BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Deltog Afbud Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober Norddjurs Kommune

3 1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober Ø09 12/33 Sagsgang: ØK, KB Budgetopfølgningen ultimo oktober 2012 viser et mindreforbrug og dermed et samlet bevillingsbehov på 21,472 mio. kr. i mindreforbrug. Bevillingsbehovet fordeler sig med et mindreforbrug på driften på 23,671 mio. kr., mindreforbrug på anlæg på 3,745 mio. kr., og merforbrug på 5,944 mio. kr. på finansiering. Den primære forklaring på mindreforbruget på driften er, at puljerne under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser på servicerammen lægges tilbage i kassen. Samtidig har udgifterne til de forsikrede ledige på arbejdsmarkedsudvalgets område været lavere end forventet. Helt overordnet forventes i regnskab 2012 et overskud på 27,395 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 10,033 mio. kr. Ældrebolighandlingsplanen forløber planmæssigt. 1. etape er færdig og finansieret med endelige lån. I 2. etape er to ud af 4 byggerier færdige, og beboerne er indflyttet. De sidste to byggerier forventes at stå færdige medio I denne budgetopfølgning forventes, at driftsudgifterne indenfor servicerammen, vil ligge 25,976 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen Det forventede tillægsbevillingsbehov på 21,472 mio. kr. i mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 23,671 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 23,572 mio. kr.): vedrører merforbrug på arbejdsskadeerstatning, tomgangshusleje, personaleudgifter og mindreudgifter på servicerammeforbedringer. o Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug 9,592 mio. kr.): Mindreforbruget skyldes primært at forsørgelsesudgiften til de forsikrede ledige bliver lavere end budgetteret pga. en 1

4 mere gunstig ledighedsudvikling end forventet. Samtidig sker der omplacering af budgetmidler fra voksenplejeudvalget vedrørende personer i servicejob. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,100 mio. kr.) vedrører omplacering af midler fra udviklingspuljen til anlæg. o Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 9,593 mio.kr.): Merforbruget vedrører primært merudgifter til hjælpemidler pga. af ændret praksis omkring leasing og merudgift på aktivitetsbestemt medfinansiering. Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 3,745 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 3,845 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på byggemodning af Åbyen, arealerhvervelser, samt mindreindtægt ved salg af grunde. o Kultur- og udviklingsudvalget (merforbrug på 0,100 mio. kr.): vedrører merforbrug på udstillingfacilitet Anholt Havvindmøllepark, og mindreforbrug på anlægsprojekt vedr. Grenaa Idrætscenter. Finansiering med et forventet merforbrug på 5,944 mio. kr., o (Merforbrug på 5,944 mio. kr..): der vedrører udbetaling af kapitaltilførsel til tre boligforeninger til støtte af almene boliger. Beløbet blev bevilget i 2010, men er ikke blevet overført til /. Der henvises til det samlede bilag for en uddybning af ovenstående. I afvigelserne i nedenstående hovedoversigt er der ikke medtaget forventet forbrug af overførslerne i I nedenstående tabel vises ændringer i driftsoverførslerne mellem årene, der er kendte på nuværende tidspunkt. Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2011 * Forbrug af overførsler i 2012 Forventes overført til 2013 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Overførsler i alt * korrigeret med de bevillinger til overførslerne, der er givet på BUU og VPU 2

5 Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2012 forventes at udgøre 185,200 mio. kr. Hovedoversigt: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. budget 2012 budget 2012 Forbrug pr Forventet regnskab 2012 Afvigelse ecl. forventede overførsler Forventet bevillingsbehov ecl. omplaceringer Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Ældrebolighandlingsplan Optagne lån Anlægsudgifter Balanceforskydninger I alt Bemærkninger til budgetopfølgningen: Efter udbud af den kommunale kørsel, der trådte i kraft pr. 1/1-2012, er kørselsudgiften steget på børne- og ungdoms- samt på voksen- og plejeudvalgets område, hvilket forventes at resultere i et 3

6 merforbrug. Der analyseres fortsat på merforbruget, og der forventes en tilbagemelding til fagudvalgene i december. Frigivelsen af de indefrosne midler fra 2010 bliver først indarbejdet i november budgetopfølgningen, og er således ikke indarbejdet i tallene ovenfor, da beslutning først er truffet af kommunalbestyrelsen på møde i november. Kommunaldirektøren indstiller: på økonomiudvalgets område : 1. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug arbejdsskadeerstatning i alt 0,608 mio. kr., som finansieres af kassen. 2. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug tomgangsleje i alt 0,920 mio. kr., som finansieres af kassen. 3. at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug personaleudgifter i alt 1,400 mio. kr., som finansieres af kassen. 4. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug serviceramme forbedringer i alt 26,500 mio. kr., som tilfalder kassen. 5. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug - Projekt Åbyen, der ikke er blevet igangsat i 2012 i alt 4,590 mio. kr., som tilfalder kassen. 6. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreforbrug arealerhvervelser i alt 0,755 mio. kr., som tilfalder kassen. 7. at der gives tillægsbevilling vedr. mindreindtægt - salg af grunde i alt 1,500 mio. kr., som finansieres af kassen. 8. at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for en samlet indtægt på 3,114 mio. kr. på anlæg under jordforsyningen, og salg af ejendomme jf. specifikation i bilag til budgetopfølgningen ultimo oktober at der gives tillægsbevilling vedr. merforbrug - Støtte til almenboliger, Landsbyggefonden i alt 5,944 mio. kr., som finansieres af kassen. 10. at der optages et lån på 20,000 mio. kr. hos Kommune Kredit indenfor forventet låneramme 2012, og at beløbet tilfalder kassen. 4

7 på arbejdsmarkedsudvalgets område: 11. at der gives en tillægsbevilling på at overføre 4,000 mio. kr. vedrørende løntilskud til forsikrede ledige fra området indenfor servicerammen til området udenfor servicerammen i 2012 og overslagsår 12. at der gives en tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. vedr. grundtilskud til produktionsskoler finansieret af kassen i 2012 og overslagsår 13. at der gives en tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på 9,000 mio. kr. vedr. forsikrede ledige, som tilføres kassen. 14. at der gives en tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på 0,600 mio. kr. vedr. seniorjob, som tilføres kassen. på voksen- plejeudvalgets område: 15. at hjælpemiddelområdet tilføres 1,800 mio. kr. i budget 2012 og 2,960 mio. kr. i budget 2013 til dækning af merudgiften i forbindelse med udfasning af rammeaftalen for leasing af genbrugshjælpemidler, finansieret at kassen. 16. at der gives tillægsbevilling vedrørende merforbrug på sundhedsområdet til aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,793 mio. kr., finansieret af kassen. på kultur- og udviklingsudvalgets område: 17. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til anlægsprojekt Udstillingsfacilitet Anholt Havmøllepark. 18. at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet kunstgræsbane ved Grenaa Idrætscenter med 0,200 mio. kr. og via udviklingspuljen med 0,100 mio. kr. 19. at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb til anlægsprojektet ved Grenaa Idrætscenter med 0,200 mio. kr. der gives tillægsbevilling til omplacering jf. bilag til budgetopfølgningen ult. oktober 2012: 20. af 0,038 mio. kr. vedr. selvforsikringsskader fra puljen under økonomiudvalget. Der omplaceres 0,003 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,002 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, og 0,034 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. 21. af 0,424 mio. kr. i 2012 vedr. servicejob til arbejdsmarkedsudvalget indenfor servicerammen. Der omplaceres 0,113 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, 0,198 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget, og 0,113 mio. kr. udenfor servicerammen fra arbejdsmarkedsudvalget. 5

8 22. af 0,452 mio. kr. i overslagsårene vedr. servicejob til arbejdsmarkedsudvalget indenfor servicerammen. Der omplaceres 0,113 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, 0,226 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget, og 0,113 mio. kr. udenfor servicerammen fra arbejdsmarkedsudvalget. 23. af 0,435 mio. kr. vedrørende EGU pladser fra pulje under økonomiudvalget. Der omplaceres 0,007 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget, 0,157 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,132 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, og 0,139 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. december 2012 og tiltræder indstillingens punkt og Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Jytte Schmidt (F), Valdemar Haumand (A) og Hans Fisker (A) tiltræder indstillingens punkt 15. Torben Jensen (L), Hans Husum (V) og Benny Hammer (C) kan ikke stemme for indstillingens punkt 15 og foreslår, at beslutningen i sag om leasing af genbrugshjælpemidler fra kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2012 omstødes på grund af nye oplysninger./. Økonomiafdelingen har gennemgået afholdte anlægsudgifter i 2012, og det har vist sig, at flere anlægsprojekter har karakter af drift. Der henvises til det vedlagte bilag, hvor det er specificeret hvilke projekter, der har karakter af drift. Samtidig fremgår det af bilaget, hvilke konsekvenser en flytning til driften vil have for lånerammen i Kommunaldirektøren indstiller, at 1. det drøftes, om der skal flyttes anlægsprojekter til driften. Økonomiudvalget indstiller, at forbrug og rådighedsbeløb på følgende anlæg overflyttes til driften: 24. På anlæg XA Opgradering af serverplatform. På børne-og ungdomsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,495. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,495 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 6

9 25. På anlæg XA Letbane Grenaa undersøgelse på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,050 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,050 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 26. På anlæg XA Maskinpark m.m. kunstgræsbane på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,250 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 27. På anlæg XA Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark på kultur- og udviklingsudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,570 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,570 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 28. På anlæg XA Plangrundlag for vejføring i Glesborg på miljø- og teknikudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 0,200 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 29. På anlæg XA Diverse belægninger mv på miljø- og teknikudvalgets område gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,598 mio. kr. Samtidig gives der en tillægsbevilling til drift på 1,598 mio. kr. finansieret af den negative rådighedsbeløb på anlæg. 7

10 Jan Petersen Jytte Schmidt Torben Jensen Hans Fisker Jensen Hans Erik Husum Valdemar Haumand Benny Hammer 8

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere