Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010"

Transkript

1 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig Karin Fenger Ellekrog, Afdeling L og P 1

2 Indledning Århus Universitetshospital, Århus Sygehus uddanner social og sundhedsassistentelever i deres første praktik periode. For mange af eleverne er det første gang de stifter bekendtskab med et sygehus, såvel med arbejdet på en sygehusafdeling. Til at varetage uddannelsesforløbet i de enkelte sengeafsnit, er der på hvert afsnit, der modtager social og sundhedsassistentelever, ansat en praktikvejleder, der er ansvarlig for elevens praktik periode i det enkelte afsnit. Praktikvejlederens faglige baggrunde er enten en uddannelse, som social og sundhedsassistent eller sygeplejerske med et grundlæggende kendskab til uddannelsen og afdelingens speciale. Derudover har praktik vejlederen et praktikvejleder kursus 1, der udbydes af Social og Sundhedsskole 2, hvorfra eleverne kommer. Disse kurser har en varighed af ca. 10 dage. Til sammenligning kan det nævnes, at de kliniske vejleder, der varetager vejledningen af de sygeplejestuderende under deres kliniske undervisning, skal have pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst en 1/6 diplomuddannelse 3, af 6 ugers varighed. De personer, der søger inde på social og sundhedsassistent uddannelsen, har en mangfoldig baggrund. Det kan være unge mennesker der, efter endt skolegang, har gennemgået det grundlæggende indgangsforløb og efterfølgende social og sundhedshjælperuddannelsen. Det kan også være personer, der har arbejdet inden for sundhed og omsorg, både som ufaglært og som social og sundhedshjælper gennem flere år eller personer med anden faglig baggrund og identitet, som søger nye veje. Derudover viser en handlingsplan for øget gennemførsel fra Social- og sundhedsskolen i Århus, at der er flere med en anden etnisk baggrund end dansk, der søger ind på uddannelsen end tidligere 4. Denne mangfoldighed blandt social- og sundhedsassistenteleverne viser erfaringsmæssigt at give mange udfordringer for praktikvejlederen, såvel menneskelige som pædagogiske. Som uddannelsesansvarlige sygeplejersker oplever vi, at vi i højere grad nu end tidligere bliver kontaktet af praktikvejlederne vedrørende problemer, der har en mere social karakter end pædagogisk karakter, hvilket medfører en større pædagogisk udfordring. I perioden efteråret 2007 til efteråret 2008, blev der udarbejdet en rapport af uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tina Kramer og Jytte Troldborg. De undersøgte de kliniske vejlederes vilkår og krav for vejledning på Århus Sygehus. Denne rapport viste, at der som udgangspunkt, ikke altid var overensstemmelse i mellem de krav, der stilles og de vilkår, der reelt var for vejledning 5 1 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus modtager social og sundhedsassistent elever fra Social og Sundhedsskolerne i Århus og Silkeborg. 3 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 4 Handlingsplan for øget gennemførsel, social og sundhedsuddannelserne 2010, Århus Social og sundhedsskolen. 5 Klinisk vejleders vilkår for vejledning af sygepleje studerende på Århus Sygehus,

3 Som en forlængelse af denne rapport vil det derfor være interessant at se på vilkårene for praktikvejlederne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Formålet vil derfor være at undersøge, hvordan praktikvejlederne oplever deres muligheder og vilkår for vejledning af social- og sundhedsassistentelever. Metode Opgavens struktur Vi vil ved hjælp af et fokusgruppeinterview med praktikvejledere fra forskellige afsnit på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus prøve at afdække, hvilke muligheder og vilkår, der er for praktikvejlederne. Vi valgte at anvende grounded theory som analysemetode for fokusgruppe interviewet og udarbejdede et spørgeskema. Vi vil endvidere diskutere vores fund i forhold til, om der er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til praktikvejlederne via Retningslinier for praktikuddannelsen også kaldet Praktikaftalen 6, Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus 7 og Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje i Region Midt 8 Grounded theory Grounded theory opstod i 1960-erene og udviklet af to amerikanske sociologerne B. G. Glaser og A. Strauss. Metodens omdrejningspunkt er, at man gennem parallelle processer løbende indsamler data og analyserer disse 9. Metoden er en konstant bevægelse mellem induktiv og deduktiv fremgangsmåde, hvorved man bevæger sig mellem teori og empiri 10. Vi anvendte grounded theory til at analysere fokusgruppeinterviewene, idet vi formodede, at vi skulle foretage endnu et interview ud fra de fund, vi fik af første fokusgruppeinterview. Desværre var der kun en informant, der havde mulighed for at deltage i det andet fokusgruppeinterview, hvorfor vi valgte at foretage en spørgeskemaundersøgelse med afsæt i de fund, vi havde fra det første fokusgruppeinterview. I grounded theory søger man at finde nogle central processer i forhold til det undersøgte fænomen. Forskeren vil aldrig finde frem til en endegyldig teori, men den ud- 6 Retningslinier for praktikuddannelsen, Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen, Århus Amt. Tilgængslig på: 7 Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus , Tilgængelig på: 0fysioterapi/Ledelses-%20og%20stabsstruktur/Ledelses- %20og%20stabsstruktur%20for%20sygeplejen%202009_2012_rev_ pdf 8 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland 9 Lomborg, K Grounded theory en vej til viden om sociale processer i sygeplejepraksis i Forskning i klinisk sygepleje 2. Redigeret af Lorensen, M., Hounsgaard L. & Østergaard-Nielsen, G. Akademisk Forlag, København, s Boolsen, M. W Grounded theory i Kvalitative analyser. Hans Reitzels Forlag, København, s

4 ledte teori vil altid kunne videreudvikles. Den komparative analyse er centralt i grounded theory, idet man under hele undersøgelsen fortager datasammenligning 11. Fokusgruppeinterview Interviewpersonerne blev udvalgt via de uddannelsesansvarlige sygeplejersker ud fra et ønske om at såvel kirurgiske som medicinske uddannelsessteder blev repræsenteret, samt at erfaringen som praktikvejleder også varierede. Til det første fokusgruppeinterview var der inviteret syv praktikvejledere, der repræsenterede både medicinske og kirurgiske afdelinger. I selve interviewet deltog fire praktikvejledere, da tre af de inviterede måtte melde afbud på selve dagen på grund af enten sygdom eller travlhed i de enkelte afdelinger. De fire informanter var fordelt på tre forskellige medicinske afdelinger og en fra en kirurgisk afdeling. De havde været praktikvejledere fra 5 til 10 år. De havde alle praktikvejleder uddannelsen og tre af informanterne havde voksen pædagogisk grundkursus. Interviewet foregik på den ene uddannelsesansvarlige sygeplejerskes kontor, og havde en varighed af ca. 1 time. Der blev optaget et interview på en time. Der var udarbejdet åbne spørgsmål til indledning af interviewet. Interviewene blev båndet og efterfølgende transskriberet af de to forfattere, hvorefter datamaterialet blev analyseret med inspiration af grounded theory. Ved første kodning af transskriptionerne fra interviewet, viste følgende emner sig; Kampen som praktikvejleder, nedprioritering af samtaler med elever, ansvar, samarbejdet som kontrol eller sparring samt udfordringer med elever. Dette gav anledning til yderligere et fokusgruppeinterview. Til dette interview blev fem praktikvejledere med repræsentation fra såvel medicinske som kirurgiske afdelinger inviteret. Dette interview blev desværre aflyst, da kun én praktikvejleder havde mulighed for at deltage. Derfor valgte vi i stedet for, da vi var begrænset af tiden, at udarbejde et spørgeskema (bilag 1), der tog udgangspunkt i de emner, der havde vist sig ved tematiseringen fra det første fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet var udarbejdet således, at der skulle svares ja eller nej og med uddybning til enkelte spørgsmål, hvilket betød, at svarmulighederne var tvungne og med lukkede spørgsmål, hvilket svarer til kriterierne for et spørgeskema 12. Spørgeskemaet blev sendt til alle uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus, der hver især skulle aflevere skemaet og sørge for, at det blev returneret til de undersøgelsesansvarlige sygeplejersker. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus (efteråret 2009) og vi fik 20 spørgeskemaer retur, der indgik i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på Harder, I Grounded theory praksisforankret teoriudvikling i Overvejelser og metoder i sundhedsforskning. Redigeret af Ramhøj, P., Akademisk Forlag, København, s Münster, K Spørgeskemaer i Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, red. Kock, L. & Vallgårde, S. Munksgaard Danmark. København. S

5 Fund ved fokusgruppeinterview Ved fokusinterviewet kom der forskellige kategorier frem i forhold til krav og vilkår for praktikvejlederen. Kampen som praktikvejleder: Flere gange under interviewet fremkom det, at det oplevedes hårdt at være praktikvejledere, men at ingen af informanterne havde fortrudt, at de var blevet praktikvejleder. Jeg synes også stadigvæk, det (at være praktikvejleder red. ) er spændende, selvom det jo også indimellem trækker lidt tænder ud fordi de (kollegaerne red. ) kan godt se at det er belastende at have elever. Det er de slet ingen tvivl om Det (at have elever red. ) er et kæmpe arbejde. Nogle oplevede det som en kamp i forhold til tilrettelæggelse af deres vagtplan, for at de ikke havde for mange vagter i forhold til at varetage rollen som praktikvejleder. Sådan efter lang tids slagsmål, så har vi så indgået et kompromis, at jeg designer selv min vagtplan Jeg har virkelig prøvet på at kæmpe for bedre tid og bedre løn osv. Jamen det er altså bare fordi, at stadigvæk i forhold til den der uensartethed, men det er også når man får fortalt, sådan en lokal aftale bliver ikke skrevet ned, så det er ikke, så det er ikke noget der gælder for mig også ved den næste afdelingssygeplejerske nææ hun kan komme og sige schhh. altså så det - altså på den måde, kan de viske tavlen ud hele tiden. Hvad har jeg så opnået? Ikke r en hujende fis Jeg tænker da, vi skal bruge vores energi i afdelingen sammen med eleverne og ikke bruge så meget energi for at kæmpe for nogle vilkår men man står altså éne åndeligt man har jo elever de er der jo alligevel og de kommer jo igen den ene hold afløser den andet uanset hvad (der brydes ind fra flere i gruppen med; ja der kommer mange, der er ikke mange dag til ro ) og jeg oplever i hvert fald i min afdeling, at mine kollegaer står ikke i kø for at overtage min.. min stol, vel og det synes jeg også godt det kan, godt det kan ( lang pause) få lidt mere.. ja lidt anerkendelse, for det vi gør, for vi gør, tænker jeg et kæmpe arbejde ude i hver afdeling, at vi ikke samtidig skal kæmpe med næb og klør for at få nogle bedre vilkår. For mit vedkomme tænker jeg lidt vagter og sådan det synes jeg er helt urimeligt. På spørgsmålet om uddannelse, og om det var noget de gjorde på eget initiativ, blev der svaret: Ja, ellers må vi selv kæmpe os til det (undervisning red.). 5

6 Det var tydeligt, at oplevelsen af at være praktikvejleder føltes hårdt, men at disse informanter alle brændte for deres rolle som praktikvejleder. I nogle afdelinger var der mangel på anerkendelse både i form af penge, mere uddannelse/undervisning og færre vagter og derfor føltes det hele tiden som en stor kamp for at få de bedste vilkår for at kunne varetage rollen som praktikvejleder. Det fremgik også, at hvis de forbedrede vilkår ikke var nedskrevet, var de ikke sikret disse rettigheder ved udskiftning af ledelsen. Nedprioritering af samtaler med eleven Flere af informanterne gav udtryk for, at det kunne være svært at finde tid til samtaler med eleven og at det ofte bliver lidt på bekostning af de pauser, de ellers holdt i løbet af dagen. men det er klart, at der er nogle opgaver, der skal løses i hverdagen hos patienterne og det skal vi jo være sammen om. Så hvis den kliniske vejleder skal gå fra til tre refleksionssamtaler, jamen så er det jo hende, der er på i dag, og så må jeg ligesom vente til en anden dag. Og det kan vi også sagtens finde ud af at tilrettelægge inde hos os. Men det er klart, det er måske lidt på bekostning af vores frokostpauser og vores kaffepauser og en halv times overarbejde engang i mellem En anden informant sagde: men de samtaler formelle samtaler, som er og status, når man skal samle op, hvor langt er de og så videre. Det er sådan tit med madpakken i hånden, mens vi sidder og vi kan måske lige gå fra eller ogs bruge kaffepausen for at få det hele til at hænge sammen Informanterne tilkendegav endvidere, at idet de sygeplejestuderende havde mange opgaver, der skal drøftes med den kliniske vejledere, kunne det virke mere legalt at gå fra for at tale om opgaverne. Da eleverne ikke havde en opgave, som de skulle lave, synliggjordes deres behov ikke på samme måde som sygeplejestuderende. Vi er nok ogs for dårlig til at synliggøre alle de ting overfor de andre kollegaer i afdelingen, øh, de nye fjerde modul studerende, tror jeg, der har rigtig mange øh afleveringer i perioden ik ogs. Der skal læses ik og det er jo ik mig, der skal læser dem vel. Men det er igen tid, der skal findes i hverdagen til, at de kliniske vejledere kan gå fra. Så det, så det er lidt svært at finde tiden, syn s jeg Således tydede det på, at evaluering eller statusmøde var udfordrende at afsætte tid til, da det ikke var så synligt en evaluering, som en nedskreven patientforløb, som sygeplejestuderende havde. Derfor kom evalueringssamtalerne nogle gange til at foregå lidt på bekostning af den tid, som den kliniske vejleder skulle bruge i samtale med sine studerende. Og derfor kunne det være svært at gå fra til en evaluering/samtale med en elev, da der skulle være noget personale ved patienterne. 6

7 Ansvar Ud fra interviewet fremgik det, at praktikvejlederne ofte følte, at de havde det fulde ansvar for eleverne i forhold til samtaler med eleven og vejledning. Jeg overtog, hvad hedder det hele, alt om planlægning, alt det administrative, efter den kliniske vejleder, som hun jo altid havde gjort, Og det syn s jeg, jeg mangler tid til. Og jeg ved godt, at jeg er på 32 timer, men så har jeg så fået lavet en aftale med afdelingssygeplejersken om at, at så skriver jeg de timer på, når jeg sidder derhjemme ved computeren og laver arbejdsplaner og og tilrettelægger deres undervisning. En anden informant sagde: Øh, altså vi har så en studieunit ovre ved os, og det er rigtig godt, øh men altså det er jo mig, der øh, der har ansvaret for dem og mig, der tager samtalerne med dem. Så da jeg startede, hvor jeg var medvejleder og den kliniske vejleder ligesom stod som styrende, øh, da hun så valgte at stoppe, da nå ja det er jo, det gør du jo så bare, du tager jo så bare over ik. Og det har jeg jo gjort, da hun stoppede. En af informanterne gav udtryk for at være meget alene om ansvaret for eleverne, og om spørgsmålet til om hun ikke søgte sparring ved den kliniske vejleder sagde hun: Jo, men hun (klinisk vejleder red.) er jo så også ene mand om fire studerende, så hun har jo sådan set også nok at se til. Så En anden informant gav ligeledes udtryk for, at hun oplevede følelsen af at være alene med ansvaret for eleven. Jeg står også meget alene med ansvaret i min afdeling og har gjort det siden den kliniske vejleder, hun stoppede. Og jeg har ikke spurgt, om det så er så fint nok, om det nu er dig, der har - der har den kasket på? Jeg tænker så, nu er jeg så alene om det - så det er sådan, det skal være. Det er aldrig noget, vi har diskuteret, min leder og jeg ind i afdelingen, at jeg ligesom er alene om det Det er mig, der skal opsøge hjælp, hvis jeg har brug for det En af informanterne undrede sig over, at den kliniske vejleder havde et ansvar over for praktikvejlederen, for hun oplevede ikke, at den kliniske vejleder reelt tog det ansvar på sig. Jeg har været under to kliniske vejledere, men jeg er stadigvæk underlagt dem, i stedet for selv at være ansvarlig og jeg har hele tiden selv været ansvarlig så jeg kan ikke forstå, jeg skal være underlagt en form for opsyn fra en anden, der skal have mit ansvar, vedkommende måske ikke påtager sig det er sgu godt nok mig, der har det ansvar - men det er ligesom, at jeg er i anden række, og i virkeligheder har jeg altid været i første række. 7

8 Det fremgik tydeligt i interviewet, at de oplevede sig alene med ansvaret for eleven, og at nogle af praktikvejlederne ikke oplevede et samarbejde om ansvaret for eleven fra den kliniske vejleder, uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller afdelingssygeplejersken. Hvorimod andre ikke gav udtryk for en frustration over selv at være ansvarlig for eleven. Samarbejdet som kontrol eller sparring I interviewet blev der endvidere drøftet samarbejde med klinisk vejleder eller den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Flere af informanterne gav udtryk for, at de oplevede, at der var et godt samarbejde med den kliniske vejleder. En anden af informanterne, der var i studieunit sagde i forhold til sparring af elever: Ja, men altså ugentlig møde, det...det bliver det ik, men altså vi stikker jo ogs næserne sammen i løbet af dagen ik. Øh, så jeg føler egentlig, at efter vi har fået det studieunit, der er, der får jeg altså god sparring, og det er simpelthen nødvendigt. Men det synes jeg i hvert fald, at det er det, at jeg savnede tidligere. Det er sådan, den sparring der, hvis man var lidt i tvivl, hvad vej skal man lige, hvordan at man så lige kan få, få vendt nogle tanker til noget af det Det (studieunit red.) fungerer bare super godt, og vi er rigtig gode til at bruge hinanden og hvis jeg har ferie en uge, så ved jeg lige nøjagtig, at jeg kan gå tilbage og sige, nå, men hvad og så blive opdateret ik ogs. Hvor langt mine elever, de er. Så det giver mig en rigtig stor tryghed. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og tænker på, gad vide hvordan det nu går, når man har fri og ferie og så n noget. Så jeg syn s, vi har et rigtig godt samarbejde på den måde ik. En anden, der var i studieunit sagde: Der er også rigtig givtigt, at man fysisk er tæt sammen at man er på samme kontor I interviewet kom det ligeledes til udtryk, at relationen mellem praktikvejlederen og den kliniske vejleder oplevedes som en kontrol Og det skal være et ligeværdigt forhold i mellem de kliniske vejledere og praktikvejlederne, i stedet for at det er de kliniske vejledere, der står som ansvar for os. Så vil det også sige, at de vil kunne have en kontrol funktion, i stedet for en samarbejdes funktion En anden praktikvejleder oplevede et ligeværdigt samarbejde med den kliniske vejleder. Jeg henter da den kliniske vejleder, hvis jeg synes, der er noget, jeg har bruge for flere øjne på, men ellers så er jeg alene om eleverne, og det har jeg det også fint nok med, fordi vi arbejder så tæt sammen, så jeg 8

9 tænker ikke, det er nogen kontrol funktion Så det bliver sådan en sparring, jeg oplever ikke, at NN kontrollerer noget. Således tydede det på, at for nogle af praktikvejlederne oplevedes samarbejdet med den kliniske vejleder som en slags kontrol, og at de kliniske vejledere ikke tog ansvar for eleverne, som praktikvejlederne ønskede, mens andre praktikvejledere ikke havde denne opfattelse. Informanterne påpegede da også ved samtaler i en svær situation, at de oplevede opbakning fra afdelingen. Altså da vender jeg det (den svære samtale med en elev red.) enten en af de kliniske vejledere eller så tager jeg faktisk min uddannelsesansvarlig med, når det er det her sker. Således så det ud til, at de enkelte informanter på forskellig vis oplevede et samarbejde og sparring med de kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Igen tydede det på, at nogle praktikvejledere ikke oplevede en støtte fra de kliniske vejledere, men at de stod helt alene med ansvaret for eleven. Udfordring med elever Det fremgik tydeligt af interviewet, at alle informanterne havde oplevet elever, som de så som svage på forskellige måder, men at det var forskellige redskaber, de brugte til at kunne vejlede disse elever. Der var oplevelser med sprogligt udfordrede elever: Det er ikke det faglige dem der ikke er faglig dygtige jeg kommer mere til kort med dem med sprog vanskeligheder Ja, hvis de er det (to sproget red.) eller de er ordblinde, så synes jeg også, at jeg kommer til kort. Men der er jeg begyndt at ringe ud til skolen, så må de komme at hjælpe mig. En anden informant sagde: Hvis jeg har en, der er svag (bogligt eller fagligt red.), så laver jeg simpelthen en pædagogisk overvejelse jeg skriver og lægger planer på den måde nok i kræft af den der voksen undervisning. Endvidere sagde endnu en informant: Jeg synes, jeg har fået det (følelsen af at være klædt på til de udfordringer, der kan være med elever red.) men jeg havde det da ikke for 5 år siden, da havde jeg også meget back up fra den kliniske vejleder, - gennem en årrække fået stor erfaring, men det er også det tænker jeg hvordan skal jeg lige tackle det og det? Ja så erfaringen har gjort det letter for mig. 9

10 En af informanterne oplevede, at hun havde en elev, som formentlig ikke skulle have været sendt ud i praktik igen. Jeg har lige stået i en situation, hvor jeg lige har været til en helhedsevaluering, med den elev, jeg har lige nu her og det har i hvert tilfælde gjort mig lidt klogere. Vedkommende havde ikke bestået første gang i første praktik, så jeg havde eleven, som anden gang i første praktik og det gik så heller ikke øhm Der var mange elever, som der skulle afholdes helhedsevaluering med og dette kunne være udfordrende. Men jeg synes mange gange, at de ting, der har været væsentlig vanskelig for mig, det har været sådan noget, hvor en elev skulle tages ud af uddannelsen, og hvor den, der tid med eleven indtil hun ligesom indså - hvis noget i privatlivet overskyggede for meget til at modtage læring. Og så den fornemmelse af, hvor længe kan jeg gå her og afvente i forhold til min afdelingssygeplejerske og kollegaer, Hvor længe kan jeg give hende den mulighed? Er det 14 dage eller sådan noget? Jeg synes jo, at det at bearbejde sig selv som elev - til at forstå, at nu skal jeg ud og til at finde ud af orlov og sådan noget - det tager også noget tid men det er også de ting, jeg har det bedst med, at de faktisk frem for det er aldrig rart, når man sidder bagefter og får skæld ud af en elev, det er det aldrig, men skal også bære at være et dumt svin, men jeg vil nu hellere have det rart med det og gøre det i mindelighed. Men man må også bære at være et dumt svin. Sådan er det jo også. En anden informant udtrykte følgende: Når jeg har en elev, der har det svært, så skriver jeg rigtig meget ned hvad det er jeg ser og hvad det er for nogle tanker jeg gør, hvordan jeg prøver at gelejde eleven, og det hjælper mig. Når vi så kommer derhen, hvor vi synes det går ikke, det her med eleven, tænker jeg på eleven, at få hende til at forstå, hun ikke er på vej derhen, hvor hun skal være på vej hen. For er hun det, så er det jo dejligt, at vi kan gøre det i mindelighed, så vi stadigvæk kan få et knus og farvel og tak og vi ses om nogle år, ikk!!. (samtykke fra de andre deltagere) Men der er jo nogle, der synes, at hvis det ikke var for dig, så havde jeg bestået. Da hjælper det i hvert tilfælde mig, at jeg ligesom har tænkt rigtig mange tanker, og det er nemlig ikke ud fra 2 dage, det er over længere periode, hvor man så kunne se, at man ikke kunne gøre det anderledes Det fremkom således, at det var meget udfordrende at skulle vejlede elever, da de var meget forskellige i forhold til personlige og faglige ressourcer. Derfor er det også væsentligt, at praktikvejlederen er udrustet både i forhold til undervisning og støtte og support fra den kliniske vejleder, kollegaer og afdelingsledelsen. 10

11 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaerne blev, som tidligere nævnt, sendt til de uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus med besked om at udlevere et spørgeskema til de praktikvejledere, de havde i funktionen i deres afdeling. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus ifølge en opgørelse i efteråret 2009, og vi fik 20 spørgeskemaer retur, hvilket gav et svarprocent på 80. Svarene på spørgeskemaerne blev indført i nedenstående søjlediagram og efterfølgende kommenteret med tekst. De spørgsmål, der ikke kunne gengives med diagram, blev sammenfattet i prosatekst. Antal år som praktikvejleder år 2-5 år >5 år år i funktion Fordelingen viste at der naturligvis var en udskiftning blandt praktikvejleder, men mange forblev også i funktionen gennem flere år. Antal vagter pr. måned vagter 5-8 vagter 8-10 vagter > 10 vagter vagtbyrde 65 % af praktikvejlederne havde under 5 vagter pr. måned. Med baggrund i tilbagemeldingerne havde vi måtte lave nogle justeringer i forhold til vores diagram, da det viste sig, at flere afsnit arbejdede med 12 ugers planer i stedet for 4 ugers planer, som vi havde spurgt ind til. Dette betød, at hvor nogle svarede 12 vagter på 12 uger omregnede vi det til 4 vagter på 4 uger. Det fremgik ikke af vores skema, om det kun er aftenvagter eller kun nattevagter eller både og, og om hvor vidt det var muligt at have vejledning af eleverne i vagter eller om vagtbyrden gik udover vejledningen af eleverne. 11

12 Antallet af praktikvejledernes weekendarbejde weekend 3. weekend 4. weekend ingen Weekender 13 ud af de 18 deltager, arbejdede hver 3. weekend, hvilket stemmer overens med de arbejdstidsbestemmelser der var udarbejdet for social- og sundhedsassistenteleverne med praktikperiode på Århus Sygehus 13 Antal elever pr. praktikvejleder antal elever Praktikvejlederne havde maximalt tre elever, oftest var der kun to elever pr. praktikvejleder. 13 Vilkår for social og sundhedsassistentelevernes tjeneste og honorering i forhold til weekendvager, aftenvagter, nattevagter og vagter på søgnehelligdage på Århus Sygehus, 2005, revideret

13 Personer som praktikvejlederen samarbejder oftest med klinisk vejleder Udd. ansv. Afd. sygepl. Øvrige personale Ingen Oftest samarbejdspartner Den person som praktikvejlederen oftest samarbejdede med i forhold til eleverne var den kliniske vejleder eller i de afsnit/afdelinger, hvor der var flere praktikvejledere, var disse også noteret som den første prioriteret. Der var flere af praktikvejlederne, der havde noteret flere samarbejdspartnere som første prioritet, hvilket gav flere svar end deltagere. Derudover samarbejdede praktikvejlederen med det øvrige personale og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Uddannelsesår for praktikvejlederkursus ingen Udd. år Ovenstående diagram viser, hvornår praktikvejlederne har været på deres 10 dags vejleder kursus. De 10 dags vejlederkursus var det eneste, der af uddannelsesmæssige krav tidligere er stillet til praktikvejlederne på Århus Sygehus. I Vision og strategi for klinisk undervisning i sygeplejen som er udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning i Region Midtjylland, 2009, står der, at praktikvejlederne efter to år i funktionen skal deltage i et supplerede pædagogiske vejlederkursus eller anden relevant pædagogisk efteruddannelse. Alle praktikvejledere havde været på praktikvejleder kursus eller skulle af sted her i foråret 2010 på nær en. Denne ene praktikvejleder, der ikke havde praktikvejleder kurset, havde været i funktionen i fem måneder, hvorvidt der var lavet en uddannelsesplan fremgik ikke af spørgeskemaet, men det måtte forventes. De supplerende kurser, som en af praktikvejlederne angav at have deltaget i, var tema eftermiddage for praktikvejleder og ad hoc vejlederkurset. Derudover var der fire praktikvejleder, der havde deltaget på et voksent pædagogisk grundkursus. Disse praktikvejledere havde alle over fem års erfaring som vejledere. 13

14 Svarer udannelsesbaggrund til vejledningskompleksiteterne hos eleverne Efterfølgende spørgsmål i spørgeskemaet, om hvorvidt deres uddannelse kunne anvendes i forhold til de kompleksiteter, de mødte hos eleverne, viste, at 50 % af praktikvejlederne følte, at de kom til kort i forhold til nogle af de udfordringer, som de oplevede hos eleverne. Mange oplevede elever med store sociale problemstillinger samt sproglige problemstillinger, hvilket var både i forhold til to sproget elever, men også til elever der f.eks. var ordblinde. Da der efterhånden var mange elever med anden etnisk baggrund end dansk, der søgte ind på assistentuddannelsen, oplevede de ikke kun udfordringer i forbindelse med sproglige problemstillinger, men i lige så høj grad de udfordringer, der fandtes i den kulturelle baggrund, som eleven kom med. Der nævntes også manglende faglige kompetencer hos eleven, hvilket gav praktikvejlederne udfordringer i deres vejledning. Derudover oplevedes det som en udfordring at vejlede umotiverede elev, eleven der ikke var engageret i egen uddannelse. Afholdelse af samtaler med eleven Med hensyn til afholdelse af de obligatoriske samtaler og opgaver i forhold til eleverne blev der afsat tid til disse på arbejdsplanerne, men det skete ind imellem, at de blev aflyst eller udskudt. Det der lå til baggrund for aflysning eller udskydelsen var enten den daglige drift eller sammenfald med de planlagte opgaver, der var hos de sygeplejestuderende. Konklusion på resultater af spørgeskemaundersøgelsen Hvis man skal konkludere på svarene på dette spørgeskema, kan man sige at praktikvejledernes arbejdsmæssige vilkår var acceptable. Vagtbyrden var ikke voldsom, mange havde maximalt fem vagter pr. måned, og dette eksklusiv weekendvagter. Der blev i spørgeskemaet ikke spurgt indtil, om en del af vagtbyrden var placeret i forbindelse med weekendvagter, hvilket jo reducerede vagtbyrden i hverdagen, hvor eleverne i højere grad er til stede i afsnittet. Største delen af praktikvejlederne (65%) arbejdede hver 3. weekend, hvilket også gav flere vejledningsmuligheder i hverdagene. Af svarene i spørgeskemaet fremgik det, at en af de udfordringer, der kunne arbejdes videre med, er i forhold til det uddannelsesmæssige aspekt for praktikvejlederne. Stort set alle havde praktikvejlederkurset, der udbydes fra Social og sundhedsskolerne, men for størstedelen af praktikvejlederne var det mere end fem år siden, at de havde modtaget uddannelsen i forhold til vejleder funktionen. Kun fem ud af 20 praktikvejledere oplystet, at de havde været på suppleringsuddannelse. Den supplerings uddannelse, der var tale om, var for fire været voksen pædagogisk grundkursus, og en havde været til temaeftermiddage på Social og sundhedsskolen samt på ad hoc vejleder kursus. Det var ikke det supplerings kursus som Social og sundhedsskolen udbyder til vejledere med praktisk vejledererfaring. Diskussion af metode Som udgangspunkt var vores intentioner at arbejde ud fra grounded theory, men pga. det ikke var muligt at foretage andet fokusgruppeinterview og antallet af informanter kun var på fire, har vi ikke kunnet været helt stringent i forhold til metoden. Vi mener 14

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik.

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik. Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 2. praktik. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Positivt. Der blev taget godt imod

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere