Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16"

Transkript

1 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober 2012 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger herved et forlig om budgettet for , som forholder sig ansvarligt til kommunens økonomiske situation og overholder den økonomiske politik. Reduktionen i kommunens indtægter er imødegået ved gennemførelse af besparelser for herved at opretholde balancen i økonomien.. Men samtidig indeholder forliget også en række nye forslag, der sikrer, at vi kan fortsætte med at udvikle Fredericia Kommune. Økonomi i balance Den internationale finanskrise har siden 2008 sat sine tydelige spor på den offentlige økonomi i Danmark, og derfor er kommunernes økonomi under et fortsat stærkt pres i disse år. Fredericia Kommune har gennem de seneste år gennemført massive besparelser for at sikre balance i kommunens økonomi. Alene i budgettet for blev der skåret 100 mio. kr. af driften med forringelse af serviceniveauet på alle områder. Alligevel er det også for de kommende års budget nødvendigt med en fortsat benhård politisk prioritering af udgifterne, og det er i forlængelse heraf fortsat nødvendigt, at der også sker besparelser og effektiviseringer i den kommende budgetperiode, for at sikre den nødvendige balance i økonomien. De tre væsentligste årsager til dette er: Den største udfordring for budgetlægningen har været den alt for lille kassebeholdning, som især skyldes overdragelse af opgaverne med udbetaling af en række ydelser til Udbetaling Danmark fra Dette alene betyder et likviditetstab på 70 mio. kr. Målet om at resultatet af ordinær drift skal være mindst 100 mio. kr. var opfyldt i budgettet fra sidste år, men muligheden for at opretholde dette mål uden at skulle ud i nye besparelser har ikke været muligt, da vi har tabt op mod 60 mio. kr. årligt på de seneste tre års statslige reformer. Når afdragene på lån samtidig stiger mio. kr. i de kommende år som følge af afvikling af lån vedrørende DanmarkC, presser det yderligere behovet for et større overskud på den ordinære drift. Endelig må det konstateres, at der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 er aftalt negativ realvækst i kommunernes økonomi for de kommende år og dermed mindre bloktilskud.

2 Den tredje store udfordring i kommunens økonomi har været, at vi havde et alt for lille anlægsbudget til løbende renovering og vedligeholdelse af vores ejendomme. Forligspartierne er enige om, at fastholde de økonomiske mål, der var indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling nemlig et overskud på den ordinære drift på mere end 100 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet, der også kommer over 100 mio. kr. bortset fra i 2013, som på forhånd var kendt som et år med en særlig udfordring for likviditeten. Vi har fastholdt det forhøjede anlægsbudget til renovering og vedligeholdelse af vores ejendomme, som var lagt ind i 1. behandlingsforslaget Samlet set sikrer vi hermed en ansvarlig økonomisk politik fremadrettet, trods vanskelige tider. Men samtidig er der skabt mulighed for at kommunen kan udvikle sig positivt i fremtiden, hvilket er en afgørende forudsætning for at vi kan levere en ordentlig service også om fem år. Positive resultater Et enigt Byråd har valgt at satse på Fredericia Former Fremtiden, der handler om radikal innovation. Det er en erkendelse af, at kommunerne står over for massive udfordringer fremadrettet, som ikke kan løses ved blot at spare mere og mere på den kommunale service. Vi skal i stedet tænke i helt nye og radikalt anderledes baner i vores måde at levere ydelser til borgerne. Mange andre af landets kommuner har sat innovation af de kommunale serviceydelser på dagsordenen, men Fredericia er den kommune i Danmark, som er længst i realiseringen af de radikale udviklingstiltag. Uden denne indsats, der de seneste år har leveret betydelige resultater, ville den lokale budgetlægning være endnu mere udfordrende. Et af de første projekter, som vi startede tilbage i 2008, er Længst muligt i eget liv på ældreområdet, som handler om at gøre ældre borgere mere selvhjulpne og dermed mindske efterspørgslen efter kommunale ydelser. En forskningsrapport fra 2010 kan dokumentere en kontant forbedring på ca. 15 mio. kr. som følge af de første to års indsats, og lige nu afventer vi resultatet af evaluering af projektet Trænende hjemmehjælp, hvor de nye metoder bredes ud til hele området. På arbejdsmarkedsområdet stod et enigt Byråd i starten af 2011 bag en ny strategi for effektivisering af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Sideløbende er der arbejdet med visionen fra Fredericia Former Fremtiden, Slip de ledige fri. Vi ser nu de første resultater af strategien, og disse effektiviseringer bidrager især til markant mindre udgifter til især førtidspension og sygedagpenge. Samlet er der færre udgifter til overførselsindkomster i forhold til sidste år på 35 mio. kr. i 2013 stigende til 45 mio. kr. i Politiske pejlemærker i budgettet Investeringer i Børn og Unge En fredericiansk folkeskole i verdensklasse Den nye skolestruktur som bliver implementeret august 2013 vil give mulighed for at skabe en folke-

3 skole i verdensklasse. Vi vil en folkeskole, hvor alle børn udfordres maksimalt, uanset deres faglige niveau. Vi vil ikke længere udskille så mange børn fra fællesskabet. Udvikling af vores linjer skaber det bedst mulige grundlag for, at de ældste elever bevarer motivationen for videre uddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fastholder det høje timetal som i Fredericia fortsat ligger meget tæt på folkeskolens vejledende timetal. Vi ønsker at skabe fleksibilitet i tilrettelæggelsen, så de enkelte skoler får større mulighed for at udvikle den profil, de ønsker. Med henblik på at give skolerne optimale fysiske rammer er der afsat 20 mio. kr. til anlægsinvesteringer på skoleområdet, som skal understøtte den nye skolestruktur. Udvidelse af åbningstiden i daginstitutionerne Ved sidste års budgetlægning blev åbningstiden i daginstitutionerne reduceret fra 50 til 47½ time pr. uge. I aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne tilføres flere penge til dagtilbud til styrkelse af kvaliteten. På baggrund af de mange tilkendegivelser om åbningstiden, har forligspartierne valgt at prioritere beløbet til et udvidelse af åbningstiden. Reducerede besparelser på Børn og Unge I budgetforslaget til 1. behandling er der indarbejdet en stor del af spareforslagene fra direktionens sparekatalog. Vi har noteret os, at der gennem de lokale medier samt på borgerdialogmødet mandag d. 17. september samt i høringssvarene, er udtrykt en række bekymringer i forhold til nogle af spareforslagene. Det gælder især de som rammer på børne- og ungdomsområdet, herunder særligt på klub, SFO- og specialområdet. Forligspartierne er enige i, at der er en række af forslagene, som har for store konsekvenser, og disse er derfor reduceret eller helt faldet bort. Det har været særdeles berigende at modtage høringsforslag, der bringer en bedre balance i økonomien, herunder f.eks. forslag om forældrebetaling på Stendalen, som er indarbejdet i forliget. Digitalisering på skoler og børneområdet I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er det fremhævet, at vejen til større effektivitet og tid til mere borgernær service går gennem øget digitalisering. I budgetforslaget har forligspartierne valgt at styrke den digitale satsning på børne- og ungeområdet, dels gennem investering i nyt IT-system på området, dels gennem investeringer i netværk og bedre hardware. Orange haller Der har kørt et projekt i de såkaldte Orange Haller nede ved den gamle værftsadministrationsbygning. Projektet har hidtil været på forsøgsbasis, og der har været en meget markant opbakning fra især byens unge til brugen af hallerne; det gælder i øvrigt unge i alle aldre, og især de der kommer fra midtbyen og ikke har adgang til det mere etablerede idrætsforeningsliv i f.eks. FIC i perioder med dårligt vejr. Der kan indgås en lejeaftale, og dermed får Fredericia en af de billigste og bedste koldhaller i Danmark.

4 Erhvervsudvikling Yderligere reduktion af dækningsafgiften Forligspartierne er enige om at hæve beløbet for den årlige afvikling af dækningsafgiften til samlet set 2 mio. kr. om året og tilslutter sig i øvrigt principperne fra 1. behandlingsbudgettet om at ekstra økonomisk råderum bør give anledning til yderligere acceleration af afviklingen. Udliciterings- og konkurrenceudsættelsesstrategi Den eksisterende konkurrenceudsættelsesstrategi skal opdateres, således at der også opereres med udliciteringer, hvor kommunale opgaver hurtigt, og uden mulighed for at afgive egne bud, overgår til private aktører. Kørsel med borgere skal konkurrenceudsættes i løbet af Endvidere skal opgaver på IT-området, kørsel med sække på genbrugsområdet og administration af ejendomme udliciteres senest Men det er vigtigt at understrege at opdateringen af Konkurrenceudsættelsesstrategien må forventes at indeholde forslag til områder, der mest hensigtsmæssigt kan konkurrenceudsættes, og områder der vurderes til at skulle udliciteres. Brandingpulje Der afsættes i ,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i til branding af Fredericia Kommune. Der skal særligt fokuseres på at brande byen som en god by at drive virksomhed i. Det er vigtigt at vi har fokus på at fremme kendskabet til de parametre der gør os erhvervsvenlige. Men der kan også være andre temaer der er hensigtsmæssige at brande. Ansættelse af jordsælger Forligspartierne finder det nødvendigt at sætte alle initiativer i søen, der kan fremme salg af jord, da det er en meget vigtig kilde til en bedre kommunal økonomi. Vi vil derfor ansætte en jordsælger, som det i øvrigt er gjort i andre kommuner. Hurtigere og mere effektiv byggesagsbehandling Der sker allerede en lang række indsatser for at fremme kvalitet og effektiviteten af kommunens byggesagsbehandling. Vi ønsker at støtte op om den proces ved at afsætte midler til digitalisering af byggesagsbehandling, således at sagerne kan afsluttes hurtigere. Vi ser digitalisering af byggesagsbehandlingen, herunder indskanning af byggesagsarkiv, som endnu et skridt i retningen af at få skabt en markant hurtigere byggesagsbehandling, både overfor private og virksomheder. Afkommunalisering af Uddannelsescentret Forligspartierne er enige om, at det ikke er en kommunal kerneopgave at drive uddannelsesvirksomhed. Det kan med fordel for alle parter udbydes til private hænder, hvor der er masser af dygtige aktører. Derfor ønsker forligspartierne en afkommunalisering af Uddannelsescentret, der indebærer at der igangsættes en proces med henblik på at sælge bygningen til evt. interesserede købere samt at reorganisere den kommunale uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed som en naturlig konsekvens af beslutningen.

5 Det er afgørende for forligspartierne at denne proces ikke fører til ringere uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for kommunens medarbejdere. Derfor vil processen blive fulgt tæt således, at det nuværende niveau af uddannelse og efteruddannelse sikres. Derudover skal evt. gevinster som følge af denne nye model bidrage til yderligere uddannelse af kommunens personale. Serviceudvikling på ældreområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhed Arbejdsmarkedsområdet og sundhed Byrådet har med visionen Slip de ledige fri og sundhedspolitikken Sundhed med alle prioriteret en markant indsats på arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet for at løse Fredericias store udfordringer med mange på overførselsindkomster og en dårligere sundhed. Det er en flerårig indsats og omstilling, der kræver investeringer. For at sikre plads til dette i en tid med en særdeles stram styring af kommunernes økonomi, etableres mulighed for at frigive midler til investeringer indenfor servicerammen mod som minimum tilsvarende mindreforbrug på overførselsindkomster og sundhedsudgifter. Denne trækningsret på servicerammen er 5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og 4 mio. kr. på sundhedsområdet og vil blive udløst gennem politisk behandling af forslag til investeringer. Investeringer og resultater forventes at fremgå særskilt af budgetopfølgningerne. Forligspartierne vil i forbindelse med den aktive arbejdsmarkedspolitik fremhæve aktiveringsindsatsen. Der er nemlig oprettet en række nye aktiveringstilbud gennem især det seneste år. Tilbuddene giver først og fremmest den enkelte ledige mulighed for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedsområdet, men derudover er det vigtigt, at vi hele tiden tilpasser og udvikler aktiveringstilbud, der dels giver mening for den enkelte ledige og giver pågældende kortere vej til beskæftigelse, ligesom vi skal sikre, at udbyttet af tilbuddene gavner Fredericia kommunes borgere. Det kan f.eks. være i form af forskønnelse ved indfaldsveje, skove, strandrenovering og vedligehold samt hjælpere i skolernes frikvarter. Det er afgørende for disse projekter, at de ikke erstatter eksisterende arbejdskraft, men alene skabes fordi der ikke er kommunale midler til at løse de konkrete opgaver. Vi skal udvikle endnu flere af disse i fremtiden. Flere meningsfulde virksomhedsaktivering Forligspartierne er enige i, at der skal ske en fortsat udbygning af meningsfulde aktiveringsprojekter, herunder især virksomhedsorienteret aktivering, der kan supplere de der allerede er sat i gang, og f.eks. bidrage til at byen tager sig godt ud fysisk. Reducerede besparelser på ældreområdet Også på ældreområdet har forligspartierne lyttet til bekymringerne om besparelserne, og nedsættelsen af normeringen på alle boliger i plejecentrene gennemføres derfor ikke, og besparelsen på natkørslen gennemføres kun delvist, således at der fortsat er mere end en bil med to medarbejdere der kører. Derudover finder vi, at teknologipuljen under Socialudvalget bør reduceres i de to første år, da evt. gevinster kan være lidt længere undervejs, og plejen har generelt været hårdt spændt for de seneste år. Endelig er der valgt en blødere tilgang til besparelserne på omsorgskørslen end oprindeligt indarbejdet.

6 Udvikling og nye initiativer Borgerrådgiver Når de offentlige budgetter presses så hårdt, som tilfældet er i disse år, bliver det endnu vigtigere, at der sker en løbende afstemning af borgernes forventninger til den kommunale service. Dialogen mellem kommune og borgere skal styrkes, og borgerne skal i højere grad selv tage ansvar. Med henblik på at styrke dialogen ansættes der en borgerrådgiver. Rådgiverens arbejdsportefølje skal gerne skabes med afsæt i de mange gode erfaringer andre kommuner allerede har gjort, f.eks. Kolding. Fundraiser Der oprettes en stilling som fundraiser. Fundraiserens opgaver vil primært være at skabe overblik over puljer, fonde mv., hvor det vil være muligt at søge om tilskud til kommunale projekter. Fundraiseren vil skulle understøtte de relevante afdelinger med udformning af ansøgning om midler fra disse puljer og fonde. Borgerpanel Der etableres et elektronisk borgerpanel til indsamling af borgernes holdninger til aktuelle kommunale spørgsmål. Borgerpanelet er således et supplement til borgertilfredshedsundersøgelserne, der gennemføres på de store velfærdsområder. Pulje til nye uddannelser Det er vigtigt, at vi fortsætter indsatsen for at tiltrække og oprette uddannelser af høj kvalitet på specifikke områder som f.eks. klima, energi og lign. Vi vil gerne gøre en indsats for at få endnu en uddannelse ala Musicalakademiet til Fredericia, hvorfor der afsættes 3 mio. kr. i 2013 til at skabe en sådan uddannelse hvis muligheden byder sig. Det skal understreges at pengene alene er øremærket nye uddannelser. Projektpulje til arbejdet med udviklingen af kommunen Der har igennem de seneste år været pågået et spændende arbejde med såkaldte fremtidsscenarier på byudviklingsområdet. Det har været meget konstruktivt og givende for de byrådsmedlemmer og embedsmænd der deltog. Forligspartierne er enige om, at der bør sættes separate ressourcer af til at byrådet og andre interessenter af kommunen kan blive klogere og f.eks. udvikle visioner, deltage i projektarbejde med et længere sigt eller andre gode initiativer. Puljen er tænkt som en idepulje, som giver den gode ide mulighed for at blive en realitet, eller som sikrer at der kan ske deltagelse i gode og givende forløb lignende det om de såkaldte Fremtidsscenarier. Sportsmarkedsføring I 1. behandlingsbudgettet er der afsat kr. til sportsmarkedsføring. Dem foreslår vi øremærket til FC Fredericia, men til gengæld har vi fundet yderligere kr. som sportsmarkedsføring til Fredericia Håndbold. Andet Igangsætning af undersøgelser Ud over en række konkrete ændringsforslag ønsker forligspartierne at få gennemført en række undersø-

7 gelser/udredninger det kommende år på områder, hvor der kan være økonomiske eller kvalitetsmæssige potentialer. Det er dog ikke initiativer vi tør budgettere med, da der i sagens natur på nuværende tidspunkt er usikkerhed om de evt. positive økonomiske konsekvenser. Det ville være uansvarligt, at budgettere med usikre gevinster, men vi er dog overbevist om, at der er et økonomisk potentiale i flere af de områder der ønskes analyseret. Det drejer sig om følgende: Udnyttelse af kommunens ejendomme og lejemål med henblik på bedre udnyttelse, muligheder for opsigelse af lejemål og mulighed for salg af ejendomme, der kan frigøres. I.P. Schmidtsgårdens fremtid Turistkontor og bibliotek i tidligere postkontor ved banegården, eller andre hensigtsmæssige placeringer. Vikarorganisering i Plejen Mulighederne for private sponsorer til finansiering af udsmykning ved indfaldsvejene. En Frit valgs -analyse, der kortlægger brugen af frit valgsordninger i kommunen, samt sikrer at alle borgere bliver orienteret om deres muligheder herfor. Erhvervsstrategi- og politik bedre synliggørelse Konsekvensen af gratis entre til tallshiparrangement Flere juliarrangementer på Volden Muligheden for at kommunen kan indgå i et ESCO-samarbejde Bedre udnyttelse af Meldahls Rådhus Det gamle rådhus er en arkitektonisk perle, som har en af byens mest centrale placeringer. Forligspartierne ønsker at udnytte Meldahls Rådhus bedre og dermed spare husleje på andre lokaliteter eller skabe øget udlejning for kr. om året fra 2014 og frem andre steder. Skilteoprydning Der skal ske en oprydning af de skilteskove der findes flere steder i Fredericia jf. de tidligere planer der har været herfor. Der afsættes i to år kr. til opgaven. Seniorbofællesskab grundkapital Der afsættes 4 mio. kr. til grundkapital (10 %) til seniorbofællesskaber. Dette er neutralt i forhold til kommunens samlede økonomi, da kommunen samtidig indskyder den grund, hvor der skal bygges. Det er afgørende for forligspartierne at det gode samarbejde med de almennyttige boligforeninger fortsætter. Det betyder, at vi skal bygge videre på de allerede eksisterende aftaler der bl.a. går på at renovere og forskønne den eksisterende boligmasse. Herunder skal der ligeledes være plads til at udvikle nye spændende boligformer, hvor et Seniorbofællesskab længe har været ønsket. Vi er sindet at lade dette indgå i det eksisterende samarbejde, som dermed bliver intensiveret positivet. Investering i solcelleanlæg Forligspartierne er enige om at indarbejde anlægsinvesteringer i solceller på kommunens daginstitutioner og skoler efter inspiration fra Borgergruppen. Der er automatisk låneadgang til disse energibespa-

8 rende investeringer og de tæller med som kvalitetsfondsanlæg, og frigør dermed deponerede midler i alle budgetårene. Afslutning Forligspartierne mener at der med dette forlig om budgettet for bidrages til, at vi fastholder et budget i balance, der er økonomisk robust til at møde de kommende udfordrende år. Det er i den forbindelse vigtigt at der fortsat er fuldt fokus på at udvikle kommunen, og det har vi med vores ændringer til 1. Behandlingsbudgettet kun sat yderligere skub på. Forligspartierne er samtidig enige om at indgåelse af dette forlig betyder, at tidligere fremsendte ændringsforslag fra hhv. VKO og Borgergruppen trækkes. Thomas Banke Borgmester Peder Hvejsel Kurt Halling John Bader Venstre Dansk Folkeparti De Konservative Mads Lund Borgergruppen

9 Budgetforlig Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 3.004, , , , , ,7 Renter 23,7 22,1 20,4 19,2 85,5 21,4 Resultat af ordinær drift -121,5-95,9-102,9-111,6-432,0-108,0 Anlæg 78,4 56,9 61,7 65,7 262,8 65,7 Resultat af det skattefinansierede område -43,1-39,0-41,1-45,9-169,2-42,3 Jordforsyning -2,5 1,0 0,0 0,0-1,5-0,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-4,5-3,9-0,5-10,5-2,6 Danmark C -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0-0,5 Resultat i alt -47,6-43,1-45,6-46,9-183,2-45,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -126,0-129,8-135,0-134, ,3 Resultat i alt 47,6 43,1 45,6 46,9-45,8 Optagne lån 54,5 15,5 15,5 15,5-25,3 Afdrag på lån -66,2-72,1-72,9-73, ,1 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -39,7 8,4 12,2 18,5 - -0,2 Likvide aktiver ultimo -129,8-135,0-134,6-126, ,5 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 106,0 99,0 103,0-98,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , ,3-994,9-937, ,4 - Heraf skattegæld -863,4-819,8-775,4-730, ,4 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -245,5-232,5-219,5-206, ,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 2,6 12,7 19,3 19,7-13,6 Serviceudgifter (faste priser) 2.053, , , , , ,1 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.054, , , , , ,6 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto

10 Drift Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget 5 % besparelser på specialområdet, dagtilbud, 0,190 0,750 0,750 0,750 gennemføres ikke Nedlæggelse af KKP-stilling gennemføres ikke 0,125 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af stilling som AKT-konsulent 0,225 0,450 0,450 0,450 gennemføres ikke Nedlæggelse af stilling i DMK gennemføres ikke 0,164 0,328 0,328 0,328 5 % besparelse på specialområdet gennemføres 0,122 0,244 0,244 0,244 ikke Yderligere reduktion af normering i SFO 0,369 0,885 0,885 0,885 gennemføres ikke Delvis tilbagekøb af besparelse vedr. Ungdommens 0,053 0,125 0,125 0,125 Uddannelsesvejledning Undervisningsassistenter/juniorpædagoger -0,500-1,000-1,500-1,500 gennemføres ikke Modersmålsundervisning tilbydes ikke -0,116-0,279-0,279-0,279 Energibesparelser som følge af solcelleanlæg -0,918-1,205-1,492 Forældrebetaling Stendalen -0,500-0,500-0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Leje af kold hal 0,150 0,150 0,150 0,150 Socialudvalget Nedsættelse af normering på alle boliger i 0,875 1,750 1,750 1,750 plejecentre gennemføres ikke Reduktion af besparelse omsorgskørsel 0,300 0,150 Halvering af teknologipulje 0,500 0,250 Reduktion af besparelse af natkørsel 0,250 0,500 0,500 0,500 Teknisk udvalg Forskønnelse af indfaldsveje 0,200 0,200 Nedsættelse af byggesagsbehandlingsgebyr 0,075 0,075 EIS-udvalg Brandingpulje 1,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Ansættelse af jordsælger 0,325 0,650 0,650 0,650 Digitalisering af byggesagsbehandling 0,316 0,116 0,116 0,116 Indskanning af byggesagsarkiv 0,700 0,775 0,775 0,075 Venskabsbysamarbejde bortfalder -0,213-0,213-0,213-0,213 Venskabsbysamarbejde Nordiske dage bortfalder -0,215-0,215 Konkurrenceudsættelse af kørsel med borgere 0,000-0,750-0,750-0,750 Udlicitering af udvalgte områder (incl. 0,000-1,000-1,000-1,000 Konsulentbistand) Fjernelse af tilskud til Uddannelsescenter -0,450-0,900-0,900-0,900 Fastholdelse af kurser mv. på nuværende niveau 0,450 0,900 0,900 0,900 Projektpulje nye ideer, inspiration mv 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af uspecificeret pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Bedre udnyttelse af Meldahls rådhus -0,300-0,300-0,300 I alt (pristalsfremskrevet) 7,610 5,790 4,157 3,190 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

11 Anlæg Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 16,000 5,000 5,000 5,000 Teknisk Udvalg Skitseprojekt cykelsti Bredstrupvej 0,025 Socialudvalget Grundkapital (10 %) - seniorbofællesskab - Finansforskydninger Miljøudvalget Anlægsmidler til Øster Strand bortfalder -2,000 Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring håndbold 0,100 0,100 Pulje - nye akademiuddannelser 3,000 Ejendomssalgspulje inkl. Uddannelsescenter forøges -12,000 I alt (pristalsfremskrevet) 5,125 5,100 5,000 5,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

12 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Yderligere reduktion i dækningsafgiften 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt 1,000 1,000 1,000 1,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter Renteudgifter vedr. lån optaget til solcelleanlæg 0,480 0,616 0,749 Reduktion i renteudgifter som følge af reduceret låneadgang leje af kold hal -0,105-0,102-0,099 I alt 0,000 0,375 0,514 0,650 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse 16,000 5,000 5,000 5,000 Lån optaget til solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg Reduceret låneadgang som følge af leje af kold hal -3,500 I alt 12,500 5,000 5,000 5,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag Afdrag på lån optaget til solcelleanlæg -0,438-0,589-0,743 Reduktion i afdrag som følge af reduceret låneadgang leje af kold hal 0,096 0,099 0,102 I alt 0,000-0,342-0,490-0,641 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger Grundkapital seniorbofællesskab (10%) -4,000 I alt -4,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering Frigivelse af deponerede midler som følge af solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 8,000 2,500 2,500 2,500 I alt 8,000 2,500 2,500 2,500 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

13 Jordforsyning Mio. kr Økonomiudvalget Kommunal grund til seniorbofællesskaber -4,000 I alt (pristalsfremskrevet) -4,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

14 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 KB2012 = tillægsbevillinger godkendt t.o.m. Byrådsmødet 10/ BF13-16 = Budgetforlig Skattefinansieret anlæg- total Teknisk Udvalg Strategi for en mere attraktiv by Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse Byfornyelse, Vendersgade Byfornyelse, Gammelby Møllevej Byfornyelse, Skov Bøllingvej Byfornyelse, Vendersgade Byfornyelse, Torvegade Byfornyelse, Norgesgade Gothersgade 51, endelig erstatning - gårdanlæg Dronningens Bastion - etablering af aktivitetsområde Fredericia Idrætscenter - energirenovering Køretøjer, Serviceområder Prangervej Køretøjer til Entreprenørgården Kollektiv trafik - etablering af læskure og standere Ydre Ringvej - færdiggørelse Nyt vejanlæg ved Stakkesvang Etablering af offentlige P-pladser (P-hus) Cykelprojekter ny 222xxx Skitseprojekt cykelsti Bredstrupvej Asfaltarbejder Gadebelysning - renovering/optimering Helhedsplaner for lokalsamfund Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger Lysregulering krydset Sandal Bakke - Strandvejen Betalt parkering, investering Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af Bülows Plads Trafiksikring Bøgeskov Vejlbyvej (jordhotel) - arealerhvervelse og afvanding Renovering af normalklasser Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler xxx Renovering/vedligehold, øvrige kvalitetsfond (pulje) Renovering af Kongensgade Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner Othello, henlæggelsesmidler Sjællandsgade, henlæggelsesmidler Stævnhøj, henlæggelsesmidler Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler Renoveringsplan, Sct. Joseph Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje Partnerskabsaftale med DONG - energirenovering PCB screening af de kommunale ejendomme Renovering/vedligeholdelse af bygninger (pulje) Miljøudvalget Naturplan Publikumfaciliteter Vandløb - restaureringsprojekter Beredskabskommissionen Køretøjer - Brandvæsenet Nyt Radiosystem - SINE 619

15 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 Børne- og Ungdomsudvalget Skolerenovering Investering i IT på skolerne Indvendig vedligeholdelse, skoler Taulov Skole - 2. etape Ny skolestruktur, bygningsændringer Skolernes netværk/accespoints ændret 301xxx Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Ombygning af Den Kreative Skole / Gades Gård Genopretning Klokkefrøen Køkkener i daginstitutioner i.f.b. med indførsel af madordning Renovering af daginstitutioner og klubber Legepladser, skolegårde og udearealer Østervold Netværk og skærme til daginstitutioner Renovering af Gasværksgrunden - flytning af trappe Midtbyklubben - istandsættelse af kælder Renovering af Familie- og Ungdomscentret 296 Kultur- og Fritidsudvalget Erstatningsbane fodbold ifb. med BMX-anlæg i Taulov FIC - renovering af toiletter og handicapforhold Samarbejde om kunststofbane Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Depotgården Kongensgade inventar, sale og tavlehal Renovering Madsby Legepark Socialudvalget Bofællesskab for autister, serviceareal Bofællesskab Thygesminde Alle - servicedel Bofællesskab for autister, boligdel Bofællesskab Thygesminde Alle - boligdel Omstrukturering Udskiftning af PC`ere Udskiftning af biler Teknologipuljen Udskiftning af Plejens PDA`ere Solglimt, sansehave Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til senhjerneskadede Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet Udviklingspulje til de specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst Økonomiudvalget IT-investeringer (Infrastruktur, hardware mv.) Salg af kommunale bygninger, pulje ny 651xxx Ejendomssalgspulje (inkl. salg af UddannelsesCentret) IT-system til bekæmpelse af socialt bedrageri Udskiftning af IT til byrådet IT-projekter FOT - kortlægning Vandsikring og kamera ny 651xxx Pulje - nye akademiuddannelser ny 651xxx Sportsmarkedsføring håndbold Erhverv, Innovation og Strategiudvalg Digitaliseringspulje Projektpulje Markedsføring Ny erhvervspolitik Naturpark Lillebælt Videncenter for energi

16 Fredericia Kommune Anlægsprogram Budgetforslag Note kr. - netto (2012 i 12-pris, i 13-pris) KB2012 Bf2013 Bo2014 Bo2015 Bo2016 Jordforsyning : Teknisk Udvalg Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej Byggemodning i Pjedsted - Sivvænget Byggemodning af erhvervsområde Børup Byggemodning af et areal v/skærbækvej (lokalplan 112) 104 Økonomiudvalget Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej Fredericia C ny 002xxx Salg af kommunal grund til seniorbofællesskaber Byggemodning af områder ved Håndværkervej i Erritsø Byggemodn. af erhvervsområde Børup inkl. tilslutning til amtsvej Vendersgade 35, køb/salg mv Domus Axel, ejerlejlighed (transformerstation) Vandrerhjemmet, salg Salg af Kobbelvænget Salg af Thorvaldsensvej Salg af ejendommen Nordre Kobbelvej Brugerfinansieret område - total Miljøudvalget Flytning af Genbrugscentret Anskaffelse af indsamlingsbiler Containere REnescience Anskaffelse af indsamlingsbiler Køb af 1 stk. ballepresser Udvidelse og ændringer på genbrugspladserne Bundgårdsvej og Industrivej Flytning af genbrugspladsen Industrivej Tilpasning til EU-deponikrav Køb af gummiged Køb af fejemaskine Køb af gravemaskine 500 Danmark C - total Teknisk Udvalg Etablering af motorvejsramper ved M Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget Realisering af DanmarkC - salg af erhvervsjord Dronningsens Kvarter (E4) Handlingsplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC Prinsessens Kvarter (E5) Prins Georgs Kvarter 10 Plejeboligplan - total Socialudvalget Plejeboligplan II Øster Elkjær - servicearealer Plejeboligplan II Øster Elkjær - boligdel 180 Samlet anlæg i alt Akk

17 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26, ,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 9,00 8,70-3,3 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,031 0,037 19,4 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. kr. 44,19 Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 6,4 90 liter beholder kr , ,85 6,4 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 6,4 190 liter beholder kr , ,50 6,4 Lejligheder kr , , ,4 Grønt affald, afhentning kr. 790,54 841,37 6,4 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0

18 Budget Budget % Ovennævnte takst dækker restaffald, genbrugspladserne, Olieog kemikalieaffald og genbrug. Priser på beholdere kan ses på Kommunens hjemmeside Taksten for erhvervsaffaldsgebyr til genbrugspladserne kan først fastsættes medio Losseplads: Deponering af affald pr. ton: kr. 443,75 443,75 0,0 Forældrebetaling for børnepasning: Taksterne for børnepasning er endnu ikke genberegnet i henhold til forliget. Endelige takster godkendes på Byrådets møde i november. Betaling for 0-2 årsområdet Kr. pr. måned for 12 måneder Takstgruppe "Dagplejen": Fuld tid ugentlig (48 timer ugentlig) kr , ,00 4,2 Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 2,1 7 timer pr. dag kr , , ,2 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00 2,1 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 2,0 Takstgruppe "Småbørn" (2-årige) - (forefindes kun i Labyrinten, Ta' Fat og Stendalen):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00 2,1 7 timer pr. dag kr , ,00 2,1 5 timer pr. dag (formiddag) kr , , ,2 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr , ,00 1,9 Betaling for 3-5 årsområdet Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):* Heldags - 9½ time pr. dag kr , ,00-1,6 7 timer pr. dag kr , ,00-1,8 5 timer pr. dag (formiddag) kr , ,00-1,9 4 timer pr. dag (eftermiddag) kr. 835,00 820,00-1,8 Frokostordning 0-5 årige Findes i de institutioner hvor forældrene har tilvalgt frokostordningen Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) 0-5 årige kr. 606,00 551,00-9,1

19 Budget Budget % Klubber og Byggelegepladser (ikke omfattet af pasningsgarantien): Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri) Halvdags fritidsklub, 3. klassetrin kr. 950,00 900,00-5,3 Halvdags fritidsklub, 4. klassetrin kr. 790,00 750,00-5,1 Halvdags fritidsklub, 5. klassetrin kr. 605,00 575,00-5,0 Halvdags fritidsklub, 6. klassetrin kr. 440,00 415,00-5,7 Halvdags fritidsklub, 7. klassetrin kr. 345,00 325,00-5,8 Takstgruppe "SFO" (skolefritidsordning): d i Kr. pr. måned (juli er betalingsfri medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 460 kr. pr. uge) Skolefritidsordning - heldagsplads kr , ,00 1,7 Skolefritidsordning - morgenpasning kr. 765,00 780,00 2,0 Skolefritidsordning - sommerferiepasning pr. uge i juli kr. 425,00 460,00 8,2 Skolefritidsordning - klub kr. 55,00 60,00 9,1 Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven Privat pasning, min. 0-2 år kr , ,00 0,2 Privat pasning, min. 3-5 år kr , , ,9 Pasning af egne børn 0-2 år kr , ,00 0,2 Pasning af egne børn 3-5 år kr , ,00 1,8 Tilskud til private institutioner ( 36) 0-2 år kr , ,00 0,2 Bygningstilskud g ( 37) 0-2 år kr , ,00 0,5 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 0-2 år kr , ,00 0,1 Tilskud til private institutioner ( 36) 3-5 år kr , ,00 0,2 Bygningstilskud ( 37) 3-5 år kr , ,00-0,9 Administrationsbidrag selvejende inst. ( 38) 3-5 år kr , ,00 0,1 Tilskud til private dagplejere 0-2 år kr , , ,6 Tilskud til private dagplejere 3-5 år kr , ,00 1,6 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 0-2 år kr , ,00 2,7 Tilskud ved dagtilbud i anden kommune( 41) 3-5 år kr , ,00-1,7 Tilskud ved klubtilbud i anden kommune( 74) 9-14 år kr , ,00-5,3

20 Øvrige takster: Budget Budget % Taksterne for madservice er endnu ikke endeligt beregnet. Endelige takster offentliggøres på kommunes hjemmeside i takstoversigten t t inden den 1. december Madservice til hjemmeboende pensionister: Hovedret kr. 35,96 37,46 4,2 Biret kr. 9,46 9,86 4,2 Udbringning pr. leverance (Der bringes mad ud 1 gang om ugen til en fast pris) kr. 32,71 33,33 1,9 Forplejning på plejecenter / plejebolig: Fuld forplejning pr. måned kr , ,00 2,0 Dagcenterkørsel, pr. dag kr. 20,00 30,00 50,0 Omsorgskørsel, pr. måned kr. 160,00 165,00 3,1 Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn kr. 123,75 126,25 2,0 Omsorgstandpleje, pr. år kr. 465,00 470,00 1,1 Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads kr , ,00 1,8 Gebyrer vedr. oplysninger/attester: Forespørgsler på ejendomsoplysninger kr. 400,00 400,00 0,0 Vurderingsattester kr. 70,00 70,00 0,0 BBR-meddelelser kr. 70,00 70,00 0,0 Folkeregisteroplysninger kr. 52,00 52,00 0,0 Gebyr vedr. legitimationskort år kr. 150,00 150,00 0,0 Pas Folkepensionister kr. 375,00 375,00 0,0 Voksne (18-64 år) kr. 625,00 625,00 0,0 Børn (12-17 år) kr. 140, , ,0 Børn (0-11 år) kr. 115,00 115,00 0,0 Kørekort : Takster på kørekort kan ses på kommunens hjemmeside

21 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Drift Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Reduktion i indsatsen i Arbejdsmarkedsafdelingen -0,260-0,260-0,260-0,260 Betinget pulje til investering i arbejdsmarkedsindsatsen 5,000 5,000 5,000 5,000 Beredskabskommissionen Leasing af beredskabsmateriel - fastholdelse af dimensioneringsniveau 0,450 0,450 Børne- og Ungdomsudvalget 5% besparelse på specialområdet, dagtilbud -0,200-0,750-0,750-0,750 Tilpasning af antallet af pladser i Erritsø -0,185-0,185-0,185-0,185 Bleer i daginstitutioner -0,183-0,183-0,183-0,183 Reduktion af Spar/Lån -3,300 0,000 0,000 0,000 Klinikassistent, reduktion af 1 stilling -0,150-0,300-0,300-0,300 Socialrådgiver, reduktion af timeantallet -0,050-0,100-0,100-0,100 Nedlæggelse af klubdistriktsleder stilling -0,424-0,424-0,424-0,424 5% besparelse på specialområdet -0,122-0,244-0,244-0,244 10% merindskrivning -0,432-0,864-0,864-0,864 10% færre timer til aftenklub -0,197-0,394-0,394-0,394 Skoleafdelingens administration - omlægning og -0,167-0,167-0,167-0,167 effektivisering af arbejdsgange vedr. skolebiblioteksområdet Ungdommens Uddannelsesvejledning -0,062-0,150-0,150-0,150 Ændring af model for tildeling af midler vedrørende -0,208-0,500-0,500-0,500 tosprogede elever SFO - reduktion af normering -0,221-0,531-0,531-0,531 Nyt spareforslag: Lukning af daginstitution -0,034-0,275-0,275-0,275 Udmøntning af pulje til kvalitetsforbedring i -4,400-4,400-4,400-4,400 daginstitutioner Reduktion af besparelse vedr. åbningstid i 3,110 3,110 3,110 3,110 daginstitutioner Mere børnetid Digitalisering (Tabulex) 0,190 0,190 0,190 0,190 Udmøntning af manglende besparelse vedr. 0,900 0,900 0,900 0,900 dagpleje (pulje ØK) Afledt drift som følge af skoleanlæg 0,250 0,500 0,500 0,500 Modersmålsundervisning tilbydes ikke -0,116-0,279-0,279-0,279 Energibesparelser som følge af solcelleanlæg -0,918-1,205-1,492 Forældrebetaling Stendalen -0,500-0,500-0,500 EIS-udvalget Byevent - balance mellem udgifter og indtægter -0,350-0,150 Kultur- og Fritidsudvalget Effektivisering på Fredericia Bibliotek -0,400-0,400-0,400-0,400 Nyt forslag: Yderligere effektivisering Fredericia -0,300-0,600-0,600-0,600 Bibliotek Reduktion i tilskud til idræt i Dagtimerne -0,100-0,100-0,100-0,100 Bortfald af trykt kulturkalender -0,125-0,125-0,125-0,125 Reduktion i Kulturpuljen -0,050-0,050-0,050-0,050

22 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Mio. kr Reduktion i udvalgets tilskudskonto -0,050-0,050-0,050-0,050 Reduktion i overgangstilskud (de tidligere -0,050-0,050-0,050-0,050 amtstilskud) Reduktion i tilskud til Fredericia Teaterforening -0,050-0,050-0,050-0,050 Bortfald af tilskud til Fredericia TV -0,050-0,050-0,050-0,050 Bortfald af rentetilskud til BUS -0,010-0,010-0,010-0,010 Reduktion af Elitepuljen - Fredericia Eliteidræt -0,040-0,040-0,040-0,040 Leje af kold hal 0,150 0,150 0,150 0,150 Miljøudvalget Salg af mindre skovparceller -0,200-0,200-0,200-0,200 Ophør med miljøcertificering af de kommunale skove -0,025-0,025-0,025-0,025 Socialudvalget Reduktion af udgifter til indkøb ved omlægning af -0,210-0,420-0,420-0,420 ordningen Reduktion af budgetmidler personlige tillæg -0,400-0,400-0,400-0,400 Reduktion af budgetmidler mellemkommunale -2,100-2,100-2,100-2,100 udgifter Yderlig effektivisering som følge af tidligere års -0,600-0,600-0,600-0,600 reduktion af omkostningsniveau Reduktion i ydelserne til medicingivning -0,600-1,200-1,200-1,200 Reduktion af bemanding af fælles nathold -0,250-0,500-0,500-0,500 Teknologi, reduktion af personalelønninger -0,500-0,750-1,000-1,000 Reduktion af budgetmidler som følge af forventet -2,485-2,485-2,485-2,485 mindrebehov Omsorgskørsel - reduktion af serviceniveau -0,360-0,510-0,660-0,660 Sundhedsudvalget Pulje til sundhedsområdet I -1,100-1,100-1,100-1,100 Pulje til Sundhedsområdet II -1,000-1,000-1,000-1,000 Betinget pulje til investering i bedre sundhed 4,000 4,000 4,000 4,000 Teknisk Udvalg Teknisk korrektion: Tilretning vedr. Købmagergade -0,819-1,636-1,636-1,636 Skole Nyt spareforslag: huslejetab via huslejen -0,250-0,250-0,250-0,250 Forskønnelse af indfaldsveje 0,200 0,200 Nedsættelse af byggesagsbehandlingsgebyr 0,075 0,075 EIS-udvalg Brandingpulje 1,500 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Nedlæggelse af vicekommunaldirektørstilling -0,520-0,890-0,890-0,890 Effektivisering af HR-området - ledelse -0,350-0,500-0,500-0,500 Reduktion i udgifter til TR konference, miljøuge samt -0,230-0,230-0,230-0,230 testsystem Reducering af pulje til kompetenceudvikling -0,600-0,600-0,600-0,600 Færre udgifter til Kommunom grunddel (DK 1) -0,100-0,100-0,100-0,100

23 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Mio. kr Ingen fornyelse af licenser til Officepakken -0,700-0,700-0,700-0,700 Ingen fornyelse af Windows licenser -0,200-0,200-0,200-0,200 Reduktion i antallet af printere -0,200-0,200-0,200-0,200 Reduktion af pulje til tjenstemandspensioner -0,800-0,800-1,100-1,650 Færre udbetalinger af 6. ferieuge -0,500-4,300-4,300-4,300 Besparelse på diverse administrative konti -0,400-0,400-0,400-0,400 Indkøbsbesparelse - effektivisering af udbud -2,000-3,000-3,000-3,000 Nyt spareforslag: Ekstraordinær finansiering -3,500-3,500-3,500-3,500 (fundraiser, borgerrådgiver, ledelsestyngde m.m.) Nyt spareforslag: Reduktion i Byrådets konti -0,425-0,425-0,425 Teknisk korrektion: Tilretning vedr. Rådhuset - 0,375 0,375 0,375 0,375 husleje Udbetaling Danmark Genopretning af budget byggesagsgebyr, 3,000 3,000 3,000 3,000 teknikertimer mv. Ansættelse af borgerrådgiver 0,325 0,650 0,650 0,650 Ansættelse af fundraiser 0,325 0,650 0,650 0,650 Etablering af borgerpanel 0,250 0,100 0,100 0,100 Ansættelse af jordsælger 0,325 0,650 0,650 0,650 Digitalisering af byggesagsbehandling 0,316 0,116 0,116 0,116 Indskanning af byggesagsarkiv 0,700 0,775 0,775 0,075 Venskabsbysamarbejde bortfalder -0,213-0,213-0,213-0,213 Venskabsbysamarbejde Nordiske dage bortfalder -0,215-0,215 Konkurrenceudsættelse af kørsel med borgere 0,000-0,750-0,750-0,750 Udlicitering af udvalgte områder (incl. 0,000-1,000-1,000-1,000 Konsulentbistand) Fjernelse af tilskud til Uddannelsescenter -0,450-0,900-0,900-0,900 Fastholdelse af kurser mv. på nuværende niveau 0,450 0,900 0,900 0,900 Projektpulje nye ideer, inspiration mv 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af uspecificeret pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Bedre udnyttelse af Meldahls rådhus -0,300-0,300-0,300 I alt (2013-pris) -9,707-20,692-22,419-23,806 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

24 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Overførselsudgifter Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Effekt af øget arbejdsmarkedsindsats -5,000-5,000-5,000-5,000 Sundhedsudvalget Effekt af øget indsats i bedre sundhed -4,000-4,000-4,000-4,000 I alt (2013-pris) -9,000-9,000-9,000-9,000

25 Fredericia Kommune Politisk vedtagne ændringer Anlæg Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Kvalitetsfond: Skolernes netværk/accespoints 2,000 Kvalitetsfond: Ny skolestruktur 20,000 Kvalitetsfond: Netværk og skærme til dagingst. 1,000 Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg 16,000 5,000 5,000 5,000 EIS-udvalget Bortfald af investering i Videncenter for energi -2,017 0,000 0,000 0,000 Sportsmarkedsføring halvering -0,500-0,500-0,500-0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Samarbejde om kunststofbane 1,000 Teknisk Udvalg Renovering/Vedligeholdelse af bygninger (excl. 2,000 5,000 10,000 15,000 Kvalitetsfornd) Øvrige Kvalitetsfond - renovering/vedligehold 7,000 10,000 10,000 10,000 Skitseporjekt cykelsti Bredstrupvej 0,025 Økonomiudvalget Portreplikatorer fremfor dockingstationer -0,650-0,650-0,650-0,650 Sportsmarkedsføring håndbold 0,100 0,100 Pulje - nye akademiuddannelser 3,000 Ejendomssaglspulje inkl. Uddannelsescenter forøges -12,000 I alt (2013-pris) 36,958 18,950 23,850 28,850 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Basisbudget 2016-2019

Basisbudget 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 1 Basisbudget 2016-2019 Byrådets budgetseminar den 27. august 2015 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere