Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli

2 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning Samfundsøkonomi Evaluering af projekterne De 10 prioriterede projekter Holbækvej-Hovedgaden (Kirke Hvalsø) Løsningsforslag Økonomi og effekt Lindenborgvej (Gevninge) Løsningsforslag Økonomi og effekt Hornsherredvej (Lyndby) Løsningsforslag Økonomi og effekt Munkholmvej (Uglestrup) Løsningsforslag Økonomi og effekt Lindenborgvej (ved Hornsherredvej) Løsningsforslag Økonomi og effekt Alfarvejen/Fugletoften (Osted) Løsningsforslag Økonomi og effekt Hvalsøvej (Osager) Løsningsforslag Økonomi og effekt Bygaden (Kirke Hyllinge) Løsningsforslag Økonomi og effekt Landevejen (ved Dyvelslystvej) Løsningsforslag Økonomi og effekt Skolevej og stisystem ved Hvalsø Skole Løsningsforslag Økonomi og effekt

3 0. Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen for Lejre Kommune er de sorte pletter i kommunen kortlagt. De sorte pletter er kryds eller strækninger på op til 500 meter, hvor der er sket mindst fem uheld i den 5-årige analyseperiode I nærværende notat er alle sorte pletter gennemgået, og der er dannet uheldshypoteser og forslag til tiltag, der skal reducere uheldene. Der er opstillet et hovedforslag samt eventuelt alternative løsningsforslag. Effekter og førsteårsforrentning er vurderet for hovedforslaget, så det kan vurderes, hvor mange penge der kan spares i forhold til investerede anlægskroner. Herudover er der medtaget projekter som ikke er sorte pletter men som er rangeret fra 1-10 i forhold til Lejre Kommunes prioriteringsmodel. 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning I vurderingen af projekterne er der taget udgangspunkt i de uheld, der er registreret i perioden fra , som projektet forventes at kunne afhjælpe. Samtidig er der taget højde for uheldsarten, dvs. om der er tale om person- eller materielskadeuheld. På baggrund af erfaringsmæssige effekter af de givne projekttyper er den forventede uheldsreduktion bestemt. Der må forventes en vis usikkerhed omkring den forventede effekt, da antallet af uheld er forholdsvis lavt. Uheldsreduktionen ved de foreslåede tiltag fastlægges ved hjælp af forhåndsvurderingsmetoden (Vejdirektoratets metode til effektvurdering). Denne metode bygger på erfaringstal om uheldsreduktionen ved givne afværgeforanstaltninger, således at hvis et tiltag sigter direkte mod en uheldstype kan antallet af uheld reduceres med 50 %, og hvis det må forventes at et tiltag har indirekte sigte på en uheldstype forventes det, at uheldsantallet kan reduceres med 25 %. I metoden analyseres person- og materielskadeuheld, mens ekstrauheld ikke indgår i den samfundsøkonomiske analyse. Ekstrauheld er dog medtaget i forhold til typen af uheld. I denne forhåndsvurderingsmetode er indregnet, at uheld i høj grad sker tilfældigt, samt at det må forventes, at der introduceres nye uheldstyper ved ændring af de fysiske forhold. På baggrund af den forventede uheldsreduktion og et prisniveau for hvert projektforslag er førsteårsforrentningen beregnet. Førsteårsforrentningen angiver forrentningen af de midler, der er benyttet til at etablere projekterne. En førsteårsforrentning på 100 % svarer til, at projektet er tilbagebetalt i løbet af ét år. Jo højere procent desto bedre er projektet økonomisk. Førsteårsforrentningen tager ikke højde for mulige forbedringer af tryghed, visuelt miljø osv. Disse parametre er meget vanskelige at 3

4 værdisætte. Dog er det gennem borgernes udpegning af utrygge lokaliteter vurderet, hvor der kan opnås forbedringer af skoleveje og tryghed. 0.2 Samfundsøkonomi Trafikuheld koster samfundet mange penge i materielskader, sundhedsvæsen, tabt arbejdskraft, politi og redningskorps. Ved at gennemføre trafiksanering og projekter, der reducerer antallet af uheld, kan der spares mange penge. Vejdirektoratet foretog i 1998 en undersøgelse, der viser, at udgifterne til behandling af og sociale ydelser til trafikofre samlet løber op i ca. 2 mia. kr. Før den 1. januar 2007 var kommunernes andel af udgifterne ca. 40 %. Udgifterne for kommunerne gik hovedsageligt til genoptræning, hjemmepleje og hjælpemidler. Amterne havde en andel på 45 %, som bl.a. er sygehusudgifter. Statens udgifter udgjorde de resterende 15 %. Efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 vurderes det, at kommunernes andel er blevet endnu større (mellem 70 % - 80 %). Ud fra den forventede uheldsreduktion for projekterne kan der således gennemføres en beregning af de samfundsmæssige besparelser i forhold til anlægsudgifterne af trafiksanering i Lejre Kommune. I det følgende er der fokuseret på de samlede samfundsmæssige besparelser. Beregningen af reducerede samfundsmæssige udgifter er foretaget på grundlag af Vejdirektoratets trafikøkonomiske enhedspriser fra Et trafikuheld er prissat til kr. (materielrelaterede omkostninger) og en personskade er prissat til kr. (personrelaterede omkostninger). Omkostningerne er baseret på nogle generelle erfaringer og antagelser om, hvor stor en andel af uheldene der registreres. 0.3 Evaluering af projekterne For at vurdere om projekterne har haft den ønskede effekt, anbefales det, at Lejre Kommune efterfølgende evaluerer projekterne. Evalueringen kan gennemføres ved at vurdere uheldene i en 5-årig periode efter projektets gennemførelse i forhold til en 5-årig periode før projektet. I de projekter, der særligt sigter mod bedre forhold for bløde trafikanter, kan uheld med denne trafikantgruppe analyseres særskilt. Ud over uheldsanalysen er det relevant at måle hastighed og trafikmængder. Førmålinger kan sammenlignes med målinger ca. 1 år efter projektets gennemførelse, ligesom der kan foretages en måling ca. 3 år efter, hvor trafikanterne i fuldt omfang har vænnet sig til ændringerne. I forbindelse med projekter, der er rettet mod bløde trafikanter, bør tællingerne både før og efter projektet foretages i sommerhalvåret. Efter forskellige projekter er gennemført kan der evalueres på de såkaldte hårde data som: uheld og hastigheder, men kommunens borgere kan ligeledes medvirke til at vurdere projekternes effekt. Et ud- 4

5 snit af borgerne kan bedes kommentere projekterne. Det kan fx ske gennem: Et internetbaseret spørgeskema, som udsendes til de borgere, der deltog i en tilsvarende undersøgelse i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen Kontakt til skoler og andre interessenter Etablering af nye borgergrupper, der følger trafiksikkerhedsprojekterne 0.4 De 10 prioriterede projekter De 10 øverste projekter fra prioriteringsmodellen er anført herunder i forhold til førsteårsforrentning og overslagspris. Nr. Lokalitet Førsteårsforrentning Overslagspris 1 Holbækvej-Hovedgaden 112 % ,- 2 Lindenborgvej (Gevninge) 10 % ,- 3 Hornsherredvej (Lyndby) 60 % ,- 4 Munkholmvej (Uglestrup) Lindenborgvej (Hornsherredvej) 22 % ,- 6 Fugletoften (Osted) 289 % ,- 7 Hvalsøvej (Osager) Bygaden (Kirke Hyllinge) 135 % ,- 9 Landevejen 86 % ,- 10 Skolevej og stisystem ved Hvalsø

6 1. Holbækvej-Hovedgaden (Kirke Hvalsø) Den uheldsbelastede vejstrækning ligger inde i byen Kirke Hvalsø. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og randbebyggelse langs vejen. Cirka midt på strækningen er der en rundkørsel, og umiddelbart syd for rundkørslen føres vejen under en jernbanebro. Der er mange sideveje og overkørsler til private grunde. Der er ingen cykelfaciliteter på vejstrækningen. I rundkørslen er der dog cykelbane med cykelsymboler samt fodgængerfelter i alle rundkørslens ben. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 9/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/7 Antal uheld i vådt/glat føre: 4 Antal uheld i mørke/tusmørke: 4 Bløde trafikanter involveret i uheld: To uheld med knallerter, to uheld med cyklister, to uheld med fodgængere. Tre af uheldene er sket i rundkørslen. Uheldssituationer: Tre uheld i forbindelse med ind- og udkørsel i rundkørslen. Fire eneuheld, hvoraf tre er biluheld. Uheldshypoteser: Der køres med for høj fart på strækningen, hvilket de mange eneuheld og uheldene med de bløde trafikanter i rundkørslen indikerer. Dårlige oversigtsforhold. Generelt kan rundkørsler medføre en øget risiko for at bløde trafikanter overses af bilisterne. Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående utryghed ved at færdes på denne vejstrækning. Problematikkerne der peges på er: hurtig, gennemkørende trafik ulovlig og uhensigtsmæssig parkering farligt og utrygt at krydse vejen for børn i morgen- og eftermiddagstimerne. Borgeren har foreslået, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger, flere parkeringspladser og fodgængerfelter med lyssignaler. Skolevejsundersøgelse 25 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: 6

7 Bilerne kører stærkt Der er mange biler Det er utrygt i rundkørslen Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Skolebestyrelsen påpeger endvidere, at vejstrækningen er kaotisk morgen og eftermiddag med meget trafik. Især tung trafik fra Bentsensvej i rundkørslen er utrygt for eleverne på cykel. Tunnelen under jernbanen er meget smal for de mange gående og cyklende elever, der passerer her særligt om morgenen. Tidligere trafikplaner Rundkørslen i krydset Holbækvej/Hovedgaden/Tølløsevej/Bentsensvej er medtaget som projekt i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Hvalsø Kommune. Det beskrives, at der sker mange uheld med bløde trafikanter i hjørnet mellem Tølløsevej og Hovedgaden. Rundkørslen er desuden den mest udpegede i den skolevejsundersøgelse, der blev foretaget på det tidspunkt. Det foreslås, at der udføres en mere tydelig markering af cyklistarealet i rundkørslen. Endvidere at der etableres en klar anvisning for cyklister mod viadukten. 1.1 Løsningsforslag Strækningen trafiksaneres med hævede flader i krydsene ved Vestergade, Nørregade og Søvej. I rundkørslen bør cyklistarealet markeres mere tydeligt, fx med en farvet overfladebehandling på asfalten (rødt areal eller blåt cykelfelt). Kørebanearealet i rundkørslen virker umiddelbart bredt, og det kan derfor være en mulighed at udvide midterøen, så der ikke kan køres med for høj fart igennem. Det skal dog vurderes i forhold til, at tung trafik skal kunne passere igennem. De bløde trafikanter skal igennem viadukten ad en fælles sti. I rundkørslen, hvor de bløde trafikanter bliver ledt ud fra denne fælles sti, er det nødvendigt at vurdere oversigtsforholdene ved fodgængerfeltet og eventuelt gøre de bløde trafikanters krydsningsmulighed tydeligere. 1.2 Økonomi og effekt De hævede flader virker fartdæmpende, og bløde trafikanter får bedre mulighed for at krydse vejen. Desuden øges bilisternes opmærksomhed på, at der kan forekomme krydsende trafik. En udvidelse af midterøen i rundkørslen vil øge rundkørslens fartdæmpende effekt. Når bilerne er mere nede i fart igennem rundkørslen er der større chance for, at bløde trafikanter ikke overses, og at der ikke sker eneulykker med bilister. 7

8 Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 2,5 uheld heraf 0,5 personskadeuheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Hævet flade ved Søvej: Ca kr. En større hævet flade ved Nørregade og Vestergade: Ca kr. Markering af cyklistareal i rundkørsel (fx blåt cykelfelt): Ca kr. Udvidelse af midterø i rundkørsel: Ca kr. I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 112 %. Eksempel på en hævet flade. Farten dæmpes på strækningen før selve rundkørslen. 8

9 2. Lindenborgvej (Gevninge) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i byzonen i Gevninge By. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Strækningen omfatter et firbenet og to trebenede vigepligtsregulerede kryds. Disse kryds er udført med kanalisering på Lindenborgvej. Der er desuden flere overkørsler til husstande langs Lindenborgvej. På Lindenborgvej er der cykelsti i begge vejsider adskilt fra kørebanen med en rabat. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 8/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 1 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Bløde trafikanter involveret i uheld: Et eneuheld med en knallert, og et uheld med harmonikasammenstød med to biler og en varebil, hvor en svingende knallert var grunden til uheldet. Uheldssituationer: To uheld med samme svingmanøvre (510-uheld) i krydset Lindenborgvej/Abbetvedvej, hvor bilisten fra Abbetvedvej kørte over for ubetinget vigepligt. Et uheld (660-uheld) i krydset Lindenborgvej/Orehøjvej, hvor bilisten fra Orehøjvej ikke har kunnet se bilen på Lindenborgvej med retning mod øst for en højresvingende varebil. To uheld ved henholdsvis ulovlig uvending og ulovlig overhaling over de dobbeltoptrukne midterlinier. Uheldshypoteser: De tre uheld med svingmanøvrer i krydsene (510-uheldene og 660-uheld) indikerer, at der køres med for høj fart på Lindenborgvej, idet bilisterne på Lindenborgvej ikke har nået at bremse, mens bilisterne fra sidevejene kan have fejlbedømt afstanden. Uheldene kan ligeledes indikere, at der er dårlig oversigt fra sidevejene. De øvrige uheld er svære at forklare og snarere et udtryk for tilfældigheder. Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående utryghed ved at færdes på denne vejstrækning. Problematikkerne der peges på er: Meget trafik Høj fart Svært og utrygt at krydse vejen Meget støj. 9

10 Borgeren har foreslået, at der anlægges en rundkørsel i krydset ved Abbetvedvej, og at hastighedsgrænsen sættes ned igennem Gevninge By. Skolevejsundersøgelse 15 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører stærkt Der er mange biler og lastbiler Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti De fleste peger på, at krydsene ved henholdsvis Abbetvedvej og Gevninge Bygade er farlige. Nogle af eleverne foreslår, at hastighedsgrænsen nedsættes på Lindenborgvej, og at der etableres et fodgængerfelt. Skolebestyrelsen påpeger endvidere, at vejstrækningen er meget trafikeret, og der køres stærkt. Den er svær og farlig at krydse for eleverne. Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Lindenborgvej var tidligere en amtsvej. 2.1 Løsningsforslag Ombygning af krydset Lindenborgvej/Abbetvedvej til en rundkørsel. I de øvrige vigepligtsregulerede kryds skal det sikres, at oversigtsforholdene fra sidevejene udbedres, hvis de ikke er tilstrækkeligt gode. Etablering af en større midterhelle med forsætning af kørespor som byport i den østlige ende af byen. På strækningen igennem byen kan køresporene indsnævres, og det overskydende areal kan bruges til at anlægge punktvise midterheller. Idet et par af uheldene er sket ved ulovlige handlinger, kan der være et behov for ny vejafmærkning, så spærreflader og dobbeltoptrukne midterlinier fremgår tydeligt, også i mørke og vådt føre. 2.2 Økonomi og effekt Ombygning af krydset Lindenborgvej/Abbetvedvej til en rundkørsel vil fjerne uheldene med tværkollisioner, hvor sidevejstrafikanter ikke overholder deres vigepligt. En rundkørsel vil desuden virke hastighedsdæmpende og kunne fungere som en byport. 10

11 En byport i form af en midterhelle med forsætning i den anden ende af byen samt indsnævring af kørespor og punktvise midterheller vil også sænke hastigheden. Dette vil samtidig øge trygheden og forbedre bløde trafikanters muligheder for at krydse vejen. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 2,3 uheld heraf 0,5 personskadeuheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Rundkørsel: Ca kr. Stor midterhelle med forsætning som byport: Ca kr. Fire mindre punktvise midterheller: Ca kr. Ny vejafmærkning: Ca kr. I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 10 %. Eksempel på rundkørsel som kan etableres som byport/vartegn og fartdæmpende foranstaltning ved bygrænsen. 11

12 3. Hornsherredvej (Lyndby) Beskrivelse Hornsherredvej igennem Lyndby er udpeget som en grå strækning, hvilket vil sige at der er sket mere end fem uheld, når ekstrauheld tælles med. Den uheldsbelastede strækning ligger i byzone, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Ved byzoneskiltene er der anlagt større midterheller med forsætning af køresporene, der fungerer som byporte. Igennem byen er der i krydset ved Karlebyvej anlagt midterhelle med venstresvinsbane. På den sydligste del af strækningen er der en fællessti i den vestlige side af vejen. Hvor Lyndby Gade munder ud på Hornherredvej nordligst begynder en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af vejen, som fortsætter nordpå ud af byen med en stikrydsning ved den nordligste byport. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 5/1 (+ 1 dræbt) Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/2 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Fire eneuheld, alle hvor en bilist har påkørt en mast eller et træ. Ét uheld i forbindelse med forsøg på overhaling. Uheldshypoteser: De registrerede uheld indikerer alle, at der køres med for høj fart igennem Lyndby. I nogle af uheldene har spirituskørsel også været en medvirkende årsag til uheldet. Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen men ikke angående utryghed ved at færdes på vejen. Borgeren påpeger, at Hornsherredvej fungerer som gennemfartsvej for lastbiler, hvilket giver udslag i meget trafik, meget støj og høj fart. Borgeren ønsker en bedre vedligeholdelse af den støjdæmpende asfalt, som er kommet på for år tilbage. Skolevejsundersøgelse Omkring 20 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører med høj fart Der er mange biler og lastbiler Farligt at krydse vejen 12

13 Dårlige forhold for cyklister og fodgængere Eleverne ønsker sig en bedre cykelsti, og at bilernes fart sættes ned, fx ved at opsætte en fartmåler eller ved politikontrol. Tidligere trafikplaner Hornsherredvej igennem Lyndby er medtaget som projekt i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Bramsnæs Kommune. Det beskrives, at der er registreret en del uheld, og at flere borgere føler sig utrygge på grund af høj hastighed og meget trafik. Det foreslås, at krydsene Hornsherredvej/Lejregårdsvej/Lyndby Gade og Hornsherredvej/Lyndby Gade udformes som kanaliserede kryds. Førstnævnte kryds endvidere med stikrydsning. Ved indkørsel til byen er desuden foreslået byport udstyret med midterheller, hvilket i dag er gennemført. 3.1 Løsningsforslag Etablering af yderligere fartdæmpende foranstaltninger igennem byen, fx midterheller med kanalisering i krydsene Hornsherredvej/Lejregårdsvej/Lyndby Gade og Hornsherredvej/Lyndby Gade. Det bør undersøges, om det er muligt at etablere fræsede kantlinier på Hornsherredvej. Det kræver en vejbredde på mindst otte meter. 3.2 Økonomi og effekt Etablering af midterheller med kanalisering i krydsene vil til en vis grad virke fartdæmpende, men effekten på de uheld, der er sket i den seneste 5-årige periode, vil nok være begrænset. For at reducere disse uheld, hvor hastighed er en væsentlig årsag til uheldene, vil hævede flader virke mere effektivt fartdæmpende. Det kan dog blive et problem at anlægge hævede flader af hensyn til busserne i rute. Fræsede kantlinier er en effektiv løsning til at reducere eneuheldene med påkørsel af faste genstande i vejkanten. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 1 uheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Fartdæmpende foranstaltninger (midterheller med kanalisering eller hævede flader): Ca kr. Fræsede kantlinier: Ca kr. (1 km vej) I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 60 %. 13

14 4. Munkholmvej (Uglestrup) Beskrivelse Munkholmvej ved Uglestrup er udpeget som en grå strækning, hvilket vil sige at der er sket mere end fem uheld, når ekstrauheld tælles med. Den uheldsbelastede strækning ligger i landzone, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t. Vejen forløber uden om selve Uglestrup. Ved de to sideveje til Uglestrup by er der anlagt midterheller, dog uden kanalisering og uden fartdæmpende effekt men med stikrydsning. Disse foranstaltninger ser forholdsvis nye ud, det vil sige udført i analyseperioden. Der er etableret nye ensrettede stier på hver side af vejen i stedet for den dobbeltrettede sti. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 6/4 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 3/0 Antal uheld i mørke/tusmørke: 0 En blød trafikant har været involveret i et af uheldene, hvor en bilist under overhaling påkørte en fodgænger, der gik imod færdselsretningen i vejkanten. Uheldssituationer: To eneuheld, begge hvor en bilist har mistet herredømmet over bilen og kørt i grøften. To mødeuheld med frontalkollisioner. Et uheld med venstresving ud foran medkørende (traktor fra markvej). Uheldshypoteser: Ene- og mødeuheldene kunne tyde på, at der køres med høj fart på strækningen. Det kan derudover være svært at pege på årsager til uheldene. Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted. Skolevejsundersøgelse Stedet er ikke udpeget som utrygt i skolevejsundersøgelsen. Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Bramsnæs Kommune. 4.1 Løsningsforslag Strækningen ser ud til at være bygget om i analyseperioden, hvilket formodentlig vil vise sig at få en effekt på antallet af uheld, der vil ske fremover. 14

15 Det foreslås, at der udføres en trafiksikkerhedsinspektion, før strækningen yderligere forbedres med fysiske tiltag. Umiddelbart kan oversigtsforholdene ved den sydøstlige udkørsel fra Uglestrup dog forbedres. 4.2 Økonomi og effekt Da effekten af en trafiksikkerhedsinspektion kan være svær at forudsige, er der ikke foretaget beregning af, hvor mange uheld løsningsforslaget kan spare. Dermed heller ikke en vurdering af den sparede samfundsudgift og førsteårsforrentningen. Groft anlægsoverslag: Trafiksikkerhedsinspektion: Ca kr. (1 km vejstrækning) Der er i dag etableret midterheller ved kryds og etableret cykelsti i begge sider på selve strækningen udenom byen. Der er dårlige oversigtsforhold, særligt fra det sydlige kryds i retning mod nord. 15

16 5. Lindenborgvej (ved Hornsherredvej) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i landzone, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Der er tæt bevoksning på begge sider af vejstrækningen. På strækningen er der en forholdsvis skarp kurve og umiddelbart øst for denne er en til- og frakørsel til Holbækmotorvejen samt efterfølgende det trebenede vigepligtskryds Lindenborgvej/Hornsherredvej. Krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er udført med kanalisering i alle ben. En bred spærreflade på midten af Lindenborgvej er optegnet på hele vejstrækningen, også igennem kurven. På Lindenborgvej er der desuden brede kantbaner, og cykelsymboler er optegnet i krydset ved Hornsherredvej. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 7/1 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 3 Antal uheld i mørke/tusmørke: 4 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Tre uheld med samme svingmanøvre (660-uheld) i krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej. To eneuheld er sket i svinget vest for motorvejens til- og frakørsel, og et uheld er sket umiddelbart efter dette sving, hvor en bilist har påkørt et køretøj, der var kørt i grøften. Uheldshypoteser: De tre uheld i krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej indikerer, at der køres med for høj fart på Lindenborgvej, idet bilisterne på Lindenborgvej ikke har nået at bremse, mens bilisterne fra Hornsherredvej kan have fejlbedømt afstanden. Krydset kan også opfattes uoverskueligt og med dårlig oversigt, idet det ligger umiddelbart efter en forholdsvis skarp kurve og tæt op ad motorvejens til- og frakørsel. De to eneuheld i svinget tyder også på, at der køres med høj fart på Lindenborgvej. Bilisterne der er kørt i grøften kan også indikere, at der er høj kant langs vejen, da tre bilister er kørt i grøften (en har ramt kanten og har styret kontra over i modsatte side). Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen og påpeger, at krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er utrygt og meget trafikfarligt. 16

17 Borgeren har foreslået, at der etableres fuldt stop, en lavere fartgrænse på Hornsherredvej samt to til tre bump på Hornsherredvej. Skolevejsundersøgelse En enkelt elev peger på, at krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er utrygt. Eleven angiver, at årsagen er, at det er svært at se bilerne. Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Lindenborgvej var tidligere en amtsvej. 5.1 Løsningsforslag Signalregulering af krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej samt hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring det signalregulerede kryds. Der er dog risiko for, at en signalregulering vil reducere kapaciteten i krydset. Dette kan påvirke trafikafviklingen, særligt i perioden hvor vejen skal aflaste motorvejen under ombygning. Fræsede kantlinier skal etableres på strækningen. Det bør vurderes nærmere, om der yderligere kan etableres refleksstriber og/eller baggrundsafmærkning i kurven. 5.2 Økonomi og effekt En signalregulering af krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej vil kunne reducere 660-uheldene. Samtidig vil en hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring det signalregulerede kryds forvarsle en hastighed, der er mere passende på det pågældende sted i forhold til oversigtsforholdene. Fræsede kantlinier er en god løsning, som kan reducere eneuheldene med kørsel ud i grøften. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 2 uheld heraf 0,3 personskadeuheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Signalanlæg og mindre krydsombygning: Ca kr. Fræsede kantlinier: Ca kr. (1 km vej) I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 22 %. 17

18 6. Alfarvejen/Fugletoften (Osted) Beskrivelse Fugletoften i Osted ligger inde i byen. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. På grund af trafikstrukturen i Osted er der meget gennemkørende trafik på vejen. Fugletoften er skolevej for mange elever på både Osted Skole og Osted Fri- og Efterskole. På Fugletoften er der afmærkede parkeringsbåse langs kantstenen i vejens sydlige side. Der er fortov i begge sider af vejen, men ingen cykelfaciliteter. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 3/3 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 3/0 Antal uheld i mørke/tusmørke: 0 Bløde trafikanter har været involveret i alle uheldene. Uheldssituationer: Et uheld med påkørsel af et lille barn, der trådte frem ved en parkeret bil på Fugletoften. To uheld hvor en bilist har overtrådt sin vigepligt og påkørt henholdsvis en cyklist og en knallertkørere i krydset ved Alfarvejen. Uheldshypoteser: Biler kører med for høj fart op imod krydset ved Alfarvejen og overser måske derfor de bløde trafikanter. Krydset er meget bredt og giver mulighed for, at en svingmanøvre kan foretages i god fart. Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted. Skolevejsundersøgelse To elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Der er meget trafik Det er svært at krydse vejen Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. 6.1 Løsningsforslag Der anlægges en hævet flade i krydset ved Alfarvejen. 18

19 På Fugletoften fjernes parkeringsbåsene. Der etableres cykelbaner i begge sider af vejen. Endvidere anlægges der forsætninger med indsnævring til ét kørespor. Forsætningerne skal indrettes med cykelsluser. Det foreslås desuden, at trafikstrukturen i Osted ændres, så Alfarvejen åbnes ud til Hvalsøvej. jf. beskrivelse under økonomi og effekt. Løsningsforslaget kan i princippet udføres uafhængigt af et foreliggende projektforslag som vedrører Byvejen i Osted. Projekterne komplementerer og er i overensstemmelse med hinanden men skal ikke nødvendigvis anlægges samtidigt. 6.2 Økonomi og effekt I krydset ved Alfarvejen kan vigepligten gøres tydeligere, og opmærksomheden på krydsende trafik kan skærpes, ved at etablere en hævet flade. En hævet flade vil samtidig virke fartdæmpende på både Fugletoften og Alfarvejen. De bløde trafikanter får desuden bedre mulighed for at krydse vejen. Fjernelse af parkeringen og brug af det forholdsvis brede vejprofil til cykelbaner i stedet vil øge trygheden for skoleeleverne. En markering af et cyklistareal vil samtidig øge opmærksomheden på cyklisterne. Etablering af forsætninger med indsnævring til ét kørespor vil virke fartdæmpende. Det er vigtigt, at forsætningerne indrettes med cykelsluser, da det ellers vil være til ulempe for cyklisterne. En ændring af trafikstrukturen i Osted, så Alfarvejen åbnes ud til Hvalsøvej, vil betyde væsentlig mindre trafik på Fugletoften, da trafikken kan ledes ad andre veje. Det vil reducere den gennemkørende trafik på Fugletoften, så kun trafik med ærinde til butikscentret eller andre formål i bymidten vil benytte Fugletoften. I myldretidsperioderne - særligt om morgenen - hvor mange skoleelever færdes på Fugletoften vil trafikken dermed opleves mindre utryg og kaotisk. Dette løsningsforslag er dog ikke indregnet i uheldsbesparelserne, anlægsoverslaget og førsteårsforrentningen. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 1,3 uheld heraf også 1,3 personskadeuheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Hævet flade: Ca kr. Fjernelse af parkering, etablering af cykelbaner: Ca kr. Forsætninger (to par): Ca kr. I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 289 %. 19

20 7. Hvalsøvej (Osager) Beskrivelse Hvalsøvej er en af de overordnede trafikveje i kommunen. Der er hastighedsbegrænsning på 80 km/t og igennem Osager 50 km/t. Der er cykelsti langs vejen, og fællessti igennem Osager i begge vejsider. Vejen har et bugtet forløb med forholdsvis skarpe sving og kurver. Ved Osager er der etableret byporte i form af brede midterheller, den ene med stikrydsning. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 4/1 (+ 1 dræbt) Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/0 Antal uheld i mørke/tusmørke: 1 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Tre eneuheld, alle hvor en bilist har påkørt en mast eller et træ. Ét mødeuheld, hvor en bilist er kørt over i modkørendes kørebanehalvdel. Uheldshypoteser: De registrerede uheld indikerer alle, at der køres med for høj fart på strækningen. Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående denne vej. Borgeren påpeger, at vejen ud for nr. 25 har et farligt sving, og der køres med høj fart. Borgeren foreslår bedre skiltning og nedsat fartgrænse. Skolevejsundersøgelse Stedet er ikke udpeget som utrygt i skolevejsundersøgelsen. Tidligere trafikplaner Strækningen er ikke med i nogle af de tidligere trafiksikkerhedsplaner for henholdsvis Lejre og Hvalsø Kommune. 7.1 Løsningsforslag Byportene med midterheller ved Osager ser ud til at være forholdsvis nye, det vil sige etableret i analyseperioden. Det vil formodentlig vise sig at få en effekt på antallet af uheld, der vil ske fremover, at hastigheden bliver sat ned igennem byen. Uden for byområdet sker der flere eneuheld, og borgerhenvendelsen peger på, at vejen har et farligt forløb. Det foreslås derfor, at der udføres en trafiksikkerhedsinspektion, som kan klarlægge vejens trafiksikkerhedsmæssige fejl og mangler. 20

21 Det bør undersøges, om det er muligt at etablere fræsede kantlinier på Hvalsøvej. Det kræver en vejbredde på mindst otte meter. 7.2 Økonomi og effekt Da effekten af en trafiksikkerhedsinspektion kan være svær at forudsige, er der ikke foretaget beregning af, hvor mange uheld løsningsforslaget kan spare. Dermed heller ikke en vurdering af den sparede samfundsudgift og førsteårsforrentningen. Fræsede kantlinier er en effektiv løsning til at reducere eneuheldene med påkørsel af faste genstande i vejkanten. Groft anlægsoverslag: Trafiksikkerhedsinspektion: Ca kr. (1-2 km vejstrækning) Fræsede kantlinier: Ca kr. (1 km vej) I alt: Ca kr. Der er i dag etableret midterheller som byport i hver ende af Osager. Midterhellen som er vist på billedet ligger samtidigt ved en stiudmunding og gør det nemmere for cyklister og gående at krydse vejen. Midterhellen virker både fartdæmpende, markerer byzonen og fungere som stikrydsningshelle. 21

22 8. Bygaden (Kirke Hyllinge) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger inde i byen Kirke Hyllinge. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og randbebyggelse langs vejen. Nordligst er strækningen saneret med en stor hævet flade, der omfatter flere sideveje. Umiddelabrt syd for den hævede flade er der skråparkering i den østlige vejside. Der er mange sideveje og overkørsler til private grunde. Der er ingen cykelfaciliteter på vejstrækningen, først i den sydligste ende lige nord for Ammershøjvej begynder en cykelsti i begge vejsider ud af byen adskilt fra vejen med rabat. Der er fortov i begge sider af vejen. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 7/1 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 2 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Bløde trafikanter involveret i uheld: I alt tre uheld med en blød trafikant involveret. Et højresvingsuheld med en cyklist ved Ammershøjvej. Et uheld med en fodgænger i forbindelse med en bilists bakkkemanøvre ved parkering. En fodgænger ramt af sidespejl på bus. Uheldssituationer: Fire uheld i forbindelse med parkering på Bygaden. Et uheld i krydset ved Hyllingeparken, hvor en bilist overså sin ubetingede vigepligt. Et højresvingsuheld ved Ammershøjvej, hvor bilisten overså cyklisten på cykelstien. Uheldshypoteser: I de to sydligste kryds er uheld sket ved manglende overholdelse af vigepligten. Det kan tyde på, at vigepligtsforholdene ikke er tydelige nok, eller oversigten fra sidevejene ikke er tilstrækkelig. Det kan også skyldes, at der køres med for høj fart på Bygaden. På Bygaden sker der endvidere adskillige uheld i forbindelse med parkeringsmanøvrer. Det kan skyldes, at vejen er for smal til, at parkering er hensigtsmæssig. Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted. Skolevejsundersøgelse Omkring 30 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører stærkt ind til byen fra Karlebyvej 22

23 Der er mange biler og lastbiler Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti De fleste peger på, at krydsene ved henholdsvis Kirkevej og Sæbyvej er farlige. Tidligere trafikplaner Bygaden i Kirke Hyllinge er medtaget som projekt i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Bramsnæs Kommune. Det beskrives, at der er registreret en del uheld, og at flere borgere føler sig utrygge på grund af høj hastighed, meget trafik og vanskeligheder ved at krydse vejen. Det foreslås, at Bygaden udformes som en fartdæmpet trafikvej med 40 km/t og cykelsti/cykelbane. I krydset ved Stationsvej foreslås en rundkørsel, og i krydsene ved Kirkevej og Lillegade foreslås hævede flader. I krydset ved Præstemarksvej foreslås en sikret stikrydsning. I krydset ved Ammershøjvej foreslås en opstramning af krydset i form af kanalisering eller afmærkning. 8.1 Løsningsforslag Det kan overvejes at fjerne skråparkeringen langs Bygaden og etablere alternative parkeringsmuligheder. I krydset ved Ammershøjvej optegnes blåt cykelfelt eller alternativt cykelsymboler. I krydset ved Hyllingeparken anlægges en hævet flade. 8.2 Økonomi og effekt Fjernelse af skråparkeringen ved gadekæret lige syd for Super Best vil kunne begrænse fremtidige parkeringsuheld, og samtidig vil det øge trygheden for bløde trafikanter, der færdes langs vejen. Et blåt cykelfelt eller alternativt cykelsymboler kan gøre cyklisterne mere synlige for bilisterne i krydset ved Ammershøjvej. I krydset ved Hyllingeparken kan vigepligten for sidevejstrafikanterne gøres tydeligere ved at etablere en hævet flade. En hævet flade vil samtidig virke fartdæmpende på Bygaden. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 1 uheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Blåt cykelfelt: Ca kr. Hævet flade: Ca kr. I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 135 %. 23

24 9. Landevejen (ved Dyvelslystvej) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i landzone, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Strækningen omfatter det firbenede, signalregulerede kryds Hvalsøvej/Dyvelslystvej/Landevejen. I tilfarterne på Landevejen er krydset udført med kanalisering, og stopstreger er trukket tilbage. Der er desuden udført afmærkning i form af slips mellem ligeud- og venstresvingsbanerne. På Landevejen er der cykelsti i begge vejsider adskilt fra kørebanen med en rabat. Omkring krydset er der en tankstation, et busstop og enkelte husstande, hvoraf nogle få har udkørsel til Landevejen. Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 6/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/3 Antal uheld i vådt/glat føre: 4 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Tre uheld i forbindelse med svingmanøvre i krydset, heraf to 410-uheld og et 510-uheld. Uheldshypoteser: Uheldene med de venstresvingende i krydset kan skyldes, at der er dårlig oversigt, eller at de ligeudkørende fra sekundærvejen kommer med høj hastighed igennem krydset. 510-uheldet er sket ved rødkørsel, hvilket kan tyde på, at signalet ses for sent, og/eller der køres for stærkt på Landevejen. De øvrige uheld er svære at forklare og snarere et udtryk for tilfældigheder. Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted. Skolevejsundersøgelse Stedet er ikke udpeget som utrygt i skolevejsundersøgelsen. Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Hvalsø Kommune. Landevejen var tidligere en amtsvej. 24

25 9.1 Løsningsforslag Signalet gennemgås i forhold til placeringen af signalstanderne, synligheden af lanternerne samt signalets programindstillinger og detektering. I forhold til de venstresvingende fra sekundærvejen skal det sikres, at oversigtsforholdene til de ligeudkørende udbedres, hvis de ikke er tilstrækkeligt gode. På Hvalsøvej er der en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på grund af tilslutningen til motorvejen. Skiltningen med 70 km/t er placeret i frafarten ved krydset. Det vil være hensigtsmæssigt at inddrage hele krydset i de 70 km/t, hvilket også er et krav ifølge Vejreglerne for nye signalanlæg. Idet en betydelig del af uheldene er sket i vådt/glat føre og mørke, kan der desuden være behov for at opfriske afmærkningen. Alternativt løsningsforslag: Et alternativt løsningsforslag er at ombygge krydset til en rundkørsel, hvilket vil give en fartdæmpende effekt og fjerne venstresvingsuheldene og tværkollisioner. En rundkørsel skal dog vurderes i forhold til de aktuelle trafikmængder. 9.2 Økonomi og effekt En gennemgang og eventuel justering af signalets programindstillinger og detektering kan være nødvendig, da uheld med rødkørsel på grund af høj hastighed på Landevejen til en vis grad kan afhjælpes ved at forbedre detekteringen i et trafikstyret signal. Evt. kan mellemtid øges. Forhold som hastighed, oversigt og signalets synlighed er vigtige at forbedre på dette sted, da strækningen indbyder til høj fart. Desuden ligger Hvalsøvej som en bakke ned mod krydset, hvilket også kan give anledning til, at biler kommer med høj fart mod krydset, og at oversigtsforholdene kan være problematiske. En opfriskning af afmærkningen i krydset vil gøre det lettere for trafikanterne at placere sig rigtigt i krydset ved fx venstresving. Generelt vil krydset også blive tydeligere, især i mørke og vådt føre. Det forventes, at projektet kan medføre en reduktion på ca. 1,5 uheld heraf 0,5 personskadeuheld. Det svarer til, at samfundet undgår en udgift på ca kr. over en 5-årig periode. Groft anlægsoverslag: Gennemgang og justering af signal: Ca kr. Skiltning: Ca kr. Opfriskning af afmærkning: Ca kr. I alt: Ca kr. Førsteårsforrentning: 86 %. Alternativt anlægsoverslag: Rundkørsel: Ca kr. 25

26 10. Skolevej og stisystem ved Hvalsø Skole Beskrivelse Skolevej i Kirke Hvalsø forløber i øst-vestlig retning fra Hovedgaden og frem til selve skolen. Cirka midt på krydser vejen Søvej. På strækningen ved skolen er der parkering vinkelret på kantstenen i den sydlige side af vejen. Bag parkeringen er der fortov, hvor eleverne kan færdes. I den nordlige side af vejen forløber en cykelsti langs musikskolens og bibliotekets lokaler. Denne sti hænger sammen med den sti, der forløber ved søen. Hvor stien ved søen munder ud, er der desuden anlagt en lille hævet flade som stikrydsning. Det er den eneste fartdæmpende foranstaltning på vejen. Uheld Der er kun sket to uheld inden for analyseperioden. Et materielskadeuheld hvor en knallert i forbindelse med overhaling påkørte en bil, der var ved at svinge ind i en p-bås. Et personskadeuheld med alvorlig personskade hvor en bil under venstresving påkørte en modkørende knallert. Begge uheld er sket på Skolevej, i mørke. Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående dette sted. Borgeren påpeger, at der er en fejlagtig og farlig afmærkning af stien ud for Alléhuset. Der er desuden meget trafik på Skolevej om morgenen. Borgeren foreslår en udbedring af afmærkningen samt bedre afsætningsforhold og indkørselsforbud om morgenen ved Søvej (beboere og afsætning af skolebørn tilladt). Skolevejsundersøgelse Omkring 15 elever peger på, at Skolevej er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører med høj fart Der er mange biler Der er et farligt kryds (ved Søvej) Bilerne holder ikke tilbage (ved Søvej og Hovedgaden) Skolebestyrelsen påpeger angående Skolevej: Meget trafik Biler parkerer på fortov Begrænset plads til cyklister Uklar afmærkning hvor skolestien møder Skolevej Cykelstien fra søområdet ender blindt når stien møder Skolevej Farlige situationer ved afsætning af børn Skolebestyrelsen foreslår, at Skolevej lukkes så tæt på Søvej som muligt (beboerkørsel og kørsel til institution tillades). Der etableres Kiss and Ride for enden af gavlen på hallen. De p-pladser, der forsvinder på Skolevej, kan eventuelt etableres bag ved hallen. 26

27 Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Hvalsø Kommune Løsningsforslag Hvis skolen ikke har en trafikpolitik anbefales det, at der udarbejdes en sådan. I trafikpolitikken ses der blandt andet nærmere på afsætningsforholdene, og der formuleres en politik for, hvordan færdsel til og fra skolen skal foregå. Dårlig eller manglende afmærkning på vejen skal udføres. Desuden trænger vejen og den hævede flade, hvor stien fra søområdet munder ud, til en generel renovering Økonomi og effekt Da der er sket så få uheld, er der ikke foretaget beregning af, hvor mange uheld løsningsforslaget kan spare. Dermed heller ikke en vurdering af den sparede samfundsudgift og førsteårsforrentningen. Groft anlægsoverslag: Trafikpolitik og vejrenovering: Ca kr. Eksempel på skolevejspatrulje 27

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk Hvidvre Kmmune Uheldsanalyse af lkaliteter NOA. februar UVH/mkk Indledning I frbindelse med Hvidvre Kmmunes målrettede arbejde fr at mindske antallet af dræbte g tilskadekmne, er der udpeget srte pletter.

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv.

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv. Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr. Over 400.000 kr. af disse går

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev.

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev. N O T A T Til Frederikssund Kommune Att. Wael El-Mahmoud Fra Andersen & Grønlund RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN GRØNLUND ApS Dato 2017-09-12 Rev. - Initialer ABJ Sag 1729 J.nr. Notat Email abj@ag-aps.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere