Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år"

Transkript

1 Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark. Det viser sig, at antallet af illegale er større end hidtil antaget, og det tyder på, at der de senere år har været tale om en markant stigning. Mens niveauet i 2008 skønnes at have ligget omkring , var det i 2013 steget til omkring , dvs. mere end det dobbelte. Den nye analyse kommer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den bygger på politiets registreringer af illegale indvandrere. De illegale politiet har været i kontakt med og sigtet på grund af, ulovligt ophold eller arbejde i Danmark, har dannet grundlag for beregningerne. Via statistiske metoder er det regnet ud, hvor stor en population af illegale der må formodes at ligge bag politiets konkrete sigtelser. Som det illustreres med figur 1, er det ud fra den tilgængelige information ikke muligt at angive et antal uden tilhørende sikkerhedsinterval. Her er det muligt at skønne, hvor mange der med stor sandsynlighed mindst og højst er. Tilbage i 2008 lå antallet mellem og I 2010 var der færre, nemlig mellem og Hvorefter niveauet har flyttet sig markant, så vi i 2013 havde mellem og Klar tendens Ifølge Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, giver denne analyse det første bud på en statistisk beregning af, hvor mange der er eller arbejder ulovligt i landet. Hidtil har de eneste tal været politiets vurderinger. Vi går skridtet videre og estimerer antallet baseret på politiets registre. Det fjerner ikke usikkerheden, men det giver en mere sikker viden. Vi benytter en gennemprøvet statistisk metode, som bruges i mange sammenhænge, når størrelsen af skjulte eller svært registrerbare populationer ønskes bestemt, siger Torben Tranæs. Det mest usikre ved beregningen er, hvor stor udskiftning af den samlede population man skal regne med, og hvor stor en andel af Estimat af aktive illegale indvandrere Tusinde pct. 50 pct. 70 pct. årlig udskiftning af populationen dem politiet sigter, der vender tilbage efter udsendelse. Fra danske og norske undersøgelser har man indikationer for, at forskellige grupper af illegale indvandrere har meget forskellig mobilitet. Fx antages de, der er her illegalt for at arbejde, for at være meget mobile, mens afviste asylansøgere antages at være mere stationære. Det er forskellige antagelser om afvandrings- og udskiftningsrater, der giver anledning til, at vi må angive et meget bredt usikkerhedsbånd. Men niveaustigningen de senere år forekommer at være meget tydelig, siger Torben Tranæs. I dette nyhedsbrev sættes der fokus på forskellige aspekter ved den illegale indvandring. Blandt andet den gruppe af illegale, der er her for at arbejde, samt hvilke nationaliteter det især er, politiet sigter for ulovligt ophold og arbejde. Figur 1 Anm.: De aktive illegale er dem, som enten arbejder ulovligt eller opholder sig ulovligt i landet, og samtidig bryder andre love og regler. Der er en vis usikkerhed i estimatet af, hvor mange illegale indvandrere vi har i Danmark. Det bedste bud er med en udskiftning på 50 pct., og i 2008 er der tale om , hvilket daler til i Herefter sker der en kraftig stigning, og et sandsynligt bud i 2013 er Indhold> Side 2

2 Indhold Siden 2010 er de illegale indvandrere blevet mange flere Mens de illegale blev færre i kølvandet på finanskrisen i 2008, så udgjorde 2010 et vendepunkt, hvorefter de igen er blevet flere og flere... side 3 Hver femte illegale, som sigtes, kommer fra Rusland, Pakistan eller Kosovo De illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark, kommer fra steder i verden, som nok vil overraske nogen... side 5 Mange, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Nigeria og Kina En del af de ulovlige indvandrere, der opholder sig i Danmark, er her fordi de vil arbejde og tjene penge.... side 6 Mænd fylder stadig mere blandt de sigtede illegale Kønsfordelingen blandt illegale indvandrere har ændret sig de senere år. Mænd udgør i dag en langt større del af de illegale i forhold til tidligere.... side 7 En skyggebefolkning De illegale indvandrere besætter job, der er uinteressante for værtslandenes befolkninger... side 8 Hvem skal have arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark? Personer, som er statsborgere uden for Norden, et EU-EØS-medlemsland eller Schweiz, skal som hovedregel have en arbejdstilladelse, før de må arbejde i Danmark. En arbejdstilladelse kan indeholde visse begrænsninger. Studerende må fx maksimalt arbejde 15 timer om ugen i månederne juni, juli og august dog gerne fuld tid. En arbejdstilladelse kan desuden være begrænset til kun at gælde en specifik arbejdsgiver. Forudsætningen for, at de pågældende grupper kan få en arbejdstilladelse, er, at de har opholdstilladelse i Danmark, dvs. er indehaver af et opholdskort. Personer, der allerede har en opholdstilladelse som familiesammenførte eller flygtninge eller har humanitær opholdstilladelse, behøver ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Au-pair-personer kan ikke lovligt påtage sig arbejde for andre end værtsfamilien. EU-borgere skal registrere sig hos Udlændingestyrelsen i tilfælde af, at de arbejder i Danmark. Hvem må opholde sig i Danmark? EU-EØS-statsborgere kan frit opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis deres ophold forventes at vare ud over tre måneder, skal de søge om et opholdsbevis hos Statsforvaltningen. Dette kan opnås, hvis de søger arbejde under deres ophold, i første omgang op til seks måneder, og herefter så længe, den arbejdssøgende kan dokumentere, at han eller hun fortsat søger efter arbejde, og at der er reelle muligheder for at blive ansat. Statsborgere i et nordisk land kan frit rejse til Danmark for at opholde sig og arbejde. De behøver hverken opholds- eller arbejdstilladelse. Borgere fra en lang række tredjeverdenslande skal som hovedregel have et visum inden indrejse. Dette vil være tidsbegrænset til maksimum 90 dage og vil normalt være gældende for hele Schengen-området. Der skelnes mellem visumpligtige og -frilande, se oversigten på nyidanmark.dk 2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

3 Siden 2010 er de illegale indvandrere blevet mange flere Mens de illegale blev færre i kølvandet på finanskrisen i 2008, så udgjorde 2010 et vendepunkt, hvorefter de igen er blevet flere og flere. Det præcise antal kendes ikke, men mens der nok var under illegale i Danmark i 2010, er det bedste bud i 2013 over det dobbelte, nemlig Det viser analysen Den illegale indvandring til Europa og til Danmark, som Rockwool Fondens Forskningsenhed udgiver i dag. At det præcise antal ikke kan fastlægges følger af den simple kendsgerning, at de illegale indvandrere ikke giver sig til kende eller lader sig registrere. Der er ikke nogen steder at slå det op. Derfor må man, hvis ønsket er at måle det med en grad af sikkerhed og mulighed for at danne sig en ide om usikkerheden, gribe til andre metoder. I denne analyse er det talmæssige udgangspunkt de registre, politiet har, over hvem de sigter ved deres kontrolaktioner. Disse sikre tal bearbejdes via en statistisk metode og resultatet er et kvalificeret estimat. Metoden Metoden, der her anvendes til at beregne antallet af illegale indvandrere, kaldes fang-genfang-estimatet, eller capturerecapture-estimate. Den er udviklet i en helt anden sammenhæng og bruges fx til at kortlægge ørredbestanden i en sø ved gentagne registreringer af unikke individer. Metoden kan i det store hele overføres til at tælle alle typer af skjulte populationer. Man kan med andre ord regne sig frem til, hvor mange illegale indvandrere der er i Danmark, ud fra hvor mange gengangere, der er i politiets registre: Jo flere gengangere, desto færre illegale er der sandsynligvis. Præcis som vi ved, at vi nok er i en lille by, hvis vi møder de samme mennesker igen og igen. De illegale indvandrere er imidlertid svære at estimere. Af to grunde. Den ene er, at man ikke kan kontakte en tilfældig udvalgt gruppe illegale indvandrere. Politiet kommer kun i kontakt med et udsnit af dem nemlig dem, der Antal aktive illegale med udskiftning på 25, 50 og 70 pct Illegale indvandrere kunne kaldes de aktive illegale. De arbejder eller har en adfærd, som gør, at politiet kunne tænkes at undersøge dem i forbindelse med deres almindelige arbejde. Dette gælder ikke alle illegale. Det andet forhold, der gør måling af et antal illegale indvandrere svær, er spørgsmålet om opholdstid. Hvor mange forlader landet, navnlig af de sigtede, eller rettere, hvor mange af de sigtede kommer tilbage igen til Danmark efter udsendelse. Hvor lang tid opholder de sig i gennemsnit i landet, og påvirkes dette af en sigtelse? Der skal altså gøres antagelser om opholdstiden og dermed om udskiftningsraten. Hvis udskiftningen er stor, og mange sigtede illegale indvandrere ikke vender tilbage til Danmark vil hyppigheden af gengangere i politiets registre dale. Ikke fordi der er mange, men fordi sandsynligheden for en gensigtelse er faldet. Helt usikkert er det dog ikke. Når man kender noget til sammensætningen af gruppen, får man pejlemærker for, hvad udskiftningsraten kunne være. Iagttagere på området peger på, at afviste asylsøgere Figur pct. 50 pct. 70 pct. udskiftning En ubekendt ved den statistiske metode bag tallene for illegale indvandrere er graden af udskiftning. Derfor er der et relativt stort spænd mellem maksimum og minimum i de enkelte år. Figuren viser antallet for udskiftninger på enten 25 pct., 50 pct. og 70 pct. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

4 alt andet lige bliver i landet længe. Modsat fx afrikanske unge mænd, som kommer for at arbejde. De forekommer at være hurtige til at bevæge sig over grænser. De forsigtige estimater i dette nyhedsbrev bygger på antagelser om, at der er en afvandring/udskiftning på mellem 25 og 70 pct. årligt. Altså, at det nok mindst er hver fjerde og højest syv ud af ti, der forlader Danmark i løbet af et år, hhv. ikke kommer tilbage efter en sigtelse. Som det fremgår af figur 2, er det netop dette spænd i antagelser, der giver anledning til usikkerheden i estimatet. For 2013 gælder det fx, at det bedste bud er personer (med udskiftning af 50 pct.). Men det kan ikke afvises, at der kun er (med udskiftning på 70 pct.), ligesom personer (med udskiftning på 25 pct.) også er sandsynligt. Aktive illegale en selekteret gruppe Analysen beror på to kategorier af illegale indvandrere. Den ene arbejder uden arbejdstilladelse, og den anden opholder sig ulovligt i landet. For at indgå i analysens stikprøve skal man eksistere i politiets registre. Det er altså kun illegale indvandrere, der har været i kontakt med politiet igennem almindeligt politiarbejde og enten sigtet for ulovligt ophold eller arbejde, eller begge dele, der er registreret og optalt. Det er altså denne afgrænsede gruppe, som analysen bygger på. Den estimerer det samlede antal ud fra denne kendte gruppe. Der kan være indvandrere, som aldrig ville kunne komme i kontakt med politiet fx en ældre dame, som bliver underholdt af sine børn, og som aldrig bevæger sig ud af lejligheden. Hun er ikke aktiv illegal hvorfor hun ikke har risiko for at komme i kontakt med politiet. Det estimat over den illegale populations størrelse, der således præsenteres i denne analyse, svarer til det mørkeblå område i figuren nedenfor. På den måde er skønnene i denne analyse konservative. Ved siden af de kendte aktive illegale er der et mørketal. Men vi kender ikke niveauet for dette. Illegalt ophold Ulovligt arbejde I politiets søgelys Politiet retter sin indsats mod mange typer ulovligheder, herunder illegalt arbejde. Men kun aktive indvandrere kan komme i politiets søgelys. De illegale, der ikke arbejder og i øvrigt lever uden at bryde andre regler og love udover ulovligt ophold vil ikke komme i kontakt med politiet. Derfor indgår de heller ikke i estimaterne i denne analyse. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

5 Hver femte illegale, som sigtes, kommer fra Rusland, Pakistan eller Kosovo De illegale indvandrere, som det danske politi registrerer, kommer fra steder i verden, som nok vil overraske nogle. Det er nemlig ikke illegale indvandrere fra Afrika syd for Sahara og Mellemøsten, der topper listen over de illegale. I toppen af listen over hvem politiet sigter, finder vi nationaliteter som russere, pakistanere og mennesker fra Kosovo. Det fastslår en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Analysen er baseret på politiets registreringer af personer uden dansk cpr-nummer, der er pågrebet på grund af ulovligt arbejde eller på anden måde er kommet i politiets søgelys. I 2013 var det personer af russisk oprindelse, der fyldte mest i den statistik. Det år var der nemlig 7,7 pct. af de registrerede illegale indvandrere, der kom fra Rusland og den russiske føderation. En næsten lige så stor andel kom fra Pakistan nemlig 7,5 pct. Og fra det lille land Kosovo kom 6,3 pct. af de illegale, som politiet pågreb. Tilsammen udgjorde mennesker fra de tre lande godt 20 pct. af de sigtede illegale indvandrere i Danmark, og dermed kom flere end hver femte fra et af de tre lande. Halvdelen fra flygtningelande Analysen peger på, at en stor andel af dem, der opholder sig i Danmark uden opholdstilladelse, er personer fra flygtningelande uden lovligt ophold. Det kan være afviste asylansøgere eller mennesker, der slet ikke har været i nogen form for kontakt med myndighederne. Ud fra stikprøver skønner man, at tæt på 50 pct. af de illegale indvandrere er fra såkaldte flygtningelande. Det er fx Syrien, Libanon, Somalia, Sri Lanka, men også Rusland (Tjetjenien), Pakistan og Kosovo. Listen omfatter omkring 30 nationaliteter Lande, hvorfra flest sigtede illegale i Danmark kommer Pct Rusland (Føderationen) 7,7 Pakistan 7,5 Kosovo 6,3 Filippinerne 5,2 Vietnam 4,0 Thailand 3,5 Indien 3,3 Iran 3,3 Albanien 3,2 Irak 3,1 Algeriet 3,0 Top 11 over lande, hvorfra illegale indvandrere kommer. Tilsammen udgør de halvdelen af alle illegale. plus de flygtninge, der er statsløse eller ikke oplyser hjemlandet. De tre sidstnævnte nationaliteter russere, pakistanere og kosovarer, der topper listen i antal blandt de sigtede illegale indvandrere generelt er altså også på listen over personer fra flygtningelande. Det er for øvrigt værd at bemærke, at listen med oprindelseslande rummer 147 lande. Hvilket i bund og grund betyder, at en meget stor del af verdens lande er repræsenteret i gruppen af illegale indvandrere i Danmark. Dette forhold genfindes i andre vesteuropæiske lande og afspejler globaliseringens betydning for de internationale vandringer Tabel 1 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

6 Mange, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Nigeria og Kina En del af de indvandrere, der opholder sig illegalt i Danmark, er her fordi de vil arbejde og tjene penge. Blandt dem, der arbejder ulovligt i Danmark, stikker især to nationaliteter ud: Knap 30 pct. af dem, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra enten Nigeria eller Kina. Politiet har gennem en årrække gennemført kontrolaktioner af illegalt arbejde, og den nationalitet, der oftest bliver registreret, er nigerianere: I 2013 var tæt på 17 pct. af samtlige registrerede af nigeriansk oprindelse. På andenpladsen ligger verdens mest folkerige nation Kina. Kineserne udgjorde i 2013 knap 12 pct. af dem, politiet kunne konstatere arbejdede ulovligt her i landet. Det er bemærkelsesværdigt, at netop Nigeria og Kina står for så stor en andel af de pågrebne illegale arbejdere i Danmark. I modsætning til fx Rusland, Pakistan og Kosovo, er ingen af de to lande nemlig særlig stærkt repræsenterede blandt de Andel af sigtede illegale indvandrere generelt og sigtede illegale arbejdere Procent Nigeria Illegale indvandrere Illegale arbejdere Kina Figur 3 Det er ikke en særlig stor andel af dem, der sigtes for illegal indvandring, der er fra Nigeria eller Kina. Men de udgør en meget stor andel af dem, der bliver pågrebet i at arbejde illegalt i landet. Tilsammen stod de to nationaliteter i 2013 for ca. 30 pct. af den pågrebne illegale arbejdsstyrke i Danmark. sigtede, når det gælder illegale ophold generelt. Kun knap 3 pct. af alle, der sigtes som illegale indvandrere i Danmark, er af nigeriansk afstamning, og knap 2 pct. er fra Kina. Så selvom de to lande kun står for fem pct., når vi betragter illegale indvandrere generelt, er 30 pct. af alle dem, der sigtes for illegalt arbejde, fra Nigeria og Kina. Eller med andre ord: Noget tyder på, at en meget stor andel af dem, der kommer illegalt til Danmark fra disse to lande, kommer for at arbejde. En alternativ forklaring kan være, at politiets kontrolenheder især beskæftiger sig med erhverv, der har en stor tiltrækning på netop de to nationaliteter. Dette er dog ikke nærmere undersøgt. På en tredjeplads over hyppigst forekommende nationaliteter i den kategori kommer Pakistan. Omkring 9 pct. af dem, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Pakistan. Indvandrere fra Tyrkiet, Ghana og Indien er herefter dem, der fylder mest. De udgør hver især knap fire pct. af de illegale, der bliver grebet i at arbejde. Flere arbejder illegalt Det er svært at udtale sig om det eksakte antal af illegale arbejdere i Danmark. Ingen af de parter, der er på det illegale arbejdsmarked, har interesser i at få tallene frem. Men via en statistisk omregning som er forklaret i boksen side 4 skønner Rockwool Fondens Forskningsenhed, at omkring personer arbejdede illegalt i Danmark i Og det er en markant stigning i forhold til tidligere skøn I 2008 var det kvalificerede bud helt nede på personer. Det betyder, at mere end tre gange så mange arbejdede illegalt i Danmark i 2013 i forhold til for seks år siden. Og det er vel at mærke i en periode, hvor det danske arbejdsmarked både har været inde i kriseår med faldende beskæftigelse blandt danskere og har haft en tilstrømning af legal arbejdskraft fra de nye EU-lande. 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

7 Mænd fylder stadig mere blandt de sigtede illegale Kønsfordelingen blandt illegale indvandrere har tilsyneladende ændret sig de senere år. Sigtede mænd udgør en langt større del af de illegale, som pågribes i dag i forhold til tidligere. Det viser en analyse af de sigtelser, som landets politikredse har rejst mod mennesker, der opholder sig eller arbejder ulovligt i Danmark. Det kan næppe overraske, at flere mænd end kvinder krydser grænser og prøver lykken i et andet land. Men ifølge politiets opgørelse er der de senere år sket en markant forskydning i de illegales kønssammensætning. Tilbage i 2007 udgjorde kvinderne 33 pct. og mændene 67 pct. af de pågrebne illegale. Sidan da er forskellen mellem andelene blevet stadig større, så der i 2013 var tale om 20 pct. kvinder og 80 pct. mænd. Udviklingen kan også beskrives på en anden måde: I 2007 pågreb man to mænd for hver kvinde, mens der i 2013 var tale om fire mænd pr. kvinde. Det år var der nemlig tale om, at mænd blev pågrebet af politiet for enten ulovligt ophold eller for at arbejde uden arbejdstilladelse. Samme år var antallet af pågrebne kvinder 353. Gennemsnitsalderen for de pågrebne var omkring 32 år, og det har den faktisk været i alle de år, som analysen dækker fra Mænd dominerer også blandt dem, der sigtes for ulovligt arbejde I 2007 pågreb politiet lige mange mænd og kvinder, der arbejdede illegalt. Men ligesom den generelle fordeling af køn blandt dem, der noteres for illegalt ophold i Danmark, har ændret sig, så er denne tendens også slået igennem til mændenes favør blandt dem, der pågribes for illegalt arbejde. I 2013 var det således mænd, der stod for 72 pct. af de pågrebne for ulovligt arbejde, og kvinderne for 28 pct. For hver kvinde blandt de illegale indvandrere, der blev registreret for ulovligt arbejde, var der næsten tre gange så mange mænd, som blev registret for denne forseelse. Den konstaterede overvægt af illegale mænd i Danmark, generelt og på arbejdsmarkedet, stemmer for øvrigt godt overens med de europæiske erfaringer på området. Figur 4 Antallet personer pågrebet for ulovligt ophold eller arbejde fordelt på køn Hundreder Mænd Kvinder I 2007 var forholdet en kvinde til to mænd, når det gjaldt illegale indvandrere, som politiet registrerede. Det har ændret sig dramatisk de senere år, og forholdet var i 2013 en til fire. For hver gang én kvinde blev registreret af politiet som illegal indvandrer, blev der samtidig registreret fire mænd. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

8 En skyggebefolkning Billedet er det samme overalt i den vestlige verden: Illegale indvandrere har ofte job, som kun er opstået på grund af, at de illegale er ulovligt i landet. Job, der af den ene eller anden grund er så uinteressante for andre, at de forsvinder, den dag den illegale indvandrer forlader landet. Det viser en gennemgang af en række studier af arbejdslivet for mennesker, der ikke på lovlig vis kan tage arbejde i det land, de opholder sig i. Måske samler de flasker i København, plukker druer i Kalabrien eller passer børn i Key West. Fælles for dem er, at langt den største del af arbejdsmarkedet er en verden, de aldrig bliver lukket ind i. I den verden arbejder alt nemlig imod dem. De er som regel ufaglærte, så kvalifikationerne mangler. Sproget driller, og fordi de mangler opholds- eller arbejdstilladelse, er hele den offentlige sektor og store dele af den private udelukket. Veletablerede private virksomheder har hele afdelinger, som skal sørge for, at enhver regel og aftale bliver fulgt, når nogen skal ansættes. Dertil kommer, at fagforeninger gør deres til at holde dem væk. Derfor er de illegale indvandreres arbejdsmarked på kanten af samfundet, og de konkurrerer kun i begrænset omfang med arbejdsstyrken fra det land, de opholder sig i. Der er altså ikke noget, der tyder på, at danske arbejderes job er truet af netop de illegale indvandrere. 3-D-job Så de er i bunden af jobhierarkiet der, hvor andre ikke ønsker at være. De har såkaldte 3-D-job Dirty, Dangerous and Degrading. Altså job, der er beskidte, farlige og nedslidende eller nedværdigende. Typisk er lønnen lav, ansættelsen ret tilfældig og tit kort. I Europa presser østudvidelsen de illegales arbejdsmarked. Helt enkelt fordi der er flere, der konkurrerer om at løse de samme opgaver. Tilbage bliver de aldeles marginaliserede job fx som pantflaskeindsamler i København. Dem kan man samle uden arbejdstilladelse. Diverse studier tyder på, at de illegale indvandrere i Europa arbejder inden for ét af fire områder, stærkt varierende fra land til land. Det drejer sig om landbrug (især i Sydeuropa), bygge- og anlægssektoren og den ufaglærte del af servicebranchen (fx rengøring). Men også i industrien i visse lande er der til tider plads. Det drejer sig om den arbejdsintensive og meget konkurrenceudsatte del af den. Derudover er der en tendens til, at de illegale kan finde ansættelse i storbyvirksomheder, hvis ejere kommer fra etniske minoriteter eller eventuelt selv starter en lille virksomhed (J. van der Leun (2003)). Og så er der rent faktisk mange muligheder i private husholdninger. De laver mad, passer børn og gør rent. Fordelen ved et job i et privat hjem er til at få øje på: Myndigheder krænker kun nødigt privatlivets fred så det er ikke særlig sandsynligt, at man bliver pågrebet her. Litteratur: J. van der Leun Looking for Loopholes. Amsterdam. Undersøgelsens publicering: Torben Tranæs og Bent Jensen Den illegale indvandring til Europa og til Danmark. Årsager, omfang og betydning. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Kl. 13.30-14.00 Globaliseringens konsekvenser for udviklingen i indvandrergrupper på SPIR-projektet Om globaliseringens konsekvenser for udviklingen

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

06-02-2015. Sagsnr. 2015-0002111. Dokumentnr. 2015-0002111-15

06-02-2015. Sagsnr. 2015-0002111. Dokumentnr. 2015-0002111-15 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling NOTAT Bilag 11: Flygtninge i København Dette er en opgørelse over alle borgere, der har

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn Ligestillingssekretariatet 3F-medlemmer herkomst og køn Forord 3F s vigtigste faglige-politiske grundlag er respekt for medlemmernes mangfoldighed. Hvad betyder det i praksis? I første omgang er det vigtigt

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015 LGBT Asylum i tal statistik 1-1 I dette notat gør vi status over LGBT Asylum og vores arbejde med lidt tal og statistik. Hvor mange er vi, hvor meget vokser vi, hvem er vores medlemmer, og hvordan er udfaldet

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Iværksættere er de mest produktive

Iværksættere er de mest produktive Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 21-16 ERU Alm.del Bilag 1 Offentligt Nyt fra November 21 er de mest produktive Iværksættervirksomheder har en højere produktivitet end deres mere etablerede konkurrenter.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Livshistorien kan læses i hjertet.

Livshistorien kan læses i hjertet. Livshistorien kan læses i hjertet. Ny forskning viser, at indvandrere rammes markant oftere af hjertesygdomme end etniske danskere. Af Anne Bo og Line Zinckernagel Biostatistisk Afdeling Disposition Lidt

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere