Nyhedsbrevet den 1ste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 April 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste April 2014 Vi ønsker dig god læselyst. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Få forhåndsgodkendt huslejen i boliglejemål - Højesteretskendelse om brug af fotografier ved syn og skøn - Det er tilladt at linke til websider - Bøde på kr for at stille krav om mindstepriser - Ny forbrugeraftalelov - Alpe-reglen er kommet til Danmark (og er allerede ændret) - Særeje er ikke bare særeje - Ret til godtgørelse og minimalerstatning ved uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

2 April 2014 Side 2 Få forhåndsgodkendt huslejen i boliglejemål Er du privat udlejer og ejer et enkelt hus, en andelsbolig eller en ejerlejlighed, har en ændring af lejeloven skabt mulighed for, at du, inden du foretager udlejning, ved Huslejenævnet i din kommune, kan få fastsat den husleje, du lovligt kan opkræve. Ønsket med lovændringen har bl.a. været at skabe større sikkerhed for den private udlejer. Ofte er det vanskeligt for en privat udlejer at fastsætte en korrekt/lovlig husleje. Netop huslejens størrelse er årsag til mange konflikter mellem udlejer og lejer. Har lejer først klaget over lejens størrelse til Huslejenævnet, er der risiko for, at lejen sættes ned. I flere tilfælde endda med tilbagevirkende kraft. En udlejer kan således risikere at blive mødt med et større tilbagebetalingskrav, hvis ikke lejen fra lejeforholdets begyndelse, er fastsat korrekt. Huslejenævnet kommer som nævnt ofte frem til, at lejen skal være væsentligt lavere end den i lejekontrakten aftalte. Dette skyldes ofte, at mange private udlejere fejlagtigt tror, at de udgifter de selv afholder på ejendommen, minimum kan kræves af lejer, således at en udlejning minimum går i nul for udlejeren. Fordelen ved at få Huslejenævnet til på forhånd at fastsætte lejen er, at du som udlejer ikke senere bliver mødt med krav om, at lejen skal sættes ned. Huslejenævnets forhåndsgodkendelse medfører nemlig, at lejer bliver afskåret fra at kunne kræve huslejen nedsat i Huslejenævnet. Udlejeren er ligeledes forpligtet til alene at opkræve den husleje, som Huslejenævnet fastsætter. Er udlejeren utilfreds med den leje, som Huslejenævnet fastsætter, kan Huslejenævnets lejefastsættelse, af udlejeren indbringes, for Boligretten. Boligrettens afgørelse kan ankes til Landsretten, hvis man er utilfreds med Boligrettens afgørelse. Hvis du som privat udlejer vil indhente Huslejenævnets forhåndsgodkendelse af huslejen, er det vigtigt, at du sørger for at fremsende en grundig beskrivelse af lejemålet, bilagt fyldestgørende dokumentation. En forhåndsgodkendelse koster et gebyr på kr til Huslejenævnet. Gebyret reguleres årligt i henhold nettoprisindekset. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Morten Ammentorp. Advokat (L), partner Morten Ammentorp Højesteretskendelse om brug af fotografier ved syn og skøn Højesteret har tilladt, at fotografier af påståede mangler ved en fast ejendom kunne fremlægges, og indgå i syn og skøn under en retssag. Den konkrete sag I en sag om mangler ved fast ejendom ville den ene part fremlægge fotogratier af forhold på ejendommen, hvor fotografierne var optaget før og efter sagens anlæg. Formålet var, at fotografierne kunne indgå i det materiale, der skulle danne grundlag for syn og skøn. Sagsøgeren anførte blandt andet, at fotografierne var objektive, og som udgangspunkt burde fremlægges, således at bevisværdien heraf kunne vurderes konkret. Fotografierne var eneste mulighed for at dokumentere nogle af de påståede mangler, fordi det havde været nødvendigt at foretage udbedring for at kunne bebo den ejendom, sagen vedrørte. Tidligere retspraksis samt byrettens og landsrettens afgørelse Før Højesterets kendelse var det i praksis kun tilladt at afholde syn og skøn på grundlag af fotografier, under helt særlige omstændigheder. I sagen fastslog både byret og landsret, at fotografier af de forhold, som ikke var udbedret, og hvor skønsmanden således kunne foretage besigtigelse, ikke kunne fremlægges. De fotografier, der gengav forhold, der var udbedret efter sagens

3 April 2014 Side 3 anlæg og på et tidspunkt, hvor sagsøgeren var repræsenteret af advokat, kunne heller ikke fremlægges. Højesterets afgørelse Højesteret tilsidesatte afgørelsen fra byretten og landsretten. Højesteret fandt, at en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge fotografier, der alene viser faktiske forhold, og at hverken fotografiernes indhold eller det oplyste om omstændighederne ved deres tilblivelse gav grundlag for, at fravige dette udgangspunkt. Højesteret lagde vægt på, at den anden part ville have mulighed for at anfægte fotografierne og deres bevismæssige betydning, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af skønstema og afhjemling af skønsmanden. Højesteret tillod derfor, at fotografierne kunne indgå i det materiale, der skulle danne grundlag for syn og skøn. Det omfattede både fotografier optaget før og efter sagens anlæg. Med sin afgørelse har Højesteret udvidet muligheden for at fremlægge fotografier af påståede mangler, i forbindelse med syn og skøn. Advokat (H), partner Morten Jensen Det er tilladt at linke til websider En ny principiel afgørelse fra EU-domstolen tillader såkaldte dybe links til andre hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt. Den konkrete sag Sagen vedrørte en svensk hjemmeside, Retriever, der indsamlede links til artikler skrevet af forskellige svenske journalister. Retriever lagde linkene ud på Retrievers hjemmeside, og henviste i en række links til artikler på avisen Göteborgs-Postens hjemmeside. Artiklerne var frit tilgængelige på avisens hjemmeside, men var ophavsretligt beskyttede. Journalisterne protesterede og anførte, at Retriever ved at linke til artiklerne "overførte" journalisternes beskyttede materiale til offentligheden, uden journalisterne tilladelse. Spørgsmålet i sagen var derfor, om disse såkaldte "deeplinks" eller dybe links, krænkede journalisternes ophavsrettigheder til artiklerne. Ophavsretten giver nemlig journalisterne eneret til blandt andet "overføring til almenheden". EU-domstolens afgørelse EU-domstolen fastslog, at det ikke er ulovligt at linke eksempelvis til en avisartikel, hvis indholdet på avisens hjemmeside også er frit tilgængeligt for enhver med en internetforbindelse. EU-domstolen udtalte, at selvom dybe links er en overføring til almenheden, så er sådanne links tilladte, hvis der er tale om links til artikler, som i forvejen er lovligt frit tilgængelige på nettet. Dommen afklarer, at der kan linkes til ophavsretligt beskyttet materiale, som uden begrænsninger lovligt er gjort tilgængelige, så længe de er tilgængelige med ophavsmandens samtykke. Domstolen lagde vægt på, at Retriever ikke med sine dybe links overfører beskyttede artikler til et nyt publikum, idet journalisterne (forfatterne til artiklerne) allerede havde givet tilladelse til offentliggørelsen af artiklerne på Göteborgs- Postens hjemmeside. Dybe links er dog kun tilladt, så længe der linkes til en hjemmeside, hvor materialet er frit tilgængeligt. Der vil derfor være tale om en ophavsretskrænkelse, hvis der linkes til materiale, der ikke længere er frit tilgængeligt med ophavsmandens samtykke. Det betyder, at det ikke er tilladt med dybe links til indhold, der kun er tilgængeligt i et lukket forum, eller indhold der kræver betaling for at få adgang. Hvis de dybe links giver en bredere kreds adgang til materialet, skal der indhentes samtykke fra rettighedshaverne. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Lone Rømø

4 April 2014 Side 4 Advokat (H), partner Lone Rømø Bøde på kr for at stille krav om mindstepriser Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har pålagt en leverandør af hårprodukter en bøde på kr , for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Den konkrete sag Leverandøren leverede hårprodukter til frisører og fastsatte vejledende udsalgspriser for produkterne. En sælger fra leverandøren havde imidlertid overfor en frisør, som forhandlede produkterne, stillet krav om, at de vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser, i forbindelse med salg til forbrugere. Frisøren måtte således ikke sælge produkterne billigere end de vejledende udsalgspriser. Styrelsens afgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sagen udtalt, at når en leverandør begrænser forhandlernes muligheder for selv at fastsætte deres priser, svækker det konkurrencen mellem dem. Det går i sidste ende ud over forbrugerne. Bøden på kr blev fastsat på baggrund af en række omstændigheder, herunder leverandørens omsætning. Det blev anset som en formildende omstændighed, at der var tale om aftaler med en enkelt forhandler over en kort periode, og at leverandøren havde samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagens opklaring. Leverandøren har accepteret bøden. Sagen viser, at myndighederne slår hårdt ned på aftaler i strid med konkurrencelovgivningen, selv om der kun er tale om et enkeltstående tilfælde. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Morten Jensen Ny forbrugeraftalelov Advokat (H), partner Morten Jensen Folketinget vedtog den 10. december 2013 en ny forbrugeraftalelov, der træder i kraft den 13. juni Loven udvider fortrydelsesretten ved fjernsalg, ændrer på reglerne om forsendelsesrisikoen, samt øger informationskravene til sælger. Oplysningspligt Den nye lov indeholder en udvidet oplysningspligt for den erhvervsdrivende i alle forbrugeraftaler, i modsætning til den gamle lov, hvor der er oplysningspligt ved fjernsalg, eksempelvis køb foretaget over internettet, samt ved aftaler indgået med forbrugere uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Oplysningspligten indebærer, at den erhvervsdrivende, inden der indgås aftale med forbrugeren, bl.a. skal oplyse om: Varens vigtigste egenskaber. Den erhvervsdrivendes identitet og fysiske adresse. Eventuelle telefonnumre, faxnumre og adresser. Vilkår for betaling. Købelovens mangelregler. Ved fjernsalg, skal oplysningerne gives på dansk, hvis varen er markedsført på dansk, og forbrugeren ikke har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage oplysningerne på et andet sprog. Udvidelse af fortrydelsesretten

5 April 2014 Side 5 Ved fjernsalg har forbrugeren en fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at forbrugeren på et varigt medium modtager oplysninger om fortrydelsesretten, dog med en absolut frist på 3 måneder fra den dag, fortrydelsesretten ville være udløbet, hvis oplysningen om fortrydelsesret var blevet givet ved aftalens indgåelse. I den nye lov forlænges denne absolutte frist på 3 måneder til 12 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst om fortrydelsesretten. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Christine Gjervig Iversen. Advokat Christina Gjervig Iversen Ret til at prøve varen Efter de nugældende regler har forbrugeren ret til at pakke varen ud og afprøve varens egenskaber, men en egentlig brug er ikke tilladt, idet varen så ikke vil være i samme stand som ved levering. Den nye lov indeholder en udvidelse af fortrydelsesretten, idet forbrugeren beholder fortrydelsesretten ved fjernsalg, selvom varen er brugt i et videre omfang end blot for at konstatere, om det er den rigtige vare, og om varen fungerer, dvs. hvis forbrugeren reelt har taget varen i brug. Har forbrugeren brugt varen i videre omfang end forbrugeren ville få lov til i en butik, kan varen returneres, men forbrugeren vil dog ikke have ret til at få alle sine penge retur. Loven giver den erhvervsdrivende ret til at fratrække et beløb for værdiforringelsen af varen, inden købesummen returneres til forbrugeren. Det er den erhvervsdrivende, der opgør værdiforringelsen og beregner beløbet. Udgangspunktet i loven er, at den erhvervsdrivende skal beregne værdiforringelsen på baggrund af den reelle handelsværdi for varen. Da markedet for brugte varer i Danmark er begrænset, må det forventes, at beregning af handelsværdien vil give anledning til tvister mellem de erhvervsdrivende og forbrugere, efter lovens ikrafttræden. Forsendelsesrisikoen Ifølge den nye lov vil det fremover være forbrugeren, som bærer risikoen for, at en vare bliver beskadiget eller bortkommer i forbindelse med returnering. Det er et krav, at forbrugeren oplyses om alle udgifter til fragt ved forsendelse og returnering. Er dette ikke oplyst, skal den erhvervsdrivende afholde omkostningerne til både forsendelse og returnering, uanset hvilken forsendelsesmetode forbrugeren har valgt. Alpe-reglen er kommet til Danmark (og er allerede ændret) Fødevareministeriet indførte pr. 1. februar 2014, på baggrund af et EU-direktiv, en regel som skulle forhindre, at muld og næringsstoffer løber af marker, der skråner, blandt andet i bjergområder. Den oprindelige Alperegel Ved indførelsen medførte reglen, at jorden i Danmark ikke måtte behandles fra høst til 1. marts det efterfølgende år, hvis marken hældte mere end 12 grader. Reglen gjaldt for sammenhængende landbrugsarealer over kvadratmeter. Reglen kaldes populært Alpe-reglen. Ved indførelsen opstod hurtigt modstand overfor reglen. Det har medført, at Fødevareministeriet allerede har indført en lempelse. Lempelserne Lempelsen betyder, at reglerne nu kun gælder, hvor risikoen for erosion er størst. Det vil sige skråninger med en hældning på mere end 12 grader, der samtidig også er særligt erosionssårbare, eksempelvis på grund af jordtype, nedbørsforhold mv. Før ændringen omfattede reglen alle skråninger i landbruget med en hældning på mere end 12 grader. Der tages stadig udgangspunkt i det eksisterende krav om, at skråninger med en hældning på 12 grader omfattes. Dernæst afgrænses arealerne yderligere med afsæt i et erosionskort.

6 April 2014 Side 6 Dette erosionskort ligger tæt op af den klassificering af arealer med høj erosionsrisiko, der er anvendt i Tyskland. Kravet ændres, så pløjefri dyrkning på stejle skråninger tillades, og det dermed fortsat vil være muligt at dyrke vinterafgrøder på skråningerne. Samtidigt tillades let jordbearbejdning i form af f.eks. stubharvning, så økologer fortsat har mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Fristen for forårspløjning rykkes frem til 15. februar (mod oprindeligt 1. marts). Arealstørrelsen hæves fra m2 til m2. På trods af lempelserne bliver det interessant at følge, hvordan Fødevareministeriet har tænkt sig at håndhæve reglerne. Det må forventes, at der vil opstå tvister, bl.a. vedrørende betydningen af begrebet høj erosionsrisiko For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten Særeje, er ikke bare særeje Der kan være mange gode grunde til at oprette ægtepagt med særeje, eller træffe bestemmelse om særeje ved gavebrev eller i testamente, men det har stor betydning, hvilken type særeje, der oprettes. Skilsmissesæreje var den første særejeform, der blev implementeret i dansk ret i 1990, men skilsmissesærejet i sin rene form, bør ikke anvendes i dag. Hvis du har oprettet en ægtepagt, eller truffet bestemmelse i testamente om skilsmissesæreje eller blot særeje, kan der være god grund til at ændre det til en af de andre særejeformer. Tre typer særeje Der findes overordnet tre typer særeje: 1) Skilsmissesæreje: Skilsmissesæreje medfører ved skilsmisse, at hver ægtefælle udtager, hvad de hver især har indbragt og erhvervet under ægteskabet. Aktiver i sameje må den ene ægtefælle købe den anden ud af - alternativt må aktivet sælges og provenuet/tabet deles. Ved død bortfalder særejet, og formuen bliver derved almindeligt formuefællesskab. 2) Fuldstændigt særeje: Fuldstændigt særeje forbliver særeje både ved skilsmisse og ved død. Havde førstafdøde fuldstændigt særeje, kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo, uanset de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Fuldstændigt særeje kan være den rigtige løsning, hvis man som ægtefæller vil tilgodese eventuelle fælles- eller særbørn, fremfor længstlevende ægtefælle. 3) Kombinationssæreje (ægtefællebegunstigende): Kombinationssæreje har ved skilsmisse samme retsvirkning som skilsmissesærejet. Forskellen viser sig ved dødsfald, hvor førstafdødes aktiver bliver formuefællesskab (som skilsmissesærejet), og længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje. Fordelen ved dette er, at længstlevende ægtefælle kan udtage egen bodel, uden at skulle aflevere boslod til dødsboet. Fælden ved skilsmissesæreje, når den ene ægtefælle er insolvent En meget uhensigtsmæssig virkning af skilsmissesærejet opstår, hvis den ene ægtefælles bodel er solvent, og den anden ægtefælles bodel er insolvent. Hvis den insolvente ægtefælle afgår ved døden som førstafdøde, skal den solvente, længstlevende ægtefælle aflevere halvdelen af sin formue til dødsboet. Udgør længstlevendes bodel eksempelvis kr , skal kr afleveres til boet og dermed til førstafdødes kreditorer. Når afdøde er insolvent, er der intet boslod til længstlevende. Det beløb, som længstlevende indbetaler i boslod til boet, vil gå til dækning af afdødes kreditorer. Havde ægtefællerne i stedet haft kombinationssæreje, havde længstlevende udtaget sin bodel med kr og afdødes kreditorer havde ikke opnået dækning, idet førstafdøde ikke selv havde aktiver. Ændre uhensigtsmæssigheder ved skilsmissesæreje

7 April 2014 Side 7 En anden uhensigtsmæssig virkning af skilsmissesærejet er i det tilfælde, hvor den ægtefælle, der afgår ved døden som den første, har et særbarn. Igen skal ægtefællernes bodele gøres op hver for sig, og halvdelen af en positiv bodel afleveres til den anden ægtefælle. Hvis førstafdøde eksempelvis har en bodel på kr , og længstlevende en bodel på kr , skal længstlevende aflevere kr til førstafdødes bo, men længstlevende modtager alene kr i boslod fra førstafdøde. Længstlevende ender således med kr i sin bodel, og arver halvdelen efter førstafdøde kr Længstlevendes formue udgør herefter kr Havde ægtefællerne i stedet haft kombinationssæreje, havde længstlevende udtaget sin bodel kr , boslod fra førstafdøde kr og arv kr i alt kr Som det fremgår, kan skilsmissesærejet få flere uhensigtsmæssige følger. I bedste fald sker der ingen skade, fordi begge ægtefæller er solvente med lige store bodele, men i værste fald fører skilsmissesærejet til tab for længstlevende ægtefælle. Særejeform skal derfor altid vælges i forhold til den konkrete situation og de konkrete ønsker. Særeje, er ikke bare særeje. For yderligere oplysninger kontakt advokat Michelle Ljungstrøm eller advokat Lone Rømø. Advokat Michelle Ljungstrøm Ret til godtgørelse og minimalerstatning ved uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale Hvis en elevs uddannelsesaftale uberettiget ophæves af praktikvirksomheden, kan eleven kræve erstatning eller godtgørelse af praktikvirksomheden. Tvistighedsnævnets praksis Krav om erstatning eller godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale, kan ikke gøres gældende ved de almindelige domstole, før sagen har været behandlet i Tvistighedsnævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens 63 og 65. Efter Tvistighedsnævnets praksis tilkendes en godtgørelse på kr ved uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale. Særligt om funktionærer En særlig problemstilling opstår i forhold til elever, der er omfattet af funktionærloven, da de i modsætning til andre elever har ret til minimalerstatning iht. funktionærlovens 3. Funktionærlovens 3 foreskriver, at en funktionær, der uberettiget bortvises af sin arbejdsgiver, har ret til at få udbetalt erstatning svarende til det opsigelsesvarsel, funktionæren ville have været berettiget til at få ud fra dennes anciennitet på det tidspunkt, opsigelsesvarslet ville have været udløbet. Funktionærlovens minimalerstatning De første tre måneders opsigelsesvarsel er iht. funktionærlovens 3 minimalerstatning. Det betyder, at funktionæren får udbetalt erstatning for disse, uanset om funktionæren har eller burde have fundet et nyt arbejde i mellemtiden. Hermed fraviger funktionærlovens 3 det obligationsretlige princip om tabsbegrænsningspligt. Ny praksis fra Højesteret krav på både minimalerstatning og godtgørelse Det har gennem tiden været omtvistet, om en elev, der er omfattet af funktionærloven, ved Tvistighedsnævnet har krav på godtgørelse eller minimalerstatning eller begge dele. Før den 1. oktober 2008 tilkendte Tvistighedsnævnet godtgørelse, men ikke minimalerstatning til elever omfattet af funktionærloven. Den 1. oktober 2008 fastslog Højesteret, at en elev omfattet af funktionærloven kunne tilkendes minimalerstatning ved Tvistighedsnævnet. Det fremgik dog ikke af dommen, om eleven ud over minimalerstatningen kunne få tilkendt godtgørelse ved Tvistighedsnævnet.

8 April 2014 Side 8 Tvistighedsnævnets praksis blev herefter, at elever, der var omfattet af funktionærloven, alene fik tilkendt minimalerstatning med den begrundelse, at minimalerstatningen i realiteten var identisk med, men beløbsmæssigt større, end godtgørelsen på kr. Den 6. marts 2014 tog Højesteret stilling til, om en elev, der var omfattet af funktionærloven, både kunne få tilkendt minimalerstatning og godtgørelse ved Tvistighedsnævnet. Højesteret lagde til grund, at minimalerstatningen kun dækker mistet lønindtægt, mens godtgørelsen herudover udgør kompensation for manglende eller forsinket uddannelse, forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse. Minimalerstatningen og godtgørelsen var dermed ikke identiske. Højesteret fandt derfor, at en elev, der får tilkendt minimalerstatning, ikke af den grund skal afskæres fra at få tilkendt godtgørelse, men at der ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse skal tages hensyn til, at eleven har fået tilkendt minimalerstatning. I den pågældende sag havde eleven herefter krav på godtgørelse på kr. ud over minimalerstatningen. For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius. Advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2

NYHEDSBREV. Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 NYHEDSBREV Boligadvokaterne Tina Bach, Lars Kaasgaard, Lene Brun og Per Broe-Andersen JANUAR 2018 NR. 07 04. ÅRGANG Ny lov om - ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018 Side 2 DinGeo.dk

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Januar 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2014 Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Arvingers råderet over arven

Arvingers råderet over arven - 1 Arvingers råderet over arven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven gør det muligt at træffe visse bestemmelse om arvingers rådighed over arven, f.eks. særeje- og båndlæggelsesbestemmelser.

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere