EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE"

Transkript

1 SEPTEMBER 2002/DA

2 EURO Navnet på den europæiske valuta blev vedtaget af Det Europæiske Råd på et møde i Madrid 15. og 16. december EUROOMRÅDET Euroområdet består af de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen som fælles valuta, og som fører en fælles pengepolitik under Den Europæiske Centralbanks besluttende organers ansvar. Euroområdet består af Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland. EUROPAS NYE VALUTA Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter med succes indført som lovligt betalingsmiddel i de 12 eurolande. Det var sidste skridt i en proces, som formelt blev påbegyndt i 1991, og som førte til underskrivelsen af Maastrichttraktaten i Den endelige indførelse af eurosedler og mønter var en enestående begivenhed, som direkte har haft indflydelse på over 300 millioner menneskers dagligdag i euroområdet. Denne brochure om euroen indeholder nyttige oplysninger om de syv eurosedlers og otte euromønters design og sikkerhedselementer. Eurosedlerne er ens i alle 12 lande, mens euromønterne både har en fælles side og en national side. Europa drager allerede fordel af, at eurosedlerne og mønterne kan anvendes overalt i euroområdet. EU-RÅDET EU-Rådet er en af Det Europæiske Fællesskabs institutioner og består af repræsentanter for regeringerne i medlemslandene i Den Europæiske Union.

3 EUROTEGNET K Det grafiske tegn for euroen er inspireret af det græske bogstav epsilon og henviser til det første bogstav i "Europa". De parallelle linjer symboliserer euroens stabilitet. "EUR" er den officielle forkortelse for euroen. Forkortelsen er registreret i Den Internationale Organisation for Standarder (ISO) og anvendes til finansielle og kommercielle formål. DEN EUROPÆISKE RALBANK Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet 1. juni Den har sæde i Frankfurt am Main, Tyskland. ECB sikrer, at de opgaver, som er overdraget Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), bliver udført, enten af ECB selv eller af de nationale centralbanker i henhold til ESCB-statuttens bestemmelser. EUROSEDLER FRA DESIGN TIL TRYKNING Det Europæiske Monetære Institut (forløberen for ECB) lancerede i februar 1996 en designkonkurrence. Seddeldesignere udpeget af de nationale centralbanker i Den Europæiske Union blev bedt om at lave et udkast til en serie bestående af syv eurosedler med en værdi af 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro. Udkastet skulle være inspireret af et af eller begge disse temaer: Europas tidsaldre og stilarter og et abstrakt eller moderne design. Rådet for Det Europæiske Monetære Institut udvalgte i december 1996 det vindende design på grundlag af resultatet af en offentlig rundspørge og anbefalinger fra et ekspertpanel. Vinderforslaget var udarbejdet af Robert Kalina fra den østrigske nationalbank, som havde ladet sig inspirere af temaet Europas tidsaldre og stilarter. En euroseddel skal selvfølgelig være mere end blot pæn at se på. Der blev indarbejdet sikkerhedselementer i designene for at sikre, at offentligheden, bankkasserere og seddelautomater nemt kan genkende en ægte euroseddel. Prøveserier blev trykt og analyseret, før en masseproduktion kunne iværksættes. Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank godkendte i foråret 1999 de endelige tekniske specifikationer. Den første forsyning på omkring 15 milliarder eurosedler blev trykt på 15 seddeltrykkerier i Den Europæiske Union. Den nationale centralbank i hvert enkelt medlemsland skulle selv bestemme, hvor den ville trykke sin del af den første forsyning af eurosedler. Veldefinerede procedurer for inspektion og kvalitetskontrol sikrer, at alle eurosedler er identiske og opfylder de tekniske specifikationer. Det betyder, at de kan anvendes i alle seddel- og kontantautomater i hele euroområdet.

4 GLIMT AF EUROPÆISK KULTUR Eurosedlerne illustrerer den arkitektoniske stilart i syv forskellige perioder af Europas kulturhistorie klassisk, romansk, gotisk, renæssance, barok og rokoko, jern- og glasarkitektur samt moderne arkitektur fra det 20. århundrede og viser tre væsentlige arkitektoniske elementer: vinduer, portaler og broer. Vinduerne og portalerne på forsiden af sedlerne symboliserer den åbenhed og samarbejdsånd, der kendetegner Europa. Den Europæiske Unions 12 stjerner er også afbildet som tegn på dynamik og harmoni i nutidens Europa. Som supplement til disse designelementer er der på bagsiden af sedlerne afbildet en bro, som er typisk for den pågældende periode i Europas kulturhistorie. Broerne spænder fra tidlige brokonstruktioner til nutidens moderne hængebroer og symboliserer kommunikationen mellem de europæiske folk og mellem Europa og resten af verden. ANDRE VÆSENTLIGE DESIGNELEMENTER PÅ SEDLERNE ER: valutaens navn euro skrevet med både latinske bogstaver (EURO) og græske (EYPø) forkortelsen for Den Europæiske Centralbank i de fem sproglige varianter BCE, ECB, EZB, EKT og EKP som dækker de 11 officielle sprog i Det Europæiske Fællesskab formanden for Den Europæiske Centralbanks underskrift. DEN EUROPÆISKE RALBANKS BESLUTTENDE ORGANER DIREKTIONEN Direktionen består af formanden, næstformanden og fire andre medlemmer, som alle udnævnes af statsog regeringscheferne i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. STYRELSESRÅDET Styrelsesrådet omfatter samtlige medlemmer af Direktionen og centralbankcheferne i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. DET GENERELLE RÅD Det Generelle Råd består af formanden, næstformanden og centralbankcheferne i de 15 medlemslande i Den Europæiske Union.

5 DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastlægger processen hen imod skabelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) i Den Europæiske Union i tre faser. Første fase af ØMUen blev indledt 1. juli 1990 og sluttede 31. december Denne fase var især karakteriseret ved, at alle interne hindringer for kapitalens fri bevægelighed i Den Europæiske Union blev fjernet. Anden fase af ØMUen begyndte 1. januar I denne fase blev bl.a. Det Europæiske Monetære Institut (forløberen for ECB) oprettet, forbuddet mod monetær finansiering af den offentlige sektor trådte i kraft, og landene skulle tilstræbe at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud. Tredje fase begyndte 1. januar 1999 med, at det pengepolitiske ansvar blev overdraget til Eurosystemet, og euroen blev indført. 5 euro: 120 x 62 mm, grå 50 euro: 140 x 77 mm, orange 100 euro: 147 x 82 mm, grøn 10 euro: 127 x 67 mm, rød 20 euro: 133 x 72 mm, blå EUROSEDLER I OMLØB De nationale centralbanker i euroområdet anvender hurtige sorteringsmaskiner til at kontrollere, at de eurosedler, som pengeinstitutterne sender tilbage til dem, er ægte og i god stand. Brugbare sedler genudstedes, mens ubrugbare* sedler tilintetgøres. Det forventes, at eurosedler med lav værdi i gennemsnit er i omløb i et år, mens eurosedler med høj værdi er i omløb i adskillige år. Ændringer i efterspørgslen efter bestemte seddelstørrelser og udskiftning af ubrugbare eurosedler betyder, at der løbende er behov for nye sedler. For at gøre trykningen mere effektiv og for at gøre det nemmere at kontrollere kvaliteten er trykningen af disse forholdsvis små mængder (sammenlignet med den første forsyning) nu blevet opdelt mellem de enkelte nationale centralbanker i euroområdet. Således skal de seddeltrykkerier, som de nationale centralbanker benytter, kun trykke én eller to af de syv seddelstørrelser. Hermed kan Den Europæiske Centralbank bedre gennemføre en effektiv kvalitetskontrol. Efterfølgende udveksles seddelstørrelserne mellem de udstedende centralbanker. Den Europæiske Centralbank overvåger mængden og strømmen af eurosedler og mønter ud fra data indsamlet af de nationale centralbanker. En eventuel mangel på eurosedler i et land kan let afhjælpes ved at overflytte sedler fra overskydende beholdninger i en national centralbank i et andet land. Større ændringer i efterspørgslen efter sedler kan udlignes ved hjælp af et fælles strategisk lager. * De nationale centralbanker i euroområdet ombytter ødelagte og beskadigede eurosedler mod fremvisning af: mere end 50 pct. af sedlen, eller 50 pct. eller mindre af sedlen, hvis man kan bevise, at den manglende del er tilintetgjort. Sedler, som med vilje er ødelagt eller beskadiget, ombyttes ikke. 200 euro: 153 x 82 mm, gulbrun 500 euro: 160 x 82 mm, lilla

6 FØL PÅ SEDLEN SE PÅ SEDLEN VIP SEDLEN Der er indarbejdet forskellige sikkerhedselementer i eurosedlerne, som gør det nemt umiddelbart at genkende en ægte seddel. Eurosedlerne er trykt på rent bomuldspapir, som føles helt specielt. Adskillige steder på forsiden af sedlerne er der trykt i relief, så sedlerne også kan genkendes ved berøring. Andre sikkerhedselementer kan ses ved at holde sedlerne op mod lyset eller ved at vippe dem. For at sikre 50-, 100-, 200- og 500-eurosedlerne yderligere adskiller to af deres sikkerhedselementer sig fra sikkerhedselementerne i eurosedlerne med lav værdi. HJÆLP TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE VANDMÆRKE Når sedlen holdes op mod lyset, kommer det arkitektoniske motiv og sedlens værdi til syne. STRIBE MED PERLEMORSEFFEKT Når sedlen vippes under lyset, skinner striben, samtidig med at den svagt skifter farve. SIKKERHEDSELEMENTER: 5, 10 OG 20 EURO SIKKERHEDSTRÅD Når sedlen holdes op mod lyset, kommer en mørk streg til syne. FOLIESTRIBE MED HOLOGRAM Når sedlen vippes, ses eurotegnet og sedlens værdi i hologrammet. EUROSYSTEMET Eurosystemet består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. Eurosystemet er underlagt ECBs Styrelsesråd og Direktion og har siden 1. januar 1999 haft ansvaret for at føre den fælles pengepolitik for euroområdet. Eurosystemets hovedmål er at fastholde prisstabilitet. Omkring 2 pct. af euroområdets befolkning har et betydeligt synshandicap. Derfor skete arbejdet med at udforme eurosedlerne i tæt samarbejde med Den Europæiske Blindeunion for at sikre, at der blev taget tilstrækkeligt hensyn til blinde og svagsynedes behov. Desuden er designelementer, der er nyttige for svagsynede, ofte også til støtte for folk med normalt syn. De syv eurosedlers forskellige størrelse hjælper blinde med at skelne mellem sedlerne. Flere designelementer på sedlernes forside er trykt i relief ved hjælp af dyb gravure og kobbertryk, som er en speciel trykkemetode. Desuden er der langs kanterne på 200- og 500-eurosedlerne trykt særlige følbare mærker. De enkelte seddelstørrelsers stærke farver og store tal i fed skrift gør det lettere for svagsynede at skelne mellem sedlerne. VANDMÆRKE Når sedlen holdes op mod lyset, kommer det arkitektoniske motiv og sedlens værdi til syne. SIKKERHEDSELEMENTER: 50, 100, 200 OG 500 EURO SIKKERHEDSTRÅD Når sedlen holdes op mod lyset, kommer en mørk streg til syne. FOLIEFELT MED HOLOGRAM Når sedlen vippes, ses det arkitektoniske motiv og sedlens værdi i hologrammet. DET EUROPÆISKE SYSTEM AF RALBANKER Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i alle 15 medlemslande i Den Europæiske Union. Det vil sige, at ESCB ud over medlemmerne af Eurosystemet omfatter de nationale centralbanker i de medlemslande, der ikke har indført euroen. ESCB er underlagt ECBs Direktion, Styrelsesråd og Generelle Råd. TRYK MED FARVESKIFT Når sedlen vippes, skifter det violette tal i nederste højre hjørne farve til olivengrøn eller brun.

7 EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE 2 EURO 1 EURO 50 EUROMØNTERNES FÆLLES SIDE EURO BELGIEN TYSKLAND De otte euromønter er forskellige med hensyn til design, størrelse og farve og kan derfor nemt skelnes fra hinanden. Mønterne har en værdi af 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro. Der går 100 cent på 1 euro. 1 EURO Mønterne med høj værdi, dvs. 1- og 2-euro-mønterne, er tofarvede (sølv- og guldfarvede). De mellemste værdier - 10, 20 og 50 cent er guldfarvede, og de laveste værdier - 1, 2 og 5 cent - er kobberfarvede. På euromønternes fælles side er der afbildet tre forskellige europakort omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. GRÆKENLAND 50 SPANIEN FRANKRIG IRLAND ITALIEN LUXEMBOURG PORTUGAL FINLAND Mens de otte euromønters fælles side er ens, er der på den nationale side afbildet forskellige motiver fra de 12 lande i euroområdet. Uanset deres nationale side kan alle euromønter anvendes i alle 12 lande i euroområdet. Der er gjor t særlig meget ud af sikkerhedselementerne på 1- og 2euro-mønterne. Bl.a. er der indarbejdet særlige magnetiske egenskaber. I fremstillingsprocessen anvendes den nyeste teknologi, så mønterne er vanskelige at forfalske. Randskriften på 2-euro-mønten, som er forskellig fra land til land, bidrager også her til. Der er indarbejdet adskillige nyskabende elementer for at hjælpe især blinde og svagsynede med at genkende de forskellige mønter. Fx er der ikke to på hinanden følgende møntstørrelser, som har samme rand. Designet for de otte euromønter blev i 1997 udvalgt blandt en række forslag fra alle landene i Den Europæiske Union. Mønternes fælles side er designet af Luc Luycx fra Belgiens kongelige mønt og afspejler Den Europæiske Unions enhed. Prægningen af den første forsyning på 52 milliarder mønter blev iværksat i maj Mønterne præges på 16 møntfabrikker rundt omkring i Den Europæiske Union. Et omfattende kvalitetsstyringssystem, hvori Den Europæiske Centralbank indgår som uafhængig kontrollør, sikrer, at euromønterne kan anvendes overalt i euroområdet og opfylder standarderne, så de kan anvendes i salgsautomater. NEDERLANDENE ØSTRIG DE OTTE EUROMØNTER

8 BELGIEN TYSKLAND GRÆKENLAND SPANIEN FRANKRIG IRLAND ITALIEN LUXEMBOURG NEDERLANDENE ØSTRIG PORTUGAL BESKRIVELSE AF EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE BELGIEN På alle de belgiske euromønter ses kong Albert II og hans monogram et stort A under en krone omgivet af de 12 stjerner, som symboliserer Den Europæiske Union. TYSKLAND Den tyske ørn, som traditionelt har været symbolet på tysk suverænitet, er afbildet på 1- og 2-euro-mønterne. Brandenburger Tor, et symbol på Tysklands deling og genforening, er afbildet på 10-, 20- og 50-cent-mønterne. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er motivet en egekvist, som minder om den, der var afbildet på de gamle tyske pfennigmønter. GRÆKENLAND 2-euro-mønten viser et udsnit af en mosaik fra Sparta, hvor Europa som har givet navn til vores kontinent bliver bortført af Zeus i skikkelse af en tyr. 1-euro-mønten viser en ugle kopieret efter en 4-drakmemønt fra oldtidens Athen (5. århundrede f.kr.). Eleftherios Venizelos ( ), en af Grækenlands mest fremtrædende politiske skikkelser, optræder på 50-centmønten. På 20-cent-mønten fejres mindet om Ioannis Kapodistrias ( ), en fremtrædende politiker, der var med til at grundlægge det moderne Grækenland. Rigas Fereos-Velestinlis ( ), en ledende skikkelse i den græske oplysningstid, er afbildet på 10-cent-mønten. 5-cent-mønten viser et moderne tankskib, som afspejler den innovative ånd i græsk søfart. På 2-cent-mønten ses en korvet, en skibstype som blev brugt under den græske uafhængighedskrig ( ). En athensk triere (5. århundrede f.kr.), der i over 200 år var det største søgående krigsskib, pryder 1-cent-mønten. SPANIEN På 1- og 2-euro-mønterne findes et portræt af kong Juan Carlos I. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne ses spansk litteraturs fader, Miguel de Cervantes. Katedralen i Santiago de Compostela, en juvel i spansk romansk kunst og et af verdens mest berømte valfartssteder, er afbildet på 1-, 2- og 5-cent-mønterne. FRANKRIG På 1- og 2-euro-mønterne ses et træ, som symboliserer livet, kontinuitet og vækst. Det er omgivet af den franske republiks motto liberté, égalité, fraternité. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne er den sående kvinde afbildet. Hun har været et tilbagevendende motiv i den franske francs historie. 1-, 2- og 5-cent-mønterne prydes af en ung, feminin Marianne med beslutsomme træk som en legemliggørelse af ønsket om et stærkt og varigt Europa. IRLAND På alle de irske mønter ses en harpe, som er et traditionelt symbol for Irland, samt det irske ord for Irland (Éire). ITALIEN På 2-euro-mønten ses Rafaels portræt af Dante. På 1-euro-mønten ses Leonardo da Vincis berømte tegning af den menneskelige krops ideelle proportioner. En rytterstatue af kejser Marcus Aurelius Antonius er afbildet på 50-cent-mønten. På 20-cent-mønten ses en skulptur af Umberto Boccioni, leder af den italienske futuristiske skole. På 10-cent-mønten ses Sandro Botticellis berømte værk Venus' fødsel. På 5-cent-mønten vises Det Flaviske Amfiteater (Colosseum), som blev påbegyndt af kejser Vespasian omkring år 75 e.kr. Mole Antonelliana ses på 2-cent-mønten.Tårnet, som står i Torino, blev tegnet af Alessandro Antonelli i Castel del Monte-slottet i Andria er afbildet på 1-centmønten. LUXEMBOURG På alle de luxembourgske mønter findes et portræt af storhertug Henri. På mønterne står der Lëtzebuerg, som er storhertugdømmets navn skrevet på luxembourgsk. NEDERLANDENE Dronning Beatrix er vist i profil på alle de nederlandske euromønter. ØSTRIG På 2-euro-mønten findes et portræt af fredsaktivisten Bertha von Suttner som symbol på Østrigs fredsbestræbelser gennem mange årtier. Den berømte østrigske komponist, Wolfgang Amadeus Mozart, er afbildet på 1-euro-mønten. Museet for Wiener Secessionen på 50-cent-mønten illustrerer, at jugendstil opstod i Østrig. Belvedere-slottet, som er afbildet på 20-cent-mønten, er et af de fornemste barokslotte i Østrig. På 10-cent-mønten ses Stephansdom, en af Wiens arkitektoniske perler i gotisk stil. På 1-, 2- og 5-euro-mønterne ses henholdsvis en ensian, en edelweiss og en primula. PORTUGAL På alle de portugisiske euromønter ses Portugals første konge, Dom Afonso Henriques segl. I midten af 1- og 2-euro-mønterne ses det kongelige segl fra 1144 omgivet af nogle af landets slotte og våbenskjolde. Seglet på 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fra I midten af 1-, 2- og 5-cent-mønterne er det første kongelige segl fra 1134 afbildet sammen med ordet Portugal. FINLAND På 2-euro-mønten ses multebær og multebærblomster. På 1-euro-mønten ses to flyvende svaner. Den heraldiske løve er afbildet på 1-, 2-, 5-, 10-, 20- og 50- cent-mønterne. De selvstændige stater Monaco, San Marino og Vatikanstaten har efter formel aftale med Det Europæiske Fællesskab lov til at præge deres egne euromønter. Disse mønter er ligeledes lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. MONACO Fyrst Rainier III er afbildet på 2-euro-mønten. På 1-euro-mønten er der et dobbeltportræt af fyrst Rainier III og arveprins Albert. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fyrstens segl afbildet. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er fyrstefamiliens våbenskjold afbildet. SAN MARINO På 2-euro-mønten ses regeringsbygningen (Palazzo Pubblico). Republikkens officielle våbenskjold er gengivet på 1-euromønten. På 50-cent-mønten ses de tre tårne: Guaita, Cesta og Montale. Sankt Marinus er afbildet på 20-cent-mønten. Inspirationen er hentet i et billede fra Guercino-skolen. Basilikaen i San Marino er afbildet på 10-cent-mønten. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er henholdsvis det tredje tårn, frihedsstatuen og det første tårn afbildet. VATIKANSTATEN På euromønterne ses et portræt af pave Johannes Paul II, Vatikanstatens overhoved. EUROPA- KOMMISSIONEN Europa-Kommissionen er den institution i Det Europæiske Fællesskab, som skal sikre, at bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab gennemføres. Kommissionen udarbejder fællesskabspolitikker, fremsætter forslag til fællesskabslovgivning og har magtbeføjelser inden for specifikke områder. Kommissionen foreslår på det økonomipolitiske område de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker i Fællesskabet og aflægger beretning til EU-Rådet om den økonomiske udvikling og politik. Den overvåger de offentlige finanser inden for rammerne af multilateral overvågning og fremlægger rapporter for EU-Rådet. Kommissionen består for tiden af 20 medlemmer: to statsborgere fra henholdsvis Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland samt én fra de øvrige medlemslande. MONACO SAN MARINO VATIKANSTATEN FINLAND

9 OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER Banksektoren, pengetransportfirmaerne, detailhandlen og kontantautomatindustrien blev tidligt i forløbet involveret i forberedelserne til overgangen til eurosedler og mønter. Borgerne i euroområdet har hurtigt og med stor interesse taget imod deres nye penge. Overgangen til eurosedler og mønter er blevet en større succes end forventet, bl.a. fordi følgende foranstaltninger blev truffet: Offentligheden blev opfordret til at indlevere møntbeholdninger til pengeinstitutterne inden overgangen. Det bidrog til at lette pengeinstitutternes arbejde i perioden med dobbelt cirkulation. Den 1. september 2001 indledtes forhåndsdistributionen af eurosedler og mønter til banksektoren og den videre distribution til erhvervskunder for at sikre, at der var tilstrækkelige mængder eurosedler og mønter at sætte i omløb fra begyndelsen af Fra midten af december 2001 blev begyndersæt med mønter gjort tilgængelige for borgerne, hvilket betød, at detailhandlen ikke skulle ligge inde med så mange byttepenge i begyndelsen af Arbejdet med at omstille over kontantautomater, så de kunne distribuere eurosedler, blev udført på under én uge. Den 1. marts 2002 blev eurosedler og mønter det eneste lovlige betalingsmiddel i euroområdet. De nationale sedler og mønter kan dog fortsat omveksles i de nationale centralbanker. Yderligere oplysninger om indførelsen af eurosedler og mønter findes på det officielle eurowebsted (www.euro.ecb.int). Den nationale centralbank i Omveksling af sedler Omveksling af mønter Belgien tidsubegrænset indtil 31. december 2004 Tyskland tidsubegrænset tidsubegrænset EUROPA- PARLAMENTET Europa-Parlamentet består af 626 medlemmer, som er direkte valgt af borgerne i medlemslandene i Den Europæiske Union. Parlamentet deltager i den europæiske lovgivningsproces, men med forskellige rettigheder afhængigt af, under hvilken procedure lovgivningen vedtages. Inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union har Parlamentet primært høringsmæssige beføjelser. Desuden fastlægger traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab en række procedurer for at sikre Den Europæiske Centralbanks ansvar over for Europa-Parlamentet (forelæggelse af årsberetning, generelle drøftelser af pengepolitikken, høringer af formanden i de kompetente parlamentsudvalg). Grækenland indtil 1. marts 2012 indtil 1. marts 2004 Spanien tidsubegrænset tidsubegrænset Frankrig indtil 17. februar 2012 indtil 17. februar 2005 Irland tidsubegrænset tidsubegrænset Italien indtil 29. februar 2012 indtil 29. februar 2012 Luxembourg tidsubegrænset indtil 31. december 2004 Nederlandene indtil 1. januar 2032 indtil 1. januar 2007 Østrig tidsubegrænset tidsubegrænset Portugal indtil 28. februar 2022 indtil 31. december 2002 Finland indtil 29. februar 2012 indtil 29. februar 2012 UDGIVER: Den Europæiske Centralbank Frankfurt am Main, 2002 IDÉ OG DESIGN: wolf.d.sign, Frankfurt am Main Konzept Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main LITOGRAFI: Konzept Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main TRYKNING: De Bussy Ellerman Harms BV, Amsterdam ISBN (DA)

10

EUROSEDLER OG EUROMØNTER

EUROSEDLER OG EUROMØNTER EUROSEDLER OG EUROMØNTER Den 1. januar 2002 blev eurosedler og -mønter en del af hverdagen for over 300 millioner mennesker i euroområdet. Denne folder indeholder en beskrivelse af de syv eurosedlers og

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) 15.9.2004 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004 2004/0000(INI)) Økonomi-

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

DEN NYE 20-EUROSEDDEL

DEN NYE 20-EUROSEDDEL DEN NYE -EUROSEDDEL www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INNOVATIVE OG SIKRERE EUROSEDLER Den nye -euroseddel er den tredje seddel i Europa-serien. Den udgør en teknologisk landvinding inden for

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere