LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00"

Transkript

1 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen AlmenBo Aarhus CVR september2012 LmenBo 1. Valg af drgent og referent. 2. Godkendelse afforretnngsorden. 3. Fremlæggelse af afdelngsbestyrelsens beretnng. 4. Godkendelse af afdelngens budget 2013 samt forelæggelse af afdelngens regnskab Behandlng af ndkomne forslag: 1. Forslag fra afdelngsbestyrelsen vedr, aftale om trappevask af trappen ned tl vaskeret, Hermed fremsendes revderet dagsorden med tlhørende blag tl ordnært afdelngsm øde Frydenlunds Até 8 Tl beboerne afdelng 24 Postboks Aarhus V Telefon lokalet Bødker Balles Gård 1, kld. Afdelngsbestyrelsen gangarealet foran vaskeret og gulv vasken. Mandag den 17. september2012, kl kontortd Mandagonsdag Torsdag Fredag lukket

2 Afdelng 24 [menbo AARHUS Forretnngsorden for ordnært afdelngsmøde Ordnært afdelngsmøde afholdes nngsorden henhold tl AlmenBo Aarhuss vedtægter samt nedenstående forret 1. Afdelngsmødet har besluttet, at der afholdes ét årlgt ordnært afdelngsmøde, hvorpå afdelngens drftsbudget behandles. 2. Dagsorden for ordnært afdelngsmøde 1) Valg af drgent. 2) Fremlæggelse af beretnng for peroden sden sdste møde. 3) Godkendelse af afdelngens drftsbudget for det kommende år. 4) Behandlng af ndkomne forslag. 5) Valg af formand for afdelngsbestyrelsen for så vdt denne afgår. 6) Valg af medlemmer tl afdelngsbestyrelsen. 7) Valg af suppleanter. 8) Eventuelt. 3. Adgang tl afdelngsmødet og stemmeret på dette har lejere afdelngen, dsses ægtefæller eller her med sdestllede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset af stemnngsform eller ndhold. Stemmeret skal udøves ved personlg fremmøde. Adgang har tllge men uden stemmeret forenngens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelngsmødet kan beslutte, at andre deltager mødet, lgeledes uden stemmeret. Forenngens ledelse kan beslutte, at andre kan del tage mødet med taleret. 4. Afdelngsmødet vælger en drgent, der leder forhandlngerne og afstemnngerne overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretnngsorden overholdes. Afdelngsmødet vælger et stemmeudvalg, der bstår drgenten ved afstemnnger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af drgenten. Afdelngsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutnnger og det nøjagtge resultat af afstemnnger samt udfærdger et kort sammendrag af forhandlngerne. Referatet underskrves for uden af mødesekretæren tllge af drgenten og afdelngsformanden. 5. Afstemnnger ved kkeperson valg kan foregå ved håndsopræknng, dog kan 25% af de fremmødte stemmeberettgede forlange skrftlg afstemnng. Ved personvalg, hvor der er opstllet flere kanddater, end der skal vælges, skal der altd være skrftlg afstemnng. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I mesedlen ugyldg. modsat fald er stern Ved stemmelghed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelghed mellem 2 eller flere personer, foretages omvalg blandt dsse personer. Ved opstllng tl tlldsposter skal vedkommende være tlstede, eller der skal forelgge et skrftlgt tlsagn, der skal være drgenten hænde ved mødets begyndelse. 6. Formand for afdelngsbestyrelsen vælges særsklt på afdelngsmødet. Afdelngsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf person sdder udpeges af afdelngsbestyrelsen. repræsentantskabet. Denne person Ovenstående vedtaget på afdelngsmødet 25. aprl 2012

3 I Almenbo Aarhus AFD. 24, Bødker Balles Gård 15 Ejendommens belgenhed: Bødker Balles Gård Århus C Antal lejemål 18 Afdelngens M Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelngsbestyrelsen og admnstratonen Budgettet vser en stgnng på kr svarende tl 2,36 % Admnstratonsbdrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Dspostonsfondsbdrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskaptal udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsntlg leje pr. m2 pr. 769,33 Stgnng pr m2 18,14 Ny gennemsntlg leje pr. m2 pr ,47 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: DRenter og afdrag kredtforenngsin Offentlge og andre faste udgfter Varable udgfter Henlæggelser Dftkstraordnære udgfter

4 Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvgelse Udgfter 105 Prortetsydelser Ejendomsskatter Vandafgft Renovaton Forskrnger Afdelngens energforbrug Bdrag tl bolgorgansatonen Bdrag Byggefonden: A + G ndskud Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Planlagt vedlgeholdelse dækkes afhenlæggelser Istandsættelse ved fraflytnng Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeh Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnng A Henlæggelse: Istandsætvlfraflytnng B Henlæggelse: Tab ved fraflytnng Andre henlæggelser Ydelse lån forbedrngsarbejder Afskrvnng forbedrngsarbejder Ydelser lån bygnngsskader Ydelser lån ombygnng Tab ved lejeledghed Tab ved fraflytnng Andre renter Ydelser vedr. drftsstøtte Afvklng opsamlet underskud Korrekton vedr, tdlgere år Godtgørelse tl fraflyttede lejere Beboerrådgvere Årets overskud Samlede udgfter Indtægter 201 Almene famlebolger Almene ungdomsbolger/værelser Almene ældrebolger Erhvervslejemål Insttutoner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkerngspladser Særlg lejeforhøjelseforbedrngsarb Merleje Rentendtægter Andre ordnære ndtægter Drftsskrng og anden særlg drttsst Korrekton vedr, tdlgere år Ekstraordnære ndtægter Årets underskud Huslejeforhøjelse Samlede ndtægter

5 Ejendomsskat Vandafgft Renovaton Forskrng Udgfter Renter og afdrag på kredtforenngslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse tl forenngens admnstraton. Såfremt afdelngens udvdede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet foråret Regnskabet er revderet henhold tl gældende lovgvnng. Endvdere har afdelngsbestyrelsen Passver alt Langfrstet gæld Kortfrstet gæld alt Passver Henlæggelser alt Aktver alt Omsætnngsaktver Aktver Anlægsaktver alt Balance pr Samlede ndtægter Rentendtægter Årets underskud Andre ndtægter 0 0 Indtægter 201 Huslejendtægter Samlede udgfter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnng Renter og afdrag på forbedrngslån Andre ekstraordnære udgfter 0 0 dækkes af henlæggelser Planlagt vedlgeholdelse Henlæggelse: Tab v/)ejeledghed og fraflytnng Admnstratonsbdrag Bdrag tl Byggefonden: A og G ndskud Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeholdelse Andre henlæggelser Årets overskud Elafgft og udarbejdelse af varmeregnskaber Regnskab for 2011 AFD. 24, Bødker Balles Gård 15

6 2010 II62IALT Punkterede Justerng IALT Malng Udskftnng Grafttafrens PRIMÆRE BYGNINGSOELE Revderet /SM Langtdsbudget for henlæggelser og planlagt vedlgeholdelse og fornyelser Afdelng 24 Bødker Balles Gård 10 årg vedlgeholdelsespan Ydervægge fuges/vedh Udvendge trapper, sokr oooo Tagkonstruktoner Kældertrapper rep. Altaner KOMPLETTERENDEBYGNINGSDELE vnduer/døre Udv. fugervnduer/døre CyHndersevechJudskftes+ låseksser ;. Mahng udvendgt træværk kvste Sålbænke udskftnng/repr./afrens Tagrenderognecfløb Ovenlysvnduer vedh../udskft. ruder udskftes Rensnng af tagrender OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskftnng/vedlgeh Lejlghedsdøre tlopgange males/lakeres Kælder malng (gulve/vægge) Udv. kælderdøre males Renov. af vaskerer af opgange af brusevægge Udskftnng af gummfuger brusenscher Tagpap på skure IALT

7 IALT udskftnng ANLÆG WS Renov./rens. ventlatonsanlæg Varmeanlæg renoveres/vedlgehold. Udskftnng af varmefordelngsmålere. Brugsvandnst.lb. Udskftnng vedlgehold afvekslerplader. Strengregulerngsventl Rensnng af veksler Radator Faldstammer udskftnng håndvask, Tolet, Udskftnng Monterng Ventlaton årlgt udskftnng (løbende) renoverng bl.batter m.m. tl af målere af fremløbsventler servceeftersyn varmt brugsvand EL ANLÆG Udskftnng Hf Kommunkaton/porttlf. renoverng Lednngsnet af afbryder med Hpf IALT o INVENTAR Komfur udskftnng Kølefryseskabe Emhætte Vaskemaskner udskftnng Tørretumbler udskftnng øvrgt vaskeranlæg fællesvasker Betalngssystem Strygerulle udskftnng Ialt :

8 116.8 IALT Energmærknng abonnementsaftale ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydnng Belægnng pplads/gård opretnng Stbelægnng vedlgehold Beplantnng og beskærng Traktor, fejemaskne, værktøj Parklamper Haveanlæg Postkasser (udskftnng) Malng af cykelskur og skur gården Rep., vandskurng+ malng afskelmur Malng af plankeværk Rep. og vedlgehold af rulleport gården(beboere) Rensnng af regn og spldevandslednnger _ SERVICEAFTALER O.A IALT Planlagt vedlgehold alt 120. Budgetteret henlæggelse Anden kaptalanskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE O.0j Afgang/tlgang netto 401. Henlæggelser PRIMO 401. Henlæggelser ULTIMO Byggendeks 1998 = 100% Byggendeks 2012 Byggendeks 2011 procent Procentstgnng flg. budgetgrundlag Regulerngsfaktor procent 141,6% 139,4% 2,2% 14 1,6%

9 Forslag tl afdelng 24 s afdelngsmøde den 17. september august 2012 Afdelngsbestyrelsen Trappe og gangareal foran vasken, og gulv vaskeret fejes/støvsuges og va Spndelvæv ved trappe og gangareal fjernes efter behov. Lamper ved trappe og gangareal aftøres. Vndue dør pudses Prs pr. lejemål pr. måned : kr. 26 Med venlg hlsen skes. Rengørngen omfatter: Afdelngsbestyrelsen foreslår, at der laves en aftale om rengørng af trappen ned tl vaskeret, gangarealet foran vaskeret og gulv vasken. AARHUS [menbo

10 sttvog th. trappevasken nr fungerer kke. stuen th og ty, samt de nyndflyttede, 3. månedlge trappevaske, med følgende lejepålæg ffor beboerne nr 1. undren: ann rene smonsen/nls ole due kun mvh fatter kke at navnesklte på en forlængst fraflyttet beboer stadg florerer på dverse bbg Tl: Lene Gaardsted navnesklte, når 3 unge mennesker bebor lejemålet. Lene Gaardsted th op fylder de lej ekontraksmæssge forplgtelse, foreslår derfor rengørngsselskab tl 2 Sendt: 2. september :10 Fra: nlsolejensen haraldjensen7 Emne: afdelngsmødel7.september, afdelng 24

11 8000 Århus C Jeg vl gerne fremsætte et forslag tl behandlng på mødet d. 17. september Jeg forslår at der blver opsat et rundt gelænder mn opgang nr. 5 magen tl det der er opsat opgang nr. 3. Jeg håber det kan lade sg gøre Med Venlg Hlsen Vedr. afdelngsmode 17.september 2012 kl. 19. Lene Gaardsted Bødker Balles gård 5, 1. ty. Anette Hartvg Sendt: 1. september :23 Fra: Anette Hartvg Tl: Lene Gaardsted Emne: Forslag tl mødet d. 17 september.

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE iilmenbo Til beboerne i afdeling 15 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postooks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk woiw.alrnenboaarhus.dk CVR 59645013 10. september

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8 Kontortid 9. Eventuelt REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE CVR 59645013 Telefon 8938 2000 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus wwwalrnenboaarhus.dk Boligorgarilsationen LmenBo fælleslokalet

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 25 TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere