Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16"

Transkript

1 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober 2012 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger herved et forlig om budgettet for , som forholder sig ansvarligt til kommunens økonomiske situation og overholder den økonomiske politik. Reduktionen i kommunens indtægter er imødegået ved gennemførelse af besparelser for herved at opretholde balancen i økonomien.. Men samtidig indeholder forliget også en række nye forslag, der sikrer, at vi kan fortsætte med at udvikle Fredericia Kommune. Økonomi i balance Den internationale finanskrise har siden 2008 sat sine tydelige spor på den offentlige økonomi i Danmark, og derfor er kommunernes økonomi under et fortsat stærkt pres i disse år. Fredericia Kommune har gennem de seneste år gennemført massive besparelser for at sikre balance i kommunens økonomi. Alene i budgettet for blev der skåret 100 mio. kr. af driften med forringelse af serviceniveauet på alle områder. Alligevel er det også for de kommende års budget nødvendigt med en fortsat benhård politisk prioritering af udgifterne, og det er i forlængelse heraf fortsat nødvendigt, at der også sker besparelser og effektiviseringer i den kommende budgetperiode, for at sikre den nødvendige balance i økonomien. De tre væsentligste årsager til dette er: Den største udfordring for budgetlægningen har været den alt for lille kassebeholdning, som især skyldes overdragelse af opgaverne med udbetaling af en række ydelser til Udbetaling Danmark fra Dette alene betyder et likviditetstab på 70 mio. kr. Målet om at resultatet af ordinær drift skal være mindst 100 mio. kr. var opfyldt i budgettet fra sidste år, men muligheden for at opretholde dette mål uden at skulle ud i nye besparelser har ikke været muligt, da vi har tabt op mod 60 mio. kr. årligt på de seneste tre års statslige reformer. Når afdragene på lån samtidig stiger mio. kr. i de kommende år som følge af afvikling af lån vedrørende DanmarkC, presser det yderligere behovet for et større overskud på den ordinære drift. Endelig må det konstateres, at der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 er aftalt negativ realvækst i kommunernes økonomi for de kommende år og dermed mindre bloktilskud.

2 Den tredje store udfordring i kommunens økonomi har været, at vi havde et alt for lille anlægsbudget til løbende renovering og vedligeholdelse af vores ejendomme. Forligspartierne er enige om, at fastholde de økonomiske mål, der var indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling nemlig et overskud på den ordinære drift på mere end 100 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet, der også kommer over 100 mio. kr. bortset fra i 2013, som på forhånd var kendt som et år med en særlig udfordring for likviditeten. Vi har fastholdt det forhøjede anlægsbudget til renovering og vedligeholdelse af vores ejendomme, som var lagt ind i 1. behandlingsforslaget Samlet set sikrer vi hermed en ansvarlig økonomisk politik fremadrettet, trods vanskelige tider. Men samtidig er der skabt mulighed for at kommunen kan udvikle sig positivt i fremtiden, hvilket er en afgørende forudsætning for at vi kan levere en ordentlig service også om fem år. Positive resultater Et enigt Byråd har valgt at satse på Fredericia Former Fremtiden, der handler om radikal innovation. Det er en erkendelse af, at kommunerne står over for massive udfordringer fremadrettet, som ikke kan løses ved blot at spare mere og mere på den kommunale service. Vi skal i stedet tænke i helt nye og radikalt anderledes baner i vores måde at levere ydelser til borgerne. Mange andre af landets kommuner har sat innovation af de kommunale serviceydelser på dagsordenen, men Fredericia er den kommune i Danmark, som er længst i realiseringen af de radikale udviklingstiltag. Uden denne indsats, der de seneste år har leveret betydelige resultater, ville den lokale budgetlægning være endnu mere udfordrende. Et af de første projekter, som vi startede tilbage i 2008, er Længst muligt i eget liv på ældreområdet, som handler om at gøre ældre borgere mere selvhjulpne og dermed mindske efterspørgslen efter kommunale ydelser. En forskningsrapport fra 2010 kan dokumentere en kontant forbedring på ca. 15 mio. kr. som følge af de første to års indsats, og lige nu afventer vi resultatet af evaluering af projektet Trænende hjemmehjælp, hvor de nye metoder bredes ud til hele området. På arbejdsmarkedsområdet stod et enigt Byråd i starten af 2011 bag en ny strategi for effektivisering af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Sideløbende er der arbejdet med visionen fra Fredericia Former Fremtiden, Slip de ledige fri. Vi ser nu de første resultater af strategien, og disse effektiviseringer bidrager især til markant mindre udgifter til især førtidspension og sygedagpenge. Samlet er der færre udgifter til overførselsindkomster i forhold til sidste år på 35 mio. kr. i 2013 stigende til 45 mio. kr. i Politiske pejlemærker i budgettet Investeringer i Børn og Unge En fredericiansk folkeskole i verdensklasse Den nye skolestruktur som bliver implementeret august 2013 vil give mulighed for at skabe en folke-

3 skole i verdensklasse. Vi vil en folkeskole, hvor alle børn udfordres maksimalt, uanset deres faglige niveau. Vi vil ikke længere udskille så mange børn fra fællesskabet. Udvikling af vores linjer skaber det bedst mulige grundlag for, at de ældste elever bevarer motivationen for videre uddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fastholder det høje timetal som i Fredericia fortsat ligger meget tæt på folkeskolens vejledende timetal. Vi ønsker at skabe fleksibilitet i tilrettelæggelsen, så de enkelte skoler får større mulighed for at udvikle den profil, de ønsker. Med henblik på at give skolerne optimale fysiske rammer er der afsat 20 mio. kr. til anlægsinvesteringer på skoleområdet, som skal understøtte den nye skolestruktur. Udvidelse af åbningstiden i daginstitutionerne Ved sidste års budgetlægning blev åbningstiden i daginstitutionerne reduceret fra 50 til 47½ time pr. uge. I aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne tilføres flere penge til dagtilbud til styrkelse af kvaliteten. På baggrund af de mange tilkendegivelser om åbningstiden, har forligspartierne valgt at prioritere beløbet til et udvidelse af åbningstiden. Reducerede besparelser på Børn og Unge I budgetforslaget til 1. behandling er der indarbejdet en stor del af spareforslagene fra direktionens sparekatalog. Vi har noteret os, at der gennem de lokale medier samt på borgerdialogmødet mandag d. 17. september samt i høringssvarene, er udtrykt en række bekymringer i forhold til nogle af spareforslagene. Det gælder især de som rammer på børne- og ungdomsområdet, herunder særligt på klub, SFO- og specialområdet. Forligspartierne er enige i, at der er en række af forslagene, som har for store konsekvenser, og disse er derfor reduceret eller helt faldet bort. Det har været særdeles berigende at modtage høringsforslag, der bringer en bedre balance i økonomien, herunder f.eks. forslag om forældrebetaling på Stendalen, som er indarbejdet i forliget. Digitalisering på skoler og børneområdet I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er det fremhævet, at vejen til større effektivitet og tid til mere borgernær service går gennem øget digitalisering. I budgetforslaget har forligspartierne valgt at styrke den digitale satsning på børne- og ungeområdet, dels gennem investering i nyt IT-system på området, dels gennem investeringer i netværk og bedre hardware. Orange haller Der har kørt et projekt i de såkaldte Orange Haller nede ved den gamle værftsadministrationsbygning. Projektet har hidtil været på forsøgsbasis, og der har været en meget markant opbakning fra især byens unge til brugen af hallerne; det gælder i øvrigt unge i alle aldre, og især de der kommer fra midtbyen og ikke har adgang til det mere etablerede idrætsforeningsliv i f.eks. FIC i perioder med dårligt vejr. Der kan indgås en lejeaftale, og dermed får Fredericia en af de billigste og bedste koldhaller i Danmark.

4 Erhvervsudvikling Yderligere reduktion af dækningsafgiften Forligspartierne er enige om at hæve beløbet for den årlige afvikling af dækningsafgiften til samlet set 2 mio. kr. om året og tilslutter sig i øvrigt principperne fra 1. behandlingsbudgettet om at ekstra økonomisk råderum bør give anledning til yderligere acceleration af afviklingen. Udliciterings- og konkurrenceudsættelsesstrategi Den eksisterende konkurrenceudsættelsesstrategi skal opdateres, således at der også opereres med udliciteringer, hvor kommunale opgaver hurtigt, og uden mulighed for at afgive egne bud, overgår til private aktører. Kørsel med borgere skal konkurrenceudsættes i løbet af Endvidere skal opgaver på IT-området, kørsel med sække på genbrugsområdet og administration af ejendomme udliciteres senest Men det er vigtigt at understrege at opdateringen af Konkurrenceudsættelsesstrategien må forventes at indeholde forslag til områder, der mest hensigtsmæssigt kan konkurrenceudsættes, og områder der vurderes til at skulle udliciteres. Brandingpulje Der afsættes i ,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i til branding af Fredericia Kommune. Der skal særligt fokuseres på at brande byen som en god by at drive virksomhed i. Det er vigtigt at vi har fokus på at fremme kendskabet til de parametre der gør os erhvervsvenlige. Men der kan også være andre temaer der er hensigtsmæssige at brande. Ansættelse af jordsælger Forligspartierne finder det nødvendigt at sætte alle initiativer i søen, der kan fremme salg af jord, da det er en meget vigtig kilde til en bedre kommunal økonomi. Vi vil derfor ansætte en jordsælger, som det i øvrigt er gjort i andre kommuner. Hurtigere og mere effektiv byggesagsbehandling Der sker allerede en lang række indsatser for at fremme kvalitet og effektiviteten af kommunens byggesagsbehandling. Vi ønsker at støtte op om den proces ved at afsætte midler til digitalisering af byggesagsbehandling, således at sagerne kan afsluttes hurtigere. Vi ser digitalisering af byggesagsbehandlingen, herunder indskanning af byggesagsarkiv, som endnu et skridt i retningen af at få skabt en markant hurtigere byggesagsbehandling, både overfor private og virksomheder. Afkommunalisering af Uddannelsescentret Forligspartierne er enige om, at det ikke er en kommunal kerneopgave at drive uddannelsesvirksomhed. Det kan med fordel for alle parter udbydes til private hænder, hvor der er masser af dygtige aktører. Derfor ønsker forligspartierne en afkommunalisering af Uddannelsescentret, der indebærer at der igangsættes en proces med henblik på at sælge bygningen til evt. interesserede købere samt at reorganisere den kommunale uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed som en naturlig konsekvens af beslutningen.

5 Det er afgørende for forligspartierne at denne proces ikke fører til ringere uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for kommunens medarbejdere. Derfor vil processen blive fulgt tæt således, at det nuværende niveau af uddannelse og efteruddannelse sikres. Derudover skal evt. gevinster som følge af denne nye model bidrage til yderligere uddannelse af kommunens personale. Serviceudvikling på ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhed Arbejdsmarkedsområdet og sundhed Byrådet har med visionen Slip de ledige fri og sundhedspolitikken Sundhed med alle prioriteret en markant indsats på arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet for at løse Fredericias store udfordringer med mange på overførselsindkomster og en dårligere sundhed. Det er en flerårig indsats og omstilling, der kræver investeringer. For at sikre plads til dette i en tid med en særdeles stram styring af kommunernes økonomi, etableres mulighed for at frigive midler til investeringer indenfor servicerammen mod som minimum tilsvarende mindreforbrug på overførselsindkomster og sundhedsudgifter. Denne trækningsret på servicerammen er 5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og 4 mio. kr. på sundhedsområdet og vil blive udløst gennem politisk behandling af forslag til investeringer. Investeringer og resultater forventes at fremgå særskilt af budgetopfølgningerne. Forligspartierne vil i forbindelse med den aktive arbejdsmarkedspolitik fremhæve aktiveringsindsatsen. Der er nemlig oprettet en række nye aktiveringstilbud gennem især det seneste år. Tilbuddene giver først og fremmest den enkelte ledige mulighed for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedsområdet, men derudover er det vigtigt, at vi hele tiden tilpasser og udvikler aktiveringstilbud, der dels giver mening for den enkelte ledige og giver pågældende kortere vej til beskæftigelse, ligesom vi skal sikre, at udbyttet af tilbuddene gavner Fredericia kommunes borgere. Det kan f.eks. være i form af forskønnelse ved indfaldsveje, skove, strandrenovering og vedligehold samt hjælpere i skolernes frikvarter. Det er afgørende for disse projekter, at de ikke erstatter eksisterende arbejdskraft, men alene skabes fordi der ikke er kommunale midler til at løse de konkrete opgaver. Vi skal udvikle endnu flere af disse i fremtiden. Flere meningsfulde virksomhedsaktivering Forligspartierne er enige i, at der skal ske en fortsat udbygning af meningsfulde aktiveringsprojekter, herunder især virksomhedsorienteret aktivering, der kan supplere de der allerede er sat i gang, og f.eks. bidrage til at byen tager sig godt ud fysisk. Reducerede besparelser på ældreområdet Også på ældreområdet har forligspartierne lyttet til bekymringerne om besparelserne, og nedsættelsen af normeringen på alle boliger i plejecentrene gennemføres derfor ikke, og besparelsen på natkørslen gennemføres kun delvist, således at der fortsat er mere end en bil med to medarbejdere der kører. Derudover finder vi, at teknologipuljen under Socialudvalget bør reduceres i de to første år, da evt. gevinster kan være lidt længere undervejs, og plejen har generelt været hårdt spændt for de seneste år. Endelig er der valgt en blødere tilgang til besparelserne på omsorgskørslen end oprindeligt indarbejdet.

6 Udvikling og nye initiativer Borgerrådgiver Når de offentlige budgetter presses så hårdt, som tilfældet er i disse år, bliver det endnu vigtigere, at der sker en løbende afstemning af borgernes forventninger til den kommunale service. Dialogen mellem kommune og borgere skal styrkes, og borgerne skal i højere grad selv tage ansvar. Med henblik på at styrke dialogen ansættes der en borgerrådgiver. Rådgiverens arbejdsportefølje skal gerne skabes med afsæt i de mange gode erfaringer andre kommuner allerede har gjort, f.eks. Kolding. Fundraiser Der oprettes en stilling som fundraiser. Fundraiserens opgaver vil primært være at skabe overblik over puljer, fonde mv., hvor det vil være muligt at søge om tilskud til kommunale projekter. Fundraiseren vil skulle understøtte de relevante afdelinger med udformning af ansøgning om midler fra disse puljer og fonde. Borgerpanel Der etableres et elektronisk borgerpanel til indsamling af borgernes holdninger til aktuelle kommunale spørgsmål. Borgerpanelet er således et supplement til borgertilfredshedsundersøgelserne, der gennemføres på de store velfærdsområder. Pulje til nye uddannelser Det er vigtigt, at vi fortsætter indsatsen for at tiltrække og oprette uddannelser af høj kvalitet på specifikke områder som f.eks. klima, energi og lign. Vi vil gerne gøre en indsats for at få endnu en uddannelse ala Musicalakademiet til Fredericia, hvorfor der afsættes 3 mio. kr. i 2013 til at skabe en sådan uddannelse hvis muligheden byder sig. Det skal understreges at pengene alene er øremærket nye uddannelser. Projektpulje til arbejdet med udviklingen af kommunen Der har igennem de seneste år været pågået et spændende arbejde med såkaldte fremtidsscenarier på byudviklingsområdet. Det har været meget konstruktivt og givende for de byrådsmedlemmer og embedsmænd der deltog. Forligspartierne er enige om, at der bør sættes separate ressourcer af til at byrådet og andre interessenter af kommunen kan blive klogere og f.eks. udvikle visioner, deltage i projektarbejde med et længere sigt eller andre gode initiativer. Puljen er tænkt som en idepulje, som giver den gode ide mulighed for at blive en realitet, eller som sikrer at der kan ske deltagelse i gode og givende forløb lignende det om de såkaldte Fremtidsscenarier. Sportsmarkedsføring I 1. behandlingsbudgettet er der afsat kr. til sportsmarkedsføring. Dem foreslår vi øremærket til FC Fredericia, men til gengæld har vi fundet yderligere kr. som sportsmarkedsføring til Fredericia Håndbold. Andet Igangsætning af undersøgelser Ud over en række konkrete ændringsforslag ønsker forligspartierne at få gennemført en række undersø-

7 gelser/udredninger det kommende år på områder, hvor der kan være økonomiske eller kvalitetsmæssige potentialer. Det er dog ikke initiativer vi tør budgettere med, da der i sagens natur på nuværende tidspunkt er usikkerhed om de evt. positive økonomiske konsekvenser. Det ville være uansvarligt, at budgettere med usikre gevinster, men vi er dog overbevist om, at der er et økonomisk potentiale i flere af de områder der ønskes analyseret. Det drejer sig om følgende: Udnyttelse af kommunens ejendomme og lejemål med henblik på bedre udnyttelse, muligheder for opsigelse af lejemål og mulighed for salg af ejendomme, der kan frigøres. I.P. Schmidtsgårdens fremtid Turistkontor og bibliotek i tidligere postkontor ved banegården, eller andre hensigtsmæssige placeringer. Vikarorganisering i Plejen Mulighederne for private sponsorer til finansiering af udsmykning ved indfaldsvejene. En Frit valgs -analyse, der kortlægger brugen af frit valgsordninger i kommunen, samt sikrer at alle borgere bliver orienteret om deres muligheder herfor. Erhvervsstrategi- og politik bedre synliggørelse Konsekvensen af gratis entre til tallshiparrangement Flere juliarrangementer på Volden Muligheden for at kommunen kan indgå i et ESCO-samarbejde Bedre udnyttelse af Meldahls Rådhus Det gamle rådhus er en arkitektonisk perle, som har en af byens mest centrale placeringer. Forligspartierne ønsker at udnytte Meldahls Rådhus bedre og dermed spare husleje på andre lokaliteter eller skabe øget udlejning for kr. om året fra 2014 og frem andre steder. Skilteoprydning Der skal ske en oprydning af de skilteskove der findes flere steder i Fredericia jf. de tidligere planer der har været herfor. Der afsættes i to år kr. til opgaven. Seniorbofællesskab grundkapital Der afsættes 4 mio. kr. til grundkapital (10 %) til seniorbofællesskaber. Dette er neutralt i forhold til kommunens samlede økonomi, da kommunen samtidig indskyder den grund, hvor der skal bygges. Det er afgørende for forligspartierne at det gode samarbejde med de almennyttige boligforeninger fortsætter. Det betyder, at vi skal bygge videre på de allerede eksisterende aftaler der bl.a. går på at renovere og forskønne den eksisterende boligmasse. Herunder skal der ligeledes være plads til at udvikle nye spændende boligformer, hvor et Seniorbofællesskab længe har været ønsket. Vi er sindet at lade dette indgå i det eksisterende samarbejde, som dermed bliver intensiveret positivet. Investering i solcelleanlæg Forligspartierne er enige om at indarbejde anlægsinvesteringer i solceller på kommunens daginstitutioner og skoler efter inspiration fra Borgergruppen. Der er automatisk låneadgang til disse energibespa-

8 rende investeringer og de tæller med som kvalitetsfondsanlæg, og frigør dermed deponerede midler i alle budgetårene. Afslutning Forligspartierne mener at der med dette forlig om budgettet for bidrages til, at vi fastholder et budget i balance, der er økonomisk robust til at møde de kommende udfordrende år. Det er i den forbindelse vigtigt at der fortsat er fuldt fokus på at udvikle kommunen, og det har vi med vores ændringer til 1. Behandlingsbudgettet kun sat yderligere skub på. Forligspartierne er samtidig enige om at indgåelse af dette forlig betyder, at tidligere fremsendte ændringsforslag fra hhv. VKO og Borgergruppen trækkes. Thomas Banke Borgmester Peder Hvejsel Kurt Halling John Bader Venstre Dansk Folkeparti De Konservative Mads Lund Borgergruppen

9 Budgetforlig Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 3.004, , , , , ,7 Renter 23,7 22,1 20,4 19,2 85,5 21,4 Resultat af ordinær drift -121,5-95,9-102,9-111,6-432,0-108,0 Anlæg 78,4 56,9 61,7 65,7 262,8 65,7 Resultat af det skattefinansierede område -43,1-39,0-41,1-45,9-169,2-42,3 Jordforsyning -2,5 1,0 0,0 0,0-1,5-0,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-4,5-3,9-0,5-10,5-2,6 Danmark C -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0-0,5 Resultat i alt -47,6-43,1-45,6-46,9-183,2-45,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -126,0-129,8-135,0-134, ,3 Resultat i alt 47,6 43,1 45,6 46,9-45,8 Optagne lån 54,5 15,5 15,5 15,5-25,3 Afdrag på lån -66,2-72,1-72,9-73, ,1 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -39,7 8,4 12,2 18,5 - -0,2 Likvide aktiver ultimo -129,8-135,0-134,6-126, ,5 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 106,0 99,0 103,0-98,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , ,3-994,9-937, ,4 - Heraf skattegæld -863,4-819,8-775,4-730, ,4 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -245,5-232,5-219,5-206, ,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 2,6 12,7 19,3 19,7-13,6 Serviceudgifter (faste priser) 2.053, , , , , ,1 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.054, , , , , ,6 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

10 Drift Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget 5 % besparelser på specialområdet, dagtilbud, 0,190 0,750 0,750 0,750 gennemføres ikke Nedlæggelse af KKP-stilling gennemføres ikke 0,125 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af stilling som AKT-konsulent 0,225 0,450 0,450 0,450 gennemføres ikke Nedlæggelse af stilling i DMK gennemføres ikke 0,164 0,328 0,328 0,328 5 % besparelse på specialområdet gennemføres 0,122 0,244 0,244 0,244 ikke Yderligere reduktion af normering i SFO 0,369 0,885 0,885 0,885 gennemføres ikke Delvis tilbagekøb af besparelse vedr. Ungdommens 0,053 0,125 0,125 0,125 Uddannelsesvejledning Undervisningsassistenter/juniorpædagoger -0,500-1,000-1,500-1,500 gennemføres ikke Modersmålsundervisning tilbydes ikke -0,116-0,279-0,279-0,279 Energibesparelser som følge af solcelleanlæg -0,918-1,205-1,492 Forældrebetaling Stendalen -0,500-0,500-0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Leje af kold hal 0,150 0,150 0,150 0,150 Socialudvalget Nedsættelse af normering på alle boliger i 0,875 1,750 1,750 1,750 plejecentre gennemføres ikke Reduktion af besparelse omsorgskørsel 0,300 0,150 Halvering af teknologipulje 0,500 0,250 Reduktion af besparelse af natkørsel 0,250 0,500 0,500 0,500 Teknisk udvalg Forskønnelse af indfaldsveje 0,200 0,200 Nedsættelse af byggesagsbehandlingsgebyr 0,075 0,075 EIS-udvalg Brandingpulje 1,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Ansættelse af jordsælger 0,325 0,650 0,650 0,650 Digitalisering af byggesagsbehandling 0,316 0,116 0,116 0,116 Indskanning af byggesagsarkiv 0,700 0,775 0,775 0,075 Venskabsbysamarbejde bortfalder -0,213-0,213-0,213-0,213 Venskabsbysamarbejde Nordiske dage bortfalder -0,215-0,215 Konkurrenceudsættelse af kørsel med borgere 0,000-0,750-0,750-0,750 Udlicitering af udvalgte områder (incl. 0,000-1,000-1,000-1,000 Konsulentbistand) Fjernelse af tilskud til Uddannelsescenter -0,450-0,900-0,900-0,900 Fastholdelse af kurser mv. på nuværende niveau 0,450 0,900 0,900 0,900 Projektpulje nye ideer, inspiration mv 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af uspecificeret pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Bedre udnyttelse af Meldahls rådhus -0,300-0,300-0,300 I alt (pristalsfremskrevet) 7,610 5,790 4,157 3,190 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

11 Anlæg Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 16,000 5,000 5,000 5,000 Teknisk Udvalg Skitseprojekt cykelsti Bredstrupvej 0,025 Socialudvalget Grundkapital (10 %) - seniorbofællesskab - Finansforskydninger Miljøudvalget Anlægsmidler til Øster Strand bortfalder -2,000 Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring håndbold 0,100 0,100 Pulje - nye akademiuddannelser 3,000 Ejendomssalgspulje inkl. Uddannelsescenter forøges -12,000 I alt (pristalsfremskrevet) 5,125 5,100 5,000 5,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

12 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Yderligere reduktion i dækningsafgiften 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt 1,000 1,000 1,000 1,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter Renteudgifter vedr. lån optaget til solcelleanlæg 0,480 0,616 0,749 Reduktion i renteudgifter som følge af reduceret låneadgang leje af kold hal -0,105-0,102-0,099 I alt 0,000 0,375 0,514 0,650 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse 16,000 5,000 5,000 5,000 Lån optaget til solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg Reduceret låneadgang som følge af leje af kold hal -3,500 I alt 12,500 5,000 5,000 5,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag Afdrag på lån optaget til solcelleanlæg -0,438-0,589-0,743 Reduktion i afdrag som følge af reduceret låneadgang leje af kold hal 0,096 0,099 0,102 I alt 0,000-0,342-0,490-0,641 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger Grundkapital seniorbofællesskab (10%) -4,000 I alt -4,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering Frigivelse af deponerede midler som følge af solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 8,000 2,500 2,500 2,500 I alt 8,000 2,500 2,500 2,500 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

13 Jordforsyning Mio. kr Økonomiudvalget Kommunal grund til seniorbofællesskaber -4,000 I alt (pristalsfremskrevet) -4,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

14 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 KB2012 = tillægsbevillinger godkendt t.o.m. Byrådsmødet 10/ BF13-16 = Budgetforlig Skattefinansieret anlæg- total Teknisk Udvalg Strategi for en mere attraktiv by Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse Byfornyelse, Vendersgade Byfornyelse, Gammelby Møllevej Byfornyelse, Skov Bøllingvej Byfornyelse, Vendersgade Byfornyelse, Torvegade Byfornyelse, Norgesgade Gothersgade 51, endelig erstatning - gårdanlæg Dronningens Bastion - etablering af aktivitetsområde Fredericia Idrætscenter - energirenovering Køretøjer, Serviceområder Prangervej Køretøjer til Entreprenørgården Kollektiv trafik - etablering af læskure og standere Ydre Ringvej - færdiggørelse Nyt vejanlæg ved Stakkesvang Etablering af offentlige P-pladser (P-hus) Cykelprojekter ny 222xxx Skitseprojekt cykelsti Bredstrupvej Asfaltarbejder Gadebelysning - renovering/optimering Helhedsplaner for lokalsamfund Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger Lysregulering krydset Sandal Bakke - Strandvejen Betalt parkering, investering Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af Bülows Plads Trafiksikring Bøgeskov Vejlbyvej (jordhotel) - arealerhvervelse og afvanding Renovering af normalklasser Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler xxx Renovering/vedligehold, øvrige kvalitetsfond (pulje) Renovering af Kongensgade Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner Othello, henlæggelsesmidler Sjællandsgade, henlæggelsesmidler Stævnhøj, henlæggelsesmidler Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler Renoveringsplan, Sct. Joseph Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje Partnerskabsaftale med DONG - energirenovering PCB screening af de kommunale ejendomme Renovering/vedligeholdelse af bygninger (pulje) Miljøudvalget Naturplan Publikumfaciliteter Vandløb - restaureringsprojekter Beredskabskommissionen Køretøjer - Brandvæsenet Nyt Radiosystem - SINE 619

15 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 Børne- og Ungdomsudvalget Skolerenovering Investering i IT på skolerne Indvendig vedligeholdelse, skoler Taulov Skole - 2. etape Ny skolestruktur, bygningsændringer Skolernes netværk/accespoints ændret 301xxx Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Ombygning af Den Kreative Skole / Gades Gård Genopretning Klokkefrøen Køkkener i daginstitutioner i.f.b. med indførsel af madordning Renovering af daginstitutioner og klubber Legepladser, skolegårde og udearealer Østervold Netværk og skærme til daginstitutioner Renovering af Gasværksgrunden - flytning af trappe Midtbyklubben - istandsættelse af kælder Renovering af Familie- og Ungdomscentret 296 Kultur- og Fritidsudvalget Erstatningsbane fodbold ifb. med BMX-anlæg i Taulov FIC - renovering af toiletter og handicapforhold Samarbejde om kunststofbane Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Depotgården Kongensgade inventar, sale og tavlehal Renovering Madsby Legepark Socialudvalget Bofællesskab for autister, serviceareal Bofællesskab Thygesminde Alle - servicedel Bofællesskab for autister, boligdel Bofællesskab Thygesminde Alle - boligdel Omstrukturering Udskiftning af PC`ere Udskiftning af biler Teknologipuljen Udskiftning af Plejens PDA`ere Solglimt, sansehave Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til senhjerneskadede Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet Udviklingspulje til de specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst Økonomiudvalget IT-investeringer (Infrastruktur, hardware mv.) Salg af kommunale bygninger, pulje ny 651xxx Ejendomssalgspulje (inkl. salg af UddannelsesCentret) IT-system til bekæmpelse af socialt bedrageri Udskiftning af IT til byrådet IT-projekter FOT - kortlægning Vandsikring og kamera ny 651xxx Pulje - nye akademiuddannelser ny 651xxx Sportsmarkedsføring håndbold Erhverv, Innovation og Strategiudvalg Digitaliseringspulje Projektpulje Markedsføring Ny erhvervspolitik Naturpark Lillebælt Videncenter for energi

16 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 Jordforsyning : Teknisk Udvalg Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej Byggemodning i Pjedsted - Sivvænget Byggemodning af erhvervsområde Børup Byggemodning af et areal v/skærbækvej (lokalplan 112) 104 Økonomiudvalget Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej Fredericia C ny 002xxx Salg af kommunal grund til seniorbofællesskaber Byggemodning af områder ved Håndværkervej i Erritsø Byggemodn. af erhvervsområde Børup inkl. tilslutning til amtsvej Vendersgade 35, køb/salg mv Domus Axel, ejerlejlighed (transformerstation) Vandrerhjemmet, salg Salg af Kobbelvænget Salg af Thorvaldsensvej Salg af ejendommen Nordre Kobbelvej Brugerfinansieret område - total Miljøudvalget Flytning af Genbrugscentret Anskaffelse af indsamlingsbiler Containere REnescience Anskaffelse af indsamlingsbiler Køb af 1 stk. ballepresser Udvidelse og ændringer på genbrugspladserne Bundgårdsvej og Industrivej Flytning af genbrugspladsen Industrivej Tilpasning til EU-deponikrav Køb af gummiged Køb af fejemaskine Køb af gravemaskine 500 Danmark C - total Teknisk Udvalg Etablering af motorvejsramper ved M Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget Realisering af DanmarkC - salg af erhvervsjord Dronningsens Kvarter (E4) Handlingsplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC Prinsessens Kvarter (E5) Prins Georgs Kvarter 10 Plejeboligplan - total Socialudvalget Plejeboligplan II Øster Elkjær - servicearealer Plejeboligplan II Øster Elkjær - boligdel 180 Samlet anlæg i alt Akk

17 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26, ,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 9,00 8,70-3,3 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,031 0,037 19,4 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. kr. 44,19 Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 6,4 90 liter beholder kr , ,85 6,4 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 6,4 190 liter beholder kr , ,50 6,4 Lejligheder kr , , ,4 Grønt affald, afhentning kr. 790,54 841,37 6,4 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0

18 Budget Budget % Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olieog kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på Kommunens hjemmeside Taksten for erhvervsaffaldsgebyr til genbrugspladserne kan først fastsættes medio Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75 443,75 0,0 Forældrebetaling for børnepasning: Taksterne for børnepasning er endnu ikke genberegnet i henhold til forliget. Endelige takster godkendes på Byrådets møde i november. Betaling for 0-2 årsområdet Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr , ,00 4,2 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 2,1 7 timer pr. dag kr , , ,2 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00 2,1 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 2,0 Takstgruppe "Småbørn" (2-årige) - (forefindes kun i Labyrinten, Ta' Fat og Stendalen):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 2,1 7 timer pr. dag kr , ,00 2,1 5 timer pr. dag (formiddag) kr , , ,2 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 1,9 Betaling for 3-5 årsområdet Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00-1,6 7 timer pr. dag kr , ,00-1,8 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00-1,9 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 835,00 820,00-1,8 Frokostordning 0-5 årige Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 606,00 551,00-9,1

19 Budget Budget % Klubber og Byggelegepladser (ikke omfattet af pasningsgarantien): Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Halvdags fritidsklub, 3. klassetrin kr. 950,00 900,00-5,3 Halvdags fritidsklub, 4. klassetrin kr. 790,00 750,00-5,1 Halvdags fritidsklub, 5. klassetrin kr. 605,00 575,00-5,0 Halvdags fritidsklub, 6. klassetrin kr. 440,00 415,00-5,7 Halvdags fritidsklub, 7. klassetrin kr. 345,00 325,00-5,8 Takstgruppe "SFO" (skolefritidsordning): d i Kr. pr. måned (juli er betalingsfri medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 460 kr. pr. uge) Skolefritidsordning - heldagsplads kr , ,00 1,7 Skolefritidsordning - morgenpasning kr. 765,00 780,00 2,0 Skolefritidsordning - sommerferiepasning pr. uge i juli kr. 425,00 460,00 8,2 Skolefritidsordning - klub kr. 55,00 60,00 9,1 Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven Privat pasning, min. 0-2 år kr , ,00 0,2 Privat pasning, min. 3-5 år kr , , ,9 Pasning af egne børn 0-2 år kr , ,00 0,2 Pasning af egne børn 3-5 år kr , ,00 1,8 Tilskud til private institutioner ( 36) 0-2 år kr , ,00 0,2 Bygningstilskud g ( 37) 0-2 år kr , ,00 0,5 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 0-2 år kr , ,00 0,1 Tilskud til private institutioner ( 36) 3-5 år kr , ,00 0,2 Bygningstilskud ( 37) 3-5 år kr , ,00-0,9 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 3-5 år kr , ,00 0,1 Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr , , ,6 Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr , ,00 1,6 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 0-2 år kr , ,00 2,7 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 3-5 år kr , ,00-1,7 Tilskud ved klubtilbud i anden kommune( 74) 9-14 år kr , ,00-5,3

20 Øvrige takster: Budget Budget % Taksterne for madservice er endnu ikke endeligt beregnet. Endelige takster offentliggøres på kommunes hjemmeside i takstoversigten t t inden den 1. december Madservice til hjemmeboende pensionister: Hovedret kr. 35,96 37,46 4,2 Biret kr. 9,46 9,86 4,2 Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris) kr. 32,71 33,33 1,9 Forplejning på plejecenter / plejebolig: Fuld forplejning pr. måned kr , ,00 2,0 Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 20,00 30,00 50,0 Omsorgskørsel, pr. måned kr. 160,00 165,00 3,1 Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn kr. 123,75 126,25 2,0 Omsorgstandpleje, pr. år kr. 465,00 470,00 1,1 Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads kr , ,00 1,8 Gebyrer vedr. oplysninger/attester: Forespørgsler på ejendomsoplysninger kr. 400,00 400,00 0,0 Vurderingsattester kr. 70,00 70,00 0,0 BBR-meddelelser kr. 70,00 70,00 0,0 Folkeregisteroplysninger kr. 52,00 52,00 0,0 Gebyr vedr. legitimationskort år kr. 150,00 150,00 0,0 Pas Folkepensionister kr. 375,00 375,00 0,0 Voksne (18-64 år) kr. 625,00 625,00 0,0 Børn (12-17 år) kr. 140, , ,0 Børn (0-11 år) kr. 115,00 115,00 0,0 Kørekort : Takster på kørekort kan ses på kommunens hjemmeside

21 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Drift Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Reduktion i indsatsen i Arbejdsmarkedsafdelingen -0,260-0,260-0,260-0,260 Betinget pulje til investering i arbejdsmarkedsindsatsen 5,000 5,000 5,000 5,000 Beredskabskommissionen Leasing af beredskabsmateriel - fastholdelse af dimensioneringsniveau 0,450 0,450 Børne- og Ungdomsudvalget 5% besparelse på specialområdet, dagtilbud -0,200-0,750-0,750-0,750 Tilpasning af antallet af pladser i Erritsø -0,185-0,185-0,185-0,185 Bleer i daginstitutioner -0,183-0,183-0,183-0,183 Reduktion af Spar/Lån -3,300 0,000 0,000 0,000 Klinikassistent, reduktion af 1 stilling -0,150-0,300-0,300-0,300 Socialrådgiver, reduktion af timeantallet -0,050-0,100-0,100-0,100 Nedlæggelse af klubdistriktsleder stilling -0,424-0,424-0,424-0,424 5% besparelse på specialområdet -0,122-0,244-0,244-0,244 10% merindskrivning -0,432-0,864-0,864-0,864 10% færre timer til aftenklub -0,197-0,394-0,394-0,394 Skoleafdelingens administration - omlægning og -0,167-0,167-0,167-0,167 effektivisering af arbejdsgange vedr. skolebiblioteksområdet Ungdommens Uddannelsesvejledning -0,062-0,150-0,150-0,150 Ændring af model for tildeling af midler vedrørende -0,208-0,500-0,500-0,500 tosprogede elever SFO - reduktion af normering -0,221-0,531-0,531-0,531 Nyt spareforslag: Lukning af daginstitution -0,034-0,275-0,275-0,275 Udmøntning af pulje til kvalitetsforbedring i -4,400-4,400-4,400-4,400 daginstitutioner Reduktion af besparelse vedr. åbningstid i 3,110 3,110 3,110 3,110 daginstitutioner Mere børnetid Digitalisering (Tabulex) 0,190 0,190 0,190 0,190 Udmøntning af manglende besparelse vedr. 0,900 0,900 0,900 0,900 dagpleje (pulje ØK) Afledt drift som følge af skoleanlæg 0,250 0,500 0,500 0,500 Modersmålsundervisning tilbydes ikke -0,116-0,279-0,279-0,279 Energibesparelser som følge af solcelleanlæg -0,918-1,205-1,492 Forældrebetaling Stendalen -0,500-0,500-0,500 EIS-udvalget Byevent - balance mellem udgifter og indtægter -0,350-0,150 Kultur- og Fritidsudvalget Effektivisering på Fredericia Bibliotek -0,400-0,400-0,400-0,400 Nyt forslag: Yderligere effektivisering Fredericia -0,300-0,600-0,600-0,600 Bibliotek Reduktion i tilskud til idræt i Dagtimerne -0,100-0,100-0,100-0,100 Bortfald af trykt kulturkalender -0,125-0,125-0,125-0,125 Reduktion i Kulturpuljen -0,050-0,050-0,050-0,050

22 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Mio. kr Reduktion i udvalgets tilskudskonto -0,050-0,050-0,050-0,050 Reduktion i overgangstilskud (de tidligere -0,050-0,050-0,050-0,050 amtstilskud) Reduktion i tilskud til Fredericia Teaterforening -0,050-0,050-0,050-0,050 Bortfald af tilskud til Fredericia TV -0,050-0,050-0,050-0,050 Bortfald af rentetilskud til BUS -0,010-0,010-0,010-0,010 Reduktion af Elitepuljen - Fredericia Eliteidræt -0,040-0,040-0,040-0,040 Leje af kold hal 0,150 0,150 0,150 0,150 Miljøudvalget Salg af mindre skovparceller -0,200-0,200-0,200-0,200 Ophør med miljøcertificering af de kommunale skove -0,025-0,025-0,025-0,025 Socialudvalget Reduktion af udgifter til indkøb ved omlægning af -0,210-0,420-0,420-0,420 ordningen Reduktion af budgetmidler personlige tillæg -0,400-0,400-0,400-0,400 Reduktion af budgetmidler mellemkommunale -2,100-2,100-2,100-2,100 udgifter Yderlig effektivisering som følge af tidligere års -0,600-0,600-0,600-0,600 reduktion af omkostningsniveau Reduktion i ydelserne til medicingivning -0,600-1,200-1,200-1,200 Reduktion af bemanding af fælles nathold -0,250-0,500-0,500-0,500 Teknologi, reduktion af personalelønninger -0,500-0,750-1,000-1,000 Reduktion af budgetmidler som følge af forventet -2,485-2,485-2,485-2,485 mindrebehov Omsorgskørsel - reduktion af serviceniveau -0,360-0,510-0,660-0,660 Sundhedsudvalget Pulje til sundhedsområdet I -1,100-1,100-1,100-1,100 Pulje til Sundhedsområdet II -1,000-1,000-1,000-1,000 Betinget pulje til investering i bedre sundhed 4,000 4,000 4,000 4,000 Teknisk Udvalg Teknisk korrektion: Tilretning vedr. Købmagergade -0,819-1,636-1,636-1,636 Skole Nyt spareforslag: huslejetab via huslejen -0,250-0,250-0,250-0,250 Forskønnelse af indfaldsveje 0,200 0,200 Nedsættelse af byggesagsbehandlingsgebyr 0,075 0,075 EIS-udvalg Brandingpulje 1,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Nedlæggelse af vicekommunaldirektørstilling -0,520-0,890-0,890-0,890 Effektivisering af HR-området - ledelse -0,350-0,500-0,500-0,500 Reduktion i udgifter til TR konference, miljøuge samt -0,230-0,230-0,230-0,230 testsystem Reducering af pulje til kompetenceudvikling -0,600-0,600-0,600-0,600 Færre udgifter til Kommunom grunddel (DK 1) -0,100-0,100-0,100-0,100

23 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Mio. kr Ingen fornyelse af licenser til Officepakken -0,700-0,700-0,700-0,700 Ingen fornyelse af Windows licenser -0,200-0,200-0,200-0,200 Reduktion i antallet af printere -0,200-0,200-0,200-0,200 Reduktion af pulje til tjenstemandspensioner -0,800-0,800-1,100-1,650 Færre udbetalinger af 6. ferieuge -0,500-4,300-4,300-4,300 Besparelse på diverse administrative konti -0,400-0,400-0,400-0,400 Indkøbsbesparelse - effektivisering af udbud -2,000-3,000-3,000-3,000 Nyt spareforslag: Ekstraordinær finansiering -3,500-3,500-3,500-3,500 (fundraiser, borgerrådgiver, ledelsestyngde m.m.) Nyt spareforslag: Reduktion i Byrådets konti -0,425-0,425-0,425 Teknisk korrektion: Tilretning vedr. Rådhuset - 0,375 0,375 0,375 0,375 husleje Udbetaling Danmark Genopretning af budget byggesagsgebyr, 3,000 3,000 3,000 3,000 teknikertimer mv. Ansættelse af borgerrådgiver 0,325 0,650 0,650 0,650 Ansættelse af fundraiser 0,325 0,650 0,650 0,650 Etablering af borgerpanel 0,250 0,100 0,100 0,100 Ansættelse af jordsælger 0,325 0,650 0,650 0,650 Digitalisering af byggesagsbehandling 0,316 0,116 0,116 0,116 Indskanning af byggesagsarkiv 0,700 0,775 0,775 0,075 Venskabsbysamarbejde bortfalder -0,213-0,213-0,213-0,213 Venskabsbysamarbejde Nordiske dage bortfalder -0,215-0,215 Konkurrenceudsættelse af kørsel med borgere 0,000-0,750-0,750-0,750 Udlicitering af udvalgte områder (incl. 0,000-1,000-1,000-1,000 Konsulentbistand) Fjernelse af tilskud til Uddannelsescenter -0,450-0,900-0,900-0,900 Fastholdelse af kurser mv. på nuværende niveau 0,450 0,900 0,900 0,900 Projektpulje nye ideer, inspiration mv 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af uspecificeret pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Bedre udnyttelse af Meldahls rådhus -0,300-0,300-0,300 I alt (2013-pris) -9,707-20,692-22,419-23,806 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

24 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Overførselsudgifter Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Effekt af øget arbejdsmarkedsindsats -5,000-5,000-5,000-5,000 Sundhedsudvalget Effekt af øget indsats i bedre sundhed -4,000-4,000-4,000-4,000 I alt (2013-pris) -9,000-9,000-9,000-9,000

25 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Anlæg Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Kvalitetsfond: Skolernes netværk/accespoints 2,000 Kvalitetsfond: Ny skolestruktur 20,000 Kvalitetsfond: Netværk og skærme til dagingst. 1,000 Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 16,000 5,000 5,000 5,000 EIS-udvalget Bortfald af investering i Videncenter for energi -2,017 0,000 0,000 0,000 Sportsmarkedsføring halvering -0,500-0,500-0,500-0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Samarbejde om kunststofbane 1,000 Teknisk Udvalg Renovering/Vedligeholdelse af bygninger (excl. 2,000 5,000 10,000 15,000 Kvalitetsfornd) Øvrige Kvalitetsfond - renovering/vedligehold 7,000 10,000 10,000 10,000 Skitseporjekt cykelsti Bredstrupvej 0,025 Økonomiudvalget Portreplikatorer fremfor dockingstationer -0,650-0,650-0,650-0,650 Sportsmarkedsføring håndbold 0,100 0,100 Pulje - nye akademiuddannelser 3,000 Ejendomssaglspulje inkl. Uddannelsescenter forøges -12,000 I alt (2013-pris) 36,958 18,950 23,850 28,850 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune.

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune. Budgetforlig 2010-2013 Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har d. 7. oktober 2009 indgået aftale om budgettet for 2010-2013 for Fredericia Kommune. Økonomiske målsætninger Den danske økonomi

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

BUDGETFORSLAG til 1.-behandling

BUDGETFORSLAG til 1.-behandling Høringshæfte Borgmesterens BUDGETFORSLAG til 1.-behandling 2017-2020 FREDERICIA KOMMUNE 22. august 2016 Økonomi og Personale Borgmesterens budgetforslag i høring Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Resultatopgørelse Budget 2011-2014

Resultatopgørelse Budget 2011-2014 Resultatopgørelse Budget 20-204 Budgetforslag VKO 20 202 203 204 Skattefinansieret område Skatter -2.784.600-2.899.600-3.003.200-3.06.200 Generelle tilskud mv. -.620.400 -.50.300 -.462.900 -.437.000 Indtægter

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere