Opfølgning på visionen Fælles Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på visionen Fælles Sundhed"

Transkript

1 Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Vision Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Indledning Fælles Sundhed er Sundhedskoordinationsudvalgets fremtidsbillede af sammenhæng i sundhed. Visionen er den politiske overligger til sundhedsaftalerne Den blev skrevet i 2010, hvor det også blev aftalt med udvalget, at der løbende skal følges op på arbejdet med at skabe nye muligheder og arbejdsgange i virkeligheden ud fra visionen. Her følger den første gennemgang og status på nogle af de større aktiviteter, der er i gang, og som understøtter visionens målsætninger. Der fortælles kun om aktiviteter i tværsektorielt regi. I visionen står også, at de fælles initiativer skal konkretiseres og gøres målbare. Denne del af arbejdet afventer Sundhedsstyrelsens arbejde med udvikling af indikatorer, og indsatsen for at udvikle en fælles kvalitetsstrategi for Syddanmark. Denne del af opfølgningen vil sandsynligvis komme i slutningen af Borgere og patienter oplever sammenhæng Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed Vi anvender en helhedsorienteret tilgang i forebyggelse og behandling af sygdom og tager særligt hensyn til de, der har mest behov for støtte. Vi vurderer både patienternes sygdom og ressourcer og tilpasser indsatsen for hver patient. Vi sætter fokus på mental sundhed. Vi undersøger omfanget af livsstilssygdomme hos mennesker med sindslidelser. På tværs af sektorerne arbejder alle parter på at tilrettelægge en differentieret indsats på flere områder, som tager hensyn til, at mennesker er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. I forhold til indsatsen over for kronisk syge benyttes stratificering 1 som et dynamisk redskab til at give grupper af patienter den rette behandling, rehabilitering og opfølgning. I svangreomsorgen (beskrevet i den regionale fødeplan) får de gravide tilbudt en niveaudelt indsats. På den måde får familier med størst behov den største indsats. For eksempel gøres der en særlig indsats for gravide og børn af familier med rusmiddelproblemer ved et forstærket tværsektorielt samarbejde og oprettelse af regionale familieambulatorier i På baggrund af visionen arbejdes der på at understøtte en systematisk og proaktiv indsats overfor patienterne hos de alment praktiserende læger. Via oplysning, undervisning, skriftlig formidling og 1 Inddeling af patienterne efter sygdomskompleksitet og egenomsorgsevne, så de patienter, der har behov for en ekstra indsats, identificeres. Side 1 af 9

2 praksisbesøg rustes almen praksis til at yde systematisk kronikeromsorg, som bl.a. omfatter, at der er overblik over behandlingsforløb og ageres proaktivt i forhold til patienter, der udebliver fra kontroller m.v. Der er fokus på mental sundhed i alle sektorer, og emnet er prioriteret som tema i rådgivningsfunktionen i aftaleperioden. Der arbejdes med muligheden for at etablere et forskningsprojekt om mental sundhed i løbet af 2011 og fokus er på, hvordan parterne bliver bedre til videndeling. I 2011 bliver der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde fælles strategi for håndtering af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Vi bygger på borgerens ansvar for egen sundhed Vi skaber rammer for sundheden, understøtter den enkelte i sit ansvar for sin egen og de nærmestes sundhed og inddrager den enkelte i dialog om behandling og pleje. Vi tager udgangspunkt i, at den enkelte borger tager et medansvar for sin egen og familiens sundhed, både når det gælder det daglige liv, og når der er behov for behandling. Vi inviterer til dialog om forebyggelse, behandling og pleje, når borgeren har brug for disse tilbud. Vi lægger vægt på, at det sker med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og værdier. Hvis borgeren har en livsstil, der øger risikoen for sygdomsudvikling, så opfordrer personalet aktivt borgeren til at ændre livsstil og støtter undervejs. De informerer om konsekvenserne og rådgiver om, hvordan livsstilen kan lægges om. Ved at indsamle viden om borgernes folkesundhed og deres ønsker til sundhedsvæsenet kan både kommuner, læger og regionen blive meget klogere på, hvordan vi i fællesskab støtter borgerne. Når de ønsker hjælp til ændring af livsstil og forbedring af deres sundhed er evidens centralt for, at vi alle gør det godt og rigtigt. I 2010 blev masser af data indsamlet og blev til sundhedsprofilen Hvordan har du det?, der udkom i Det er planlagt, at i 2013 gennemføres der en ny undersøgelse. I løbet af 2011 bliver der skabt en fælles referenceramme til arbejdet med egenomsorgsbegrebet, så vi kan kvalificere indsatsen på området og understøtte patienternes egenomsorg. Et andet indsatsområde, der også er fokus på, er forskellige modeller til inddragelse af patienterne i udarbejdelse af genoptræningsplaner. For at styrke patientens egen indsats i forhold til sin sygdom, skal den praktiserende læge kunne udskrive Patientens Plan. Arbejdet med at skabe den mulighed sker via kronikerprojekterne. I første omgang afprøves Patientens Plan i forhold til hjertesyge patienter. Patienten sikres fuld afgang til at se sine egne data i kronikerjournalen. Vi sikrer sammenhæng i forløbene Vi tilrettelægger indsatsen, så borgerne oplever hele behandlingsforløbet som sammenhængende. Særligt sårbare grupper, bl.a. personer med kronisk sygdom, understøttes i særdeleshed. Borgeren oplever den alment praktiserende læge som tovholder i forløbet i nært samspil med borgeren selv. Side 2 af 9

3 Vi måler regelmæssigt på borgernes/patienternes tilfredshed med behandlingsforløb, hvor flere sektorer er inddraget. Den alment praktiserende læge understøttes af regionen i sin rolle som tovholder, og funktionen udvikles i et tværgående samarbejde. Vi anvender patientforløbsprogrammerne for kronisk hjertesygdom, type 2 diabetes, KOL og rygområdet som anbefalinger for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. I forbindelse med udarbejdelsen af den tværsektorielle kvalitetsstrategi (forventes i løbet af efteråret 2011) vil der være særligt fokus på patienternes tilfredshed og oplevelser i det tværsektorielle samarbejde. Der foregår en indsats for, at patientens tilfredshed med det tværsektorielle samarbejde indgår i de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. Kommuner, region og de praktiserende læger har indgået aftaler om det tværsektorielle samarbejde for at sikre patientens oplevelse af et sammenhængende behandlingsforløb. Et fremtrædende eksempel er samarbejdsaftale SAM:BO, der er en samarbejdsaftale om borger/patientforløb på det somatiske område, som blev implementeret i De foreløbige erfaringer tyder på, at implementeringen er velgennemført, og fra de lokale samordningsfora lyder der tilfredshed med aftalens funktion i det daglige arbejde. I sundhedsaftalerne for indgår en særskilt samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende, som er en del af SAM:BO. Tilsvarende er det tværsektorielle samarbejde om gravide og nyfødte forankret i sundhedsaftalerne. Samarbejdet om svangreomsorgen beskrives nærmere i den fødeplan, som regionsrådet har godkendt december I sundhedsaftalerne indgår endelig samarbejdsaftaler om respirationspatienter og hjemmedialyse. Det tværsektorielle samarbejdsprojekt Gode rammer for hjerterehabilitering gav alle parter masser af erfaringer. Her blev patienterne tilbudt et standardforløb eller et udvidet forløb på baggrund af en systematisk stratificering ved opstart af rehabiliteringsforløb. Læringen fra projektet bliver udbredt, ligesom nye patienter nyder godt af erfaringerne. De tværsektorielle patientforløbsprogrammer for kronisk hjertesygdom, type 2 diabetes, KOL samt rygområdet er afsæt for samarbejdet om tilbud og aktiviteter lokalt, der skal skabe øget sammenhæng i indsatsen for personer med kronisk sygdom. Såvel region som kommuner har igangsat udviklingsprojekter for årene finansieret af nationale puljemidler. Der arbejdes bl.a. med udvikling af modeller for forløbskoordination, udvikling af et koncept for patientuddannelse på tværs af diagnoser, kompetenceudvikling for sundhedspersonale på tværs af sektorer, udvikling af en tværsektoriel kronikerplatform m.v. I almen praksis er der fokus på organisationsudvikling, herunder udvikling af tovholderrollen både i forhold til kronikerstrategien og i forhold til øvrige patientforløb. Regionen formidler indholdet af forløbsprogrammerne til de praktiserende læger og sætter fokus på mulighederne i den nye overenskomst. Med nedsættelse af de kommunalt lægelige udvalg i hver kommune er der skabt mulighed for at styrke dialogen og få et mere integreret samarbejde med de praktiserende læger. Inden for det psykiatriske område bliver samarbejdsaftalerne brugt. Det drejer sig om den regionale samarbejdsaftale, samarbejdsaftalen på det børne og ungdomspsykiatriske område og samarbejdsaftalen på demensområdet I løbet af bliver der kigget på en samarbejdsaftale på området for oligofrenipsykiatri 2 og et forløbsprogram for depression. 2 Behandlingen af udviklingshæmmede med psykiske lidelser. Side 3 af 9

4 Vi prioriterer forebyggelse og rehabilitering Borgere og patienter oplever i kontakten med sundhedsvæsenet, at behovet for forebyggende og rehabiliterende indsatser vurderes individuelt, og at de har let adgang til sammenhængende forebyggelsesindsatser svarende til det vurderede behov Patienterne tilbydes sygdomsforebyggende tilbud i tilknytning til og forlængelse af behandlingen, hvor det er relevant. Udviklingen af de rehabiliterende indsatser målrettet kroniske patienter sker i et tværsektorielt samarbejde. Alle kommuner har etableret forebyggelsestilbud indenfor KRAM faktorerne inden aftaleperiodens udløb. På VisInfoSyd.dk bliver der implementeret elektronisk henvisning til de forskellige tilbud om forebyggelse, så borgeren oplever et smidigt, velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionen understøtter almen praksis rolle som tovholder i forbindelse med henvisning til relevante tilbud indenfor rehabilitering og forebyggelse i kommunerne og på sygehusene. Parterne arbejder i fællesskab med forskellige projekter, som understøtter den kommunale og den regionale patientuddannelse. De sundhedspædagogiske metoder i rehabiliteringen bliver styrket og udviklet i fællesskab. Og resultaterne af sundhedsprofilen bliver indarbejdet i udviklingen af indsatserne for at leve op til borgernes behov og ønsker. Endelig er der er fokus på tæt samarbejde mellem kommunale jobcentre og psykiatrien for at sikre psykisk syge en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi udnytter mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi Vi bevarer en førende position i forhold til udvikling og implementering at borgernære velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger. Kommunerne og Region Syddanmark iværksætter fælles udviklingsprojekter vedrørende digital sundhedskommunikation og velfærdsteknologier, som målrettet skal understøtte en effektiv og omkostningsbevidst opgaveløsning. Syddanmark er på forkant i forhold til udfoldelsen af den nationale digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet. Telemedicinske ydelser leveres direkte til patientens eget hjem. Der stilles i større grad krav om selvmonitorering. For at borgeren kan tilbydes en så sammenhængende sundhedsydelse som muligt, indfører kommunerne og Region Syddanmark elektronisk kommunikation og telemedicin. Det giver adgang til, at relevante data er tilgængelige for behandlerne og fagfolk i de forskellige sektorer. For at understøtte mulighederne for selvmonitorering og patientens egenomsorg, tilbydes telemedicinske ydelser direkte til patientens eget hjem. Side 4 af 9

5 I sundhedsaftalen er det besluttet, at regionens sygehuse tilbyder telemedicinsk understøttet sårbehandling som et samarbejde med den kommunale sårsygeplejerske. Der er sat et forskningsprojekt i gang om den telemedicinske løsning telesår. Her samarbejder sygehusene og den kommunale sårpleje ved at bruge billeder, mobiltelefon og en fælles sårdatabase, når de behandler patienterne ofte i eget hjem. Sygehus Sønderjylland og samarbejdskommuner kører allerede i drift ( Sår i Syd samarbejdet), og pr. 1. april 2011 er alle sygehuse og kommuner i gang. Patienter i selvstyret AK behandling 3 skal selv kunne teste og medicinere sig derhjemme overvåget af personale i AK centeret. Desuden arbejder sygehusene med forsøg på egenmonitorering af hjertepatienter. Der er også etableret projekter om teletolkning og egenmonitorering, f.eks. i forbindelse med kronikerjournalprojektet, og der er taget initiativ til at udbrede Teledermatologi 4 i hele regionen. I sundhedsaftalen er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi og udmøntningsplan for elektronisk kommunikation på psykiatriområdet som del af den samlede it strategi. Foreløbigt er der sket en kortlægning af it kommunikation på psykiatriområdet. I 2011 bliver der nedsat en projektorganisation, der skal arbejde videre i flere etaper på at implementere elektronisk kommunikation på det psykiatriske område. Samarbejde giver sammenhæng Vi samarbejder ud fra fælles værdier Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor samarbejdet bygger på værdierne åbenhed, dialog og gensidig tillid. Vi forpligter os til dialog på ledelsesniveau på tværs af sektorerne. Vi følger systematisk op på, at de indgåede aftaler implementeres. De lokale samordningsfora afrapporterer årligt om, hvordan opgaverne varetages. Samarbejdsaftalen om borger /patientforløb, SAM:BO, og den tilsvarende samarbejdsaftale på det psykiatriske område udvikles og lægges til grund for årlig opfølgning og kvalitetsmonitorering. Årsberetningerne fra de lokale samordningsfora har hidtil været forelagt Sundhedskoordinationsudvalget til drøftelse, hvor fælles udfordringer er blevet identificeret. Drøftelserne har ført til, at Sundhedskoordinationsudvalget vil arbejde med udvikling af konceptet for årsberetningerne, så det i højere grad understøtter den tværsektorielle dialog om udvikling af sektorernes sundhedsaktiviteter og sikrer, at grundaftalerne implementeres. Drøftelser om konceptudvikling foregår i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget i løbet af sommeren Der er i løbet af 2010 etableret fire samordningsfora på det psykiatriske område. De skal sikre den løbende dialog mellem sektorerne omkring implementering af grundaftalen om mennesker med psykisk sygdom herunder samarbejdet om borger/patientforløb på det psykiatriske område. I starten af 2011 er der nedsat en tværsektoriel følgegruppe for SAM:BO. 3 Blodfortyndende behandling (AntiKoagulationsbehandling), der gives i forbindelse med forskellige hjertekarsygdomme. 4 Elektronisk udveksling af digitale hudbilleder mv. Side 5 af 9

6 Som en del af sundhedsaftalen blev der startet et tværsektorielt arbejde omkring fælles kvalitet i sektorovergange. I 2012 implementerer parterne et koncept for kvalitetsmonitorering af borger/patientforløb, og arbejdet foregår i tæt samspil med følgegruppen for SAM:BO. Kvalitetsmonitoreringen skal årligt forelægges Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget, og danne grundlag for en fælles dialog om det sammenhængende patientforløb. Klar til et sundhedsvæsen i forandring Vi har et fælles billede af vejen frem for det samlede sundhedsvæsen f.eks. ændringer i struktur, kapacitet og patientsammensætning. Vi træffer aftaler om, hvilke opgaver vi overdrager til hinanden hvornår og hvordan. Der skal være dialog mellem sektorerne, inden der sker ændringer i kapaciteten, som kommer til at påvirke aktiviteterne i de andre sektorer. Kommunerne og Region Syddanmark leverer data og andre relevante oplysninger i forbindelse med opgaver og analyser. Den viden kan hjælpe de forskellige sektorer til at bruge deres ressourcer bedre. På afgrænsede områder udvikles metoder til konsekvensvurdering af ændret opgavevaretagelse. Iflg. sundhedsaftalen skal sygehusene i god tid oplyse om væsentlige ændringer i behandlingsaktiviteten, og samarbejde om afklaringen af de nærmere forudsætninger og konsekvenser, så kommunerne kan planlægge deres opfølgende indsats over for patienterne. Det kan f.eks. være omlægning fra indlagte til ambulante forløb, accelererede patientforløb, ændringer i patientstrømme og sammensætning. Det er også aftalt, at kommunerne i god tid oplyser om væsentlige ændringer i struktur, kapacitet, serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyggende ydelser, sundhedsplejen, aflastningstilbud samt plejeog genoptræningstilbud. En gang årligt redegør region og kommuner for forventninger til aktiviteten i det kommende år. Redegørelsen danner grundlag for en fælles drøftelse af udviklingen af det samlede sundhedsvæsen. Redegørelsen drøftes af Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget i årets første kvartal. Det er aftalt, at der skal udvikles en metode til konsekvensvurderinger af ændret opgavevaretagelse på afgrænsede områder, men der er endnu ikke planlagt konkrete initiativer. I løbet af 2011 skal Sundhedskoordinationsudvalget drøfte organisering og finansiering af dette. Bl.a. skal man kigge på mulighederne for en fællesfinansieret pulje, som skal understøtte konceptudviklingen sammen med interesserede Lokale Samordningsfora, regionen og kommuner. Konceptudviklingen sker efter drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget. IT og velfærdsteknologi binder sundhedsvæsenet sammen Vi sikrer, at relevante data om borgeren/patienten er tilgængelige hos de rigtige parter på rette tid og sted på tværs af sygehuse, alment praktiserende læger og kommuner. Side 6 af 9

7 Etablering af innovative udviklingsprojekter inden for anvendelse af velfærdsteknologi og telemedicin er et fælles satsningsområde. I samarbejde med erhvervsvirksomheder kan sundhedssektoren være med til at bidrage til den regionale udvikling og skabe et udviklingsmiljø. Vi afprøver velfærdsteknologiske pilotprojekter, der kan understøtte sundhedsaftalens forskellige indsatsområder og samarbejdet og dialogen mellem parterne. Velfærdsteknologi og tværsektorielt samarbejde indtænkes bl.a. i etablering af de nye sygehuse i regionen. Vi fortsætter udviklingen af det digitale fællesskab baseret på elektronisk kommunikation Iflg. sundhedsaftalen skal samarbejdet om gravide og nyfødte understøttes af elektronisk forsendelse af fødselsanmeldelser. På nuværende tidspunkt sendes fødselsanmeldelser elektronisk fra fødestederne på Fyn: OUH Odense Universitetshospital, Svendborg og Ærø til de kommuner, der ønsker at modtage. Og i alt modtager 16 kommuners sundhedspleje fødselsanmeldelser. Efterhånden som de andre fødesteder i regionen får adgang til it systemer med mulighed for elektronisk forsendelse, vil kommunikationsløsningerne blive udbredt. Inden for det psykiatriske område i kommunerne er brugen af it fagsystemer kun implementeret i forhold til pleje og omsorgssystemerne. Det er derfor en udfordring at få samarbejdet med elektronisk kommunikation sat i gang. På det gerontopsykiatriske 5 område er der nogle steder iværksat elektronisk kommunikation. Erfaringerne herfra kan både regionen og alle kommunerne bruge til at etablere elektronisk kommunikation inden for området. I forbindelse med overenskomstaftalen for almen praksisområdet er det aftalt, at de praktiserende læger skal anvende datafangst og tage det fælles medicinkort (FMK) i anvendelse i takt med, at regionerne tager løsningen i brug. I løbet af 2011 starter en indsats for at implementere FMK i lægepraksis og på sygehuse i samarbejde med MedCom 6. Den 3. september blev Region Syddanmarks nye innovationscenter indviet. Centeret skal skabe og udvikle nye sundhedsløsninger og arbejde på, at det nye OUH bliver førende indenfor sundhedsinnovation. Visinfosyd.dk er den web baserede informationsplatform for det sundhedspersonale, der samarbejder om patientbehandling på tværs af sektorerne i regionen. Hjemmesiden bliver hele tiden udbygget og tilpasset behovene i de tre sektorer. På vej mod fælles kvalitetsmål Borgerne oplever, at indsatserne i overgangene mellem sektorerne er sammenhængende og af høj kvalitet. Indsatser på det tværsektorielle sundhedsområde kvalitetssikres og kvalitetsudvikles gennem fælles evaluering og læring og med fokus på borgerens oplevelse. Vi udarbejder og implementerer en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Vi måler løbende på kvaliteten af ydelserne og på overgangene i de tværsektorielle patientforløb. 5 Behandlingen af ældre (over 65 år) med psykiske lidelser. 6 MedCom er et samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor. MedCom understøtter drift og udbygning af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb. Side 7 af 9

8 Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis, som skal skrive en tværsektoriel kvalitetsstrategi på sundhedsområdet. Strategien skal bl.a. bidrage til at sikre fælles indikatorer for sundhedsaftalen, skabe fælles sprog for kvalitet på tværs af sektorer, sikre at kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i borgerens oplevelse og styrke muligheden for politisk ejerskab til sundhedsaftalen. Arbejdsgruppen skriver i øjeblikket på det første udkast. Og det er forventningen, at det bliver sendt i høring i august september 2011 og fremlagt til godkendelse oktober/november Som et led i de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP en) bliver udvalgte patienter bedt om at give deres vurdering af, hvordan sygehuset og kommunen har samarbejdet om forløbet, og hvordan sygehuset har orienteret egen læge om forløbet. Ligeledes skal patienten vurdere tilrettelæggelsen af det samlede forløb. Ny viden gennem udvikling og forskning Vi skaber ny viden gennem samarbejde mellem region, kommuner og forskningsinstitutioner. Vi stiller viden til rådighed for hinanden og deltager i fælles kompetenceudvikling. Der etableres samarbejder mellem kommuner, region og forskningsinstitutioner med henblik på at udvikle den forebyggende indsats i Syddanmark. Vi sætter udviklingsprojekter i gang om den patientrettede forebyggelse. Projekterne kan etableres som samarbejder mellem regionen og en eller flere kommuner, men deltagende kommuner forpligter sig til at videndele med de øvrige kommuner i regionen. Vi anvender viden fra den nationale sundhedsprofil som grundlag for prioritering og planlægning af den forebyggende indsats i både kommuner og region. Hvor det er hensigtsmæssigt, foretager vi fundraising i fællesskab til tværgående strategier og indsatser. Hvor det er relevant, afvikles kompetenceudvikling i fællesskab på tværs af sektorgrænser. I Region Syddanmark gennemføres et stort tværsektorielt kompetenceudviklingsprojekt på kronikerområdet. Projektet omfatter både kompetenceudvikling af sundhedspersonale på sygehusene, almen praksis og i kommunerne. Syddansk Universitet, Dansk Sundhedsinstitut, kommuner og region har i flere år haft et samarbejde om forebyggelsesområdet. Det bliver styrket for at skabe fælles udvikling af ny viden og spredning af eksisterende viden. Der bliver sat et tværsektorielt forskningsprojekt i gang om effekten af generel patientrettet forebyggelse. Det tager afsæt i den MTV, som Sundhedsstyrelsens udgav i november 2009 om patientuddannelse. Et andet område, som parterne samarbejde om, er den regionale sundhedsprofil. Den første nationale sundhedsprofil Hvordan har du det? blev gennemført i 2010, og resultaterne blev offentliggjort i februar Den viden, som sundhedsprofilen genererer om borgernes almindelige sundhedstilstand, bruger regionen og kommunerne i planlægningen af det samlede sundhedsvæsen. Den næste sundhedsprofil bliver gennemført i Som en del af den forstærkede indsats for personer med kronisk sygdom gennemfører sundhedsfagligt personale i region, almen praksis og kommuner fælles kompetenceudvikling. Målsætningen er at uddanne i alt personer fra , som derved både opnår fælles læring og færdigheder, men også en forståelse for hinandens kompetencer og hverdag. Der kommer såvel sygdomsspecifikke kurser som uddannelse og kurser af mere generel karakter, eksempelvis læring om motivationssamtalen og kommunikationskurser. Kompetenceudviklingen bliver evalueret både kvantitativt og kvalitativt. Side 8 af 9

9 Side 9 af 9

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Vi vil udfordre og motivere borgeren til at tage medansvar for egen og andres sundhed og mestre eget liv.

Vi vil udfordre og motivere borgeren til at tage medansvar for egen og andres sundhed og mestre eget liv. Fælles Sundhed 1 Fælles Sundhed Udfordringerne på sundhedsområdet er vi i region og kommuner fælles om. De er så omfattende og dybtgående, at de kun kan imødegås med en fælles vision samt fælles politikker

Læs mere

Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed

Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Fælles Sundhed Udfordringerne på sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 16. august 2010 Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631319 Samarbejdet

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/5458 Dato: 26. februar 2013 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Formål og organisering For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af kapacitet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed 1 Forslag Vision om Fælles Sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner 2 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalerne 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 har

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1085 Dato: 8. juli 2010 Udarbejdet af: Specialkonsulent Arne Gårn E-mail: arne.gaarn@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631281

Læs mere

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien Område: Sundhedsområdet Afdeling: Journal nr.: 10/4687 Dato: 23. september 2011 Udarbejdet af: Peter Simonsen/Frank Ingemann/Mads Haugaard E mail: Telefon: Notat Implementering af systematisk kronikeromsorg

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning.

Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret til igangsætning. Patientforløb AC fuldmægtig Maja Lynderup Behrmann Direkte +4520591066 m.behrmann@rn.dk Sagsnummer 2014-016996 24. januar 2017 NOTAT Resterende udviklingstiltag i Sundhedsaftalen der endnu ikke er prioriteret

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ del Ramme Indsatsområder Specifikke aftaler

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere