VEDTÆGTER Februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER Februar 2008"

Transkript

1 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr ) ( Selskabet )

2 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herlev Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, forskning og udvikling på grundlag af superkritisk teknologi samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. 4. Aktiekapital 4.1 Selskabets kapital udgør kr Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. 4.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 5. Aktier 5.1 Hver akties pålydende er 1 kr. 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. 5.3 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. De til værdipapirerne knyttede rettigheder skal indberettes til Værdipapircentralen i henhold til gældende regler. 5.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S, der er valgt som aktiebogfører på Selskabets vegne. 2 / 27

3 6. Aktietegningsoptioner, bemyndigelser 6.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil den 30. juni 2011 ad én eller flere gange, i henhold til aktieselskabslovens 40b, at udstede aktietegningsoptioner (warrants) til Selskabets ledelse og medarbejdere, medlemmer af Selskabets bestyrelse samt medlemmer af Selskabets scientific advisory board med ret til tegning af op til i alt nominelt DKK aktier, svarende til styk, dog maksimalt 5% af Selskabets nominelle aktiekapital, i Selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i Selskabet til en kurs og fordeling og på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen, samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af Selskabets aktiekapital. Endelig tildeling af warrants til bestyrelsen er dog betinget af en generalforsamlingsgodkendelse. 6.1 (a) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 29. marts 2007 vedtog bestyrelsen at udstede stk. aktietegningsoptioner (warrants) svarende til nominelt kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for aktietegningsoptionerne er indeholdt i bilag 6.1.1(a) og (a), der udgør en integreret del af disse vedtægter. 6.1 (b) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 1. november 2007 vedtog bestyrelsen at udstede stk. aktietegningsoptioner (warrants) svarende til nominelt kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for aktietegningsoptionerne er indeholdt i bilag 6.1.3(a), der udgør en integreret del af disse vedtægter. 6.1 (c) På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 21. februar 2008 vedtog bestyrelsen at udstede stk. aktietegningsoptioner (warrants) svarende til nominelt kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for aktietegningsoptionerne er indeholdt i bilag 6.1.4(a), der udgør en integreret del af disse vedtægter. 6.2 Ophævet. 6.3 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelsen i pkt. 6.1 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen. 6.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser, herunder aktietegningsoptionerne. 3 / 27

4 7. Generalforsamling 7.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af Selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. 7.3 Generalforsamlinger skal indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget behørig anmodning herom. 7.4 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling ved brev til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat ønske derom, og ved annoncering i mindst et landsdækkende dagblad. Er oplysningerne i aktiebogen utilstrækkelige eller mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde. 7.5 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 7.6 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. 7.7 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 7.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: (1) Beretning om Selskabets virksomhed, (2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, (3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, (4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, og (5) Valg af revisor. 4 / 27

5 7.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol og skal underskrives af dirigenten. Møderet - Stemmeret 7.12 Enhver aktionær, som senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis det kræves af Selskabet, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 1 kr. én stemme En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 8. Bestyrelse 8.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst fem medlemmer. 8.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. 8.3 Ingen der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling, efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. 8.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. 5 / 27

6 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 8.7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år. 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 9. Direktion 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse være administrerende direktør. 10. Tegningsregel 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 11. Revisor 11.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. 12. Årsrapport 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. ***** Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. februar / 27

7 Bilag (a) til vedtægterne for SCF Technologies A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 6.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 29. marts 2007 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 1. Genstand 1.1 Tegningsoptionerne tildeles vederlagsfrit ved nærværende aftales underskrift. 1.2 Hver tegningsoption giver Medarbejderen ret til at tegne nom. kr. 1 aktie i Selskabet. 2. Udnyttelseskurs 2.1 Tegning af aktier på grundlag af de tildelte tegningsoptioner kan ske til kurs (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 1 kan således tegnes mod betaling af kr Udnyttelse 3.1 Tildelte tegningsoptioner kan tidligst udnyttes efter offentliggørelse i 2008 af årsrapport for Retten til udnyttelse opnås trinvist efter nedenstående model: Udnyttelse Efter offentliggørelse i 2008 Efter offentliggørelse i 2009 Efter offentliggørelse i 2010 Antal warrants 25 % 25 % 50 % Udnyttelse kan herefter ske i 21 dage efter offentliggørelse af årsrapporten og halvårsregnskabsmeddelelsen i 2008, 2009, 2010, 2011 og Hver af disse perioder benævnes "Udnyttelsesperiode" og sidste dag i perioden i 2012 "Udløbsdatoen". 1 Udnyttelseskursen er i forbindelse med gennemførelse af fortegningsemission af 19. december 2007 reguleret til 8.394, svarende til kr. 83,94 pr. aktie a nominelt kr / 26

8 4. Øvrige vilkår 4.1 De tildelte tegningsoptioner samt aktier, der tegnes af Medarbejderen ved udnyttelse af tegningsoptionerne, reguleres i øvrigt i det hele af de vilkår, der fremgår af denne aftale. 4.2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn at ændre nærværende aftale, dog således at enhver ændring skal være i overensstemmelse med dansk ansættelsesret og bemyndigelsen i vedtægternes Der optages bestemmelse om denne warrantordning i Selskabets vedtægter. 4.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne Udnyttelse af tegningsoptionerne kan kun ske i portioner á mindst 100 og kun inden for Udnyttelsesperioden, jf. pkt Udnyttelse af tegningsoptionerne skal tillige være i overensstemmelse med de love og regler, der er gældende for tegningsoptionerne, og tegningsoptionerne må ikke udnyttes, såfremt Selskabet beslutter, at udnyttelsen udgør en overtrædelse af gældende love og regler Tegningsoptionerne udnyttes ved, at Medarbejderen inden for Udnyttelsesperioden indsender en skriftlig meddelelse (tegningsliste vedlagt som bilag 1) til Selskabet med angivelse af det antal tegningsoptioner, der ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales i forbindelse med tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne Ved modtagelse af den skriftlige meddelelse (relevante side i tegningslisten) og betaling som anført i pkt , er Selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne kapitalforhøjelse gennemført senest 28 dage efter udløbet af den Udnyttelsesperiode, hvor der blev givet behørig meddelelse. Dokumentation for, at Medarbejderen er behørigt registreret som aktionær i Værdipapircentralen A/S udleveres snarest muligt efter, at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Medarbejderen skal ikke anses for at være ejer af eller have ejerrettigheder over aktier, før der er sket korrekt betaling og udnyttelse af tegningsoptionen i henhold til pkt samt efterfølgende registrering af medarbejderen som aktionær i henhold til pkt Bestyrelsen er, uanset bestemmelserne i pkt. 3.1 vedrørende tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes berettiget til at fremrykke tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes. 4.5 Bortfald af tegningsoptionerne 8 / 26

9 4.5.1 I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse uden at dette er begrundet i Selskabets grove misligholdelse, eller (2) Selskabets afskedigelse begrundet i Medarbejderens misligholdelse, bortfalder tegningsoptionerne i det omfang de ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse som følge af Selskabets grove misligholdelse, (2) Selskabets afskedigelse uden at dette er begrundet i Medarbejderens misligholdelse, eller (3) Medarbejderens fratræden, fordi Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning i Selskabet, eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, er Medarbejderen berettiget til fortsat at udnytte tegningsoptionerne som om Medarbejderen fortsat var ansat I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør grundet i Medarbejderens død, indtræder Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger i retten til tegningsoptionerne. Udnyttes tegningsoptionerne ikke af Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger inden 1 år efter Medarbejderens død bortfalder tegningsoptionerne Tegningsoptionerne bortfalder endvidere i det omfang, at meddelelse om udnyttelse ikke er kommet behørigt frem til Selskabet senest på Udløbsdatoen. 4.6 Ændringer i vilkårene Såfremt Medarbejderen ønsker at udnytte sine tegningsoptioner efter 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at tegne aktier til en lavere kurs end markedskursen, 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, tegningsoptioner (bortset fra de tegningsoptioner, der er omfattet af denne warrantordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, 3. at der er foretaget en fondsaktieemission, 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, hvorved de eksisterende aktionærer har modtaget en udlodning fra Selskabet, der overstiger markedskursen, eller 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår på mere end 750 % af den nominelle aktiekapital, 9 / 26

10 skal Udnyttelseskursen i pkt. 2 og/eller antal af tildelte tegningsoptioner reguleres, således at Medarbejderen modtager en rimelig kompensation for den reduktion i tegningsoptionernes værdi, som den pågældende begivenhed måtte have medført. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet Såfremt Selskabet forinden udnyttelse af en tegningsoption træffer beslutning om fusion, spaltning eller andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder men ikke begrænset til sammenlægning eller omklassificering af aktier, kan Selskabets bestyrelse træffe bestemmelse om, at 1. Fremrykke udnyttelsestidspunktet, jf. pkt ved at afgive en skriftlig meddelelse til Medarbejderen med en frist på to uger til at udnytte sine tegningsoptioner inden beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning. Medarbejderens udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den procedure, der følger i pkt Enhver tegningsoption, som ikke er udnyttet af Medarbejderen inden udløbet af fristen på to uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og / eller kompensation til Medarbejderen på tidspunktet, hvor beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning, eller 2. Medarbejderen kan indgå en ny aftale om at modtage tegningsoptioner med en tilsvarende værdi i den nye/fortsættende juridiske enhed, som Medarbejderen efter fusion, spaltning mv. er ansat i, i overensstemmelse med ligningslovens 7 H. 4.7 Overdragelse Tegningsoptionerne kan ikke overdrages medmindre andet fremgår af pkt Ved overdragelse af mere end 90 % af Selskabets aktier til tredjemand har Selskabet eller en af Selskabet anvist køber ret (men ikke pligt) til at erhverve tildelte tegningsoptioner fra Medarbejderen (uanset om denne måtte være fratrådt) eller kræve udnyttelse af tildelte tegningsoptioner (i så fald kan udnyttelse ske uden for Udnyttelsesperioden). Ved erhvervelse af tegningsoptioner skal kursen svare til den kurs, som tredjemand skal betale for de pågældende aktier med fradrag af Udnyttelseskursen. 5. Vilkår for aktier 5.1 Følgende vilkår skal være gældende for aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelse af udstedte warrants: 10 / 26

11 1. aktier, der tegnes på grundlag af de tildelte warrants, udgør ikke en særlig aktieklasse 2. de hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, 3. indbetaling af kapitalforhøjelsen skal ske kontant til en af Selskabet anvist bankkonto samtidig med fremsendelse af tegningslisten (meddelelse om udnyttelse) til Selskabet, 4. kapitalforhøjelsen fordeles på aktier à kr. 1, 5. de nye aktier skal være omsætningspapirer, 6. de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, 7. de nye aktier skal ikke have særlige rettigheder 8. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, 9. omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der udgør kr , til regnskabsmæssig og juridisk assistance skal betales af Selskabet, og 10. de nye aktier fra og med kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal medføre rettigheder i Selskabet på lige fod med de hidtidige aktier. 11 / 26

12 Bilag (a) til vedtægterne for SCF Technologies A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 6.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 29. marts 2007 udstedt tegningsretter til bestyrelse og scientific advisory board, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 1. Genstand 1.1 Tegningsoptionerne tildeles vederlagsfrit ved nærværende aftales underskrift. 1.2 Hver tegningsoption giver Indehaveren ret til at tegne nom. kr. 1 aktie i Selskabet. 2. Udnyttelseskurs 2.1 Tegning af aktier på grundlag af de tildelte tegningsoptioner kan ske til kurs (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 1 kan således tegnes mod betaling af kr Udnyttelse 3.1 Tildelte tegningsoptioner kan tidligst udnyttes efter offentliggørelse i 2008 af årsrapport for Retten til udnyttelse opnås trinvist efter nedenstående model: Udnyttelse Efter offentliggørelse i 2008 Efter offentliggørelse i 2009 Efter offentliggørelse i 2010 Antal warrants 25 % 25 % 50 % Udnyttelse kan herefter ske i 21 dage efter offentliggørelse af årsrapporten og halvårsregnskabsmeddelelsen i 2008, 2009, 2010, 2011 og Hver af disse 2 Udnyttelseskursen er i forbindelse med gennemførelse af fortegningsemission af 19. december 2007 reguleret til 8.394, svarende til kr. 83,94 pr. aktie a nominelt kr / 26

13 perioder benævnes "Udnyttelsesperiode" og sidste dag i perioden i 2012 "Udløbsdatoen". 4. Øvrige vilkår 4.1 De tildelte tegningsoptioner samt aktier, der tegnes af Indehaveren ved udnyttelse af tegningsoptionerne, reguleres i øvrigt i det hele af de vilkår, der fremgår af denne aftale. 4.2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn at ændre nærværende aftale, dog således at enhver ændring skal være i overensstemmelse med bemyndigelsen i vedtægternes Der optages bestemmelse om denne warrantordning i Selskabets vedtægter. 4.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne Udnyttelse af tegningsoptionerne kan kun ske i portioner á mindst 100 og kun inden for Udnyttelsesperioden, jf. pkt Udnyttelse af tegningsoptionerne skal tillige være i overensstemmelse med de love og regler, der er gældende for tegningsoptionerne, og tegningsoptionerne må ikke udnyttes, såfremt Selskabet beslutter, at udnyttelsen udgør en overtrædelse af gældende love og regler Tegningsoptionerne udnyttes ved, at Indehaveren inden for Udnyttelsesperioden indsender en skriftlig meddelelse (tegningsliste vedlagt som bilag 1) til Selskabet med angivelse af det antal tegningsoptioner, der ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales i forbindelse med tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne Ved modtagelse af den skriftlige meddelelse (tegningslisten) og betaling som anført i pkt , er Selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne kapitalforhøjelse gennemført senest 28 dage efter udløbet af den Udnyttelsesperiode, hvor der blev givet behørig meddelelse. Dokumentation for, at Indehaveren er behørigt registreret som aktionær i Værdipapircentralen A/S udleveres snarest muligt efter, at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indehaveren skal ikke anses for at være ejer af eller have ejerrettigheder over aktier, før der er sket korrekt betaling og udnyttelse af tegningsoptionen i henhold til pkt samt efterfølgende registrering af medarbejderen som aktionær i henhold til pkt Bestyrelsen er, uanset bestemmelserne i pkt. 3.1 vedrørende tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes berettiget til at fremrykke tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes. 13 / 26

14 4.5 Bortfald af tegningsoptionerne I tilfælde af Indehaverens fratrædelse bortfalder tegningsoptionerne i det omfang de ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af fratrædelse grundet i Indehaverens død, indtræder Indehaverens dødsbo eller livsarvinger i retten til tegningsoptionerne. Udnyttes tegningsoptionerne ikke af Indehaverens dødsbo eller livsarvinger inden 1 år efter Indehaverens død bortfalder tegningsoptionerne Tegningsoptionerne bortfalder endvidere i det omfang, at meddelelse om udnyttelse ikke er kommet behørigt frem til Selskabet senest på Udløbsdatoen. 4.6 Ændringer i vilkårene Såfremt Indehaveren ønsker at udnytte sine tegningsoptioner efter 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at tegne aktier til en lavere kurs end markedskursen, 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, tegningsoptioner (bortset fra de tegningsoptioner, der er omfattet af denne warrantordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, 3. at der er foretaget en fondsaktieemission, 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, hvorved de eksisterende aktionærer har modtaget en udlodning fra Selskabet, der overstiger markedskursen, eller 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår på mere end 750 % af den nominelle aktiekapital, skal Udnyttelseskursen i pkt. 2 og/eller antal af tildelte tegningsoptioner reguleres, således at Indehaveren modtager en rimelig kompensation for den reduktion i tegningsoptionernes værdi, som den pågældende begivenhed måtte have medført. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet Såfremt en eller flere af tegningsoptionerne udnyttes efter 1. en fusion eller spaltning af Selskabet, eller 14 / 26

15 2. andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder men ikke begrænset til sammenlægning eller omklassificering af aktier, er Indehaveren berettiget til at udnytte tegningsoptioner i Selskabet til en ændret kurs, eller ved justering af det tildelte antal tegningsoptioner i Selskabet eller i andre selskaber eller på anden måde tillægges aktiver eller kontanter, således at Indehaveren modtager kompensation herfor. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet. 4.7 Overdragelse Tegningsoptionerne kan ikke overdrages medmindre andet fremgår af pkt Ved overdragelse af mere end 90 % af Selskabets aktier til tredjemand har Selskabet eller en af Selskabet anvist køber ret (men ikke pligt) til at erhverve tildelte tegningsoptioner fra Indehaveren (uanset om denne måtte være fratrådt) eller kræve udnyttelse af tildelte tegningsoptioner (i så fald kan udnyttelse ske uden for Udnyttelsesperioden). Ved erhvervelse af tegningsoptioner skal kursen svare til den kurs, som tredjemand skal betale for de pågældende aktier med fradrag af Udnyttelseskursen Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tildelte warrants kan ikke sælges, tilbydes eller på nogen anden måde direkte eller indirekte at overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabets godkendte rådgiver i 12 måneder regnet fra udstedelsen af aktierne (lock-up). 5. Vilkår for aktier 5.1 Følgende vilkår skal være gældende for aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelse af udstedte warrants: 1. aktier, der tegnes på grundlag af de tildelte warrants, udgør ikke en særlig aktieklasse 2. de hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, 3. indbetaling af kapitalforhøjelsen skal ske kontant til en af Selskabet anvist bankkonto samtidig med fremsendelse af tegningslisten (meddelelse om udnyttelse) til Selskabet, 4. kapitalforhøjelsen fordeles på aktier à kr. 1, 5. de nye aktier skal være omsætningspapirer, 15 / 26

16 6. de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, 7. de nye aktier skal ikke have særlige rettigheder 8. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, 9. omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der udgør kr , til regnskabsmæssig og juridisk assistance skal betales af Selskabet, og 10. de nye aktier fra og med kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal medføre rettigheder i Selskabet på lige fod med de hidtidige aktier. 16 / 26

17 Bilag (a) til vedtægterne for SCF Technologies A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 6.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 1. november 2007 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 1. Genstand 1.1 Tegningsoptionerne tildeles vederlagsfrit ved nærværende aftales underskrift. 1.2 Hver tegningsoption giver Medarbejderen ret til at tegne nom. kr. 1 aktie i Selskabet. 2. Udnyttelseskurs 2.1 Tegning af aktier på grundlag af de tildelte tegningsoptioner kan ske til kurs (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 1 kan således tegnes mod betaling af kr Udnyttelse 3.1 Tildelte tegningsoptioner kan tidligst udnyttes efter offentliggørelse i 2009 af årsrapport for Retten til udnyttelse opnås trinvist efter nedenstående model: Udnyttelse Efter offentliggørelse i 2009 Efter offentliggørelse i 2010 Efter offentliggørelse i 2011 Antal warrants 25 % 25 % 50 % Udnyttelse kan herefter ske i 21 dage efter offentliggørelse af årsrapporten og halvårsregnskabsmeddelelsen i 2009, 2010, 2011, 2012 og Hver af disse perioder benævnes "Udnyttelsesperiode" og sidste dag i perioden i 2013 "Udløbsdatoen". 3 Udnyttelseskursen er i forbindelse med gennemførelse af fortegningsemission af 19. december 2007 reguleret til 8.594, svarende til kr. 85,94 pr. aktie a nominelt kr / 26

18 4. Øvrige vilkår 4.1 De tildelte tegningsoptioner samt aktier, der tegnes af Medarbejderen ved udnyttelse af tegningsoptionerne, reguleres i øvrigt i det hele af de vilkår, der fremgår af denne aftale. 4.2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn at ændre nærværende aftale, dog således at enhver ændring skal være i overensstemmelse med dansk ansættelsesret og bemyndigelsen i vedtægternes Der optages bestemmelse om denne warrantordning i Selskabets vedtægter. 4.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne Udnyttelse af tegningsoptionerne kan kun ske i portioner á mindst 100 og kun inden for Udnyttelsesperioden, jf. pkt Udnyttelse af tegningsoptionerne skal tillige være i overensstemmelse med de love og regler, der er gældende for tegningsoptionerne, og tegningsoptionerne må ikke udnyttes, såfremt Selskabet beslutter, at udnyttelsen udgør en overtrædelse af gældende love og regler Tegningsoptionerne udnyttes ved, at Medarbejderen inden for Udnyttelsesperioden indsender en skriftlig meddelelse (tegningsliste vedlagt som bilag 1) til Selskabet med angivelse af det antal tegningsoptioner, der ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales i forbindelse med tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne Ved modtagelse af den skriftlige meddelelse (relevante side i tegningslisten) og betaling som anført i pkt , er Selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne kapitalforhøjelse gennemført senest 28 dage efter udløbet af den Udnyttelsesperiode, hvor der blev givet behørig meddelelse. Dokumentation for, at Medarbejderen er behørigt registreret som aktionær i Værdipapircentralen A/S udleveres snarest muligt efter, at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Medarbejderen skal ikke anses for at være ejer af eller have ejerrettigheder over aktier, før der er sket korrekt betaling og udnyttelse af tegningsoptionen i henhold til pkt samt efterfølgende registrering af medarbejderen som aktionær i henhold til pkt Bestyrelsen er, uanset bestemmelserne i pkt. 3.1 vedrørende tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes berettiget til at fremrykke tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes. 4.5 Bortfald af tegningsoptionerne 18 / 26

19 4.5.1 I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse uden at dette er begrundet i Selskabets grove misligholdelse, eller (2) Selskabets afskedigelse begrundet i Medarbejderens misligholdelse, bortfalder tegningsoptionerne i det omfang de ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse som følge af Selskabets grove misligholdelse, (2) Selskabets afskedigelse uden at dette er begrundet i Medarbejderens misligholdelse, eller (3) Medarbejderens fratræden, fordi Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning i Selskabet, eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, er Medarbejderen berettiget til fortsat at udnytte tegningsoptionerne som om Medarbejderen fortsat var ansat I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør grundet i Medarbejderens død, indtræder Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger i retten til tegningsoptionerne. Udnyttes tegningsoptionerne ikke af Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger inden 1 år efter Medarbejderens død bortfalder tegningsoptionerne Tegningsoptionerne bortfalder endvidere i det omfang, at meddelelse om udnyttelse ikke er kommet behørigt frem til Selskabet senest på Udløbsdatoen. 4.6 Ændringer i vilkårene Såfremt Medarbejderen ønsker at udnytte sine tegningsoptioner efter 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at tegne aktier til en lavere kurs end markedskursen, 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, tegningsoptioner (bortset fra de tegningsoptioner, der er omfattet af denne warrantordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, 3. at der er foretaget en fondsaktieemission, 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, hvorved de eksisterende aktionærer har modtaget en udlodning fra Selskabet, der overstiger markedskursen, eller 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår på mere end 750 % af den nominelle aktiekapital, 19 / 26

20 skal Udnyttelseskursen i pkt. 2 og/eller antal af tildelte tegningsoptioner reguleres, således at Medarbejderen modtager en rimelig kompensation for den reduktion i tegningsoptionernes værdi, som den pågældende begivenhed måtte have medført. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet Såfremt Selskabet forinden udnyttelse af en tegningsoption træffer beslutning om fusion, spaltning eller andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder men ikke begrænset til sammenlægning eller omklassificering af aktier, kan Selskabets bestyrelse træffe bestemmelse om, at 1. Fremrykke udnyttelsestidspunktet, jf. pkt ved at afgive en skriftlig meddelelse til Medarbejderen med en frist på to uger til at udnytte sine tegningsoptioner inden beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning. Medarbejderens udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den procedure, der følger i pkt Enhver tegningsoption, som ikke er udnyttet af Medarbejderen inden udløbet af fristen på to uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og / eller kompensation til Medarbejderen på tidspunktet, hvor beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning, eller 2. Medarbejderen kan indgå en ny aftale om at modtage tegningsoptioner med en tilsvarende værdi i den nye/fortsættende juridiske enhed, som Medarbejderen efter fusion, spaltning mv. er ansat i, i overensstemmelse med ligningslovens 7 H. 4.7 Overdragelse Tegningsoptionerne kan ikke overdrages medmindre andet fremgår af pkt Ved overdragelse af mere end 90 % af Selskabets aktier til tredjemand har Selskabet eller en af Selskabet anvist køber ret (men ikke pligt) til at erhverve tildelte tegningsoptioner fra Medarbejderen (uanset om denne måtte være fratrådt) eller kræve udnyttelse af tildelte tegningsoptioner (i så fald kan udnyttelse ske uden for Udnyttelsesperioden). Ved erhvervelse af tegningsoptioner skal kursen svare til den kurs, som tredjemand skal betale for de pågældende aktier med fradrag af Udnyttelseskursen. 5. Vilkår for aktier 5.1 Følgende vilkår skal være gældende for aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelse af udstedte warrants: 20 / 26

21 1. aktier, der tegnes på grundlag af de tildelte warrants, udgør ikke en særlig aktieklasse 2. de hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, 3. indbetaling af kapitalforhøjelsen skal ske kontant til en af Selskabet anvist bankkonto samtidig med fremsendelse af tegningslisten (meddelelse om udnyttelse) til Selskabet, 4. kapitalforhøjelsen fordeles på aktier à kr. 1, 5. de nye aktier skal være omsætningspapirer, 6. de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, 7. de nye aktier skal ikke have særlige rettigheder 8. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, 9. omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der udgør kr , til regnskabsmæssig og juridisk assistance skal betales af Selskabet, og 10. de nye aktier fra og med kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal medføre rettigheder i Selskabet på lige fod med de hidtidige aktier. 21 / 26

22 Bilag (a) til vedtægterne for SCF Technologies A/S I henhold til bemyndigelse i pkt. 6.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 21. februar 2008 udstedt tegningsretter til medarbejdere, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat følgende vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af tegningsretterne samt den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse: 1. Genstand 1.1 Tegningsoptionerne tildeles vederlagsfrit ved nærværende aftales underskrift. 1.2 Hver tegningsoption giver Medarbejderen ret til at tegne nom. kr. 1 aktie i Selskabet. 2. Udnyttelseskurs 2.1 Tegning af aktier på grundlag af de tildelte tegningsoptioner kan ske til kurs 6200 (udtrykt for nominelt kr. 100) ("Udnyttelseskursen"). Hver aktie á nominelt kr. 1 kan således tegnes mod betaling af kr Udnyttelse 3.1 Tildelte tegningsoptioner kan tidligst udnyttes efter offentliggørelse i 2009 af årsrapport for Retten til udnyttelse opnås trinvist efter nedenstående model: Udnyttelse Efter offentliggørelse i 2009 Efter offentliggørelse i 2010 Efter offentliggørelse i 2011 Antal warrants 25 % 25 % 50 % Udnyttelse kan herefter ske i 21 dage efter offentliggørelse af årsrapporten og halvårsregnskabsmeddelelsen i 2009, 2010, 2011, 2012 og Hver af disse perioder benævnes "Udnyttelsesperiode" og sidste dag i perioden i 2013 "Udløbsdatoen". 22 / 26

23 4. Øvrige vilkår 4.1 De tildelte tegningsoptioner samt aktier, der tegnes af Medarbejderen ved udnyttelse af tegningsoptionerne, reguleres i øvrigt i det hele af de vilkår, der fremgår af denne aftale. 4.2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn at ændre nærværende aftale, dog således at enhver ændring skal være i overensstemmelse med dansk ansættelsesret og bemyndigelsen i vedtægternes Der optages bestemmelse om denne warrantordning i Selskabets vedtægter. 4.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne Udnyttelse af tegningsoptionerne kan kun ske i portioner á mindst 100 og kun inden for Udnyttelsesperioden, jf. pkt Udnyttelse af tegningsoptionerne skal tillige være i overensstemmelse med de love og regler, der er gældende for tegningsoptionerne, og tegningsoptionerne må ikke udnyttes, såfremt Selskabet beslutter, at udnyttelsen udgør en overtrædelse af gældende love og regler Tegningsoptionerne udnyttes ved, at Medarbejderen inden for Udnyttelsesperioden indsender en skriftlig meddelelse (tegningsliste vedlagt som bilag 1) til Selskabet med angivelse af det antal tegningsoptioner, der ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales i forbindelse med tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne Ved modtagelse af den skriftlige meddelelse (relevante side i tegningslisten) og betaling som anført i pkt , er Selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne kapitalforhøjelse gennemført senest 28 dage efter udløbet af den Udnyttelsesperiode, hvor der blev givet behørig meddelelse. Dokumentation for, at Medarbejderen er behørigt registreret som aktionær i Værdipapircentralen A/S udleveres snarest muligt efter, at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Medarbejderen skal ikke anses for at være ejer af eller have ejerrettigheder over aktier, før der er sket korrekt betaling og udnyttelse af tegningsoptionen i henhold til pkt samt efterfølgende registrering af medarbejderen som aktionær i henhold til pkt Bestyrelsen er, uanset bestemmelserne i pkt. 3.1 vedrørende tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes berettiget til at fremrykke tidspunktet for, hvornår en tegningsoption tidligst kan udnyttes. 23 / 26

24 4.5 Bortfald af tegningsoptionerne I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse uden at dette er begrundet i Selskabets grove misligholdelse, eller (2) Selskabets afskedigelse begrundet i Medarbejderens misligholdelse, bortfalder tegningsoptionerne i det omfang de ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af (1) Medarbejderens opsigelse som følge af Selskabets grove misligholdelse, (2) Selskabets afskedigelse uden at dette er begrundet i Medarbejderens misligholdelse, eller (3) Medarbejderens fratræden, fordi Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning i Selskabet, eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, er Medarbejderen berettiget til fortsat at udnytte tegningsoptionerne som om Medarbejderen fortsat var ansat I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør grundet i Medarbejderens død, indtræder Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger i retten til tegningsoptionerne. Udnyttes tegningsoptionerne ikke af Medarbejderens dødsbo eller livsarvinger inden 1 år efter Medarbejderens død bortfalder tegningsoptionerne Tegningsoptionerne bortfalder endvidere i det omfang, at meddelelse om udnyttelse ikke er kommet behørigt frem til Selskabet senest på Udløbsdatoen. 4.6 Ændringer i vilkårene Såfremt Medarbejderen ønsker at udnytte sine tegningsoptioner efter 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at tegne aktier til en lavere kurs end markedskursen, 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, tegningsoptioner (bortset fra de tegningsoptioner, der er omfattet af denne warrantordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, 3. at der er foretaget en fondsaktieemission, 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, hvorved de eksisterende aktionærer har modtaget en udlodning fra Selskabet, der overstiger markedskursen, eller 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår på mere end 750 % af den nominelle aktiekapital, 24 / 26

25 skal Udnyttelseskursen i pkt. 2 og/eller antal af tildelte tegningsoptioner reguleres, således at Medarbejderen modtager en rimelig kompensation for den reduktion i tegningsoptionernes værdi, som den pågældende begivenhed måtte have medført. Kompensationen fastsættes endeligt af en revisor, der er udpeget af Selskabet Såfremt Selskabet forinden udnyttelse af en tegningsoption træffer beslutning om fusion, spaltning eller andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur, herunder men ikke begrænset til sammenlægning eller omklassificering af aktier, kan Selskabets bestyrelse træffe bestemmelse om, at 1. Fremrykke udnyttelsestidspunktet, jf. pkt ved at afgive en skriftlig meddelelse til Medarbejderen med en frist på to uger til at udnytte sine tegningsoptioner inden beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning. Medarbejderens udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den procedure, der følger i pkt Enhver tegningsoption, som ikke er udnyttet af Medarbejderen inden udløbet af fristen på to uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og / eller kompensation til Medarbejderen på tidspunktet, hvor beslutningen om fusion, spaltning mv. får retsvirkning, eller 2. Medarbejderen kan indgå en ny aftale om at modtage tegningsoptioner med en tilsvarende værdi i den nye/fortsættende juridiske enhed, som Medarbejderen efter fusion, spaltning mv. er ansat i, i overensstemmelse med ligningslovens 7 H. 4.7 Overdragelse Tegningsoptionerne kan ikke overdrages medmindre andet fremgår af pkt Ved overdragelse af mere end 90 % af Selskabets aktier til tredjemand har Selskabet eller en af Selskabet anvist køber ret (men ikke pligt) til at erhverve tildelte tegningsoptioner fra Medarbejderen (uanset om denne måtte være fratrådt) eller kræve udnyttelse af tildelte tegningsoptioner (i så fald kan udnyttelse ske uden for Udnyttelsesperioden). Ved erhvervelse af tegningsoptioner skal kursen svare til den kurs, som tredjemand skal betale for de pågældende aktier med fradrag af Udnyttelseskursen. 5. Vilkår for aktier 5.1 Følgende vilkår skal være gældende for aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelse af udstedte warrants: 25 / 26

26 1. aktier, der tegnes på grundlag af de tildelte warrants, udgør ikke en særlig aktieklasse 2. de hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, 3. indbetaling af kapitalforhøjelsen skal ske kontant til en af Selskabet anvist bankkonto samtidig med fremsendelse af tegningslisten (meddelelse om udnyttelse) til Selskabet, 4. kapitalforhøjelsen fordeles på aktier à kr. 1, 5. de nye aktier skal være omsætningspapirer, 6. de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, 7. de nye aktier skal ikke have særlige rettigheder 8. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, 9. omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der udgør kr , til regnskabsmæssig og juridisk assistance skal betales af Selskabet, og 10. de nye aktier fra og med kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal medføre rettigheder i Selskabet på lige fod med de hidtidige aktier. 26 / 26

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse 6/2007 9. maj 2007 Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen De på FirstFarms ordinære generalforsamling den 25. april

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19 VEDTÆGTER For Keops A/S CVR nr. 36 85 00 19 Januar 2007 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Keops A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet EPA Invest A/S (Keops A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 2009 1. Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER August 2010

VEDTÆGTER August 2010 J.nr. 026626-0016 rma/ihn VEDTÆGTER August 2010 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere