SKANDINAVIEN STJERNE Juni. for 100 Aar siden: Omkring den 10. Maj blev et Prospekt for et Blad, N DHOLD MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDINAVIEN STJERNE. 25. - 30. Juni. for 100 Aar siden: Omkring den 10. Maj blev et Prospekt for et Blad, N DHOLD MAJ 1944 93."

Transkript

1 ' SKANDINAVIEN STJERNE for 100 Aar siden: Omkring den 10. Maj blev et Prospekt for et Blad, kaldet The Nauvoo Expositor", omdelt blandt Befolkningen af de Frafaldne. Programmet anførte bl. a. at det var Udgivernes Hensigt at virke for en ubetinget Tilbagekaldelse af Nauvoos Købstadsrettighed, standse Misbrugen af Enevoldsmagten, at modarbejde den Kirketugt, som ulovligt udøvedes over Nauvoo og Omegns Borgere, at arbejde for en vedvarende Opposition mod alle politiske Aabenbaringer" etc. (fra Joseph Smith's Levnedsløb"). i Aar Generalkonference i København: Juni. Saa gik atter en Maaned... Orson B. West 66 Til Moders Dag, Den dræbte And 67 Livet herefter, Nephi Jensen 68 Lær af Dyrene! da har Landet gode Regenter! 71 Sandheden vinder stadig frem! 71 Den kvindelige Hjælpeforening N DHOLD Hvad er Hjælp? Eva M. Gregersen 72 Søndagsskolen 73 Landet rundt 74 Efterlysning 77 To Lands -Konkurrencer 78 Brush up your English 79 Generalkonferencens Program 80 MAJ AARGANG NUMMER 5

2 66 Saa gik atter en Maaned.... I den forløbne Maaned har der været afholdt tre gode Distriktskonferencer. Trods Tidens Vanskelighed troppede Søskende op i stort Antal og nød Konferencerne i fulde Maal. Det var atter en Fornøjelse at se Kirkens Medlemmer fra Distrikterne til Konferencerne. Disse kære Søskende nyder maaske Samværet og Møderne mere, end vi tror. De gav alle Udtryk for deres Taknemmelighed for Evangeliet og for, at det endnu engang forundtes dem at overvære en Konference. Dette gælder baade unge og ældre. Herrens Aand var til Stede i rigt Maal, hvad der satte sit Præg paa alle Søskende og Venner. Der blev som sædvanligt udført hellige Ordinancer under Konferencerne, ligesom Aandens Gaver og Kræfter blev taget i Brug ved Helbredelse af de syge. Saa fik vi atter den store Glæde at se to af vore unge Søstre gaa paa Mission, nemlig Søster Anny Breum, København og Søster Inger Bukke, Aalborg, der, naar disse Linier læses allerede vil være stærkt optaget af deres Missionærarbejde. I denne Forbindelse vil jeg gerne sige Tak til Dansk Missionærforening for dens gode og uselviske Arbejde. Foreningens Bestyrelse har udvist Initiativ og lagt stor Opfindsomhed for Dagen. Naar vore to kvindelige Missionærer bliver afløst, haaber jeg, at vi maa faa Lejlighed til at sende to Ældster paa Mission. Lad enhver forberede sig til denne vidunderlige Gerning; Kaldet kan komme naar som helst. Forøvrigt arbejder Konference-Udvalget videre med Udbygningen af Generalkonferencen, der skulde blive Aarets store Begivenhed, og ved hvilken Lejlighed vi vil samles fra hele Landet for ved samlet Manifestation at bringe Profeten vor Hyldest. Orson B. West.

3 67 Til Moders Dag. Den dræbte And. I Skoven risled den klare Aa; En blodig Vildand bag Sivet laa, Af Jægerens Bøsse var den dræbt, Den havde sig hen til Reden slæbt. Nu stod omkring den de Ællinger smaa, De kunde det slet ikke ret forstaa, De krøb under Vingen, men den var slap»vaagn op, søde Moder, rab, rab, rab, rab!«saa aabned de alle Smaanæbbene vidt:»vi ere saa sultne, giv os lidt!«men moderløs' vare de arme smaa 0, har du en Moder, da skøn derpaa! //. V. Kaalund.

4 68 LIVET HEREFTER af Ældste Nephi Jensen. I et Vindue i et protestantisk Missionshjem i Toronto, Kanada, staar følgende Spørgsmaal skrevet med store Bogstaver:»Hvor vil du tilbringe Evigheden?«Traf det sig, at du kom ind i Missionslokalet en Aften, hvor der blev afholdt Møde, vilde du sandsynligvis høre Menighedlen med Varme synge:»naar Navnene opraabes hinsides, vil jeg være der.«gennem Sangen og Talen i denne Sal saavel som i alle lignende Missionshjem Verden over vil man faa den Ide, at naar de retfærdige dør, A'il de blive baaret til Boliger i det Høje. Det er en almindelig kristen Opfattelse, at de retfærdige vil tilbringe Evigheden et eller andet mystisk Sted langt borte fra denne Jord. Er denne Opfattelse rigtig? Er den baseret paa Bibelens Lærdlomme? Den første bibelske Henvisning til et evigt Hjem for Menneskene findes i Abrahams Historie. Medens Abraham levede i Kanaans Land, sagde Herren til ham:»kære, opløft dine Øjne; og se fra det Sted, hvor du er, mod Norden og Sønden og modi Vesten. Thi alt det Land, som du ser, det vil jeg give dig og dit Afkom evindeligen.«(1. Mos. 13: ) Løftet i denne Tekst rækker tydeligt udover Døden. Det henviser bestemt til en evigvarende Arv. Det lover Abrahams Sæd Kanaans Land»for evigt«. Hvis Abrahams Børn nogensinde virkelig skal arve, hvadl der her er forjættet, skal de leve paa denne Jord i Guds Tiders Evighed. Den Tanke, at denne Jord er det fremtidige Hjem for de retfærdige, henvises der til i Daniels Profeti. Profeten Daniel taler om Afslutningen paa den sidste store Konflikt mellem de Onde og Gode og siger:»men Riget og Herredømmet og Rigernes Magt under al Himlen skal gives til et Folk af den Højestes helmge; hans Rige er et evigt Rige. og alle Herredømmer skulde tjene og lyde ham.«(daniel 7: 27.)»Riget og Herredømmet«, der er omtalt her, er ikke i»himlen«. Det er»under al Himlen«, og ydermere er det»et evigt Rige«. I Bjergprædiken erklæres de't, at»de sagt-

5 69 modige skulde arve Jorden«. Løftet i denne Salighedserklæring bliver ikke indifriet paa denne Side af Graven. I dette Liv er det die stolte, der besidder og nyder Jorden. Frelserens Løifte til de sagtmodige vil blive virkeliggjort i Evigheden. Denne Jord er altsaa det fremtidige Hjem for de retfærdige. Den Opfattelse, at vort frerntidl'ge Hjem vil være et eller andet ubeskriveligt Sted ud over Tid og Rum, bliver ikke stærkere befæstet end den Tanke, at ved Døden er den evige Dom for godt og ondt afsagt. Hvis Forsvarerne af denne Lærdlom blev spurgt om et Bevis for Rigtigheden af deres Stilling vilde de henvise til Tilfældet med Røveren paa Korset, til hvem Frelseren gav Løftet:»I Dag skal du være med mig i Paradis«. Men»Paradis«omtalt i diette Løfte, er ikke den evige Bolig for de retfærdige; thi tre Dage efter, at Jesus havde givet dette Løfte, sagde han til Marie:»Jeg er endnu ikke opfaren til min Fader«. Ydermere gik Jesus diirekte fra Korset i Aanden til Aanderne, der var i Forvaring og prædikede til dem. (1. Peter 3.) Af disse Tilfælde er det tydeligt, at»paradiset«, som Jesus henviser til i sit Løfte til Røveren, er et Sted for hedengangne Aander det Stedi, hvor Aanderne gaar hen for at afvente Opstandelsen. Den sidste Dom korner efter Opstandelsen. Denne Sandhed fremsættes meget tydeligt i Skriften. I Johannes Aabenbaring fortælles det os, at det var efter, at»dødsriget«havde afgivet alle de dødie, at Bøgerne blev aabnede, og alle blev dømte efter deres Gerninger. (Aab. 20: 14 16). Naturligvis vilde det ikke være retfærdigt, at vi blev sendt til vort fremtidige Hjem, førend efter vi var dømte. Men hvordlan vil vi blive i vor fremtidige Tilværelse? Vi kan faa et bestemt Svar paa dette Spørgsmaal ved forsigtigt at overveje Historien om Jesu Kristi Opstandelse. Efter sin Opstandelse stod Jesus pludselig i det Værelse, hvor ti af hans Disciple var forsamlet. Disciplene blev forfærdede; thi de troede, at die havde en Aand for sig. Men Herren kendte deres Angst og sagde:»hvorfor er I forfærdede? og hvorfor opstaar der Tvivl i eders Hjerter? Se mine Hæn-

6 70 der og Fødder, at det er mig; føl paa mig og se; thi en Aand har ikke Kød og Ben, som I ser, at jeg har«. (Luk. 24: 36 39). Indtrykket, som disse Mesterens Ord gjorde paa Disciplene, var saa dybt, at de i et Øjeblik blev forvirrede, og medlens de endnu stod undrende, spurgte Mesteren efter noget at spise.»og de gav ham et Stykke stegt Fisk og en Honningkage; og han tog det og spiste det for deres Øjne.«(Luk. 24: ) Denne korte Beretning om Herrens Opstandelse viser os klart to Ting: at Guds Søn efter Opstandelsen fra de Døde havde et følbart Legeme af Kød og Ben, og at han spiste og dirak i sin udødelige Tilstand. Den opstandne Herre erklæres for at være»førstegrøden af de hensovne«. (1. Kor. 15.) Som han var efter sin Opstandelse, saaledes vil vi ogsaa blive efter vor Opstandelse, Ligesom ham vil vi ogsaa have et følbart Legeme af Kød og Ben, og ligesom ham vil vi spise og drikke; thi der er skrevet:»i Elskede! nu er vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at naar det aabenbares, da skal vi blive ham lig; thi vi skal se ham, som han er.«(1. Jobs.. 3: 2.) Vort udødelige Liv vil blive meget i Lighed med vor nuværende Tilværelse; men det vil blive dybere, renere og mere herligt end vort nuværende Liv. Vi vil faa rensede og uforkrænkelige Legemer, der ikke vil være modtagelige for Sygdom og Forraadlnelse. (1. Kor. 15). Johannes Aabenbareren giver os i sit vidunderlige Syn om Fremtiden det mest fortrøstningsfulde Billede af den evige Verden:»Og Gud skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Dødlen skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort.«(aab. 21: 4.) Den sekteriske Opfattelse af en mystisk Himmel, hvor de retfærdige har Vinger og tilbringer deres Tid med at spille paa Harpe, er ikke bygget paa Skriftens Lærdomme, ej heller er den i Overensstemmelse med sundi Fornuft og Tankegang. Denne falske Idé blev tilsidesat ved Profeten Joseph Smiths dristige Lærdomme om Menneskets evige Tilværelse. Han lærte, at Himlen er et Sted, hvor de helligste Baand i Livet '! ; ; '!,J 'i J " Fortsættes Side 77.

7 71 Lær af Dyrene! Med min Medestang i Haanden har jeg fulgt den stille Bæk, men saa ingen Ørred ryge Shag. Jeg har vandret om i Engen under Himlen høj og klar, men saa aldrig Køer og Heste med Cigar. Og blandt Skovens slanke Stammer over Græs og Blomsternet saa jeg ingen Hjort med Cigaret. Kun een Skabning»Mennesket«undergraver her sit Liv, naar det pulser som et iltert Lokomotiv. Men mon 'ranken dog var den, at det udi Livets Kamp skulde gaa omkring ved Damp? Saa var sikkert Mand og Kvinde bygget i en anden Stil, med moderne Røgforbrænder og Ventil, - - da har Landet gode Regenter! Naar Sværdet er rustent og der vokser Græs i Domhusets Plovjernet blankt, Gaard, naar Fængslerne er tomme naar Lægerne gaar til Fods, og Laderne er fulde, og Videnskabsmændene føres naar Tempeltrinnene er traadt i Bærestole, hule, og da har Landet gode Regenter (Kinesisk Ordsprog) Sandheden vinder stadig frem! Vor Kampagne for at faa Lov delse fra Missionskontoret tog til at kontrollere Artikler om det prisværdige Standpunkt at Mormonismen i Leksika og Tids- lade os læse Korrektur paa Arskrifter har endnu en Gang baa- tiklen. Vi foretog nogle Rettelret Frugt: Fornylig er udkom- ser og lod derpaa med Tak Armet et Hasselbalchs Leksikon, tiklen gaa i Trykken, hvis Redaktør efter en Henven-

8 72 Den kvindelige Hjælpeforening. HVAD ER HJÆLP? Vor Organisation har et smukt og udtryksfuldt Navn Den kvindelige Hjælpeforening. Men den har ikke blot et smukt Navn. Den har ogsaa et krævende Navn. For at en Organisation skal have Lov til at bære Navnet Hjælpeforening, maa den ogsaa yde Hjælp Hjælp i Ordets sandeste og bedste Betydning. Og da en Organisation altid er ensbetydende med dens Medlemmer, vil jeg rette disse Ord til hver enkelt af os, vi, som har det Privilegium at være Medlemmer af Den kvindelige Hjælpeforening i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Hele Verden beder om Hjælp i en eller anden Form, ja, man kan næsten sige, at hele Verden raaber og skriger om Hjælp. Men hvordan kan det være muligt, at der findes saa mange Mennesker, for det gør der, for hvem Ordet Hjælp har en daarlig Klang? «Jeg skal ingen Hjælp have«, er der nogen, der siger.»hidindtil har jeg heldigvis ikke behøvet nogen Hjælp«, er der andre, der siger. Hvad er Grunden til saadanne Udtalelser? Grunden maa vel være, at der er saa mange af dem, der yder Hjælp, der praktiserer det gamle Ord om at give med den ene Haand og tage med den anden. Og desværre er dette ogsaa allermest Tilfældet, hvor det drejer sig om pekuniær Hjælp. Det er i Forvejen uhyre svært for mange Mennesker at skulle modtage Pengehjælp. I saa mange Tilfælde er de helt uforskyldt kommet i den Situation, at de trænger til denne Form for Hjælp. Det burde være ganske indlysende, at alle, der yder den Slags Hjælp, enten privat eller officielt, bør handle med den aller største Diskretion. Her, mere end nogensinde, gælder Regelen om, at den venstre Haand ikke maa vide, hvad den højre gør. Men der er utallige Maader at yde Hjælp paa. Den Kvindelige Hjælpeforening har et dobbelt Formaal, nemlig at opbygge legemligt og aandeligt. Foruden at yde direkte pekuniær Hjælp, eller eventuel Hjælp i Form af Tøj, Mad eller Arbejde, saa prøver Søstrene, saa godt de formaar, at opbygge hinanden aandeligt gennem gode Lektier, hentet fra alle Livets Omraader, gennem Vidnesbyrdsmøder, gennem Kredslærerindebesøg etc. De Ting, der her er nævnt, henhører mere eller mindre direkte under Bestyrelsen, naturligvis med en ganske nødvendig Assistance af Søstrene. Men helt værdig til sit smukke Navn bliver Den kvindelige Hjæl- (sluttes nederst næste Side).

9 73 SØNDAGSSKOLEN Juni NADVERVERS For Brød og Vand uddelt fra dette Bord du Tak og Pris modtage, ved det, med Troen paa dit Ord, din Kærlighed, o Gud, vi smage. KORLEKTIER 1. Søndag. For Børn under 10 Aar 2. Mosebog 20. Kap.: 14 Vers: Du skal ikke bedrive Hor. 2. Søndag. For Børn over 10 Aar Pagtens Bog 68. Kap: 27. Vers: Og deres Børn skulle døbes for deres Synders Forladelse naar de er otte Aar gamle, og annamme Haandspaalæggelse. 3. Søndag. Junior Pagtens Bog 88. Kap.: 81. Vers: Ser, jeg sender eder ud for at give eders Vidnesbyrd og advare Folket, og det tilkommer enhver, der er blevet advaret, at advare sin Næste. 4. Søndag. Senior Pagtens Bog 28 Kap.: 2. Vers: Men se, sandelig siger jeg dig, ingen skal beskikkes til at annamme Befalinger og Aabenbaringer i denne Kirke undtagen min Tjener Joseph den yngre, thi han annammer det ligesom Paa Hovedbestyrelsens Vegne C. E A. peforening først, naar hvert enkelt Medlem føler Ansvaret for at bringe Hjælp overalt hvor en saadan behøves. Vort store Forbillede, Jesus Kristus, var kun opfyldt af den ene store Trang, at hjælpe. Bør vi ikke alle stræbe efter at vandre i hans Fodspor? Selv om Behovet for Penge, Mad og Klæder er meget stort, er Kravet om Kærlighed og Forstaaelse ikke mindre. Der findes saa mange ensomme, som hungrer efter nogen, der vil tale med dem, høre paa dem. Der findes saa mange mismodige, der trænger til Opmuntring. Der findes saa mange bedrøvede, der trænger til Trøst. Andre trænger til Vejledning, Undervisning eller maaske en kærlig Irettesættelse, en Form for Hjælp, der er uhyre vanskelig at yde paa den rette Maade, og som meget sjældent bliver modtaget med Taknemmelighed. En Form for Hjælp trænger vi alle til, nemlig Forbønnen, og den kan vi alle yde, endda det maaske er den alier mest værdifulde Hjælp, der kan gives. Elsker du din Kirke og din Forening? Hvis du gør, saa sid ikke med Hænderne i Skødet og vent paa, at Bestyrelsen alene skal opfylde Herrens og vor Profets Krav til Den kvindelige Hjælpeforening. Du og jeg, ja alle, maa være med. Saa vil vor Organisation gaa fremad, saa vil Guds Værk skride fremad. Eva M. Gregersen.

10 74 LANDET RUNDT. Som meddelt i sidste Nummer er Paula Vandborg i Esbjerg blevet viet til Gunnar Christensen. Billedet er desværre naaet lidt sent frem, men her er det. Esbjerg. I Meddelelsen i sidste Nr. om Daabshandlingerne den 5. Marts var der desværre indløbet et Par Fejl. De 5 nydøbte er: Finn Jensen af Ældste Erik Thomsen, Haandspaalæggelse v. Ældste Johannes Sørensen. Arne Jensen af Ældste Erik Thomsen, Haandspaalæggelse ved Ældste Ole Vandborg. Lilly Jensen af Ældste Erik Thomsen, Haandspaalæggelse ved Ældste Villiam Pedersen. Inger Jensen af Ældste Villiam Pedersen, Haandspaalæggelse ved Ældste Erik Thomsen. Tove Jensen af Ældste- Villiam Pedersen, Haandspaalæggelse ved Ældste; Johann nes Sørensen. De 5 er alle Søskende og Børn af Broder og Søster Henry Jensen. BL. Esbjerg. Distriktskonferencen indledtes Fredag den 7. April med et Møde, der udelukkende beskæftigede sig med Spørgsmaalene:»Hvorfra, hvorfor og hvorhen?«præstedømmet havde malet et stort Kort, der tydeligt viste Mennesket lige fra den allertidligste Begyndelse og indtil dets Ophøjelse eller Fornedrelse i Guds Rige. Ind imellem Foredragene blev der givet nogle smukke Sange og Musiknumre. Trods det, at den bedste Indledning til en Konference er og bliver Afholdelse af en Koncert, saa var dette Møde dog en god Optakt til de øvrige Møder, og yderst interessant og belærende. Lørdag Aften afholdt Kvindelig Hjælpeforening Bazar. Søskende havde som sædvanligt vist deres Offervilje ved at medbringe mange gode»sager«og var flinke til at støtte ved Auktionen, saaledes at denne gav større Udbytte end egentlig beregnet. Søndag den 9. begyndte saa Konferencens store Dag. Præstedømmet lagde for Kl. 9 med et godt, belærende og opmuntrende Møde. Derefter fulgte Formiddagsmødet, hvortil vi desværre maatte undvære Børnene, der ellers med beundringsværdig Flid havde udarbejdet et fint Program, men grundet paa Forbudet mod' Tilstedeværelse af Børn under -lé Aar-'i offentlige Lokaler af Hensyn til den herskende

11 i Lundbybakker. 75 Meningitisfare, maatte dette Program udskydes til en anden Gang. løvrigt gik Formiddagen udmærket. Antallet af Tilstedeværende var ikke saa stort som ønskeligt, men alligevel var der en god Aand tilstede, og mange gode og stærke Vidnesbyrd blev aflagt. Endvidere tale Missionspræsidenten indtrængende til Søskende og appellerede meget stærkt til Efterlevelse af deres Tro. Søndag Aften afholdtes saa Gudstjenesten, der denne Gang samtidig var Afslutning paa Konferencen. Ogsaa her talte Missionspræsidenten samt Ældste Jørgen Schmidt, København, og Søster Rebecca Schmidt sang den smukke Sang af H. C. Andersen»Det døende Barn«, saa de tilstedeværende sad med Taarer i Øjnene. Mange gode Ord blev givet og mangt et godt Raad lød til Forsamlingen, og sikkert er manges Vidnesbyrd blevet styrket under denne Konference. D.N. København. Rosalia Louise Davidsen døde i Marts Maaned, 84 Vi Aar gammel. Har været Medlem af Kirken siden Lis Ellen Sørensen, Datter af Carl og Jenny Sørensen, døde den 24. Marts af Lungebetændelse, kun 9 Maaneder gammel. Ære være deres Minde! Aalborg. Fredag den 24. Marts havde Missionærforeningen arrangeret en Festaften. Efter et kort Program blev Skuespillet»Guds Veje«, forfattet af Broder Holger Jørgensen, opført. Derefter solgtes Desserter, som var skænket af Søskende. Ungdomsforeningen er endelig blevet i Stand til at oprette en Spejderklasse. Dette kan vi takke Broder Henning Fanø for, som med stor Aktivitet gaar i Spidsen for dette Arbejde. Langfredag havde Ungdomsforeningen arrangeret en Gaatur Ca. 16 Deltagere mødtes paa Banegaarden om Morgenen og tog med»hadsund-peter«til Holdepladsen Lundergaarde. Derfra spadserede man saa med Sang og straalende Humør i det milde Foraarsvejr gennem Skov og Krat, Bakke op og Bakke ned, ad smalle krogede Stier til vi igen kom ud paa Landevejen. Mætte af den friske Luft tog vi hjem, glade og tilfredse med Dagens Oplevelser. M.H.B. Aarhus. Kvindelig Hjælpeforening afholdt den 17. Marts Fødselsdagsfest, hvor alt var gjort, for at denne Mindedag kunde faa et saa heldigt Forløb, som den fortjener. Efter et udmærket Program samledes vi om et veldækket Bord. F.T. København. Ungdomsforeningernes 50-Aars- Jubilæum blev indledet Onsdag den 22. Marts med Konkurrence i Kvartet, Duet, Deklamation og Tale. Efter at Præsidenten for Hovedbestyrelsen, Julius Andersen, havde holdt Indledningstalen, gik man over til de spændende Konkurrencer, hvor der var ualmindelig stor Jævnbyrdighed. Resultaterne blev: Kvartet: Mary Andersen, Rebecca Schmidt, Carlos Andersen og Arthur Nielsen.- Duet: Mary Andersen og Valborg Johansen. De-

12 76 klamation: Ellinor Hanssen. Tale: Alfred Hansen. Tilstede 85. Paa selve Stiftelsesdagen den 23. afholdtes en Fest, hvor der Var gratis Servering til de 115, som var mødt. Under Serveringen blev der udført et godt Program, og Ungdomsforeningens Medstfter, Chr. Nielsen, gav en interessant Beretning om Ungdomsforeningens Stiftelse. Derefter dansedes der til Kl. 23. Søndag den 26. afholdtes den egentlige Jubilæumshøjtidelighed. Efter en Prolog af Str. Sofie Rasmussen, oplæst af Anny H. Breum holdt Chr. Nielsen en Tale og blev derefter dekoreret med en Medalje til Minde om 50-Aarsdagen. Efter Sange af Koret og en Kvartet talte Missonspræsidenten. Tilstede 90. A.H. Tirsdag den 18. April afholdt Københavns Søndagsskole Børnebal med Program. Tryllekunstneren Broder Harry Petersen, mødte med sit store Program, der gjorde overordentlig Lykke hos det store, ungdommelige Publikum. Bagefter spillede en lille Dreng paa 8 Aar Harmonika, og tre smaa Piger dansede en nydelig Ballet, indstuderet af en Ven af Kirken, Fru Mary Nielsen. Og saa gik Dansen med meget stor Deltagelse af Børnene. Der var ialt ca. 150 tilstede og alt var denne Aften gratis med Undtagelse af Forfriskninger, som kunde købes. Et virkelig godt Propagandafremstød. J.S. Primary afholdt Tirsdag den 28. Marts en særdeles vellykket Fest med stor Deltagelse af især fremmede og Børn, som uden Tilknytning til Kirken er indskrevne Primarys Bøger. De flinke Børn i udførte selv hele Programmet, som overværedes af mange voxsne, fortrinsvis Forældre til de fremmede Børn. Efter Programmet dansedes der gammeldags, og der var Lejlighed til at købe Forfriskninger. Primary udfører ved sit Arbejde med fremmede Børn en stor Indsats for Tilgangen til Søndagsskolen og til Kirken.»Tag Børnene ved Haanden og du tager Forældrene ved Hjertet«, kunde passende staa som Primarys Motto. J.S. Aalborg. Henry og Edith Løjborgs lille Datter, født 15. Januar 1944, blev den 9. April velsignet af sin Morfar, Ældste Jens Olsen og fik Navnet: Qunna Vivian Løjborg. Aarhus. Den 19. Maj fylder Vilh. Poulsen 70 Aar. Han er lste Raadgiver i Forstanderskabet og Præsident for Søndagsskolen. Den 22. Maj fylder N. P. Thomassen 70 Aar. Har flere Gange været Grensforstander. Aalborg. Marie Klitgaard fylder 60 Aar den 14. Maj. Hun har været Medlem af Kirken siden Ovenstaaende Søskende ønskes alle hjertelig Tillykke.

13 77 Livet herefter. (Fortsat fra Side 70). vil forblive ukrænkelige, og den reneste Lykke i vor jordiske Tilværelse vil blive dybere, og uvurderligt forøget. I Følge den genoprettede Kristi Kirkes inspirerede Lærdpmme er hvert Stadium i et Menneskes Liv en Udviklingsperiode. Gennem Evigheden vil vi fortsætte med, at overvinde, sejre, vokse, udvikles og beriges med Kundskab, Visdom, Intelligens, Magt og Herlighed. I de aldrig endende Aar i vort tilkommende Liv vil vi kende den dybe Lykke; vi vil føle sand Glæde; vor Forstand vil vokse ved dien hurtige Forøgelse i Kundskab; vor Sjæl vil blive forædlet ved oprigtig Beundring af gode, sande og smukke Ting; og vi vil udvikle de bedste sociale Instinkter ved Forbindelse, Selskab og Samvær med Guds Engle og store, sande Mænd, der har fulkommengjort deres Liv gennem Naaden og Magten af Frelsens Evangelium. EFTERLYSNING. Findes der nogle af vore Læsere, som er i Besiddelse af Skandinaviens Stjerne 1937, Numrene l og 3 og som kunde tænke sig at overlade dem til Missionskontoret, som mangler dem i sit Arkiv, vil vi være taknemmelige for at faa Eksemplarer tilsendt. Kender nogen den i mange gamle Bøger omtalte John Jacques: Katekismus for Børn"?? Det videsikke, om det er et duplikeret Hefte eller en trykt Bog, men Oplysninger modtages meget gerne. Missionskontoret Priorvej 12, København P. SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer een Gang maanedl. Aarsabonnement Kr. 3.50, pr. Nummer 35 Øre Ansvarshavende Redaktør: Orson B. West, Priorvej 12, København F. LAF UOHTIXSIh t * åc ««S 0»S J I

14 To Lands-Konkurrencer i Forbindelse med Generalkonferencen, Hvilken Gren er mest opfindsom? Hi/em syer den smukkeste Crepe -Kjole? Kjole helt af Crepe. Fredag den 30. Juni afholdes den afsluttende Midsommerfest, antagelig paa Restaurant Bellahøj. Ogsaa med Hensyn til denne Aften er det Hensigten at skabe det helt store, saa at den kan blive en værdig Afslutning paa den første danske Generalkonference. Der udskrives mellem alle Missionens Grene en Konkurrence, der kort og godt gaar ud paa at give 5 Minutters Optræden. Den indledes af Lokal-Konkurrencer i Grenenes Ungdomsforeninger, hvortil Ungdomsforeningernes Hovedbestyrelser har udsendt Konkurrenceregler. Baade Lokal-Konkurrencerne og den afsluttende Konkurrence skal bedømmes af Publikum. Den almindelige Mangel paa Kjolestof og de for nylig indførte Restriktioner med Hensyn hertil har, efter hvad vi hører, gjort Spørgsmaalet, Kjolen til Midsommerfesten, meget vanskeligt. Vi foreslaar derfor, at den til denne specielle Fest syede Kjole, bliver fremstillet af Crepe-Papir, og samtidig udskriver vi en fornøjelig Konkurrence om den smukkeste Crepe-Papir-Kjole. Bedømmelsen sker her ved en Dommerkomite. Hvis Herrerne er i Tvivl om eller nervøse for Beklædningen, saa kan vi berolige dem med, at almindeligt Sommertøj vil være passende, f.eks. lyse Benklæder og ensfarvede Skjorter. Men iøvrigt gælder det naturligvis, at Paaklædningen er fuldstændig tvangfri. Med Hensyn til Bekostningen?? Ja, desværre er det endnu ikke muligt at opgive, hvad Konference-Ugens Arrangementer vil komme til at koste, men eet er i hvert Fald sikkert: Der vil ikke blive Tale om nogen kostbar Banket med Spisning. Og da saa at sige alle Arrangementer vil komme til at foregaa i Kirkebygningen, vil Udgifterne hertil selvsagt blive minimale.

15 79 Indkvartering for alle, som maatte ønske det. Baade for at spare Søskende fra Provinsen for alt for mange Udgifter og under Hensyntagen til den stærke Hotelbelægning i Sommertiden, vil der blive arrangeret Indkvartering af alle, som maatte ønske det. Men herfor vil der nøje blive gjort Rede i næste Nummer af Stjernen. Kan De i Mellemtiden selv arrangere Dem privat med Bekendte i København, vil det naturligvis lette Arbejdet for den til det Formaal nedsatte Komite. Konference-Udvalget. Brush up your English. Interessen for at lære fremmede Sprog er uhyre stor for Tiden. De Sidste Dages Hellige har altid af ganske specielle Grunde været mest interesseret i Engelsk. Men nu, hvor vi saa længe har maattet savne vore Brødre fra Zion, er der Fare for, at mange af os vil glemme den Smule Engelsk, vi har kunnet. Stjernen vil derfor i denne Rubrik prøve at bringe smaa engelske Øvelsesstykker med tilhørende Gloser. For at gøre det mere interessant, vil der altid blive valgt kirkeligt Stof, som i sig selv vil have Interesse for Læserne. Vi haaber, at dette lille Forsøg vil være en Hjælp til at holde vore Sprogkundskaber ved lige. E.M.G. The Missionary's ^Recompense. Elder Morgan was tired and -) footsore. He had travelled for that day through endless 3 ) stretches, so it seemed, with never a 4 ) habitation in sight. For some reason or other his companion had failed to meet him or else was wandering about, lost as he was. Will I have to spend the night alone, and hungry? he thought. At last in 5 ) humility 1. Belønning. 2. havde ømme Fødder. 3. Strækninger. 4. Bolig, Hus. 5. Ydmyghed. 6. Vejledning. he knelt and asked for 6 ) guidance. As he prayed he remembered what the conference president had told him: God often T ) tries those he loves. With a lighter heart he 8 ) resumed his 9 ) journey. Would you like a in ) ride, stranger? a big, honest looking fellow cailed. Thinking that it was Strange that he had not heard the u ) team coming, Elder Morgan gratefully accepted the 12 ) offer and climbed into the seat beside the driver. (fortsættes i næste Nr.) 7. prøver. 8. genoptog. 9. Rejse. 10. Køretur. 11. Køretøj. 12. Tilbud.

16 Einar Nørby. Poul Reumert Emil Reesen Generalkonferencens Program. Til Medvirken ved Mindegudstjenesten paa selve 100-Aars Dagen, Tirsdag den 27. Juni, er det lykkedes at opnaa Tilsagn fra die ovenforafbildede tre Kunstnere, som vist ingen yderligere Præsentation behover. Emil Reesen vil medvirke som Pianist. Poul Reumert som Oplæser og Einar Norby vil som tidligere meddelt synge tre af vore egne Sange med særlig Tilknytning til Mindet om Joseph Smith. Endvidere vil Kobenhavns Kor synge og Mindetalen blive holdtt af Missionspræsidenten. Et vist Forbehold for Gennemførelsen af dette Program maa naturligvis tages paa Grund af de unormale Tider, men det er vort Haab, at diet maa lykkes at gennemføre det i sit fulde Omfang. Og i saa Fald bliver det nok værd at ofre en Københavns-Rejse paa. Og saa kommer desuden hele Ugens øvrige og meget omfangsrige Program. Søndag d. 25. Juni - Fredag d. 30. Juni. Søndag: Præstedoinsmøde, Formiddagsmøde, Gudstjeneste. Mandag: Funktioncermøde f. Søndagsskolerne. Skuespil, Møde v. Missionærforeningen. Tirsdag: Afsløring af Relief, Funktionærmøder f. Kvi. Hjælpeforening og Primary, Mindegudstjeneste. Onsdag: Heldagsarrangement v. Ungdomsforeningernes Hovedbestyrelser. Torsdag: Funktionærmøde f. Genealogisk Forening, Teateraften. Fredag: Møde f. samtlige Missionens Funktionærer, Afslutningsfest.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække

Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække Salmer DDS 241: Tag det sorte kors fra graven Dåb: DDS 448,1-3 + 4-6: Fyldt

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere