Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl."

Transkript

1 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR) er en del af ledelsesberetningen i sparekassens årsrapport for Redegørelsen dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten Frøs Herreds Sparekasse har gennem mange år haft fokus på samfundsansvar, hvilket er synligt gennem sparekassens idégrundlag: Frøs Herreds Sparekasse er et selvstændigt pengeinstitut, hvor ingen aktionærer skal have udbytte. Vi koncentrerer vores kræfter på at betjene vores kunder på den bedste måde og fremme vækst og beskæftigelse i lokalområdet. Frøs Herreds Sparekasses politik for samfundsansvar Frøs Herreds Sparekasse har udarbejdet en CSR politik omhandlende samfund, lokalt engagement, arbejdspladsen, miljø, forskelsbehandling og kønskvotering. Sådan omsætter vi vores politik til handling og opnåede resultater Samfund og lokalt engagement Som selvstændigt pengeinstitut lader vi penge blive og arbejde i lokalsamfundet. Frøs støtter vækst og sunde initiativer. Det betyder bl.a., at Frøs afsætter penge til at skabe nye arbejdspladser, bevare bestående, hjælpe iværksættere og give virksomheder mulighed for at låne penge til en meget fordelagtig rente. Frøs afsætter puljer til erhvervslivet og giver første gangs huskøbere mulighed for at komme ind på boligmarkedet. Desuden afholder og støtter Frøs Herreds Sparekasse en række arrangementer til gavn for lokalsamfundet. Støtte til sport og lokalområdet Frøs Herreds Sparekasse støtter ca. 150 sportsklubber og foreninger gennem sponsorater. Vi har en målsætning om at støtte sunde initiativer og vækst i lokalområdet. Sponsorater er et vigtigt element i denne målsætning. Et aktivt foreningsliv betyder meget for de små samfund, således at det er attraktivt at bo og arbejde i området. Det skaber fællesskab og trivsel, hvorfor Frøs vælger at støtte mange klubber og foreninger. Hvert år uddeler Frøs Herreds Sparekasse lederpriser i alle de områder, hvor sparekassen har en afdeling. Denne pris gives til en frivillig leder, der har ydet en stor indsats i en klub eller forening. Desuden afholder Frøs en række motionsløb og andre stævner, der gavner sundheden og fællesskabet.

2 Skoler og viden For at støtte uddannelse og øge viden i lokalområdet har Frøs Herreds Sparekasse løbende praktikanter fra folkeskolen og fra finansøkonomstudiet. Frøs samarbejder med både folkeskoler, handelsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner og stiller gerne medarbejdere til rådighed i form af foredrag og bidrag i den generelle undervisning. Viden er ligeledes afgørende for at drive en sund virksomhed. Derfor afholder Frøs Herreds Sparekasse jævnligt seminarer med fremtrædende deltagere. Vækst og udvikling For at støtte væksten i lokalområdet laver Frøs igen en vækstpakke på samlet 600 mio. kr. til attraktiv finansiering for både privat og virksomheder. Formålet er blandt andet at skabe og fastholde arbejdspladser i vores lokalområde via en pulje på 100 mio. kroner til DreamVækstlån. Sunde virksomheder og udvikling skabes af ildsjæle. Derfor anerkendte alle medarbejdere i Frøs Herreds Sparekasse andre ildsjæle i vores lokalområde i forbindelse med vores kåring i 2011 som Europas bedste arbejdsplads, netop for at sætte fokus på de gode initiativer og indsatser mennesker gør. Boligmarkedet Det er svære tider på boligmarkedet, hvilket også har stor indflydelse på væksten i Danmark. Derfor indeholder vækstpakken ligeledes puljer, som skal sætte gang i boligmarkedet. Frøs har med vækstpakken afsat en pulje med Byggekredit, hvor puljen er 75 mio. kr. til kunder, der ønsker at bygge nyt eller udvide bestående bolig. Derudover er der afsat en pulje på 75 mio. kr. til attraktiv finansiering til udskiftning eller anskaffelse af bil. Almen samfundsudvikling Af øvrige tiltag kan nævnes støtte til Kræftens Bekæmpelse ved deres kampagner. Frøs ansætter ligeledes medarbejdere på særlige vilkår, i arbejdsprøvning og fleksjob. Medarbejdere Visionen er: Vi vil af vores kunder og medarbejdere opfattes som det mest attraktive pengeinstitut. Det betyder i forhold til medarbejderne, at de bliver værdsat og mærker en sand interesse. Frøs interesserer sig for medarbejdernes udvikling og trivsel. Vi deltog indtil 2011 i Great Place to Work Institute undersøgelse omkring Danmarks bedste Arbejdspladser. I maj 2011 blev Frøs Herreds Sparekasse kåret som Europas bedste arbejdsplads. Vi har årlige medarbejdertilfredshedsmålinger, som bliver fulgt op af handlingsplaner, der skal styrke trivsel i de enkelte afdelinger. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling og alle medarbejdere har månedssamtale med deres nærmeste leder for at støtte op om den enkeltes udvikling. Under samtalen drøftes medarbejderens performance og potentiale, således medarbejder og leder gensidig kan afstemme forventninger og indsatser.

3 Fastholdelse af medarbejdere For at fastholde medarbejderne, reducere sygefravær og øge den generelle medarbejdertilfredshed har Frøs iværksat en række tiltag for at skabe et godt arbejdsmiljø. Dette sker gennem information, og den øverste ledelse er i tæt kontakt og dialog med medarbejderne. Når der laves strategiarbejde inddrages medarbejderne og bliver hørt på områder, der har indflydelse på deres arbejde. Sparekassen har en seniorpolitik, hvor medarbejdere over 58 år har mulighed for nedsat arbejdstid. Såfremt en medarbejder har personlige problemer stiller Frøs en coach til rådighed. Der er en misbrugspolitik, der tager hånd om medarbejdere, der har et misbrug i form af tilbud om afvænning og personlig rådgivning. Trivsel og sundhed Frøs Herreds Sparekasse har en livsstilspolitik, der omfatter kost og velvære, motion og rygning. Dette understøttes af en personalepolitik, der har fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Frøs har årlig kampagne med fokus på sundhed, konditest, motion eller lignende for at inspirere medarbejderne til motion og kost. Desuden kan alle medarbejdere få et rygestop kursus eller støtte til vægttab og kostomlægning. Der er frugtordning i alle afdelinger og mulighed for betalt fysioterapi i arbejdstiden. Ved stress og sygdom støtter Frøs Herreds Sparekasse medarbejderen, og der er mulighed for psykologbehandling og samtaler med nærmeste leder, samt personalechef. Det seneste år, har Frøs Herreds Sparekasse benyttet sig af intensive forløb, som for medarbejdere med stress hurtigere vender tilbage til arbejdet. Sundhedsforsikring bliver betalt for både medarbejderen og ægtefællen. Det betyder, at hele husstandens børn ligeledes er omfattet af forsikringen. Alle medarbejdere har månedlige samtaler med deres nærmeste ledere, således forventninger løbende bliver afstemt. Kompetenceudvikling og uddannelse Frøs Herreds Sparekasse lægger stor vægt på kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne. Der er udarbejdet et kompetencegitter til alle arbejdsfunktioner i Frøs. Det betyder, at forventningerne kan afstemmes mellem leder og medarbejdere til kompetenceniveau. Alle kan til enhver tid se, hvilke udviklingsmuligheder de har og hvilke krav, der stilles til den enkelte jobprofil. Som en del af den årlige udviklingssamtale kan medarbejderne udfylde en 5 års plan og en personlig udviklingsplan. Disse planer udarbejdes i samarbejde med nærmeste leder og personalefunktionen. For generelt at øge kompetencerne i Frøs Herreds Sparekasse har vi etableret Frøs Akademiet, hvor vi uddanner medarbejder årligt indenfor forskellige områder. Vi har kørt et hold med henblik på at udvikle ledere og i 2015 starter et Frøs Akademi for den kompetente rådgiver. Alle medarbejdere tilbydes også personlige udviklingskurser. For at skabe større balance mellemarbejdsliv og privatliv tilbydes medarbejderne et kursus med deres ægtefæller, hvor de får en større bevidsthed om personlige værdier og hvad der har betydning for deres egen trivsel.

4 Forskelsbehandling og kønskvotering Frøs Herreds Sparekasse har udarbejdet en politik i forhold til forskelsbehandling og kønskvotering. Vi arbejder efter vores værdier tillid, troværdighed, respekt og engagement og i dette ligger, at vi til enhver tid vil forsøge at opretholde en lige fordeling af mænd og kvinder, idet vi tror på, at samarbejdet fungerer bedst, når begge køn er ligeligt fordelt. Ved rekruttering opfordres alle til at søge uanset køn, etnisk oprindelse eller religion og vi søger altid at ansætte den bedst kvalificerede. Den kønsmæssige fordeling blandt sparekassens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør for tiden 5 mænd og 1 kvinde. Bestyrelsen har udpeget yderligere 2 medlemmer, henholdsvis 1 mand og 1 kvinde. Derudover har medarbejderne valgt 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, som i øjeblikket er 2 mænd. Det er bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køn over tid bringes over 30 pct. På direktørniveau har Frøs Herreds Sparekasse 14 direktører, hvoraf 12 er mænd og 2 er kvinder. Desuden har vi 15 chefer, hvoraf 11 er mænd og 4 er kvinder. Det er ligeledes vores målsætning, at andelen af det underrepræsenterede køn øges fra det aktuelle niveau til 30 pct. inden år Kerneforretning Frøs Herreds Sparekasse lægger stor vægt på etik og ansvarlighed i forbindelse med udlån og investeringer. Derfor har Frøs en konservativ kreditpolitik, som skal sikre både kunderne og Frøs Herreds Sparekasse en tryg fremtid. Totalrådgivningssamtaler - og for erhvervskunderne samarbejdsmøder - er basis for en seriøs rådgivning, hvor rådgiverne får indblik i kundernes økonomi og derigennem anbefaler de løsninger, der passer til den enkeltes behov. Bl.a. indlånsoverskud og god soliditet betyder, at Frøs Herreds Sparekasse er et solidt pengeinstitut, der ikke har haft brug for bankpakke II. Dette er ligeledes et udtryk for, at sparekassen ikke har spekuleret i ejendomme og andre mere risikable forretninger. Derudover er sparekassen godt rustet til at imødegå fremtidens likviditetskrav. Miljø Frøs Herreds Sparekasse har fokus på at gennemføre ressourcebesparende foranstaltninger. Ved ombygninger og anden vedligeholdelse skifter vi til LED belysning, der nedsætter sparekassens generelle strømforbrug. Vi overvåger strømforbruget i alle afdelinger, og udskifter i samarbejde med energi konsulent (elektriker) til nye LED belysningskilder. Vi køber IT udstyr der er mærket ENERGY STAR, hvilket sikrer os markedets laveste strømforbrugende udstyr. Vi har installeret "sluk alt" funktioner i vores afdelinger, der sikrer at der står et min. af "stand-by" enheder tændt efter lukketid. Der er installeret DVALE funktioner på alle skærme og PC'er i sparekassen, hvilket sætter IT systemerne på "stand-by" ved inaktivitet. Der sker løbende efterisolering af vore afdelinger - herunder loft isolering, udskiftning til energi vinduer mv.

5 Sparekassen anvender ventilationsanlæg, der går på "nat-drift" og følger udvendige temperaturer for at minimere strømforbruget. Affald Afskaffelse af udtjent IT udstyr sker gennem miljøcertificerede partnere, der sikrer at højest gældende miljøkrav overholdes. Papir og andet affald sorteres. Papiret sendes til genbrug. Ansvar Frøs Herreds Sparekasses indsats i forhold til samfundsansvar er forankret i hele virksomheden, men i det daglige arbejde organiseres større aktiviteter i samarbejde mellem direktionen og lederne, der koordinerer.

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 4 2. Aktiviteter og mål i 2014... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S

Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S Gyldig fra: 10.maj 2012 Version: 1.1 Side: 1 af 7 side(r) Corporate Social Responsibility (CSR) i Christiansen & Essenbæk A/S Baggrund CSR betyder konkret for os, at vi ud fra vores kernekompetencer og

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere