Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr Brevid Ref. SPC Dir. tlf Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse 4. august 2010 Rettet 18. august 2010 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger mv. fra høringsperioden fra den Kommunen modtog skriftlige bemærkninger. Notats indhold: 1. Resumé til hurtigt overblik er der skema over høringssvar 2. Sammenfatning og behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og forvaltningens vurdering Resumé Emner Indhold af bemærkning Behandling Behov for havneudvidelsen Ole Harvøe, Jørgen Nilsson, Flemming Barfod, Flemming Østergaard, Danmarks Havneudvidelsens konstruktioner Ole Harvøe Trafik og faciliteter på land Ole Harvøe, John Mogensen, Ernst Aabling Thomsen, Søren K. Jacobsen, Bent Gaardsøe Madsen, Bodil og Ove Hansen, Flemming Barfod, Flemming Østergaard, Vikingeskibsmuseet, Vitus Bagge Nielsen, Lise-Lotte Andersen, Erik Volmer Nielsen, Ludvig Meinild, Lars Tonø, Jette og Henning Engelund, Danmarks Opbakning til havneudvidelsen John Mogensen, Ernst Aabling Thomsen, Thomas Lund, Ole Juul Rasmussen, Jørgen Benzon, Bodil Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Kan havneudvidelsen holde? Nogle borgere mener, at der kommer til at mangle parkeringspladser, offentlige toiletter og plads til opbevaring af både og master om vinteren. Andre borgere mener, at der ikke vil være noget problem. Der er delte meninger om, om havneudvidelsen vil medføre trafikproblemer eller ej Når der er delte meninger om trafik og parkeringspladser, vil forvaltningen overveje behovet for en supplerende undersøgelse,, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter gang i udarbejdelsen af et plangrundlag for havneudvidelsen.

2 Side2/7 og Ove Hansen, Roskilde Sejlklub, Roskilde Havneforum, Vikingeskibsmuseet, Vitus Bagge Nielsen, Lise-Lotte Andersen, Erik Volmer Nielsen, Lars Tonø, Thomas Frederiksen Økonomi Jørgen Nilsson, beboerne i Strandgade 4, Frede Gundberg, Lars Tonø Strandgade Beboerne i Strandgade 4, Bodil og Ove Hansen, Flemming Østergaard, Vitus Bagge Nielsen, Lise-Lotte Andersen, Ludvig Meinild, Steffen Larsen, Lars Tonø, Jette og Henning Engelund Udsyn over fjorden Beboerne i Strandgade 4, Flemming Østergaard, Danmarks Gæstepladser og frihavn Jørgen Benzon Ind- og udsejlads Bodil- og Ove Hansen, Roskilde Roklub, Niels Pinholt, Vikingeskibsmuseet, Erik Volmer Nielsen, Nationalmuseet Miljø Flemming Barfod, Flemming Østergaard, Danmarks Nogle borgere mener, at havneudvidelsen kommer til at medføre kommunale udgifter, fordi der ikke er sikkerhed for, at havneselskabet har råd Andre borgere mener, at økonomien er på plads I forvejen for meget ulovlig parkering i Strandgade i dag. Udvidelsen vil forringe forholdene yderligere, hvis man ikke finder på alternativer Udsynet over Roskilde Fjord bliver forringet Roskilde Havn bør indgå i frihavnsordningen Etablér flere pladser til gæstesejlere Nogle borgere, foreninger og institutioner mener, at det bliver sværere at manøvrere bådene i havnebassinerne, hvis havnen bliver udvidet. Andre borgere mener, at der ikke vil være noget problem Trafik med motorbåde vil blive forøget, og det er et problem. Der bør ikke ligge hurtigtsejlende motorbåde i Roskilde Havn Flere lystbåde vil betyde større belastning af miljøet i Roskilde Fjord Forvaltningen vil undersøge, om problemerne med ulovlig parkering i Strandgade kan kommes til livs ved at ændre på parkeringsvagternes patruljering i Strandgade. Alternativt vil forvaltningen kigge på, om tidsbegrænsning eller bedre afmærkning kan have betydning for parkeringen. Roskilde Havneselskab drøfter i august med Vikingeskibsmuseet og Niels Pinholt, om havneudvidelsen vil medføre problemer for ind- og udsejlads med store sejlskibe. Roskilde Havneselskab vil også drøfte Roskilde Roklubs forbehold mod en havneudvidelse. Staten kræver en vurdering af konsekvenserne for miljøet med motorbåde, som hører hjemme i Roskilde Havn. Staten kræver også en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de samlede planlagte havneudvidelser i Roskilde Fjord. Roskilde

3 Side3/7 Havneudvidelsens udformning Ole Refsgaard Havneområdet samlet set Bemærkninger på borgermødet, Danmarks, Thomas Frederiksen Andet Jørgen Nilsson, beboerne i Strandgade 4, Lene Koogi, Nationalmuseet, bemærkninger på borgermødet Forslag om en anderledes udformning af havneudvidelsen Nogle borgere mener, at man skal se samlet på havnen, hvis der skal planlægges for en havneudvidelse En borger mener, at man skal fokusere på selve udvidelsen Havneudvidelsen gavner de få men betyder en forringelse for mange Havneselskabet overholder ikke reglerne og er ikke interesseret i en kvalificeret dialog Alle løfter og hensigtserklæringer bør offentliggøres Vikingeskibsmuseet vil komme med en udtalelse om arkæologiske hensyn Den vedtagne helhedsplan for havnen skal respekteres Havneselskab får udarbejdet en uddybet vurdering af konsekvenserne for miljøet er er er Behov for havneudvidelsen Roskilde Havneselskab oplyser, at 196 ud af 215 indskydere på ventelisten til nye bådepladser er borgere i Roskilde Kommune. Det samme gælder 230 ud af 260 nuværende andelshavere. Forvaltningen vurderer, at behovet for havneudvidelsen er lokalt. Havneudvidelsens konstruktioner Roskilde Havneselskab oplyser, at flydebroer har været en holdbar byggemetode i havne igennem de sidste år. Selskabet vil forankre broerne med Seaflex-systemet, som er afprøvet i udlandet. Broernes ankre bliver ikke slæbt hen over havbunden andre steder, hvor belastningen er større. Havneselskabet får uddybet vurderingen af de miljømæssige konsekvenser. I den sammenhæng vil forvaltningen drøfte med den uafhængige rådgiver, om der er behov for en udvidet vurdering af havneudvidelsens konstruktion. Trafik og faciliteter på land Flere borgere mener, at der ikke vil være problemer med mangel på parkeringspladser. Nogle vurderer, at der er nok. Andre foreslår, at de eksisterende parkeringspladser udvides, eller at der etableres nye eventuelt under terræn. Der er også forslag om at tidsbegrænse parkeringen eller stille kørevogne til rådighed for at lette presset på parkeringspladsen for enden af Strandgade. Flere borgere mener, at det bliver et problem at skaffe parkeringspladser nok. Vikingeskibsmuseet skriver, at der allerede i dag er for få parkeringspladser. Nogle peger på, at det vil være en skam at udvide de eksisterende parkeringspladser på bekostning af de grønne arealer. Skal Vikingeskibsmuseet udvide, vil det også lægge beslag på mere areal. Andre vurderer, at det vil være svært at finde alternative steder til nye parkeringspladser

4 Side4/7 Dansk Sejlsportsunion oplyser, at det normalt kun er 10% af alle sejlere, som er ude at sejle samtidig. Holder den vurdering, er der behov for nye parkeringspladser til en havneudvidelse på ca. 110 pladser, som havneselskabet ønsker. I september 2008 udførte Via Trafik en undersøgelse af udnyttelsen af parkeringspladserne i bymidten for kommunen herunder parkeringspladsen Bananen syd for Vikingeskibsmuseet. Undersøgelsen bygger på registreringer foretaget hen over døgnet en torsdag og en lørdag i slutningen af maj. Konklusionen er, at højst 70% af parkeringspladserne på Bananen var i brug de pågældende dage. Umiddelbart ser der derfor ikke ud til at være behov for flere nye parkeringspladser, hvis lystbådehavnen bliver udvidet. Når der er delte meninger om trafik og parkeringspladser, vil forvaltningen overveje behovet for en supplerende undersøgelse,, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter gang i udarbejdelsen af et plangrundlag for havneudvidelsen. Nogle borgere forventer, at der kommer til at mange toiletter og badefaciliteter, hvis havnen bliver udvidet. Andre borgere mener, at det må være muligt at etablere nye faciliteter til de nye bådepladser. Havneselskabet foreslår en fordobling af antallet af toiletter og badefaciliteter ved havnekontoret på Strandgade 2. Havneudvidelsen medfører ikke en fordobling af bådepladser. Derfor vurderer forvaltningen umiddelbart, at toiletog badefaciliteterne forbedres. Etablering af flere og toiletter og badefaciliteter vil indgå i planlægningen, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter gang i udarbejdelsen af et plangrundlag for havneudvidelsen. Enkelte borgere regner med, at der kommer til at mangle plads til opbevaring af både og master om vinteren. Vikingeskibsmuseet vurderer, at mere vinteropbevaring på land vil medføre mangel på parkeringspladser. Andre borgere mener, at det må være muligt at finde plads til vinteropbevaringen. Havneselskabet arbejder med flere modeller for opbevaring af både og master om vinteren, hvis havnen udvides. Både opbevares i dag på land i havnen, i havnebassinerne og på dyrskuepladsen. Den endelige model for vinteropbevaring vil blive fastlagt i planlægningen, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter gang i udarbejdelsen af et plangrundlag for havneudvidelsen. På borgermødet blev det diskuteret, om havneudvidelsen er et problem i forhold til fyrlinjen. En enkelt borger skriver, at fyret og fyrlinjen ingen betydning har længere. Havneselskabet oplyser, at der ikke er planer om at sløjfe fyret. Det er formentlig stadig sejlere, der anvender det. Havneløbet angives af særligt afmærkede grunde længere oppe i fjorden. Bliver det vanskeligt at se fyrlinjen, kan havneselskabet flytte fyret til en af de nye broer. Nogle borgere frygter, at trafikproblemerne vil blive værre, hvis havnen udvides. En borger mener, at trafikken i dag i stammer fra bådenes ejere alene men fra alle brugere af havnen. Som nævnt ovenfor vurderer Dansk Sejlsportsunion, at et begrænset antal sejlere vil være på fjorden samtidig. Er der tale om både, vil det næppe medføre en kraftig stigning i trafikken til og fra havnen. Når der er delte meninger om trafik og parkeringspladser, vil forvaltningen overveje behovet for en supplerende undersøgelse,, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter gang i udarbejdelsen af et plangrundlag for havneudvidelsen.

5 Side5/7 Opbakning til havneudvidelsen En række borgere støtter havneudvidelsen, fordi der gerne selv vil have en bådeplads. Opbakningen til udvidelsen får desuden følgende begrundelser med på vejen: En havn skal bruges til mere end at købe is Hvorfor skal havnen i Roskilde være lille, mens havnen i Roskilde er stor? Flere bådepladser og faciliteter vil give mere liv i havnen, som alle har glæde af En havn er først og fremmest et idrætsanlæg havneudvidelsen giver bedre muligheder for jollesejlads, fordi der dannes flere rolige havnebassiner En større havn er et større aktiv for Roskilde Kommune blandt andet vil den give mere beskæftigelse En udvidet havn giver mere maritim aktivitet, så flere mennesker kan bruge fjorden Havneaktiviteter hører til i en havn Økonomi Nogle beboere frygter, at kommunen får udgifter ved havneudvidelsen. De skriver, at kommunen kommer til at betale faciliteter på land og skal dække omkostningerne, hvis udvidelsen bliver dyrere end forventet. En borger peger på, at havneselskabet ikke har afsat penge til erstatning til Strandgades beboere. En anden foreslår, at havneselskabet skal stille en bankgaranti. Roskilde Havneselskabet oplyser, at selskabet har en egenkapital på 11 mill. kroner. Desuden er der indgået bindende aftaler med de 103 interessenter, som skal finansiere havneudvidelsen. Roskilde Kommune kommer ikke nødvendigvis til at finansiere faciliteter på land. Kommunen kan betinge sig, at havneselskabet bidrager. Strandgade Flere borgere peger på, at forholdene i Strandgade er uacceptable: Der er for meget ulovlig parkering, så det er umuligt at komme frem og tilbage. Nogle borgere forudser, at forholdene bliver forringet, hvis havnen bliver udvidet. Andre foreslår forskellige løsninger, som skal komme problemet med ulovlig parkering til livs. Der er forslag om at stille kørevogne til rådighed, så man kan transportere sine ting fra Bananen til båden. En anden borger foreslår, at Strandgade lukkes for trafik. I stedet skal der anlægges en ny vejforbindelse fra Sankt Jørgensbjerg. Andre borgere mener, at det vil hjælpe, hvis parkeringsvagterne prioriterer patruljering i Strandgade højere. Flere af dem mener, at problemet blandt andet skyldes, at der ikke er tidsbegrænsning på brugen af parkeringspladserne i Strandgade. Havneselskabet oplyser, at man allerede i dag stiller kørevogne til rådighed for sejlerne. Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at etablere en alternativ vejadgang fra Sankt Jørgensbjerg på grund af terræn, bebyggelse og fredning. Forvaltningen vil undersøge, om problemerne med ulovlig parkering i Strandgade kan kommes til livs ved at ændre på parkeringsvagternes patruljering i Strandgade. Alternativt vil forvaltningen kigge på, om tidsbegrænsning eller bedre afmærkning kan have betydning for parkeringen. Udsyn over fjorden Efter forvaltningens vurdering er det et vanskeligt at afgøre, om havneudvidelsen betyder en forringelse af udsynet over fjorden. Det afhænger i høj grad et spørgsmål om personlig holdning.

6 Side6/7 Gæstepladser og frihavn Roskilde Havneselskab fortæller, at der er afsat plads til gæstesejlere i Inderhavnen. Desuden kan gæstesejlere benytte ledige pladser i havnen, når lokale bådejere er på tur. Havneselskabet oplever ikke, at der mangler plads til gæstesejlere. Frihavnsordningen giver mulighed for at ligge i havn i 3 dage uden at betale afgift. Ordningen gælder alle havne, som er tilmeldt. Havneselskabet oplyser, at Roskilde Havn tidligere har været med i frihavnsordningen. Andelshaverne ønsker ikke at deltage i ordningen mere blandt andet fordi det gav for meget administration. Ind- og udsejlads Niels Pinholt på vegne af bådelauget Ruth, Vikingeskibsmuseet og Havneselskabet drøfter nærmere i august, om havneudvidelsen vil medføre, at det bliver sværere at manøvrere med de store sejlbåde ind og ud af Museumshavnen. Roskilde Havneselskab vil også drøfte Roskilde Roklubs forbehold mod en havneudvidelse. Miljø Staten kræver en vurdering af konsekvenserne for miljøet med motorbåde, som hører hjemme i Roskilde Havn. Staten kræver også en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de samlede planlagte havneudvidelser i Roskilde Fjord. Roskilde Havneselskab får udarbejdet en uddybet vurdering af konsekvenserne for miljøet. Havneudvidelsens udformning Roskilde Havneselskab oplyser, at Ole Refsgaard foreslår en havneudvidelse, som vil lukke mere af for den eksisterende havn end havneselskabets forslag. Desuden er havneselskabets forslag udarbejdet på grundlag af bundforholdene, ind- og udsejlingsforholdene og hensynet til beskyttelse af eksisterende bådepladser. Havneselskabet vil gerne på sigt arbejde med forslaget om at rykke servicefaciliteterne frem, som Ole Refsgaard foreslår. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret indeholder mange interessante forslag til udviklingen af Roskilde Havn. Forslagene er dog ikke tilstrækkeligt konkrete til at danne grundlag for en anden udformning af havneudvidelsen. Havneområdet samlet set Hele havneområdet bør vurderes samlet, så der skabes et velfungerende, smukt område, blev der sagt på borgermødet. Her var der også en borger, som mener, at der gerne måtte bevares noget klondyke. Danmarks peger på, at det bør indgå i overvejelserne, at Vikingeskibsmuseet nok vil udvide på et tidspunkt. En enkelt borger mener, at kommunen skal fokusere på selve havneudvidelsen. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag om udarbejdelse af forslag til et nyt plangrundlag for havneudvidelsen. I den sammenhæng vil der blive tage politiske stilling til, om plangrundlaget skal omfatte mere end udelukkende havneudvidelsen. Indtil videre fokuserer forvaltningen på at få belyst selve havneudvidelsen. Andet På borgermødet gav nogle borgere udtryk for, at havneudvidelsen strider mod de løfter og hensigtserklæringer, som kommunen tidligere har givet. En borger efterlyser, at alle løfter og hensigtserklæringer bliver offentliggjort.

7 Side7/7 Forvaltningen er bekendt med de aftaler, som er indgået med grundejerne ved Strandgade i forbindelse med tidligere havneudvidelser, som er udført tættere på Strandgade end den udvidelse, som havneselskabet foreslår. Beboerne i Strandgade har tidligere varslet, at der vil blive stillet krav om erstatning, hvis havnen skal udvides. Forvaltningen er ikke overbevist om, at havneudvidelsen vil udløse erstatning. Medmindre der indgås forlig, kan det først afklares, hvis der blive rejst en erstatningssag ved domstolene efter en havneudvidelse. Forvaltningen opfordrer til at gøre opmærkning på konkrete løfter og hensigtserklæringer. Roskilde Havneselskab har henvendt sig til Vikingeskibsmuseet for at få en udtalelse om behovet for at tage arkæologiske hensyn. Der indgår ikke en udvidelse af Roskilde Havn i helhedsplanen. Er der politisk ønske om det, kan helhedsplanen ændres.

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013. Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 213006 Brevid. 1819859 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013 22. december 2013 Forslag

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING AUGUST 2006 Offentlig-private partnerskaber i byomdannelse - Et udviklingsprojekt om muligheder

Læs mere

Høringssvar Budget 2015

Høringssvar Budget 2015 Høringssvar Budget 2015 Indhold 1. Høringssvar fra Handicaprådet... 2 2. Høringssvar fra Udsatterådet... 4 3. Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice... 7 4. Høringssvar fra Aksel

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl.

Læs mere

Linderberg Group A/S Hovedvejen 233 B Osted 4320 Lejre. Att. Direktør Mogens Linderberg Larsen

Linderberg Group A/S Hovedvejen 233 B Osted 4320 Lejre. Att. Direktør Mogens Linderberg Larsen Linderberg Group A/S Hovedvejen 233 B Osted 4320 Lejre Att. Direktør Mogens Linderberg Larsen Dato: 17-12-2012 Dokumentnr. 11/00635-70 Sagsbehandler: Maja Frydendahl Mikkelsen Direkte tlf.nr.: +45 91 33

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

7. semester. Genskinsgener fra naboens tag

7. semester. Genskinsgener fra naboens tag 7. semester Genskinsgener fra naboens tag Malene Kobberø og Dijana Lubarda Aalborg Universitet, Landinspektørstudiet 2011 2 Titelblad Titel/tema: Fast ejendom systemer, retsforhold og økonomi Projektperiode:

Læs mere