Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år"

Transkript

1 Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark. Det viser sig, at antallet af illegale er større end hidtil antaget, og det tyder på, at der de senere år har været tale om en markant stigning. Mens niveauet i 2008 skønnes at have ligget omkring , var det i 2013 steget til omkring , dvs. mere end det dobbelte. Den nye analyse kommer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den bygger på politiets registreringer af illegale indvandrere. De illegale politiet har været i kontakt med og sigtet på grund af, ulovligt ophold eller arbejde i Danmark, har dannet grundlag for beregningerne. Via statistiske metoder er det regnet ud, hvor stor en population af illegale der må formodes at ligge bag politiets konkrete sigtelser. Som det illustreres med figur 1, er det ud fra den tilgængelige information ikke muligt at angive et antal uden tilhørende sikkerhedsinterval. Her er det muligt at skønne, hvor mange der med stor sandsynlighed mindst og højst er. Tilbage i 2008 lå antallet mellem og I 2010 var der færre, nemlig mellem og Hvorefter niveauet har flyttet sig markant, så vi i 2013 havde mellem og Klar tendens Ifølge Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, giver denne analyse det første bud på en statistisk beregning af, hvor mange der er eller arbejder ulovligt i landet. Hidtil har de eneste tal været politiets vurderinger. Vi går skridtet videre og estimerer antallet baseret på politiets registre. Det fjerner ikke usikkerheden, men det giver en mere sikker viden. Vi benytter en gennemprøvet statistisk metode, som bruges i mange sammenhænge, når størrelsen af skjulte eller svært registrerbare populationer ønskes bestemt, siger Torben Tranæs. Det mest usikre ved beregningen er, hvor stor udskiftning af den samlede population man skal regne med, og hvor stor en andel af Estimat af aktive illegale indvandrere Tusinde pct. 50 pct. 70 pct. årlig udskiftning af populationen dem politiet sigter, der vender tilbage efter udsendelse. Fra danske og norske undersøgelser har man indikationer for, at forskellige grupper af illegale indvandrere har meget forskellig mobilitet. Fx antages de, der er her illegalt for at arbejde, for at være meget mobile, mens afviste asylansøgere antages at være mere stationære. Det er forskellige antagelser om afvandrings- og udskiftningsrater, der giver anledning til, at vi må angive et meget bredt usikkerhedsbånd. Men niveaustigningen de senere år forekommer at være meget tydelig, siger Torben Tranæs. I dette nyhedsbrev sættes der fokus på forskellige aspekter ved den illegale indvandring. Blandt andet den gruppe af illegale, der er her for at arbejde, samt hvilke nationaliteter det især er, politiet sigter for ulovligt ophold og arbejde. Figur 1 Anm.: De aktive illegale er dem, som enten arbejder ulovligt eller opholder sig ulovligt i landet, og samtidig bryder andre love og regler. Der er en vis usikkerhed i estimatet af, hvor mange illegale indvandrere vi har i Danmark. Det bedste bud er med en udskiftning på 50 pct., og i 2008 er der tale om , hvilket daler til i Herefter sker der en kraftig stigning, og et sandsynligt bud i 2013 er Indhold> Side 2

2 Indhold Siden 2010 er de illegale indvandrere blevet mange flere Mens de illegale blev færre i kølvandet på finanskrisen i 2008, så udgjorde 2010 et vendepunkt, hvorefter de igen er blevet flere og flere... side 3 Hver femte illegale, som sigtes, kommer fra Rusland, Pakistan eller Kosovo De illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark, kommer fra steder i verden, som nok vil overraske nogen... side 5 Mange, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Nigeria og Kina En del af de ulovlige indvandrere, der opholder sig i Danmark, er her fordi de vil arbejde og tjene penge.... side 6 Mænd fylder stadig mere blandt de sigtede illegale Kønsfordelingen blandt illegale indvandrere har ændret sig de senere år. Mænd udgør i dag en langt større del af de illegale i forhold til tidligere.... side 7 En skyggebefolkning De illegale indvandrere besætter job, der er uinteressante for værtslandenes befolkninger... side 8 Hvem skal have arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark? Personer, som er statsborgere uden for Norden, et EU-EØS-medlemsland eller Schweiz, skal som hovedregel have en arbejdstilladelse, før de må arbejde i Danmark. En arbejdstilladelse kan indeholde visse begrænsninger. Studerende må fx maksimalt arbejde 15 timer om ugen i månederne juni, juli og august dog gerne fuld tid. En arbejdstilladelse kan desuden være begrænset til kun at gælde en specifik arbejdsgiver. Forudsætningen for, at de pågældende grupper kan få en arbejdstilladelse, er, at de har opholdstilladelse i Danmark, dvs. er indehaver af et opholdskort. Personer, der allerede har en opholdstilladelse som familiesammenførte eller flygtninge eller har humanitær opholdstilladelse, behøver ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Au-pair-personer kan ikke lovligt påtage sig arbejde for andre end værtsfamilien. EU-borgere skal registrere sig hos Udlændingestyrelsen i tilfælde af, at de arbejder i Danmark. Hvem må opholde sig i Danmark? EU-EØS-statsborgere kan frit opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis deres ophold forventes at vare ud over tre måneder, skal de søge om et opholdsbevis hos Statsforvaltningen. Dette kan opnås, hvis de søger arbejde under deres ophold, i første omgang op til seks måneder, og herefter så længe, den arbejdssøgende kan dokumentere, at han eller hun fortsat søger efter arbejde, og at der er reelle muligheder for at blive ansat. Statsborgere i et nordisk land kan frit rejse til Danmark for at opholde sig og arbejde. De behøver hverken opholds- eller arbejdstilladelse. Borgere fra en lang række tredjeverdenslande skal som hovedregel have et visum inden indrejse. Dette vil være tidsbegrænset til maksimum 90 dage og vil normalt være gældende for hele Schengen-området. Der skelnes mellem visumpligtige og -frilande, se oversigten på nyidanmark.dk 2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

3 Siden 2010 er de illegale indvandrere blevet mange flere Mens de illegale blev færre i kølvandet på finanskrisen i 2008, så udgjorde 2010 et vendepunkt, hvorefter de igen er blevet flere og flere. Det præcise antal kendes ikke, men mens der nok var under illegale i Danmark i 2010, er det bedste bud i 2013 over det dobbelte, nemlig Det viser analysen Den illegale indvandring til Europa og til Danmark, som Rockwool Fondens Forskningsenhed udgiver i dag. At det præcise antal ikke kan fastlægges følger af den simple kendsgerning, at de illegale indvandrere ikke giver sig til kende eller lader sig registrere. Der er ikke nogen steder at slå det op. Derfor må man, hvis ønsket er at måle det med en grad af sikkerhed og mulighed for at danne sig en ide om usikkerheden, gribe til andre metoder. I denne analyse er det talmæssige udgangspunkt de registre, politiet har, over hvem de sigter ved deres kontrolaktioner. Disse sikre tal bearbejdes via en statistisk metode og resultatet er et kvalificeret estimat. Metoden Metoden, der her anvendes til at beregne antallet af illegale indvandrere, kaldes fang-genfang-estimatet, eller capturerecapture-estimate. Den er udviklet i en helt anden sammenhæng og bruges fx til at kortlægge ørredbestanden i en sø ved gentagne registreringer af unikke individer. Metoden kan i det store hele overføres til at tælle alle typer af skjulte populationer. Man kan med andre ord regne sig frem til, hvor mange illegale indvandrere der er i Danmark, ud fra hvor mange gengangere, der er i politiets registre: Jo flere gengangere, desto færre illegale er der sandsynligvis. Præcis som vi ved, at vi nok er i en lille by, hvis vi møder de samme mennesker igen og igen. De illegale indvandrere er imidlertid svære at estimere. Af to grunde. Den ene er, at man ikke kan kontakte en tilfældig udvalgt gruppe illegale indvandrere. Politiet kommer kun i kontakt med et udsnit af dem nemlig dem, der Antal aktive illegale med udskiftning på 25, 50 og 70 pct Illegale indvandrere kunne kaldes de aktive illegale. De arbejder eller har en adfærd, som gør, at politiet kunne tænkes at undersøge dem i forbindelse med deres almindelige arbejde. Dette gælder ikke alle illegale. Det andet forhold, der gør måling af et antal illegale indvandrere svær, er spørgsmålet om opholdstid. Hvor mange forlader landet, navnlig af de sigtede, eller rettere, hvor mange af de sigtede kommer tilbage igen til Danmark efter udsendelse. Hvor lang tid opholder de sig i gennemsnit i landet, og påvirkes dette af en sigtelse? Der skal altså gøres antagelser om opholdstiden og dermed om udskiftningsraten. Hvis udskiftningen er stor, og mange sigtede illegale indvandrere ikke vender tilbage til Danmark vil hyppigheden af gengangere i politiets registre dale. Ikke fordi der er mange, men fordi sandsynligheden for en gensigtelse er faldet. Helt usikkert er det dog ikke. Når man kender noget til sammensætningen af gruppen, får man pejlemærker for, hvad udskiftningsraten kunne være. Iagttagere på området peger på, at afviste asylsøgere Figur pct. 50 pct. 70 pct. udskiftning En ubekendt ved den statistiske metode bag tallene for illegale indvandrere er graden af udskiftning. Derfor er der et relativt stort spænd mellem maksimum og minimum i de enkelte år. Figuren viser antallet for udskiftninger på enten 25 pct., 50 pct. og 70 pct. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

4 alt andet lige bliver i landet længe. Modsat fx afrikanske unge mænd, som kommer for at arbejde. De forekommer at være hurtige til at bevæge sig over grænser. De forsigtige estimater i dette nyhedsbrev bygger på antagelser om, at der er en afvandring/udskiftning på mellem 25 og 70 pct. årligt. Altså, at det nok mindst er hver fjerde og højest syv ud af ti, der forlader Danmark i løbet af et år, hhv. ikke kommer tilbage efter en sigtelse. Som det fremgår af figur 2, er det netop dette spænd i antagelser, der giver anledning til usikkerheden i estimatet. For 2013 gælder det fx, at det bedste bud er personer (med udskiftning af 50 pct.). Men det kan ikke afvises, at der kun er (med udskiftning på 70 pct.), ligesom personer (med udskiftning på 25 pct.) også er sandsynligt. Aktive illegale en selekteret gruppe Analysen beror på to kategorier af illegale indvandrere. Den ene arbejder uden arbejdstilladelse, og den anden opholder sig ulovligt i landet. For at indgå i analysens stikprøve skal man eksistere i politiets registre. Det er altså kun illegale indvandrere, der har været i kontakt med politiet igennem almindeligt politiarbejde og enten sigtet for ulovligt ophold eller arbejde, eller begge dele, der er registreret og optalt. Det er altså denne afgrænsede gruppe, som analysen bygger på. Den estimerer det samlede antal ud fra denne kendte gruppe. Der kan være indvandrere, som aldrig ville kunne komme i kontakt med politiet fx en ældre dame, som bliver underholdt af sine børn, og som aldrig bevæger sig ud af lejligheden. Hun er ikke aktiv illegal hvorfor hun ikke har risiko for at komme i kontakt med politiet. Det estimat over den illegale populations størrelse, der således præsenteres i denne analyse, svarer til det mørkeblå område i figuren nedenfor. På den måde er skønnene i denne analyse konservative. Ved siden af de kendte aktive illegale er der et mørketal. Men vi kender ikke niveauet for dette. Illegalt ophold Ulovligt arbejde I politiets søgelys Politiet retter sin indsats mod mange typer ulovligheder, herunder illegalt arbejde. Men kun aktive indvandrere kan komme i politiets søgelys. De illegale, der ikke arbejder og i øvrigt lever uden at bryde andre regler og love udover ulovligt ophold vil ikke komme i kontakt med politiet. Derfor indgår de heller ikke i estimaterne i denne analyse. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

5 Hver femte illegale, som sigtes, kommer fra Rusland, Pakistan eller Kosovo De illegale indvandrere, som det danske politi registrerer, kommer fra steder i verden, som nok vil overraske nogle. Det er nemlig ikke illegale indvandrere fra Afrika syd for Sahara og Mellemøsten, der topper listen over de illegale. I toppen af listen over hvem politiet sigter, finder vi nationaliteter som russere, pakistanere og mennesker fra Kosovo. Det fastslår en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Analysen er baseret på politiets registreringer af personer uden dansk cpr-nummer, der er pågrebet på grund af ulovligt arbejde eller på anden måde er kommet i politiets søgelys. I 2013 var det personer af russisk oprindelse, der fyldte mest i den statistik. Det år var der nemlig 7,7 pct. af de registrerede illegale indvandrere, der kom fra Rusland og den russiske føderation. En næsten lige så stor andel kom fra Pakistan nemlig 7,5 pct. Og fra det lille land Kosovo kom 6,3 pct. af de illegale, som politiet pågreb. Tilsammen udgjorde mennesker fra de tre lande godt 20 pct. af de sigtede illegale indvandrere i Danmark, og dermed kom flere end hver femte fra et af de tre lande. Halvdelen fra flygtningelande Analysen peger på, at en stor andel af dem, der opholder sig i Danmark uden opholdstilladelse, er personer fra flygtningelande uden lovligt ophold. Det kan være afviste asylansøgere eller mennesker, der slet ikke har været i nogen form for kontakt med myndighederne. Ud fra stikprøver skønner man, at tæt på 50 pct. af de illegale indvandrere er fra såkaldte flygtningelande. Det er fx Syrien, Libanon, Somalia, Sri Lanka, men også Rusland (Tjetjenien), Pakistan og Kosovo. Listen omfatter omkring 30 nationaliteter Lande, hvorfra flest sigtede illegale i Danmark kommer Pct Rusland (Føderationen) 7,7 Pakistan 7,5 Kosovo 6,3 Filippinerne 5,2 Vietnam 4,0 Thailand 3,5 Indien 3,3 Iran 3,3 Albanien 3,2 Irak 3,1 Algeriet 3,0 Top 11 over lande, hvorfra illegale indvandrere kommer. Tilsammen udgør de halvdelen af alle illegale. plus de flygtninge, der er statsløse eller ikke oplyser hjemlandet. De tre sidstnævnte nationaliteter russere, pakistanere og kosovarer, der topper listen i antal blandt de sigtede illegale indvandrere generelt er altså også på listen over personer fra flygtningelande. Det er for øvrigt værd at bemærke, at listen med oprindelseslande rummer 147 lande. Hvilket i bund og grund betyder, at en meget stor del af verdens lande er repræsenteret i gruppen af illegale indvandrere i Danmark. Dette forhold genfindes i andre vesteuropæiske lande og afspejler globaliseringens betydning for de internationale vandringer Tabel 1 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

6 Mange, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Nigeria og Kina En del af de indvandrere, der opholder sig illegalt i Danmark, er her fordi de vil arbejde og tjene penge. Blandt dem, der arbejder ulovligt i Danmark, stikker især to nationaliteter ud: Knap 30 pct. af dem, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra enten Nigeria eller Kina. Politiet har gennem en årrække gennemført kontrolaktioner af illegalt arbejde, og den nationalitet, der oftest bliver registreret, er nigerianere: I 2013 var tæt på 17 pct. af samtlige registrerede af nigeriansk oprindelse. På andenpladsen ligger verdens mest folkerige nation Kina. Kineserne udgjorde i 2013 knap 12 pct. af dem, politiet kunne konstatere arbejdede ulovligt her i landet. Det er bemærkelsesværdigt, at netop Nigeria og Kina står for så stor en andel af de pågrebne illegale arbejdere i Danmark. I modsætning til fx Rusland, Pakistan og Kosovo, er ingen af de to lande nemlig særlig stærkt repræsenterede blandt de Andel af sigtede illegale indvandrere generelt og sigtede illegale arbejdere Procent Nigeria Illegale indvandrere Illegale arbejdere Kina Figur 3 Det er ikke en særlig stor andel af dem, der sigtes for illegal indvandring, der er fra Nigeria eller Kina. Men de udgør en meget stor andel af dem, der bliver pågrebet i at arbejde illegalt i landet. Tilsammen stod de to nationaliteter i 2013 for ca. 30 pct. af den pågrebne illegale arbejdsstyrke i Danmark. sigtede, når det gælder illegale ophold generelt. Kun knap 3 pct. af alle, der sigtes som illegale indvandrere i Danmark, er af nigeriansk afstamning, og knap 2 pct. er fra Kina. Så selvom de to lande kun står for fem pct., når vi betragter illegale indvandrere generelt, er 30 pct. af alle dem, der sigtes for illegalt arbejde, fra Nigeria og Kina. Eller med andre ord: Noget tyder på, at en meget stor andel af dem, der kommer illegalt til Danmark fra disse to lande, kommer for at arbejde. En alternativ forklaring kan være, at politiets kontrolenheder især beskæftiger sig med erhverv, der har en stor tiltrækning på netop de to nationaliteter. Dette er dog ikke nærmere undersøgt. På en tredjeplads over hyppigst forekommende nationaliteter i den kategori kommer Pakistan. Omkring 9 pct. af dem, der sigtes for illegalt arbejde, kommer fra Pakistan. Indvandrere fra Tyrkiet, Ghana og Indien er herefter dem, der fylder mest. De udgør hver især knap fire pct. af de illegale, der bliver grebet i at arbejde. Flere arbejder illegalt Det er svært at udtale sig om det eksakte antal af illegale arbejdere i Danmark. Ingen af de parter, der er på det illegale arbejdsmarked, har interesser i at få tallene frem. Men via en statistisk omregning som er forklaret i boksen side 4 skønner Rockwool Fondens Forskningsenhed, at omkring personer arbejdede illegalt i Danmark i Og det er en markant stigning i forhold til tidligere skøn I 2008 var det kvalificerede bud helt nede på personer. Det betyder, at mere end tre gange så mange arbejdede illegalt i Danmark i 2013 i forhold til for seks år siden. Og det er vel at mærke i en periode, hvor det danske arbejdsmarked både har været inde i kriseår med faldende beskæftigelse blandt danskere og har haft en tilstrømning af legal arbejdskraft fra de nye EU-lande. 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2014

7 Mænd fylder stadig mere blandt de sigtede illegale Kønsfordelingen blandt illegale indvandrere har tilsyneladende ændret sig de senere år. Sigtede mænd udgør en langt større del af de illegale, som pågribes i dag i forhold til tidligere. Det viser en analyse af de sigtelser, som landets politikredse har rejst mod mennesker, der opholder sig eller arbejder ulovligt i Danmark. Det kan næppe overraske, at flere mænd end kvinder krydser grænser og prøver lykken i et andet land. Men ifølge politiets opgørelse er der de senere år sket en markant forskydning i de illegales kønssammensætning. Tilbage i 2007 udgjorde kvinderne 33 pct. og mændene 67 pct. af de pågrebne illegale. Sidan da er forskellen mellem andelene blevet stadig større, så der i 2013 var tale om 20 pct. kvinder og 80 pct. mænd. Udviklingen kan også beskrives på en anden måde: I 2007 pågreb man to mænd for hver kvinde, mens der i 2013 var tale om fire mænd pr. kvinde. Det år var der nemlig tale om, at mænd blev pågrebet af politiet for enten ulovligt ophold eller for at arbejde uden arbejdstilladelse. Samme år var antallet af pågrebne kvinder 353. Gennemsnitsalderen for de pågrebne var omkring 32 år, og det har den faktisk været i alle de år, som analysen dækker fra Mænd dominerer også blandt dem, der sigtes for ulovligt arbejde I 2007 pågreb politiet lige mange mænd og kvinder, der arbejdede illegalt. Men ligesom den generelle fordeling af køn blandt dem, der noteres for illegalt ophold i Danmark, har ændret sig, så er denne tendens også slået igennem til mændenes favør blandt dem, der pågribes for illegalt arbejde. I 2013 var det således mænd, der stod for 72 pct. af de pågrebne for ulovligt arbejde, og kvinderne for 28 pct. For hver kvinde blandt de illegale indvandrere, der blev registreret for ulovligt arbejde, var der næsten tre gange så mange mænd, som blev registret for denne forseelse. Den konstaterede overvægt af illegale mænd i Danmark, generelt og på arbejdsmarkedet, stemmer for øvrigt godt overens med de europæiske erfaringer på området. Figur 4 Antallet personer pågrebet for ulovligt ophold eller arbejde fordelt på køn Hundreder Mænd Kvinder I 2007 var forholdet en kvinde til to mænd, når det gjaldt illegale indvandrere, som politiet registrerede. Det har ændret sig dramatisk de senere år, og forholdet var i 2013 en til fire. For hver gang én kvinde blev registreret af politiet som illegal indvandrer, blev der samtidig registreret fire mænd. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December

8 En skyggebefolkning Billedet er det samme overalt i den vestlige verden: Illegale indvandrere har ofte job, som kun er opstået på grund af, at de illegale er ulovligt i landet. Job, der af den ene eller anden grund er så uinteressante for andre, at de forsvinder, den dag den illegale indvandrer forlader landet. Det viser en gennemgang af en række studier af arbejdslivet for mennesker, der ikke på lovlig vis kan tage arbejde i det land, de opholder sig i. Måske samler de flasker i København, plukker druer i Kalabrien eller passer børn i Key West. Fælles for dem er, at langt den største del af arbejdsmarkedet er en verden, de aldrig bliver lukket ind i. I den verden arbejder alt nemlig imod dem. De er som regel ufaglærte, så kvalifikationerne mangler. Sproget driller, og fordi de mangler opholds- eller arbejdstilladelse, er hele den offentlige sektor og store dele af den private udelukket. Veletablerede private virksomheder har hele afdelinger, som skal sørge for, at enhver regel og aftale bliver fulgt, når nogen skal ansættes. Dertil kommer, at fagforeninger gør deres til at holde dem væk. Derfor er de illegale indvandreres arbejdsmarked på kanten af samfundet, og de konkurrerer kun i begrænset omfang med arbejdsstyrken fra det land, de opholder sig i. Der er altså ikke noget, der tyder på, at danske arbejderes job er truet af netop de illegale indvandrere. 3-D-job Så de er i bunden af jobhierarkiet der, hvor andre ikke ønsker at være. De har såkaldte 3-D-job Dirty, Dangerous and Degrading. Altså job, der er beskidte, farlige og nedslidende eller nedværdigende. Typisk er lønnen lav, ansættelsen ret tilfældig og tit kort. I Europa presser østudvidelsen de illegales arbejdsmarked. Helt enkelt fordi der er flere, der konkurrerer om at løse de samme opgaver. Tilbage bliver de aldeles marginaliserede job fx som pantflaskeindsamler i København. Dem kan man samle uden arbejdstilladelse. Diverse studier tyder på, at de illegale indvandrere i Europa arbejder inden for ét af fire områder, stærkt varierende fra land til land. Det drejer sig om landbrug (især i Sydeuropa), bygge- og anlægssektoren og den ufaglærte del af servicebranchen (fx rengøring). Men også i industrien i visse lande er der til tider plads. Det drejer sig om den arbejdsintensive og meget konkurrenceudsatte del af den. Derudover er der en tendens til, at de illegale kan finde ansættelse i storbyvirksomheder, hvis ejere kommer fra etniske minoriteter eller eventuelt selv starter en lille virksomhed (J. van der Leun (2003)). Og så er der rent faktisk mange muligheder i private husholdninger. De laver mad, passer børn og gør rent. Fordelen ved et job i et privat hjem er til at få øje på: Myndigheder krænker kun nødigt privatlivets fred så det er ikke særlig sandsynligt, at man bliver pågrebet her. Litteratur: J. van der Leun Looking for Loopholes. Amsterdam. Undersøgelsens publicering: Torben Tranæs og Bent Jensen Den illegale indvandring til Europa og til Danmark. Årsager, omfang og betydning. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Øget ulighed som følge af indvandring

Øget ulighed som følge af indvandring Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Nyt fra November 2005 Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Midlerne til underhold af flygtninge uden arbejde prioriteres anderledes i Danmark end i andre europæiske lande. Den sociale

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Et integrerende arbejdsmarked

Et integrerende arbejdsmarked Et integrerende arbejdsmarked Baggrundsmateriale for projektet Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet hvad virker? April 2010 Dette baggrundspapir er skrevet af freelance journalist

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

LO-DOKUMENTATION. Nr. 1 / 2009. Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn

LO-DOKUMENTATION. Nr. 1 / 2009. Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn LO-DOKUMENTATION Nr. 1 / 2009 Polonia i København Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn Jens Arnholtz Hansen & Nana Wesley Hansen FAOS LO-dokumentation Nr.

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel Nyt fra Januar 2012 Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel Straffede personers fremtid på arbejdsmarkedet afhænger af, hvordan de afsoner deres

Læs mere