Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J"

Transkript

1 SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning

2 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2013 AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 10. juni 2012 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for Hovedpunkter Udgangspunktet for aftalen var et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for Kommunerne har i 2013 modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet i 2013, blandt andet for at imødegå likviditetstab ved overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Af aftalen fremgik, at kommunernes serviceudgifter i 2013 i alt måtte udgøre 231,6 mia. kr. Til servicerammen var der i 2013 et særligt løft til dagtilbudsområdet på 500 mio. kr. og til sundhedsområdet på 300 mio. kr. Endvidere fik kommunerne med Økonomiaftalen for 2013 bedre mulighed for takstfinansiering af klimainveste ringer. I forhold til 2012, er medfinansieringen på sundhedsområdet og ældreboliger ikke længere en del af servicerammen. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). På overførselsområdet blev det aftalt, at kommunernes overførselsudgifter måtte udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. måtte udgøre 14,6 mia. kr. i Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013, blev der sikret fuld finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusiv ældreboliger. Pris- og lønfremskrivning Der er anvendt et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra PL-skøn: De samlede udgifter inkl. overførsler = 1,5 pct. Serviceudgifter (ekskl. overførsler) = 1,5 pct. Anlægsudgifter = 1,6 pct. For 2013 blev der, udover lånepuljen på kvalitetsfondsområderne, afsat følgende lånepuljer i henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2013: 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. For serviceudgifterne blev pris- og lønfremskrivningsskønnet opgjort til 1,5 pct., og for anlægsudgifterne til 1,6 pct. Den realiserede pris- og lønfremskrivning fra 2012 til 2013 er pr. februar 2014 opgjort til 0,6 pct. for både service- og anlægsudgifter. Der er ingen ændringer i satsreguleringsprocenten i forhold til den skønnede sats. BEFOLKNINGSPROGNOSE Samlet set blev der i Silkeborg Kommune skønnet en befolkningsvækst på 0,5 pct. fra Den realiserede vækst blev på 0,32 pct. BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Byrådets overordnede politiske mål gældende for budgetåret 2013 var: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. 2. Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, der ikke kan mestre eget liv. 3. Sundhedsfremme og forebyggelse, da borgerne skal have mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet 4. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber grundlag for vækst, dynamik og innovation. 5. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 6. Faglige bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 2

3 Økonomisk beretning FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER Silkeborg Byråd har i 2012 vedtaget en økonomisk politik, der har til formål at fastlægge de overordnede sigtelinjer for arbejdet med at sikre en økonomisk robust Silkeborg Kommune. Gennem den økonomiske politik formuleres en række principper, der sikrer fælles ejerskab til budgetterne og til det grundlag, hvorpå økonomistyringen tilrettelægges. Den økonomiske politik, vedtaget 2012, er gældende for perioden 1. juli 2012 til 31. december Byrådets økonomiske mål Silkeborg Byråd ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter (driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag på kommunens gæld). I de kommende år vil byrådet arbejde på at konsolidere kassen for at sikre at kommunen har en økonomi, der er så robust at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktur situa tionen samt eventuelle statslige indgreb kan håndteres. Den robuste økonomi skal desuden sikre, at de økonomiske mål realiseres samt at der er finansiering til den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Byrådet har følgende finansielle mål: Der nettoafdrages 50 mio. kr. årligt på kommunens gæld (ekskl. ældreboliger) Kassen konsolideres årligt med 50 mio.kr. til et niveau på 250 mio. kr. Der sigtes med et anlægsniveau på 250 mio. kr. (ekskl. ældreboliger) Som et af midlerne hertil, arbejdes med en årlig effektivisering inden for serviceudgifterne på 1 3 %. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabspraksissen for fysiske aktiver er fastsat i bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper. Takstfinansieret område (affaldshåndtering): Silkeborg Kommune har selskabsgjort hele forsyningsområdet fra 1. december Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 præciseret, at kommunerne - uanset selskabsgørelse - i det kommunale regnskab, skal medtage økonomien omkring affaldsområdet. I Silkeborg Kommunes regnskab, er affaldshåndtering registreret på en særskilt bevilling under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fremgår som takstfinansieret område i regnskabsopgørelsen. Det økonomiske resultat vedrørende affaldshåndtering er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens balance. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS I FORHOLD TIL FOREGÅENDE ÅR Kontering i supplementsperioden: Økonomi-og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013, ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler, klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. 3

4 Økonomisk beretning Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Det er ikke muligt at opgøre de historiske oplysninger for tidligere regnskabsår. Takstfinansieret område (affaldshåndtering): I regnskab 2012 har Silkeborg Kommune medtaget de seneste regnskabstal vedrørende affaldsområdet hos Silkeborg Forsyning A/S, hvilket er regnskabsoplysningerne for Silkeborg Forsyning A/S aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, og regnskab for 2012 forelå derfor først efter Silkeborg Kommunes regnskabsafslutning, hvorfor det ikke var muligt at indregne oplysninger for regnskabsåret Regnskabstal fra tidspunktet for selskabsgørelsen (1. december 2008) til og med regnskab 2010 samt regulering vedrørende regnskab 2012, er opført som en primosaldokorrektion i regnskab Fra og med regnskabsår 2013, medregnes et estimeret resultat for affaldsområdet for indeværende regnskabsår. Den endelige regulering for regnskabsåret opføres som en primosaldokorrektion i efterfølgende regnskabsår. Regulering af feriepengeforpligtelse: Silkeborg Kommune er med udgangen af 2012 ophørt med at opgøre og registrere feriepengeforpligtelserne vedrørende ansat personale. Af regnskabet fremgår nu kun feriepengeforpligtelserne vedrørende fratrådt personale. Ordningen med registrering af feriepengeforpligtelse vedrørende ansat personale er, jf. orienteringsskrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 22. december 2010, gjort frivillig fra regnskab Silkeborg Kommune har valgt at bibeholde registreringen i regnskab 2011 og INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. MOMS Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter/omkostninger eksklusiv moms. Der sondres mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms, der afregnes med SKAT i forbindelse med momsregistreret virksomhed. Købsmoms, dvs. kommunens øvrige momsudgifter, som refunderes via momsrefusionsordningen. MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I balancen er generelt indregnet alle materielle og immaterielle anlægsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger kr. og levetiden er over 1 år. Ikke operative og infrastrukturelle aktiver er ikke indregnet. Leasing af materielle anlægsaktiver, hvor Silkeborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), er optaget i balancen indregnet til kostpris. Beløbet er reguleret som en primosaldokorrektion i regnskab

5 Økonomisk beretning FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER/ GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ud fra et væsentlighedsprincip er tilgodehavenderne nedskrevet til imødegåelse af forventet tab. Langfristet gæld til realkreditinstitutioner m.v. er optaget med restgælden pr. 31. december i regnskabsåret. Gæld i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regnskabsåret. Finansielt leasede anlægsaktiver er indregnet under langfristet gæld med den kapitaliserede værdi af de fremtidige ydelser. Andre gældsforpligtelser er opgjort til nominel værdi. OMSÆTNINGSAKTIVER Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostprisen. Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien overstiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret. For ikke-noterede værdipapirer er indregningen foretaget efter den indre værdis metode. AFSKRIVNINGER - AFSKRIVNINGSPERIODER Aktiver, som forventes anvendt i mere end ét år, og hvor kostprisen er lig med eller større end kr., indregnes generelt i balancen og afskrives lineært over aktivets levetid. Afskrivningerne er baseret på følgende autoriserede levetidsintervaller: Bygninger år. Tekniske anlæg og driftsmateriel år. Inventar, IT-udstyr m.v år. Immaterielle anlægsaktiver...max. 10 år. HENSATTE FORPLIGTELSER I balancen er indregnet hensættelse til forpligtelser, hvor: Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Forpligtelsens beløb kan opgøres pålideligt. Den enkelte forpligtelse overstiger kr. Størstedelen af summen af hensatte forpligtelser vedrører ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner. Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til nominel værdi. 5

6 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab nøgletal i mio. kr Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 1) Omsætningsaktiver i alt 1) + 2) Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser 3) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld 4) Kortfristet formue/gæld 5) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.) 1,6 2,5 4,7 6,8 Langfristet gæld pr. indbygger (1.000 kr.) 9,0 8,9 8,5 8,4 Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundskyldspromille 25,56 28,26 28,26 28,26 Indbyggertal (ultimo) Aktier og andelsbeviser m.v. er fra regnskab 2011 definitorisk flyttet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender), jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. 2. Med virkning fra 2013 er der, jf. anvendt regnskabspraksis, ny konteringspraksis for periodisering. 3. Omfatter primært forpligtelser omkring tjenestemandspensioner og arbejdsskader. 4. Fra 2010 er det gjort frivilligt at medtage feriepengeforpligtelserne. Silkeborg Kommune har bibeholdt registreringen i 2011 og 2012, men er, jf. anvendt regnskabspraksis, ophørt med at opgøre feriepengeforpligtelserne i Tallene er eksklusive feriepengeforpligtelser. Den kortfristede formue/gæld er blevet forbedret i 2013, hvilket fortsat primært skyldes et overskud på det skattefinansierede område på 133,7 mio. kr. og dermed en forøgelse af kassen med 46,9 mio. kr. 6

7 Oversigter Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs resultat sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat. Note Regnskab Regnskab 2012 mio. kr. Budget 2013 mio. kr. Regnskab 2013 mio. kr. A: Det skattefinansierede område Indtægter 1 Skatter 3.607, , ,5 2 Tilskud og udligning 1.368, , ,3 Indtægter i alt 4.976, , ,8 3 Driftsudgifter Økonomiudvalget -516,4-695,7-557,3 Vej- og Trafikudvalget -100,7-115,1-106,9 Kultur- og Fritidsudvalget -134,1-134,9-138,0 Børne- og Ungeudvalget , , ,1 Socialudvalget -387,2-389,1-381,9 Arbejdsmarkedsudvalget , , ,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -960,0-991, ,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -9,9-8,9-10,5 Driftsudgifter , , ,3 4 Renter -12,6-20,5-8,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 431,6 212,9 414,1 5 Anlægsudgifter Økonomiudvalget -38,2-64,2-70,5 Vej- og Trafikudvalget -21,0-54,6-57,1 Kultur- og Fritidsudvalget -26,9-3,8-8,5 Børne- og Ungeudvalget -38,0-45,2-67,1 Socialudvalget -4,0-7,7-32,4 Arbejdsmarkedsudvalget -2,3 0,0 0,0 Ældre- og Sundhedsudvalget -5,9-2,5-8,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -7,2-2,1-13,8 Anlægsudgifter i alt -143,5-179,9-258,2 6 Jordforsyning Salg af jord 26,3 35,0 6,4 Køb af jord -3,4-35,0-19,0 Byggemodning -5,2-19,6-9,6 Jordforsyning i alt 17,7-19,6-22,2 7 Resultat af det skattefinansierede område 305,8 13,4 133,7 B: Det takstfinansierede område (Affaldshåndtering) * 0,9 0,0-1,9 C: Resultat i alt (A+B) 306,7 13,4 131,8 * Det bemærkes, at det takstfinansierede område alene vedrører affaldshåndtering, jf. anvendt regnskabspraksis. Forbruget er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens balance. 7

8 Oversigter Finansieringsoversigt Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. låneoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret. Note Regnskab 2012 mio.kr. Budget 2013 mio. kr. Regnskab 2013 mio.kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen 306,7 13,4 131,8 8 Optagne lån (langfristet gæld) 88,0 82,0 82,0 Tilgang af likvide aktiver i alt 394,7 95,4 213,8 Anvendelse af likvide aktiver 8 Afdrag på lån (langfristet gæld) -122,4-84,0-81,7 Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender -14,3-11,3-103,3 Anvendelse af likvide aktiver i alt -136,7-95,3-185,0 Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger -13,2 0,0 18,1 12 Ændring af likvider, jf. balancen 244,8 0,1 46,9 8

9 Oversigter Balance Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. For tidligere regnskabsår, har balancen været opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret. Note Aktiver Anlægsaktiver 2012 mio. kr mio. kr. Materielle anlægsaktiver Grunde 836,0 852,0 Bygninger 2.058,0 2157,2 Tekniske anlæg 58,9 69,1 Inventar 10,8 8,9 Anlæg under udførelse 207,4 151,9 I alt 3.171, ,1 Immaterielle anlægsaktiver 0,4 1,3 Finansielle anlægsaktiver 9 Langfristede tilgodehavender 3.965, ,7 9 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -0,9-42,1 I alt 3.964, ,6 Anlægsaktiver i alt 7.136, ,0 Omsætningsaktiver 6 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 147,3 173,2 10 Kortfristede tilgodehavender -63,1 168,9 11 Værdipapirer 84,4 84,3 12 Likvide beholdninger 338,7 385,6 I alt 507,3 812,0 Aktiver i alt 7.643, ,0 13 Egenkapital Modpost for selvejende institutioners aktiver -16,3-15,6 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,8 14 Modpost for donationer 0,0-43,2 Balancekonto , ,2 I alt , ,8 15 Hensatte forpligtelser , ,4 8 Langfristede gældsforpligtelser -759,3-757,2 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -10,4-11,0 16 Kortfristede gældsforpligtelser -662,2-464,6 Passiver i alt , ,0 9

10 Oversigter Anlægsoversigt Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle aktivers bogførte værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskelle former for anlægsaktiver. Grunde mio. kr. Bygninger mio.kr Tekniske anlæg m.v. mio.kr. Inventar m.v. mio.kr. Aktiver under udførelse mio.kr. Immaterielle aktiver mio.kr. I alt mio.kr. Det skattefinansierede område Kostpris pr , ,1 127,8 47,3 206,5 9, ,3 Årets bevægelser 23,6 216,0 20,9 1,5-54,6 1,6 209,0 Kostpris pr , ,1 148,7 48,8 151,9 10, ,3 Ned- og afskrivninger 1. 0,0-632,5-68,9-35,5 0,0-8,7-745,6 januar 2013 Årets afskrivninger 0,0-95,4-10,7-4,4 0,0-0,8-111,3 Ned- og afskrivninger 0,0-727,9-79,6-39,9 0,0-9,5-856, Regnskabsmæssig værdi , ,2 69,1 8,9 151,9 1, ,4 Afskrives over år 8-30 år 3-10 år max 10 år De selvejende institutioners andel af den samlede regnskabsmæssige værdi på 3.240,3 mio. kr. udgør 15,6 mio. kr. Samlet ejendomsværdi for Silkeborg Kommunes ejendomme pr (mio. kr.) 3.825,0 Ejendomsværdien er udtrukket fra ejendomsstamregistret pr. 7. februar 2014 Ejendomsværdien er lavet på baggrund af vurderingsår Finansielt leasede aktiver udgør (mio. kr.): Kostpris pr. 31. december ,5 Regnskabsmæssig værdi (leasinggæld) pr. 31. december ,7 10

11 Noter 1. Skatter Det er for 2013 valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. En udskrivningsprocent højere end 24,86 og højere end i 2007 har betydet, at kommunen har medfinansieret 8,4 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft. Grundskylden for 2013 er beregnet med en grundskyldspromille på 28,26. Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladte promille på 7,2. Mio.kr Regnskab Budget Regnskab Indkomstskatter 3.207, , ,2 Selskabsskatter 34,7 44,0 44,0 Ejendomsskatter 362,4 371,2 381,4 Andre skatter 3,1 2,0 3,9 I alt 3.607, , ,5 Indkomstskatter Afregningen vedrørende det skrå skatteloft blev 4,2 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Ejendomsskatter Merindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgift som følge af højere afgiftsgrundslag end forudsat samt tilskud fra staten på 4,8 mio. kr. til dækning af indtægtstab i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af nedsættelse af fradrag for forbedringer og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Andre skatter Merindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat efter forskerordningen for

12 Noter 2. Tilskud og udligning Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes serviceniveau. Mio. kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Kommunal udligning 829,8 801,3 801,4 Statstilskud til kommuner 262,8 224,8 224,8 Efterregulering af tidligere tilskudsår -4,1 0,0-7,2 Udligning af selskabsskat 16,1 13,3 13,3 Udligning, udlændinge -26,4-27,5-27,5 Kommunalt udviklingsbidrag til regionen -11,0-11,1-11,1 Tilskud fra kvalitetsfonden 32,0 32,0 32,0 Beskæftigelsestilskud 214,8 231,6 215,7 Beskæftigelsestilskud, efterregulering 29,4-1,5-19,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0,0 8,7 8,7 Tilskud til generelt løft af ældreplejen 0,0 10,0 10,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 0,0 13,4 13,4 Det særlige ældretilskud 23,0 0,0 0,0 Tilbagebetaling af købsmomsrefusion 1,9-2,0-1,3 I alt 1.368, , ,3 Midtvejsreguleringer og lovændringer har samlet set betydet en nettomindreindtægt på 40,7 mio. kr. Der er negative efterreguleringer vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 19,9 mio. kr. vedrørende regnskab 2012 og midtvejsregulering for 2013 på 16 mio. kr. I de generelle tilskud er der foretaget en negativ regulering på 7,2 mio. kr. hvoraf parkeringsindtægter udgør 4,9 mio. kr. Tilbagebetaling og korrektioner af købsmoms har medført en udgift på 1,3 mio. kr. mod budgetteret 2 mio. kr. 12

13 Noter 3. Driftsudgifter incl. overførselsudgifter Driftsudgifterne omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter eksempelvis forældrebetaling på daginstitutionsområdet. Udgiften er anført netto det vil sige efter fradrag af såvel driftsindtægter som refusioner. I forhold til det oprindelige budget på 4,862 mia. kr., udviser regnskabet et netto mindreforbrug på totalt 211,7 mio. kr. (incl. det takstfinansierede område), svarende til 4,35 pct. Specifikation af netto mindreforbrug på udvalg og bevillinger (mio. kr.): Økonomiudvalget, mindreforbrug, -138,4 - Bevilling 11 Ældreboliger,... -3,5 - Bevilling 12 Kommunale ejendomme,... 8,0 - Bevilling 13 Brand og Redning,... 0,3 - Bevilling 14 Centralfunktioner, ,8 - Bevilling 15 Fælles formål,... -8,4 - Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, ,0 Vej- og Trafikudvalget, mindreforbrug, -8,2 - Bevilling 24 Kollektiv trafik,... -5,5 - Bevilling 25 Veje,... 2,1 - Bevilling 28 Entreprenøropgaver,... -4,8 Kultur- og Fritidsudvalget, merforbrug, 3,1 - Bevilling 34 Kultur og Fritid,... 3,1 Børne- og Ungeudvalget, mindreforbrug, -25,1 - Bevilling 41 Skoler,...-17,5 - Bevilling 43 Børn og Familie,... -4,6 - Bevilling 45 Handicap - børn,... -5,0 - Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner,... 0,9 - Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner,... 1,1 Socialudvalget, mindreforbrug, -7,2 - Bevilling 51 Social service,... 1,0 - Bevilling 53 Socialpsykiatri,... -4,5 - Bevilling 55 Handicap,... -2,6 - Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler,... -2,5 - Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner,... 3,0 - Bevilling 59 Social service institutioner,... -1,6 13

14 Noter Arbejdsmarkedsudvalget, mindreforbrug, -49,8 - Bevilling 61 Arbejdsmarked - service,... -2,2 - Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler,... -6,1 - Bevilling 67 Sociale overførsler, ,6 - Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner,... -2,9 Ældre- og Sundhedsudvalget, merforbrug, 10,4 - Bevilling 71 Sundhedsområdet,... -1,5 - Bevilling 73 Ældreområdet,...11,7 - Bevilling 78 Fritvalgsområdet,... 0,2 Plan-, Miljø og Klimaudvalget, merforbrug, 1,6 - Bevilling 81 Natur og Miljø,... 1,6 Takstfinansieret område, merforbrug, 1,9 - Bevilling 89 Affaldshåndtering,... 1,9 Der henvises til bemærkninger i regnskabssagen 2013 for yderligere regnskabsforklaringer til de enkelte bevillingsområder. 4. Renter Kommunen har i 2013 haft en nettorenteudgift på 8,4 mio. kr. Der var budgetteret med en nettorenteudgift på 20,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes merindtægter vedrørende renter af kasse- og obligationsbeholdning, mindreudgifter til renter vedrørende lån samt merudgifter til rentegodtgørelse vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat. 14

15 Noter 5. Anlægsudgifter Anlægsudgifterne omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom investeringer i nye vejanlæg, større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner, opførelse/ombygning af skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, m.m. Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyning) beløber sig i 2013 til 258,2 mio. kr. mod budgetteret 180,1 mio. kr. Specifikation af anlægsudgifterne på hvert enkelt udvalg: (Kategorien Øvrige mindre anlægsarbejder indikerer anlægsarbejder der hver især har en værdi på under 1 mio. kr., opdelt pr. politisk udvalg) Mio. kr. Økonomiudvalget ,5 Ejendomssalg... 6,7 Ejendomskøb... -9,3 Solceller på kommunale ejendomme ,0 Planlagt vedligeholdelse... -8,5 Renoveringer mv... -4,1 Øvrige anlægsprojekter: Sejs Skole, renoveringsarbejder ,3 Ombygning af Østergade 1 til kommunal administration... -5,9 Søvej 3, ombygning af 2. og 3. sal...-7,5 IT-investeringer... -3,8 Digitalisering, selvbetjening og dokumenthåndtering... -4,6 Ny ESDH-løsning... -1,7 Udbygning og tilpasning af kommunens fibernet... -2,8 Lokalt initierede projekter (LAG-projekter mv.)... -1,8 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,9 15

16 Noter Vej- og Trafikudvalget ,1 Rejsekort... -8,4 Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet... -3,1 Øvrige anlægsprojekter: Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej (Nordskovvej)... -1,0 Forlægning af Øster Bordingvej... -1,4 Stitunnel på Viborgvej, Skægkær... -4,6 Cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg... -3,2 Silkeborg som årets trafiksikkerhedsby ,6 Projekter affødt af trafiksikkerhedsplan... -1,1 Kablinger i Them/Lysbro jf. belysningsstrategi... -1,2 Kantbaner Tandskov - Kjellerup... -1,6 Busrelaterede anlægsarbejder på vejområdet... -1,6 Undersøgelser mv. vedrørende veje ,5 LED-vejbelysning ,0 Ny busterminal, Drewsensvej... 2,1 Renovering af Havnen m.v... -3,6 Øvrige mindre anlægsarbejder... -4,3 Kultur og Fritidsudvalget... -8,5 Øvrige anlægsprojekter: Bryrup Søbad, nyt badehus... -1,0 Renovering af bolværk m.m. ved stiftelserne... -1,0 Genetablering af idrætsanlæg på Søholt... -3,0 Projektering, broanlæg og dommertårn til søsport... -1,0 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,5 16

17 Noter Børne- og Ungeudvalget ,1 Mindre anlægsarbejder på skoleområdet ,7 Driftsoptimerende tiltag... -8,0 Mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud ,0 Mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud ,2 IT i forbindelse med prototypeprojekter på 0-6 årsområdet... -1,4 Øvrige anlægsprojekter: Hvinningdalskolen, tilbygning til indskolingen... -4,2 Sorring Skole, om- og tilbygning, 2. etape... -2,4 Sølystskolen, modernisering ,2 Dybkær Specialskole, modernisering... -1,3 Ombygning af Knaps Minde... -6,4 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,3 Socialudvalget ,4 Ombygning af Kejlstruplund... -3,0 Psykiatriens Hus... -1,2 Renovering af Frydenslund...-27,3 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,9 Ældre- og Sundhedsudvalget...-8,8 Ombygning af lokaler til træningsfaciliteter... -1,4 Velfærdsteknologi ,0 Ombygning af Kejlstruplund... -1,6 Om- og tilbygning, Gormsvej, Voel... -1,9 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,9 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget...-13,8 Vejanlæg vedr. udstykningsområder (jordforsyning) ,2 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,6 17

18 Noter 6. Jordforsyning Omfatter blandt andet grunde som kommunen besidder med videresalg for øje. Udgifter (grundkøb og byggemodningsudgifter) og indtægter (salgsindtægter) registreres løbende og påvirker balancens omsætningsaktiver (grunde og bygninger bestemt for videresalg). Indregningen af et aktiv som omsætningsaktiv sker, når Byrådet beslutter at inddrage og forarbejde jord med senere salg for øje. Balancens saldo er således udtryk for kostprisen på beholdningen af grunde og bygninger, kommunen har til salg. Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er bestemt for videresalg er medtaget under almindelige anlægsudgifter (note 5) og er i balancen indregnet under materielle anlægsaktiver. Fra regnskab 2011 er vejanlæg flyttet fra funktion Jordforsyning til funktion Kommunale veje, jf. den autoriserede kontoplan, og indgår således ikke længere i definitionen af jordforsyning. I 2013 er der solgt seks boliggrunde samt tre øvrige ejendomme på adresserne Resdal Bakke 11b-n, Åhavevej 3A-3B samt Kejlstrupvej 90. Der er desuden indgået indtægter for salg af erhvervsområde ved Georg Jensens Vej samt Borgergade 66. En enkelt grund er tilbagekøbt af Silkeborg Kommune med udgangen af regnskabsåret 2013 er der ca. 76 ha erhvervsareal, 93 boliggrunde og 7 storparceller til salg. Desuden er ni øvrige ejendomme til salg. På funktion Jordforsyning, er der i 2013 indgået indtægter vedrørende frikøb af tilbagekøbsdeklarationer: Kornmod Realskole: kr. Silkeborg Teknisk skole: Konvertering af tilbagekøbsdeklaration vedrørende Kejlstrupvej 87 til et nyt lån, i alt kr. 7. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område udviser i regnskab 2013 et overskud på 133,7 mio. kr. mod budgetteret 13,4 mio. kr. De væsentligste grunde hertil er væsentligt lavere driftsudgifter (211,7 mio. kr.), konsolidering, lavere udgifter til renter og byggemodning, lavere udgifter til køb af jord samt lidt højere skatteindtægter end budgetteret. Omvendt har der været afholdt flere udgifter til anlæg end budgetteret, samt indgået færre indtægter vedrørende tilskud og udligning end budgetteret, som følge af midtvejsog efterreguleringer primært af beskæftigelstilskud. 18

19 8. Langfristede gældsforpligtelser Den langfristede gæld har udviklet sig således: Mio. kr. Langfristet gæld primo ,3 Låneoptagelse: - Låneoptag ,0 Afdrag på lån: - Ældreboliglån... 9,1 - Statens andel... 1,9 - Andre lån... 72,6 Leasingforpligtelser: - Tilgang... 0,0 - Afdrag... 1,3 Indeksreguleringer... -0,8 Langfristet gæld ultimo ,2 Kommunens langfristede gæld ultimo 2013 udgør 757,2 mio. kr. SWAP-aftaler Silkeborg Kommune har indgået fire SWAP-aftaler med Kommunekredit. Alle aftaler er fastforrentede og optaget i DKK: Aftale- Oprindelig Nom. restgæld Markedsværdi Udløbsnummer hovedstol tidspunkt S2013Z S2013Z S2012Z S2011Z

20 Noter 9. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Aktier og andelsbeviser mv , ,1-4,8 Tilgodehavender hos grundejere 1,0 1,0 0,0 Udlån til beboerindskud 22,1 21,6-0,5 Indskud i Landsbyggefonden 0,0 0,0 0,0 Andre udlån og tilgodehavender 105,4 155,1 49,7 Deponerede beløb for lån m.v. 29,3 38,9 9,6 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -0,9-42,1-41,2 I alt 3.964, ,6 12,8 Aktier og andelsbeviser mv. Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo regnskabsåret. Silkeborg Kommune har ingen noterede aktier. For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser og lignende) er indregningen foretaget efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab. regnskabsåret er den nominelle værdi 9,7 mio. kr. og den regulerede værdi 3.803,1 mio. kr. Nederst i denne note forefindes en opgørelse over ejerandele i de enkelte selskaber. Nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender Der er i regnskabsåret 2013 hensat følgende beløb vedrørende nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender: Udlån til beboerindskud: 3,5 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 2,4 mio. kr. Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp: 7,1 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 3,0 mio. kr. Billån: 0,2 mio. kr. Nedskrivningerne er baseret på gennemsnittet af de reelle afskrivninger for årene Opgørelse af nominel værdi af tilgodehavender ultimo 2013: Udlån til beboerindskud: 25,1 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 17,1 mio. kr. Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp: 14,0 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 4,6 mio. kr. Billån: 4,6 mio. kr. Indskud i landsbyggefonden Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi ultimo regnskabsåret. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo regnskabsår 2013/ primo regnskabsår 2014 er 233,3 mio. kr. 20

21 Deponerede beløb for lån m.v. Beløbet vedrører garanti for lån stillet for Ferskvandscentret med 22,2 mio. kr. Ændringen i deponerede beløb for lån i 2013 vedrører kursregulering for lånet i Ferskvandscentret med 1,7 mio. kr. samt deponering i forbindelse med forsinkede energiinvesteringer. Takstfinansieret område (affaldshåndtering) Den store bevægelse i regnskab 2013 skyldes regulering vedrørende jf. anvendt regnskabspraksis. Beløbet er opført som en primosaldokorrektion i 2013 (jf. note 13). Opgørelse af ejerandele vedrørende aktier og andelsbeviser mv. Silkeborg Kommunes ejerandele i henhold til senest aflagte årsregnskab: Mio. kr. Ejerandel i pct. Indre værdi Kommunal andel Hjejlen A/S 20,000 2,4 0,5 AFT 2005 A/S 1,354 39,1 0,5 HMN Naturgas I/S 4, ,3 83,0 Karup Lufthavn A.m.b.a. 7,000 25,3 1,8 Silkeborg Forsyning A/S 100, , ,7 L90 A/S 10,952 88,0 9,6 I alt* 5.706, ,1 * Herudover har Silkeborg Kommune en mindre ejerandel i Kommunernes Pensionsforsikring, Laven Vandværk samt Oplandske Dampskibe. 21

22 10. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Tilgodehavender hos staten 47,4 48,0 0,6 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 131,1 107,5-23,6 Andre tilgodehavender 12,7 23,4 10,7 Periodeforskydninger mellem årene -263,0-17,9 245,1 Selvejende institutioner med overenskomst 8,7 7,9-0,8 I alt -63,1 168,9 232,0 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt På kortfristede tilgodehavender registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere, andre kommuner og kunder. Registreringen sker ved udsendelse af fakturaer og modsvares af selve indbetalingen. Bevægelserne i regnskab 2013 vedrører primært øgede indbetalinger af mellemkommunale krav på handicap- og skoleområdet. Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender skal ses sammen med periodeforskydninger mellem årene jf. anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Her registreres indtægter som vedrører indeværende regnskabsår hvor selve indbetalingen først modtages i efterfølgende regnskabsår. indeværende regnskabsår har kommunen således et tilgodehavende. Den største andel af bevægelserne i regnskab 2013 vedrører momsrefusion for november 2013 der udbetales til Silkeborg Kommune i januar Periodeforskydninger mellem årene Her registreres udgifter og indtægter der afholdes (=betales) inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Den store ændring i regnskab 2013 skyldes ny konteringspraksis jf. anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Bevægelserne skal ses i sammenhæng med andre tilgodehavender under kortfristede tilgodehavender (denne note) samt kortfristede gældsforpligtelser (note 16). 11. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Pantebreve 84,4 84,3-0,1 I alt 84,4 84,3-0,1 Der er kun sket mindre ændringer vedrørende pantebreve i ,5 mio. kr. af pantebrevene vedrører pant i grund og bygninger hos Performers House. 22

23 Noter 12. Likvide beholdninger De likvide beholdninger har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Kontante beholdninger 0,1 0,1 0,0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 96,6 98,8 2,2 Investerings- og placeringsforeninger 0,0 11,9 11,9 Realkreditobligationer 237,5 269,6 32,1 Statsobligationer 4,5 5,2 0,7 I alt 338,7 385,6 46,9 Forøgelsen af de likvide aktiver på 46,9 mio. kr. kan henføres til (mio. kr.): Overskud på det skattefinansierede område ,7 Underskud vedr. affaldshåndtering... -1,9 Låneoptagelse... 82,0 Afdrag på lån ,7 Øvrige ændringer af tilgodehavender og gæld (inklusive gæld vedr. affaldshåndtering, -1,9) ,3 Kursregulering af obligationsbeholdning m.v... 18,1 I alt... 46,9 Forøgelsen kan delvist henføres til overskuddet på det skattefinansierede område, der blandt andet er resultatet af færre driftsudgifter (jf. note 3), lavere udgifter til renter og byggemodning, færre udgifter til køb af jord samt indgået lidt højere skatter end oprindelig budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har i 2013 været på 611,6 mio. kr. De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld. Den kortfristede formue/gæld udviser ultimo 2013 en nettoformue på 89,9 mio. kr., jf. noterne 10, 12 og 16. I Silkeborg Kommunes regnskab foregår der - på en mellemregning - ind- og udbetalinger vedrørende Michael Sørensen Stiftelsen, idet fonden ikke har et selvstændigt CVR nr. Anvendelse af likvide aktiver Ændringen af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender er i 2013 væsentlig påvirket af omlægningen af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er væsentlige forskydninger imellem forud- og bagudbetalinger som henholdsvis udbetales og bogføres i hvert regnskabsår. Ændret praksis giver i indførelsesåret et stort udsving, men vil fremadrettet stabilisere sig. Investerings- og placeringsforeninger Fra regnskab 2013 anvender Silkeborg Kommune både investerings- og placeringsforeninger samt realkreditinstitutter. Med henvisning til kommunens finansielle strategi, er der oprettet en kapitalforvaltningsaftale som giver adgang til brugen af investerings- og placeringsforeninger. Kapitalforvalteren har fuldmagt til at sammensætte en individuel værdipapirportefølje inden for de godkendte regler i budget- og regnskabssystemet. 23

24 Noter 13. Egenkapital Egenkapitalen er forskellen mellem summen af kommunens aktiver/ejendele og kommunens passiver/gæld. Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af akti-ver/ ejendele, som ikke dækkes gennem gæld. Egenkapitalens størrelse er således en indikator for kommunens soliditet. Silkeborg Kommunes egenkapital ultimo 2013 er på ca. 5,6 mia. kr., og kan overordnet opsplittes i fysiske aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar m.m.) med 3,4 mia. kr., og nettotilgodehavender på 2,2 mia. kr. Nettotilgodehavender fremkommer som summen af: Langfristede tilgodehavender (note 9) Kortfristede tilgodehavender (note 10) Værdipapirer (note 11) Likvide beholdninger (note 12) Hensatte forpligtelser (note 15) Langfristede gældsforpligtelser (note 8) Kortfristede gældsforpligtelser (note 16) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Egenkapitalen har i regnskabsår 2013 udviklet sig således: Mio. kr. Egenkapital ultimo ,7 Primosaldokorrektioner 2013: - Indskud i Landsbyggefonden ,8 - Indregning af forventet tab på tilgodehavender... -6,4 - Regulering af feriepengeforpligtelse jf. anvendt regnskabspraksis ,9 - Regulering vedr. ældreboliger... 1,2 - Regulering vedr. L90 A/S ,6 Egenkapital primo ,2 Bevægelser 2013 vedrørende: - Nettoafgang selvejende institutioners aktiver... 0,7 - Nettotilgang materielle og immaterielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiver ,3 - Nettotilgang donationer ,2 - Tilgodehavender/gæld... 60,2 Egenkapital ultimo 2013 (positiv) ,8 24

25 Kommunens egenkapital er således blevet forbedret med 639,1 mio. kr. i perioden ultimo 2012 til ultimo 2013, heraf vedrører 604,4 mio. kr. primosaldokorrektioner. Værdien af de fysiske aktiver (grunde, bygninger, maskiner, inventar m.m.) er steget med 52,3 mio. kr. i Nybyggeri, renoveringer, forbedringer og nye indkøb af de fysiske aktiver, der er aktiveret på kommunens status (kommunens produktionsapparat), er således 52,3 mio. kr. større end nedslidningen (afskrivningerne). I regnskab 2013 er der bogført 2 års afskrivninger, for 2012 og Tidligere er afskrivninger hovedsagelig først bogført i efterfølgende regnskabsår. Fremadrettet vil bogføring ske i samme år, som afskrivningerne foretages. Kommunens samlede nettotilgodehavende (tilgodehavender, gæld og forpligtelser) udviser en stigning på 544,3 mio. kr. (bevægelserne i tilgodehavender/gæld i 2013, herunder primosaldokorrektioner 2013). Bevægelserne i nettotilgodehavenderne i 2013 dækker blandt andet over et fald i kommunens forpligtelser vedrørende tjenestemænd på 42,6 mio. kr. (jf. note 15) og en forøgelse af arbejdsskadeforpligtelserne på 19,5 mio. kr. (jf. note 15). Derudover er der sket en regulering vedrørende overtagelsesbegæring på 30,5 mio. kr. (jf. note 15). 14. Modpost for donationer Omfatter til- og nybyggeri af 3 bygninger vedrørende Ferskvandscentrets lejemål på Vejlsøvej. Det er blevet afklaret, at disse ejendomme skal medtages i kommunens anlægskartotek. Regnskabsteknisk skal det opføres som en donation. 25

26 Noter 15. Hensatte forpligtelser Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelserne har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Tjenestemandspensioner , ,2 42,6 Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader -146,7-166,2-19,5 Andre forpligtelser -31,5-1,0 30,5 I alt , ,4 53,6 Tjenestemandspensioner Udgangspunktet er aktuarberegningen fra Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af pensionsoptjening fratrukket årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd. Forpligtelsen på 1.044,2 mio. kr. er en nettoforpligtelse, idet Silkeborg Kommune herudover udbetaler og hensætter pensioner til tjenestemænd ansat ved Silkeborg Forsyning A/S, værdisat til 44,1 mio.kr. Hensættelser vedrørende Silkeborg Forsyning A/S er neutraliseret i Silkeborg Kommunes balance og udbetalinger af tjenestemandspension opkræves hos Silkeborg Forsyning A/S. Kommunen har ultimo pensionerede tjenestemænd eller efterladte til tjenestemænd. Hertil kommer 1 understøttelse, 6 børnepensioner, samt 71 opsatte pensioner er kommunen pensionsforpligtet til 133 aktive tjenestemænd (eksklusiv lærere), hvoraf 41 er over 60 år, samt yderligere 47 med ret til opsat pension og 9 der er overgået til staten, som der er en forholdsmæssig forpligtelse på. Der er 19 aktive tjenestemænd med genforsikring i Kommunernes Pensionsforsikring. Kommunen skal som minimum hvert 5. år genberegne pensionsforpligtelsen aktuarmæssigt. Arbejdsskader Beregnet med udgangspunkt i aktuarberegning fra 2011 og reguleret med baggrund i historisk skadesfrekvens. Forpligtelsen på 166,2 mio. kr. svarer til de fremtidige udbetalingsforventninger på baggrund af de eksisterende arbejdsskader ultimo Forpligtelsen er i 2013 opskrevet med 19,5 mio. kr. Dette modsvares af, at der i 2013 er opsamlet 22,7 mio. kr. til imødegåelse af arbejdsskader. Et beløb der tilfalder kassen. Intern opkrævning til imødegåelse af arbejdsskader, forebyggende aktiviteter m.v., er niveaumæssigt fastlagt i henhold til tidligere præmiebetaling. Budgettet til afholdelse af udgifter til arbejdsskader er afsat i forhold til forventet udgiftsniveau og udviklingen i udbetalinger følges. Kommunen skal minimum hvert 5. år genberegne arbejdsskadeforpligtelsen aktuarmæssigt. Senest er der pr. 31. december 2011, af Capital Information, udarbejdet aktuarberegning. Andre forpligtelser Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelsen på 1,0 mio. kr. dækker istandsættelse ved fraflytning af lejemål på 0,6 mio. kr. samt kapitaludvidelse for Karup Lufthavn på 0,4 mio. kr. 26

27 Noter 16. Kortfristede gældsforpligtelser De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Gæld til staten -18,8-18,1 0,7 Andre kommuner og regioner -9,4-6,6 2,8 Skyldige feriepenge -383,5-25,7 357,8 Kortfristet gæld -226,0-323,4-97,4 Mellemregningskonto -15,1-81,4-66,3 Selvejende institutioner med overenskomst -9,4-9,4 0,0 I alt -662,2-464,6 197,6 Skyldige feriepenge Regulering i 2013 dækker over ny konteringsmåde jf. anvendt regnskabspraksis. Silkeborg Kommune er fra 2013 ophørt med at opgøre og registrere feriepengeforpligtelser vedrørende ansat personale. Ordningen er gjort frivillig i Silkeborg Kommune har valgt at bibeholde registreringen i regnskab 2011 og Kortfristet gæld Kortfristet gæld vedrører kreditorbetalinger, hvor bogføringstidspunktet og udbetalingstidspunktet falder i to forskellige år. Bevægelserne skal ses i sammenhæng med forskydninger i kortfristede tilgodehavender (note 10), hvor der, jf. anvendt regnskabspraksis, er nye konteringsregler fra Under kortfristet gæld konteres udgifter der vedrører indeværende regnskabsår, men som først udbetales til kreditorerne i efterfølgende regnskabsår. Dermed fremstår beløbene som en gæld for kommunen i Mellemregningskonto Forskydningerne på mellemregningskonti i 2013 skyldes primært sociale pensioner. Udbetaling af sociale pensioner er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, så det er kun opgaven vedrørende udbetaling af helbredstillæg der fortsat varetages af Silkeborg Kommune. De store bevægelser i 2013 skyldes forskydninger imellem forud- og bagudbetalinger som henholdsvis udbetales og bogføres i hvert regnskabsår. Der sker afregning med Udbetaling Danmark i starten af det efterfølgende regnskabsår. Layout og tryk: Økonomi

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af Budget... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år... 6 Hoved- og

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 212 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 7 Ledelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 Økonomisk overblik 9 Kommunens årsregnskab 212

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Årsberetning 2011 INDHOLD

Årsberetning 2011 INDHOLD INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 31 Økonomiudvalget 33 Teknik- og Miljøudvalg 49 Beredskabskommisionen 59 Børne- og Skoleudvalg 60 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune.

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere