Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede regnskab C. Fastsættelse af kontingent D. Behandling af indkomne forslag E. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant På valg til bestyrelsen er: - Birger Munter (modtager genvalg) - Jørgen Malling (modtager genvalg) - John Jensen (modtager genvalg) På valg til suppleant er: Preben Schack (modtager genvalg) På valg til revisorer er: John Madsen og Annette Pedersen På valg til revisorsuppleant er: Benny Andersen F. Eventuelt Der var 80 fremmødte, heraf 66 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Ad 1. Ad A. Ivar Jensen, Violvej 22 blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (14 dages varsel i h.t. 7 i foreningens love). Formandens beretning. Bestyrelsens beretning 2008/9. For første gang efter vedtagelse af nye love i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby afholdes generalforsamlingen i maj måned, nemlig i dag, den 24. Året 2008/9 var året, hvor vi fik revideret vores love. De nye love blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. Juli. Som det fremgår af 2 i disse love er bestyrelsens opgave at varetage sommerhusejernes interesser. Og det gælder jo bl.a. Kerteminde Kommune. Lad det være sagt med det samme. Bestyrelsen har ikke indflydelse på tilladelser til byggeri tvister mellem lejere og andre lovgivningsmæssige ting. Her er det overladt til Kerteminde Kommune at løse disse ting, ud fra den gældende lovgivning. Men kan vi få politisk indflydelse på bebyggelsesprocenter og andet så skal vi nok være der. Er der blandt lejerne nogle, der ikke er i besiddelse af de aktuelle love, kan disse trykkes ud fra vores hjemmeside som Lennart så godt styrer. Hvis I ikke har mulighed for det, kan I altid få tilsendt et sæt ved henvendelse til bestyrelsen. Når det så er sagt mht. at varetage sommerhusejernes interesser overfor udlejer, så må vi da nok sige, at der har været et par ting, som endnu ikke er gået, i samarbejdet med Side 1 af 7

2 Kommune, som vi kunne ønske. Den nye renovationsordning fra Pr er vi begyndt at sortere i organisk affald og andet affald. På trods af at det ikke har været den store succes rundt i landet og har kostet mange penge for de forskellige kommuner, inden man gik tilbage til den gamle ordning, så kører denne ordning nu på fuld kraft i Sommerbyen. Det lykkedes bestyrelsen at få ændret ordningen til tre satser og et forskelligt antal tømninger. Og det er der da rigeligt gået kage i. Nogen for tømt 26 gange selvom de har tilmeldt 13 o.s.v. Som formand synes jeg personligt, at det er hul i hovedet. For det første tror jeg, at vi i vores lille familie vil fylde max. 1 sæk med organisk affald i løbet af sæsonen, og det er da ikke sjældent, at vi kikker i vejledningen for at se, om dette eller hint er organisk eller ej er æggeskaller organisk. Dernæst fungerer ordningen ikke efter formålet. Jeg tror ikke, der vil blive indsamlet de mængder, som kommunen forestiller sig, og hvem er det egentligt, der sparer penge. Det er i hvert fald ikke borgerne, der både skal betale mere og bruge gratistimer på at sortere. Og indtil nu kommer affaldet i samme forbrændingsanlæg. Nej, lad os holde fast i, at dette er et prøveår, der hurtigt skal overstås og lad os så få den gamle ordning tilbage. Og det er en enig bestyrelses holdning. Er der i øvrigt nogen, der synes, at stativerne pynter Kommuneplanen og ændring af bebyggelsesprocent. Lad det også her være sagt utvetydigt: Skal det virkelig tage så lang tid at få et lille forslag, som det fremsendte, behandlet i kommunen. Hele 2008 samt en del af 2009 er gået uden et svar fra kommunen. Forklaringen er, at der skal indsamles informationer til den nye Kommuneplan for Kerteminde Kommune. Det skyldes naturligvis, at 3 gamle kommuner er blevet til en og i den forbindelse, er vores forslag om ændret bebyggelsesprocent efter planen indgået som forslag til den nye kommuneplan, der skal i høring 1.8. Der er godt nok et udvalgsmøde i juni, og vi vil da presse på, så forslaget kan komme med på dette møde. Sagen er nemlig i dag uafklaret. Senere på dagsordenen skal vi iøvrigt behandle et forslag om ændringer af størrelse på redskabsrum. Fredskoven Imellem Sommerbyen og Campingpladsen ligger Fredskoven. Et areal, der skal være til glæde for borgerne og give en lille naturoplevelse. I dag er der en flok store træer, og nogle mennesker kan godt lide at smide lidt affald mellem træerne. Vi har godt nok en lejer, der samler ind engang imellem i skoven, men kunne den skov ikke bruges til noget andet? Ved en kontakt til Statsskovvæsenet viser det sig nemlig, at reglerne for anvendelse af en sådan fredskov er ret åbne. Kommunen, som ejer arealet, kan faktisk godt disponere til andet formål - dog ikke til parcelhusbyggeri. Kunne man forestille sig, at der f.eks. blev anlagt en skovlegeplads eller at der blev tyndet ud i de store træer og anlagt nogle pæne stier igennem skoven. I hvert fald er der så gode muligheder for at lave en tilpasning, der kunne gavne borgerne og også os lejere Så her er en sag, hvor vi kunne få udviklet den lidt triste plet til noget godt. Vi vil i hvert fald i bestyrelsen arbejde videre med ideer omkring anvendelse af Fredskoven, og skulle nogen i dag have ideer, må I komme frem med dem, gerne i dag. GRUNDKØB Siden 2006 har der ikke været diskuteret grundkøb, da det viste sig, at Kommunen skulle Side 2 af 7

3 tilbyde grunden i offentligt udbud. Derfor kunne bestyrelsen ikke få garanti for, at sommerbyens lejere kunne købe grunden, og forhandlingerne blev afsluttet. Det er IKKE bestyrelsens holdning, at vi skal genoptage sagen, da risikoen er større for at få en ejer, der vil skrue priserne op i et uholdbart niveau end at have Kommunen som udlejer. At vi samtidig har mulighed for at få 30-årige lejekontrakter gør vel også ejerskabet forholdsvis uinteressant Vi vil naturligvis følge sagen løbende, og kommer der andre muligheder end de nuværende, vil vi være opmærksomme på dette. Og så over til det praktiske: Opfyldning af huller i vejene: Vi, og det er primært Peder, er løbende i kontakt med vejafdelingen omkring denne opgave. Alligevel sker det, at Vejhøvlen kommer i aktion, før Peder når at stoppe den, og det er jo ikke særligt smart. Vi håber, det er slut nu. Peder har sørget for at det er granitskærver der køres ud nu og fremover, så vi får kål på hullerne i sommerbyen. Opsætning af badebroer: I år har vi fået opsat broerne meget tidligt. En enkelt lejer har ment, at det kunne være endnu tidligere, f.eks. påske, og vi har vendt ideen i bestyrelsen, om det skal være endnu tidligere, men vi synes, at vi er godt med, som det er i år. Men igen her begås der fejl. Badebroen ud for Gyvelvej er i år, manglede et plateu, og Preben var på plads, har talt med kommunen om det, og forhåbentligt er det ordnet nu, inden generalforsamlingen. Tak for det Preben. (som i øvrigt har haft kontakt til enkelte lejere i den forbindelse). Skiltning: Så skal vi have sat et skilt op ved Hyrdevej. Et skilt der viser til Sommerbyen, og som er lig det, der står ved indkørslen til Ærenprisvej og viser til weekendbyen. Vi er også i gang med opsætning af hastighedsdæmpende skilte ved alle indkørselsveje til området. En opgave som Jørgen Malling tager sig af. Råger: Også i år sker der udtynding af rågebestanden. Udtyndingen skal ske i perioden , hvor ungerne er uden for reden og også i år, vil I høre lidt skydning i Fredskoven. Til slut, omkring det praktiske: Vi er meget glade for at modtage jeres mailadresser. For hver mailadresse, der kommer til os sparer, vi omkostninger i foreningen. P.t. er situationen sådan at ud af alle lejere, er der nu kun 68, der får sendt nyhedsbreve m.v. ud pr. almindelig post. Modsat sidste år har vi ikke været meget plaget af oversvømmelser og indbrud i 2008/9. Vi håber, det er vedvarende. Bestyrelsen har i året holdt bestyrelsesmøde 5 gange vi har udsendt 2 nyhedsbreve i November og April og vil også i det kommende år holde fast i udsendelse af nyhedsbreve 2 gange årligt. Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi holder nogle gode møder, når vi er sammen. Tak også til vores webmaster Lennart. Hermed overlader jeg beretningen til kommentarer. Der var ikke kommentarer til beretningen, og denne blev herefter godkendt. Side 3 af 7

4 Ad B. Kasserer, Ole Bagger forelagde det reviderede regnskab, som udviser udgifter i alt på kr ,32, et overskud på kr ,25 og en formue på kr ,67. Efter forelæggelsen var der en del debat: - Finn Nordgren spurgte til udgiften til en bænk på kr. Kassereren oplæste regningen og oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at opsætte en ny bænk ved Hindsholmvej i stedet for en gammel jernbænk. Bestyrelsen havde derfor bestilt en bænk magen til de andre langs Hindsholmvej hos en tømrermester. - På et supplerende spørgsmål blev det oplyst, at der ikke var indhentet forudgående tilbud. - Finn Nordgren spurgte til udgifter til trykning af bla. materiale til generalforsamling og nyhedsbreve. Kassereren oplyste, at der sidste år havde været afholdt to generalforsamlinger pga., at vi ændrede foreningens love. Til disse generalforsamlinger blev der udsendt en del materiale, forslag til nye love. Disse var trykt i flere farver for tydeligt at vise ændringerne i lovene. Farvetryk er forholdsvis dyre derfor den store udgift til generalforsamling. I samme forbindelse blev det drøftet, om det er rimeligt, at foreningen køber sig til sekretærhjælp i forbindelse med pakning og udsendelse af nyhedsbreve m.m. Det blev oplyst, at bestyrelsen ikke er enig om dette. Finn Nordgren oplyste, at da han var i bestyrelsen, lavede bestyrelsen selv alt arbejdet, herunder pakning og forsendelse af nyhedsbreve m.m., og han opfordrede den nuværende bestyrelse til at gøre det samme. Herefter blev regnskabet godkendt. Ad C. Ad D Ad E. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. årligt. Dette blev vedtaget. Der var fra et medlem indkommet et forslag om, at bestyrelsen skal forsøge at få ændret lokalplanen, så det bliver tilladt at opføre et redskabsskur på 9 kvadratmeter mod nuværende 6 kvadratmeter, altså en stigning på 50 % svarende til den stigning i bebyggelsesprocenten fra 10 til 15, der arbejdes på i øjeblikket. Formanden oplyste, at bestyrelsen er af den opfattelse, at bestyrelsen havde valgt at satse på at få flere kvadratmeter til beboelse. Hvis vi forsøger at få både større bebyggelsesprocent og større redskabsskure samtidig, er det bestyrelsens opfattelse, at der vil være en større risiko for, at der ikke gives tilladelse til nogen af delene. Herefter forkastede et meget stort flertal af forsamlingen forslaget. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ud over de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Birger Munter, Jørgen Malling og John Jensen, der var på valg, blev følgende opstillet: - Finn Lindekilde, Kløvervej 45 - Finn Nordgren, Hindsholmvej 58. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: - Kjeld Steffensen, Cikorievej 3 Side 4 af 7

5 - John Madsen, Anemonevej 15 - Poul-Erik Hvidberg, Violvej 32 Inden afstemningen opfordrede Preben Schack forsamlingen til at stemme på de nuværende bestyrelsesmedlemmer, og bakke op om en godt arbejdende og velfungerende bestyrelse. Ole Bagger gjorde opmærksom på, at Finn Nordgren, i den tidligere bestyrelse startede nyhedsbrevene samt oprettede og vedligeholdt kartoteket. Finn har viljen og drivkraften til at videreføre dette arbejde. Birger Munter oplyste tillige, at Finn Nordgren var blevet opfordret til at fortsætte sit arbejde med nyhedsbreve og anden info, i forbindelse med hans udtrædelse i 2006, men at Finn ikke, på daværende tidspunkt, ønskede at fortsætte dette arbejde. Herefter var der skriftlig afstemning. Hvert medlem kunne stemme på max tre kandidater og højst en stemme på hver kandidat. Resultatet af afstemningen blev: Der var 63 gyldige stemmesedler, 3 ugyldige og ingen blanke. Jørgen Malling 51 stemmer Birger Munter 48 stemmer John Jensen 35 stemmer Finn Nordgren 30 stemmer Finn Lindekilde 10 stemmer Dvs. Jørgen Malling, Birger Munter og John Jensen blev valgt til bestyrelsen. I h.t. 6 i foreningens love konstituerer bestyrelsen sig hvert år, efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand og kasserer. Birger Munter takkede for valget. Valg af suppleant: Finn Nordgren blev foreslået, men takkede nej til at stille op til suppleantvalget. Preben Schack blev herefter valgt uden modkandidat. Side 5 af 7

6 Valg af revisorer: Ole Bagger foreslog genvalg af John Madsen og Annette Pedersen. John og Annette blev valgt uden modkandidater. Valg af revisorsuppleant: Benny Andersen blev genvalgt uden modkandidat. Ad F. Vedrørende 30-årige lejekontrakter: Et medlem forespurgte, om muligheden for at indgå en ny 30-årig lejekontrakt. Det kan oplyses, at såfremt man ønsker, at en eventuel ny sommerhusejer skal kunne indtræde i den eksisterende lejekontrakt, skal der indgås særskilt aftale mellem kommunen og den enkelte sommerhusejer. Aftale herom mellem kommunen og sommerhusejeren skal være indgået senest den 31. december Vedrørende skilte til indfaldsveje: Der blev foreslået hastighedsskilte på indfaldsvejene. Det blev oplyst, at bestyrelsen har bestilt skilte med oplysning om legende børn og max hastighed 15 km. Disse skilte vil blive sat op ved indkørslen fra Hyrdevej til samtlige veje til sommerbyen. Skiltene vil i næsten alle tilfælde blive opsat på samme stander som vejnavnet. Kun i enkelte tilfælde kan dette ikke lade sig gøre. Her vil skiltet blive opsat på et ny rør. Vedrørende renovationsvognen: Et medlem oplyste, at når renovationsvognen holder for at afhente bioaffald, løber der væske ud på vejen fra bilen. Dette er meget uheldigt og kan måske være ildelugtende, når det bliver rigtig varmt. Bestyrelsen tager dette med til kommunen. Støvbekæmpelse: Erling Hansen, Anemonevej 48 omdelte en skrivelse vedrørende et støvbindingsmiddel. Erling Hansen oplyste, at midlet, der ligner salt, binder støvet, når det strøs ud på vejen. Ifølge Erling Hansen virker midlet en hel sæson. Det koster ca. 150 kr. pr. husstand. Erling Hansen har lavet et forsøg ud for Anemonevej 48 og helt ud til Hyrdevej. Flere kunne bekræfte den positive virkning af produktet. Et medlem foreslog, at der i stedet for skærver blev lagt knust asfalt på vejene. Dette vil fjerne støvproblemerne. Til gengæld vil det måske forøge hastigheden i området. Bestyrelsen vil drøfte problemet med kommunen og eventuelt lave et fælles forsøg enkelte steder i sommerbyen. Vedrørende blog på hjemmesiden: Finn Nordgren foreslog, at der på hjemmesiden blev oprettet en blog, hvor det enkelte medlem kan komme med sine kommentarer, og der kan skabes en debat. Lennart Greig, foreningens webmaster, oplyste, at han ville oprette en blog i løbet af kort tid. Det kan oplyses, at dette allerede er sket. Side 6 af 7

7 Benyt evt. dette link: Peter Juul, Anemonevej 58 og Poul Meyer, Kløvervej 25 tilbød at hjælpe bestyrelsen med fx trykning, pakning og udsendelse af nyhedsbreve mm. Herefter sluttede generalforsamlingen. Birger Munter takkede dirigenten for veludført indsats og ønskede alle en god sommer. Odense, den 7. juni Bestyrelsen Ivar Jensen Dirigent Side 7 af 7

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere