MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000 kr.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Katanini Community Centre Wakasa.dk Wakasa.tz Land(e): Projektstart-dato: 1. januar 2014 Kontaktperson for projektet: Navn: Marianne Bruun Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen: kr. Er der tale om en genansøgning? [] Nej [ X ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ x ] A. Et nyt projekt Tanzania Projektslut-dato: 31. december 2015 Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) kr. Landets BNI per indbygger: 500 US$ Antal måneder: 24 [ ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre) Resumé Det overordnede mål er at skabe udvikling i landsbyen, Katanini, Tanzania. Katanini er hægtet af udviklingen i området og har brug for, at der gøres en særlig indsats for at skabe fornyet vilje til forandring. Projektets opgave er at støtte eksisterende kvindegrupper i NGO-organisationen Wakasa.tzi atkvalificere og udfolde deres indsats, så den får betydning for en større målgruppe i Katanini. Wakasa.tz har mulighed for, at skabe større sammenhængskraft og fælleskab i lokalsamfundet og de har mulighed for, at optimere og videreudvikle nye indkomstskabende aktiviteter. Her er ressourcer og potentiale som kan udnyttes til gavn for hele landsbyen. Projektet vil derfor tilbyde en kompetenceudvikling med fokus på civilsamfundsudvikling, fællesskab og innovation. Og projektet vil levere den ramme, hvorom landsbyen kan opbygge nye fællesskaber, selvværd og empowerment. Der opbygges et frivillig-drevet aktivitetscenter som ikke mindst vil henvende sig til den del af Kataninis borgere, der ikke har mulighed for at rejse efter job, ikke har uddannelse eller synderlig indkomst. Aktivitetscentret skal være økonomisk selvbærende, med aktiviteter der styrker kvindegruppernes arbejde og som danner skole for andre borgere. Inddragelse og medejerskab er nøgleord for centrets drift. Projektejerskabet ligger således hos kvinderne i Wakasa.tz. 25. august 2013 Dato København Sted Ansvarlig person (underskrift) Marianne Bruun, Ordfører Wakasa.dk Ansvarlig person og position (blokbogstaver) 0

2 A. Samarbejdspartnerne A.1 Den danske organisation Wakasa.dk blev stiftet den 19. februar Wakasa.dk s formål er if. Vedtægterne: at investere i låneforeningerne i Wakasa.tz. Investeringerne skal bruges til mikrolån til kvinder, som er medlemmer af foreningen Wakasa i Tanzania, til start eller udvikling ing af indtægtsgrundlag for kvinderne og deres familier. I forventning om at projektansøgningen bevilges, vil vi på en ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013 indstille at vedtægterne tilpasses til det udvidede projektsamarbejde (en mere generel el støtte til kapasitetsopbygning i Wakasa.tz). Ændringen regnes som en formsag i og med at medlemmerne af Wakasa.dk ved gentagne møder har drøftet og opmuntret til netop denne udvikling, som projektansøgningen er udtryk for. Wakasa.dk har 72 medlemmer (investorer) som hver har indbetalt 1000 kr. som et engangsindskud. Disse penge er ubeskåret gået til, at sikre grundkapital tilwakasa.tz slåne- og spareforeninger (2), som hver har fået, hvad der svarer til d.kr. som grundkapital for deresmikrokreditlåne- virksomhed.grupperne har udtrykt ønske om tid til en stabilisering, kvalificering af deres arbejde og en øget mulighed for at løfte fællesskabsaktiviteter, før nye grupper oprettes. På den baggrund, jf. det meget afgrænsede formål for foreningens virke, har vi det seneste år været tilbageholdende medat hverve nye medlemmer. Med et udvidet projektsamarbejde og tilpassede vedtægter, er det aftalt, at udfolde hverveaktiviteter, som kan øge foreningens medlemstal med min. 50 pct. over det næste år. Medlemmerne af Wakasa.dk har alle deres rødder i forenings- og organisationsarbejde i Danmark. Både i professionel forstand og i form af frivilligt arbejde. Interessen for det mellemfolkelige samarbejde, empowerment-strategier og fortalervirksomhed i syd kommer af mange års erfaring med organisationsudvikling, demokrati, ligestilling og uddannelse i Danmark. Det er således i høj grad en viden om forandringsprocesser i det store og i det små, om forankring og iværksætteri hos Wakasa.dk s medlemmer, der bærer samarbejdet med Wakasa.tz. Wakasa.dk er medlem af Dansk Forum for Mikrofinans og af CISU. Se bilag: A. Stamdata med uddybet beskrivelse af foreningens historie og medlemsbasis. D. Vedtægter som de ser ud i dag. E. Referat med årsberetning, generalforsamling 10. januar F. Revideret årsregnskab. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) Ingen formelle projektsamarbejdspartnere men masser af sparringspartnere med erfaring i projektsamarbejde i Syd. A.3 Den lokale organisation Wakasa.tz (WAnawakeKAtaniniSAccos) blev startet i Wakasa.tz består af foreløbig to grupper af ca. 25 kvinder. Grupperne fungerer som to uafhængige spare- og låneforeninger, der i øvrigt samarbejder i alle andre aktiviteter. Wakasa.tz blev registreret NGO-organisation i 2010 og har i alt 52 medlemmer. Wakasa har netop skiftet navn/betydning til: Shirika la WAnawakeKAtanininamaendeleo Sasa, stadig forkortet Wakasa.tz..Navnet er mere dækkende i og med, at man nu er så meget andet og mere end en låne- og sparreforening. Wakasa er vokset op stille og roligt, startende med en kreds af kvinder, som gav sig selv navn (Wanawake = kvinder, Katanini = navnet på landsbyen og Saccos = sammenslutningen af låne- /spareforeninger). Gruppen etablerede sig med en opsparingsforening og siden kom flere og flere medlemmer til hvorfor man valgte at formere sig i to selvstændige spare-/låneforeninger med egne 1

3 ansvarlige bestyrelser og en fælles bestyrelse for alle øvrige anliggender. Størrelsen med kun 25 kvinder i hver låne-/spareforening har sikret en høj grad af gensidigt ansvar og forpligtelse. Det har haft umiddelbare konsekvenser for den enkelte, hvis der har været dårlige betalere eller man har ønsket at bruge opsparede midler (renteindtægter) til at løse akutte problemer (et medlems hus blev skyllet væk af regnen, købe majs i tørkeperiode) eller lave noget i fællesskab (beværte besøgende fra Danmark eller officials fra Regionen). Der er opbygget en høj grad af robusthed blandt medlemmerne af Wakasa.tz. Gennem de mange småprojekter som mikrokreditlåne-adgangen har udvirket siden 2006 er der vokset en evne til, i samarbejde på kryds og tværs, at løfte indtægtsskabende aktiviteter og identificere nye fællesskabsprojekter. Det gælder blandt andet i forhold til indledningen til en catering-virksomhed, et syprojekt, der har vokset sig sundt og stort trods lange perioder uden indtjening eller ønsket om at udvikle kulturturisme (se andet sted). Kvinderne i Wakasa.tz har været udfordret på mange måder over årene. Det gælder, når vejrlig har betydet, at fællesskabet måtte tage stilling til fordel for genopbygning af enkeltmedlemmers ødelagte huse, når enkeltpersoner ikke har kunnet forvalte at tilbagebetale deres lån, når myndigheder og politikere ikke har anerkendt indgåede aftaler eller når store gavedonationer (se om containerne nedenfor) skulle håndteres retfærdigt og hensigtsmæssigt. Alt sammen har været med til at give erfaringer r i konflikthåndtering, samarbejde og omstilling. Medlemmerne af Wakasa.tz fremstår i dag som rollemodeller i lokalsamfundet. De demonstrerer foretagsomhed, vilje til at tage ansvar og være pådrivere af en lokalsamfundsudvikling. Flere grupper af indbyggere i landsbyen har taget initiativ til at gå sammen og danne opsparings- og låneforeninger med henblik på at blive optaget i Wakasa.tz. For et par år siden fik Wakasa.tz doneret et par containere med indhold (Familien Påske i Holsted som drivende kræfter for indsamling i hele Jylland, containere og transport bevilget afms/syd og fortoldning mv. håndteret af Red Barnet i Tanzania) bestående af alt fra møbler, cykler, tøj, skolematerialer, service og meget, meget mere. De mange materialer er håndteret, videredoneret, solgt eller fordelt på bedste vis. Nu er kvinderne indehaver af to meget store, tomme containere og en del inventar, som kan nyttiggøres ved et evt. aktivitetscenterbyggeri. Medlemmerne af Wakasa.tz er således solidt forankret som forandringsagenter, genter, der nyder stor respekt i lokalsamfundet. Wakasa.tz har opbygget gode og respektfyldte samarbejdsrelationer til de lokale myndighedspersoner, hvilket blandt andet er mundet ud i, at kommunen har doneret jord til opbygningen af et aktivitetscenter bestyret af Wakasa.tz. Wakasa.tz har en fast tilknyttet rådgiver/tilsynsførende (Msimamishi) i form af tidligere u-landsfrivillig, pensioneret lærer, Kirsten Qvist, som er bosat i Katanini. Kirsten har været tæt tilknyttet Wakasa.tz s arbejde siden starten i Kirsten taler kiswahili, er medlem af Wakasa.dk og danner kulturel og sproglig bro mellem de to organisationer. Med kapasitetsopbygningen af Wakasa.tz sker der en stadig større, direkte udveksling mellem bestyrelserne i de to lande. Se bilag: B. OrganisationalFactSheet 1. Organisationsdiagram 2. Samarbejdsaftaler med låne-/spareforeningerne (forefindes også på Swahili). A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver En studietur til Tanzania primo 2008, for danske fagforeningskvinder (et kursus om kvinder i den tredje verden), resulterede i etableringen af støtteforeningen Wakasa.dk. Samarbejdet er gradvist udbygget og formaliseret. Wakasa.dk har funktion som sparringspartner og pådriver af udvikling og uddannelse for kvinderne i Katanini. Wakasa.dk laver fundraising og oplysningsarbejde i Danmark og udbyder besøgsrejser til Tanzania,som inkluderer privat indkvartering hos familierne i Katanini og fælles studiebesøg i regionen med henblik på at hente inspiration til nye indtægtsskabende aktiviteter i Katanini. 2

4 Gennem dialogen ved fælles bestyrelsesmøder (i Tanzania, arrangeret i forbindelse med besøgsrejserne) mellem Wakasa.tz og dk er der udformet samarbejdsaftaler og retningslinjer for mikrokreditlånevirksomheden. Rentesatser og øvrige konditioner er i høj grad defineret i gensidig respekt. F.eks. har Wakasa.dk flere gange tilbudt en renteeftergivelse (senest i forbindelse med den store mangel på basisfødevarer til rimelig pris) som er blevet afvist med henvisning til at det ville undergrave gensidigheden og selvrespekten i projektsamarbejdet. Wakasa.dk leverer projektørlys på kvindernes arbejde og er igangsætter af de vanskelige diskussioner om tillid, respekt for fælles beslutninger, om formål med at låne penge og om konflikthåndtering. Foreningens medlemmer er leveringsdygtige i sparring og professionel viden om pædagogik, læring, organisering, inddragelse, medborgerskabsforståelse, administration, økonomi og faglig, håndværksmæssig kunnen. Disse kompetencer vil i stigende grad blive bragt i spil med de nye perspektiver for samarbejde. Medlemmerne af Wakasa.tz er i stadig udvikling, sætter nye personlige mål og formulerer ambitioner på vegne af forening og lokalsamfund. Der er høj grad af bevidsthed om, at de påtager sig et stort ansvar som rollemodeller i lokalsamfundet og som formidlere af det levede liv på deres plet på jorden. Det sidste gælder både i forhold til det oplysningsarbejde Wakasa.dk kan udføre i Danmark, den fortalervirksomhed de praktiserer lokalt og den kulturturisme, de gerne vil opbygge med udgangspunkt i et aktivitets/community center. Der er planlagt en ny besøgsrejse til Katanini i januar/februar I den forbindelse er det aftalt at afholde et fælles seminar for Wakasa.tz og dk om erfaringer (faldgrupper og udfordringer) med at drive medborgerhuse/aktivitetscentre i Danmark, der er tilrettelagt fælles ekskursion til andre lokale projekter, som kan virke til inspiration for Wakasa.tz og der skal indgås aftaler for det fortsatte, forpligtende samarbejde. (Rejsen vil værefinansieret af den enkelte deltager privat). B. PROJEKTANALYSE B.1Hvordan er projektet blevet forberedt? Projektet er forberedt gennem hele Wakasa.tz levetid, forstået på den måde, at lokalsamfundets udviklingsbehov er blevet synligt gennem kvindegruppernes arbejde. Ideen om at samle sine aktiviteter et sted, så de både kan vokse og komme lokalsamfundet til gavn, er vokset i takt med de øgede forventninger om, at medlemmerne af Wakasa.tz også påtager sig at være frontfigurer i andre sammenhænge. Kvinderne i Wakasa.tz har længe haft en fornemmelse af, at de ikke bare selv, men hele lokalsamfundet havde brug for noget, der kunne styrke fællesskabet og sikre en fremdrift i området. Ideen om et Community Centre er næret af Wakasa.dk s opmuntring til at lave flere og flere fællesskabsprojekter, som kan skabe blivende jobs og indtægtskilder. Projektet er specifikt forberedt således: Antagelsen om at Katanini i høj grad mangler sammenhængskraft og står med store demografiske udfordringer er blevet prøvet med en spørgeskemaundersøgelse. Over 3 dage (marts 2013) er der gennemført en dør-til-dør-undersøgelse i landbyen. Landsbykontoret og byens 12 balzonier (de tidligere celleledere, nu en art goodwill ambassadører, som nyder stor lokal respekt) forestod denne undersøgelse (betalt af Wakasa.dk). 414 husstande har svaret, hvilket svarer til 68 pct. af de ca indbyggere i Katanini. Materialet redegører for befolkningssammensætningen og peger blandt andet på, at 38 pct. lever under FN s fattigdomsgrænse; tjener mindre end 1,25 dollar om dagen. På spørgsmålet om, hvad de mener at have allermest brug for, svarer 45 pct.(!) at de har brug for at blive stærkere, blive bekræftet, være fælles og samarbejde. Dette er den mest retfærdige oversættelse vi kan lave 3

5 af udtryk på kiswahili (kushiriki og kuwesheswa), som dækker længslen efter at høre til og være en del af noget. Det interessante er her, at dette behov formuleres langt stærkere end behovet for bedre bolig eller sundhed. Således har 27 pct. det som deres absolutte førsteprioritet. Det samlede materiale foreligger p.t. kun på swahili. Bestyrelsen i Wakasa.tz har gennem et år udvirket en konsekvent og stædig fortalervirksomhed for at få doneret et stykke af landsbyens jord til etablering af et community centre/aktivitetscenter. aktivitetscenter.myndigheder og politikere er rendt på dørene, adskillige borgermøder har været holdt og Wakasa.tz har været værter for The Regional Medical Officer (februar 2012), The Regional Commissioner (maj 2012), The districtchairperson of the Women sbranch of CMM, Moshi (November 2012), den samlede kreds af baloziereog landsbyråd (marts 2012). Resultatet er enestående; kommunen har nu doneret et grundstykke på kommunens fællesareal til bygning af et aktivitetscenter. Ved stormøder i Wakasa.tz er det diskuteret præcist hvilket grundlag et eventuelt community centre skal hvile på, hvilken profil det skal have og ikke mindst, hvilke aktiviteter et center først bør huse; hvad der er mest behov for og hvad der umiddelbart kan realiseres. En lokal bosiddende e (dansk) arkitekt har uden beregning leveret skitser til hvordan et aktivitetscenter kan udformes,så så det bliver fleksibelt i sine anvendelsesmuligheder, rummer mest muligt og kan bygges i tempi for rimelige midler.(de to containere som Wakasa.tz er indehaver af, tænkes delt på den lange led, så de kan danne en yderramme om centret. Der sættes rejsning til tagog skabes en fleksibel ruminddeling (vægge der løber på skinner). I alt vil det give 210 m2 indendørs faciliteter. ter. Der etableres udekøkken og pit-latriner). I januar/februar 2013 holdt medlemmerne af Wakasa.tz en række møder om ressourcer og kompetencer i gruppen. I mindre grupper arbejdede man med at afdække hvad man er gode til og hvad man ikke er så gode til. På den baggrund blev det synligt hvilke ressourcer og kompetencer, der er dækket ind af gruppens medlemmer og hvilke kompetencer, der skal tilføres hvis man skal drive et aktivitetscenter. Denne viden vil danne grundlag for udvikling af kompetenceopbygningsaktiviteter gsaktiviteter der kan understøtte gennemsigtighed og bæredygtighed. Ved stormøder i Wakasa.tz er det diskuteret og besluttet hvordan styringsstrukturen omkring et center skal være. Der er valgt en projekt-styregruppe, som vil være identisk med en fremtidig center-komite. Denne komite er sammensatefter alle kunstens regler; de der er fødte medlemmer, sikring af bredden og repræsentativiteten og vished for, at særlige kompetencer er inddraget. Endvidere er den udtryk for, hvem der faktisk har mulighed for at frigøre sig til dette arbejde. Center-komiteen skal udpege en daglig leder af centret. Arbejdsgrupper nedsættes til at tilse og monitorere forskellige delområder i centrets drift (udeområde, mødefaciliteterne, cafeen, børnehaven). Der etableres rådgivnings- og brugergrupper som skal sikre at brugere, myndigheder og vigtige ressourcepersoner bliver knyttet til centre. For et par år siden fik Wakasa.tz som nævnt doneret et par containere med indhold. De mange materialer er håndteret, videredoneret, solgt eller fordelt på bedste vis. Nu er Wakasa.tz indehaver af to meget store, tomme containere og en del inventar, som kan nyttiggøres ved et evt. centerbyggeri. Containerne står p.t. til opmagasinering på en privat grund. Ved flere medlemsmøder i Wakasa.dk er det drøftet hvorvidt man fandt projektideen relevant, man er blevet forelagt en interessentanalyse af lokale risikofaktorer og man har overvejet egne ressourcer til at indgå i et udvidet projektsamarbejde. Projektansøgningen er udtryk for den altovervejende tro på projektets relevans og bæredygtighed. 4

6 Se bilag: 3. Visionfor a Katanini Community Centre. 4. Skitser over et muligt Community Centre. 5. Outline model for administration and management. 6. Center-komite og projekt-styregruppe. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Katanini ligger i udkanten af Moshi ved foden af Kilimanjaro, Tanzania.Katanini er en administrativ enhed (landsby) i Moshi Municiapality. Der bor ca mennesker jævnt spredt over området. Mod øst og vest afgrænses Katanini af vandløb, men den største del af området ligger betydeligt højere og nyder ikke godt af disse vandløb. Mod nord grænser Katanini op til Moshi Arusha landevejen og mod syd til en anden landsby, Siri Matunda. Ind til for nylig var Katanini og Siri Matunda en fælles administrativ enhed. Ved delingen kom både primary- og secondary skole, sundhedscenter og andre samlingspunkter til at ligge i Siri Matunda. Ind til for 10 år siden var det kun efterkommere af de første tilflyttere, som boede i Katanini, men den stigende efterspørgsel på jord har siden presset priserne op og fået folk til at dele deres jord op i små lodder, som de sælger. Det betyder af området har fået flere tilflyttere som forskanser sig bag høje mure og efterlader den oprindelige del af befolkningen uden jord til landbrug eller andre indtægtsmuligheder. De udgør den store gruppe af indbyggere (38 pct.), som tjener under 1,25 dollar om dagen. (Jf. den tidligere omtalte undersøgelse). Landbrugsjorden er altså skrumpet ind. Køer og geder er få, og da majs ikke må dyrkes i bymæssig bebyggelse af frygt for malariemyg, er grundlaget for mange familiers madforsyning ved at forsvinde. Folk må se sig om efter andre indtægtsmuligheder, men da de mangler uddannelse, er det en næsten umulig situation. Dette fører andre ting med sig som fx alkoholisme og brudte ægteskaber.det sociale fællesskab, som eksisterede førhen, er under forandring. Det kan ikke rumme de mange tilflyttere, og der eksisterer ikke noget konkret, som de forskellige grupper kan mødes om. Katanini ligger på den nederste del af Kilimanjaro, lige før bjerget flader ud og bliver til Masaisletten. Terrænet er kuperet og skråner stærkt mod syd. To bakketoppe rager op i landskabet. På den ene ligger den katolske kirke. Den anden er udlagt til fællesareal for landsbyen.der er ingen aktuelle planer om byudvikling i området og udsigten til at få egne institutioner er lang. Dette sagt af landsbyformanden, det lokale byrådsmedlem og kredsen af baloziere. Ud over den katolske kirke er der en lutheransk kirke, en moske og adskillige små kirker for nyreligiøse bevægelser. Wakasa-kvinderne tilhører forskellige trossamfund. Herudover savner lokalområdet i høj grad foreninger og aktiviteter som kan samle og bidrage til vækst og udvikling i området. Det er vores vurdering, at Wakasa.tz fremstår som et fyrtårn i den sammenhæng. B.3 Problemanalyse Overgangen fra landsby til forstad/ward i Moshi Municipality er altså ikke problemfri. I manglen på naturlige mødesteder, ses konturerne til et lokalsamfund, der falder fra hinanden. Den aktuelle rundspørge i lokalsamfundet amfundet dokumenterer til fuldeefterspørgslen efter noget, der kan styrke fællesskab og følelsen af tilhørsforhold.men med den seneste administrative opdeling er det blevet endnu vanskeligere for beboerne i Katanini, at definere sine samlingspunkter at skabe sammenhæng og fællesskab udfra. Vi har altså et lokalområde, som har vanskeligt ved at tilpasse sig de nye demografiske udfordringer. Lokalbefolkningen har fået fjernet det traditionelle eksistensgrundlag og de er henvist til at søge nye indtjeningsmuligheder. Wakasa.tz repræsenterer den fattige, oprindelige befolkningsgruppe og flertallet har kun en ringe uddannelsesbaggrund. 5

7 Et aktivitetscenter drevet af Wakasa.tz har stort potentiale for at bibringe området den fornødne energi og motivation til at skabe nye indtægtskilder, ramme om fællesskabsaktiviteter og dermed en mulig sammenhængskraft i lokalområdet. Succesen hviler på, at det er Wakasa.tz som NGO-organisation, der skal drive dette samlingssted. Det vil være en garant for, at politiske eller økonomiske særinteresser sser ikke kommer i spil, siger de. Og succesen hviler på, at det er kvinderne selv, der kommer til at eje og drive stedet. De har en begrundet frygt for resultatet, hvis egnens mænd tager over. Siger de, med stor beklagelse, men også i omsorg for, at centret et netop skal give plads og rum til egnes ledige og rodløse mænd. Kvinderne fremstår som stærke rollemodeller i lokalsamfundet og flere af dem varetager da også forskellige andre tillidshverv. Så meget desto mere oplever de behovet for en kompetenceudvikling og empowerment er da også et selvstændigt formål for Wakasa.tz s virke. Medlemmerne af Wakasa.tz er solidt forankret og repræsentative for ikke mindst den oprindelige og fattige del af Kataninis borgere. Wakasa.tz har opbygget gode og respektfyldte samarbejdsrelationer til de lokale politikere og myndighedspersoner. Wakasa-kvindernes kvindernes stigende behov for mødefaciliteter, for værkstedsfaciliteter og for nye muligheder at udfolde indtægtsskabende aktiviteter indenfor, spiller altså sammen med lokalbefolkningens indtrængende behov for nye platforme for fællesskaber og samhørighed. Heri ligger en stor synergieffekt, som projektet betjener sig af. Wakasa.tz forpligter sig til, at inddrage bredt, skabe rum for alle og udvikle aktiviteter, der netop har de mest udsatte i Katanini, som målgruppe. Og de får selv en ramme for at være forening, med alle sine delaktiviteter, i. Man kan sige, at de så at sige får en mission, som er udover sig selv. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Den primære målgruppe er kvinderne i Wakasa.tz, som via de erfaringer de har fået med deres mikrokreditlåne-virksomhed siden 2006, er den primære ressource Katanini kan bygge sin umiddelbare udvikling på. Et særligt træningsforløb, skal kvalificere kvinderne til at drive et møde- og aktivitetssted på en bæredygtig måde. Den sekundere målgruppe er alle de mange, der skal være med til at fylde rammerne ud. Det er de umiddelbare brugere af centret; borgere i Katanini, som i særlig grad vil være de, der ikke har så mange alternativer for beskæftigelse eller uddannelse og som i helt særlig grad har brug for det fællesskab et møde- og aktivitetscenter vil kunne tilbyde. Og det er landsbyrådet, lokale myndigheder og befolkningen bredt set som skal inviteres indenfor. Der skal etableres et brugerråd, som også skal sikre inddragelse af eksterne ressourcepersoner (den lokale advokat, skolelederen og entreprenøren fx). C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier(indikatorer) 1) Det er et mål at kapacitetsopbygge og uddanne centrale ressourcepersoner for udvikling i Katanini Det er et succeskriterie, at kvinderne i Wakasa.tz føler sig i stand til at drive et aktivitetscenter efter de standarder de har beskrevet i deres visionspapir. 2) Det er et mål at øge oplevelsen af fællesskab og sammenhængskraft i landsbyen Katanini 6

8 Det er et succeskriterie, at der inden november 2014 er bygget et center/mødested på den jord kommunen har doneret og baseret på de materialer som kvindegrupperne har erhvervet sig. 3) Det er et mål at udvikle og stabilisere nye indkomstskabende aktiviteter for kvinderne i Wakasa.tz. Det er et succeskriterie, at der etableres aktiviteter som kan skabe indtægt til centret, tiltrække brugere af centret og danne skole for foretagsomhed og virkelyst. C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter Mål 1) Det er et mål at kapacitetsopbygge og uddanne ressourcepersoner for udvikling i Katanini Forventede resultater 1.1. Wakasa.tz s kasserer har fået en oplæringi at håndtere centrets økonomi 1.2. Mindst 20 medlemmer af Wakasa deltager i en 2- dages planning/context workshop, primo x 20 medlemmer af Wakasa deltager i 1-dags content workshops, marts 2014 november Mindst 40 medlemmer af Wakasa deltager i 2-dages evaluation/conference, ultimo Aktiviteter Der etableres en sidemandsoplæring af Mama Nduka (counterpart til Baba Qvist) således at den økonomiske projektstyringsfase bruges til oplæring. Der formuleres en uddannelsesaftale og oplæringen munder ud i et bevis/dokument, som beskriver det tillærte Global Platform TZ faciliterer et to dages seminar i Katanini med det formål at afdække behovet for kompetenceudvikling, med henblik på at sikre en bæredygtig drift af KCC De ti workshops afvikles i nærmiljøet og fortrinsvist i KCC når det er færdigbygget. Workshoppene udvikles på baggrund af ovennævnte behovsafklarende seminar. Relevante ressourcepersoner og undervisere hyres ind til de forskellige forløb. Det må formodes at følgende elementer vil indgå: Drift og rentabilitet Økonomi og budgettering Civilsamfundsinddragelse og samarbejde Konflikthåndtering og kommunikation Administration og planlægning Ledelse og delegering Iværksætteri og salg Global Platform TZ faciliterer en to dages evalueringskonference med det formål at drage fælles læring af projektforløb og workshops og med det formål at pege på forslag og ideer for den videre drift af KCC. 7

9 2) Det er et mål at øge oplevelsen af fællesskab og sammenhængskraft i landsbyen Katanini 2.1. Et aktivitetscenter med høj grad af fleksible muligheder står klar til indvielse den Centret åbnes under stor bevågenhed af landsby- og kommuneledelse Mindst 50 pct. af borgerne i Katanini vil inden projektperiodens udgang være kendt med stedet og være positivt stemt overfor at bruge det til egne aktiviteter Der er bidraget med indsamlede midler i lokalområdet på mindst kr Aktivitetscentret er inden årets (2015) udgang et naturligt mødested for mindst 5 pct. at befolkningen Der etableres en byggestyringsgruppe med tilknyttet ekstern byggeleder. Byggeprocessen beskrives og de økonomiske procedurer klargøres ved et opstartsseminar med projektstyregruppen Containerne flyttes og ombygges for at danne facade til det nye center Byggefasen i øvrigt tilrettelægges, materialer hjemtages og byggeriet gennemføres så bygningen står klar til endelig indretning Byggeriet overvåges ved månedlige monitoreringsmøder med byggelederen Formalia i forhold til ejerforhold, dispositions- og tegningsret afklares (til både jord og bygninger). Der søges juridisk rådgivning Der holdes indvielse hvor hele landsbyen inviteres og ikke mindst balozier og lokalpolitikere gives en rolle. Borgmester, Regionsrepræsentant m.fl. inviteres Der inviteres til borgermøder om centrets indretning og aktiviteter. Visionen for centret udbredes med flyers og posters Der gennemføres en indsamling/harambee både i Danmark og i Katanini Der laves en simpel tilfredshedsundersøgelse blandt centrets brugere. 8

10 i Katanini 3) Det er et mål at udvikle og stabilisere nye indkomstskabende aktiviteter for kvinderne i Wakasa.tz 2.6. Man har etableret et bruger- og rådgivningsråd Der er åbnet en cafe i centret 3.2. Der er et klart setup for en cateringvirksomhed 3.3. En børnehave er løbet i gang 3.4. Der er etableret et syværksted 3.5. Der er formuleret klare planer for udvikling af kulturturisme 3.6. Der er åbnet et udsalgssted 3.7. Der er klare regler for brug og leje af faciliteterne Der holdes et stormøde for etablering af et bruger- og rådgivningsråd. Særlige rådgivere opfordres til at deltage. Alle interessenter i landsbyen inddrages. Indbydelse til stormøde skal formidles bredt ud Projektstyregruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal detailplanlægge hvordan man vil drifte en café Den samme arbejdsgruppe tilbydes sparring, ekskursioner og studie i at drive small-scale-catering Projektstyregruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal detailplanlægge hvordan man vil drifte en børnehave. Der skal laves en kapasitets- og en behovsanalyse. Der inddrages eksterne ressourcepersoner Projektstyregruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal detailplanlægge set-uppet pet for et syværksted. Herunder skal det klargøres bla.a. hvem indtægterne fra salg af produkter går til Projektstyregruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udfolde ideen og potentialet i kulturturisme-aktiviteter. Der tilbydes sparring, ekskursioner og studie i at drive kulturturisme (blandt andet i forbindelse med besøgsrejsen feb. 2014) Projektstyregruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal afdække vilkår og muligheder for at lave udsalg af egne produktion men også drive en lille dagligvarebutik (duka) Projektstyregruppen som også er den kommende center-komite formulerer klare regler for brug og leje af center-faciliteterne Projektstyregruppen er ansvarlig for at monitorere de nedsatte arbejdsgrupper. 9

11 Denne opgave vil være en del af ledelsestræningen. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Projektet hænger sammen på den måde, at der så at sige bygges videre på den energi og drive som er hos de lokale kvindegrupper. Den efterspurgte lokalsamfundsudvikling må trækkes af disse forholdsvis, ressourcestærke kvinder, som så til gengæld tilbydes en kompetenceudvikling, der rækker langt udover det aktuelle projekt, både til gavn for den enkelte familie og for det samlede lokalsamfund. Og så hænger projektet økonomisk sammen, fordi der er lokale ressourcepersoner, som er villige til, helt gratis, at lægge mange, mange timer i at bære projektet succesfyldt igennem. Kirsten og Erling Qvist stiller sig til rådighed for projektet. Kirsten som lokal projektleder og Erling som økonomiansvarlig. Og så trækker projektet på andre danskeres veneration for projektet; en lokalt bosiddende tidligere entreprenør vil være byggeleder og en arkitekt tegner byggetegningerne.hertil kommer, at Wakasa.tz som nævnt er indehaver af to containere, som kan danne fundament for en centerbygning. Endelig er det vigtigt at påpege, at en stor del af kvinderne i Wakasa.tz bruger rigtigt mange timer dagligt på at drive mikrokreditlåneforeningerne og varetage hele foreningsvirksomheden omkring Wakasa.tz. Dette engagement trækkes med over i og næres af etableringen af et aktivitets- og værested. Kataninis beliggenhed forholdsvis tæt på TCDC, Usa River, gør det indlysende at trække på de velrenommerede kompetencer, som TCDC råder over. Således har de indvilget i at løse den samlede uddannelses- og træningsopgave i tæt samarbejde med projektstyregruppen. Ideen er, at så snart centeret et står klar, skal uddannelsesaktiviteter, møder m.v. finde sted her. Projektet kan inddeles i fire faser: En projektopstartsfase, hvor projektorganisationen tager form og konsoliderer sig, der afholdes en planning/context workshop og de afledte uddannelses- og træningsaktiviteter udvikles. Der er besøg fra Wakasa.dk (20 personer) til privat indkvartering og besigtigelse af byggegrund m.v. Byggeriet detailplanlægges og sættes i gang (januar marts 2014). En projektstabiliseringsfase, hvor der udbredes kendskab til det kommende center, laves fundraising, arbejdsgrupper nedsættes, kapasitetsopbygningen tager form og der kan holdes rejsegilde på byggeriet (april juni 2014). En centerforberedelsesfase, hvor indretning og faciliteter detailplanlægges, yderligere workshops afvikles, åbning og driften forberedes og byggeriet færdiggøres (juli oktober 2014). En implementeringsfase, hvor centret indvies, forskellige aktiviteter introduceres, tilpasses og løbes i gang, rutiner afprøves og driften stabiliseres. Kapasitetsopbygningen færdiggøres og organisationsmodellen efterprøves. Der afholdes et to-dages evalueringsseminar over både projektforløb, centerets virke og de nu færdiggjorte uddannelsesaktiviteter (november 2014 december 2015). Se nyt bilag: 7. Kapasitetsopbygning. C.5 Udfasning og bæredygtighed Projekt(perioden) udfases som nævnt med en evaluering, som skal give anbefalinger for det videre arbejde med KCC, ikke mindst i forhold til yderligere monitorerings- og træningsbehov. 10

12 Forberedelserne til denne projektansøgning har affødt en udvikling af Wakasa.tz hen imod et bredere favnende netværk. Det betyder større forankring og flere fællesskabsinitiativer uanset et center eller ej. Centret vil blive den første bygning på "bjerget", landsbyens fællesjord. Der er nu indvilget i at Wakasa.tz også tager ansvar for en omfattende træplantning på jordloden.det kan næsten ikke undgå at blive byens samlingssted og sandsynligheden for at det vil trække andre institutioner med sig er stor. Projektets bæredygtighed hviler på det forholdsvis store antal medlemmer samt bredden af supporters i Wakasa.tz. Projektet står og falder ikke med enkeltpersoner. Centret er projekteret, så det kan realiseres for skrabede penge og alligevel imødekomme de mange forskellige behov. Der vil være rig mulighed for at bygge til og ud i takt med at muligheder herfor viser sig. Udbuddet af centeraktiviteterer estimeret realistisk og bæredygtigt. Flere af dem er allerede afprøvet i mindre skala. Skal de nævnte aktiviteter danne skole for nye indtægtsskabende aktiviteter i lokalområdet, skal de jo gerne bevise sig. Nye kan udvikle sig i takt med at behov og kompetencer til at løfte dem, viser sig. Da projektet på sæt og vis også er et partnerskabsprojekt, kan det være vanskeligt at tale om en udfasning. På mange måder kommer det virkelige arbejde først efter projektperiodens udløb. Det er her, der skal holdes fast og videreudvikles. Det bliver hverdag og økonomien vil kun vanskeligt hænge sammen. Disse forhold ser begge partnere på med åbne øjne. KCC vil være et projekt i evig udvikling. Det anskues som de mange muligheders projekt: På sigt kunne der søges private fonde om midler til et solcelleanlæg. Der kunne arbejdes med opsætning af et demonstrationskøkken i samarbejde med Center for Appropriate propriate Technology, så nye lerovne/jiko s kan komme i produktion. Der skal findes midler til opbygning af andre/flere værkstedsaktiviteter, som kunne inkludere et cykelværksted og der kan arbejdes hen imod etablering af en alternativ sundhedsklinik og en computercafé til undervisningsbrug.men først og fremmest skal centret være et værested, hvor man mødes til foredrag, en film eller til en hyggelig sludder. Man skal kunne leje stedet til fester m.m.m. Ideer er der masser af. Wakasa.dk vil også fremover følge arbejdet i Wakasa.tz tæt, og herunder monitorere udviklingen i centret. Der vil være besøgsrejser med fælles møder og sparring min. hvert andet år. Og der skal leveres regnskab og beretning til Wakasa.dk s årlige generalforsamling og evalueres ved årlige sommermøder. Bæredygtigheden vil bestå i, i fællesskab, at tage bestik af udvikling og muligheder. C.6Forudsætninger og risici Landsbyformanden/formanden for lokalrådet, Mr. Anthony Kiria har skriftligt godkendt donationen af jord til brug for Wakasa.tz. Det er oplyst at et juridisk dokument er udformet og således klar til overrækkelse. Landsbyen ejer jorden og Wakasa.tz s juridiske rådgiver mener ikke, at det er muligt for kommune eller andre at omstøde godkendelsen. Alligevel hersker der en ængstelse for konsekvenserne, hvis ikke der smedes nu. En udsættelse eller forsinkelse af projektet kan måske få politikerne til at ændre mening. Wakasa.tz og dermed de kommende brugere af et centeret kan komme i klemme i konflikten mellem CMM, som sidder tungt på embedsapparatet og Chadema, som udgør 19 af 21 byrådsmedlemmer incl. den lokale diwani, KamiliMassawe. Både formanden for Wakasa.tz, mama Erika og den anden tilknyttede særlige rådgiver, mama Malinde er aktive på centrale poster i CCM. Korruption eller fejldispositioner omkring byggeriet kan være en væsentlig hindring for at økonomi og tidsplan holder. Det store team af danskere omkring projektet, vil kunne modvirke, at de dele af projektet løber panden mod en mur. Endvidere har det store forudgående lobbyarbejde med at få 11

13 jorden doneret, samt håndteringen af indholdet af de store containere, vist en høj grad af integritet og troværdighed i ledelsen af Wakasa.tz. Se bilag. Godkendelse af jorddonationen (swahili med oversættelse) D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Marianne Bruun, ordfører for wakasa.dk, er projektansvarlig overfor CISU og vil overvåge projektet ved projektbesøg 3-4 gange i perioden. Her holdes møder med den lokale projektstyregruppe, som redegør for status og kommende initiativer. Herimellem arbejdes og sparres tæt med Wakasa.tz s ledelse via Kirsten Qvist, som tolker (skype, , telefonisk) i alle anliggender. Karin Skolnik og Gitte Redder, bestyrelsesmedlemmer i Wakasa.dk er ansvarlige for den annoncerede hvervekampagne. Kate Rasmussen, kasserer i Wakasa.dk er ansvarlig for bogføring og præsentation for revision af det samlede projekt. Kate vil have tæt kontakt med Erling Qvist og Mariam Nduka (lokale økonomiansvarlige) Ulla Morin, bestyrelsesmedlem i Wakasa.dk er kontaktperson for supplerende fundraising. Rejsegruppen er den planlægningsgruppe under Wakasa.dk, som designer og gennemfører en besøgsrejse for foreningens medlemmer i januar/februar 2014 og i Gruppen sikrer den fornødne kulturudveksling via privat indkvartering og fælles ekskursioner til andre projekter i Tanzania. Erika Gabriel, formand for Wakasa.tz, er projektansvarlig overfor Wakasa.dk. og for at drive processen i projektstyregruppen, sikre at alle føler sig inddraget i beslutningsprocesserne og samarbejde tæt med Kirsten om hele fremdriften af projektet. Erika er ansvarlig for kontakten med de forskellige myndighedspersoner i og omkring projektet. Kirsten Qvist, særlig rådgiver for wakasa.tz, er sammen med Erika Gabriel projektansvarlig overfor Wakasa.dk og vil redegøre for projektets udvikling i forbindelse med generalforsamling og sommermøder i Danmark. Kirsten er medlem af bestyrelsen for Wakasa.tz og vil være rådgivende bindeled mellem kvindegrupperne i Katanini, GPTZ og Wakasa.dk. Erling Qvist indsættes som økonomiansvarlig overfor Wakasa.dk (for den lokale del) og ansvarlig for at der finder en lokal revision sted. Erling påtager sig at bruge projektforløbet til en sidemandsoplæring af Mariam Nduka. Herudover er Erling medlem af byggestyringsgruppen og vil sammen med formanden have det daglige tilsyn med byggeriet. Viggo Reifenstein vil værebyggeleder og ansvarlig overfor projektstyregruppen for byggeriets fremdrift og kvalitet. Mariam Nduka, kasserer r i Wakasa.tz, er ansvarlig for projektøkonomien overfor Wakasa.tz og for at indgå i et læringsforløb med Erling. Miriam vil også være ansvarlig for den store harambee (indsamling af støttemidler) der skal være i forbindelse med projektet. Tovholdere for arbejdsgrupperne er ansvarlige for arbejdet i de nedsatte aktivitets-udviklingsarbejdsgrupper. To af de tre i samdrægtighed: Erika Gabriel, Miriam Nduka og Erling Qvist vil være underskriftberettigede i forhold til bankchecks mv. I øvrigt vil bestyrelserne i Wakasa.dk og Wakasa.tz være inddraget tæt og forpligtende i hele projektet. Der er nedsat (valgt) en lokal projektkomite, jf. bilag 6. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen En ekstern evaluator (Julie Severin Thaarup, Nordic Consulting Group, med sæde i Arusha) skal evaluere og rapportere de enkelte projektfasers aktiviteter og resultater. Evaluator giver feedback (kortfattet statusrapport med anbefalinger til evt. ændringer) til projektstyregruppen (incl. den danske 12

14 partner) indenfor hver fase. Disse statusrapporter vil tilsammen udgøre den endelige rapport over projektets forløb og succes. Den eksterne evaluator skal også evaluere kapasitetsopbygningen. Der skal foretages en række interviews til indledning og afslutning. På den baggrund skal evaluator bidrage med anbefalinger til fremtidige træningsaktiviteter. E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Der gennemføres en indsamlingskampagne i DK. Hertil udformes et oplysningsmateriale (flyer) som kort beskriver samarbejdet mellem Wakasa.dk og tz og ideen om at opbygge og udvikle på et Community Center i Katanini. Materialet vil blive distribueret i mindst 2000 ex. i medlemmerne af Wakasa.dk s baglande/organisationer/virksomheder. der. Materialet financieres ved særlig tilskud fra visse organisationer i DK. Der gennemføres en besøgsrejse for 20 medlemmer af Wakasa.dk i januar/februar Her får medlemmerne sat ord og narrativer på projektets idé og muligheder. Denne indsigt er alle forpligtet til (ligger implicit i forudsætningen for at deltage) at bruge i oplysningsøjemed i Danmark (egen organisation, hvervning af nye medlemmer osv.). Medlemmerne betaler selv for besøgsrejsen. Wakasa.dk s hjemmeside og de sociale medier vil løbende blive opdateret med nyheder og historier om projektets udvikling. 13

15 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angivesi bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS:Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og andre bidrag) Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs valuta d.kr d.kr d.kr Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan 1. Aktiviteter 2. Investeringer 3. Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration. 6. Projekttilsyn 7. Ekstern evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) 9. Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) 10. Projektudgifter ialt (1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal ( ) 13. Administration i Danmark (maks 7% af 12) Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 14. Total

16 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. OrganisationalFact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat (ny) Bilag Budfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter (ny) E. Seneste årsberetning (ny) F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Organisationsdiagram 2 Samarbejdsaftaler med låne-/spareforeningerne 3 Vision behind a Katanini Community Centre 4 Skitser over et muligt Community Centre 5 Outline model for administration and management of a KCC 6 Center-komite og projekt-styregruppe 7 Kompetenceopbygning til bæredygtighed (ny) 8 Godkendelseafjorddonationen Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hardcopy i 3 eksemplarer (Bemærk:Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). 15

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri.

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri. Vedtægt for projekt Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift Indhold 1. Navn 2. Forankring og hjemsted 3. Formål, vision og værdier 4. Tidsramme, mål, succeskriterier og evaluering 5. Styregruppe

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere