Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 April 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste April 2014 Vi ønsker dig god læselyst. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Få forhåndsgodkendt huslejen i boliglejemål - Højesteretskendelse om brug af fotografier ved syn og skøn - Det er tilladt at linke til websider - Bøde på kr for at stille krav om mindstepriser - Ny forbrugeraftalelov - Alpe-reglen er kommet til Danmark (og er allerede ændret) - Særeje er ikke bare særeje - Ret til godtgørelse og minimalerstatning ved uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

2 April 2014 Side 2 Få forhåndsgodkendt huslejen i boliglejemål Er du privat udlejer og ejer et enkelt hus, en andelsbolig eller en ejerlejlighed, har en ændring af lejeloven skabt mulighed for, at du, inden du foretager udlejning, ved Huslejenævnet i din kommune, kan få fastsat den husleje, du lovligt kan opkræve. Ønsket med lovændringen har bl.a. været at skabe større sikkerhed for den private udlejer. Ofte er det vanskeligt for en privat udlejer at fastsætte en korrekt/lovlig husleje. Netop huslejens størrelse er årsag til mange konflikter mellem udlejer og lejer. Har lejer først klaget over lejens størrelse til Huslejenævnet, er der risiko for, at lejen sættes ned. I flere tilfælde endda med tilbagevirkende kraft. En udlejer kan således risikere at blive mødt med et større tilbagebetalingskrav, hvis ikke lejen fra lejeforholdets begyndelse, er fastsat korrekt. Huslejenævnet kommer som nævnt ofte frem til, at lejen skal være væsentligt lavere end den i lejekontrakten aftalte. Dette skyldes ofte, at mange private udlejere fejlagtigt tror, at de udgifter de selv afholder på ejendommen, minimum kan kræves af lejer, således at en udlejning minimum går i nul for udlejeren. Fordelen ved at få Huslejenævnet til på forhånd at fastsætte lejen er, at du som udlejer ikke senere bliver mødt med krav om, at lejen skal sættes ned. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse medfører nemlig, at lejer bliver afskåret fra at kunne kræve huslejen nedsat i Huslejenævnet. Udlejeren er ligeledes forpligtet til alene at opkræve den husleje, som Huslejenævnet fastsætter. Er udlejeren utilfreds med den leje, som Huslejenævnet fastsætter, kan Huslejenævnets lejefastsættelse, af udlejeren indbringes, for Boligretten. Boligrettens afgørelse kan ankes til Landsretten, hvis man er utilfreds med Boligrettens afgørelse. Hvis du som privat udlejer vil indhente Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejen, er det vigtigt, at du sørger for at fremsende en grundig beskrivelse af lejemålet, bilagt fyldestgørende dokumentation. En forhåndsgodkendelse koster et gebyr på kr til Huslejenævnet. Gebyret reguleres årligt i henhold nettoprisindekset. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Morten Ammentorp. Advokat (L), partner Morten Ammentorp Højesteretskendelse om brug af fotografier ved syn og skøn Højesteret har tilladt, at fotografier af påståede mangler ved en fast ejendom kunne fremlægges, og indgå i syn og skøn under en retssag. Den konkrete sag I en sag om mangler ved fast ejendom ville den ene part fremlægge fotogratier af forhold på ejendommen, hvor fotografierne var optaget før og efter sagens anlæg. Formålet var, at fotografierne kunne indgå i det materiale, der skulle danne grundlag for syn og skøn. Sagsøgeren anførte blandt andet, at fotografierne var objektive, og som udgangspunkt burde fremlægges, således at bevisværdien heraf kunne vurderes konkret. Fotografierne var eneste mulighed for at dokumentere nogle af de påståede mangler, fordi det havde været nødvendigt at foretage udbedring for at kunne bebo den ejendom, sagen vedrørte. Tidligere retspraksis samt byrettens og landsrettens afgørelse Før Højesterets kendelse var det i praksis kun tilladt at afholde syn og skøn på grundlag af fotografier, under helt særlige omstændigheder. I sagen fastslog både byret og landsret, at fotografier af de forhold, som ikke var udbedret, og hvor skønsmanden således kunne foretage besigtigelse, ikke kunne fremlægges. De fotografier, der gengav forhold, der var udbedret efter sagens

3 April 2014 Side 3 anlæg og på et tidspunkt, hvor sagsøgeren var repræsenteret af advokat, kunne heller ikke fremlægges. Højesterets afgørelse Højesteret tilsidesatte afgørelsen fra byretten og landsretten. Højesteret fandt, at en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge fotografier, der alene viser faktiske forhold, og at hverken fotografiernes indhold eller det oplyste om omstændighederne ved deres tilblivelse gav grundlag for, at fravige dette udgangspunkt. Højesteret lagde vægt på, at den anden part ville have mulighed for at anfægte fotografierne og deres bevismæssige betydning, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af skønstema og afhjemling af skønsmanden. Højesteret tillod derfor, at fotografierne kunne indgå i det materiale, der skulle danne grundlag for syn og skøn. Det omfattede både fotografier optaget før og efter sagens anlæg. Med sin afgørelse har Højesteret udvidet muligheden for at fremlægge fotografier af påståede mangler, i forbindelse med syn og skøn. Advokat (H), partner Morten Jensen Det er tilladt at linke til websider En ny principiel afgørelse fra EU-domstolen tillader såkaldte dybe links til andre hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt. Den konkrete sag Sagen vedrørte en svensk hjemmeside, Retriever, der indsamlede links til artikler skrevet af forskellige svenske journalister. Retriever lagde linkene ud på Retrievers hjemmeside, og henviste i en række links til artikler på avisen Göteborgs-Postens hjemmeside. Artiklerne var frit tilgængelige på avisens hjemmeside, men var ophavsretligt beskyttede. Journalisterne protesterede og anførte, at Retriever ved at linke til artiklerne "overførte" journalisternes beskyttede materiale til offentligheden, uden journalisterne tilladelse. Spørgsmålet i sagen var derfor, om disse såkaldte "deeplinks" eller dybe links, krænkede journalisternes ophavsrettigheder til artiklerne. Ophavsretten giver nemlig journalisterne eneret til blandt andet "overføring til almenheden". EU-domstolens afgørelse EU-domstolen fastslog, at det ikke er ulovligt at linke eksempelvis til en avisartikel, hvis indholdet på avisens hjemmeside også er frit tilgængeligt for enhver med en internetforbindelse. EU-domstolen udtalte, at selvom dybe links er en overføring til almenheden, så er sådanne links tilladte, hvis der er tale om links til artikler, som i forvejen er lovligt frit tilgængelige på nettet. Dommen afklarer, at der kan linkes til ophavsretligt beskyttet materiale, som uden begrænsninger lovligt er gjort tilgængelige, så længe de er tilgængelige med ophavsmandens samtykke. Domstolen lagde vægt på, at Retriever ikke med sine dybe links overfører beskyttede artikler til et nyt publikum, idet journalisterne (forfatterne til artiklerne) allerede havde givet tilladelse til offentliggørelsen af artiklerne på Göteborgs- Postens hjemmeside. Dybe links er dog kun tilladt, så længe der linkes til en hjemmeside, hvor materialet er frit tilgængeligt. Der vil derfor være tale om en ophavsretskrænkelse, hvis der linkes til materiale, der ikke længere er frit tilgængeligt med ophavsmandens samtykke. Det betyder, at det ikke er tilladt med dybe links til indhold, der kun er tilgængeligt i et lukket forum, eller indhold der kræver betaling for at få adgang. Hvis de dybe links giver en bredere kreds adgang til materialet, skal der indhentes samtykke fra rettighedshaverne. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Lone Rømø

4 April 2014 Side 4 Advokat (H), partner Lone Rømø Bøde på kr for at stille krav om mindstepriser Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har pålagt en leverandør af hårprodukter en bøde på kr , for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Den konkrete sag Leverandøren leverede hårprodukter til frisører og fastsatte vejledende udsalgspriser for produkterne. En sælger fra leverandøren havde imidlertid overfor en frisør, som forhandlede produkterne, stillet krav om, at de vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser, i forbindelse med salg til forbrugere. Frisøren måtte således ikke sælge produkterne billigere end de vejledende udsalgspriser. Styrelsens afgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sagen udtalt, at når en leverandør begrænser forhandlernes muligheder for selv at fastsætte deres priser, svækker det konkurrencen mellem dem. Det går i sidste ende ud over forbrugerne. Bøden på kr blev fastsat på baggrund af en række omstændigheder, herunder leverandørens omsætning. Det blev anset som en formildende omstændighed, at der var tale om aftaler med en enkelt forhandler over en kort periode, og at leverandøren havde samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagens opklaring. Leverandøren har accepteret bøden. Sagen viser, at myndighederne slår hårdt ned på aftaler i strid med konkurrencelovgivningen, selv om der kun er tale om et enkeltstående tilfælde. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Morten Jensen Ny forbrugeraftalelov Advokat (H), partner Morten Jensen Folketinget vedtog den 10. december 2013 en ny forbrugeraftalelov, der træder i kraft den 13. juni Loven udvider fortrydelsesretten ved fjernsalg, ændrer på reglerne om forsendelsesrisikoen, samt øger informationskravene til sælger. Oplysningspligt Den nye lov indeholder en udvidet oplysningspligt for den erhvervsdrivende i alle forbrugeraftaler, i modsætning til den gamle lov, hvor der er oplysningspligt ved fjernsalg, eksempelvis køb foretaget over internettet, samt ved aftaler indgået med forbrugere uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Oplysningspligten indebærer, at den erhvervsdrivende, inden der indgås aftale med forbrugeren, bl.a. skal oplyse om: Varens vigtigste egenskaber. Den erhvervsdrivendes identitet og fysiske adresse. Eventuelle telefonnumre, faxnumre og adresser. Vilkår for betaling. Købelovens mangelregler. Ved fjernsalg, skal oplysningerne gives på dansk, hvis varen er markedsført på dansk, og forbrugeren ikke har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage oplysningerne på et andet sprog. Udvidelse af fortrydelsesretten

5 April 2014 Side 5 Ved fjernsalg har forbrugeren en fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at forbrugeren på et varigt medium modtager oplysninger om fortrydelsesretten, dog med en absolut frist på 3 måneder fra den dag, fortrydelsesretten ville være udløbet, hvis oplysningen om fortrydelsesret var blevet givet ved aftalens indgåelse. I den nye lov forlænges denne absolutte frist på 3 måneder til 12 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst om fortrydelsesretten. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Christine Gjervig Iversen. Advokat Christina Gjervig Iversen Ret til at prøve varen Efter de nugældende regler har forbrugeren ret til at pakke varen ud og afprøve varens egenskaber, men en egentlig brug er ikke tilladt, idet varen så ikke vil være i samme stand som ved levering. Den nye lov indeholder en udvidelse af fortrydelsesretten, idet forbrugeren beholder fortrydelsesretten ved fjernsalg, selvom varen er brugt i et videre omfang end blot for at konstatere, om det er den rigtige vare, og om varen fungerer, dvs. hvis forbrugeren reelt har taget varen i brug. Har forbrugeren brugt varen i videre omfang end forbrugeren ville få lov til i en butik, kan varen returneres, men forbrugeren vil dog ikke have ret til at få alle sine penge retur. Loven giver den erhvervsdrivende ret til at fratrække et beløb for værdiforringelsen af varen, inden købesummen returneres til forbrugeren. Det er den erhvervsdrivende, der opgør værdiforringelsen og beregner beløbet. Udgangspunktet i loven er, at den erhvervsdrivende skal beregne værdiforringelsen på baggrund af den reelle handelsværdi for varen. Da markedet for brugte varer i Danmark er begrænset, må det forventes, at beregning af handelsværdien vil give anledning til tvister mellem de erhvervsdrivende og forbrugere, efter lovens ikrafttræden. Forsendelsesrisikoen Ifølge den nye lov vil det fremover være forbrugeren, som bærer risikoen for, at en vare bliver beskadiget eller bortkommer i forbindelse med returnering. Det er et krav, at forbrugeren oplyses om alle udgifter til fragt ved forsendelse og returnering. Er dette ikke oplyst, skal den erhvervsdrivende afholde omkostningerne til både forsendelse og returnering, uanset hvilken forsendelsesmetode forbrugeren har valgt. Alpe-reglen er kommet til Danmark (og er allerede ændret) Fødevareministeriet indførte pr. 1. februar 2014, på baggrund af et EU-direktiv, en regel som skulle forhindre, at muld og næringsstoffer løber af marker, der skråner, blandt andet i bjergområder. Den oprindelige Alperegel Ved indførelsen medførte reglen, at jorden i Danmark ikke måtte behandles fra høst til 1. marts det efterfølgende år, hvis marken hældte mere end 12 grader. Reglen gjaldt for sammenhængende landbrugsarealer over kvadratmeter. Reglen kaldes populært Alpe-reglen. Ved indførelsen opstod hurtigt modstand overfor reglen. Det har medført, at Fødevareministeriet allerede har indført en lempelse. Lempelserne Lempelsen betyder, at reglerne nu kun gælder, hvor risikoen for erosion er størst. Det vil sige skråninger med en hældning på mere end 12 grader, der samtidig også er særligt erosionssårbare, eksempelvis på grund af jordtype, nedbørsforhold mv. Før ændringen omfattede reglen alle skråninger i landbruget med en hældning på mere end 12 grader. Der tages stadig udgangspunkt i det eksisterende krav om, at skråninger med en hældning på 12 grader omfattes. Dernæst afgrænses arealerne yderligere med afsæt i et erosionskort.

6 April 2014 Side 6 Dette erosionskort ligger tæt op af den klassificering af arealer med høj erosionsrisiko, der er anvendt i Tyskland. Kravet ændres, så pløjefri dyrkning på stejle skråninger tillades, og det dermed fortsat vil være muligt at dyrke vinterafgrøder på skråningerne. Samtidigt tillades let jordbearbejdning i form af f.eks. stubharvning, så økologer fortsat har mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Fristen for forårspløjning rykkes frem til 15. februar (mod oprindeligt 1. marts). Arealstørrelsen hæves fra m2 til m2. På trods af lempelserne bliver det interessant at følge, hvordan Fødevareministeriet har tænkt sig at håndhæve reglerne. Det må forventes, at der vil opstå tvister, bl.a. vedrørende betydningen af begrebet høj erosionsrisiko For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Særeje, er ikke bare særeje Der kan være mange gode grunde til at oprette ægtepagt med særeje, eller træffe bestemmelse om særeje ved gavebrev eller i testamente, men det har stor betydning, hvilken type særeje, der oprettes. Skilsmissesæreje var den første særejeform, der blev implementeret i dansk ret i 1990, men skilsmissesærejet i sin rene form, bør ikke anvendes i dag. Hvis du har oprettet en ægtepagt, eller truffet bestemmelse i testamente om skilsmissesæreje eller blot særeje, kan der være god grund til at ændre det til en af de andre særejeformer. Tre typer særeje Der findes overordnet tre typer særeje: 1) Skilsmissesæreje: Skilsmissesæreje medfører ved skilsmisse, at hver ægtefælle udtager, hvad de hver især har indbragt og erhvervet under ægteskabet. Aktiver i sameje må den ene ægtefælle købe den anden ud af - alternativt må aktivet sælges og provenuet/tabet deles. Ved død bortfalder særejet, og formuen bliver derved almindeligt formuefællesskab. 2) Fuldstændigt særeje: Fuldstændigt særeje forbliver særeje både ved skilsmisse og ved død. Havde førstafdøde fuldstændigt særeje, kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo, uanset de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Fuldstændigt særeje kan være den rigtige løsning, hvis man som ægtefæller vil tilgodese eventuelle fælles- eller særbørn, fremfor længstlevende ægtefælle. 3) Kombinationssæreje (ægtefællebegunstigende): Kombinationssæreje har ved skilsmisse samme retsvirkning som skilsmissesærejet. Forskellen viser sig ved dødsfald, hvor førstafdødes aktiver bliver formuefællesskab (som skilsmissesærejet), og længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje. Fordelen ved dette er, at længstlevende ægtefælle kan udtage egen bodel, uden at skulle aflevere boslod til dødsboet. Fælden ved skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle er insolvent En meget uhensigtsmæssig virkning af skilsmissesærejet opstår, hvis den ene ægtefælles bodel er solvent, og den anden ægtefælles bodel er insolvent. Hvis den insolvente ægtefælle afgår ved døden som førstafdøde, skal den solvente, længstlevende ægtefælle aflevere halvdelen af sin formue til dødsboet. Udgør længstlevendes bodel eksempelvis kr , skal kr afleveres til boet og dermed til førstafdødes kreditorer. Når afdøde er insolvent, er der intet boslod til længstlevende. Det beløb, som længstlevende indbetaler i boslod til boet, vil gå til dækning af afdødes kreditorer. Havde ægtefællerne i stedet haft kombinationssæreje, havde længstlevende udtaget sin bodel med kr og afdødes kreditorer havde ikke opnået dækning, idet førstafdøde ikke selv havde aktiver. Ændre uhensigtsmæssigheder ved skilsmissesæreje

7 April 2014 Side 7 En anden uhensigtsmæssig virkning af skilsmissesærejet er i det tilfælde, hvor den ægtefælle, der afgår ved døden som den første, har et særbarn. Igen skal ægtefællernes bodele gøres op hver for sig, og halvdelen af en positiv bodel afleveres til den anden ægtefælle. Hvis førstafdøde eksempelvis har en bodel på kr , og længstlevende en bodel på kr , skal længstlevende aflevere kr til førstafdødes bo, men længstlevende modtager alene kr i boslod fra førstafdøde. Længstlevende ender således med kr i sin bodel, og arver halvdelen efter førstafdøde kr Længstlevendes formue udgør herefter kr Havde ægtefællerne i stedet haft kombinationssæreje, havde længstlevende udtaget sin bodel kr , boslod fra førstafdøde kr og arv kr i alt kr Som det fremgår, kan skilsmissesærejet få flere uhensigtsmæssige følger. I bedste fald sker der ingen skade, fordi begge ægtefæller er solvente med lige store bodele, men i værste fald fører skilsmissesærejet til tab for længstlevende ægtefælle. Særejeform skal derfor altid vælges i forhold til den konkrete situation og de konkrete ønsker. Særeje, er ikke bare særeje. For yderligere oplysninger kontakt advokat Michelle Ljungstrøm eller advokat Lone Rømø. Advokat Michelle Ljungstrøm Ret til godtgørelse og minimalerstatning ved uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale Hvis en elevs uddannelsesaftale uberettiget ophæves af praktikvirksomheden, kan eleven kræve erstatning eller godtgørelse af praktikvirksomheden. Tvistighedsnævnets praksis Krav om erstatning eller godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale, kan ikke gøres gældende ved de almindelige domstole, før sagen har været behandlet i Tvistighedsnævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens 63 og 65. Efter Tvistighedsnævnets praksis tilkendes en godtgørelse på kr ved uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale. Særligt om funktionærer En særlig problemstilling opstår i forhold til elever, der er omfattet af funktionærloven, da de i modsætning til andre elever har ret til minimalerstatning iht. funktionærlovens 3. Funktionærlovens 3 foreskriver, at en funktionær, der uberettiget bortvises af sin arbejdsgiver, har ret til at få udbetalt erstatning svarende til det opsigelsesvarsel, funktionæren ville have været berettiget til at få ud fra dennes anciennitet på det tidspunkt, opsigelsesvarslet ville have været udløbet. Funktionærlovens minimalerstatning De første tre måneders opsigelsesvarsel er iht. funktionærlovens 3 minimalerstatning. Det betyder, at funktionæren får udbetalt erstatning for disse, uanset om funktionæren har eller burde have fundet et nyt arbejde i mellemtiden. Hermed fraviger funktionærlovens 3 det obligationsretlige princip om tabsbegrænsningspligt. Ny praksis fra Højesteret krav på både minimalerstatning og godtgørelse Det har gennem tiden været omtvistet, om en elev, der er omfattet af funktionærloven, ved Tvistighedsnævnet har krav på godtgørelse eller minimalerstatning eller begge dele. Før den 1. oktober 2008 tilkendte Tvistighedsnævnet godtgørelse, men ikke minimalerstatning til elever omfattet af funktionærloven. Den 1. oktober 2008 fastslog Højesteret, at en elev omfattet af funktionærloven kunne tilkendes minimalerstatning ved Tvistighedsnævnet. Det fremgik dog ikke af dommen, om eleven ud over minimalerstatningen kunne få tilkendt godtgørelse ved Tvistighedsnævnet.

8 April 2014 Side 8 Tvistighedsnævnets praksis blev herefter, at elever, der var omfattet af funktionærloven, alene fik tilkendt minimalerstatning med den begrundelse, at minimalerstatningen i realiteten var identisk med, men beløbsmæssigt større, end godtgørelsen på kr. Den 6. marts 2014 tog Højesteret stilling til, om en elev, der var omfattet af funktionærloven, både kunne få tilkendt minimalerstatning og godtgørelse ved Tvistighedsnævnet. Højesteret lagde til grund, at minimalerstatningen kun dækker mistet lønindtægt, mens godtgørelsen herudover udgør kompensation for manglende eller forsinket uddannelse, forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse. Minimalerstatningen og godtgørelsen var dermed ikke identiske. Højesteret fandt derfor, at en elev, der får tilkendt minimalerstatning, ikke af den grund skal afskæres fra at få tilkendt godtgørelse, men at der ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse skal tages hensyn til, at eleven har fået tilkendt minimalerstatning. I den pågældende sag havde eleven herefter krav på godtgørelse på kr. ud over minimalerstatningen. For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius. Advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af

Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af Dagens emner Faglig opdatering DE 3. kreds Udviklet og gennemgået af Statsaut. ejendomsmægler/valuar Boligejerens økonomiske ansvar og forpligtelser Sælgers loyale oplysningspligt generelt Sælgers særlige

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession When a tenant moves out and a landlord succession occurs af MARI BECH Afhandlingens formål er at afklare, hvad en fraflyttende lejers retsstilling er,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2015. 2014 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere