Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010"

Transkript

1 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig Karin Fenger Ellekrog, Afdeling L og P 1

2 Indledning Århus Universitetshospital, Århus Sygehus uddanner social og sundhedsassistentelever i deres første praktik periode. For mange af eleverne er det første gang de stifter bekendtskab med et sygehus, såvel med arbejdet på en sygehusafdeling. Til at varetage uddannelsesforløbet i de enkelte sengeafsnit, er der på hvert afsnit, der modtager social og sundhedsassistentelever, ansat en praktikvejleder, der er ansvarlig for elevens praktik periode i det enkelte afsnit. Praktikvejlederens faglige baggrunde er enten en uddannelse, som social og sundhedsassistent eller sygeplejerske med et grundlæggende kendskab til uddannelsen og afdelingens speciale. Derudover har praktik vejlederen et praktikvejleder kursus 1, der udbydes af Social og Sundhedsskole 2, hvorfra eleverne kommer. Disse kurser har en varighed af ca. 10 dage. Til sammenligning kan det nævnes, at de kliniske vejleder, der varetager vejledningen af de sygeplejestuderende under deres kliniske undervisning, skal have pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst en 1/6 diplomuddannelse 3, af 6 ugers varighed. De personer, der søger inde på social og sundhedsassistent uddannelsen, har en mangfoldig baggrund. Det kan være unge mennesker der, efter endt skolegang, har gennemgået det grundlæggende indgangsforløb og efterfølgende social og sundhedshjælperuddannelsen. Det kan også være personer, der har arbejdet inden for sundhed og omsorg, både som ufaglært og som social og sundhedshjælper gennem flere år eller personer med anden faglig baggrund og identitet, som søger nye veje. Derudover viser en handlingsplan for øget gennemførsel fra Social- og sundhedsskolen i Århus, at der er flere med en anden etnisk baggrund end dansk, der søger ind på uddannelsen end tidligere 4. Denne mangfoldighed blandt social- og sundhedsassistenteleverne viser erfaringsmæssigt at give mange udfordringer for praktikvejlederen, såvel menneskelige som pædagogiske. Som uddannelsesansvarlige sygeplejersker oplever vi, at vi i højere grad nu end tidligere bliver kontaktet af praktikvejlederne vedrørende problemer, der har en mere social karakter end pædagogisk karakter, hvilket medfører en større pædagogisk udfordring. I perioden efteråret 2007 til efteråret 2008, blev der udarbejdet en rapport af uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tina Kramer og Jytte Troldborg. De undersøgte de kliniske vejlederes vilkår og krav for vejledning på Århus Sygehus. Denne rapport viste, at der som udgangspunkt, ikke altid var overensstemmelse i mellem de krav, der stilles og de vilkår, der reelt var for vejledning 5 1 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus modtager social og sundhedsassistent elever fra Social og Sundhedsskolerne i Århus og Silkeborg. 3 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 4 Handlingsplan for øget gennemførsel, social og sundhedsuddannelserne 2010, Århus Social og sundhedsskolen. 5 Klinisk vejleders vilkår for vejledning af sygepleje studerende på Århus Sygehus,

3 Som en forlængelse af denne rapport vil det derfor være interessant at se på vilkårene for praktikvejlederne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Formålet vil derfor være at undersøge, hvordan praktikvejlederne oplever deres muligheder og vilkår for vejledning af social- og sundhedsassistentelever. Metode Opgavens struktur Vi vil ved hjælp af et fokusgruppeinterview med praktikvejledere fra forskellige afsnit på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus prøve at afdække, hvilke muligheder og vilkår, der er for praktikvejlederne. Vi valgte at anvende grounded theory som analysemetode for fokusgruppe interviewet og udarbejdede et spørgeskema. Vi vil endvidere diskutere vores fund i forhold til, om der er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til praktikvejlederne via Retningslinier for praktikuddannelsen også kaldet Praktikaftalen 6, Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus 7 og Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje i Region Midt 8 Grounded theory Grounded theory opstod i 1960-erene og udviklet af to amerikanske sociologerne B. G. Glaser og A. Strauss. Metodens omdrejningspunkt er, at man gennem parallelle processer løbende indsamler data og analyserer disse 9. Metoden er en konstant bevægelse mellem induktiv og deduktiv fremgangsmåde, hvorved man bevæger sig mellem teori og empiri 10. Vi anvendte grounded theory til at analysere fokusgruppeinterviewene, idet vi formodede, at vi skulle foretage endnu et interview ud fra de fund, vi fik af første fokusgruppeinterview. Desværre var der kun en informant, der havde mulighed for at deltage i det andet fokusgruppeinterview, hvorfor vi valgte at foretage en spørgeskemaundersøgelse med afsæt i de fund, vi havde fra det første fokusgruppeinterview. I grounded theory søger man at finde nogle central processer i forhold til det undersøgte fænomen. Forskeren vil aldrig finde frem til en endegyldig teori, men den ud- 6 Retningslinier for praktikuddannelsen, Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen, Århus Amt. Tilgængslig på: 7 Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus , Tilgængelig på: 0fysioterapi/Ledelses-%20og%20stabsstruktur/Ledelses- %20og%20stabsstruktur%20for%20sygeplejen%202009_2012_rev_ pdf 8 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland 9 Lomborg, K Grounded theory en vej til viden om sociale processer i sygeplejepraksis i Forskning i klinisk sygepleje 2. Redigeret af Lorensen, M., Hounsgaard L. & Østergaard-Nielsen, G. Akademisk Forlag, København, s Boolsen, M. W Grounded theory i Kvalitative analyser. Hans Reitzels Forlag, København, s

4 ledte teori vil altid kunne videreudvikles. Den komparative analyse er centralt i grounded theory, idet man under hele undersøgelsen fortager datasammenligning 11. Fokusgruppeinterview Interviewpersonerne blev udvalgt via de uddannelsesansvarlige sygeplejersker ud fra et ønske om at såvel kirurgiske som medicinske uddannelsessteder blev repræsenteret, samt at erfaringen som praktikvejleder også varierede. Til det første fokusgruppeinterview var der inviteret syv praktikvejledere, der repræsenterede både medicinske og kirurgiske afdelinger. I selve interviewet deltog fire praktikvejledere, da tre af de inviterede måtte melde afbud på selve dagen på grund af enten sygdom eller travlhed i de enkelte afdelinger. De fire informanter var fordelt på tre forskellige medicinske afdelinger og en fra en kirurgisk afdeling. De havde været praktikvejledere fra 5 til 10 år. De havde alle praktikvejleder uddannelsen og tre af informanterne havde voksen pædagogisk grundkursus. Interviewet foregik på den ene uddannelsesansvarlige sygeplejerskes kontor, og havde en varighed af ca. 1 time. Der blev optaget et interview på en time. Der var udarbejdet åbne spørgsmål til indledning af interviewet. Interviewene blev båndet og efterfølgende transskriberet af de to forfattere, hvorefter datamaterialet blev analyseret med inspiration af grounded theory. Ved første kodning af transskriptionerne fra interviewet, viste følgende emner sig; Kampen som praktikvejleder, nedprioritering af samtaler med elever, ansvar, samarbejdet som kontrol eller sparring samt udfordringer med elever. Dette gav anledning til yderligere et fokusgruppeinterview. Til dette interview blev fem praktikvejledere med repræsentation fra såvel medicinske som kirurgiske afdelinger inviteret. Dette interview blev desværre aflyst, da kun én praktikvejleder havde mulighed for at deltage. Derfor valgte vi i stedet for, da vi var begrænset af tiden, at udarbejde et spørgeskema (bilag 1), der tog udgangspunkt i de emner, der havde vist sig ved tematiseringen fra det første fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet var udarbejdet således, at der skulle svares ja eller nej og med uddybning til enkelte spørgsmål, hvilket betød, at svarmulighederne var tvungne og med lukkede spørgsmål, hvilket svarer til kriterierne for et spørgeskema 12. Spørgeskemaet blev sendt til alle uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus, der hver især skulle aflevere skemaet og sørge for, at det blev returneret til de undersøgelsesansvarlige sygeplejersker. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus (efteråret 2009) og vi fik 20 spørgeskemaer retur, der indgik i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på Harder, I Grounded theory praksisforankret teoriudvikling i Overvejelser og metoder i sundhedsforskning. Redigeret af Ramhøj, P., Akademisk Forlag, København, s Münster, K Spørgeskemaer i Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, red. Kock, L. & Vallgårde, S. Munksgaard Danmark. København. S

5 Fund ved fokusgruppeinterview Ved fokusinterviewet kom der forskellige kategorier frem i forhold til krav og vilkår for praktikvejlederen. Kampen som praktikvejleder: Flere gange under interviewet fremkom det, at det oplevedes hårdt at være praktikvejledere, men at ingen af informanterne havde fortrudt, at de var blevet praktikvejleder. Jeg synes også stadigvæk, det (at være praktikvejleder red. ) er spændende, selvom det jo også indimellem trækker lidt tænder ud fordi de (kollegaerne red. ) kan godt se at det er belastende at have elever. Det er de slet ingen tvivl om Det (at have elever red. ) er et kæmpe arbejde. Nogle oplevede det som en kamp i forhold til tilrettelæggelse af deres vagtplan, for at de ikke havde for mange vagter i forhold til at varetage rollen som praktikvejleder. Sådan efter lang tids slagsmål, så har vi så indgået et kompromis, at jeg designer selv min vagtplan Jeg har virkelig prøvet på at kæmpe for bedre tid og bedre løn osv. Jamen det er altså bare fordi, at stadigvæk i forhold til den der uensartethed, men det er også når man får fortalt, sådan en lokal aftale bliver ikke skrevet ned, så det er ikke, så det er ikke noget der gælder for mig også ved den næste afdelingssygeplejerske nææ hun kan komme og sige schhh. altså så det - altså på den måde, kan de viske tavlen ud hele tiden. Hvad har jeg så opnået? Ikke r en hujende fis Jeg tænker da, vi skal bruge vores energi i afdelingen sammen med eleverne og ikke bruge så meget energi for at kæmpe for nogle vilkår men man står altså éne åndeligt man har jo elever de er der jo alligevel og de kommer jo igen den ene hold afløser den andet uanset hvad (der brydes ind fra flere i gruppen med; ja der kommer mange, der er ikke mange dag til ro ) og jeg oplever i hvert fald i min afdeling, at mine kollegaer står ikke i kø for at overtage min.. min stol, vel og det synes jeg også godt det kan, godt det kan ( lang pause) få lidt mere.. ja lidt anerkendelse, for det vi gør, for vi gør, tænker jeg et kæmpe arbejde ude i hver afdeling, at vi ikke samtidig skal kæmpe med næb og klør for at få nogle bedre vilkår. For mit vedkomme tænker jeg lidt vagter og sådan det synes jeg er helt urimeligt. På spørgsmålet om uddannelse, og om det var noget de gjorde på eget initiativ, blev der svaret: Ja, ellers må vi selv kæmpe os til det (undervisning red.). 5

6 Det var tydeligt, at oplevelsen af at være praktikvejleder føltes hårdt, men at disse informanter alle brændte for deres rolle som praktikvejleder. I nogle afdelinger var der mangel på anerkendelse både i form af penge, mere uddannelse/undervisning og færre vagter og derfor føltes det hele tiden som en stor kamp for at få de bedste vilkår for at kunne varetage rollen som praktikvejleder. Det fremgik også, at hvis de forbedrede vilkår ikke var nedskrevet, var de ikke sikret disse rettigheder ved udskiftning af ledelsen. Nedprioritering af samtaler med eleven Flere af informanterne gav udtryk for, at det kunne være svært at finde tid til samtaler med eleven og at det ofte bliver lidt på bekostning af de pauser, de ellers holdt i løbet af dagen. men det er klart, at der er nogle opgaver, der skal løses i hverdagen hos patienterne og det skal vi jo være sammen om. Så hvis den kliniske vejleder skal gå fra til tre refleksionssamtaler, jamen så er det jo hende, der er på i dag, og så må jeg ligesom vente til en anden dag. Og det kan vi også sagtens finde ud af at tilrettelægge inde hos os. Men det er klart, det er måske lidt på bekostning af vores frokostpauser og vores kaffepauser og en halv times overarbejde engang i mellem En anden informant sagde: men de samtaler formelle samtaler, som er og status, når man skal samle op, hvor langt er de og så videre. Det er sådan tit med madpakken i hånden, mens vi sidder og vi kan måske lige gå fra eller ogs bruge kaffepausen for at få det hele til at hænge sammen Informanterne tilkendegav endvidere, at idet de sygeplejestuderende havde mange opgaver, der skal drøftes med den kliniske vejledere, kunne det virke mere legalt at gå fra for at tale om opgaverne. Da eleverne ikke havde en opgave, som de skulle lave, synliggjordes deres behov ikke på samme måde som sygeplejestuderende. Vi er nok ogs for dårlig til at synliggøre alle de ting overfor de andre kollegaer i afdelingen, øh, de nye fjerde modul studerende, tror jeg, der har rigtig mange øh afleveringer i perioden ik ogs. Der skal læses ik og det er jo ik mig, der skal læser dem vel. Men det er igen tid, der skal findes i hverdagen til, at de kliniske vejledere kan gå fra. Så det, så det er lidt svært at finde tiden, syn s jeg Således tydede det på, at evaluering eller statusmøde var udfordrende at afsætte tid til, da det ikke var så synligt en evaluering, som en nedskreven patientforløb, som sygeplejestuderende havde. Derfor kom evalueringssamtalerne nogle gange til at foregå lidt på bekostning af den tid, som den kliniske vejleder skulle bruge i samtale med sine studerende. Og derfor kunne det være svært at gå fra til en evaluering/samtale med en elev, da der skulle være noget personale ved patienterne. 6

7 Ansvar Ud fra interviewet fremgik det, at praktikvejlederne ofte følte, at de havde det fulde ansvar for eleverne i forhold til samtaler med eleven og vejledning. Jeg overtog, hvad hedder det hele, alt om planlægning, alt det administrative, efter den kliniske vejleder, som hun jo altid havde gjort, Og det syn s jeg, jeg mangler tid til. Og jeg ved godt, at jeg er på 32 timer, men så har jeg så fået lavet en aftale med afdelingssygeplejersken om at, at så skriver jeg de timer på, når jeg sidder derhjemme ved computeren og laver arbejdsplaner og og tilrettelægger deres undervisning. En anden informant sagde: Øh, altså vi har så en studieunit ovre ved os, og det er rigtig godt, øh men altså det er jo mig, der øh, der har ansvaret for dem og mig, der tager samtalerne med dem. Så da jeg startede, hvor jeg var medvejleder og den kliniske vejleder ligesom stod som styrende, øh, da hun så valgte at stoppe, da nå ja det er jo, det gør du jo så bare, du tager jo så bare over ik. Og det har jeg jo gjort, da hun stoppede. En af informanterne gav udtryk for at være meget alene om ansvaret for eleverne, og om spørgsmålet til om hun ikke søgte sparring ved den kliniske vejleder sagde hun: Jo, men hun (klinisk vejleder red.) er jo så også ene mand om fire studerende, så hun har jo sådan set også nok at se til. Så En anden informant gav ligeledes udtryk for, at hun oplevede følelsen af at være alene med ansvaret for eleven. Jeg står også meget alene med ansvaret i min afdeling og har gjort det siden den kliniske vejleder, hun stoppede. Og jeg har ikke spurgt, om det så er så fint nok, om det nu er dig, der har - der har den kasket på? Jeg tænker så, nu er jeg så alene om det - så det er sådan, det skal være. Det er aldrig noget, vi har diskuteret, min leder og jeg ind i afdelingen, at jeg ligesom er alene om det Det er mig, der skal opsøge hjælp, hvis jeg har brug for det En af informanterne undrede sig over, at den kliniske vejleder havde et ansvar over for praktikvejlederen, for hun oplevede ikke, at den kliniske vejleder reelt tog det ansvar på sig. Jeg har været under to kliniske vejledere, men jeg er stadigvæk underlagt dem, i stedet for selv at være ansvarlig og jeg har hele tiden selv været ansvarlig så jeg kan ikke forstå, jeg skal være underlagt en form for opsyn fra en anden, der skal have mit ansvar, vedkommende måske ikke påtager sig det er sgu godt nok mig, der har det ansvar - men det er ligesom, at jeg er i anden række, og i virkeligheder har jeg altid været i første række. 7

8 Det fremgik tydeligt i interviewet, at de oplevede sig alene med ansvaret for eleven, og at nogle af praktikvejlederne ikke oplevede et samarbejde om ansvaret for eleven fra den kliniske vejleder, uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller afdelingssygeplejersken. Hvorimod andre ikke gav udtryk for en frustration over selv at være ansvarlig for eleven. Samarbejdet som kontrol eller sparring I interviewet blev der endvidere drøftet samarbejde med klinisk vejleder eller den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Flere af informanterne gav udtryk for, at de oplevede, at der var et godt samarbejde med den kliniske vejleder. En anden af informanterne, der var i studieunit sagde i forhold til sparring af elever: Ja, men altså ugentlig møde, det...det bliver det ik, men altså vi stikker jo ogs næserne sammen i løbet af dagen ik. Øh, så jeg føler egentlig, at efter vi har fået det studieunit, der er, der får jeg altså god sparring, og det er simpelthen nødvendigt. Men det synes jeg i hvert fald, at det er det, at jeg savnede tidligere. Det er sådan, den sparring der, hvis man var lidt i tvivl, hvad vej skal man lige, hvordan at man så lige kan få, få vendt nogle tanker til noget af det Det (studieunit red.) fungerer bare super godt, og vi er rigtig gode til at bruge hinanden og hvis jeg har ferie en uge, så ved jeg lige nøjagtig, at jeg kan gå tilbage og sige, nå, men hvad og så blive opdateret ik ogs. Hvor langt mine elever, de er. Så det giver mig en rigtig stor tryghed. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og tænker på, gad vide hvordan det nu går, når man har fri og ferie og så n noget. Så jeg syn s, vi har et rigtig godt samarbejde på den måde ik. En anden, der var i studieunit sagde: Der er også rigtig givtigt, at man fysisk er tæt sammen at man er på samme kontor I interviewet kom det ligeledes til udtryk, at relationen mellem praktikvejlederen og den kliniske vejleder oplevedes som en kontrol Og det skal være et ligeværdigt forhold i mellem de kliniske vejledere og praktikvejlederne, i stedet for at det er de kliniske vejledere, der står som ansvar for os. Så vil det også sige, at de vil kunne have en kontrol funktion, i stedet for en samarbejdes funktion En anden praktikvejleder oplevede et ligeværdigt samarbejde med den kliniske vejleder. Jeg henter da den kliniske vejleder, hvis jeg synes, der er noget, jeg har bruge for flere øjne på, men ellers så er jeg alene om eleverne, og det har jeg det også fint nok med, fordi vi arbejder så tæt sammen, så jeg 8

9 tænker ikke, det er nogen kontrol funktion Så det bliver sådan en sparring, jeg oplever ikke, at NN kontrollerer noget. Således tydede det på, at for nogle af praktikvejlederne oplevedes samarbejdet med den kliniske vejleder som en slags kontrol, og at de kliniske vejledere ikke tog ansvar for eleverne, som praktikvejlederne ønskede, mens andre praktikvejledere ikke havde denne opfattelse. Informanterne påpegede da også ved samtaler i en svær situation, at de oplevede opbakning fra afdelingen. Altså da vender jeg det (den svære samtale med en elev red.) enten en af de kliniske vejledere eller så tager jeg faktisk min uddannelsesansvarlig med, når det er det her sker. Således så det ud til, at de enkelte informanter på forskellig vis oplevede et samarbejde og sparring med de kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Igen tydede det på, at nogle praktikvejledere ikke oplevede en støtte fra de kliniske vejledere, men at de stod helt alene med ansvaret for eleven. Udfordring med elever Det fremgik tydeligt af interviewet, at alle informanterne havde oplevet elever, som de så som svage på forskellige måder, men at det var forskellige redskaber, de brugte til at kunne vejlede disse elever. Der var oplevelser med sprogligt udfordrede elever: Det er ikke det faglige dem der ikke er faglig dygtige jeg kommer mere til kort med dem med sprog vanskeligheder Ja, hvis de er det (to sproget red.) eller de er ordblinde, så synes jeg også, at jeg kommer til kort. Men der er jeg begyndt at ringe ud til skolen, så må de komme at hjælpe mig. En anden informant sagde: Hvis jeg har en, der er svag (bogligt eller fagligt red.), så laver jeg simpelthen en pædagogisk overvejelse jeg skriver og lægger planer på den måde nok i kræft af den der voksen undervisning. Endvidere sagde endnu en informant: Jeg synes, jeg har fået det (følelsen af at være klædt på til de udfordringer, der kan være med elever red.) men jeg havde det da ikke for 5 år siden, da havde jeg også meget back up fra den kliniske vejleder, - gennem en årrække fået stor erfaring, men det er også det tænker jeg hvordan skal jeg lige tackle det og det? Ja så erfaringen har gjort det letter for mig. 9

10 En af informanterne oplevede, at hun havde en elev, som formentlig ikke skulle have været sendt ud i praktik igen. Jeg har lige stået i en situation, hvor jeg lige har været til en helhedsevaluering, med den elev, jeg har lige nu her og det har i hvert tilfælde gjort mig lidt klogere. Vedkommende havde ikke bestået første gang i første praktik, så jeg havde eleven, som anden gang i første praktik og det gik så heller ikke øhm Der var mange elever, som der skulle afholdes helhedsevaluering med og dette kunne være udfordrende. Men jeg synes mange gange, at de ting, der har været væsentlig vanskelig for mig, det har været sådan noget, hvor en elev skulle tages ud af uddannelsen, og hvor den, der tid med eleven indtil hun ligesom indså - hvis noget i privatlivet overskyggede for meget til at modtage læring. Og så den fornemmelse af, hvor længe kan jeg gå her og afvente i forhold til min afdelingssygeplejerske og kollegaer, Hvor længe kan jeg give hende den mulighed? Er det 14 dage eller sådan noget? Jeg synes jo, at det at bearbejde sig selv som elev - til at forstå, at nu skal jeg ud og til at finde ud af orlov og sådan noget - det tager også noget tid men det er også de ting, jeg har det bedst med, at de faktisk frem for det er aldrig rart, når man sidder bagefter og får skæld ud af en elev, det er det aldrig, men skal også bære at være et dumt svin, men jeg vil nu hellere have det rart med det og gøre det i mindelighed. Men man må også bære at være et dumt svin. Sådan er det jo også. En anden informant udtrykte følgende: Når jeg har en elev, der har det svært, så skriver jeg rigtig meget ned hvad det er jeg ser og hvad det er for nogle tanker jeg gør, hvordan jeg prøver at gelejde eleven, og det hjælper mig. Når vi så kommer derhen, hvor vi synes det går ikke, det her med eleven, tænker jeg på eleven, at få hende til at forstå, hun ikke er på vej derhen, hvor hun skal være på vej hen. For er hun det, så er det jo dejligt, at vi kan gøre det i mindelighed, så vi stadigvæk kan få et knus og farvel og tak og vi ses om nogle år, ikk!!. (samtykke fra de andre deltagere) Men der er jo nogle, der synes, at hvis det ikke var for dig, så havde jeg bestået. Da hjælper det i hvert tilfælde mig, at jeg ligesom har tænkt rigtig mange tanker, og det er nemlig ikke ud fra 2 dage, det er over længere periode, hvor man så kunne se, at man ikke kunne gøre det anderledes Det fremkom således, at det var meget udfordrende at skulle vejlede elever, da de var meget forskellige i forhold til personlige og faglige ressourcer. Derfor er det også væsentligt, at praktikvejlederen er udrustet både i forhold til undervisning og støtte og support fra den kliniske vejleder, kollegaer og afdelingsledelsen. 10

11 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaerne blev, som tidligere nævnt, sendt til de uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus med besked om at udlevere et spørgeskema til de praktikvejledere, de havde i funktionen i deres afdeling. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus ifølge en opgørelse i efteråret 2009, og vi fik 20 spørgeskemaer retur, hvilket gav et svarprocent på 80. Svarene på spørgeskemaerne blev indført i nedenstående søjlediagram og efterfølgende kommenteret med tekst. De spørgsmål, der ikke kunne gengives med diagram, blev sammenfattet i prosatekst. Antal år som praktikvejleder år 2-5 år >5 år år i funktion Fordelingen viste at der naturligvis var en udskiftning blandt praktikvejleder, men mange forblev også i funktionen gennem flere år. Antal vagter pr. måned vagter 5-8 vagter 8-10 vagter > 10 vagter vagtbyrde 65 % af praktikvejlederne havde under 5 vagter pr. måned. Med baggrund i tilbagemeldingerne havde vi måtte lave nogle justeringer i forhold til vores diagram, da det viste sig, at flere afsnit arbejdede med 12 ugers planer i stedet for 4 ugers planer, som vi havde spurgt ind til. Dette betød, at hvor nogle svarede 12 vagter på 12 uger omregnede vi det til 4 vagter på 4 uger. Det fremgik ikke af vores skema, om det kun er aftenvagter eller kun nattevagter eller både og, og om hvor vidt det var muligt at have vejledning af eleverne i vagter eller om vagtbyrden gik udover vejledningen af eleverne. 11

12 Antallet af praktikvejledernes weekendarbejde weekend 3. weekend 4. weekend ingen Weekender 13 ud af de 18 deltager, arbejdede hver 3. weekend, hvilket stemmer overens med de arbejdstidsbestemmelser der var udarbejdet for social- og sundhedsassistenteleverne med praktikperiode på Århus Sygehus 13 Antal elever pr. praktikvejleder antal elever Praktikvejlederne havde maximalt tre elever, oftest var der kun to elever pr. praktikvejleder. 13 Vilkår for social og sundhedsassistentelevernes tjeneste og honorering i forhold til weekendvager, aftenvagter, nattevagter og vagter på søgnehelligdage på Århus Sygehus, 2005, revideret

13 Personer som praktikvejlederen samarbejder oftest med klinisk vejleder Udd. ansv. Afd. sygepl. Øvrige personale Ingen Oftest samarbejdspartner Den person som praktikvejlederen oftest samarbejdede med i forhold til eleverne var den kliniske vejleder eller i de afsnit/afdelinger, hvor der var flere praktikvejledere, var disse også noteret som den første prioriteret. Der var flere af praktikvejlederne, der havde noteret flere samarbejdspartnere som første prioritet, hvilket gav flere svar end deltagere. Derudover samarbejdede praktikvejlederen med det øvrige personale og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Uddannelsesår for praktikvejlederkursus ingen Udd. år Ovenstående diagram viser, hvornår praktikvejlederne har været på deres 10 dags vejleder kursus. De 10 dags vejlederkursus var det eneste, der af uddannelsesmæssige krav tidligere er stillet til praktikvejlederne på Århus Sygehus. I Vision og strategi for klinisk undervisning i sygeplejen som er udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning i Region Midtjylland, 2009, står der, at praktikvejlederne efter to år i funktionen skal deltage i et supplerede pædagogiske vejlederkursus eller anden relevant pædagogisk efteruddannelse. Alle praktikvejledere havde været på praktikvejleder kursus eller skulle af sted her i foråret 2010 på nær en. Denne ene praktikvejleder, der ikke havde praktikvejleder kurset, havde været i funktionen i fem måneder, hvorvidt der var lavet en uddannelsesplan fremgik ikke af spørgeskemaet, men det måtte forventes. De supplerende kurser, som en af praktikvejlederne angav at have deltaget i, var tema eftermiddage for praktikvejleder og ad hoc vejlederkurset. Derudover var der fire praktikvejleder, der havde deltaget på et voksent pædagogisk grundkursus. Disse praktikvejledere havde alle over fem års erfaring som vejledere. 13

14 Svarer udannelsesbaggrund til vejledningskompleksiteterne hos eleverne Efterfølgende spørgsmål i spørgeskemaet, om hvorvidt deres uddannelse kunne anvendes i forhold til de kompleksiteter, de mødte hos eleverne, viste, at 50 % af praktikvejlederne følte, at de kom til kort i forhold til nogle af de udfordringer, som de oplevede hos eleverne. Mange oplevede elever med store sociale problemstillinger samt sproglige problemstillinger, hvilket var både i forhold til to sproget elever, men også til elever der f.eks. var ordblinde. Da der efterhånden var mange elever med anden etnisk baggrund end dansk, der søgte ind på assistentuddannelsen, oplevede de ikke kun udfordringer i forbindelse med sproglige problemstillinger, men i lige så høj grad de udfordringer, der fandtes i den kulturelle baggrund, som eleven kom med. Der nævntes også manglende faglige kompetencer hos eleven, hvilket gav praktikvejlederne udfordringer i deres vejledning. Derudover oplevedes det som en udfordring at vejlede umotiverede elev, eleven der ikke var engageret i egen uddannelse. Afholdelse af samtaler med eleven Med hensyn til afholdelse af de obligatoriske samtaler og opgaver i forhold til eleverne blev der afsat tid til disse på arbejdsplanerne, men det skete ind imellem, at de blev aflyst eller udskudt. Det der lå til baggrund for aflysning eller udskydelsen var enten den daglige drift eller sammenfald med de planlagte opgaver, der var hos de sygeplejestuderende. Konklusion på resultater af spørgeskemaundersøgelsen Hvis man skal konkludere på svarene på dette spørgeskema, kan man sige at praktikvejledernes arbejdsmæssige vilkår var acceptable. Vagtbyrden var ikke voldsom, mange havde maximalt fem vagter pr. måned, og dette eksklusiv weekendvagter. Der blev i spørgeskemaet ikke spurgt indtil, om en del af vagtbyrden var placeret i forbindelse med weekendvagter, hvilket jo reducerede vagtbyrden i hverdagen, hvor eleverne i højere grad er til stede i afsnittet. Største delen af praktikvejlederne (65%) arbejdede hver 3. weekend, hvilket også gav flere vejledningsmuligheder i hverdagene. Af svarene i spørgeskemaet fremgik det, at en af de udfordringer, der kunne arbejdes videre med, er i forhold til det uddannelsesmæssige aspekt for praktikvejlederne. Stort set alle havde praktikvejlederkurset, der udbydes fra Social og sundhedsskolerne, men for størstedelen af praktikvejlederne var det mere end fem år siden, at de havde modtaget uddannelsen i forhold til vejleder funktionen. Kun fem ud af 20 praktikvejledere oplystet, at de havde været på suppleringsuddannelse. Den supplerings uddannelse, der var tale om, var for fire været voksen pædagogisk grundkursus, og en havde været til temaeftermiddage på Social og sundhedsskolen samt på ad hoc vejleder kursus. Det var ikke det supplerings kursus som Social og sundhedsskolen udbyder til vejledere med praktisk vejledererfaring. Diskussion af metode Som udgangspunkt var vores intentioner at arbejde ud fra grounded theory, men pga. det ikke var muligt at foretage andet fokusgruppeinterview og antallet af informanter kun var på fire, har vi ikke kunnet været helt stringent i forhold til metoden. Vi mener 14

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af 12 timers vagter

Evaluering af 12 timers vagter Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere