4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch"

Transkript

1 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status på Brugerrådets reviderede vedtægter 3. Sejladskontrol 2014 v./ Majbritt Kjeldahl Lassen Orientering om den kommende sejladskontrol 4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 5. Brugerrådets medlemmer v./ Jørgen Jørgensen Sekretariatet modtager af og til anmodninger om optagelse i Brugerrådet. Valg af medlemmer drøftes. 6. Orienteringsbrev om ulovlig udlejning v./ Majbritt Kjeldahl Lassen På sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen efterspurgte kanoudlejerene et entydigt brev om ulovlig udlejning. Udkast til brev præsenteres (bilag 1) 7. Eventuelt v. / Jørgen Jørgensen Bilag: Bilag 1: Udkast_Orienteringbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen s sekretariat

2 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Deltagende medlemmer Jørgen Jørgensen Morten Fischer Jørgensen Hanne Wind-Larsen Christian Overgaard Christensen Maibritt Langfeldt Sørensen Lars Møller Bo Karlshøj Riis Christian Bruun Bundesen Knud Erik Hesselbjerg Jens Szabo Jan Karnøe Bo Vestergaard Karsten Lunde Kristiansen Willi Dupont Jeppe Bo Nielsen Keld Grosen Jensen Peter Just Olaf Møller Anni Nørskov Mørch Majbritt Kjeldahl Lassen Organisation Randers Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Naturstyrelsen Dansk Forening for Rosport Danmarks Sportsfiskerforbund Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen Friluftsrådet Turisterhvervet Politiet Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Naturfredningsforening Gudenåkomitéens sekretariat Gudenåkomitéens sekretariat Fraværende medlemmer Christian Halgreen Ole Lund Svendsen Lars Johan Jensen Leo Nielsen Organisation Dansk Kano- og Kajakforbund DGI Lodsejerforeningen Motorbådsklubberne s sekretariat

3 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. For læsbarhedens skyld, vil Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen i referatet stå nævnt som Brugerrådet. Ad 1) Velkomst og præsentation Jørgen Jørgensen, ny formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, bød velkommen til Brugerrådets første møde i Jørgen Jørgensen er Chef for Natur og Vand, Teknik & Miljø, og Chef for Gudenåkomitéens Sekretariat. Gudenåkomitéens Sekretariat, der varetager sekretariatsfunktionen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, har i 2014 og 2015 adresse i. Sekretariatet flytter kommune hvert andet år, idet det fysisk følger formandskommunen for Gudenåkomitéen. Der bydes velkommen til Keld Grosen Jensen, Vicepolitikommissær ved Midt- og Vestjyllands politi, der erstatter Jens Pedersen som politiets repræsentant i Brugerrådet. Keld Grosen Jensen er fysisk placeret ved Lokalpolitistationen i Silkeborg. Ad 2) Brugerrådets vedtægter Jørgen Jørgensen orienterede om status på Brugerrådets reviderede vedtægter. På sidste Brugerrådsmøde (12. november 2013) blev der fortalt, at de endelige vedtægter kunne fremlægges på Brugerrådets første møde i 2014 efter en yderligere revision. Der præsenteredes på dette møde ikke reviderede vedtægter. s jurist har haft kigget på materialet og det vurderes, at revisionen af vedtægterne skal ske sideløbende med revisionen af Gudenåkomitéens vedtægter, hvilket er en tidskrævende proces. Arbejdet i Gudenåkomitéen og Brugerrådet skal hænge sammen og forholdet mellem dem være juridisk korrekt. Derudover skal Gudenåkomitéen orienteres som vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne skal efterfølgende godkendes i alle 7 Gudenåkommuners byråd/udvalg. Det vil derfor først være muligt at præsentere forslag til reviderede vedtægter for hhv. Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og Gudenåkomitéen i de respektive fora ultimo Ad 3) Sejladskontrol 2014 Majbritt Kjeldahl Lassen og Keld Grosen Jensen orienterede om den kommende sejladskontrol. Kontrollen i sidste sejladssæson var, som det blev fortalt på Brugerrådsmødet 12. november 2013, den hidtil mest omfattende, og den afslørende at det var noget at komme efter. Kontrolindsatsen i den kommende sejladssæson bliver derfor af mindst samme omfang. På sidste Brugerrådsmøde blev der fra medlemmernes side fremsat ønske om mere synlighed fra myndighedernes side og at kontrollen kunne ske på tidspunkter udenfor normal arbejdstid. Motorbådenes s sekretariat

4 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. hastigheder blev oplevet som et problem og folk sejlede typiske for stærkt hen under aften og i weekenderne. En del af de kontroller, der udføres i Gudenåsystemet sker i samarbejde mellem Politiet og kommunerne langs Gudenåen. For at koordinere og ensrette indsatsen på tværs af kommunerne og de 3 politikredse, Gudenåen gennemløber, afholdtes der et møde i starten af Inden mødet, havde Gudenåkomitéens Sekretariat kontaktet i alt 21 roklubber, bådelaug, kajak og motorbåds- og sejlklubber langs Gudenåens vande for at bede om input og ønsker til sejladskontrollen. Der blev efterlyst specielle forhold, som eventuelt ikke blev adresseret med den nuværende kontrol samt forslag til alternative kontroltidspunkter. De indkomne forslag blev medtaget til mødet, og sammen med inputtet fra Brugerrådet bliver de inkorporeret i den del af sejladskontrollen 2014, der involverer Politiet. Politiets repræsentant, Keld Grosen Jensen, fortalte kort hvordan kontrollerne foregår for Silkeborg området. Marine hjemmeværnet deltager med personel og materiel sammen med det MARSIPOl uddannede personel fra Politiet. Laserkontrol af for hurtigt sejlende både har vist sig at være umuligt at gennemføre i praksis, da man mangler lodrette flader af sigte laseren mod. Politiet anvender derfor fotografier i kontrollen. Ud fra enten bådnummer eller nummer på trailer kan ejeren af båden efterfølgende kontaktes og sigtes for hastighedsovertrædelse. Der blev opfordret til tage fotos af fartssyndere og anmelde dem via politiets mailadresse (findes på f.eks. for Midt- og Vestjylland Man skal være klar over, at man vil blive bedt om at møde op i retten for at redegøre for sin anmeldelse. Her er enten viden om både og hastigheder (f.eks. hvis man selv er sejler) eller fotodokumentation vigtig. Det er også muligt at ringe på 114, hvorefter Vagtcentralen vil prioritere, hvad der skal gøres ved anmeldelsen. Alle anmeldelser registreres på døgnrapporten, og hvis der kommer mange anmeldelser i løbet af sejladssæsonen, vil Politiet kunne øge antallet af kontroller som konsekvens heraf. Denne mulighed blev hilst velkommet af Jens Szabo (Dansk Forening for Rosport), der oplevede, at der på strækningen Ry- Svejbæk allerede var problemer med for hurtigt sejlende motorbåde og der er en forventning om, at Pinsen vil lokke flere til. Gæstebåde opleves stadig som værende skyldige i fartovertrædelser i højere grad end lokale både. Peter Just (DOF) spurgte ind til, hvad man skulle gøre for at anmelde f.eks. en gæstesejlede motorbåd, der ikke bar det påkrævede gæstenummer. Mulighederne er begrænsede, hvis man sidder på vandet, men er der mulighed for at anmelde nummeret på bådtraileren, kan Politiet f.eks. afsende en patrulje. Jens Szabo oplyste om en funktionsfolder, der med en positiv tilgang og billedmateriale fortæller om fartproblematikken. Folderen er blevet til i et samarbejde mellem Ry Roklub, Ry Bådelaug og Skanderborg Kommune, og kunne også tænkes runddelt de dage, hvor politiets kontroller finder sted. Der vil i 2014 igen være kontroller ud over de kontroller, der involverer Politiets deltagelse udover planlagte sejladskontroller, vil der bliver kontrolleret når kommunens folk er på vandet i andre ærinder, og der bliver krydskontroller (administrativ kontrol via motorbådsregisteret). s sekretariat

5 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Fokus i kontrollerne er ikke udelukkende fartsyndere - de sejlende skal også huske redningsvesten, og er man i motorbåd, skal man have et gyldigt bådregistreringsnummer. Fortøjrede både og fartøjer ved teltpladser og private søgrunde er også i søgelyset. Der er også fortsat fokus på ulovlig kanoudlejning. Ad 4) Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan Anni Nørskov Mørch orienterede om projektet Vandvejen (tidligere Blå Sti) og Gudenå Helhedsplanen. Gudenåkomitéen er initiativtager til projekt Vandvejen. OplevGudenaa har støttet projektbeskrivelsen og har søgt Nordea-fonden om midler til realisering. Partnerskabet Vandvejen har til formål at lave en sammenhængende vandvej med gode faciliteter, formidling og tilgængelighed før, under og efter en sejltur på Gudenåen. Partnerskabet dækker over 8 kommuner (Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner) Foreningen VisitGudenaa (dannet af VisitViborg, VisitRanders, Turisme Silkeborg, VisitSkanderborg, VisitJuelsminde, VisitHorsens og Favrskov Kommune), kanoudlejerne på Gudenåen, de sejlende på Gudenåen (kano, kajak, ro- og motorbåde) + Danmarks Naturfredningsforening og FR. Derudover er Bendt Nielsen tilknyttet partnerskabet som konsulent. Partnerskabet holder sit 4. og sidste møde juni Målet er efter dette møde at kunne præsentere et produkt, der har kortlagt faciliteterne langs Gudenåen og identificeret brugergrupperne. Dette idékatalog med tilhørende budget kunne bruges som en løftestang for andre til at hente finansiering ved at fungere som bilag til ansøgningerne. En anbefalet tjekliste ved anlæggelse af faciliteter lang Gudenåen er en del af dette idékatalog, der også vil indeholde anbefalinger om skiltning og information om mulige samarbejdsrelationer. Vandvejen bliver videreformidlet til Gudenåkomitéen og dermed kommunerne via GudenåHelhedsplanen. Lars Møller (Skanderborg Kommune) efterspurgte muligheden for at få Fuldbro Mølle med Vandvejen. Selv om økonomien var en hurdle, var man langt med planer om et langt styg, der ville være sejlbart en del af året samt rasteplads og træksti. Anni Nørskov Mørch oplyste, at der naturligvis var plads til Fuldbro Mølle i Vandvejen. Jens Szabo, der ikke deltog under dette punkt, har efterfølgende præciseret, at roerne ikke kunne acceptere, at Tåning Å ikke ville være passable en del af året. Lars Møller har 14. maj 2014 rundsendt en skrivelse til bl.a. medlemmerne af Brugerrådet, der forklarer nærmere om Fuldbro Mølle projektet. Her præciseres det, at der er tale om, at Skanderborg Kommune var langt med forundersøgelse af mulighederne for passageløsning ved Fuldbro Mølle. Modellen, der forventes anbefalet, er et langt styg, der ville være passabelt en del af året for mindre fartøjer (når der er vand nok), en tilknyttet træk/overbæringssti med båd/kanovogne (åben hele året) samt en rasteplads ved strygets øverste ende. s sekretariat

6 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Ad 5) Brugerrådets medlemmer Jørgens Jørgensen oplyste, at Sekretariatet har modtaget en telefonisk henvendelse vedr. optagelse i Brugerrådet eventuelt som tilforordnet. Tidligere anmodninger om optagelse var blevet afvist med begrundelsen, at de er repræsenteret af et andet af Brugerrådets medlemmer. Brugerrådet har tidligere (8. maj 2013) diskuteret behovet for at ændre reglerne (det blev drøftet, om der er behov for at ændre på reglerne, så medlemmets tid i brugerrådet er begrænset til en periode, ligesom det blev drøftet, om der skal åbnes mulighed for, at flere medlemmer kan optages fra samme område). Beslutningen var, at medlemmerne selv har ansvaret for at afklare medlemsskabet med baglandet, herunder at drøfte udskiftning af repræsentanten og suppleanten, hvis der er ønske om det. Det blev understreget, at Brugerrådets medlemmer skal sørge for at de reelt repræsenterer deres bagland (udsende referater). Knud Erik Hesselbjerg opfordrede de øvrige medlemmer af Brugerrådet til at sende et link til det sted på Gudenåkomitéens hjemmeside, hvor referaterne for Brugerrådets referater ligger, ud til deres baglande. I forbindelse med vedtægtsrevision overvejes formuleringen om medlemskab, da det er uhensigtsmæssigt med en eksklusiv liste. Det skal naturligvis holdes for øje, at Brugerrådet er arbejdsdygtigt og at der en nogenlunde rimelig repræsentation. Geografisk spredning kunne være et kriterium. 6. Orienteringsbrev om ulovlig udlejning Majbritt Kjeldahl Lassen fortalte om baggrunden for det nye orienteringsbrev om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen. På sidste møde i Brugerrådet (12. november 2013) efterspurgte kanoudlejerne et kort og entydigt brev om ulovlig udlejning. Et sådant brev er tidligere blevet fremsendt til spejderforeninger, skoler, fritidsordninger o.l. langs Gudenåen. Sekretariatet har lavet et udkast til et kort og entydigt orienteringsbrev. Der var tilslutning til brevets indhold, dog ønskede Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen en tilføjet sætning om, at udlån af kanoer var at regne som ulovlig udlejning. Sekretariatet lovede at overveje tilføjelsen og efterfølgende undersøgt spørgsmålet. Konklusionen er at kommunerne ikke har hjemmel til at forbyde private, skoler, foreninger o.l. at udlåne deres kanoer med mindre, der er penge involveret i udlånet (f.eks. gebyr for vedligehold eller andet). Hertil kommer at en sådan restriktion også vil stride mod intentionerne i friluftspolitik o. lign. i en række kommuner. Brevet vil efter endelig godkendelse i Gudenåkomitéen blive lagt på Gudenåkomitéens hjemmeside. Placeringen af brevet vil blive forbedret på Gudenåkomitéens nye hjemmeside, der forventes klar medio Knud Erik Hesselbjerg påpegede at beslutningsproces var lang, når materiale skal forbi Gudenåkomitéen hver gang. Jørgen Jørgens forklarede, at Brugerrådet er et rådgivende organ, der ikke har s sekretariat

7 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. beslutningskompetence, så fremgangsmåden er derfor nødvendig og den mulighed Brugerrådet har for at øve indflydelse på beslutningerne. 7. Eventuelt Jørgen Jørgensen lavede en opsamling fra sidste Brugerrådsmøde, hvor Lars Johan Jensen Lodsejerforeningen) på sidste Burgerrådsmøde efterspurgte juridisk viden om, hvem har ansvaret, hvis folk er faldet i vandet i Mossø? Er det lodsejeren, der har jord ned til vandet, der har ansvar for at redde personen? Sekretariatet har undersøgt sagen hos s jurist. Der er ingen juridisk forpligtigelse, kun en menneskelig. På sidste møde blev der orienteret om, at der skal udvikles nye hjemmesider til udlejnings- og motorbådsregistrering. I den forbindelse skulle der oprettes en fokusgruppe med deltagelse fra fartøjsudlejerne og motorbådejerne. Så vidt vi kan se, mangler der stadig 2 repræsentanter fra motorbådsejerne. Det kan eventuelt skyldes, at Sekretariatet er flyttet til årsskiftet og mailen er gået tabt i den proces. Hvis der ikke er valgt 2 personer til det formål, bedes dette gøres og meldes tilbage til sekretariatet så hurtigt så muligt. IT fokusgruppen forventes at blive inddraget til efteråret til brugertests. Ønsker til ændrede og nye funktionaliteter kan fremsendes til Sekretariatet løbede. Der har været en forespørgsel ang. et offentligt kanoisætningssted i. er i øjeblikket i gang med at udbygge det offentlige kanoisætningssted, der allerede er ved Bjerringbro. Lars Møller (Skanderborg Kommune) orienterede om et klistermærke, som kan erhverves gratis på TrygFondens hjemmeside. Mærkatet kan udfyldes med vandfast pen med informationer om navn/telefonnummer, og kan tjene til at identificere en herreløs båd. Det kan være en hjælp at kunne ringe til folk, inden en dyr redningsaktion iværksættes. Og ejere af stjålne både kan få en god opringning. Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen påpegede, at kanoindberetningssiden trænger til en opdatering især indberetningsdatoer og listen over kanoisætningssteder var forældet. Sekretariatet lovede at se på sagen. Foreningen af Kanoudlejere ved Gudenåen ønskede ligeledes et sted, hvor man kan se nye faciliteter og projekter omkring åen en slags Gudenåens nyhedsbrev. Anni Nørskov Mørch oplyste, at der arbejdes med ønsket om et nyhedssite på Gudenåkomitéens nye hjemmeside. Knud Erik Hesselbjerg foreslog, at man kunne tilmelde sig information herfra som et almindeligt nyhedsbrev. Maibritt Langfeldt Sørensen oplyste, at den primitive teltplads ved Kongensbro ikke var på den nye kanofolder (uddelt på mødet), da klagefristen ikke var overstået på folderens trykningstidspunkt. Brugerrådet var ikke fuldtalligt til dette møde. Jørgen Jørgensen orienterede om, at hvis fremmødet fremover var ringe, forbeholdtes retten til at aflyse mødet. Sekretariatet overvejer at kontakte de medlemmer af Brugerrådet, der aldrig dukker op til Brugerrådets møder, med henblik på en tilkendegivelse af fortsat s sekretariat

8 30. april 2014 kl ,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. deltagelse - evt. i form af ny repræsentant. Mødets dagsorden var ikke fyldig, og der blev opfordret til, at Burgerrådets medlemmer indsendte forslag. s sekretariat

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere