Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsskolen Esbjerg"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013

2 Indhold 2.0 Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Organisering af undervisningen Undervisningsdifferentiering Underviserens roller Praktikvejledning Samarbejde skole og praktik Kompetencemål Praktikmål Undervisningen... 5 Områdefag;... 5 Grundfag... 5 Valgfag - 3 uger... 5 Valgfrie specialefag - 1 uge Skole og praktikplan Formål med vekselvirkningen mellem skole og praktik i uddannelsen... 6 Praksisfællesskabsmøde Bedømmelsesplan Afsluttende bedømmelse... 7 Afsluttende prøve... 8 Bedømmelse i praktikken... 8 Eksamensregler Overgangsordninger ved skift mellem 2 uddannelsesordninger Elevens arbejdstid Læringsaktiviteter og læringselementer Temaer i uddannelsen... 9 Tema 1: I gang med uddannelsen... 10

3 1 Læringsaktivitet Tema 2: Social- og sundhedshjælperen på jobbet Læringsaktivitet Tema 3: Sundhed Læringsaktivitet Tema 4: Hverdagslivet Læringsaktivitet Tema 5: Forandringer og rehabilitering Læringsaktivitet Tema 6: Når livet bliver svært Læringsaktivitet Tema 7: Social- og sundhedshjælperen som borger og fagperson Grundfag...20 Dansk Naturfag Læringsmiljø...21

4 1 2.0 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. Der optages elever til uddannelsen 6 gange årligt (15. jan., 15. marts, 1. maj, 1. aug., 15. sep. og 15. nov.). Uddannelsens varighed er 14 måneder. Til uddannelsen er knyttet et tværfagligt sammensat underviserteam, en niveaukoordinator, en skemalægger, to uddannelsesvejledere, specialpædagogiske vejledere og en sekretær. Praktikken finder sted i kommunerne, som også er ansættende myndighed. Den enkelte kommune kan tilrettelægge praktikken forskelligt mht., hvor praktikforløbene foregår, hvilket vil fremgå af kommunens uddannelsesmateriale. Undervisningen finder sted på Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser. Undervisningen er fortrinsvis opdelt i temaer, hvor fagene integreres i læringsaktiviteterne med det mål at fremme elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder i praksis. Det tilstræbes, at undervisningen er praksisnær. Der tages udgangspunkt i cases, eksempler og opgaver, der er formet af praksis. Den praksisnære undervisning skal styrke elevernes evne til at koble teori og praksis. Elevernes relevante undervisnings- og erhvervserfaring inddrages aktivt i undervisningen. 2.3 Organisering af undervisningen Undervisningen foregår hovedsagligt på hold, hvor eleverne med udgangspunkt i bl.a. temaerne arbejder med uddannelsens fag- og kompetencemål. I valgfag og valgfri specialefag arbejder eleverne på tværs af holdene ud fra de til valgte emner. Undervisning i erhvervsrettet andetsprogsdansk foregår også på tværs af holdene. 2.4 Undervisningsdifferentiering Undervisningen tilrettelægges inden for uddannelsens rammer, så den både tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, potentialer og læringsstil, og samtidig indeholder fælles faglige opgaver/oplevelser, der kan være med til at kvalificere eleverne til at samarbejde om opgaveløsning. For at sikre en individuel tilrettelæggelse af uddannelsen samarbejder elev og kontaktlærer om at udarbejde en uddannelses- og forløbsplan indenfor de givne rammer.

5 2 2.5 Underviserens roller Underviseren fungerer typisk i flg. roller: Som underviser, der formidler viden indenfor et veldefineret emne. Som vejleder, når eleverne arbejder selvstændigt eller i grupper. Som facilitator, når eleverne indgår i case-baserede læringssituationer Som kontaktlærer, der vejleder og rådgiver i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 2.6 Praktikvejledning Nøglepersonen i praktikperioderne er elevens praktikvejleder, som vil støtte, udfordre og medvirke til at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer. I praktikvejledningen tages der udgangspunkt i elevens forudsætninger og i elevens forventninger til uddannelsen. 2.7 Samarbejde skole og praktik Skole og praktik/ansættelseskommune samarbejder omkring elevens uddannelsesplan. Hvis eleven har behov for særlige hjælpeforanstaltninger for at opnå målene, vil dette ske i et samarbejde mellem elev, skole og praktik. Det gælder både i skole- og praktikperioder. De første tre måneder af elevens praktik, er også elevens prøvetid. Når der afholdes prøvetidssamtaler, og praktikstedet vurderer, at det er relevant, at skolen deltager, inviteres uddannelsesvejlederen. Eleven kan også kontakte skolen i praktikperioderne med henblik på et samarbejdsmøde. Elevplan anvendes som et kommunikationsredskab mellem elev, skole og praktiksted. Undervisningen i skolen og vejledningen i praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i de 5 pejlemærker (link) og refleksionsmodellen(link) med det formål at understøtte elevens evne til at reflektere, at motivere til læring samt at opnå de erhvervsfaglige kompetencer. 2.8 Kompetencemål Kompetencemålene fra uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 816 af 20/07/2012) gældende både for trin 1 og trin 2. Kompetencemål 1 12 er gældende for trin 1 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand,

6 3 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, 9. anvende relevant velfærdsteknologi, 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 2.9 Praktikmål Praktikmålene er gældende for både trin 1 og 2. Praktikmålene 1 19 er gældende for trin Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.

7 4 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

8 Undervisningen Social og sundhedshjælperuddannelsens varighed er 14 måneder. Skoleundervisningen består af 24 ugers teori fordelt således; Områdefag Social og sundhedssektoren 2 uger Pleje og dokumentation 5 uger Psykologi og kommunikation 2,5 uger Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 3,5 uger Ergonomi og arbejdsmiljø 1 uge Grundfag Dansk 4 uger på D niveau Naturfag 2 uger på E niveau Valgfag - 3 uger Der tilbydes altid engelsk som grundfag, og eleven vejledes om betydningen af engelsk i et videreuddannelsesperspektiv. Fravælges engelsk, skal skolen tilbyde anden undervisning. Herved bliver det muligt at vælge valgfag. Forud for hvert elevoptag afgør skolen, hvilke valgfag der udbydes og oprettes. Udbuddet præsenteres for eleverne, og der oprettes hold efter ønsker og prioriteringer. Valgfrie specialefag - 1 uge Der udbydes mindst 2 af følgende fag: Borgere med psykisk sygdom Palliation 1 Demens 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Se på hvilke valgfag og valgfri specialefag, der aktuelt udbydes.

9 Skole og praktikplan Skole og praktikplan SKOLEPERIODE I PRAKTIK 1 SKOLEPERIODE II PRAKTIK 2 SKOLEPERIODE III Ca. 8 uger Ca. 13 uger Ca. 14 uger Ca. 16 uger Ca. 2 uger Prøve i udtrukket område- eller grundfag og case-eksamen 2.12 Formål med vekselvirkningen mellem skole og praktik i uddannelsen At uddannelsen udgør en meningsfuld helhed, der stimulerer til lyst og interesse for uddannelsen og dermed elevens kommende erhvervsfunktion. At eleven styrkes i aktiv tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger ved hjælp af bl.a. personlige og faglige læringsmål forud for hvert skole- og praktikforløb. På uddannelsens første dag er der introduktion til skoleforløb, praktik og ansættende myndighed. Praksisfællesskabsmøde Eleven fastholder i praktikperioden kontakten med andre elever fra holdet gennem deltagelse i praksisfællesskabsmøde. Formålet med praksisfællesskabsmøde i praktik 1 At eleven erfarer værdien af at indgå i et aktivt samarbejde med andre. At eleven sammen med sine elevkammerater reflekterer over og vurderer egen og andres indsat. At eleven i samarbejde med sine elevkammerater iværksætter og følger op på fælles opgaver. At eleven i samarbejde med sine elevkammerater arbejder bevidst med egne læringsmål. At eleven vurderer og vælger redskaber til evaluering af egne og andres læreprocesser. At eleven er med til at danne kultur for, at man i samspil med andre skaber basis for livslang læring. Refleksionsmodellen anvendes som arbejdsredskab

10 7 Praksisfællesskabsmødet afholdes én gang i 1. praktikperiode. Praksisfællesskabsmødet i 1. praktikperiode Mødet afholdes på skolen, hvor eleverne mødes klassevis. Repræsentanter fra elevernes ansættelseskommuner og repræsentanter fra skolen deltager i mødet. Mødedatoen for 1. praksisfællesskabsmøde fremgår i uddannelsesplanen Bedømmelsesplan I slutningen af hver skoleperiode udarbejdes en skolevejledning til den enkelte elev. I skolevejledningen indgår undervisernes vurdering af elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Her vil eleven få indblik i det aktuelle faglige niveau set i forhold til de beskrevne mål for hvert tema Afsluttende bedømmelse Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, og læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: - Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået efter reglerne for faget. - Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning. Oversigt over bedømmelsesform Fag Bedømmelsesform Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode III I II Social- og sundhedssektoren B/IB S/E E Pleje og dokumentation B/IB S/E E Psykologi og kommunikation B/IB S/E E Rehabilitering og sundhedsfaglig B/IB S/E E indsats Arbejdsmiljø og ergonomi B/IB S ikke eksamensfag Naturfag B/IB S/E E Dansk B/IB S/E E

11 8 Engelsk (som valgfag) B/IB ikke eksamensfag Valgfrit specialefag B/IB Ikke eksamensfag E = Eksamen S = Standpunktskarakter B/IB = Bestået/ikke bestået Afsluttende prøve Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene (undtagen arbejdsmiljø og ergonomi) eller et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. Hvilket fag, der er udtrukket, bliver offentliggjort 3 uger før eksamen. De øvrige område og grundfag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Ved den afsluttende eksamen trækker eleven en case, som danner grundlag for en mundtlig eksamination. Formålet med den afsluttende prøve er, at eleven skal kunne demonstrere opfyldelse af kompetencemålene, se afsnit 2.8. LINK til vejledning Bedømmelse i praktikken Den samlede praktikuddannelse består af 2 praktikperioder, I praktikforløbene planlægges kontinuerlig evaluering, opsamling og vurdering. Ved afslutning af hver praktikperiode bedømmes med godkendt eller ikke godkendt. 2. praktikperiode skal bedømmes godkendt, for at eleven kan fortsætte sit videre uddannelsesforløb. Eksamensregler Der henvises til skolens eksamensregler Overgangsordninger ved skrift mellem 2 uddannelsesordninger Elever der er påbegyndt deres uddannelse under en ikke længere gældende uddannelsesordning, og som har haft ophold i uddannelsen, kan genoptage og færdiggøre uddannelsen efter gældende uddannelsesordning med en ny uddannelsesaftale. Godskrivning for tidligere erhvervede kompetencer vil bero på en realkompetencevurdering og der vil blive lavet en individuel uddannelsesplan. For elever der har haft orlov i uddannelsen, og som har fået forlænget deres uddannelsesaftale, vil det bero på en individuel vurdering, om eleven kan færdiggøre uddannelse under den uddannelsesordning hvorpå eleven startede, eller om eleven skal overgå til den nyeste uddannelsesordning.

12 Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer. Weekend-, aften- og natarbejde samt arbejde på helligdage skal påregnes jf. overenskomsten. 3.0 Læringsaktiviteter og læringselementer 3.1 Temaer i uddannelsen En stor del af undervisningen er organiseret i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiserede undervisning tager udgangspunkt i centrale temaer og tilrettelægges, så den styrker din forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder og bidrager til udviklingen af dine erhvervsfaglige kompetencer. Uddannelsen er opdelt i 7 temaer Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Eksamen I gang med uddannelsen Social- og sundhedshjælperen på jobbet Sundhed Hverdagsliv Forandringer og rehabilitering Når livet bliver svært Social- og sundhedshjælper som borger og fagperson 1. skoleperiode Ca. 8 uger 2. skoleperiode Ca. 14 uger 3. skole p. Ca. 2 uger

13 10 Tema 1: I gang med uddannelsen Formål at eleven introduceres til uddannelsen og skolen samt hvordan man indgår i en læreproces læringselementer Velkommen Præsentation Studieteknik faglig læsning Introduktion til den lokale uddannelsesplan Elevplan Introduktion til skolens tilbud, bibliotek, sundhedscafe, lektiecafe m.m. Refleksionsmodel holdaktivitet Værdier, normer og gruppedynamik Basisgrupper Mødet med et andet menneske

14 11 Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Læringsaktivitet Tema 2: Social- og sundhedshjælperen på jobbet Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om hvad rollen som social- og sundhedshjælper indebærer i forhold til rammer, lovgivning, dokumentation og udøvelse af faget. Mål Fag og fag-mål som indgår i temaet pind 2. Eleven kender de social og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social og sundhedshjælper 3. Eleven kan forklare, hvad rollen som fag og myndighedsperson indebærer 4. Eleven kan forklare det, der er relevant for social og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygplejefaglige optegnelser 6. Eleverne kan forklare kravene til faglig dokumentation, og herunder hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler 1. Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov 5. Eleven kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. 11. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social og sundhedshjælperens kompetenceområde. Læringselementer Kvalitets standard Konflikt forståelse Rettigheder og pligter Patientsikkerhed Dokumentation + dokumentations systemer Anderkendende tilgang Social og sundhedshjælperen som fag og myndighedsperson Arbejdsmiljø lovgivning APV Ud i praktik Social og sundhedspolitiske målsætninger Omsorg og behov

15 Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anderkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikationen kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

16 13 Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Læringsaktivitet Tema 3: Sundhed Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om, hvordan livsstilen påvirker menneskets fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Mål pind Fag og fag-mål som indgår i temaet læringselementer 2. Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 10. Eleven kan forklare, hvordan man som social og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi, 4. Eleven kan forklare, hvordan man som social - og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. 2. Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af Normalitet Sundhedsfrem me Observation Krop Aldring Identitet Kram Livsstil Kommunikation Forebyggelse Livsfaser Motivation Egen omsorg Social og sundheds politiske målsætninger Forflytninger

17 14 problemer i arbejdsmiljøet. 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Læringsaktivitet Tema 4: Hverdagslivet Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om, hvilke fysiske, psykiske og sociale forhold, der har betydning for borgerens hverdagsliv Mål Fag og fag-mål som indgår i temaet Læringselementer pind 5. Eleven kan forklare hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social og sundhedshjælperens arbejde 4. Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkede borgers behov. 6. Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmene arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 9. Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov 1. Eleven kan forklare, hvordan identitet normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundheds hjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Aktiviteter Døgnrytme Livsformer Normer, holdninger og fordomme Værdier Livskvalitet Livshistorie Almindelig daglig livsførelse

18 15 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kollegaer 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske,kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats 3. Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 5. Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social - og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud 6. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 7. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare hvordan borgere inddrages. Måltid Netværk Kultur Demokratiske rettigheder Selvbestemmel se Kost og ernæring Personlig hygiejne. Hygiejne Linnedskift

19 16 Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Læringsaktivitet Tema 5: Forandringer og rehabilitering Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om hvilken rolle social- og sundhedshjælperen spiller i forhold til borgere med forandringer i sundhedstilstanden og i forhold til borgere, hvis funktionsevne er nedsat. Mål- Pind Fag og fagmål som indgår i temaet Læringselementer 1. Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra serviceloven og sundhedsloven. 7. Eleverne kan forklare opgavefordelingen inden for social-og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. 2. Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 4. Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkede borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 5. Eleven kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. Serviceloven Sundhedsloven Delegering Utilsigtede hændelser Dokumentation Forflytnings- og lejringsopgaver Mestring og egenomsorg Kommunikation Motivation Vejledning/rådgivning Velfærdsteknologi Praktisk hjælp Observationer Opgavefordeling komplekse/ikke komplekse Hyppigst forekommende kroniske sygdomme

20 17 6. Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmene arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 8. Eleven kender forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. 9. Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgres opfattelse af livskvalitet 3. Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker Forebyggende indsats Smittespredning Ernæringsrigtig kost Netværk og tilbud Træningsplaner Tværfaglighed

21 Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Læringsaktivitet Tema 6: Når livet bliver svært Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om social -og sundhedshjælperens rolle overfor borgeren, og hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte til at mestre en svær livssituation. 18 Målpind Fag og fag-mål som indgår i temaet Læringselementer 5. Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde Mestring og egenomsorg 3. Eleven kan forklare hvordan social-og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage Palliativ indsats medicin Psykiske lidelser 7. Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan Handicaps forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt Støtte og hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til vejledning ønskede ritualer. Komplekse/ikke 13. Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på at en borger har psykotisk, depressiv eller komplekse selvmordstruende adfærd. opgaver 14. Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere Tværfagligt med demens, misbrug eller psykisk sygdom. samarbejde 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i Konflikthåndtering samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Vold og 6. Eleven kan forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres magtanvendelse pårørende i forbindelse med sorg og krise. Tab, sorg og 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre kriser hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen Forflytnings- og arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. lejringsopgaver Omsorg

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere