOROjQORNUVUeOROVeUZWOYMPQZUPLg }OePnNPOVOPQNUQOROjMepqciYMRa OeeUZ[KLMNOMeZSVOaZORO[KLMNORjOPQQORROVV[XRyOTnVVULe OReUZaSRej[LMeQOPVMTZOQOS\[P[TUV\ORMTTOU\\OYMRNnROeVe[RP[\g FEDH + F HE H }OROROPULYOQ[TjMe[RLMPUVORUPLOPORZUQeeXPL[LMeQOeV\MWOROPQOZXQa[RQRUPLORjP RaURO \[TTXPORV\MZNnROOPULO[TWOVZXePUPLORPOgJRLMPUVORUPLOPTOQaSRORjMeWOVZXePUPLVKR[yOVf VORPO[T\RUPLpqciORZMPLV[TTOZULO[LMeQOeOROPeRnLKR[yOVMea npqroek a[ry[zqg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 13 af 23

40 šƒd H bokrnvopempeorarm\[ttxporpowov\runormzzo\nmzueoeopmadqozvorpoupqciv[tl[qvoeua[rf Y[ZQeUZQOROVV[XRyORjQORWRXLOVg POVeOMP\OORZX\\OKR[yOQXROPjV[TNXRQOROVa[RY RQ[L XaZO\VUWOZgbOKRnVOPeMPeORjV[TORUVeMPQeUZMeVMTTOPZULPO\NMZUeOeOPPXUa[RY[ZQeUZWOYMPQZUPf LOPUROLU[POPjTOPORMZZOjMe\NMZUeOeOPORWOQROPXgzUZLOPLnZQORQOR[LV OPULYOQ[TjMeKMZOef eopmadqozvororwzonoeupqvpnnroej[lmerolu[popv ZOQOVYMNQOOeWROQOROeUZWXQg XRQORUPLOPOR[NOR[RQPOejMepqciYMROeVTMZeeUZWXQMaL[Q\NMZUeOeg evkoyuau\e[tr QOjV[TPnNPOVV[TOP\ZMRa[RQOZNOQpqciORLO[LRMaUOPgiZOROPnNPORNULeULf YOQOPMajMeW[RLOROP\MP\[TTOeUZWOYMPQZUPLUOLOP\[TTXPOg I + F cnveopmzzomqvkxrleotoporjmeqortmplzoreuzwxqjynuvpqciv\mznmroemlotuvwrxlvwoympqzupl a[rmzzot ZLRXKKORPOUPQOPa[R\[TTXPORPOg }OeK KOLOVMaTMPLOjMeQOROROeTOLOeVe[ReVKRUPLaRMMTWXZMPeWOYMPQZUPLeUZQSLPWOYMPQZUPLg }OPUPQUNUQXOZZOMTWXZMPeOWOYMPQZUPLORNOZOLPOeeUZOPRn\\OW[RLOROjTOPQORaUPQOVU\\OP[f LOeMZeORPMeUNa[RQOW[RLOROjV[T\XPUTUPQROLRMQOZZORVZOeU\\O\MPKR[aUeOROMaMTWXZMPeWOf }OeOROPLOPOROZ[KaMeeOZVOjMepqciVeUZWXQYOPNOPQORVULeUZQOTOVeNOZaXPLOROPQOTUVWRXLOROj TOPMeLRXKKOPjQORU\\O\MPKR[aUeOROMaQOePXNnROPQOWOYMPQZUPLVeUZWXQjORQOPVeSRVeOLRXKf KOg haszlo\[ttxporpovrokrnvopempeortmplzorqoroeeuzwxqjqoruupeopvueoezullortozzotxlopezuf LOVMTeMZOR[LQSLPWOYMPQZUPLgmULOZOQOVOaeORVKSRLOVOeT[eUNOROPQOeUZWXQjQORZULLORa[RXQa[R QOPQOyUQOROQOWOYMPQZUPLa[RQOW[RLOROjQORTMPLZORT[eUNMeU[Pa[RMe\[TTOUWOYMPQZUPLg PQOZULPnNPOVOPVKOyUaU\KR[WZOTVeUZZUPL[T\RUPLQ[WWOZeWOZMVeOQOW[RLOROjYN[RpqciTMPLf ZORVKOyUaU\NUQOP[T\RUPLQUVVOW[RLOROVKR[WZOTVeUZZUPLORg D DFõ I /ô GH FH vzzomqvkxrleovnmrorjmevmtmrwo]qoetoqqompqro\[ttxporaxplororl[qejtopmeqoeorwof LRnPVOejYN[RTOLOe\[PeM\eQORORUYNORQMLOPg}OPLOPOROZZONXRQORUPLORQ[LjMeQORORTORO VMTMRWO]QOTOZZOT\[TTXPORPOPXOPQaSROeMWZORUPLOPMapqcig tmtmrwo]qoe[t\ruplymrv\mwe\[pem\eortozzottoqmrwo]qoro[lzoqorouqoa[rv\ozzulo\[tf TXPORg}ORXQ[NORYMRVMTMRWO]QOeTOQNUR\OeeUZVKMRRUPL[LORaMRUPLVXQNO\VZUPLjTOPUPLOPMaQO MQVKXRLeOVOROeWOY[Na[RMeXQNUQOVMTMRWO]QOeTOZZOT\[TTXPORPOdQORZULOROg Evaluering BehandlingsCenter Nordenfjord Side 14 af 23

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere