Arkitektonisk merværdi. - om hvordan arkitektur kan skabe værdi i byggeprocessen og for samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektonisk merværdi. - om hvordan arkitektur kan skabe værdi i byggeprocessen og for samfundet"

Transkript

1 Arkitektonisk merværdi - om hvordan arkitektur kan skabe værdi i byggeprocessen og for samfundet Byggeriets Evaluerings Center Dansk Arkitektur Center November 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD UDVIKLINGEN I BYGGERIETS VÆRDIBEGREB BEGREBET ADDED VALUE I BYGGERI VÆRDIANALYSE I USA OG UK Amerikansk fokus på omkostningskontrol Engelsk fokus på værdiskabelse FOKUS PÅ ØKONOMISK VÆRDI PROBLEMER MED ANVENDELSE AF ØKONOMISK VÆRDI SOM MÅL PÅ BYGNINGER ARKITEKTURENS BIDRAG TIL VÆRDISKABELSE ARKITEKTURBEGREBET GENEREL NYORIENTERING AF BYGGEPROCESSEN PROBLEMFORMULERING VÆRDI KNYTTET TIL BYGNINGEN DATAMATERIALE OM KONTORBYGNINGER Sammensætningen af talmaterialet Analysemetode INTERWIEVS BYDELE METODE BYFORNYELSE AF ARKITEKTONISK VÆRDIFULDE EJENDOMME PÅ VESTERBRO PRISUDVIKLINGEN ANALYSE PÅ MIKROPLAN KRIMINALITETSUDVIKLINGEN FORRETNINGER ANALYSE AF ERHVERVSUDVIKLINGEN PÅ MIKROPLAN KONKLUSION FORSLAG TIL YDERLIGERE INITIATIVER OG UNDERSØGELSER EN STRUKTURERET VÆRDILEDELSESPROCES MED FOKUS PÅ ARKITEKTUR ANALYSE AF ENKELTE KONTORBYGNINGER OVERSIGT OVER RAPPORTENS TABELMATERIALE LITTERATURFORTEGNELSE DATAMATERIALE/KONTOREJENDOMME STATISTIK FOR KRIMINALITET PÅ INDRE VESTERBRO, SAMMENLIGNING 1996 OG M²-PRISER PÅ EJERLEJLIGHEDER, VESTERBRO INTERVIEWS

3 FORORD Projektet Arkitektonisk merværdi er udført af Dansk Arkitektur Center og Byggeriets Evaluerings Center på bestilling af Kulturministeriet og Erhvervsog Boligstyrelsen. Dansk Arkitektur Center og Byggeriets Evaluerings Center deler en vision om, at en satsning på arkitektur og bedre bygningskultur er en driftsøkonomisk såvel som en samfundsøkonomisk rentabel investering. Dette projekt skal sandsynliggøre, at hver ekstra krone, der gives ud på arkitektur, er til fordel for investor, byggeerhverv og samfund. Kort sagt: Arkitektur betaler sig. Det er en grundtese for parterne bag projektet, at værdien af en kvalificeret arkitektonisk indsats ikke kun kan måles i forhold til den færdige bygning, men også vil give sig udslag i en bedre byggeproces og vil kunne måles i værdistigninger tilført bygningens nærmiljø. Denne brede tilgang til emnet er vigtig: Byggeri er ikke en normal forbrugsvare, eller en investering som en aktie, en antikvitet eller en kassebeholdning. Byggeri er derimod en vare, som påvirker sine omgivelser, og ikke kun investor og bruger. Analysen forsøger ikke at beregne en matematisk formel for, at arkitektur betaler sig. En så simpel fremstilling finder parternes utroværdig. I stedet er der tilstræbt en bred beskrivelse af emnet, der kan tjene som et beslutningsoplæg for ministerierne med henblik på, for det første prioritering af yderligere analyser, og for det andet policy formulering. Dette oplæg står at læse i den sammenfatning, som rapporten starter med. Rapporten foregiver ikke at være et decideret videnskabeligt dokument. Ambitionen har været at producere et seriøst fagligt indlæg, der er ajour med de seneste danske og internationale strømninger på området. Forfatterne bag denne rapport er direktør Curt Liliegreen og arkitekt MAA Anne Nørgaard, Byggeriets Evaluerings Center og direktør Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center. Forud for analysen har der i en indledende fase været ført drøftelser med en sparringsgruppe med deltagelse af følgende eksterne repræsentanter: Per Anker Jensen, DR BYEN Bjarne Boye Nielsen, BBN Consult Lars Frederiksen, ATP Ejendomme A/S Lau Melchiorsen, KOBA/Dansk Facility Management Thomas Torp, Ejendomsforeningen Danmark Bente Beedholm, Danske Arkitekters Landsforbund Niels Haldor Bertelsen, BY og BYG Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke gruppen for mange værdifulde kommentarer. 3

4 Samtidig vil vi gerne takke den lange række af personer fra byggeerhvervet, der derudover har stillet op til interviews og bistået med råd og dåd. Rådgivning om værdi knyttet til enkeltbygninger Adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan A/S Direktør Lars Frederiksen, ATP Ejendomme A/S Direktør Ulrik Bebe, Ceraco Development A/S Adm. direktør Margit Birk Andersen, Dan-Ejendomme as Projektudvikler Preben Thomsen, Nordicom A/S Direktør Henrik Wessmann Jensen, Oskar Jensen ApS Cheføkonom Thomas Torp, Ejendomsforeningen Danmark Direktør Carsten Lehrskov, ErhvervsEjendom Rådgivning om udviklingen i bydele Adm. direktør Niels Andersen, Byfornyelse Danmark Projektleder Marta Markham, SBS Byfornyelse Per Bjørn Jensen og Erling Nielsen, Københavns Politi, Station CITY Næstformand Niels Vestergaard, Vesterbro Lokalråd Formand Erik Nedergaard, Vesterbro Handelsforening Stadsarkitekt Ole Østergaard, Århus Kommune Stabsleder Thorkild Green Jensen, Århus Kommune Stadsbyggnadsdirektör Per Fredrik von Platen, Helsingborg Chefplanlægger Alfonso Martines Cearra, Bilbao Udviklingschef Freddy Avnby, Byfornyelse Danmark Lektor Flemming Skude, Kunstakademiets Arkitektskole Rådgivning om byggeprocessen Direktør Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning Professor of Civil end Environmental Engineering Iris D. Tommelein, Berkeley, USA Professor Stuart D. Green, University of Reading, UK Afdelingschef Anders Kirk Christoffersen, Niras A/S Claus Pilvang, Niras A/S Konklusionerne i denne rapport står alene for Byggeriets Evaluerings Centers og Dansk Arkitekturs Centers egen regning. Dansk Arkitektur Center Kent Martinussen Byggeriets Evaluerings Center Curt Liliegreen 4

5 Konklusion Der er i rapporten stærke indicier, men ingen direkte bevisførelse for, at en satsning på arkitektur betaler sig markedsøkonomisk og samfundsøkonomisk. Det forekommer ikke sandsynligt, at hverken ejendomsmarkedet eller samfundet mere generelt har forståelse for egentlig arkitektonisk kvalitet, men der er interesse for bygningsmæssig kvalitet i bred forstand. Ud fra et omfattende datamateriale om kontorejendomme i København opstillet med henblik på denne analyse er der indicier for, at ejendomme med en bedre kvalitet kan give en relativt højere markedsleje. Derimod kan man ikke konkludere, at disse ejendomme vil give investor et bedre afkast eller at de generelt har en lavere ledighed. Disse resultater svarer nøje til et omfattende amerikansk studie af samme forhold. Hvis datamaterialet skal bruges til en direkte bevisførelse for værdien af arkitektur, forudsætter det en ressourcekrævende bearbejdning af materialet. Ud fra datamateriale om prisudviklingen for ejerlejligheder på Indre Vesterbro i København, udviklingen i erhvervsvirksomheder samt kriminaliteten i samme område er der samlet en meget stærk dokumentation af massive kapitalgevinster og erhvervsmæssige forandringer i området efter byfornyelsen. Byfornyelsen i området er vurderet således en klar succes, men samtidig har indsatsen af offentlige midler været så betydelig, at forfatterne ikke tør generalisere ud fra dette eksempel. Dette vil kræve yderligere analyser. Analysen antyder således om end man ikke kan konkludere endegyldigt på det foreliggende datamateriale at arkitektur betaler sig, og den anviser en metode til en bedre sikring af arkitektoniske hensyn i fremtidigt byggeri. Det er værdiledelsesprocessen inspireret af metoder udviklet i USA og UK i de sidste år. Der er indsamlet et omfattende dokumentationsmateriale til denne rapport. Det er bl.a. gengivet i 12 tabeller, og på side 45 er en oversigt for tabelmaterialet. Derudover er talmateriale anført i bilag

6 1. UDVIKLINGEN I BYGGERIETS VÆRDIBEGREB Sammenfatning af kapitlet Kapitel 1 gennemgår værdidiskussionen i den udenlandske såvel som den danske byggesektor. Kapitlet viser, at byggeriets værdidiskussion er meget kompleks. Det skyldes sandsynligvis, at byggeri er en produktion og et kapitalgode, der påvirker mange forskellige individer og samfundsgrupper med forskellige værdisæt. Ikke desto mindre kan der i den udenlandske værdidiskussion hentes megen inspiration for dansk byggeri. Diskussionen antyder, at der kan være betydelige økonomiske gevinster i en satsning på arkitektur/kvalitet i byggeriet, og gennem en mere struktureret måde at behandle værdi i dansk byggeri på. Kapitlet starter i punkt 1.1 og 1.2 med en begrebsdiskussion, der fokuserer på værdiledelse i udenlandsk byggeri. I punkt 1.3 og 1.4 refereres den danske værdidiskussion. I afsnit 1.5 ses der på udenlandske forsøg på at fastlægge arkitekturens værdiskabende effekter. Det hævdes, at værdiledelse i udlandet mod en omkostning på 1% af byggesummen kan skabe besparelser/øget værdi på 10 15%. Sammenhængen er dog ikke bevist. Der er få udenlandske empiriske studier, der dokumenterer en merværdi ved arkitektur og design. Et af de mest omfattende studier er amerikansk, og har vist, at god arkitektur kan give en 20% højere markedsleje selv efter, at der er korrigeret for, at god arkitektur kan koste mere end traditionelt byggeri Begrebet added value i byggeri Denne analyse omhandler arkitekturs evne til at skabe værdi i byggeriet. Det rører ved begreber, der er omtvistede og følsomme i det danske byggeerhverv i almindelighed og i arkitektstanden i særdeleshed, nemlig begreberne arkitektonisk kvalitet og værdi. Formålet med rapporten er imidlertid ikke en begrebsdiskussion, men en analyse til praktiske formål. Derfor har forfatterne foretaget en række håndfaste valg af, hvad de vil forstå ved arkitektonisk merværdi. Disse valg begrænser analysen, men det er forfatterne bevidste om, og det er valgt at lægge problemstillingen åbent frem. I udlandet opereres der med konceptet added value eller value added i erhvervsproduktion, herunder også i design og byggeri og anlæg. Begrebet value added er i den internationale diskussion i byggesektoren ikke knyttet til teorier om eller statistiske analyser af den økonomiske gevinst ved bedre byggeri, men hænger primært sammen med en række managementværktøjer til effektivisering af byggeprocessen. Value added konceptet knytter sig til en hel række af begreber såsom value analysis, value engineering og value management. Mens diskussion om værdi i arkitektur og byggeprocesser i Danmark kan synes diffus fra tid til anden, er forståelsen af de ovennævnte begreber anderledes håndfast i udlandet. Det vurderes, at en diskussion af disse begreber er overordentlig vigtig for 6

7 denne analyse, fordi parterne bag rapporten tror, at den danske byggesektor med fordel vil kunne søge inspiration i udlandet. Kapitel 1 støtter sig på litteraturområdet især på: Added Value in Design and Construction Allan Ashworth & Keith Hogg, The value of Architecture. Context and Current Thinking Eric Loe, RIBA Future Studies, 2000 The value of Architecture. Design Economy and the Architectural Imagination Ken Worpole, RIBA Future Studies, 2000 The Economics of Architecture and Urban Design: Some Preliminary Findings Kerry D. Vandell og Jonathan S. Lane, AREUEA Journal, Vol. 17, nr. 2, 1989 The Value of Urban Design, The Bartlett School of Planning, Værdianalyse i USA og UK Amerikansk fokus på omkostningskontrol Værdianalyse er en disciplin, der har en lang tradition i udlandet, og har i den periode undergået store forandringer. Der er ikke kun tale om et ord eller et abstrakt begreb, men om en decideret disciplin, som der undervises i, og som gennem flere år er blevet indarbejdet som en fast rutine i byggeriet. Disciplinen kan spores tilbage til USA, hvor begrebet blev introduceret af ingeniøren Lawrence Miles hos General Electric Company i 1940 erne. Miles udviklede en række analyseværktøjer, der kunne bruges til at reducere omkostninger ved produktionen, uden at produktets funktion og brugerværdi blev reduceret. Dette var inspireret af den knaphed på ressourcer, man oplevede under II Verdenskrig. Den økonomiske fortolkning af value added eller på dansk merværdi er, at det er forskellen mellem færdigvareprisen og materialeomkostningerne. Værditilvækst = Færdigvarepris Materialeomkostninger En besparelse på materialerne øger derfor værditilvæksten. Value engineering (VE) blev synonymt med tiltag, der skulle reducere omkostningerne i produktionen. Se litteraturlistens Added value in Design and Construction, Allan Ashworth & Keith Hogg, Miles definerede værdi som Value = Function Cost VE benytter sig af nogle praktiske værktøjer til planlægning og analyse. To helt centrale elementer er the job plan samt funktionsanalyse. The job plan er en proces i 5 faser, der involverer afholdelsen af en 40 timers workshop for et eksternt team af problemløsere repræsenterende forskellige fag/kompetencer. Proceduren er lagt i faste rammer, og er i USA certifi- 7

8 ceret af sammenslutningen SAVE (Society of American Value Engineers). Faserne er groft forenklet: 1) information 2) overvejelse 3) evaluering 4) udvikling 5) præsentation I informationsfasen gennemanalyseres bygningen (konstruktionen) med henblik på at forstå de enkelte delkomponenters rolle og potentialet for forbedringer (primært besparelser). Analysen af de enkelte delkomponenter handler om at forstå komponentens funktion i den samlede konstruktion (funktionsanalyse), mere end der er tale om en analyse af, hvorledes komponenten er produceret. I overvejelsesfasen tillades kreative teknikker såsom brainstorming for at udvikle alternative designforslag. Disse vurderes af teamet som gruppe i evalueringsfasen, og de væsentligste udvælges og rangordnes. I udviklingsfasen detailprojekteres de valgte løsninger, og der gennemføres herefter en vurdering af hver af valgmulighederne, hvorunder blandt andet life cycle costs estimeres. På baggrund af de fremkomne data reevalueres alle løsningsforslagene. I slutfasen præsenteres alternativer for det oprindelige designteam og kunden. Dette adskiller sig ikke voldsomt fra andre metoder til struktureret problemløsning. Proceduren er en mere organiseret måde at gennemføre de ændringer på, der ofte er nødvendige, når et byggeri har vist sig at blive for dyrt, og som aktørerne i den danske byggebranche kender alt for godt. Denne sparerunde er ofte traumatisk for de involverede parter og kan give mange efterfølgende problemer, og VE teknikkerne er en måde at begrænse skaden på. Værktøjerne blev taget bredt i anvendelse i erhvervslivet. I starten af 1960 erne tog den amerikanske byggeindustri værktøjerne i brug, og i 1972 indførte US General Services Administration (GSA) krav om VE i alle byggekontrakter. Der er senere vedtaget en egentlig føderal lov i USA om anvendelse af Value engineering (VE) ved føderale indkøb og investeringer i Se National defense authorization act for fiscal year 1996, public law , 104 th congress. Heri hedder det, at: In General Each executive agency shall establish and maintain costeffective value engineering procedures and processes. Definition As used in this section, the term value engineering means an analysis of the function of a program, project, system, product, item of equipment, building, facility, service, or supply of an executive agency, performed by qualified agency or contractor personnel, directed at improving performance, reliability, quality, safety, and life cycle costs. 8

9 1.2.2 Engelsk fokus på værdiskabelse Fra at være et værktøj til at reducere omkostninger, videreudviklede value engineering sig til at blive et redskab til at optimere produktionsprocesser med henblik på at øge kundens værdi af et produkt, ofte under navnet value management (VM). VM blev taget i anvendelse af den engelske byggesektor op gennem 1980 erne og 1990 erne, og samtidig blev der opbygget et engelsk forskningsmiljø om VM. En af de drivende kræfter var professor Stuart Green. Han har opsummeret udviklingen i teorierne om VM i sin doktorafhandling Smart value management: A group decision support methodology for building design, se litteraturlisten. Nærværende fremstilling baserer sig i høj grad på Green s arbejde. Stuart Green foreslår i sin doktorafhandling, at begrebet VE erstattes med VM, når formålet er at øge værdien for kunden mere end at udføre tekniske analyser for at reducere omkostninger. I denne rapport tilslutter vi os denne terminologi, da vi ser stor forskel på tilgangen ved VE kontra VM. Value management er i UK blevet defineret som: Value management is a service which maximises the functional value of a project by managing its development from concept to occupancy through the examination of all decisions against a value system determined by the client. For at kunne leve op til denne definition, er det nødvendigt at kende kundens value system på dansk kan det kaldes kundens ønsker eller kundens prioriteringer. Vi havner hermed direkte i den danske diskussion om værdi i byggeriet. En af ophavsmændene til den ovennævnte definition, J. Kelly, har foreslået, at kundens prioriteringer kan bestemmes som..can be realized by identifying location, aesthetic aspirations, space requirements, timing of the project and cost limits. Kelly foreslog, at man simpelthen kunne spørge kunden og finde prioriteringerne ved at identificere de trade offs, som kunden kunne acceptere mellem de forskellige faktorer. Ifølge denne værdiopfattelse er værdierne statiske og kan afsløres gennem spørgerutiner. Sådanne rutiner er rent faktisk taget i anvendelse i den danske byggesektor af det rådgivende ingeniørfirma Niras. Byggeriets Evaluerings Center vil også benytte sig af faste spørgerutiner til bestemmelse af kundetilfredsheden i sit nøgletalssystem, der bliver obligatorisk i statsligt byggeri efter den 1. januar 2004, men centret lægger op til, at kundens prioriteringer mellem forskellige områder kan ændre sig fra sag til sag. Der tales hermed ikke længere om kvantificerbare økonomiske værdier i kroner, men om kundens opfattelse af nytte og hans ønsker, der dog stadig kan opgøres i skemaform og kvanticeres. I de senere år er denne værdiopfattelse i udlandet blevet mere avanceret. Der er forståelse for, at kundens værdier ikke er statiske. I stedet forsøger man at finde kundens langsigtede målsætninger, der i en virksomhed kan aflæses som 9

10 vision og mission. Der opstilles et value tree, et hierarkisk diagram for målsætningerne for og ønsker til et projekt. Foroven i diagrammet anføres hovedformålet, og dette brydes derefter op i de sekundære forhold, der skal til for at opfylde formålet, og så fremdeles. Herved kan der ske en tilpasning af byggeprojektet og en afvejning af alternative udformninger. I denne metodologi beregner man altså ikke værdi som en éntydig ting, men opererer i stedet for med kundens værdier udtrykt ved hans langsigtede målsætninger og behov, der afdækkes gennem en proces med dialog mellem virksomhed og kunde. Dette kan for personer, der ikke har baggrund i bygge- og anlægsektoren, lyde selvfølgeligt eller i populær jargon langhåret. Der er imidlertid tale om en procedure, der bryder afgørende med den måde, byggeprocesser tidligere har foregået på. Proceduren vil i praksis kræve, at byggeriet gennemføres som et partnering projekt i tidligt udbud med konkurrence på økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det skal bemærkes, at den danske regerings udspil, Staten som bygherre af 14. august 2003 netop lægger op til en sådan procedure i fremtiden, og at der fra 1. januar 2004 vil gælde en bekendtgørelse med krav om partnering i det statslige byggeri. Både VE og VM er management værktøjer, der skal øge værditilvæksten i produktionsfasen. Anvendelsen af principperne kan godt føre til, at bygningerne senere også får en øget værdi fordi bygningerne er fremtidssikret frem for at være udformet ud fra kortsigtede overvejelser men det er vigtigt at forstå, at man i den udenlandske litteratur og forskning beskæftiger sig med værktøjer, der knytter sig til at optimere en erhvervsmæssig produktion, mens den finder sted. VM er i dag implementeret i byggesektorerne i USA, UK og Australien. I UK er det muligt at uddanne sig som value manager og opnå en certificering. Mange store rådgivervirksomheder i disse lande tilbyder VM som en af virksomhedens kompetencer. Der er i dag lovkrav om anvendelse af value engineering i USA og Australien, og i UK har myndighederne udstukket retningslinier og vejledninger, men har ikke lavet direkte lovning. Denne analyse er i høj grad inspireret af den udenlandske tænkning om value added i byggeriet, men tager også afsæt i mere snusfornuftige overvejelser om sammenhængen mellem god byggeskik og værdifulde bygninger. De økonomiske fordele ved VM postuleres at ligge i størrelsesordenen af % af entreprisesummen ved en investering i metodikken, der vil koste ca. 1 % af entreprisesummen (Ashworth & Hogg). 10

11 Value engineering Value management USA 1960 Formål: Fokus: Tidspunkt: Metode: At reducere omkostninger Funktionsanalyse, kroner og ører Ved afslutning af projektering Workshops, eksterne problemløsere, funktionsanalyse UK 1980 Formål: At øge kundens værdi af projektet Fokus: Kundens langsigtede behov, bløde værdier Tidspunkt: Før projektering Metode: Workshops med dialog med kunden Der er også svagheder i den internationale værditænkning, især når den ses gennem skandinaviske briller. Der er i høj grad tale om managementinspirerede teorier, der omhandler det enkelte byggeprojekt. De afledte effekter for samfundet er ikke medtaget i teorierne og værktøjerne, og derved risikerer man at begå alvorlige fejl. Det er ikke rationelt at skræddersy et projekt til en enkelt kunde, hvis man derved gør bygningen mindre anvendelig for andre potentielle brugere. Bygningen vil derved blive mindre omsættelig. Den pris, man kan betale for at tilpasse en bygning til én kundes præferencer er, at bygningen ikke vil passe til andre præferencer, der måske er fremherskende. Samtidig ser man bort fra de præferencer, som omgivelserne i form af naboer og samfund har til bygningen, idet disse omgivelser ikke er medtaget i de workshop-processer, der er med til at påvirke den endelige udformning af byggeriet. Hvis disse præferencer skal tilgodeses til benefit for kunden selv, da det sikrer langtidsholdbarheden af hans investering kræver det, at en part i processen vil gå ind og tale omgivelsernes sag. Denne part har i Danmark traditionelt været arkitekten, om end arkitektstanden ikke selv nødvendigvis er bevidst om rollen som indirekte investeringsrådgiver. 1.3 Fokus på økonomisk værdi Værdibegrebet har notorisk været svær at håndtere for byggeerhvervet i dets interne diskussioner. Erhvervet adskiller sig på dette punkt fra industri- og serviceerhvervene. I byggeerhvervet erstattes/forveksles begrebet værdi ofte med begrebet nytte, og værdi opfattes ikke altid som økonomisk værdi. Når man diskuterer værdi i byggeerhvervet mødes man ofte med spørgsmålet værdi for hvem?. I denne analyse skærer vi igennem og betragter værdiskabelse som skabelse af økonomisk værdi der kan observeres i et marked. Den økonomiske værdi kan vise sig gennem kapitalgevinster på bygningen, dvs. at ejendommens pris sti- 11

12 ger mere end den almindelige inflation. Den økonomiske værdi kan også vise sig i form af afledte værdistigninger i det omgivende samfund, således at nabobygninger til en ejendom påvirkes af dennes kvaliteter og oplever kapitalgevinster. Endelig kan den økonomiske værdi vise sig i form af besparelser i kroner på byggerier, hvor god arkitektur betyder, at bygningerne bliver lettere at opføre ( bygbarhed, buildability, constructability). Rapportens primære fokus er en økonomisk fortolkning af værdibegrebet. Der ses også på andre gevinster ved god arkitektur og forskønnelse af byområder, såsom positive sociale hændelsesforløb, eksempelvis et fald i kriminaliteten i et byområde, men rapportens primære fokus er økonomisk værdi. Denne afgrænsning skyldes opdraget, men parterne bag rapporten er selv klar over de begrænsninger, som de pålægger sig med den valgte definition, jf. punkt 1.4 nedenfor. Fordelene ved at fokusere på økonomisk værdi er, at den kan observeres i et marked. Den økonomiske værdi i form af en handelspris er direkte målbar. Andre værdibegreber, såsom brugerens nytte, er ikke direkte observerbare. De kan kun måles indirekte gennem kunde- og brugertilfredshedsmålinger. I en markedsøkonomi vil der, hvis der er fri konkurrence og gennemsigtighed i markedet, principielt ske en afvejning mellem på den ene side produktionsomkostningerne og på den anden side forbrugernes efterspørgsel efter en vare i forhold til alternativ forbrug. Prisen er det ligevægtsskabende punkt mellem udbud og efterspørgsel, og prisen på en vare er i en markedsøkonomi også et signal, der sikrer, at fordelingen af ressourcer bliver så rationel som muligt, så forbrugernes samlede nytte optimeres. Denne kompleksitet i forståelsen af en pris er tilsyneladende ikke indgået i den danske byggesektors værdidebat endnu Problemer med anvendelse af økonomisk værdi som mål på bygninger Andre analyser har beskæftiget sig med begrebet værdi i byggeriet. Her skal henvises til 2 nyere studier, hvor begrebet er diskuteret indgående og problematiseret. Det drejer sig om: - Projekt Hus, rapporterne fra temagruppe 1, Huse med dobbelt værdi for bruger. State of the art. fra februar 2000 samt Huse med dobbelt værdi for bruger. Slutrapport fra oktober State of the Art Rapport. Arbejdsgruppe Værdiledelse. August Byggeriets Evaluerings Center. Temagruppe 1 under Projekt Hus beskæftigede sig med, hvordan der kunne skabes bygninger med mere værdi for brugeren. I den forbindelse var det nødvendigt at definere værdibegrebet, og man valgte en i rapportens sprogbrug markedsværdiorienteret tilgang, det vil sige prisen. Gruppen var bevidst om problemerne heri. På fire hovedpunkter rejste man en kritik af det økonomiske værdibegreb. 12

13 1) Man påpegede, at prisen kunne variere kraftigt over tid med konjunkturudviklingen, tidsånden, renten med mere. Ifølge gruppen talte det for, at markedsprisen kun kunne anvendes som et relativt mål, det vil sige når man skulle sammenligne forskellige bygningers værdi på samme tidspunkt (i økonomisk sprogbrug tværsnitsdata i modsætning til tidsseriedata). 2) Gruppen påpegede også, at markedsværdien ikke indregnede den samfundsmæssige værdi. En flot bygning kunne eksempelvis gøre en bydel mere attraktiv og mere værd, men effekten heraf blev ikke indregnet i markedsværdien for bygningen. 3) Gruppen gjorde opmærksom på, at der var problemer i at adskille beliggenhedsfaktorens betydning for markedsprisen fra selve bygningens betydning. 4) Endvidere påpegede gruppen, at mange bygninger ikke udsættes for en markedsøkonomisk vurdering, da der kun er én køber til ejendom (offentligt byggeri, støttet boligbyggeri ) Trods disse forbehold konkluderede udvalget, at det bedste værdibegreb sandsynligvis fremkommer gennem anvendelse af en markedsorienteret værditilgang. Gruppen skrev endvidere, at Men ud af diskussionen er der kommet et pragmatisk værdibegreb, hvor erkendelsen er, at det er værdi for slutbruger og investor, der er vigtig. Denne erkendelse fremkom, efter at gruppen havde overvejet, om der var alternativer til den markedsorienterede tilgang. Med State of the Art Rapport. Arbejdsgruppe Værdiledelse fra Byggeriets Evaluerings Center, august 2003, er værdiledelsestanken introduceret for alvor i Danmark. Det er tankerne om value management (VM), der ligger til grund for de danske overvejelser om værdiledelse. Den danske rapport omhandler, at der er flere værdisæt i byggeriet. Der er dels det eksterne værdisæt, som er kundens værdier til processen og produktet. Der er endvidere det interne værdisæt i leveranceteamet, der handler om den værdibaserede adfærd, der kan få leveranceteamet til at samarbejde om at skabe det bedst mulige byggeri i en optimal byggeproces. Rapporten fokuserer primært på kundens værdiopfattelse. Denne opdeles i produktværdien og i procesværdien. Produktværdien knytter sig til den fysiske bygning, mens procesværdien handler om værdien af at gennemføre en god byggeproces. Den omfatter immaterielle værdier og bløde samarbejdsværdier. Procesværdien kan forøges gennem værdibaseret ledelse og ved partneringprocesser. Arbejdsgruppen om værdiledelse tager afstand fra at bruge den markedsorienterede værditilgang. Prisen er for arbejdsgruppen kun et udtryk for, hvor meget markedet er villig til at betale for den værdi, bygningen har. Arbejdsgruppens begrebsverden afviger fra tankerne i temagruppe 1 under Projekt Hus. I arbejdsgruppens opfattelse er produktprisen ikke nødvendigvis lig med produktværdien, og produktværdien er kun en del af den samlede værdi, da der også er en procesværdi. Produktprisen bygningens pris i alminde- 13

14 lig handel - kan derfor i denne gruppes opfattelse kun være en approksimation til værdi. I rapporten ser vi på bygningens handelspris som værdimål. Forfatterne er imidlertid bevidste om de andre værdiopfattelser. Det er forsøgt at indarbejde tankerne om procesværdi i det efterfølgende afsnit om byggeprocessen. Forfatterne har forudsat, at bedre byggeprocesser ikke kun giver sig udslag i flere immaterielle værdier, men at de også vil give en bedre aflønning af produktionsfaktorerne og forøget produktivitet i byggeriet altså som økonomiske hard core gevinster, der kan måles i kroner og ører. 1.5 Arkitekturens bidrag til værdiskabelse I udlandet (UK) har blandt andet tænketanken RIBA Futures Studies committee søgt at indkredse arkitekturens potentielle værdiskabende effekt. I The value of Architecture. Design Economy and the Architectural Imagination af Ken Worpole, oplistes fire hovedeffekter: 1. Samfundsøkonomiske fordele ved attraktive bygninger og omgivelser i almindelighed Bl.a. ved den såkaldte Flagskibseffekt, hvor spektakulært byggeri kan starte en positiv spiral 2. Bedre value for money i byggeriet via arkitekternes tekniske og intellektuelle ekspertiser 3. Forbedret livskvalitet 4. Større fleksibilitet, samt miljø- og energimæssig bæredygtighed i byggeriet Den ovenfor refererede diskussion om VE og VM kommer til dels ind under value for money, men moderne Value management går også ud over de fire oplistede punkter. VM handler i høj grad om at få kunden til at indse sine sande behov og er en form for fælles erkendelsesfase mellem byggeriets parter. I studiet The value of urban design fra 2001 fra CABE og DETR i UK, oplistes en lang række faktorer, hvor Urban design det byggede miljøs kvalitet, herunder også byplanlægning kan skabe værdi. Studiet er dels en gennemgang af teori og tænkning på området, dels en gennemgang af case-studies, men der bliver ikke formuleret en egentlig matematisk sammenhæng mellem arkitektur og design på den ene side og økonomisk værdi på den anden. Rapporten skitserer dog, hvorledes en sådan analyse kunne foretages, og henviser til et amerikansk studie af Vandell & Lane, se nedenfor. The value of urban design inddeler den potentielle værdiskabelse i 3 områder: Finansielle, sociale og miljømæssige. Der skal her fokuseres på det finansielle og sociale aspekt. Dele af de potentielle gevinster, der påpeges, er anført i nedenstående tabel. 14

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Læs mere