RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet Hermed følger til delegationerne et forslag fra Kommissionen fremsendt ved skrivelse fra Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, til Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union. Bilag: KOM(2011) 484 endelig 13407/11 gm DG B III DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 484 endelig 2011/0212 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAME TETS OG RÅDETS FORORD I G om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet DA DA

3 BEGRU DELSE 1. BAGGRU DE FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Den vedvarende finansielle og økonomiske krise øger presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer, samtidig med at de skærer ned i deres budgetter. I denne sammenhæng er en smidig gennemførelse af samhørighedsprogrammerne et særlig vigtigt værktøj, når det gælder at tilføre økonomien kapital. Alligevel er gennemførelsen af programmerne ofte en udfordring på grund af de likviditetsproblemer, der opstår som følge af stramme budgetter. Det er navnlig tilfældet for de medlemsstater, der er blevet hårdest ramt af krisen og har modtaget finansiel støtte under et program fra enten den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) for euro-landenes vedkommende eller betalingsbalancestøttemekanismen for ikke-euro-landenes vedkommende. Indtil videre har seks lande (herunder Grækenland, der har modtaget finansiel støtte før oprettelsen af EFSM) anmodet om finansiel bistand fra disse mekanismer og aftalt et makroøkonomisk tilpasningsprogram med Kommissionen. Der er tale om Ungarn, Rumænien, Letland, Portugal, Grækenland og Irland, i det følgende benævnt "programlande". Det bør bemærkes, at Ungarn, som tiltrådte betalingsbalancestøttemekanismen i 2008, allerede er udtrådt af den igen i For at sikre, at disse medlemsstater fortsætter gennemførelsen af Den Europæiske Fiskerifonds (EFF's) programmer og udbetaler midler til projekter, omfatter det aktuelle forslag bestemmelser, som giver Kommissionen mulighed for at øge udbetalingerne til de pågældende lande i den periode, de er omfattet af støttemekanismerne. Det giver medlemsstaterne yderligere finansielle ressourcer og letter den videre gennemførelse af programmerne. Generel baggrund Forværringen af den finansielle krise i nogle af medlemsstaterne påvirker utvivlsomt realøkonomien væsentligt på grund af den offentlige gælds størrelse og de vanskeligheder, som regeringerne har med at låne penge på markedet. I 2008 vedtog Rådet (på grundlag af et forslag fra Kommissionen) en forordning som reaktion på krisen og dens samfundsøkonomiske konsekvenser. Inden for rammerne af denne pakke skal der ifølge forordningen ske en række lovgivningsændringer, som har til formål at stille yderligere forfinansiering til rådighed i form af forskudsbetalinger til EFF-programmer. De supplerende forskud, som er udbetalt til medlemsstaterne, har udløst en umiddelbar kapitaltilførsel på 293 mio. EUR inden for den finansieringsramme, der er aftalt for de enkelte medlemsstater i perioden De samlede forskudsbetalinger beløber sig til 586,4 mio. EUR. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører DA 2 DA

4 Artikel 76 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 omfatter to muligheder for at beregne mellemliggende betalinger. Stk. 1 fastsætter som generel regel, at mellemliggende betalinger beregnes ved at anvende den medfinansieringssats, som er fastsat i den gældende finansieringsplan for den prioriterede akse og det pågældende mål, på det offentlige tilskud, som er anført i den udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet. Stk. 2 giver - efter en specifik og behørigt begrundet anmodning fra medlemsstaten mulighed for at beregne mellemliggende betalinger som den beløbsmæssige størrelse af EU 's bistand, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne for den prioriterede akse og de pågældende mål. Artikel 77 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 fastsætter, at saldobetalinger er begrænset til det laveste af følgende beløb: a) det beløb, der beregnes ved at anvende den EU- medfinansieringssats, der er fastsat i den gældende finansieringsplan for den prioriterede akse og det pågældende mål, på det offentlige tilskud, som er anført i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet, eller b) det EU-støttebeløb, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med hver prioriteret akse og hvert mål. Dette beløb skal af medlemsstaten opgives i den seneste udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert mål. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Forslaget er i overensstemmelse med andre forslag og initiativer vedtaget af Europa- Kommissionen som reaktion på den finansielle krise. 2. HØRI G AF I TERESSEREDE PARTER OG KO SEKVE SA ALYSE Høring af interesserede parter Ingen høring af eksterne interesseparter. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget vil give Kommissionen mulighed for at øge betalingerne til de berørte lande i den periode, hvor de er omfattet af støttemekanismerne. Stigningen vil blive et beløb, der beregnes ved at anvende et ti procentpoint tillæg på de medfinansieringssatser, der gælder for den prioriterede akse af programmerne til de nye certificerede udgifter, der forelægges i den pågældende periode. Ved anvendelsen af tillægget kan medfinansieringssatsen for programmet ikke overstige de maksimale lofter i artikel 53, stk. 3, i EFF-forordningen med mere end 10 procentpoint. EU 's bidrag til de operationelle programmer og den pågældende DA 3 DA

5 prioriterede akse kan i alle tilfælde ikke overstige det beløb, der er anført i Kommissionens afgørelse. Dette vil ikke medføre yderligere finansielle krav til det samlede budget, da den samlede finansielle EFF-tildeling for perioden til de berørte lande og programmer forbliver den samme. 3. Forslagets juridiske indhold Resumé af forslaget Det foreslås at ændre EFF-forordningens artikel 76 og 77 for at give Kommissionen mulighed for at refundere de nye anmeldte udgifter for den periode og de lande, som kan modtage et øget beløb, der beregnes ved at anvende et 10 procentpoint tillæg på de gældende medfinansieringssatser for den prioriterede akse. Ved anvendelsen af tillægget kan medfinansieringssatsen for programmet ikke overstige de maksimale lofter i artikel 53, stk. 3, i EFF-forordningen med mere end 10 procentpoint. I alle tilfælde kan fondens bidrag til den pågældende prioriterede akse ikke overstige det beløb, der er anført i Kommissionens afgørelse. Efter vedtagelsen af Rådets afgørelse om bistand til en medlemsstat under støttemekanismerne, vil Kommissionen anvende ovennævnte beregning for alle nye anmeldte udgifter under et operationelt program for den pågældende medlemsstat. Der er tale om en midlertidig foranstaltning, som afsluttes, når medlemsstaten udtræder af støttemekanismen. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond fastlægger rammerne for EU 's støtte til bæredygtig udvikling af fiskerisektoren, fiskeriområder og indlandsfiskeri. I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne indeholder denne forordning bestemmelser om programmeringsforløb og forvaltningsordninger, herunder for finansiel forvaltning, af programmer, overvågning, finanskontrol og evaluering af projekter. Subsidiaritetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, idet det sigter mod at yde øget støtte gennem Den Europæiske Fiskerifond for visse medlemsstater, som har haft alvorlige vanskeligheder [eller er i fare for at få sådanne vanskeligheder], herunder navnlig problemer med deres økonomiske vækst og finansielle stabilitet og en forværring af deres underskud og gæld, som også skyldes de internationale økonomiske og finansielle forhold. I denne forbindelse er det nødvendigt, at der på EU-plan indføres en midlertidig ordning, som gør det muligt for Europa- Kommissionen at øge refusionen på grundlag af de godkendte udgifter under Den Europæiske Fiskerifond. DA 4 DA

6 Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet: Det nuværende forslag er forholdsmæssigt, da det er et stort skridt hen imod at øge støtten fra Den Europæiske Fiskerifond til medlemsstater, som er i vanskeligheder eller har risiko for at komme i store vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, og som henhører under Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 (oprettelse af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme), eller som er i vanskeligheder eller har en stor risiko for at komme i vanskeligheder med hensyn til deres betalingsbalance, og som er omfattet af betingelserne i Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, og til Grækenland, som blev behandlet i Rådets afgørelse 2010/320/EU om en meddelelse til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og træffe foranstaltninger til at afhjælpe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud. Reguleringsmiddel/-form Foreslået reguleringsmiddel: forordning. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager: Kommissionen har undersøgt det råderum, som den retlige ramme giver, og finder det nødvendigt i lyset af de hidtidige erfaringer at fremlægge forslag om ændringer af den generelle forordning. Formålet med revisionen er at lette samfinansiering af projekter yderligere for dermed at fremskynde projekternes gennemførelse og investeringernes indvirkning på realøkonomien. 4. BUDGETMÆSSIGE VIRK I GER Forslaget påvirker ikke forpligtelsesbevillingerne, da der ikke er foreslået nogen ændringer af de maksimale EFF-finansieringsbeløb, som er fastsat i de operationelle programmer for programmeringsperioden Forslaget viser Kommissionens vilje til at hjælpe medlemsstaterne med at tackle den finansielle krise. Ændringen vil forsyne medlemsstaterne med de nødvendige midler til at støtte projekter og den økonomiske genopretning. For betalingsbevillinger kan forslaget i 2012 medføre en højere refusion til de berørte medlemsstater. De ekstra betalingsbevillinger for dette forslag vil indebære en forhøjelse af betalingsbevillingerne (for 2012 ca. 20 mio. EUR), som der kompenseres for ved udgangen af programmeringsperioden. De samlede betalingsbevillinger for hele programmeringsperioden forbliver uændret. I lyset af medlemsstaternes anmodning om at kunne benytte sig af foranstaltningen og under hensyntagen til udviklingen i forbindelse med indgivelsen af anmodninger om mellemliggende betalinger, vil Kommissionen i 2012 undersøge behovet for yderligere betalingsbevillinger og i givet fald fremsætte forslag om nødvendige foranstaltninger til budgetmyndigheden. DA 5 DA

7 2011/0212 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAME TETS OG RÅDETS FORORD I G om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2, efter den almindelige lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) Den hidtil værste globale finansielle krise og økonomiske nedgang har skadet både den økonomiske vækst og den finansielle stabilitet alvorligt og forårsaget en kraftig forringelse af de finansielle og økonomiske vilkår i en række medlemsstater. Der er navnlig visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, herunder navnlig problemer med deres økonomiske vækst og finansielle stabilitet, og af en forværring af deres underskud og gæld, som også skyldes de internationale økonomiske og finansielle forhold. (2) Der er allerede truffet en række vigtige foranstaltninger til at imødegå krisens negative virkninger, herunder lovgivningsændringer, men finanskrisens virkning på realøkonomien, arbejdsmarkedet og borgerne mærkes overalt. Presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer vokser, og derfor bør der tages yderligere skridt til at lette dette pres via maksimal og bedst mulig udnyttelse af midlerne fra Den Europæiske Fiskerifond. (3) På grundlag af artikel 122, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fastsætter, at Unionen kan yde finansiel støtte til en medlemsstat, som er i vanskeligheder eller har alvorlig risiko for store vanskeligheder 1 2 EUT L af, s.. EUT L af, s.. DA 6 DA

8 som følge af usædvanlige begivenheder uden for dens kontrol, er der ved Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme 3 indført en sådan mekanisme med henblik på at bevare den finansielle stabilitet i EU. (4) Ved Rådets af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU 4 af 7. december 2010 og 2011/344/EU 5 af 30. maj 2011 fik henholdsvis Irland og Portugal tildelt sådan finansiel EU-støtte. (5) Grækenland havde allerede alvorlige problemer med sin finansielle stabilitet, inden forordning (EU) nr. 407/2010 trådte i kraft. Derfor kunne finansiel bistand til Grækenland ikke baseres på denne forordning. (6) Aftalen mellem kreditorerne og lånefacilitetsaftalen, som blev indgået for Grækenland den 8. maj 2011, trådte i kraft den 11. maj Heri er fastsat, at aftalen med kreditorerne har fuld retskraft og -virkning for en treårig programperiode, så længe der er udestående beløb under lånefacilitetsaftalen. (7) Ved Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne 6 blev der indført et instrument, der sikrer, at Rådet yder gensidig støtte, når en ikke-euromedlemsstat er i vanskeligheder eller risikerer alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance. (8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF 7 af 4. november 2009, 2009/290/EF 8 af 20. januar 2009 og 2009/459/EF 9 af 26. juni 2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien tildelt sådan finansiel støtte. (9) Den periode, hvor der kan tildeles støtte i henhold til forordning 407/2010 og 332/2002, er fastsat i Rådets respektive gennemførelsesbestemmelser. Rådets beslutning om at yde bistand til Ungarn udløb den 4. november (10) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). Det forventes, at ESM senest i 2013 påtager sig de opgaver, som hidtil varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet (EFSF) og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM). (11) For at lette forvaltningen af EU-midlerne, bidrage til at fremskynde investeringer i medlemsstaterne og regionerne og stille flere midler til rådighed for økonomien er det nødvendigt at tillade større mellemliggende betalinger fra Den Europæiske Fiskerifond med et beløb svarende til ti procentpoint over den faktiske medfinansieringssats for hver prioriteret akse for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet EUT L 118 af , s. 1. EUT L 30 af , s. 34. EUT L 159 af , s. 88. EFT L 53 af , s. 1. EUT L 37 af , s. 5. EUT L 79 af , s. 39. EUT L 150 af , s. 8. DA 7 DA

9 (12) Reglerne for beregning af mellemliggende betalinger og saldobetalinger for operationelle programmer i den periode, hvor medlemsstaterne modtager den finansielle støtte for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet, bør revideres tilsvarende. (13) Efter udløbet af den periode, i hvilken den finansielle støtte er blevet stillet til rådighed, er det muligt, at resultaterne af de evalueringer, der foretages i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, viser, at der er behov for at vurdere bl.a., om nedsættelsen af den nationale samfinansiering ikke medfører en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål. Sådanne evalueringer kan føre til en revision af det operationelle program. (14) Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 10 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (15) Da den til dato værste krise på de internationale finansmarkeder og den økonomiske nedgang har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, og der kræves en hurtig indsats for at imødegå virkningerne for økonomien som helhed, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt og anvendes med tilbagevirkende kraft for de perioder, hvor medlemsstaterne har modtaget finansiel støtte fra EU eller fra andre medlemsstater i euroområdet for at løse alvorlige problemer med hensyn til deres finansielle stabilitet VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 1. Artikel 76 og 77 i forordning (EF) nr. 1198/2006 affattes således: Artikel 76 Regler for beregning af mellemliggende betalinger 1. Mellemliggende betalinger beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet. 2. Som en undtagelse fra stk. 1 anses en mellemliggende betaling for at være det EUstøttebeløb, der er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med den prioriterede akse og det pågældende mål, hvis medlemsstaten indgiver en specifik og behørigt begrundet anmodning herom. Medlemsstaten skal specificere dette beløb i udgiftsoversigten. 10 EUT L 223 af , s. 1. DA 8 DA

10 3. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, kan mellemliggende betalinger på en medlemsstats anmodning forhøjes med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioritet akse, og forhøjelsen anvendes på de støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser: a) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme*, eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden b) medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002** c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der er undertegnet den 11. juli Ved beregningen af mellemliggende betalinger, der foretages, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle bistand, der er omhandlet i stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte stykke. Disse beløb tages dog i betragtning i forbindelse med artikel 79, stk. 1. * EUT L 118 af , s.1. ** EFT L 53 af , s. 1. Artikel 77 Regler for beregning af saldobetalinger 1. Saldobetalinger udgør det laveste af følgende to beløb: a) det beløb, der beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet b) det EU-støttebeløb, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med hver prioriteret akse og hvert mål. Sidstnævnte beløb skal af medlemsstaten opgives i den seneste udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert mål. 2. Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, kan saldobetalinger på en medlemsstats anmodning forhøjes med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioritet akse, og forhøjelsen anvendes på de DA 9 DA

11 støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser: a) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 407/2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme*, eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden b) medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002** c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der er undertegnet den 11. juli Ved beregningen af betalingen af saldoen, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle EU-bistand, der er omhandlet i artikel 76, stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte stykke." 2. Følgende artikel 77 a indsættes: "Artikel 77 a Øvre grænse for EU 's bidrag via mellemliggende betalinger og saldobetalinger Uanset artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, må EU-bidraget i form af de mellemliggende betalinger og saldobetalinger ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet og mål som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program. " Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder dog anvendelse med tilbagevirkende kraft for følgende medlemsstater med virkning fra det tidspunkt, hvor den finansielle bistand blev stillet til rådighed for dem: a) Irland: fra den 10. december 2010 b) Grækenland: fra den 11. maj 2010 c) Letland: fra den 23. januar 2009 d) Ungarn: fra den 5. november 2008 e) Portugal: fra den 24. maj 2011 DA 10 DA

12 f) Rumænien: fra den 11. maj Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 11 DA

13 FI A SIERI GSOVERSIGT TIL FORSLAGET 1. FORSLAGETS BETEG ELSE: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR /2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet 2. ABM/ABB-RAMME Berørt(e) politikområde(r) og dermed forbundne aktiviteter: Den Europæiske Fiskerifond, ABB-aktivitet BUDGETPOSTER 3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. BA-poster)) Den foreslåede nye foranstaltning gennemføres under følgende budgetposter: Konvergens (EFF) Ikke-konvergens (EFF) 3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: DA 12 DA

14 3.3. Budgetoplysninger Budgetpost Udgifternes art ye EFTA-bidrag Bidrag fra ansøgerlandene Udgiftsområde i de finansielle overslag Ikkeoblig. Opdelte Nej Nej Nej Nr Ikkeoblig. Opdelte Nej Nej Nej Nr SAMME FAT I G AF RESSOURCER E 4.1. Finansielle ressourcer Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) Følgende tabeller viser de foreslåede foranstaltningers anslåede virkninger fra 2011 til Da der ikke foreslås nogen nye finansielle ressourcer, er der ikke indsat tal i tabellerne, men i stedet "n.a.", som står for "ikke relevant". For betalingsbevillinger kan forslaget i 2012 medføre en højere tilbagebetaling til de berørte medlemsstater. De ekstra betalingsbevillinger for dette forslag vil indebære en forhøjelse af betalingsbevillingerne (for 2012 ca. 20 mio. EUR), som der kompenseres for ved udgangen af programmeringsperioden. De samlede betalingsbevillinger for hele programmeringsperioden forbliver uændret. I lyset af medlemsstaternes anmodning om at benytte sig af foranstaltningen og under hensyntagen til udviklingen i forbindelse med indgivelsen af anmodninger om mellemliggende betalinger, vil Kommissionen i 2012 undersøge behovet for yderligere betalingsbevillinger og i givet fald fremsætte forslag om nødvendige foranstaltninger til budgetmyndigheden. DA 13 DA

15 I mio. EUR (3 decimaler) Udgiftstype Punkt År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 og ff. I alt Aktionsudgifter 11 Forpligtelsesbevillinger (FB) 8.1 a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Betalingsbevillinger (BB) b n.a. 20 n.a n.a. -20 n.a n.a. Administrative udgifter inden for referencebeløbet 12 Teknisk og administrativ bistand (IOB) c n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. SAMLET REFERE CEBELØB Forpligtelsesbevillinger a+c n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Betalingsbevillinger b+c n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 0,000 Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 13 Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) d e n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer a+c +d +e b+c +d +e n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a Udgifter, som ikke henhører under kapitel i afsnit 11. Udgifter inden for artikel i afsnit 11. Udgifter inden for kapitel 11 01, som ikke henhører under artikel eller DA 14 DA

16 Samfinansiering Samfinansierende organ År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 I mio. EUR (3 decimaler) n + 5 og ff. f n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. FB I ALT, inkl. samfinansiering a+c +d+ e+f I alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Forenelighed med den finansielle programmering Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering. Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag. Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale 14 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag) Finansielle virkninger på indtægtssiden Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger: I mio. EUR (1 decimal) Budgetpost Indtægter Forud for foranstal tningen [År n-1] [År n] Efter foranstaltningens iværksættelse [n + 1] [n + 2] [n + 3] [n + 4] [n+5] 15 a) Indtægter i absolutte tal n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. b) Ændringer i indtægterne n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. DA 15 DA

17 4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt personale) se nærmere under punkt Årlige behov År n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 og ff. Personaleressourcer i alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL 5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt Den vedvarende finansielle og økonomiske krise øger presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer, samtidig med, at de skærer ned i deres budgetter. I denne forbindelse vil forslaget gøre det muligt for disse medlemsstater at fortsætte med gennemførelsen af programmerne ved at give dem mulighed for at anvende en højere samfinansieringssats fra Den Europæiske Fiskerifond og en lavere sats fra de nationale ressourcer Merværdien af EU's engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi Forslaget vil gøre det muligt at fortsætte gennemførelsen af programmerne, idet der tilføres økonomien penge, og samtidig mindskes byrden for de offentlige udgifter Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen Målet er at hjælpe de medlemsstater, der berøres mest af den finansielle krise, så de kan fortsætte med implementeringen af programmerne og derved tilføre økonomien kapital Gennemførelsesmetode (vejledende) Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder der er valgt til gennemførelse af foranstaltningen. Sammen med medlemsstaterne. DA 16 DA

18 6. OVERVÅG I G OG EVALUERI G 6.1. Overvågningssystem Ikke nødvendig, da forslaget er omfattet af den fastsatte overvågning af Den Europæiske Fiskerifond Evaluering Forudgående evaluering Dette forslag er udarbejdet efter anmodning fra kommissionsformandens kabinet Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) Ikke relevant Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed Ikke relevant. 7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Ikke relevant. DA 17 DA

19 8. RESSOURCER 8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) (Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output) Type output Gennemsnit. omkostn. Antal output År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger Antal output Samlede omkostninger OPERATIONELT MÅL NR. 1 Støtte gennemførelsen af de operationelle programmer Foranstaltning 1 medfinansieringssats på 100 % 0,000 0,000 0,000 SAMLEDE OMKOST I GER 0,000 0,000 0,000 DA 18

20 8.2. Administrative udgifter Personaleressourcer antal og type Stillingstyper Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ( ) A*/AD n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. B*, C*/AST n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Personale, der finansieres over art Andet personale, der finansieres over art /05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. I ALT n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Opgavebeskrivelse Ikke relevant Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) (Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde) Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBFproceduren for det pågældende år DA 19 DA

21 Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet ( /05 udgifter til administrativ forvaltning) I mio. EUR (3 decimaler) Budgetpost (nummer og betegnelse) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT 1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) Forvaltningsorganer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Anden teknisk og administrativ bistand n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - intern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - ekstern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Teknisk og administrativ bistand i alt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet I mio. EUR (3 decimaler) Arten af personaleressourcer År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte ( ) Personale finansieret over artikel (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (oplys budgetpost) Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. DA 20 DA

22 Beregning tjenestemænd og midlertidigt ansatte Der henvises om fornødent til punkt Ikke relevant. Beregning personale, der finansieres over art Der henvises om fornødent til punkt Ikke relevant Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet I mio. EUR (3 decimaler) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Tjenesterejser n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Møder og konferencer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Udvalg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Undersøgelser og høringer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Informationssystemer n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 Andre forvaltningsudgifter i alt ( ) 3 Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Beregning Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet Ikke relevant. DA 21 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2006 KOM(2006) 243 endelig 2006/0078 (CNS) 2006/0079 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Fællesskabets miljømærkeordning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Fællesskabets miljømærkeordning DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2008 KOM(2008) 401 endelig 2008/0152 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Fællesskabets miljømærkeordning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere