RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet Hermed følger til delegationerne et forslag fra Kommissionen fremsendt ved skrivelse fra Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, til Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union. Bilag: KOM(2011) 484 endelig 13407/11 gm DG B III DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 484 endelig 2011/0212 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAME TETS OG RÅDETS FORORD I G om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet DA DA

3 BEGRU DELSE 1. BAGGRU DE FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Den vedvarende finansielle og økonomiske krise øger presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer, samtidig med at de skærer ned i deres budgetter. I denne sammenhæng er en smidig gennemførelse af samhørighedsprogrammerne et særlig vigtigt værktøj, når det gælder at tilføre økonomien kapital. Alligevel er gennemførelsen af programmerne ofte en udfordring på grund af de likviditetsproblemer, der opstår som følge af stramme budgetter. Det er navnlig tilfældet for de medlemsstater, der er blevet hårdest ramt af krisen og har modtaget finansiel støtte under et program fra enten den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) for euro-landenes vedkommende eller betalingsbalancestøttemekanismen for ikke-euro-landenes vedkommende. Indtil videre har seks lande (herunder Grækenland, der har modtaget finansiel støtte før oprettelsen af EFSM) anmodet om finansiel bistand fra disse mekanismer og aftalt et makroøkonomisk tilpasningsprogram med Kommissionen. Der er tale om Ungarn, Rumænien, Letland, Portugal, Grækenland og Irland, i det følgende benævnt "programlande". Det bør bemærkes, at Ungarn, som tiltrådte betalingsbalancestøttemekanismen i 2008, allerede er udtrådt af den igen i For at sikre, at disse medlemsstater fortsætter gennemførelsen af Den Europæiske Fiskerifonds (EFF's) programmer og udbetaler midler til projekter, omfatter det aktuelle forslag bestemmelser, som giver Kommissionen mulighed for at øge udbetalingerne til de pågældende lande i den periode, de er omfattet af støttemekanismerne. Det giver medlemsstaterne yderligere finansielle ressourcer og letter den videre gennemførelse af programmerne. Generel baggrund Forværringen af den finansielle krise i nogle af medlemsstaterne påvirker utvivlsomt realøkonomien væsentligt på grund af den offentlige gælds størrelse og de vanskeligheder, som regeringerne har med at låne penge på markedet. I 2008 vedtog Rådet (på grundlag af et forslag fra Kommissionen) en forordning som reaktion på krisen og dens samfundsøkonomiske konsekvenser. Inden for rammerne af denne pakke skal der ifølge forordningen ske en række lovgivningsændringer, som har til formål at stille yderligere forfinansiering til rådighed i form af forskudsbetalinger til EFF-programmer. De supplerende forskud, som er udbetalt til medlemsstaterne, har udløst en umiddelbar kapitaltilførsel på 293 mio. EUR inden for den finansieringsramme, der er aftalt for de enkelte medlemsstater i perioden De samlede forskudsbetalinger beløber sig til 586,4 mio. EUR. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører DA 2 DA

4 Artikel 76 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 omfatter to muligheder for at beregne mellemliggende betalinger. Stk. 1 fastsætter som generel regel, at mellemliggende betalinger beregnes ved at anvende den medfinansieringssats, som er fastsat i den gældende finansieringsplan for den prioriterede akse og det pågældende mål, på det offentlige tilskud, som er anført i den udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet. Stk. 2 giver - efter en specifik og behørigt begrundet anmodning fra medlemsstaten mulighed for at beregne mellemliggende betalinger som den beløbsmæssige størrelse af EU 's bistand, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne for den prioriterede akse og de pågældende mål. Artikel 77 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 fastsætter, at saldobetalinger er begrænset til det laveste af følgende beløb: a) det beløb, der beregnes ved at anvende den EU- medfinansieringssats, der er fastsat i den gældende finansieringsplan for den prioriterede akse og det pågældende mål, på det offentlige tilskud, som er anført i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet, eller b) det EU-støttebeløb, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med hver prioriteret akse og hvert mål. Dette beløb skal af medlemsstaten opgives i den seneste udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert mål. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Forslaget er i overensstemmelse med andre forslag og initiativer vedtaget af Europa- Kommissionen som reaktion på den finansielle krise. 2. HØRI G AF I TERESSEREDE PARTER OG KO SEKVE SA ALYSE Høring af interesserede parter Ingen høring af eksterne interesseparter. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget vil give Kommissionen mulighed for at øge betalingerne til de berørte lande i den periode, hvor de er omfattet af støttemekanismerne. Stigningen vil blive et beløb, der beregnes ved at anvende et ti procentpoint tillæg på de medfinansieringssatser, der gælder for den prioriterede akse af programmerne til de nye certificerede udgifter, der forelægges i den pågældende periode. Ved anvendelsen af tillægget kan medfinansieringssatsen for programmet ikke overstige de maksimale lofter i artikel 53, stk. 3, i EFF-forordningen med mere end 10 procentpoint. EU 's bidrag til de operationelle programmer og den pågældende DA 3 DA

5 prioriterede akse kan i alle tilfælde ikke overstige det beløb, der er anført i Kommissionens afgørelse. Dette vil ikke medføre yderligere finansielle krav til det samlede budget, da den samlede finansielle EFF-tildeling for perioden til de berørte lande og programmer forbliver den samme. 3. Forslagets juridiske indhold Resumé af forslaget Det foreslås at ændre EFF-forordningens artikel 76 og 77 for at give Kommissionen mulighed for at refundere de nye anmeldte udgifter for den periode og de lande, som kan modtage et øget beløb, der beregnes ved at anvende et 10 procentpoint tillæg på de gældende medfinansieringssatser for den prioriterede akse. Ved anvendelsen af tillægget kan medfinansieringssatsen for programmet ikke overstige de maksimale lofter i artikel 53, stk. 3, i EFF-forordningen med mere end 10 procentpoint. I alle tilfælde kan fondens bidrag til den pågældende prioriterede akse ikke overstige det beløb, der er anført i Kommissionens afgørelse. Efter vedtagelsen af Rådets afgørelse om bistand til en medlemsstat under støttemekanismerne, vil Kommissionen anvende ovennævnte beregning for alle nye anmeldte udgifter under et operationelt program for den pågældende medlemsstat. Der er tale om en midlertidig foranstaltning, som afsluttes, når medlemsstaten udtræder af støttemekanismen. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond fastlægger rammerne for EU 's støtte til bæredygtig udvikling af fiskerisektoren, fiskeriområder og indlandsfiskeri. I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne indeholder denne forordning bestemmelser om programmeringsforløb og forvaltningsordninger, herunder for finansiel forvaltning, af programmer, overvågning, finanskontrol og evaluering af projekter. Subsidiaritetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, idet det sigter mod at yde øget støtte gennem Den Europæiske Fiskerifond for visse medlemsstater, som har haft alvorlige vanskeligheder [eller er i fare for at få sådanne vanskeligheder], herunder navnlig problemer med deres økonomiske vækst og finansielle stabilitet og en forværring af deres underskud og gæld, som også skyldes de internationale økonomiske og finansielle forhold. I denne forbindelse er det nødvendigt, at der på EU-plan indføres en midlertidig ordning, som gør det muligt for Europa- Kommissionen at øge refusionen på grundlag af de godkendte udgifter under Den Europæiske Fiskerifond. DA 4 DA

6 Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet: Det nuværende forslag er forholdsmæssigt, da det er et stort skridt hen imod at øge støtten fra Den Europæiske Fiskerifond til medlemsstater, som er i vanskeligheder eller har risiko for at komme i store vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, og som henhører under Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 (oprettelse af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme), eller som er i vanskeligheder eller har en stor risiko for at komme i vanskeligheder med hensyn til deres betalingsbalance, og som er omfattet af betingelserne i Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, og til Grækenland, som blev behandlet i Rådets afgørelse 2010/320/EU om en meddelelse til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og træffe foranstaltninger til at afhjælpe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud. Reguleringsmiddel/-form Foreslået reguleringsmiddel: forordning. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager: Kommissionen har undersøgt det råderum, som den retlige ramme giver, og finder det nødvendigt i lyset af de hidtidige erfaringer at fremlægge forslag om ændringer af den generelle forordning. Formålet med revisionen er at lette samfinansiering af projekter yderligere for dermed at fremskynde projekternes gennemførelse og investeringernes indvirkning på realøkonomien. 4. BUDGETMÆSSIGE VIRK I GER Forslaget påvirker ikke forpligtelsesbevillingerne, da der ikke er foreslået nogen ændringer af de maksimale EFF-finansieringsbeløb, som er fastsat i de operationelle programmer for programmeringsperioden Forslaget viser Kommissionens vilje til at hjælpe medlemsstaterne med at tackle den finansielle krise. Ændringen vil forsyne medlemsstaterne med de nødvendige midler til at støtte projekter og den økonomiske genopretning. For betalingsbevillinger kan forslaget i 2012 medføre en højere refusion til de berørte medlemsstater. De ekstra betalingsbevillinger for dette forslag vil indebære en forhøjelse af betalingsbevillingerne (for 2012 ca. 20 mio. EUR), som der kompenseres for ved udgangen af programmeringsperioden. De samlede betalingsbevillinger for hele programmeringsperioden forbliver uændret. I lyset af medlemsstaternes anmodning om at kunne benytte sig af foranstaltningen og under hensyntagen til udviklingen i forbindelse med indgivelsen af anmodninger om mellemliggende betalinger, vil Kommissionen i 2012 undersøge behovet for yderligere betalingsbevillinger og i givet fald fremsætte forslag om nødvendige foranstaltninger til budgetmyndigheden. DA 5 DA

7 2011/0212 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAME TETS OG RÅDETS FORORD I G om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2, efter den almindelige lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) Den hidtil værste globale finansielle krise og økonomiske nedgang har skadet både den økonomiske vækst og den finansielle stabilitet alvorligt og forårsaget en kraftig forringelse af de finansielle og økonomiske vilkår i en række medlemsstater. Der er navnlig visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, herunder navnlig problemer med deres økonomiske vækst og finansielle stabilitet, og af en forværring af deres underskud og gæld, som også skyldes de internationale økonomiske og finansielle forhold. (2) Der er allerede truffet en række vigtige foranstaltninger til at imødegå krisens negative virkninger, herunder lovgivningsændringer, men finanskrisens virkning på realøkonomien, arbejdsmarkedet og borgerne mærkes overalt. Presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer vokser, og derfor bør der tages yderligere skridt til at lette dette pres via maksimal og bedst mulig udnyttelse af midlerne fra Den Europæiske Fiskerifond. (3) På grundlag af artikel 122, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fastsætter, at Unionen kan yde finansiel støtte til en medlemsstat, som er i vanskeligheder eller har alvorlig risiko for store vanskeligheder 1 2 EUT L af, s.. EUT L af, s.. DA 6 DA

8 som følge af usædvanlige begivenheder uden for dens kontrol, er der ved Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme 3 indført en sådan mekanisme med henblik på at bevare den finansielle stabilitet i EU. (4) Ved Rådets af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU 4 af 7. december 2010 og 2011/344/EU 5 af 30. maj 2011 fik henholdsvis Irland og Portugal tildelt sådan finansiel EU-støtte. (5) Grækenland havde allerede alvorlige problemer med sin finansielle stabilitet, inden forordning (EU) nr. 407/2010 trådte i kraft. Derfor kunne finansiel bistand til Grækenland ikke baseres på denne forordning. (6) Aftalen mellem kreditorerne og lånefacilitetsaftalen, som blev indgået for Grækenland den 8. maj 2011, trådte i kraft den 11. maj Heri er fastsat, at aftalen med kreditorerne har fuld retskraft og -virkning for en treårig programperiode, så længe der er udestående beløb under lånefacilitetsaftalen. (7) Ved Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne 6 blev der indført et instrument, der sikrer, at Rådet yder gensidig støtte, når en ikke-euromedlemsstat er i vanskeligheder eller risikerer alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance. (8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF 7 af 4. november 2009, 2009/290/EF 8 af 20. januar 2009 og 2009/459/EF 9 af 26. juni 2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien tildelt sådan finansiel støtte. (9) Den periode, hvor der kan tildeles støtte i henhold til forordning 407/2010 og 332/2002, er fastsat i Rådets respektive gennemførelsesbestemmelser. Rådets beslutning om at yde bistand til Ungarn udløb den 4. november (10) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). Det forventes, at ESM senest i 2013 påtager sig de opgaver, som hidtil varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet (EFSF) og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM). (11) For at lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringer i medlemsstaterne og regionerne og stille flere midler til rådighed for økonomien er det nødvendigt at tillade større mellemliggende betalinger fra Den Europæiske Fiskerifond med et beløb svarende til ti procentpoint over den faktiske medfinansieringssats for hver prioriteret akse for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet EUT L 118 af , s. 1. EUT L 30 af , s. 34. EUT L 159 af , s. 88. EFT L 53 af , s. 1. EUT L 37 af , s. 5. EUT L 79 af , s. 39. EUT L 150 af , s. 8. DA 7 DA

9 (12) Reglerne for beregning af mellemliggende betalinger og saldobetalinger for operationelle programmer i den periode, hvor medlemsstaterne modtager den finansielle støtte for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet, bør revideres tilsvarende. (13) Efter udløbet af den periode, i hvilken den finansielle støtte er blevet stillet til rådighed, er det muligt, at resultaterne af de evalueringer, der foretages i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, viser, at der er behov for at vurdere bl.a., om nedsættelsen af den nationale samfinansiering ikke medfører en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål. Sådanne evalueringer kan føre til en revision af det operationelle program. (14) Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 10 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (15) Da den til dato værste krise på de internationale finansmarkeder og den økonomiske nedgang har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, og der kræves en hurtig indsats for at imødegå virkningerne for økonomien som helhed, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt og anvendes med tilbagevirkende kraft for de perioder, hvor medlemsstaterne har modtaget finansiel støtte fra EU eller fra andre medlemsstater i euroområdet for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 1. Artikel 76 og 77 i forordning (EF) nr. 1198/2006 affattes således: Artikel 76 Regler for beregning af mellemliggende betalinger 1. Mellemliggende betalinger beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet. 2. Som en undtagelse fra stk. 1 anses en mellemliggende betaling for at være det EUstøttebeløb, der er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med den prioriterede akse og det pågældende mål, hvis medlemsstaten indgiver en specifik og behørigt begrundet anmodning herom. Medlemsstaten skal specificere dette beløb i udgiftsoversigten. 10 EUT L 223 af , s. 1. DA 8 DA

10 3. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, kan mellemliggende betalinger på en medlemsstats anmodning forhøjes med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioritet akse, og forhøjelsen anvendes på de støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser: a) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme*, eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden b) medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002** c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der er undertegnet den 11. juli Ved beregningen af mellemliggende betalinger, der foretages, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle bistand, der er omhandlet i stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte stykke. Disse beløb tages dog i betragtning i forbindelse med artikel 79, stk. 1. * EUT L 118 af , s.1. ** EFT L 53 af , s. 1. Artikel 77 Regler for beregning af saldobetalinger 1. Saldobetalinger udgør det laveste af følgende to beløb: a) det beløb, der beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet b) det EU-støttebeløb, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med hver prioriteret akse og hvert mål. Sidstnævnte beløb skal af medlemsstaten opgives i den seneste udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert mål. 2. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, kan saldobetalinger på en medlemsstats anmodning forhøjes med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioritet akse, og forhøjelsen anvendes på de DA 9 DA

11 støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser: a) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme*, eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden b) medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002** c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der er undertegnet den 11. juli Ved beregningen af betalingen af saldoen, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle EU-bistand, der er omhandlet i artikel 76, stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte stykke." 2. Følgende artikel 77 a indsættes: "Artikel 77 a Øvre grænse for EU 's bidrag via mellemliggende betalinger og saldobetalinger Uanset artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, må EU-bidraget i form af de mellemliggende betalinger og saldobetalinger ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet og mål som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program. " Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder dog anvendelse med tilbagevirkende kraft for følgende medlemsstater med virkning fra det tidspunkt, hvor den finansielle bistand blev stillet til rådighed for dem: a) Irland: fra den 10. december 2010 b) Grækenland: fra den 11. maj 2010 c) Letland: fra den 23. januar 2009 d) Ungarn: fra den 5. november 2008 e) Portugal: fra den 24. maj 2011 DA 10 DA

12 f) Rumænien: fra den 11. maj Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 11 DA

13 FI A SIERI GSOVERSIGT TIL FORSLAGET 1. FORSLAGETS BETEG ELSE: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR /2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet 2. ABM/ABB-RAMME Berørt(e) politikområde(r) og dermed forbundne aktiviteter: Den Europæiske Fiskerifond, ABB-aktivitet BUDGETPOSTER 3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. BA-poster)) Den foreslåede nye foranstaltning gennemføres under følgende budgetposter: Konvergens (EFF) Ikke-konvergens (EFF) 3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: DA 12 DA

14 3.3. Budgetoplysninger Budgetpost Udgifternes art ye EFTA-bidrag Bidrag fra ansøgerlandene Udgiftsområde i de finansielle overslag Ikkeoblig. Opdelte Nej Nej Nej Nr Ikkeoblig. Opdelte Nej Nej Nej Nr SAMME FAT I G AF RESSOURCER E 4.1. Finansielle ressourcer Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) Følgende tabeller viser de foreslåede foranstaltningers anslåede virkninger fra 2011 til Da der ikke foreslås nogen nye finansielle ressourcer, er der ikke indsat tal i tabellerne, men i stedet "n.a.", som står for "ikke relevant". For betalingsbevillinger kan forslaget i 2012 medføre en højere tilbagebetaling til de berørte medlemsstater. De ekstra betalingsbevillinger for dette forslag vil indebære en forhøjelse af betalingsbevillingerne (for 2012 ca. 20 mio. EUR), som der kompenseres for ved udgangen af programmeringsperioden. De samlede betalingsbevillinger for hele programmeringsperioden forbliver uændret. I lyset af medlemsstaternes anmodning om at benytte sig af foranstaltningen og under hensyntagen til udviklingen i forbindelse med indgivelsen af anmodninger om mellemliggende betalinger, vil Kommissionen i 2012 undersøge behovet for yderligere betalingsbevillinger og i givet fald fremsætte forslag om nødvendige foranstaltninger til budgetmyndigheden. DA 13 DA

15 I mio. EUR (3 decimaler) Udgiftstype Punkt År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 og ff. I alt Aktionsudgifter 11 Forpligtelsesbevillinger (FB) 8.1 a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Betalingsbevillinger (BB) b n.a. 20 n.a n.a. -20 n.a n.a. Administrative udgifter inden for referencebeløbet 12 Teknisk og administrativ bistand (IOB) c n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. SAMLET REFERE CEBELØB Forpligtelsesbevillinger a+c n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Betalingsbevillinger b+c n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 0,000 Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 13 Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) d e n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer a+c +d +e b+c +d +e n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a Udgifter, som ikke henhører under kapitel i afsnit 11. Udgifter inden for artikel i afsnit 11. Udgifter inden for kapitel 11 01, som ikke henhører under artikel eller DA 14 DA

16 Samfinansiering Samfinansierende organ År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 I mio. EUR (3 decimaler) n + 5 og ff. f n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. FB I ALT, inkl. samfinansiering a+c +d+ e+f I alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Forenelighed med den finansielle programmering Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering. Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag. Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale 14 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag) Finansielle virkninger på indtægtssiden Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger: I mio. EUR (1 decimal) Budgetpost Indtægter Forud for foranstal tningen [År n-1] [År n] Efter foranstaltningens iværksættelse [n + 1] [n + 2] [n + 3] [n + 4] [n+5] 15 a) Indtægter i absolutte tal n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. b) Ændringer i indtægterne n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. DA 15 DA

17 4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt personale) se nærmere under punkt Årlige behov År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 og ff. Personaleressourcer i alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL 5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt Den vedvarende finansielle og økonomiske krise øger presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer, samtidig med, at de skærer ned i deres budgetter. I denne forbindelse vil forslaget gøre det muligt for disse medlemsstater at fortsætte med gennemførelsen af programmerne ved at give dem mulighed for at anvende en højere samfinansieringssats fra Den Europæiske Fiskerifond og en lavere sats fra de nationale ressourcer Merværdien af EU's engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi Forslaget vil gøre det muligt at fortsætte gennemførelsen af programmerne, idet der tilføres økonomien penge, og samtidig mindskes byrden for de offentlige udgifter Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen Målet er at hjælpe de medlemsstater, der berøres mest af den finansielle krise, så de kan fortsætte med implementeringen af programmerne og derved tilføre økonomien kapital Gennemførelsesmetode (vejledende) Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder der er valgt til gennemførelse af foranstaltningen. Sammen med medlemsstaterne. DA 16 DA

18 6. OVERVÅG I G OG EVALUERI G 6.1. Overvågningssystem Ikke nødvendig, da forslaget er omfattet af den fastsatte overvågning af Den Europæiske Fiskerifond Evaluering Forudgående evaluering Dette forslag er udarbejdet efter anmodning fra kommissionsformandens kabinet Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) Ikke relevant Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed Ikke relevant. 7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Ikke relevant. DA 17 DA

19 8. RESSOURCER 8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) (Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output) Type output Gennemsnit. omkostn. Antal output År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger OPERATIONELT MÅL NR. 1 Støtte gennemførelsen af de operationelle programmer Foranstaltning 1 medfinansieringssats på 100 % 0,000 0,000 0,000 SAMLEDE OMKOST I GER 0,000 0,000 0,000 DA 18

20 8.2. Administrative udgifter Personaleressourcer antal og type Stillingstyper Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ( ) A*/AD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. B*, C*/AST n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Personale, der finansieres over art Andet personale, der finansieres over art /05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. I ALT n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Opgavebeskrivelse Ikke relevant Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) (Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde) Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBFproceduren for det pågældende år DA 19 DA

21 Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet ( /05 udgifter til administrativ forvaltning) I mio. EUR (3 decimaler) Budgetpost (nummer og betegnelse) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT 1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) Forvaltningsorganer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Anden teknisk og administrativ bistand n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - intern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - ekstern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Teknisk og administrativ bistand i alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet I mio. EUR (3 decimaler) Arten af personaleressourcer År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte ( ) Personale finansieret over artikel (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (oplys budgetpost) Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. DA 20 DA

22 Beregning tjenestemænd og midlertidigt ansatte Der henvises om fornødent til punkt Ikke relevant. Beregning personale, der finansieres over art Der henvises om fornødent til punkt Ikke relevant Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet I mio. EUR (3 decimaler) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Tjenesterejser n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Møder og konferencer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Udvalg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Undersøgelser og høringer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Informationssystemer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 Andre forvaltningsudgifter i alt ( ) 3 Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Beregning Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet Ikke relevant. DA 21 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2012 COM(2012) 526 final 2012/0252 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF, beslutning nr. 575/2007/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COLAC 10 PVD 1

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2006 KOM(2006) 243 endelig 2006/0078 (CNS) 2006/0079 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 38 endelig 2009/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere