Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces"

Transkript

1 Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad

2 INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer til temagruppe byggeproces og samarbejde. Temagruppen er en blandt tre, som Byggeriets Evaluerings Center viderefører fra Projekt Hus netværket. Temagruppe byggeproces og samarbejde har foruden arbejdsgruppe Trimmet Udførelse nedsat to arbejdsgrupper. De to arbejdsgrupper arbejder med henholdsvis partnering og værdiledelse. Arbejdspapiret kan læses som en selvstændig introduktion til teorien bag Lean Construction, der på dansk er oversat til Trimmet Byggeri. State-of-the-art rapporten udkommer i sin helhed i forsommeren Foruden en teoretisk redegørelse for lean tænkningen indeholder rapporten tillige en empirisk analyse af udvalgte byggesager, hvor principperne og metoderne kendt fra Lean Construction og Trimmet Byggeri afprøves. Denne analyse foretages af konsulent Mogens Høgsted, Vive Consult. Arbejdspapiret er udarbejdet af konsulent Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning for Byggeriets Evaluerings Center. Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Kristensen 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Byggeri som en produktion Den japanske arv Tranformation-Flow-Value modellen Tre dimensioner yderligere Skabelse af værdi Hvornår skabes værdien? Beauty is in the eye of the beholder Bygherrens rolle I værdiskabelsen Drilagtige problemer værdistyring Projektledelse Teorien bag traditionel projektledelse En anderledes forståelse Projektledelse i Trimmet Byggeri Last Planner Systemet Teorien bag Last Planner Sunde aktiviteter Last Planner og teorien bag projektledelse Afslutning Litteratur Referencer Yderligere læsning

4 1. INDLEDNING Som baggrund for etablering af en best practice for dansk byggeri, skal den bedste og eneste? teori for forståelse af byggeprocessen som en produktion og for dens ledelse og styring project management formentlig søges i resultaterne fra arbejdet med Lean Construction. Det drejer sig især om Lauri Koskela s forståelse af byggeprocessen som en produktion, om Lauri Koskela s og Gregory Howell s analyser af project management, samt om Glenn Ballard s Last Planner system til styring af byggeprocessen. Til dette skal lægges den yderligere forståelse og de erfaringer, der er udsprunget af den danske implementering af Lean Construction under betegnelsen: Trimmet Byggeri blandt andet om byggeri som et komplekst, dynamisk system, om samarbejde, samt om proces- og værdiledelse. I dette notat trækkes hovedlinierne i disse teorier og erfaringer op. 2. BYGGERI SOM EN PRODUKTION 2.1 Den japanske arv Uanset at det er bogen Lean Production af Womack, Jonès og Roos, der har lagt navn til Lean Construction, 1 er det den japanske produktionsingeniør dr. Shigeo Shingo, der må opfattes som guruen. Derfor introduceres lidt af hans tænkning her som en indledning. 2 I de efterfølgende afsnit introduceres Shingo s principper som elementer i en bedre byggeproces Processer og Operationer Op til 2. verdenskrig havde man set på produktion som en kæde af processer, der kunne nedbrydes i delprocesser, der igen kunne opdeles i arbejdsoperationer, der hver for sig skulle udføres så effektivt som muligt for at få den optimale produktion. Men, påpegede Shingo, denne opfattelse er forkert. Man er nødt til at sondre mellem processer og operationer de befinder sig på hver sin akse i et koordinatsystem. Operationer er de bearbejdninger af produktet, der udføres af mennesker og maskiner, processer er det, som produktet oplever på sin vej gennem produktionen. 1 2 Womack et al (1990) Det meste i dette afsnit kan findes i Shingo (1988) 4

5 Dermed er det processerne, der skaber værdien, der jo ligger i produktet og i det throughput og dermed indtjening, produktionen skaber, mens det er operationerne, der trækker på ressourcerne og dermed udløser omkostningerne ved produktionen. 3 Naturligvis er der tale om det samme fysiske fænomen, og Shingo s sondren mellem operationer og processer kan dermed synes akademisk, men den har stor betydning i praksis. Det er nødvendigt at anskue produktionssystemet fra de to forskellige synsvinkler, for at forstå det til bunds. For det første, siger Shingo, må en effektivisering ske ved at effektivisere processen før man prøver at gøre noget ved operationerne. Måske kan en nytænkning af processen lede til, at der er operationer, der helt kan elimineres f.eks. transport eller kontrol og så er der jo ingen grund til at anskaffe nyt transport- eller kontroludstyr. Dernæst siger han, at en optimering af en operation uafhængigt af den samlede proces kan lede til suboptimering, som skader den samlede værdiskabelse, og dermed produktionens effektivitet, der jo måles som værditilvæksten det vil sige produktets værdi i forhold til ressourceforbruget. Da der er tale om en kæde, bestemmes styrken af et svageste led. Medfører en optimering en mindre kapacitet eller en ujævn produktion, kan der skabes en flaskehals, der reducerer det samlede throughput. 3 Forskellen forklares måske bedst ved anekdoten om den fremmede, der besøgte byggepladsen mens Skt Peterskirken i Rom var under opførelse og mødte to stenhuggere. Han sagde til den første: God morgen, min gode mand, hvad laver du? Og fik svaret: Jeg hugger sten. Den anden derimod svarede på den samme hilsen: Jeg er med til at bygge en katedral til Guds ære, som vil stå i tusinder af år! 5

6 Dette fænomen er velkendt i byggeriet. Operationerne er det, vi køber af fagentreprenørerne, og hos dem er der en tilbøjelighed til at suboptimere for at holde deres egne omkostninger i ave Undgå fejl Shingo påpegede yderligere, at kontrol i sig selv ikke skaber værdi. Laver man ikke fejlen, skal den heller ikke findes og rettes, var hans enkle bud. Dette ledte japanerne til at eliminere årsagerne til fejlene. Løsningen var dels en omhyggelig procesplanlægning, med inddragelse af de arbejdere, der udførte operationerne og lavede fejlene, dels til en tilrettelæggelse af arbejdsflowet, således at fejl blev opdaget og rettet med det samme. Det sidste kaldtes poka yoke. Hvis udfaldskravet til en operation er tydeligt for den, der udfører den, kan man selv tjekke, at det er i orden, og hvis man ikke selv kan gøre det, er der stor sandsynlighed for, at fejlen kan konstateres ved den næste operation. Er dette tilfældet, gælder det om, at fejlen ikke er gentaget for mange gange, hvilket ledte Shingo til princippet om single piece flow. Så snart et stykke arbejde er færdigt, skal det sendes videre til den næste i kæden Pull logistik I industrien arbejder man principielt med 2 slags logistik: Push og Pull. Push logistik betyder, at tingene sendes videre, når de er færdige, eller hvis der er tale om lagervarer når planen siger, de skal bruges. Pull logistik betyder derimod, at tingene først sendes videre, når der er brug for dem. Mens pushlogistik således styres oppefra, styres en pull-logistik nedefra det er det aktuelle behov, der udløser leverancen. Da der uundgåeligt vil være forskellig kapacitet ved de forskellige arbejdsstationer, der udfører operationerne, risikerer man ved en push-logistik, at emner hober sig op foran den arbejdsstation, som har den mindste kapacitet flaskehalsen. Derved skabes der ikke et single piece flow, og der opstår uønskede lagre af halvfabrikata på dette sted. Svaret på dette er en pull logistik, hvor det er aftrækket af færdigvarer, der successivt udløser fremstillingen bagud i kæden. Aftrækket af færdigvarer kan ikke overstige flaskehalsens kapacitet, det er den, der styrer den samlede produktion. Naturligvis skal man søge at udjævne kapaciteten ved at øge flaskehalsens kapacitet, men derved opstår der næsten sikkert en anden flaskehals. Derfor skal man samtidig hele tiden sikre, at flaskehalsen ikke sulter. Der skal hele tiden være tilstrækkeligt arbejde til, at den kan producere altså en mindre buffer foran den men kun så meget, at det dækker svingningerne up stream. Og disse svingninger skal reduceres mest muligt ved omhyggelig forberedelse, forebyggende vedligeholdelse og fleksibel arbejdskraft. 4 4 Hele denne problemstilling og dens styring er malende beskrevet i Goldratt (1984) 6

7 Pull-logistikken indebærer i sin natur, at ting ikke laves, før der er brug for dem. I bilindustrien, at jernmalmen ikke graves op af jorden, før bilen er solgt. I praksis kan dette sjældent lade sig gøre, og derfor arbejder man som regel med et lager et sted i materialestrømmen, hvor pull-systemet afkobles. Dette lager kan imidlertid i sig selv udgøre starten på et nyt pull-system, hvor lageret fyldes op, når der trækkes på det. 2.2 Transformation-Flow-Value modellen Lean Construction Det er først og fremmest den finske forsker dr. Lauri Koskela, der har skabt det teoretiske grundlag for forståelsen af byggeri som en produktion. Hans afhandling fra 2000 står som det centrale arbejde i denne forståelse, og det er her, han præsenterer den såkaldte Transformation-Flow-Value model i daglig tale benævnt T-F-V-modellen. Med modellen påviser han, at al produktion og hermed også byggeriets må forstås ud fra tre forskellige synsvinkler Transformation Den første synsvinkel er som en bearbejdning af materialer, hvor de skifter form og øges i værdi. Dette kalder han Transformation. Det er den klassiske forståelse, som var herskende op til 2. verdenskrig, og det er den, der stadig præger byggeriets tænkning. Vi ser byggeprocessen som en kæde af bearbejdninger af materialer, der øger deres værdi, indtil vi står med det færdige byggeri Flow Den anden synsvinkel kalder Koskela for Flow. Her ser man på sammenhængen i produktionsprocessen svarende til Shingo s forståelse af begrebet proces og det konstateres, at der mellem bearbejdningerne er en række operationer, der ikke skaber værdi. Han henviser til Frank og Lillian Gilbreth s opdeling af disse operationer i bearbejdning, inspektion og fejlrettelse, transport og venten. 5 Kun bearbejdning tilfører værdi, og de øvrige bør derfor reduceres. Overføres dette til byggeriet, ser vi en masse af disse ikke værdiskabende operationer, og ofte finder vi, at de planlægges og styres yderst mangelfuldt. Det er f.eks. her vi finder nøglen den til effektivisering, der blev skabt i forsøgene med Byggelogistik. 6 Men også fejl og venten er der rigeligt af i byggeprocessen hverdag, fordi flowtænkningen savnes i vores forståelse. 5 6 Gilbreth, F og L (1922) Bertelsen (1993 og 1994), Clausen (1995) 7

8 2.2.4 Skabelse af værdi Den tredje dimension er skabelse af Værdi. Hvis produktet ikke har værdi, giver det ingen mening at fremstille det uanset hvor effektivt det sker. I fremstillingsindustrien bevirkede dette perspektiv, at man fik øjnene op for marketing, og kunderne blev spillere i produktets udformning. Dette ligger delvist uden for byggeprocesgruppens arbejdsområde, men kun delvist. Arkitektonisk værdi behandles i en anden arbejdsgruppe 7, men den proces, der skaber værdien, må siges at være en væsentlig del af selve byggeprocessen. Der er her især tale om designprocessen, der fastlægger byggeriets værdiparametre. Men ligesom den proces, der fører industriproduktet frem til kunden, rummer værdier, så gør selve byggeprocessen det også. Sikkerhed og arbejdsmiljø, rettidighed og fleksibilitet, for blot at nævne nogle enkelte Koskela versus Shingo Det kan virke som om Koskela s transformation og flow svarer til Shingo s operationer og processer. Det gør de også næsten, men kun næsten. Koskela taler om bearbejdning og kun det, mens Shingo har transport, inspektion og venten med i sin definition af såvel operationer som processer. I byggeriet er det derfor nærmere operationer, vi kontraherer med håndværkerne, idet de jo også leverer materialer og transport, ligesom de venter og de udfører en vis inspektion. Derfor er det meningsfyldt at tale om operationer, når vi ser på projektledelsen, mens begreberne flow og processer begge kan benyttes, når der ses på arbejdsplanlægning og logistik. 7 Arbejdsgruppe Værdiledelse, Byggeriets Evaluerings Center. 8

9 2.3 Tre dimensioner yderligere Ser vi på byggeriet, må vi erkende, at der er yderligere tre dimensioner, vi må have med i forståelsen. For det første er byggeri en produktion af unikke produkter, de er one-of-akind. Den slags produktion finder man også andre steder, men sjældent i samme grad som i byggeriet. Film og IT systemer kan hævdes at være lige så unikke, men de adskiller sig fra byggeri ved ikke at være underlagt en rigid samlingsproces, der spænder over en stor del af fremstillingsprocessen. Operationerne i byggeri kan kun i begrænset omfang byttes om, og man kan kun vanskeligt lave det udførte om senere. 8 Dernæst må det konstateres, at byggeprocessen er et yderst komplekst og dynamisk system, med en ikke ringe risiko for at bevæge sig over kanten til kaos. 9 Mange andre systemer og produktioner har formentlig en tilsvarende kompleksitet og dynamik, men for forståelsen af byggeprocessen er kompleksiteten vigtig at holde sig for øje. Traditionel projektledelse overser dette fænomen og opfatter processen som stort set ordnet og forudsigelig. Endelig skal byggeprocessen ses som et samarbejde mellem mennesker og virksomheder i et temporært og meget dynamisk system. Dette er overset i de fleste teorier om ledelsen af byggeprocessen, hvor arbejdskraften opfattes som værende fagentreprenørernes fulde ansvar. Problemet forstærkes af, at vi traditionelt vælger deltagerne i byggeprocessen efter laveste pris, hvilket ikke stimulerer til samarbejde og hensyntagen SKABELSE AF VÆRDI Lean Construction har som målsætning for projektet, at man skal maksimere værdien og minimere spildet. Men forbløffende få papers inden for Lean Construction har gennem årene behandlet værdibegrebet. Og de fleste af de, der har gjort det, har enten gjort det på en meget ingeniørmæssig måde ved metoder som Quality Function Deployment, 11 eller de har handlet om specielle værdi-aspekter som miljøhensyn Koskela (2000) havde denne observation med i sin afhandling, men opfattede den som en særhed ved byggeriets produkt og proces. I Bertelsen (2002) er de tre yderligere dimensioner forsøgt lagt til teorien for at skabe et sammenhængende grundlag for de metoder, Lean Construction arbejder med. Her og i det følgende benyttes ordet kaos som uforudsigelig i kaosteoriens betydning, jf. f.eks. Waldrop (1992). Thomassen (1999) Quality Function Deployment eller QFD er en metode, der krydstabulerer kravene med produktets egenskaber. Metoden er nærmere beskrevet i rapporten fra Temagruppe 4 under Projekt Hus. QFD viser, hvilke produktegenskaber, der indfrier hvilke krav. Men hvordan gøres det med bløde værdier som skønhed? En søgning på ordet value i paperne fra IGLC-10 synes kun at finde ordet én gang, og da i sammenhængen non-value 9

10 3.1 Hvornår skabes værdien? Den naturlige reaktion vil formentlig være, at værdien opstår under byggeriets udførelse, hvor huset skabes. Dette er for så vidt rigtigt, men det centrale er, at den er fastlagt langt tidligere, nemlig i de indledende faser af projekteringen. Man kan med biologiens termer sige, at designet fastlægger byggeriets genotype, mens udførelsen realiserer dets phenotype. Derfor er det vigtigt, at de indledende faser i projekteringen vises stor opmærksomhed ikke mindst under hensyn til værdiens natur, som behandles senere. Samt at værdien fastholdes under hele den følgende skabelsesproces. 3.2 Beauty is in the eye of the beholder Sådan udtrykker William Shakespeare det. Værdi er noget personligt, noget vi selv tillægger produktet eller servicen. Ofte forveksler vi værdi med pris, men det er helt forkert. Prisen er det, udbyder og efterspørger enes om altså noget markedet bestemmer. For nogle købere kan værdien være større end prisen, men den er aldrig lavere, for så ville de ikke købe. Værdi er heller ikke noget fast. Værdien af noget forandrer sig med tiden. Der er noget, der mister værdi, mens andet har en stadigt voksende værdi. I nogle tilfælde kan værdiudviklingen forudses, i andre kommer den som en komplet overraskelse. At skabe værdi er derfor et typisk drilagtigt problem a wicked problem. 3.3 Bygherrens rolle i værdiskabelsen Et byggeri har mange interessenter. I modsætning til mange andre produkter, er byggeriet fælleseje vi skal alle sammen se på det, når det en gang står der. Men også ejeren og brugerne er ofte forskellige, og som nævnt skifter værdien over byggeriets levetid. I byggeprocessen samles alle værdiformuleringerne sig i bygherrens krav til byggeriet. Her må han tage hensyn til de tre slags interessenter: Ejeren, brugerne og omverdenen, og han må gøre det i tre tidsperspektiver: Mens vi bygger, når byggeriet er færdigt og for eftertiden. Altså i alt ni værdidimensioner. Når værdi tilmed er noget subjektivt, er det vigtigt, at bygherren i sin værdiformulering inddrager flest muligt interessenter, og at han blandt dem skaber et ejerskab til de valgte løsninger, for der er tale om valg, når man arbejder med drilagtige problemer. 10

11 3.4 Drilagtige problemer Drilagtige problemer. er problemer uden en optimal løsning. Det er problemer, hvor forudsætningerne ændrer sig. men man arbejder med løsningen, og der er problemer, man først er færdige med, når tiden eller pengene er brugt eller når interessen for problemet er forsvundet. 13 Projekteringsprocessen er rig på sådanne problemer. Formentlig har den langt flere end tamme problemer der er modstykket til de drilagtige. Det er blandt andet også derfor, at huse ser forskellige ud var der kun én rigtig udformning, ville vi se en monotoni i vore byer. Med drilagtige problemer og mange interessenter, der tænker i vidt forskellige perspektiver og tidsrammer, er der kun én fornuftig fremgangsmåde: Man skal samle dem alle, og skabe en konsensus. Naturligvis kan ikke alle interessenterne fysisk deltage i udformningen af givet byggeri vi er jo alle interessenter i dets udseende, og hvad med de kommende generationer? Men gennem workshops med en relativt bredt sammensat kreds af repræsentanter for interessenterne, er det muligt at komme tæt på en inddragelse af alle synspunkter. 3.5 Værdistyring Når værdikriterierne er fastlagt og omsat til byggeriets koncept, skulle man mene, at man var færdig. Nu skal det blot fremstilles. Men igen dukker de drilagtige problemer op. Når de valgte løsninger ikke objektivt er rigtige, kan enhver ny deltager i projektets realisering have sin mening, hvilket dels kan lede til en fejlagtig realisering, dels kan lede til en bessermachen, hvor der træffes helt andre valg, end bygherren har ønsket. Derfor er en systematisk værdistyring, hvor værdiparametrene holdes op mod projektet valg og løsninger, nødvendig. 4. PROJEKTLEDELSE 4.1 Teorien bag traditionel projektledelse I de seneste 3-4 år har Greg Howell og Lauri Koskela med stigende intensitet udfordret den traditionelle forståelse af project management. Teorien er forældet, hævder de, den er utilstrækkelig og den respekterer ikke byggeprocessens egentlige natur. 14 Deres analyse af de underliggende teorier fremgår af Tabel Wicked problems dukker op flere steder i managementlitteraturen. Mary Poppendieck s hjemmeside: kan være et godt sted at starte. Koskela og Howell (2002a og 2002b). Det er argumenteret fra andre, at dette er en forenklet fremstilling for projektledelse i almindelighed, men langt hen ad vejen holder påstanden for ledelse af byggeprocessen i praksis. 11

12 Tabel 1: Teorierne bag den traditionelle projektledelse Emne Teori Projekt Ledelse Forberedelse Udførelse Regulering 15 Bearbejdning (Operationer) Planlægning Dispatch Termostat Projektet opfattes alene ud fra transformationstænkningen, det vil sige som bearbejdninger. 16 Ved udførelsen ses ledelse som et spørgsmål om, at planlægge projektets gennemførelse og derefter styre efter planen. Opgaver iværksættes som en push logistik, hvor aktiviteter startes når planen siger, de skal dispatch modellen. Følges planen ikke, konstateres det ved at se på fremdriften og derefter regulere på ressourcerne termostatmodellen. Hele systemet reflekterer den ordnede, newtonske opfattelse af projektet, som et forudsigeligt fænomen. 4.2 En anderledes forståelse Koskela og Howell påviser den traditionelle projektledelses svagheder i praksis. Derefter foreslår de en udvidet forståelse af såvel begrebet projekt som af fænomenet management. Elementerne fremgår af tabellen, og de er kort forklaret og kommenteret i det følgende. 17 Projektforståelsen er blevet udvidet med forståelsen af projektet ud fra et flow-synspunkt og som skabelse af værdi. Koskela s tre synsvinkler er kommet med. Ud fra erkendelserne i Trimmet Byggeri kunne man ønske sig, at det kaotiske system også var introduceret på dette sted, ihvorvel det kan argumenteres, at det er reflekteret i teorierne bag management. Tilsvarende kan man overveje, om projektets one-of-a-kind natur bliver reflekteret. Projektet kræver jo ikke blot design af produktet, en også af produktionssystemet, hvilket alene er reflekteret i ordet organisering Betegnelsen regulering er her benyttet som oversættelse af ordet: control. Dette stemmer med terminologien ved blandt andet VVS-installationer. Her er der tilføjet operationer, som nok er en rigtigere betegnelse. De lidt kritiske kommentarer kan henføres til, at der næppe er tale om en fuld færdig teoretisk erkendelse hos de to forfattere, og at ikke mindst forståelsen af komplekse, dynamiske systemer er relativ ny i lean tænkningen. 12

13 Tabel 2: Koskela og Howell's forslag til teorigrundlag Emne Teori Projekt Bearbejdning (Operationer) Management Forberedelse Udførelse Regulering Flow Værdiskabelse Planlægning Organisering Dispatch Samarbejde Termostat Scientific experimentation model Projekt management er udbygget. Projektet forberedes ikke blot ved planlægning, men også gennem organisering. Her kommer samarbejdet ind i billedet, og organiseringen afspejler ligeledes, at der er tale om en unik produktion, der altså kræver organisering som en selvstændig aktivitet. Udførelsen indeholder nu også samarbejde, men her kunne man yderligere ønske sig, at den klassiske models push logistik var suppleret med en pull logistik, der introducerer tænkningen bag den anderledes styring, der i praksis introduceres med Last Planner. Endelig er styringen ikke kun baseret på termostatmodellen, men er suppleret med organisationens mulighed for at lære af erfaringerne undervejs. Aktiviteterne opfattes ikke blot som opgaver, men også som forsøg. Igen kunne man ønske sig, at termostaters indbyggede risiko for at komme i en kaotisk svingning var reflekteret her. Men hertil kommer, at byggeri må forstås som et komplekst, dynamisk system. Sådanne systemer udviser en adfærd, vi fra en ordnet synsvinkel er tilbøjelige til at opfatte som støj eller som undtagelser. Men set fra et kompleksitetssynpunkt er de indbyggede egenskaber helt naturlige for systemet. Vi finder her fænomener som spontan orden og selvorganisering, stabilitet og udvikling. Men vi finder også pludselige faseskift og risiko for kaos. 18 Et fænomen, som Howell har refereret til i flere sammenhænge er, at med en øget kompleksitet er svaret i projektledelse, at øge pålideligheden i de operative led og delegere beslutningerne! 19 Komplekse og dynamiske Byggeprojekters komplekse natur er behandlet i Bertelsen (2003) og risikoen for kaos i Bertelsen og Koskela (2003) Howell og Koskela (2000) 13

14 systemer kræver med andre ord en hel anden projektledelse end ordnede og forudsigelige systemer, der kan ledes top-down. Og da alle levende systemer er komplekse, kan man hævde, at der ikke er nogen anden vej at gå. Konsekvensen er, at projektstyringen i hverdagen skal ske nedefra, men med en grundig planlægning, der øger pålideligheden. 4.3 Projektledelse i Trimmet Byggeri Siden Projekt Hus er der i Danmark gennemført en række afprøvninger af projektledelse og styring, baseret på principperne i Lean Construction. Inspireret dels af erfaringerne fra Byggelogistik, dels af T-F-V modellen er der arbejdet med et to-delt management i udførelsen ud fra en forståelsesmodel, der fremgår af Figur Figuren siger, at projektets værdiskabelse styres af en projektleder, der gennem projektets værdispecifikation der udtrykkes i tegninger og beskrivelser organiserer projektets operationer, der leveres af håndværkere. Dette udløser omkostninger, der kræver en kontraktadministration, som normalt sker fra oven og ned der er én, der sidder for bordenden. Modsat sendes der kvalitetssikringsdokumenter mv., der kvitterer ved at sige, at operationerne er udført som aftalt. Dette er den traditionelle forståelse af projektledelse. Tænkningen bag Lean Construction siger, at operationerne udgør elementerne i det workflow, der skaber den samlede byggeproces. Dette sker under ledelse af en procesleder. Der er tale om en teambuilding om samarbejde og om læring og det sker i hverdagen altså fra neden. Operationerne sørger for materialer og udførelse af arbejdet, procesledelsen sikrer en samlet logistik for såvel arbejdsopgaver (workflow) som for materialer og information. Endelig leverer processerne værdien til bygherren. 21 Det er interessant at bemærke, at denne model også kan benyttes for projekteringen: Bygherrens projektleder entrerer med rådgivere, der leverer operationer til en projekteringsproces, der koordineres af en procesleder (projekteringsleder) der sikrer, at projektets værdi skabes i dets tegninger og specifikationer genotypen. En vigtig facet er det samarbejde, der lægges op til gennem procesledelsens teambuilding. Her kommer moderne managementteorier om ledelse af mennesker ind i billedet som en naturlig facet i det Trimmede Byggeri Denne model er nærmere argumenteret i Bertelsen og Koskela (2002) Værdiledelsen er den del af den tre-delte ledelse, der er mindst dyrket, og derfor er angivelserne i figuren kun skitsemæssige. 14

15 Figur 1: Ny forståelsesmodel for ledelse af byggeprojekter. 5. LAST PLANNER 5.1 Systemet The Last Planner System of Production Control er Glenn Ballard s betegnelse for hans pull-system til styring af byggepladsens produktion. 22 Systemet tilrettelægges top down, men adskiller sig fra den traditionelle dispatch model ved, at der er tale om en ren pull-logistik. Derfor forstås det bedre nedefra. Det drejer sig om at skabe den bedst mulige situation for en effektiv udførelse af selve byggeprocessens operationer Udførelsen Sigtet er at sikre pålidelige planer for den faktiske udførelse af arbejdet. Det sker ved at arbejdede med rullende ugeplaner, der laves så sent som muligt, og hvor det sikres, at alle forudsætninger for aktiviteten er til stede. Sådanne aktiviteter kaldes sunde, og kun sunde aktiviteter tillades i ugeplanen. Ugeplanen styrer dermed workflowet, og fastlægger, hvad der vil ske Forberedelse For at sikre, at alle forudsætningerne er til stede, arbejdes der med yderligere en rullende Look Ahead Plan på dansk periodeplan der ser 5-8 uger frem afhængig af projektets karakter. Periodeplanen sikrer sunde aktiviteter, og er dermed styrende for logistikken. Den fastlægger, hvad der kan ske. 22 Ballard (2000) 15

16 5.1.3 Planlægning Over det hele findes en procesplan, der beskriver hele byggeprocessen inden for rammerne af den hovedtidsplan, der er fastlagt i kontrakten. Procesplanen bruges til at bestille materialer og materiel, og den fastlægger samtidig den rigtige byggeproces, eller hvad der bør ske Løbende læring En væsentlig facet i dette planlægningssystem er den løbende opfølgning på, hvad der rent faktisk skete, og den omgående læring! Hver uge måles PPC Percent Planned Completed, på dansk procent af de planlagte aktiviteter, der blev afsluttet til den planlagte tid PPU. Der følges omgående op på årsagerne til svigt, og disse rettes så vidt muligt. Her har vi den japanske stræben efter pålidelighed i produktionssystemet. 5.2 Teorien bag Last Planner Last Planner er opstået intuitivt ud fra erfaring med praksis hos Glenn Ballard. Ønsket var at skabe et jævnt og forudsigeligt workflow, men efterfølgende har han vist, at tankerne bag systemet kan føres tilbage til kendte teorier om flow. Ses der på implementeringen af systemet i Trimmet Byggeri, kan der desuden drages en række linier tilbage til projektledelsesteorierne beskrevet i afsnit Jævnt workflow En væsentlig registrering i alle implementeringer af Last Planner er PPU. PPU udtrykker nemlig pålideligheden i workflowet, hvilket er afgørende for kapacitetsudnyttelsen, som det ses af figuren, der repræsenterer et fænomen, kendt i mange år fra køteorien. Jo mere pålidelighed i systemet, desto kortere ventetid ved en given udnyttelse af systemets teoretiske kapacitet. 23 Med en given ventetid, kan vi kun udnytte kapaciteten 40% ved en PPU på 50% mens vi kan udnytte den 85% ved en PPU på 90%. Og ønsker vi en kapacitetsudnyttelse på 70%, må vi acceptere en relativ høj ventetid, der kan mere end halveres ved at øge PPU til 70% og yderligere halveres ved at bringe PPU op på 90%. Ofte er ventetiden ikke acceptabel i byggeprocessens hverdag, og i så fald indlægger vi i stedet en tidsbuffer imellem aktiviteterne, for at tage højde for variationerne i deres varighed. Men herved forlænger vi byggetiden, der mere og mere bliver en kritisk faktor i mange projekter Figuren viser ikke observerede PPU kurver, men er alene lavet for at illustrere princippet. Relationerne er imidlertid ganske sandsynlige. Hele denne problemstilling herunder de underliggende funktioner og den nødvendige trade off mellem spildtid og buffer er behandlet i detaljer i Hopp and Spearman (2000) 16

17 5.2.2 Projektledelse Sammenholdes Last Planner med den nye forståelse af projektledelse, jf. afsnit 4.2, ses det, at flow-aspektet nu bliver reflekteret i byggeprocessen. Desuden at forberedelsen omfatter en organisering, hvor der etableres en pull-logistik og en medvirken af arbejdstagerne. Udførelsen omfatter samarbejde gennem den fælles udarbejdelse af ugeplanen og af periodeplanen, samt at reguleringen gennem PPU og opfølgningen på svigt giver en stadig læring. Last Planner i den implementering, den har fået i Trimmet Byggeri, reflekterer altså den udvidelse af begrebet projektledelse, som Koskela og Howell har introduceret. 5.3 Sunde aktiviteter Et væsentligt element i Last Planner er, at aktiviteter kun må medtages i ugeplanen, hvis de er sunde. Dette kræver, at 7 forudsætninger er opfyldt. 25 De syv forudsætninger er: Foregående arbejder skal være afsluttede. Der skal være plads. Mandskabet skal være til stede. Materiellet skal være til stede. Materialerne skal være til stede. Tegninger og information skal være til stede. De ydre forhold vejret, godkendelser mv. skal være i orden. 25 I den danske implementering er disse 7 forudsætninger næsten blevet et symbol for Trimmet Byggeri. Så vidt vides, blev de første gang introduceret af Lauri Koskela på IGLC-7 i De er senere også omtalt i Koskela (2000) 17

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum Det føles trygt, at jeg kender dem, der kommer og hjælper mig, og at de ved, hvordan jeg vil have det RAPPORT 5 2013 Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum En arbejdsmetode

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere