Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces"

Transkript

1 Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad

2 INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer til temagruppe byggeproces og samarbejde. Temagruppen er en blandt tre, som Byggeriets Evaluerings Center viderefører fra Projekt Hus netværket. Temagruppe byggeproces og samarbejde har foruden arbejdsgruppe Trimmet Udførelse nedsat to arbejdsgrupper. De to arbejdsgrupper arbejder med henholdsvis partnering og værdiledelse. Arbejdspapiret kan læses som en selvstændig introduktion til teorien bag Lean Construction, der på dansk er oversat til Trimmet Byggeri. State-of-the-art rapporten udkommer i sin helhed i forsommeren Foruden en teoretisk redegørelse for lean tænkningen indeholder rapporten tillige en empirisk analyse af udvalgte byggesager, hvor principperne og metoderne kendt fra Lean Construction og Trimmet Byggeri afprøves. Denne analyse foretages af konsulent Mogens Høgsted, Vive Consult. Arbejdspapiret er udarbejdet af konsulent Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning for Byggeriets Evaluerings Center. Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Kristensen 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Byggeri som en produktion Den japanske arv Tranformation-Flow-Value modellen Tre dimensioner yderligere Skabelse af værdi Hvornår skabes værdien? Beauty is in the eye of the beholder Bygherrens rolle I værdiskabelsen Drilagtige problemer værdistyring Projektledelse Teorien bag traditionel projektledelse En anderledes forståelse Projektledelse i Trimmet Byggeri Last Planner Systemet Teorien bag Last Planner Sunde aktiviteter Last Planner og teorien bag projektledelse Afslutning Litteratur Referencer Yderligere læsning

4 1. INDLEDNING Som baggrund for etablering af en best practice for dansk byggeri, skal den bedste og eneste? teori for forståelse af byggeprocessen som en produktion og for dens ledelse og styring project management formentlig søges i resultaterne fra arbejdet med Lean Construction. Det drejer sig især om Lauri Koskela s forståelse af byggeprocessen som en produktion, om Lauri Koskela s og Gregory Howell s analyser af project management, samt om Glenn Ballard s Last Planner system til styring af byggeprocessen. Til dette skal lægges den yderligere forståelse og de erfaringer, der er udsprunget af den danske implementering af Lean Construction under betegnelsen: Trimmet Byggeri blandt andet om byggeri som et komplekst, dynamisk system, om samarbejde, samt om proces- og værdiledelse. I dette notat trækkes hovedlinierne i disse teorier og erfaringer op. 2. BYGGERI SOM EN PRODUKTION 2.1 Den japanske arv Uanset at det er bogen Lean Production af Womack, Jonès og Roos, der har lagt navn til Lean Construction, 1 er det den japanske produktionsingeniør dr. Shigeo Shingo, der må opfattes som guruen. Derfor introduceres lidt af hans tænkning her som en indledning. 2 I de efterfølgende afsnit introduceres Shingo s principper som elementer i en bedre byggeproces Processer og Operationer Op til 2. verdenskrig havde man set på produktion som en kæde af processer, der kunne nedbrydes i delprocesser, der igen kunne opdeles i arbejdsoperationer, der hver for sig skulle udføres så effektivt som muligt for at få den optimale produktion. Men, påpegede Shingo, denne opfattelse er forkert. Man er nødt til at sondre mellem processer og operationer de befinder sig på hver sin akse i et koordinatsystem. Operationer er de bearbejdninger af produktet, der udføres af mennesker og maskiner, processer er det, som produktet oplever på sin vej gennem produktionen. 1 2 Womack et al (1990) Det meste i dette afsnit kan findes i Shingo (1988) 4

5 Dermed er det processerne, der skaber værdien, der jo ligger i produktet og i det throughput og dermed indtjening, produktionen skaber, mens det er operationerne, der trækker på ressourcerne og dermed udløser omkostningerne ved produktionen. 3 Naturligvis er der tale om det samme fysiske fænomen, og Shingo s sondren mellem operationer og processer kan dermed synes akademisk, men den har stor betydning i praksis. Det er nødvendigt at anskue produktionssystemet fra de to forskellige synsvinkler, for at forstå det til bunds. For det første, siger Shingo, må en effektivisering ske ved at effektivisere processen før man prøver at gøre noget ved operationerne. Måske kan en nytænkning af processen lede til, at der er operationer, der helt kan elimineres f.eks. transport eller kontrol og så er der jo ingen grund til at anskaffe nyt transport- eller kontroludstyr. Dernæst siger han, at en optimering af en operation uafhængigt af den samlede proces kan lede til suboptimering, som skader den samlede værdiskabelse, og dermed produktionens effektivitet, der jo måles som værditilvæksten det vil sige produktets værdi i forhold til ressourceforbruget. Da der er tale om en kæde, bestemmes styrken af et svageste led. Medfører en optimering en mindre kapacitet eller en ujævn produktion, kan der skabes en flaskehals, der reducerer det samlede throughput. 3 Forskellen forklares måske bedst ved anekdoten om den fremmede, der besøgte byggepladsen mens Skt Peterskirken i Rom var under opførelse og mødte to stenhuggere. Han sagde til den første: God morgen, min gode mand, hvad laver du? Og fik svaret: Jeg hugger sten. Den anden derimod svarede på den samme hilsen: Jeg er med til at bygge en katedral til Guds ære, som vil stå i tusinder af år! 5

6 Dette fænomen er velkendt i byggeriet. Operationerne er det, vi køber af fagentreprenørerne, og hos dem er der en tilbøjelighed til at suboptimere for at holde deres egne omkostninger i ave Undgå fejl Shingo påpegede yderligere, at kontrol i sig selv ikke skaber værdi. Laver man ikke fejlen, skal den heller ikke findes og rettes, var hans enkle bud. Dette ledte japanerne til at eliminere årsagerne til fejlene. Løsningen var dels en omhyggelig procesplanlægning, med inddragelse af de arbejdere, der udførte operationerne og lavede fejlene, dels til en tilrettelæggelse af arbejdsflowet, således at fejl blev opdaget og rettet med det samme. Det sidste kaldtes poka yoke. Hvis udfaldskravet til en operation er tydeligt for den, der udfører den, kan man selv tjekke, at det er i orden, og hvis man ikke selv kan gøre det, er der stor sandsynlighed for, at fejlen kan konstateres ved den næste operation. Er dette tilfældet, gælder det om, at fejlen ikke er gentaget for mange gange, hvilket ledte Shingo til princippet om single piece flow. Så snart et stykke arbejde er færdigt, skal det sendes videre til den næste i kæden Pull logistik I industrien arbejder man principielt med 2 slags logistik: Push og Pull. Push logistik betyder, at tingene sendes videre, når de er færdige, eller hvis der er tale om lagervarer når planen siger, de skal bruges. Pull logistik betyder derimod, at tingene først sendes videre, når der er brug for dem. Mens pushlogistik således styres oppefra, styres en pull-logistik nedefra det er det aktuelle behov, der udløser leverancen. Da der uundgåeligt vil være forskellig kapacitet ved de forskellige arbejdsstationer, der udfører operationerne, risikerer man ved en push-logistik, at emner hober sig op foran den arbejdsstation, som har den mindste kapacitet flaskehalsen. Derved skabes der ikke et single piece flow, og der opstår uønskede lagre af halvfabrikata på dette sted. Svaret på dette er en pull logistik, hvor det er aftrækket af færdigvarer, der successivt udløser fremstillingen bagud i kæden. Aftrækket af færdigvarer kan ikke overstige flaskehalsens kapacitet, det er den, der styrer den samlede produktion. Naturligvis skal man søge at udjævne kapaciteten ved at øge flaskehalsens kapacitet, men derved opstår der næsten sikkert en anden flaskehals. Derfor skal man samtidig hele tiden sikre, at flaskehalsen ikke sulter. Der skal hele tiden være tilstrækkeligt arbejde til, at den kan producere altså en mindre buffer foran den men kun så meget, at det dækker svingningerne up stream. Og disse svingninger skal reduceres mest muligt ved omhyggelig forberedelse, forebyggende vedligeholdelse og fleksibel arbejdskraft. 4 4 Hele denne problemstilling og dens styring er malende beskrevet i Goldratt (1984) 6

7 Pull-logistikken indebærer i sin natur, at ting ikke laves, før der er brug for dem. I bilindustrien, at jernmalmen ikke graves op af jorden, før bilen er solgt. I praksis kan dette sjældent lade sig gøre, og derfor arbejder man som regel med et lager et sted i materialestrømmen, hvor pull-systemet afkobles. Dette lager kan imidlertid i sig selv udgøre starten på et nyt pull-system, hvor lageret fyldes op, når der trækkes på det. 2.2 Transformation-Flow-Value modellen Lean Construction Det er først og fremmest den finske forsker dr. Lauri Koskela, der har skabt det teoretiske grundlag for forståelsen af byggeri som en produktion. Hans afhandling fra 2000 står som det centrale arbejde i denne forståelse, og det er her, han præsenterer den såkaldte Transformation-Flow-Value model i daglig tale benævnt T-F-V-modellen. Med modellen påviser han, at al produktion og hermed også byggeriets må forstås ud fra tre forskellige synsvinkler Transformation Den første synsvinkel er som en bearbejdning af materialer, hvor de skifter form og øges i værdi. Dette kalder han Transformation. Det er den klassiske forståelse, som var herskende op til 2. verdenskrig, og det er den, der stadig præger byggeriets tænkning. Vi ser byggeprocessen som en kæde af bearbejdninger af materialer, der øger deres værdi, indtil vi står med det færdige byggeri Flow Den anden synsvinkel kalder Koskela for Flow. Her ser man på sammenhængen i produktionsprocessen svarende til Shingo s forståelse af begrebet proces og det konstateres, at der mellem bearbejdningerne er en række operationer, der ikke skaber værdi. Han henviser til Frank og Lillian Gilbreth s opdeling af disse operationer i bearbejdning, inspektion og fejlrettelse, transport og venten. 5 Kun bearbejdning tilfører værdi, og de øvrige bør derfor reduceres. Overføres dette til byggeriet, ser vi en masse af disse ikke værdiskabende operationer, og ofte finder vi, at de planlægges og styres yderst mangelfuldt. Det er f.eks. her vi finder nøglen den til effektivisering, der blev skabt i forsøgene med Byggelogistik. 6 Men også fejl og venten er der rigeligt af i byggeprocessen hverdag, fordi flowtænkningen savnes i vores forståelse. 5 6 Gilbreth, F og L (1922) Bertelsen (1993 og 1994), Clausen (1995) 7

8 2.2.4 Skabelse af værdi Den tredje dimension er skabelse af Værdi. Hvis produktet ikke har værdi, giver det ingen mening at fremstille det uanset hvor effektivt det sker. I fremstillingsindustrien bevirkede dette perspektiv, at man fik øjnene op for marketing, og kunderne blev spillere i produktets udformning. Dette ligger delvist uden for byggeprocesgruppens arbejdsområde, men kun delvist. Arkitektonisk værdi behandles i en anden arbejdsgruppe 7, men den proces, der skaber værdien, må siges at være en væsentlig del af selve byggeprocessen. Der er her især tale om designprocessen, der fastlægger byggeriets værdiparametre. Men ligesom den proces, der fører industriproduktet frem til kunden, rummer værdier, så gør selve byggeprocessen det også. Sikkerhed og arbejdsmiljø, rettidighed og fleksibilitet, for blot at nævne nogle enkelte Koskela versus Shingo Det kan virke som om Koskela s transformation og flow svarer til Shingo s operationer og processer. Det gør de også næsten, men kun næsten. Koskela taler om bearbejdning og kun det, mens Shingo har transport, inspektion og venten med i sin definition af såvel operationer som processer. I byggeriet er det derfor nærmere operationer, vi kontraherer med håndværkerne, idet de jo også leverer materialer og transport, ligesom de venter og de udfører en vis inspektion. Derfor er det meningsfyldt at tale om operationer, når vi ser på projektledelsen, mens begreberne flow og processer begge kan benyttes, når der ses på arbejdsplanlægning og logistik. 7 Arbejdsgruppe Værdiledelse, Byggeriets Evaluerings Center. 8

9 2.3 Tre dimensioner yderligere Ser vi på byggeriet, må vi erkende, at der er yderligere tre dimensioner, vi må have med i forståelsen. For det første er byggeri en produktion af unikke produkter, de er one-of-akind. Den slags produktion finder man også andre steder, men sjældent i samme grad som i byggeriet. Film og IT systemer kan hævdes at være lige så unikke, men de adskiller sig fra byggeri ved ikke at være underlagt en rigid samlingsproces, der spænder over en stor del af fremstillingsprocessen. Operationerne i byggeri kan kun i begrænset omfang byttes om, og man kan kun vanskeligt lave det udførte om senere. 8 Dernæst må det konstateres, at byggeprocessen er et yderst komplekst og dynamisk system, med en ikke ringe risiko for at bevæge sig over kanten til kaos. 9 Mange andre systemer og produktioner har formentlig en tilsvarende kompleksitet og dynamik, men for forståelsen af byggeprocessen er kompleksiteten vigtig at holde sig for øje. Traditionel projektledelse overser dette fænomen og opfatter processen som stort set ordnet og forudsigelig. Endelig skal byggeprocessen ses som et samarbejde mellem mennesker og virksomheder i et temporært og meget dynamisk system. Dette er overset i de fleste teorier om ledelsen af byggeprocessen, hvor arbejdskraften opfattes som værende fagentreprenørernes fulde ansvar. Problemet forstærkes af, at vi traditionelt vælger deltagerne i byggeprocessen efter laveste pris, hvilket ikke stimulerer til samarbejde og hensyntagen SKABELSE AF VÆRDI Lean Construction har som målsætning for projektet, at man skal maksimere værdien og minimere spildet. Men forbløffende få papers inden for Lean Construction har gennem årene behandlet værdibegrebet. Og de fleste af de, der har gjort det, har enten gjort det på en meget ingeniørmæssig måde ved metoder som Quality Function Deployment, 11 eller de har handlet om specielle værdi-aspekter som miljøhensyn Koskela (2000) havde denne observation med i sin afhandling, men opfattede den som en særhed ved byggeriets produkt og proces. I Bertelsen (2002) er de tre yderligere dimensioner forsøgt lagt til teorien for at skabe et sammenhængende grundlag for de metoder, Lean Construction arbejder med. Her og i det følgende benyttes ordet kaos som uforudsigelig i kaosteoriens betydning, jf. f.eks. Waldrop (1992). Thomassen (1999) Quality Function Deployment eller QFD er en metode, der krydstabulerer kravene med produktets egenskaber. Metoden er nærmere beskrevet i rapporten fra Temagruppe 4 under Projekt Hus. QFD viser, hvilke produktegenskaber, der indfrier hvilke krav. Men hvordan gøres det med bløde værdier som skønhed? En søgning på ordet value i paperne fra IGLC-10 synes kun at finde ordet én gang, og da i sammenhængen non-value 9

10 3.1 Hvornår skabes værdien? Den naturlige reaktion vil formentlig være, at værdien opstår under byggeriets udførelse, hvor huset skabes. Dette er for så vidt rigtigt, men det centrale er, at den er fastlagt langt tidligere, nemlig i de indledende faser af projekteringen. Man kan med biologiens termer sige, at designet fastlægger byggeriets genotype, mens udførelsen realiserer dets phenotype. Derfor er det vigtigt, at de indledende faser i projekteringen vises stor opmærksomhed ikke mindst under hensyn til værdiens natur, som behandles senere. Samt at værdien fastholdes under hele den følgende skabelsesproces. 3.2 Beauty is in the eye of the beholder Sådan udtrykker William Shakespeare det. Værdi er noget personligt, noget vi selv tillægger produktet eller servicen. Ofte forveksler vi værdi med pris, men det er helt forkert. Prisen er det, udbyder og efterspørger enes om altså noget markedet bestemmer. For nogle købere kan værdien være større end prisen, men den er aldrig lavere, for så ville de ikke købe. Værdi er heller ikke noget fast. Værdien af noget forandrer sig med tiden. Der er noget, der mister værdi, mens andet har en stadigt voksende værdi. I nogle tilfælde kan værdiudviklingen forudses, i andre kommer den som en komplet overraskelse. At skabe værdi er derfor et typisk drilagtigt problem a wicked problem. 3.3 Bygherrens rolle i værdiskabelsen Et byggeri har mange interessenter. I modsætning til mange andre produkter, er byggeriet fælleseje vi skal alle sammen se på det, når det en gang står der. Men også ejeren og brugerne er ofte forskellige, og som nævnt skifter værdien over byggeriets levetid. I byggeprocessen samles alle værdiformuleringerne sig i bygherrens krav til byggeriet. Her må han tage hensyn til de tre slags interessenter: Ejeren, brugerne og omverdenen, og han må gøre det i tre tidsperspektiver: Mens vi bygger, når byggeriet er færdigt og for eftertiden. Altså i alt ni værdidimensioner. Når værdi tilmed er noget subjektivt, er det vigtigt, at bygherren i sin værdiformulering inddrager flest muligt interessenter, og at han blandt dem skaber et ejerskab til de valgte løsninger, for der er tale om valg, når man arbejder med drilagtige problemer. 10

11 3.4 Drilagtige problemer Drilagtige problemer. er problemer uden en optimal løsning. Det er problemer, hvor forudsætningerne ændrer sig. men man arbejder med løsningen, og der er problemer, man først er færdige med, når tiden eller pengene er brugt eller når interessen for problemet er forsvundet. 13 Projekteringsprocessen er rig på sådanne problemer. Formentlig har den langt flere end tamme problemer der er modstykket til de drilagtige. Det er blandt andet også derfor, at huse ser forskellige ud var der kun én rigtig udformning, ville vi se en monotoni i vore byer. Med drilagtige problemer og mange interessenter, der tænker i vidt forskellige perspektiver og tidsrammer, er der kun én fornuftig fremgangsmåde: Man skal samle dem alle, og skabe en konsensus. Naturligvis kan ikke alle interessenterne fysisk deltage i udformningen af givet byggeri vi er jo alle interessenter i dets udseende, og hvad med de kommende generationer? Men gennem workshops med en relativt bredt sammensat kreds af repræsentanter for interessenterne, er det muligt at komme tæt på en inddragelse af alle synspunkter. 3.5 Værdistyring Når værdikriterierne er fastlagt og omsat til byggeriets koncept, skulle man mene, at man var færdig. Nu skal det blot fremstilles. Men igen dukker de drilagtige problemer op. Når de valgte løsninger ikke objektivt er rigtige, kan enhver ny deltager i projektets realisering have sin mening, hvilket dels kan lede til en fejlagtig realisering, dels kan lede til en bessermachen, hvor der træffes helt andre valg, end bygherren har ønsket. Derfor er en systematisk værdistyring, hvor værdiparametrene holdes op mod projektet valg og løsninger, nødvendig. 4. PROJEKTLEDELSE 4.1 Teorien bag traditionel projektledelse I de seneste 3-4 år har Greg Howell og Lauri Koskela med stigende intensitet udfordret den traditionelle forståelse af project management. Teorien er forældet, hævder de, den er utilstrækkelig og den respekterer ikke byggeprocessens egentlige natur. 14 Deres analyse af de underliggende teorier fremgår af Tabel Wicked problems dukker op flere steder i managementlitteraturen. Mary Poppendieck s hjemmeside: kan være et godt sted at starte. Koskela og Howell (2002a og 2002b). Det er argumenteret fra andre, at dette er en forenklet fremstilling for projektledelse i almindelighed, men langt hen ad vejen holder påstanden for ledelse af byggeprocessen i praksis. 11

12 Tabel 1: Teorierne bag den traditionelle projektledelse Emne Teori Projekt Ledelse Forberedelse Udførelse Regulering 15 Bearbejdning (Operationer) Planlægning Dispatch Termostat Projektet opfattes alene ud fra transformationstænkningen, det vil sige som bearbejdninger. 16 Ved udførelsen ses ledelse som et spørgsmål om, at planlægge projektets gennemførelse og derefter styre efter planen. Opgaver iværksættes som en push logistik, hvor aktiviteter startes når planen siger, de skal dispatch modellen. Følges planen ikke, konstateres det ved at se på fremdriften og derefter regulere på ressourcerne termostatmodellen. Hele systemet reflekterer den ordnede, newtonske opfattelse af projektet, som et forudsigeligt fænomen. 4.2 En anderledes forståelse Koskela og Howell påviser den traditionelle projektledelses svagheder i praksis. Derefter foreslår de en udvidet forståelse af såvel begrebet projekt som af fænomenet management. Elementerne fremgår af tabellen, og de er kort forklaret og kommenteret i det følgende. 17 Projektforståelsen er blevet udvidet med forståelsen af projektet ud fra et flow-synspunkt og som skabelse af værdi. Koskela s tre synsvinkler er kommet med. Ud fra erkendelserne i Trimmet Byggeri kunne man ønske sig, at det kaotiske system også var introduceret på dette sted, ihvorvel det kan argumenteres, at det er reflekteret i teorierne bag management. Tilsvarende kan man overveje, om projektets one-of-a-kind natur bliver reflekteret. Projektet kræver jo ikke blot design af produktet, en også af produktionssystemet, hvilket alene er reflekteret i ordet organisering Betegnelsen regulering er her benyttet som oversættelse af ordet: control. Dette stemmer med terminologien ved blandt andet VVS-installationer. Her er der tilføjet operationer, som nok er en rigtigere betegnelse. De lidt kritiske kommentarer kan henføres til, at der næppe er tale om en fuld færdig teoretisk erkendelse hos de to forfattere, og at ikke mindst forståelsen af komplekse, dynamiske systemer er relativ ny i lean tænkningen. 12

13 Tabel 2: Koskela og Howell's forslag til teorigrundlag Emne Teori Projekt Bearbejdning (Operationer) Management Forberedelse Udførelse Regulering Flow Værdiskabelse Planlægning Organisering Dispatch Samarbejde Termostat Scientific experimentation model Projekt management er udbygget. Projektet forberedes ikke blot ved planlægning, men også gennem organisering. Her kommer samarbejdet ind i billedet, og organiseringen afspejler ligeledes, at der er tale om en unik produktion, der altså kræver organisering som en selvstændig aktivitet. Udførelsen indeholder nu også samarbejde, men her kunne man yderligere ønske sig, at den klassiske models push logistik var suppleret med en pull logistik, der introducerer tænkningen bag den anderledes styring, der i praksis introduceres med Last Planner. Endelig er styringen ikke kun baseret på termostatmodellen, men er suppleret med organisationens mulighed for at lære af erfaringerne undervejs. Aktiviteterne opfattes ikke blot som opgaver, men også som forsøg. Igen kunne man ønske sig, at termostaters indbyggede risiko for at komme i en kaotisk svingning var reflekteret her. Men hertil kommer, at byggeri må forstås som et komplekst, dynamisk system. Sådanne systemer udviser en adfærd, vi fra en ordnet synsvinkel er tilbøjelige til at opfatte som støj eller som undtagelser. Men set fra et kompleksitetssynpunkt er de indbyggede egenskaber helt naturlige for systemet. Vi finder her fænomener som spontan orden og selvorganisering, stabilitet og udvikling. Men vi finder også pludselige faseskift og risiko for kaos. 18 Et fænomen, som Howell har refereret til i flere sammenhænge er, at med en øget kompleksitet er svaret i projektledelse, at øge pålideligheden i de operative led og delegere beslutningerne! 19 Komplekse og dynamiske Byggeprojekters komplekse natur er behandlet i Bertelsen (2003) og risikoen for kaos i Bertelsen og Koskela (2003) Howell og Koskela (2000) 13

14 systemer kræver med andre ord en hel anden projektledelse end ordnede og forudsigelige systemer, der kan ledes top-down. Og da alle levende systemer er komplekse, kan man hævde, at der ikke er nogen anden vej at gå. Konsekvensen er, at projektstyringen i hverdagen skal ske nedefra, men med en grundig planlægning, der øger pålideligheden. 4.3 Projektledelse i Trimmet Byggeri Siden Projekt Hus er der i Danmark gennemført en række afprøvninger af projektledelse og styring, baseret på principperne i Lean Construction. Inspireret dels af erfaringerne fra Byggelogistik, dels af T-F-V modellen er der arbejdet med et to-delt management i udførelsen ud fra en forståelsesmodel, der fremgår af Figur Figuren siger, at projektets værdiskabelse styres af en projektleder, der gennem projektets værdispecifikation der udtrykkes i tegninger og beskrivelser organiserer projektets operationer, der leveres af håndværkere. Dette udløser omkostninger, der kræver en kontraktadministration, som normalt sker fra oven og ned der er én, der sidder for bordenden. Modsat sendes der kvalitetssikringsdokumenter mv., der kvitterer ved at sige, at operationerne er udført som aftalt. Dette er den traditionelle forståelse af projektledelse. Tænkningen bag Lean Construction siger, at operationerne udgør elementerne i det workflow, der skaber den samlede byggeproces. Dette sker under ledelse af en procesleder. Der er tale om en teambuilding om samarbejde og om læring og det sker i hverdagen altså fra neden. Operationerne sørger for materialer og udførelse af arbejdet, procesledelsen sikrer en samlet logistik for såvel arbejdsopgaver (workflow) som for materialer og information. Endelig leverer processerne værdien til bygherren. 21 Det er interessant at bemærke, at denne model også kan benyttes for projekteringen: Bygherrens projektleder entrerer med rådgivere, der leverer operationer til en projekteringsproces, der koordineres af en procesleder (projekteringsleder) der sikrer, at projektets værdi skabes i dets tegninger og specifikationer genotypen. En vigtig facet er det samarbejde, der lægges op til gennem procesledelsens teambuilding. Her kommer moderne managementteorier om ledelse af mennesker ind i billedet som en naturlig facet i det Trimmede Byggeri Denne model er nærmere argumenteret i Bertelsen og Koskela (2002) Værdiledelsen er den del af den tre-delte ledelse, der er mindst dyrket, og derfor er angivelserne i figuren kun skitsemæssige. 14

15 Figur 1: Ny forståelsesmodel for ledelse af byggeprojekter. 5. LAST PLANNER 5.1 Systemet The Last Planner System of Production Control er Glenn Ballard s betegnelse for hans pull-system til styring af byggepladsens produktion. 22 Systemet tilrettelægges top down, men adskiller sig fra den traditionelle dispatch model ved, at der er tale om en ren pull-logistik. Derfor forstås det bedre nedefra. Det drejer sig om at skabe den bedst mulige situation for en effektiv udførelse af selve byggeprocessens operationer Udførelsen Sigtet er at sikre pålidelige planer for den faktiske udførelse af arbejdet. Det sker ved at arbejdede med rullende ugeplaner, der laves så sent som muligt, og hvor det sikres, at alle forudsætninger for aktiviteten er til stede. Sådanne aktiviteter kaldes sunde, og kun sunde aktiviteter tillades i ugeplanen. Ugeplanen styrer dermed workflowet, og fastlægger, hvad der vil ske Forberedelse For at sikre, at alle forudsætningerne er til stede, arbejdes der med yderligere en rullende Look Ahead Plan på dansk periodeplan der ser 5-8 uger frem afhængig af projektets karakter. Periodeplanen sikrer sunde aktiviteter, og er dermed styrende for logistikken. Den fastlægger, hvad der kan ske. 22 Ballard (2000) 15

16 5.1.3 Planlægning Over det hele findes en procesplan, der beskriver hele byggeprocessen inden for rammerne af den hovedtidsplan, der er fastlagt i kontrakten. Procesplanen bruges til at bestille materialer og materiel, og den fastlægger samtidig den rigtige byggeproces, eller hvad der bør ske Løbende læring En væsentlig facet i dette planlægningssystem er den løbende opfølgning på, hvad der rent faktisk skete, og den omgående læring! Hver uge måles PPC Percent Planned Completed, på dansk procent af de planlagte aktiviteter, der blev afsluttet til den planlagte tid PPU. Der følges omgående op på årsagerne til svigt, og disse rettes så vidt muligt. Her har vi den japanske stræben efter pålidelighed i produktionssystemet. 5.2 Teorien bag Last Planner Last Planner er opstået intuitivt ud fra erfaring med praksis hos Glenn Ballard. Ønsket var at skabe et jævnt og forudsigeligt workflow, men efterfølgende har han vist, at tankerne bag systemet kan føres tilbage til kendte teorier om flow. Ses der på implementeringen af systemet i Trimmet Byggeri, kan der desuden drages en række linier tilbage til projektledelsesteorierne beskrevet i afsnit Jævnt workflow En væsentlig registrering i alle implementeringer af Last Planner er PPU. PPU udtrykker nemlig pålideligheden i workflowet, hvilket er afgørende for kapacitetsudnyttelsen, som det ses af figuren, der repræsenterer et fænomen, kendt i mange år fra køteorien. Jo mere pålidelighed i systemet, desto kortere ventetid ved en given udnyttelse af systemets teoretiske kapacitet. 23 Med en given ventetid, kan vi kun udnytte kapaciteten 40% ved en PPU på 50% mens vi kan udnytte den 85% ved en PPU på 90%. Og ønsker vi en kapacitetsudnyttelse på 70%, må vi acceptere en relativ høj ventetid, der kan mere end halveres ved at øge PPU til 70% og yderligere halveres ved at bringe PPU op på 90%. Ofte er ventetiden ikke acceptabel i byggeprocessens hverdag, og i så fald indlægger vi i stedet en tidsbuffer imellem aktiviteterne, for at tage højde for variationerne i deres varighed. Men herved forlænger vi byggetiden, der mere og mere bliver en kritisk faktor i mange projekter Figuren viser ikke observerede PPU kurver, men er alene lavet for at illustrere princippet. Relationerne er imidlertid ganske sandsynlige. Hele denne problemstilling herunder de underliggende funktioner og den nødvendige trade off mellem spildtid og buffer er behandlet i detaljer i Hopp and Spearman (2000) 16

17 5.2.2 Projektledelse Sammenholdes Last Planner med den nye forståelse af projektledelse, jf. afsnit 4.2, ses det, at flow-aspektet nu bliver reflekteret i byggeprocessen. Desuden at forberedelsen omfatter en organisering, hvor der etableres en pull-logistik og en medvirken af arbejdstagerne. Udførelsen omfatter samarbejde gennem den fælles udarbejdelse af ugeplanen og af periodeplanen, samt at reguleringen gennem PPU og opfølgningen på svigt giver en stadig læring. Last Planner i den implementering, den har fået i Trimmet Byggeri, reflekterer altså den udvidelse af begrebet projektledelse, som Koskela og Howell har introduceret. 5.3 Sunde aktiviteter Et væsentligt element i Last Planner er, at aktiviteter kun må medtages i ugeplanen, hvis de er sunde. Dette kræver, at 7 forudsætninger er opfyldt. 25 De syv forudsætninger er: Foregående arbejder skal være afsluttede. Der skal være plads. Mandskabet skal være til stede. Materiellet skal være til stede. Materialerne skal være til stede. Tegninger og information skal være til stede. De ydre forhold vejret, godkendelser mv. skal være i orden. 25 I den danske implementering er disse 7 forudsætninger næsten blevet et symbol for Trimmet Byggeri. Så vidt vides, blev de første gang introduceret af Lauri Koskela på IGLC-7 i De er senere også omtalt i Koskela (2000) 17

Maj 2003 TRIMMET BYGGERI. Teori og tænkning

Maj 2003 TRIMMET BYGGERI. Teori og tænkning Maj 2003 TRIMMET BYGGERI Teori og tænkning Dette notat er udarbejdet i foråret 2003 for Byggeriets Evaluerings Center www.byggeevaluering.dk til temagruppen vedrørende byggeprocessen. Indhold Indhold...

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle UDFORDRINGEN Hvordan får vi gjort en uhåndgribelig idé eller et behov hos en kunde til noget meget håndgribeligt, der på alle måder tilfredsstiller og gerne overgår de behov og forventninger kunden har?

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Forskning i Construction Management Arbejde i Film Branchen PhD: sammenligne PRODUKTIONS processer Postdoc: SOFTWARE til at koordinere Byggepladser ...and ACTION! Filmprojektets

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bedst til konstruktioner

Bedst til konstruktioner Rådgivende Ingeniører A/S Bærende konstruktioner Rådgivende ingeniører 100% fokuserede Fokus Bedst mulige pris Ingeniører n = ks kt fd (td - 2 et) ϕpl=35 у/у =18/10 kn/m2 Specialister Kvalitetsbevidsthed

Læs mere

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case Min baggrund :o) Hvorfor fik jeg opgaven? Ing, B Ing, B Logistikteknolog.DK Logistikteknolog.DK Byggelogistik Byggelogistik Lean Lean Construction

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. ANNI SCHMIDT

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde Styring af risiko og økonomi ved partnering 10.05.07 Der kan opstå usikkerhed i et partnering samarbejde om, hvorledes økonomien kan styres. Denne

Læs mere

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. Anni Schmidt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere