Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010"

Transkript

1 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig Karin Fenger Ellekrog, Afdeling L og P 1

2 Indledning Århus Universitetshospital, Århus Sygehus uddanner social og sundhedsassistentelever i deres første praktik periode. For mange af eleverne er det første gang de stifter bekendtskab med et sygehus, såvel med arbejdet på en sygehusafdeling. Til at varetage uddannelsesforløbet i de enkelte sengeafsnit, er der på hvert afsnit, der modtager social og sundhedsassistentelever, ansat en praktikvejleder, der er ansvarlig for elevens praktik periode i det enkelte afsnit. Praktikvejlederens faglige baggrunde er enten en uddannelse, som social og sundhedsassistent eller sygeplejerske med et grundlæggende kendskab til uddannelsen og afdelingens speciale. Derudover har praktik vejlederen et praktikvejleder kursus 1, der udbydes af Social og Sundhedsskole 2, hvorfra eleverne kommer. Disse kurser har en varighed af ca. 10 dage. Til sammenligning kan det nævnes, at de kliniske vejleder, der varetager vejledningen af de sygeplejestuderende under deres kliniske undervisning, skal have pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst en 1/6 diplomuddannelse 3, af 6 ugers varighed. De personer, der søger inde på social og sundhedsassistent uddannelsen, har en mangfoldig baggrund. Det kan være unge mennesker der, efter endt skolegang, har gennemgået det grundlæggende indgangsforløb og efterfølgende social og sundhedshjælperuddannelsen. Det kan også være personer, der har arbejdet inden for sundhed og omsorg, både som ufaglært og som social og sundhedshjælper gennem flere år eller personer med anden faglig baggrund og identitet, som søger nye veje. Derudover viser en handlingsplan for øget gennemførsel fra Social- og sundhedsskolen i Århus, at der er flere med en anden etnisk baggrund end dansk, der søger ind på uddannelsen end tidligere 4. Denne mangfoldighed blandt social- og sundhedsassistenteleverne viser erfaringsmæssigt at give mange udfordringer for praktikvejlederen, såvel menneskelige som pædagogiske. Som uddannelsesansvarlige sygeplejersker oplever vi, at vi i højere grad nu end tidligere bliver kontaktet af praktikvejlederne vedrørende problemer, der har en mere social karakter end pædagogisk karakter, hvilket medfører en større pædagogisk udfordring. I perioden efteråret 2007 til efteråret 2008, blev der udarbejdet en rapport af uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tina Kramer og Jytte Troldborg. De undersøgte de kliniske vejlederes vilkår og krav for vejledning på Århus Sygehus. Denne rapport viste, at der som udgangspunkt, ikke altid var overensstemmelse i mellem de krav, der stilles og de vilkår, der reelt var for vejledning 5 1 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus modtager social og sundhedsassistent elever fra Social og Sundhedsskolerne i Århus og Silkeborg. 3 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland. 4 Handlingsplan for øget gennemførsel, social og sundhedsuddannelserne 2010, Århus Social og sundhedsskolen. 5 Klinisk vejleders vilkår for vejledning af sygepleje studerende på Århus Sygehus,

3 Som en forlængelse af denne rapport vil det derfor være interessant at se på vilkårene for praktikvejlederne på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Formålet vil derfor være at undersøge, hvordan praktikvejlederne oplever deres muligheder og vilkår for vejledning af social- og sundhedsassistentelever. Metode Opgavens struktur Vi vil ved hjælp af et fokusgruppeinterview med praktikvejledere fra forskellige afsnit på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus prøve at afdække, hvilke muligheder og vilkår, der er for praktikvejlederne. Vi valgte at anvende grounded theory som analysemetode for fokusgruppe interviewet og udarbejdede et spørgeskema. Vi vil endvidere diskutere vores fund i forhold til, om der er overensstemmelse mellem de krav, der stilles til praktikvejlederne via Retningslinier for praktikuddannelsen også kaldet Praktikaftalen 6, Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus 7 og Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje i Region Midt 8 Grounded theory Grounded theory opstod i 1960-erene og udviklet af to amerikanske sociologerne B. G. Glaser og A. Strauss. Metodens omdrejningspunkt er, at man gennem parallelle processer løbende indsamler data og analyserer disse 9. Metoden er en konstant bevægelse mellem induktiv og deduktiv fremgangsmåde, hvorved man bevæger sig mellem teori og empiri 10. Vi anvendte grounded theory til at analysere fokusgruppeinterviewene, idet vi formodede, at vi skulle foretage endnu et interview ud fra de fund, vi fik af første fokusgruppeinterview. Desværre var der kun en informant, der havde mulighed for at deltage i det andet fokusgruppeinterview, hvorfor vi valgte at foretage en spørgeskemaundersøgelse med afsæt i de fund, vi havde fra det første fokusgruppeinterview. I grounded theory søger man at finde nogle central processer i forhold til det undersøgte fænomen. Forskeren vil aldrig finde frem til en endegyldig teori, men den ud- 6 Retningslinier for praktikuddannelsen, Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen, Århus Amt. Tilgængslig på: 7 Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Universitetshospital Århus Sygehus , Tilgængelig på: 0fysioterapi/Ledelses-%20og%20stabsstruktur/Ledelses- %20og%20stabsstruktur%20for%20sygeplejen%202009_2012_rev_ pdf 8 Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygeplejen Udarbejdet af Rådet for klinisk undervisning Region Midtjylland 9 Lomborg, K Grounded theory en vej til viden om sociale processer i sygeplejepraksis i Forskning i klinisk sygepleje 2. Redigeret af Lorensen, M., Hounsgaard L. & Østergaard-Nielsen, G. Akademisk Forlag, København, s Boolsen, M. W Grounded theory i Kvalitative analyser. Hans Reitzels Forlag, København, s

4 ledte teori vil altid kunne videreudvikles. Den komparative analyse er centralt i grounded theory, idet man under hele undersøgelsen fortager datasammenligning 11. Fokusgruppeinterview Interviewpersonerne blev udvalgt via de uddannelsesansvarlige sygeplejersker ud fra et ønske om at såvel kirurgiske som medicinske uddannelsessteder blev repræsenteret, samt at erfaringen som praktikvejleder også varierede. Til det første fokusgruppeinterview var der inviteret syv praktikvejledere, der repræsenterede både medicinske og kirurgiske afdelinger. I selve interviewet deltog fire praktikvejledere, da tre af de inviterede måtte melde afbud på selve dagen på grund af enten sygdom eller travlhed i de enkelte afdelinger. De fire informanter var fordelt på tre forskellige medicinske afdelinger og en fra en kirurgisk afdeling. De havde været praktikvejledere fra 5 til 10 år. De havde alle praktikvejleder uddannelsen og tre af informanterne havde voksen pædagogisk grundkursus. Interviewet foregik på den ene uddannelsesansvarlige sygeplejerskes kontor, og havde en varighed af ca. 1 time. Der blev optaget et interview på en time. Der var udarbejdet åbne spørgsmål til indledning af interviewet. Interviewene blev båndet og efterfølgende transskriberet af de to forfattere, hvorefter datamaterialet blev analyseret med inspiration af grounded theory. Ved første kodning af transskriptionerne fra interviewet, viste følgende emner sig; Kampen som praktikvejleder, nedprioritering af samtaler med elever, ansvar, samarbejdet som kontrol eller sparring samt udfordringer med elever. Dette gav anledning til yderligere et fokusgruppeinterview. Til dette interview blev fem praktikvejledere med repræsentation fra såvel medicinske som kirurgiske afdelinger inviteret. Dette interview blev desværre aflyst, da kun én praktikvejleder havde mulighed for at deltage. Derfor valgte vi i stedet for, da vi var begrænset af tiden, at udarbejde et spørgeskema (bilag 1), der tog udgangspunkt i de emner, der havde vist sig ved tematiseringen fra det første fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet var udarbejdet således, at der skulle svares ja eller nej og med uddybning til enkelte spørgsmål, hvilket betød, at svarmulighederne var tvungne og med lukkede spørgsmål, hvilket svarer til kriterierne for et spørgeskema 12. Spørgeskemaet blev sendt til alle uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus, der hver især skulle aflevere skemaet og sørge for, at det blev returneret til de undersøgelsesansvarlige sygeplejersker. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus (efteråret 2009) og vi fik 20 spørgeskemaer retur, der indgik i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på Harder, I Grounded theory praksisforankret teoriudvikling i Overvejelser og metoder i sundhedsforskning. Redigeret af Ramhøj, P., Akademisk Forlag, København, s Münster, K Spørgeskemaer i Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, red. Kock, L. & Vallgårde, S. Munksgaard Danmark. København. S

5 Fund ved fokusgruppeinterview Ved fokusinterviewet kom der forskellige kategorier frem i forhold til krav og vilkår for praktikvejlederen. Kampen som praktikvejleder: Flere gange under interviewet fremkom det, at det oplevedes hårdt at være praktikvejledere, men at ingen af informanterne havde fortrudt, at de var blevet praktikvejleder. Jeg synes også stadigvæk, det (at være praktikvejleder red. ) er spændende, selvom det jo også indimellem trækker lidt tænder ud fordi de (kollegaerne red. ) kan godt se at det er belastende at have elever. Det er de slet ingen tvivl om Det (at have elever red. ) er et kæmpe arbejde. Nogle oplevede det som en kamp i forhold til tilrettelæggelse af deres vagtplan, for at de ikke havde for mange vagter i forhold til at varetage rollen som praktikvejleder. Sådan efter lang tids slagsmål, så har vi så indgået et kompromis, at jeg designer selv min vagtplan Jeg har virkelig prøvet på at kæmpe for bedre tid og bedre løn osv. Jamen det er altså bare fordi, at stadigvæk i forhold til den der uensartethed, men det er også når man får fortalt, sådan en lokal aftale bliver ikke skrevet ned, så det er ikke, så det er ikke noget der gælder for mig også ved den næste afdelingssygeplejerske nææ hun kan komme og sige schhh. altså så det - altså på den måde, kan de viske tavlen ud hele tiden. Hvad har jeg så opnået? Ikke r en hujende fis Jeg tænker da, vi skal bruge vores energi i afdelingen sammen med eleverne og ikke bruge så meget energi for at kæmpe for nogle vilkår men man står altså éne åndeligt man har jo elever de er der jo alligevel og de kommer jo igen den ene hold afløser den andet uanset hvad (der brydes ind fra flere i gruppen med; ja der kommer mange, der er ikke mange dag til ro ) og jeg oplever i hvert fald i min afdeling, at mine kollegaer står ikke i kø for at overtage min.. min stol, vel og det synes jeg også godt det kan, godt det kan ( lang pause) få lidt mere.. ja lidt anerkendelse, for det vi gør, for vi gør, tænker jeg et kæmpe arbejde ude i hver afdeling, at vi ikke samtidig skal kæmpe med næb og klør for at få nogle bedre vilkår. For mit vedkomme tænker jeg lidt vagter og sådan det synes jeg er helt urimeligt. På spørgsmålet om uddannelse, og om det var noget de gjorde på eget initiativ, blev der svaret: Ja, ellers må vi selv kæmpe os til det (undervisning red.). 5

6 Det var tydeligt, at oplevelsen af at være praktikvejleder føltes hårdt, men at disse informanter alle brændte for deres rolle som praktikvejleder. I nogle afdelinger var der mangel på anerkendelse både i form af penge, mere uddannelse/undervisning og færre vagter og derfor føltes det hele tiden som en stor kamp for at få de bedste vilkår for at kunne varetage rollen som praktikvejleder. Det fremgik også, at hvis de forbedrede vilkår ikke var nedskrevet, var de ikke sikret disse rettigheder ved udskiftning af ledelsen. Nedprioritering af samtaler med eleven Flere af informanterne gav udtryk for, at det kunne være svært at finde tid til samtaler med eleven og at det ofte bliver lidt på bekostning af de pauser, de ellers holdt i løbet af dagen. men det er klart, at der er nogle opgaver, der skal løses i hverdagen hos patienterne og det skal vi jo være sammen om. Så hvis den kliniske vejleder skal gå fra til tre refleksionssamtaler, jamen så er det jo hende, der er på i dag, og så må jeg ligesom vente til en anden dag. Og det kan vi også sagtens finde ud af at tilrettelægge inde hos os. Men det er klart, det er måske lidt på bekostning af vores frokostpauser og vores kaffepauser og en halv times overarbejde engang i mellem En anden informant sagde: men de samtaler formelle samtaler, som er og status, når man skal samle op, hvor langt er de og så videre. Det er sådan tit med madpakken i hånden, mens vi sidder og vi kan måske lige gå fra eller ogs bruge kaffepausen for at få det hele til at hænge sammen Informanterne tilkendegav endvidere, at idet de sygeplejestuderende havde mange opgaver, der skal drøftes med den kliniske vejledere, kunne det virke mere legalt at gå fra for at tale om opgaverne. Da eleverne ikke havde en opgave, som de skulle lave, synliggjordes deres behov ikke på samme måde som sygeplejestuderende. Vi er nok ogs for dårlig til at synliggøre alle de ting overfor de andre kollegaer i afdelingen, øh, de nye fjerde modul studerende, tror jeg, der har rigtig mange øh afleveringer i perioden ik ogs. Der skal læses ik og det er jo ik mig, der skal læser dem vel. Men det er igen tid, der skal findes i hverdagen til, at de kliniske vejledere kan gå fra. Så det, så det er lidt svært at finde tiden, syn s jeg Således tydede det på, at evaluering eller statusmøde var udfordrende at afsætte tid til, da det ikke var så synligt en evaluering, som en nedskreven patientforløb, som sygeplejestuderende havde. Derfor kom evalueringssamtalerne nogle gange til at foregå lidt på bekostning af den tid, som den kliniske vejleder skulle bruge i samtale med sine studerende. Og derfor kunne det være svært at gå fra til en evaluering/samtale med en elev, da der skulle være noget personale ved patienterne. 6

7 Ansvar Ud fra interviewet fremgik det, at praktikvejlederne ofte følte, at de havde det fulde ansvar for eleverne i forhold til samtaler med eleven og vejledning. Jeg overtog, hvad hedder det hele, alt om planlægning, alt det administrative, efter den kliniske vejleder, som hun jo altid havde gjort, Og det syn s jeg, jeg mangler tid til. Og jeg ved godt, at jeg er på 32 timer, men så har jeg så fået lavet en aftale med afdelingssygeplejersken om at, at så skriver jeg de timer på, når jeg sidder derhjemme ved computeren og laver arbejdsplaner og og tilrettelægger deres undervisning. En anden informant sagde: Øh, altså vi har så en studieunit ovre ved os, og det er rigtig godt, øh men altså det er jo mig, der øh, der har ansvaret for dem og mig, der tager samtalerne med dem. Så da jeg startede, hvor jeg var medvejleder og den kliniske vejleder ligesom stod som styrende, øh, da hun så valgte at stoppe, da nå ja det er jo, det gør du jo så bare, du tager jo så bare over ik. Og det har jeg jo gjort, da hun stoppede. En af informanterne gav udtryk for at være meget alene om ansvaret for eleverne, og om spørgsmålet til om hun ikke søgte sparring ved den kliniske vejleder sagde hun: Jo, men hun (klinisk vejleder red.) er jo så også ene mand om fire studerende, så hun har jo sådan set også nok at se til. Så En anden informant gav ligeledes udtryk for, at hun oplevede følelsen af at være alene med ansvaret for eleven. Jeg står også meget alene med ansvaret i min afdeling og har gjort det siden den kliniske vejleder, hun stoppede. Og jeg har ikke spurgt, om det så er så fint nok, om det nu er dig, der har - der har den kasket på? Jeg tænker så, nu er jeg så alene om det - så det er sådan, det skal være. Det er aldrig noget, vi har diskuteret, min leder og jeg ind i afdelingen, at jeg ligesom er alene om det Det er mig, der skal opsøge hjælp, hvis jeg har brug for det En af informanterne undrede sig over, at den kliniske vejleder havde et ansvar over for praktikvejlederen, for hun oplevede ikke, at den kliniske vejleder reelt tog det ansvar på sig. Jeg har været under to kliniske vejledere, men jeg er stadigvæk underlagt dem, i stedet for selv at være ansvarlig og jeg har hele tiden selv været ansvarlig så jeg kan ikke forstå, jeg skal være underlagt en form for opsyn fra en anden, der skal have mit ansvar, vedkommende måske ikke påtager sig det er sgu godt nok mig, der har det ansvar - men det er ligesom, at jeg er i anden række, og i virkeligheder har jeg altid været i første række. 7

8 Det fremgik tydeligt i interviewet, at de oplevede sig alene med ansvaret for eleven, og at nogle af praktikvejlederne ikke oplevede et samarbejde om ansvaret for eleven fra den kliniske vejleder, uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller afdelingssygeplejersken. Hvorimod andre ikke gav udtryk for en frustration over selv at være ansvarlig for eleven. Samarbejdet som kontrol eller sparring I interviewet blev der endvidere drøftet samarbejde med klinisk vejleder eller den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Flere af informanterne gav udtryk for, at de oplevede, at der var et godt samarbejde med den kliniske vejleder. En anden af informanterne, der var i studieunit sagde i forhold til sparring af elever: Ja, men altså ugentlig møde, det...det bliver det ik, men altså vi stikker jo ogs næserne sammen i løbet af dagen ik. Øh, så jeg føler egentlig, at efter vi har fået det studieunit, der er, der får jeg altså god sparring, og det er simpelthen nødvendigt. Men det synes jeg i hvert fald, at det er det, at jeg savnede tidligere. Det er sådan, den sparring der, hvis man var lidt i tvivl, hvad vej skal man lige, hvordan at man så lige kan få, få vendt nogle tanker til noget af det Det (studieunit red.) fungerer bare super godt, og vi er rigtig gode til at bruge hinanden og hvis jeg har ferie en uge, så ved jeg lige nøjagtig, at jeg kan gå tilbage og sige, nå, men hvad og så blive opdateret ik ogs. Hvor langt mine elever, de er. Så det giver mig en rigtig stor tryghed. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og tænker på, gad vide hvordan det nu går, når man har fri og ferie og så n noget. Så jeg syn s, vi har et rigtig godt samarbejde på den måde ik. En anden, der var i studieunit sagde: Der er også rigtig givtigt, at man fysisk er tæt sammen at man er på samme kontor I interviewet kom det ligeledes til udtryk, at relationen mellem praktikvejlederen og den kliniske vejleder oplevedes som en kontrol Og det skal være et ligeværdigt forhold i mellem de kliniske vejledere og praktikvejlederne, i stedet for at det er de kliniske vejledere, der står som ansvar for os. Så vil det også sige, at de vil kunne have en kontrol funktion, i stedet for en samarbejdes funktion En anden praktikvejleder oplevede et ligeværdigt samarbejde med den kliniske vejleder. Jeg henter da den kliniske vejleder, hvis jeg synes, der er noget, jeg har bruge for flere øjne på, men ellers så er jeg alene om eleverne, og det har jeg det også fint nok med, fordi vi arbejder så tæt sammen, så jeg 8

9 tænker ikke, det er nogen kontrol funktion Så det bliver sådan en sparring, jeg oplever ikke, at NN kontrollerer noget. Således tydede det på, at for nogle af praktikvejlederne oplevedes samarbejdet med den kliniske vejleder som en slags kontrol, og at de kliniske vejledere ikke tog ansvar for eleverne, som praktikvejlederne ønskede, mens andre praktikvejledere ikke havde denne opfattelse. Informanterne påpegede da også ved samtaler i en svær situation, at de oplevede opbakning fra afdelingen. Altså da vender jeg det (den svære samtale med en elev red.) enten en af de kliniske vejledere eller så tager jeg faktisk min uddannelsesansvarlig med, når det er det her sker. Således så det ud til, at de enkelte informanter på forskellig vis oplevede et samarbejde og sparring med de kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Igen tydede det på, at nogle praktikvejledere ikke oplevede en støtte fra de kliniske vejledere, men at de stod helt alene med ansvaret for eleven. Udfordring med elever Det fremgik tydeligt af interviewet, at alle informanterne havde oplevet elever, som de så som svage på forskellige måder, men at det var forskellige redskaber, de brugte til at kunne vejlede disse elever. Der var oplevelser med sprogligt udfordrede elever: Det er ikke det faglige dem der ikke er faglig dygtige jeg kommer mere til kort med dem med sprog vanskeligheder Ja, hvis de er det (to sproget red.) eller de er ordblinde, så synes jeg også, at jeg kommer til kort. Men der er jeg begyndt at ringe ud til skolen, så må de komme at hjælpe mig. En anden informant sagde: Hvis jeg har en, der er svag (bogligt eller fagligt red.), så laver jeg simpelthen en pædagogisk overvejelse jeg skriver og lægger planer på den måde nok i kræft af den der voksen undervisning. Endvidere sagde endnu en informant: Jeg synes, jeg har fået det (følelsen af at være klædt på til de udfordringer, der kan være med elever red.) men jeg havde det da ikke for 5 år siden, da havde jeg også meget back up fra den kliniske vejleder, - gennem en årrække fået stor erfaring, men det er også det tænker jeg hvordan skal jeg lige tackle det og det? Ja så erfaringen har gjort det letter for mig. 9

10 En af informanterne oplevede, at hun havde en elev, som formentlig ikke skulle have været sendt ud i praktik igen. Jeg har lige stået i en situation, hvor jeg lige har været til en helhedsevaluering, med den elev, jeg har lige nu her og det har i hvert tilfælde gjort mig lidt klogere. Vedkommende havde ikke bestået første gang i første praktik, så jeg havde eleven, som anden gang i første praktik og det gik så heller ikke øhm Der var mange elever, som der skulle afholdes helhedsevaluering med og dette kunne være udfordrende. Men jeg synes mange gange, at de ting, der har været væsentlig vanskelig for mig, det har været sådan noget, hvor en elev skulle tages ud af uddannelsen, og hvor den, der tid med eleven indtil hun ligesom indså - hvis noget i privatlivet overskyggede for meget til at modtage læring. Og så den fornemmelse af, hvor længe kan jeg gå her og afvente i forhold til min afdelingssygeplejerske og kollegaer, Hvor længe kan jeg give hende den mulighed? Er det 14 dage eller sådan noget? Jeg synes jo, at det at bearbejde sig selv som elev - til at forstå, at nu skal jeg ud og til at finde ud af orlov og sådan noget - det tager også noget tid men det er også de ting, jeg har det bedst med, at de faktisk frem for det er aldrig rart, når man sidder bagefter og får skæld ud af en elev, det er det aldrig, men skal også bære at være et dumt svin, men jeg vil nu hellere have det rart med det og gøre det i mindelighed. Men man må også bære at være et dumt svin. Sådan er det jo også. En anden informant udtrykte følgende: Når jeg har en elev, der har det svært, så skriver jeg rigtig meget ned hvad det er jeg ser og hvad det er for nogle tanker jeg gør, hvordan jeg prøver at gelejde eleven, og det hjælper mig. Når vi så kommer derhen, hvor vi synes det går ikke, det her med eleven, tænker jeg på eleven, at få hende til at forstå, hun ikke er på vej derhen, hvor hun skal være på vej hen. For er hun det, så er det jo dejligt, at vi kan gøre det i mindelighed, så vi stadigvæk kan få et knus og farvel og tak og vi ses om nogle år, ikk!!. (samtykke fra de andre deltagere) Men der er jo nogle, der synes, at hvis det ikke var for dig, så havde jeg bestået. Da hjælper det i hvert tilfælde mig, at jeg ligesom har tænkt rigtig mange tanker, og det er nemlig ikke ud fra 2 dage, det er over længere periode, hvor man så kunne se, at man ikke kunne gøre det anderledes Det fremkom således, at det var meget udfordrende at skulle vejlede elever, da de var meget forskellige i forhold til personlige og faglige ressourcer. Derfor er det også væsentligt, at praktikvejlederen er udrustet både i forhold til undervisning og støtte og support fra den kliniske vejleder, kollegaer og afdelingsledelsen. 10

11 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaerne blev, som tidligere nævnt, sendt til de uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Århus Sygehus med besked om at udlevere et spørgeskema til de praktikvejledere, de havde i funktionen i deres afdeling. Der var 25 praktikvejleder på Århus Sygehus ifølge en opgørelse i efteråret 2009, og vi fik 20 spørgeskemaer retur, hvilket gav et svarprocent på 80. Svarene på spørgeskemaerne blev indført i nedenstående søjlediagram og efterfølgende kommenteret med tekst. De spørgsmål, der ikke kunne gengives med diagram, blev sammenfattet i prosatekst. Antal år som praktikvejleder år 2-5 år >5 år år i funktion Fordelingen viste at der naturligvis var en udskiftning blandt praktikvejleder, men mange forblev også i funktionen gennem flere år. Antal vagter pr. måned vagter 5-8 vagter 8-10 vagter > 10 vagter vagtbyrde 65 % af praktikvejlederne havde under 5 vagter pr. måned. Med baggrund i tilbagemeldingerne havde vi måtte lave nogle justeringer i forhold til vores diagram, da det viste sig, at flere afsnit arbejdede med 12 ugers planer i stedet for 4 ugers planer, som vi havde spurgt ind til. Dette betød, at hvor nogle svarede 12 vagter på 12 uger omregnede vi det til 4 vagter på 4 uger. Det fremgik ikke af vores skema, om det kun er aftenvagter eller kun nattevagter eller både og, og om hvor vidt det var muligt at have vejledning af eleverne i vagter eller om vagtbyrden gik udover vejledningen af eleverne. 11

12 Antallet af praktikvejledernes weekendarbejde weekend 3. weekend 4. weekend ingen Weekender 13 ud af de 18 deltager, arbejdede hver 3. weekend, hvilket stemmer overens med de arbejdstidsbestemmelser der var udarbejdet for social- og sundhedsassistenteleverne med praktikperiode på Århus Sygehus 13 Antal elever pr. praktikvejleder antal elever Praktikvejlederne havde maximalt tre elever, oftest var der kun to elever pr. praktikvejleder. 13 Vilkår for social og sundhedsassistentelevernes tjeneste og honorering i forhold til weekendvager, aftenvagter, nattevagter og vagter på søgnehelligdage på Århus Sygehus, 2005, revideret

13 Personer som praktikvejlederen samarbejder oftest med klinisk vejleder Udd. ansv. Afd. sygepl. Øvrige personale Ingen Oftest samarbejdspartner Den person som praktikvejlederen oftest samarbejdede med i forhold til eleverne var den kliniske vejleder eller i de afsnit/afdelinger, hvor der var flere praktikvejledere, var disse også noteret som den første prioriteret. Der var flere af praktikvejlederne, der havde noteret flere samarbejdspartnere som første prioritet, hvilket gav flere svar end deltagere. Derudover samarbejdede praktikvejlederen med det øvrige personale og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Uddannelsesår for praktikvejlederkursus ingen Udd. år Ovenstående diagram viser, hvornår praktikvejlederne har været på deres 10 dags vejleder kursus. De 10 dags vejlederkursus var det eneste, der af uddannelsesmæssige krav tidligere er stillet til praktikvejlederne på Århus Sygehus. I Vision og strategi for klinisk undervisning i sygeplejen som er udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning i Region Midtjylland, 2009, står der, at praktikvejlederne efter to år i funktionen skal deltage i et supplerede pædagogiske vejlederkursus eller anden relevant pædagogisk efteruddannelse. Alle praktikvejledere havde været på praktikvejleder kursus eller skulle af sted her i foråret 2010 på nær en. Denne ene praktikvejleder, der ikke havde praktikvejleder kurset, havde været i funktionen i fem måneder, hvorvidt der var lavet en uddannelsesplan fremgik ikke af spørgeskemaet, men det måtte forventes. De supplerende kurser, som en af praktikvejlederne angav at have deltaget i, var tema eftermiddage for praktikvejleder og ad hoc vejlederkurset. Derudover var der fire praktikvejleder, der havde deltaget på et voksent pædagogisk grundkursus. Disse praktikvejledere havde alle over fem års erfaring som vejledere. 13

14 Svarer udannelsesbaggrund til vejledningskompleksiteterne hos eleverne Efterfølgende spørgsmål i spørgeskemaet, om hvorvidt deres uddannelse kunne anvendes i forhold til de kompleksiteter, de mødte hos eleverne, viste, at 50 % af praktikvejlederne følte, at de kom til kort i forhold til nogle af de udfordringer, som de oplevede hos eleverne. Mange oplevede elever med store sociale problemstillinger samt sproglige problemstillinger, hvilket var både i forhold til to sproget elever, men også til elever der f.eks. var ordblinde. Da der efterhånden var mange elever med anden etnisk baggrund end dansk, der søgte ind på assistentuddannelsen, oplevede de ikke kun udfordringer i forbindelse med sproglige problemstillinger, men i lige så høj grad de udfordringer, der fandtes i den kulturelle baggrund, som eleven kom med. Der nævntes også manglende faglige kompetencer hos eleven, hvilket gav praktikvejlederne udfordringer i deres vejledning. Derudover oplevedes det som en udfordring at vejlede umotiverede elev, eleven der ikke var engageret i egen uddannelse. Afholdelse af samtaler med eleven Med hensyn til afholdelse af de obligatoriske samtaler og opgaver i forhold til eleverne blev der afsat tid til disse på arbejdsplanerne, men det skete ind imellem, at de blev aflyst eller udskudt. Det der lå til baggrund for aflysning eller udskydelsen var enten den daglige drift eller sammenfald med de planlagte opgaver, der var hos de sygeplejestuderende. Konklusion på resultater af spørgeskemaundersøgelsen Hvis man skal konkludere på svarene på dette spørgeskema, kan man sige at praktikvejledernes arbejdsmæssige vilkår var acceptable. Vagtbyrden var ikke voldsom, mange havde maximalt fem vagter pr. måned, og dette eksklusiv weekendvagter. Der blev i spørgeskemaet ikke spurgt indtil, om en del af vagtbyrden var placeret i forbindelse med weekendvagter, hvilket jo reducerede vagtbyrden i hverdagen, hvor eleverne i højere grad er til stede i afsnittet. Største delen af praktikvejlederne (65%) arbejdede hver 3. weekend, hvilket også gav flere vejledningsmuligheder i hverdagene. Af svarene i spørgeskemaet fremgik det, at en af de udfordringer, der kunne arbejdes videre med, er i forhold til det uddannelsesmæssige aspekt for praktikvejlederne. Stort set alle havde praktikvejlederkurset, der udbydes fra Social og sundhedsskolerne, men for størstedelen af praktikvejlederne var det mere end fem år siden, at de havde modtaget uddannelsen i forhold til vejleder funktionen. Kun fem ud af 20 praktikvejledere oplystet, at de havde været på suppleringsuddannelse. Den supplerings uddannelse, der var tale om, var for fire været voksen pædagogisk grundkursus, og en havde været til temaeftermiddage på Social og sundhedsskolen samt på ad hoc vejleder kursus. Det var ikke det supplerings kursus som Social og sundhedsskolen udbyder til vejledere med praktisk vejledererfaring. Diskussion af metode Som udgangspunkt var vores intentioner at arbejde ud fra grounded theory, men pga. det ikke var muligt at foretage andet fokusgruppeinterview og antallet af informanter kun var på fire, har vi ikke kunnet været helt stringent i forhold til metoden. Vi mener 14

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012.

1. udgave januar 2009. Dette er 2. reviderede udgave januar 2012. Forord Dette er anden udgave af dokumentet Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje. Somatiske og psykiatriske hospitaler og socialpsykiatri. Dokumentet beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser

STU august 2014. Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole. 193 besvarelser STU august 2014 Samlet resultat for Syddansk Erhvervsskole 193 besvarelser Resultater på Syddansk Erhvervsskole 193 skolepraktikelever (266 svar i 2013), har i 2014 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere