BESØG PÅ VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESØG PÅ VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2015 NR ÅRGANG BESØG PÅ VIRKSOMHEDER Kursister fra Vordingborg-afdelingen besøgte HARDI INTERNATIONAL A/S i Nørre Alslev, hvor Anthony Facchin fortalte om virksomheden og efterfølgende viste rundt. På NSI indgår virksomhedsbesøg som en del af undervisningen i arbejdsmarkedet, ligesom besøg på fx museer og biblioteker indgår i medborgerskabsundervisningen. Se mere om ture ud af huset på side 9 FLERE TOSPROGEDE SKAL TAGE AMU-KURSER side 4 NYE NETVÆRK PÅ SPROGCENTRET side 9

2 FULDE HUSE PÅ NSI... NSI har i den seneste tid oplevet en stor tilgang af kursister fra Næstved, Faxe og Vordingborg Kommune. Kursistantallet nærmer sig det største antal kursister nogensinde på NSI! Tilgangen skyldes et stigende antal flygtninge. Den procentvise fordeling mellem flygtninge og selvforsørgere er ca. 60 til 40. Top 5 over nationaliteter på NSI er: Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan og Polen i nævnte rækkefølge. På NSI giver de mange nye kursister mange nye opgaver, men det er lykkedes at løse dem med effektiv lokaleudnyttelse og planlægning, ansættelse af nye undervisere og en stor indsats fra hele personalet på NSI. De mange flygtninge er også en stor opgave for kommunerne, der skal sørge for al den praktiske støtte til de nye borgere, fx boligplacering, sundhed, skole og praktik. NSI forventer, at flere kursister vil skifte fra dag- til aftenhold, så de har mulighed for at være i praktik i en virksomhed om dagen. via løntilskud, praktik og nyttejob, da virksomhedsforløb erfaringsmæssigt er den mest effektive vej til et ordinært job. NSI ser frem til de nye udspil på området og står klar til at samarbejde om at opnå de bedste resultater for alle. NSI oplever, at stort set alle de flygtninge, der kommer, vil have et arbejde hurtigst muligt. I den forbindelse er det vigtigt fortsat at prioritere Danskuddannelse højt, da et godt dansk er nøglen til både at få og fastholde et godt job. Forskningen viser, at et nyt sprog læres mest effektivt, når læringsrummet kan kombineres med anvendelsesrummet. NSI ønsker alle de nye kursister velkomne og vil gøre sit til, at de får den bedst mulige start på deres tilværelse i Danmark. Samtidig ønsker NSI alle de kursister, der har afsluttet deres Danskuddannelse i sommer, alt vel fremover i Danmark. Carsten Lê Madsen Direktør Inden valget behandlede Folketinget et nyt integrationsudspil fra regeringen, Alle skal bidrage. Målsætningen var, at flere flygtninge og indvandrere skulle i arbejde Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Tlf.: Fax: Redaktion Jesper Tranberg-Hansen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 5 UDVIKLING AF UNDERVISNINGSPROGRAMMER MÅLRETTET AMU For tosprogede kan der ofte være sproglige barrierer, der forhindrer det fulde udbytte ved deltagelse på AMU-kurser. Nye undervisningsprogrammer skal afhjælpe dette. 7 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været båden inden og uden for NSI, bl.a. besøg af DFUNK og af en tidligere kursist, der nu læser til lærer på UCSJ. 6 SÅ BLIVER JEG GLAD Sohrab kom alene til Danmark, så hans nye, danske familie i Præstø gør en forskel for ham. Og så drømmer han om at blive tandlæge og om at blive rigtig god til at skrive digte på modersmålet dari. 11 HVOR BLEV DE AF? Da Umar kom til Vordingborg som flygtning, tog den lokale bokseklub godt imod ham. Det giver han tilbage ved at arbejde som frivillig i klubben og i Røde Kors, og han sidder desuden i Vordingborg Kommunes Integrationsråd. INTEGRATION 2015 nr. 1 3

4 Fokus på tosprogede AMU-deltageres motivation og læringsudbytte Tekst: Jesper Tranberg-Hansen Foto: Jan Zepelin NSI samarbejder med SOSU Sjælland og EUC Sjælland om at gøre AMU-systemet mere tilgængeligt og gennemsigtigt for tosprogede gennem konkrete undervisningsaktiviteter og centrale udviklingsprojekter. Alt for få tosprogede medarbejdere deltager i voksen- og efteruddannelse sammenlignet med deres etnisk danske kolleger. Det er baggrunden for, at EUC Sjælland og NSI gennem de senere år har fokuseret på, hvordan AMU s tilbud til tosprogede kan gøres mere tilgængelige og gennemsigtige for målgruppen. Udvikling på baggrund af erfaringer Der er de senere år gennemført en omfattende efteruddannelsesaktivitet for ca. 150 tosprogede rengørings- og produktionsmedarbejdere på private og offentlige arbejdspladser. På baggrund af erfaringerne herfra er der afsluttet ét udviklingsprojekt, og man er godt i gang med det næste - finansieret af TUP (den Tværgående Udviklingspulje) i Undervisningsministeriet. Afklaring af kompetencer I det første TUP-projekt, IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU, blev der bl.a. udviklet metoder til afklaring af deltagernes sproglige og faglige kompetencer (en Individuel Kompetencevurdering). Den skal være et redskab til at tilrettelægge undervisningen, så den giver det bedst mulige læringsudbytte. Gennemførelsen af det første TUP-projekt rejste en række nye spørgsmål, som er baggrunden for det nye projekt, Fokus på tosprogede AMU-deltageres motivation og læringsudbytte. Medvirkende i projektet er SOSU Sjælland, EUC Sjælland og NSI. Motivation og læringsudbytte Projektets formål er todelt: at styrke motivation og læringsudbytte hos deltagerne, samt at udbrede kendskabet til AMU s tilbud til tosprogede og derved tiltrække flere deltagere. Det første mål søges opfyldt ved at øge kendskabet til tilrettelæggelses- og kombinationsmuligheder mellem AMU for tosprogede og de faglige AMU-uddannelser, samt gennem metode- og materialeudvikling inden for en række udvalgte fagområder i AMU. Projektet skal bidrage til, at der udvikles en faglig og pædagogisk platform, der fremover kan understøtte underviserne på skolerne i at målrette deres undervisning til gruppen. For at understøtte denne udvikling etableres et landsdækkende netværk, hvor undervisere fra erhvervsskoler og sprogcentre kan udveksle erfaringer. Synliggørelse af AMU-tilbud Det andet mål er at udbrede kendskabet til AMU s tilbud til tosprogede gennem selektive formidlings- og dialogaktiviteter, rettet mod de lokale og centrale aktører, som kan bidrage til at motivere og tiltrække flere tosprogede deltagere til AMU. Derudover vil erfaringerne fra projektet kunne anvendes til motivationsskabelse og læringsudbytte for andre deltagergrupper i AMU, fx deltagere med sproglige eller andre indlæringsmæssige barrierer. Tosprogede på arbejdsmarkedet Mange arbejdskraftindvandrere har kunnet klare sig uden at lære dansk. Arbejdskraftindvandrere efterspørger sjældent efteruddannelse af egen drift, og deres deltagelse i VEU er meget begrænset. Langt færre indvandrere end danskere har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kun ca. halvdelen af de nye arbejdskraftindvandrere deltager i et danskuddannelses-tilbud på sprogcentrene. 4 INTEGRATION 2015 nr. 1

5 Parat til AMU Tekst: Jesper Tranberg-Hansen EUC Sjælland og NSI har fået en bevilling fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at udvikle undervisningsprogrammer til tosprogede AMU-deltagere. Erfaringer fra undervisning af tosprogede i AMU viser, at de sproglige barrierer ofte bliver synlige, når deltagerne skal tilegne sig fagligt stof. Undervisningsmaterialerne, der knytter sig til de faglige AMU-mål, er oftest skrevet i et for komplekst sprog, der ikke modsvarer mange tosprogedes dansksproglige niveau. Samtidig mangler en del tosprogede forforståelse for de faglige termer og begreber, der knytter sig til området eller branchen. Kendskabet til disse udfordringer understøttes dels af EUC Sjælland og NSI s egne erfaringer fra AMU-kurser med deltagelse af tosprogede, dels dokumenteres det af en evaluering af AMU for tosprogede deltagere fra Danmarks Evalueringsinstitut i Formålet med Parat til AMU er at udvikle interaktive undervisningsprogrammer til tosprogede AMU-deltagere, der kan understøtte de enkelte deltageres læring, så de kan indfri de faglige mål i en uddannelse eller opfylde indholdskravene på AMU s certifikatkurser. Programmerne tilrettelægges ud fra et andetsprogsog fagdidaktisk udgangspunkt og bygges op omkring videosekvenser, der præsenterer fagudtryk, begreber og situationer mv. efterfulgt af opgaver med lytte- og udtaleøvelser, læseforståelsesopgaver og repetitioner. Et eksempel på et online-materiale, udviklet af AOF, der er målrettet undervisning af tosprogede indenfor specifikke brancher. Programmerne udvikles i et samarbejde mellem EUC Sjælland, Næstved Sprog- og Integrationscenter og medievirksomheden Communiko. Senest har Communiko udviklet en serie undervisningsprogrammer til Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning, der introducerer tosprogede til en række brancheområder. Samarbejde og god pædagogisk praksis gør en forskel Tekst: Connie Toft Med AMU F/I - AMU for flygtninge/indvandrere - kombineres det fagfaglige og danskfaglige. Det er en oplagt mulighed for at kvalificere undervisningen, når AMU-faglæreres og andetsprogsunderviseres erfaringer og faglige ekspertise udnyttes i forbindelse med en fælles undervisningsopgave. I de hidtidige forløb er der blevet gjort en række erfaringer, som danner afsæt for det videre udviklingsarbejde: Det er blevet tydeligt, at mange undervisningsmaterialer er en stor udfordring for tosprogede kursister. Fokus er derfor på at udvikle materialer og vejledninger, som kan imødekomme de sproglige barrierer i undervisningen. Muligheden for at forlænge kurser og kombinere dansk med andre fag samt en tolærerordning understøtter opkvalificering af kortuddannede tosprogede. Brancherne er truck, IT, rengøring og SOSU, hvor der erfaringsmæssigt er tosprogede deltagere og sproglige udfordringer. INTEGRATION 2015 nr. 1 5

6 Så bliver jeg glad Tekst: Joen Juul Jensen Foto: Cecilie Sandbjerg Sohrab Latifi har tre drømme: at hjælpe folk til at få pæne tænder, at blive rigtig god til at skrive digte på klassisk persisk - og at hjælpe børnene i det land, han kommer fra. Den nu 20-årige Sohrab fra Afghanistan kom til Danmark som flygtning for snart to år siden, og i april 2014 begyndte han på Næstved Sprog- og Integrationscenter. Hans store interesse er at skrive, især digte, og i november fik han trykt et digt i tidsskriftet visavis. Moren støttede ham Jeg har altid godt kunnet lide at skrive, fortæller Sohrab. I Afghanistan havde jeg ikke så meget ro til det på grund af forholdene i landet. Men min mor, som er lærer, opmuntrede mig til det. Da jeg kom til Danmark, var jeg helt alene, men jeg følte, at jeg var i sikkerhed, og det gav ro. Og så begyndte jeg for alvor at skrive. Selvlært digter Sohrab skriver på sit modersmål dari, som er den form for persisk, der tales i Afghanistan. Der er lidt forskel på det og det persisk, man taler i Iran, men skriftsproget er det samme. Jeg har aldrig rigtig lært, hvordan man skriver persisk poesi efter traditionen, siger han. Jeg havde ikke mulighed for at gå så meget i skole i mit hjemland. I flere år underviste min mor mig hjemme. Nu kunne jeg godt tænke mig at finde en lærer, der kunne undervise mig i persisk, så jeg kan skrive digte på højt niveau. Pæne tænder Det med litteraturen har han nu ikke tænkt sig at gøre til en levevej. Jeg har, lige fra jeg var barn, gerne villet være tandlæge - jeg fik nok ideen, fordi alle folk sagde, at jeg havde pæne tænder, og så fik jeg lyst til at hjælpe andre med også at få pæne tænder, griner Sohrab. Og her i Danmark tror jeg, at der er mulighed for, at den drøm kan gå i opfyldelse. Ny familie i Præstø Sohrab kom til Danmark uden sin familie, men for syv måneder siden fik han en dansk familie. Gennem Røde Kors kom han i forbindelse med en kontaktperson, som han kalder sin danske mor. Jeg besøger tit Lene og hendes mand Leon i Præstø, og hun hjælper mig med dansk og mange andre ting. Jeg har også lært deres tre børn at kende, og ikke mindst deres to små børnebørn, som elsker, når jeg leger med dem. Når jeg er sammen med Lene og hendes familie, når vi laver mad og spiser sammen, glemmer jeg, at jeg er trist og føler mig ensom, siger Sohrab med et stort smil. Så bliver jeg glad. Vil hjælpe børnene i Afghanistan Sohrab vil fortsætte med at skrive. Jeg skriver meget om børn, fordi jeg har set forskellen på børns liv i Afghanistan og her i Danmark. Der er så mange børn der, som aldrig kommer i skole, ja, mange ved ikke engang, hvad en skole er. Mange er forældreløse og må arbejde hele tiden for at klare sig, fortæller han. Min drøm er, at jeg kan hjælpe Afghanistan med det, jeg skriver. Ved at fortælle om, hvordan folk har det. Og måske kan jeg skrive bøger og sende dem derhen. Men min fremtid er her i Danmark. 6 INTEGRATION 2015 nr. 1

7 SET OG HØRT Fokus på IT i undervisningen Forårets pædagogiske dag var arrangeret af fire undervisere, der havde deltaget i Danmarks Læringsfestival. Temaet var brug af smartboard og ipad i undervisningen, og i løbet af dagen blev der arbejdet med kombination af læsning og IT, brug af smartboard og konkrete materialer målrettet de tre danskuddannelser, undervisningsformer og IT samt mere praktiske spørgsmål som fx optimal lokaleindretning. DFUNK gæster NSI s unge Dansk Flygningehjælps Ungenetværk har en frivilliggruppe i Næstved/ Vordingborg. Gruppen arrangerer sociale aktiviteter for unge flygtninge, og to fra gruppen, Maria og Asger, var forbi sprogcentret for at fortælle om gruppens aktiviteter. Følg DFUNK på Facebook: DFUNK Ung-til-ung Næstved/Vordingborg. Rollemodel på NSI Bishnu Prasad Adhikari har en BA i fysik og kemi fra Bhutan - og så er han tidligere kursist på NSI. Det seneste år har han læst til lærer på UCSJ, han er medlem af et rådgivende panel i Dansk Flygtningehjælp, han arbejder som tolk og er frivillig i en dansk-bhutanesisk kulturforening Håndtryk & Hatemalo i Haslev. Alt dette har han holdt oplæg om for kursister i både Næstved og Vordingborg. Bishnu gik i dialog med kursisterne om studieteknik og læringsstrategier og fortalte om, hvordan han bruger det, han har lært på NSI, i det videre forløb på UCSJ. >> INTEGRATION 2015 nr. 1 7

8 Dimission på NSI I den sidste uge før sommerferien var der traditionen tro dimission i både Næstved og Vordingborg, hvor i alt 80 kursister modtag prøvebevis og en sangbog i gave fra sprogcentret. Undervisning i arbejdsmarkedet I Vordingborg har afdelingen besøgt 3F Sydsjælland, hvor faglig sekretær Jannie Jensen tog imod, og i Næstved har kursisterne besøgt FOA, hvor afdelingsformand Lissi Lund og A-kasseleder Troels Berg stod Dimittender fra aftenholdene i Næstved. FVU på sprogcentret NSI tilbyder FVU Læsning og Skrivning samt FVU Matematik. I begyndelsen af august blev der visiteret ca. 45 kursister til undervisningen, der foregår på eftermiddagshold. Der er løbende optag. Jannie Jensen, 3F Vordingborg, fortalte om forskellen på en fagforening og A-kasse. for mødet. Kursisterne er bl.a. blevet meget klogere på fagforeningernes rolle, på, hvad en A-kasse er, og på forskellen mellem at være faglært og ufaglært. Nyt Sprog & Kultur-forløb til SOSU i støbeskeen I gennem årene er et stort antal kursister fra NSI efter at have afsluttet deres danskuddannelse fortsat i det særlige Sprog & Kultur-forløb, som forbereder til SOSU-uddannelserne. Langt de fleste har gennemført uddannelsen og fået job inden for pleje- og omsorgsområdet. Når den nye erhvervsuddannelsesreform træder i kraft pr. 1. august, er det ikke længere muligt at gennemføre forløbene inden for rammerne af erhvervsuddannelsesloven. Heldigvis har det været muligt at få sat et nyt forløb i gang i foråret - men det bliver uigenkaldeligt det sidste i sin nuværende form. Derfor er VUC Storstrøm, SOSU Sjælland og NSI gået sammen om at udvikle et nyt Sprog & Kultur-forløb med udgangspunkt i VUC s fagrække, der skal lede frem til, at tosprogede kan blive optaget på det nye 20 ugers grundforløb til SOSU. Nyt ansigt på kontoret Siden midten af juni har det været Simone Pedersen, der svarer på opkald og mail på kontoret på Kasernevej i Næstved. Det gør hun, indtil Martine Pedersen er tilbage fra barsel. Lokaler i A-bygningen I Vordingborg-afdelingen på Kuskevej er alle NSI s aktiviteter blevet samlet i A-bygningen - undervisning, visitation og vejledning. 8 Simone udfylder pladsen for Martine frem til slutningen af februar. INTEGRATION 2015 nr. 1 Tekst: Cecilie Sandbjerg Foto: Finn Watson, Martin Fransen, Klaus-Erik Larsen og Cecilie Sandbjerg

9 Ture ud af huset En del af undervisningen på NSI foregår udenfor huset, og i løbet af foråret har der fx været tur til Nationalmuseet, byvandringer i Næstved og Vordingborg, besøg i Vor Frue Kirke i Vordingborg, tur til Christiania og virksomhedsbesøg på en minkfarm og et autoværksted. Netværk på sprogcentret Kursisterne på NSI kommer først og fremmest for at lære dansk, for at lære om kulturen og om samfunds- og arbejdsmarkedsforhold. Men som alle andre steder skabes der relationer og netværk: For Doris Kelava var det vejen til det første job i Danmark, og Aumathip Thongseang og Haawo Bashir Habiib har i hinanden fundet en bedste veninde. Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Vi respekterer hinandens forskelligheder Aumathip husker tydeligt sin første dag på sprogcentret: Der sad en pige inde i klassen, der vinkede til mig og sagde: Kom og sid her! Jeg kiggede på hendes øjne, for der kan man se, hvordan en person er - og jeg kunne se, at hun kunne blive min ven, fortæller Aumathip. Pigen var Haawo, der syntes, at den nye pige så venlig ud, og gerne ville byde velkommen og hjælpe hende med at finde sig til rette. Siden den dag har de siddet ved siden af hinanden, og de er blevet hinandens bedste veninder. Aumathip forklarer: Jeg snakker om forskellige ting med Aumathip er fra Thailand, Haawo kommer fra Somalia og de tilhører forskellige religioner, men alt det er lige meget, siger Haawo: Vi kender og forstår hinanden! >> INTEGRATION 2015 nr. 1 9

10 forskellige personer, men med Haawo snakker jeg om alting! Vi ved, at vi kan stole på hinanden, og vi kan holde på en hemmelighed og passe på hinanden. Vi er som familie Aumathip er den af os, der snakker mest, griner Haawo. Hun fortæller altid om sin familie i Thailand, så jeg kender dem, selvom jeg aldrig har mødt dem. Og jeg savner hende, når hun er på arbejde og ikke kan komme på sprogcentret. Vi griner af de samme ting, tilføjer Aumathip, og hvis jeg bliver ked af det, driller hun mig, så jeg bliver glad igen. Fremtiden De to taler også om fremtiden, når de ses udenfor undervisningen - Haawo vil gerne tage en uddannelse, og Aumathip vil fortsætte med at arbejde. Hun vil gerne tage kørekort, fortæller Haawo, og jeg siger til hende, at det er en god ide! At de to vil blive ved med at holde sammen, når de er færdige med deres Danskuddannelse på NSI, er de slet ikke i tvivl om: Vi er enige om tingene, siger Aumathip, og Haawo nikker bekræftende. Jeg vil klare mig selv Doris Kelava er 23 år og uddannet sygeplejerske i Kroatien. Hun flyttede til Næstved for at bo sammen med sin kæreste, og i sommer afsluttede hun Prøve i Dansk 3 på NSI. Sproget kommer stille og roligt, men det tager tid, fortæller Doris og fortsætter: Min drøm er selvfølgelig at arbejde som sygeplejerske, men jeg skal lære sproget først, og min uddannelse fra Kroatien skal godkendes i Danmark. Rengøring er ikke pinligt! Kort efter, at Doris var begyndt på NSI, fik hun arbejde gennem en anden kursist, der havde et rengøringsfirma. Det var mit første job i Danmark, og jeg arbejdede på fuld tid ved siden af undervisningen, husker Doris. Men da jeg kom på slutmodulerne på Danskuddannelse 3, besluttede jeg mig for at gå ned i tid og kun være vikar, fordi jeg gerne ville være hurtigt færdig med sprogcentret. Undervejs har Doris også skiftet arbejdsgiver, og hun gør fortsat rent. Nogle synes måske, at det er lidt pinligt at sige, at man gør rent, men et arbejde er et arbejde, understreger hun og tilføjer: Det betyder meget for mig, at jeg tjener mine egne penge, og jeg For Doris betyder det meget, at hun tjener sine egne penge, mens hun venter på at få sin uddannelse fra Kroatien godkendt. bliver ved, indtil jeg kan få arbejde som sygeplejerske! Du skal tro på dig selv Det er vigtigt at gå til danskundervisning, mener Doris, men det er også vigtigt at være aktiv udenfor sprogcentret: Du skal ikke være genert! Det er helt normalt, at vi ikke er perfekte til dansk, men det kommer stille og roligt. Du skal være aktiv udenfor sprogcentret, så du får kontakt med andre, og du skal sende ansøgninger, så du kan finde et job! 10 INTEGRATION 2015 nr. 1

11 Hvor blev de af? 23-årige Umar Dadaev fra Tjetjenien holder ikke fri, når han kommer hjem fra VUC, hvor han læser HF. Fritiden bruges bl.a. i BK Tårnet 74, hvor han gør en positiv forskel for børn og unge. Tekst og foto: Anne Mette Liedecke Umar Dadaev er en ung mand fra Vordingborg med mange jern i ilden. Udover at være flittig med sine studier på HF er han også engageret i både bokseklubben BK Tårnet 74, Integrationsrådet og Røde Kors. For Umar er det vigtigt at gøre en forskel for andre - og det gør han! Hvad har du lavet, siden du blev færdig med din Prøve i Dansk 3 i 2011? Siden jeg blev færdig på NSI, har jeg taget 9. og 10. klasse på VUC Vordingborg. Nu er jeg i gang med at tage HF som enkeltfag og har et år tilbage. Jeg har en drøm om at blive tandlæge, så jeg klør på med bøgerne. Hvad laver du i din fritid? Jeg har i flere år været frivillig i bokseklubben BK Tårnet 74 i Vordingborg. Jeg startede selv med at bokse i klubben, kort efter jeg kom til Danmark. I dag er jeg frivillig hjælpetræner for især unge, der skal gøres klar til kampe og stævner i hele landet. Jeg sidder også i Integrationsrådet i Vordingborg Kommune, og jeg hjælper også til hos Røde Kors. Hvad laver du i Integrationsrådet? I Integrationsrådet arbejder vi blandt andet på at lave arrangementer for nye borgere i kommunen. Lige nu arbejder jeg på et samarbejde imellem bokseklubben og Integrationsrådet i Vordingborg Kommune. Vi giver børn fra 12 år og unge mulighed for at komme i klubben og afprøve, om boksning er en sport for dem. Det gælder om at vise de nye børn og unge i Danmark, at der er gode muligheder for at dyrke sport og opleve kammeratligt fællesskab. Hvad betyder det for dig at være aktiv i fritiden? Det betyder rigtig meget. Da jeg selv kom til Danmark, oplevede jeg, at bokseklubben tog godt imod mig og gav mig mulighed for at møde andre mennesker, samtidig med at jeg kunne dyrke sport. Jeg har fået flere venner gennem bokseklubben. Hos Røde Kors hjælper jeg mennesker fra mange forskellige lande. Hjælpen kan for eksempel være at læse breve for dem fra kommunen, udfylde blanketter og oversætte breve. Vi får os også en snak om, hvordan det er at komme til et nyt land og lære det at kende. Hvad er dine fremtidsdrømme? Jeg har altid drømt om at blive tandlæge, så det holder jeg fast i. Derudover vil jeg gerne fortsætte med at være noget for andre. Det danske foreningsliv kan noget helt særligt. Man giver noget til andre på frivillig basis. På den måde ved man, at de folk, der er her, er ægte ildsjæle. Det gør en positiv forskel for andre. INTEGRATION 2015 nr. 1 11

12 Nyt projekt sætter fokus på det aktive medborgerskab Tekst: Anne Mette Liedecke Foto: Anne Line Andersen Når kursisterne på Næstved Sprogog Integrationscenter lærer dansk, handler det om sprogtilegnelse og muligheder på det danske arbejdsmarked. Men det handler også om at åbne døre til lokalsamfundet. Derfor har Næstved Sprog- og Integrationscenter iværksat et konstruktivt udviklingsarbejde i samarbejde med kulturcentret Rønnebæksholm i Næstved og Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Det er foreløbig resulteret i 6 undervisningsmaterialer, som er udarbejdet af to grupper af undervisere på sprogcentret. Mærk verden Formålet er, at kursisterne lærer lokalområdet at kende. Arbejdet med Rønnebæksholm og Danmarks Borgcenter er ikke alene historier og opgaver, men også eksempler på aktiviteter i nærområdet, som kursisterne selv kan deltage i og blive en del af. De trykte materialer omhandler de mange historier, som Rønnebæksholm og Danmarks Borgcenter bugner af. Når materialerne bruges, suppleres undervisningen med et besøg på Rønnebæksholm eller Danmarks Borgcenter, så stoffet levendegøres. Kursisterne får på denne måde både historierne og lokalområdet op under neglene, og dét sætter gang i samtalerne og dermed læringen. Det aktive medborgerskab Samarbejdet med Rønnebæksholm og Danmarks Borgcenter ligger i forlængelse af Næstved Sprog- og Integrationscenters ønske om at støtte op om det aktive medborgerskab, som er en vigtig del af det at falde til i et nyt land. Når kursisterne er på omvisning, scanner QR-koder i Rønnebæksholms park, taler med gartnerne i Herregårdshaven eller går i Valdemar Sejrs fodspor på ruinerne af den gamle kongeborg, så åbner lokalsamfundet sig for kursisterne, og de føler sig velkomne. Kursisterne bliver klogere på Danmarks historie, men de ser også muligheder for fx fritidsaktiviteter, arbejde, praktik eller foreningsarbejde - og det er en succes! Udviklingsarbejde på NSI Materialerne er tilrettelagt, så de følger danskuddannelsesmålene og kursisternes løbende test. Med materialerne og de medfølgende opgaver kan den enkelte underviser direkte plukke stof til undervisningen. Selvom arbejdsgrupperne nu har sat materialerne om Rønnebæksholm og Danmarks Borgcenter i søen, fortsætter de. Nye lignende projekter om lokalområdet er klar til at blive sat i værk i løbet af efteråret.

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Statusnotat. AMU for tosprogede

Statusnotat. AMU for tosprogede Statusnotat AMU for tosprogede September 2015 Indhold Indledning 3 Udfordringer 4 Tosprogede på arbejdsmarkedet 5 Målgruppen for tosprogede i AMU 6 Manglende viden og lille efterspørgsel 10 Forslag til

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dronningen besøger NSI

Dronningen besøger NSI www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 1 16. ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september.

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Onsdag d. 30. marts 2016 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: 91 Yderligere information: Der vil blive serveret

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En god start i Danmark med en frivillig ven

En god start i Danmark med en frivillig ven En god start i Danmark med en frivillig ven rødekors.dk/ vennerviservej Udgivet af: Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø www.rodekors.dk Forsidefoto: Johnny Wichmann Layout: Rumfang a part of IDna

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Referat for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Referat for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Referat for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Onsdag d. 30. marts 2016 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Dagsorden 1. Velkomst ved Formanden 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Renée Helmig Toft Simonsen. Alle er gode til noget. Udgivet af ADHD-foreningen

Renée Helmig Toft Simonsen. Alle er gode til noget. Udgivet af ADHD-foreningen Renée Helmig Toft Simonsen Alle er gode til noget Udgivet af ADHD-foreningen I dag skal vi male et billede af os selv, siger Lene. Kasper styrter af sted. I farten støder han ind i Sille. Spasser, udbryder

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER

Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2011 NR. 1 14. ÅRGANG NYE BORGERE Som et led i NSI s temauge om medborgerskab tog viceborgmester Carsten Rasmussen imod på rådhuset

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere