Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J"

Transkript

1 SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning

2 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2013 AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 10. juni 2012 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for Hovedpunkter Udgangspunktet for aftalen var et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for Kommunerne har i 2013 modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet i 2013, blandt andet for at imødegå likviditetstab ved overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Af aftalen fremgik, at kommunernes serviceudgifter i 2013 i alt måtte udgøre 231,6 mia. kr. Til servicerammen var der i 2013 et særligt løft til dagtilbudsområdet på 500 mio. kr. og til sundhedsområdet på 300 mio. kr. Endvidere fik kommunerne med Økonomiaftalen for 2013 bedre mulighed for takstfinansiering af klimainveste ringer. I forhold til 2012, er medfinansieringen på sundhedsområdet og ældreboliger ikke længere en del af servicerammen. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). På overførselsområdet blev det aftalt, at kommunernes overførselsudgifter måtte udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. måtte udgøre 14,6 mia. kr. i Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013, blev der sikret fuld finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusiv ældreboliger. Pris- og lønfremskrivning Der er anvendt et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra PL-skøn: De samlede udgifter inkl. overførsler = 1,5 pct. Serviceudgifter (ekskl. overførsler) = 1,5 pct. Anlægsudgifter = 1,6 pct. For 2013 blev der, udover lånepuljen på kvalitetsfondsområderne, afsat følgende lånepuljer i henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2013: 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. For serviceudgifterne blev pris- og lønfremskrivningsskønnet opgjort til 1,5 pct., og for anlægsudgifterne til 1,6 pct. Den realiserede pris- og lønfremskrivning fra 2012 til 2013 er pr. februar 2014 opgjort til 0,6 pct. for både service- og anlægsudgifter. Der er ingen ændringer i satsreguleringsprocenten i forhold til den skønnede sats. BEFOLKNINGSPROGNOSE Samlet set blev der i Silkeborg Kommune skønnet en befolkningsvækst på 0,5 pct. fra Den realiserede vækst blev på 0,32 pct. BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Byrådets overordnede politiske mål gældende for budgetåret 2013 var: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. 2. Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, der ikke kan mestre eget liv. 3. Sundhedsfremme og forebyggelse, da borgerne skal have mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet 4. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber grundlag for vækst, dynamik og innovation. 5. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 6. Faglige bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 2

3 Økonomisk beretning FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER Silkeborg Byråd har i 2012 vedtaget en økonomisk politik, der har til formål at fastlægge de overordnede sigtelinjer for arbejdet med at sikre en økonomisk robust Silkeborg Kommune. Gennem den økonomiske politik formuleres en række principper, der sikrer fælles ejerskab til budgetterne og til det grundlag, hvorpå økonomistyringen tilrettelægges. Den økonomiske politik, vedtaget 2012, er gældende for perioden 1. juli 2012 til 31. december Byrådets økonomiske mål Silkeborg Byråd ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter (driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag på kommunens gæld). I de kommende år vil byrådet arbejde på at konsolidere kassen for at sikre at kommunen har en økonomi, der er så robust at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktur situa tionen samt eventuelle statslige indgreb kan håndteres. Den robuste økonomi skal desuden sikre, at de økonomiske mål realiseres samt at der er finansiering til den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Byrådet har følgende finansielle mål: Der nettoafdrages 50 mio. kr. årligt på kommunens gæld (ekskl. ældreboliger) Kassen konsolideres årligt med 50 mio.kr. til et niveau på 250 mio. kr. Der sigtes med et anlægsniveau på 250 mio. kr. (ekskl. ældreboliger) Som et af midlerne hertil, arbejdes med en årlig effektivisering inden for serviceudgifterne på 1 3 %. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabspraksissen for fysiske aktiver er fastsat i bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper. Takstfinansieret område (affaldshåndtering): Silkeborg Kommune har selskabsgjort hele forsyningsområdet fra 1. december Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 præciseret, at kommunerne - uanset selskabsgørelse - i det kommunale regnskab, skal medtage økonomien omkring affaldsområdet. I Silkeborg Kommunes regnskab, er affaldshåndtering registreret på en særskilt bevilling under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fremgår som takstfinansieret område i regnskabsopgørelsen. Det økonomiske resultat vedrørende affaldshåndtering er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens balance. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS I FORHOLD TIL FOREGÅENDE ÅR Kontering i supplementsperioden: Økonomi-og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013, ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler, klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. 3

4 Økonomisk beretning Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Det er ikke muligt at opgøre de historiske oplysninger for tidligere regnskabsår. Takstfinansieret område (affaldshåndtering): I regnskab 2012 har Silkeborg Kommune medtaget de seneste regnskabstal vedrørende affaldsområdet hos Silkeborg Forsyning A/S, hvilket er regnskabsoplysningerne for Silkeborg Forsyning A/S aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, og regnskab for 2012 forelå derfor først efter Silkeborg Kommunes regnskabsafslutning, hvorfor det ikke var muligt at indregne oplysninger for regnskabsåret Regnskabstal fra tidspunktet for selskabsgørelsen (1. december 2008) til og med regnskab 2010 samt regulering vedrørende regnskab 2012, er opført som en primosaldokorrektion i regnskab Fra og med regnskabsår 2013, medregnes et estimeret resultat for affaldsområdet for indeværende regnskabsår. Den endelige regulering for regnskabsåret opføres som en primosaldokorrektion i efterfølgende regnskabsår. Regulering af feriepengeforpligtelse: Silkeborg Kommune er med udgangen af 2012 ophørt med at opgøre og registrere feriepengeforpligtelserne vedrørende ansat personale. Af regnskabet fremgår nu kun feriepengeforpligtelserne vedrørende fratrådt personale. Ordningen med registrering af feriepengeforpligtelse vedrørende ansat personale er, jf. orienteringsskrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 22. december 2010, gjort frivillig fra regnskab Silkeborg Kommune har valgt at bibeholde registreringen i regnskab 2011 og INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. MOMS Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter/omkostninger eksklusiv moms. Der sondres mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms, der afregnes med SKAT i forbindelse med momsregistreret virksomhed. Købsmoms, dvs. kommunens øvrige momsudgifter, som refunderes via momsrefusionsordningen. MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I balancen er generelt indregnet alle materielle og immaterielle anlægsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger kr. og levetiden er over 1 år. Ikke operative og infrastrukturelle aktiver er ikke indregnet. Leasing af materielle anlægsaktiver, hvor Silkeborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), er optaget i balancen indregnet til kostpris. Beløbet er reguleret som en primosaldokorrektion i regnskab

5 Økonomisk beretning FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER/ GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ud fra et væsentlighedsprincip er tilgodehavenderne nedskrevet til imødegåelse af forventet tab. Langfristet gæld til realkreditinstitutioner m.v. er optaget med restgælden pr. 31. december i regnskabsåret. Gæld i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regnskabsåret. Finansielt leasede anlægsaktiver er indregnet under langfristet gæld med den kapitaliserede værdi af de fremtidige ydelser. Andre gældsforpligtelser er opgjort til nominel værdi. OMSÆTNINGSAKTIVER Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostprisen. Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien overstiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret. For ikke-noterede værdipapirer er indregningen foretaget efter den indre værdis metode. AFSKRIVNINGER - AFSKRIVNINGSPERIODER Aktiver, som forventes anvendt i mere end ét år, og hvor kostprisen er lig med eller større end kr., indregnes generelt i balancen og afskrives lineært over aktivets levetid. Afskrivningerne er baseret på følgende autoriserede levetidsintervaller: Bygninger år. Tekniske anlæg og driftsmateriel år. Inventar, IT-udstyr m.v år. Immaterielle anlægsaktiver...max. 10 år. HENSATTE FORPLIGTELSER I balancen er indregnet hensættelse til forpligtelser, hvor: Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Forpligtelsens beløb kan opgøres pålideligt. Den enkelte forpligtelse overstiger kr. Størstedelen af summen af hensatte forpligtelser vedrører ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner. Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til nominel værdi. 5

6 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab nøgletal i mio. kr Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 1) Omsætningsaktiver i alt 1) + 2) Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser 3) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld 4) Kortfristet formue/gæld 5) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.) 1,6 2,5 4,7 6,8 Langfristet gæld pr. indbygger (1.000 kr.) 9,0 8,9 8,5 8,4 Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundskyldspromille 25,56 28,26 28,26 28,26 Indbyggertal (ultimo) Aktier og andelsbeviser m.v. er fra regnskab 2011 definitorisk flyttet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender), jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. 2. Med virkning fra 2013 er der, jf. anvendt regnskabspraksis, ny konteringspraksis for periodisering. 3. Omfatter primært forpligtelser omkring tjenestemandspensioner og arbejdsskader. 4. Fra 2010 er det gjort frivilligt at medtage feriepengeforpligtelserne. Silkeborg Kommune har bibeholdt registreringen i 2011 og 2012, men er, jf. anvendt regnskabspraksis, ophørt med at opgøre feriepengeforpligtelserne i Tallene er eksklusive feriepengeforpligtelser. Den kortfristede formue/gæld er blevet forbedret i 2013, hvilket fortsat primært skyldes et overskud på det skattefinansierede område på 133,7 mio. kr. og dermed en forøgelse af kassen med 46,9 mio. kr. 6

7 Oversigter Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs resultat sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat. Note Regnskab Regnskab 2012 mio. kr. Budget 2013 mio. kr. Regnskab 2013 mio. kr. A: Det skattefinansierede område Indtægter 1 Skatter 3.607, , ,5 2 Tilskud og udligning 1.368, , ,3 Indtægter i alt 4.976, , ,8 3 Driftsudgifter Økonomiudvalget -516,4-695,7-557,3 Vej- og Trafikudvalget -100,7-115,1-106,9 Kultur- og Fritidsudvalget -134,1-134,9-138,0 Børne- og Ungeudvalget , , ,1 Socialudvalget -387,2-389,1-381,9 Arbejdsmarkedsudvalget , , ,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -960,0-991, ,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -9,9-8,9-10,5 Driftsudgifter , , ,3 4 Renter -12,6-20,5-8,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 431,6 212,9 414,1 5 Anlægsudgifter Økonomiudvalget -38,2-64,2-70,5 Vej- og Trafikudvalget -21,0-54,6-57,1 Kultur- og Fritidsudvalget -26,9-3,8-8,5 Børne- og Ungeudvalget -38,0-45,2-67,1 Socialudvalget -4,0-7,7-32,4 Arbejdsmarkedsudvalget -2,3 0,0 0,0 Ældre- og Sundhedsudvalget -5,9-2,5-8,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -7,2-2,1-13,8 Anlægsudgifter i alt -143,5-179,9-258,2 6 Jordforsyning Salg af jord 26,3 35,0 6,4 Køb af jord -3,4-35,0-19,0 Byggemodning -5,2-19,6-9,6 Jordforsyning i alt 17,7-19,6-22,2 7 Resultat af det skattefinansierede område 305,8 13,4 133,7 B: Det takstfinansierede område (Affaldshåndtering) * 0,9 0,0-1,9 C: Resultat i alt (A+B) 306,7 13,4 131,8 * Det bemærkes, at det takstfinansierede område alene vedrører affaldshåndtering, jf. anvendt regnskabspraksis. Forbruget er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens balance. 7

8 Oversigter Finansieringsoversigt Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. låneoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret. Note Regnskab 2012 mio.kr. Budget 2013 mio. kr. Regnskab 2013 mio.kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen 306,7 13,4 131,8 8 Optagne lån (langfristet gæld) 88,0 82,0 82,0 Tilgang af likvide aktiver i alt 394,7 95,4 213,8 Anvendelse af likvide aktiver 8 Afdrag på lån (langfristet gæld) -122,4-84,0-81,7 Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender -14,3-11,3-103,3 Anvendelse af likvide aktiver i alt -136,7-95,3-185,0 Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger -13,2 0,0 18,1 12 Ændring af likvider, jf. balancen 244,8 0,1 46,9 8

9 Oversigter Balance Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. For tidligere regnskabsår, har balancen været opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret. Note Aktiver Anlægsaktiver 2012 mio. kr mio. kr. Materielle anlægsaktiver Grunde 836,0 852,0 Bygninger 2.058,0 2157,2 Tekniske anlæg 58,9 69,1 Inventar 10,8 8,9 Anlæg under udførelse 207,4 151,9 I alt 3.171, ,1 Immaterielle anlægsaktiver 0,4 1,3 Finansielle anlægsaktiver 9 Langfristede tilgodehavender 3.965, ,7 9 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -0,9-42,1 I alt 3.964, ,6 Anlægsaktiver i alt 7.136, ,0 Omsætningsaktiver 6 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 147,3 173,2 10 Kortfristede tilgodehavender -63,1 168,9 11 Værdipapirer 84,4 84,3 12 Likvide beholdninger 338,7 385,6 I alt 507,3 812,0 Aktiver i alt 7.643, ,0 13 Egenkapital Modpost for selvejende institutioners aktiver -16,3-15,6 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,8 14 Modpost for donationer 0,0-43,2 Balancekonto , ,2 I alt , ,8 15 Hensatte forpligtelser , ,4 8 Langfristede gældsforpligtelser -759,3-757,2 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -10,4-11,0 16 Kortfristede gældsforpligtelser -662,2-464,6 Passiver i alt , ,0 9

10 Oversigter Anlægsoversigt Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle aktivers bogførte værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskelle former for anlægsaktiver. Grunde mio. kr. Bygninger mio.kr Tekniske anlæg m.v. mio.kr. Inventar m.v. mio.kr. Aktiver under udførelse mio.kr. Immaterielle aktiver mio.kr. I alt mio.kr. Det skattefinansierede område Kostpris pr , ,1 127,8 47,3 206,5 9, ,3 Årets bevægelser 23,6 216,0 20,9 1,5-54,6 1,6 209,0 Kostpris pr , ,1 148,7 48,8 151,9 10, ,3 Ned- og afskrivninger 1. 0,0-632,5-68,9-35,5 0,0-8,7-745,6 januar 2013 Årets afskrivninger 0,0-95,4-10,7-4,4 0,0-0,8-111,3 Ned- og afskrivninger 0,0-727,9-79,6-39,9 0,0-9,5-856, Regnskabsmæssig værdi , ,2 69,1 8,9 151,9 1, ,4 Afskrives over år 8-30 år 3-10 år max 10 år De selvejende institutioners andel af den samlede regnskabsmæssige værdi på 3.240,3 mio. kr. udgør 15,6 mio. kr. Samlet ejendomsværdi for Silkeborg Kommunes ejendomme pr (mio. kr.) 3.825,0 Ejendomsværdien er udtrukket fra ejendomsstamregistret pr. 7. februar 2014 Ejendomsværdien er lavet på baggrund af vurderingsår Finansielt leasede aktiver udgør (mio. kr.): Kostpris pr. 31. december ,5 Regnskabsmæssig værdi (leasinggæld) pr. 31. december ,7 10

11 Noter 1. Skatter Det er for 2013 valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. En udskrivningsprocent højere end 24,86 og højere end i 2007 har betydet, at kommunen har medfinansieret 8,4 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft. Grundskylden for 2013 er beregnet med en grundskyldspromille på 28,26. Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladte promille på 7,2. Mio.kr Regnskab Budget Regnskab Indkomstskatter 3.207, , ,2 Selskabsskatter 34,7 44,0 44,0 Ejendomsskatter 362,4 371,2 381,4 Andre skatter 3,1 2,0 3,9 I alt 3.607, , ,5 Indkomstskatter Afregningen vedrørende det skrå skatteloft blev 4,2 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Ejendomsskatter Merindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgift som følge af højere afgiftsgrundslag end forudsat samt tilskud fra staten på 4,8 mio. kr. til dækning af indtægtstab i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af nedsættelse af fradrag for forbedringer og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Andre skatter Merindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat efter forskerordningen for

12 Noter 2. Tilskud og udligning Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes serviceniveau. Mio. kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Kommunal udligning 829,8 801,3 801,4 Statstilskud til kommuner 262,8 224,8 224,8 Efterregulering af tidligere tilskudsår -4,1 0,0-7,2 Udligning af selskabsskat 16,1 13,3 13,3 Udligning, udlændinge -26,4-27,5-27,5 Kommunalt udviklingsbidrag til regionen -11,0-11,1-11,1 Tilskud fra kvalitetsfonden 32,0 32,0 32,0 Beskæftigelsestilskud 214,8 231,6 215,7 Beskæftigelsestilskud, efterregulering 29,4-1,5-19,9 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0,0 8,7 8,7 Tilskud til generelt løft af ældreplejen 0,0 10,0 10,0 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 0,0 13,4 13,4 Det særlige ældretilskud 23,0 0,0 0,0 Tilbagebetaling af købsmomsrefusion 1,9-2,0-1,3 I alt 1.368, , ,3 Midtvejsreguleringer og lovændringer har samlet set betydet en nettomindreindtægt på 40,7 mio. kr. Der er negative efterreguleringer vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 19,9 mio. kr. vedrørende regnskab 2012 og midtvejsregulering for 2013 på 16 mio. kr. I de generelle tilskud er der foretaget en negativ regulering på 7,2 mio. kr. hvoraf parkeringsindtægter udgør 4,9 mio. kr. Tilbagebetaling og korrektioner af købsmoms har medført en udgift på 1,3 mio. kr. mod budgetteret 2 mio. kr. 12

13 Noter 3. Driftsudgifter incl. overførselsudgifter Driftsudgifterne omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter eksempelvis forældrebetaling på daginstitutionsområdet. Udgiften er anført netto det vil sige efter fradrag af såvel driftsindtægter som refusioner. I forhold til det oprindelige budget på 4,862 mia. kr., udviser regnskabet et netto mindreforbrug på totalt 211,7 mio. kr. (incl. det takstfinansierede område), svarende til 4,35 pct. Specifikation af netto mindreforbrug på udvalg og bevillinger (mio. kr.): Økonomiudvalget, mindreforbrug, -138,4 - Bevilling 11 Ældreboliger,... -3,5 - Bevilling 12 Kommunale ejendomme,... 8,0 - Bevilling 13 Brand og Redning,... 0,3 - Bevilling 14 Centralfunktioner, ,8 - Bevilling 15 Fælles formål,... -8,4 - Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, ,0 Vej- og Trafikudvalget, mindreforbrug, -8,2 - Bevilling 24 Kollektiv trafik,... -5,5 - Bevilling 25 Veje,... 2,1 - Bevilling 28 Entreprenøropgaver,... -4,8 Kultur- og Fritidsudvalget, merforbrug, 3,1 - Bevilling 34 Kultur og Fritid,... 3,1 Børne- og Ungeudvalget, mindreforbrug, -25,1 - Bevilling 41 Skoler,...-17,5 - Bevilling 43 Børn og Familie,... -4,6 - Bevilling 45 Handicap - børn,... -5,0 - Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner,... 0,9 - Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner,... 1,1 Socialudvalget, mindreforbrug, -7,2 - Bevilling 51 Social service,... 1,0 - Bevilling 53 Socialpsykiatri,... -4,5 - Bevilling 55 Handicap,... -2,6 - Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler,... -2,5 - Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner,... 3,0 - Bevilling 59 Social service institutioner,... -1,6 13

14 Noter Arbejdsmarkedsudvalget, mindreforbrug, -49,8 - Bevilling 61 Arbejdsmarked - service,... -2,2 - Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler,... -6,1 - Bevilling 67 Sociale overførsler, ,6 - Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner,... -2,9 Ældre- og Sundhedsudvalget, merforbrug, 10,4 - Bevilling 71 Sundhedsområdet,... -1,5 - Bevilling 73 Ældreområdet,...11,7 - Bevilling 78 Fritvalgsområdet,... 0,2 Plan-, Miljø og Klimaudvalget, merforbrug, 1,6 - Bevilling 81 Natur og Miljø,... 1,6 Takstfinansieret område, merforbrug, 1,9 - Bevilling 89 Affaldshåndtering,... 1,9 Der henvises til bemærkninger i regnskabssagen 2013 for yderligere regnskabsforklaringer til de enkelte bevillingsområder. 4. Renter Kommunen har i 2013 haft en nettorenteudgift på 8,4 mio. kr. Der var budgetteret med en nettorenteudgift på 20,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes merindtægter vedrørende renter af kasse- og obligationsbeholdning, mindreudgifter til renter vedrørende lån samt merudgifter til rentegodtgørelse vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat. 14

15 Noter 5. Anlægsudgifter Anlægsudgifterne omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom investeringer i nye vejanlæg, større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner, opførelse/ombygning af skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, m.m. Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyning) beløber sig i 2013 til 258,2 mio. kr. mod budgetteret 180,1 mio. kr. Specifikation af anlægsudgifterne på hvert enkelt udvalg: (Kategorien Øvrige mindre anlægsarbejder indikerer anlægsarbejder der hver især har en værdi på under 1 mio. kr., opdelt pr. politisk udvalg) Mio. kr. Økonomiudvalget ,5 Ejendomssalg... 6,7 Ejendomskøb... -9,3 Solceller på kommunale ejendomme ,0 Planlagt vedligeholdelse... -8,5 Renoveringer mv... -4,1 Øvrige anlægsprojekter: Sejs Skole, renoveringsarbejder ,3 Ombygning af Østergade 1 til kommunal administration... -5,9 Søvej 3, ombygning af 2. og 3. sal...-7,5 IT-investeringer... -3,8 Digitalisering, selvbetjening og dokumenthåndtering... -4,6 Ny ESDH-løsning... -1,7 Udbygning og tilpasning af kommunens fibernet... -2,8 Lokalt initierede projekter (LAG-projekter mv.)... -1,8 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,9 15

16 Noter Vej- og Trafikudvalget ,1 Rejsekort... -8,4 Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet... -3,1 Øvrige anlægsprojekter: Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej (Nordskovvej)... -1,0 Forlægning af Øster Bordingvej... -1,4 Stitunnel på Viborgvej, Skægkær... -4,6 Cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg... -3,2 Silkeborg som årets trafiksikkerhedsby ,6 Projekter affødt af trafiksikkerhedsplan... -1,1 Kablinger i Them/Lysbro jf. belysningsstrategi... -1,2 Kantbaner Tandskov - Kjellerup... -1,6 Busrelaterede anlægsarbejder på vejområdet... -1,6 Undersøgelser mv. vedrørende veje ,5 LED-vejbelysning ,0 Ny busterminal, Drewsensvej... 2,1 Renovering af Havnen m.v... -3,6 Øvrige mindre anlægsarbejder... -4,3 Kultur og Fritidsudvalget... -8,5 Øvrige anlægsprojekter: Bryrup Søbad, nyt badehus... -1,0 Renovering af bolværk m.m. ved stiftelserne... -1,0 Genetablering af idrætsanlæg på Søholt... -3,0 Projektering, broanlæg og dommertårn til søsport... -1,0 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,5 16

17 Noter Børne- og Ungeudvalget ,1 Mindre anlægsarbejder på skoleområdet ,7 Driftsoptimerende tiltag... -8,0 Mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud ,0 Mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud ,2 IT i forbindelse med prototypeprojekter på 0-6 årsområdet... -1,4 Øvrige anlægsprojekter: Hvinningdalskolen, tilbygning til indskolingen... -4,2 Sorring Skole, om- og tilbygning, 2. etape... -2,4 Sølystskolen, modernisering ,2 Dybkær Specialskole, modernisering... -1,3 Ombygning af Knaps Minde... -6,4 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,3 Socialudvalget ,4 Ombygning af Kejlstruplund... -3,0 Psykiatriens Hus... -1,2 Renovering af Frydenslund...-27,3 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,9 Ældre- og Sundhedsudvalget...-8,8 Ombygning af lokaler til træningsfaciliteter... -1,4 Velfærdsteknologi ,0 Ombygning af Kejlstruplund... -1,6 Om- og tilbygning, Gormsvej, Voel... -1,9 Øvrige mindre anlægsarbejder... -2,9 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget...-13,8 Vejanlæg vedr. udstykningsområder (jordforsyning) ,2 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,6 17

18 Noter 6. Jordforsyning Omfatter blandt andet grunde som kommunen besidder med videresalg for øje. Udgifter (grundkøb og byggemodningsudgifter) og indtægter (salgsindtægter) registreres løbende og påvirker balancens omsætningsaktiver (grunde og bygninger bestemt for videresalg). Indregningen af et aktiv som omsætningsaktiv sker, når Byrådet beslutter at inddrage og forarbejde jord med senere salg for øje. Balancens saldo er således udtryk for kostprisen på beholdningen af grunde og bygninger, kommunen har til salg. Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er bestemt for videresalg er medtaget under almindelige anlægsudgifter (note 5) og er i balancen indregnet under materielle anlægsaktiver. Fra regnskab 2011 er vejanlæg flyttet fra funktion Jordforsyning til funktion Kommunale veje, jf. den autoriserede kontoplan, og indgår således ikke længere i definitionen af jordforsyning. I 2013 er der solgt seks boliggrunde samt tre øvrige ejendomme på adresserne Resdal Bakke 11b-n, Åhavevej 3A-3B samt Kejlstrupvej 90. Der er desuden indgået indtægter for salg af erhvervsområde ved Georg Jensens Vej samt Borgergade 66. En enkelt grund er tilbagekøbt af Silkeborg Kommune med udgangen af regnskabsåret 2013 er der ca. 76 ha erhvervsareal, 93 boliggrunde og 7 storparceller til salg. Desuden er ni øvrige ejendomme til salg. På funktion Jordforsyning, er der i 2013 indgået indtægter vedrørende frikøb af tilbagekøbsdeklarationer: Kornmod Realskole: kr. Silkeborg Teknisk skole: Konvertering af tilbagekøbsdeklaration vedrørende Kejlstrupvej 87 til et nyt lån, i alt kr. 7. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område udviser i regnskab 2013 et overskud på 133,7 mio. kr. mod budgetteret 13,4 mio. kr. De væsentligste grunde hertil er væsentligt lavere driftsudgifter (211,7 mio. kr.), konsolidering, lavere udgifter til renter og byggemodning, lavere udgifter til køb af jord samt lidt højere skatteindtægter end budgetteret. Omvendt har der været afholdt flere udgifter til anlæg end budgetteret, samt indgået færre indtægter vedrørende tilskud og udligning end budgetteret, som følge af midtvejsog efterreguleringer primært af beskæftigelstilskud. 18

19 8. Langfristede gældsforpligtelser Den langfristede gæld har udviklet sig således: Mio. kr. Langfristet gæld primo ,3 Låneoptagelse: - Låneoptag ,0 Afdrag på lån: - Ældreboliglån... 9,1 - Statens andel... 1,9 - Andre lån... 72,6 Leasingforpligtelser: - Tilgang... 0,0 - Afdrag... 1,3 Indeksreguleringer... -0,8 Langfristet gæld ultimo ,2 Kommunens langfristede gæld ultimo 2013 udgør 757,2 mio. kr. SWAP-aftaler Silkeborg Kommune har indgået fire SWAP-aftaler med Kommunekredit. Alle aftaler er fastforrentede og optaget i DKK: Aftale- Oprindelig Nom. restgæld Markedsværdi Udløbsnummer hovedstol tidspunkt S2013Z S2013Z S2012Z S2011Z

20 Noter 9. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Aktier og andelsbeviser mv , ,1-4,8 Tilgodehavender hos grundejere 1,0 1,0 0,0 Udlån til beboerindskud 22,1 21,6-0,5 Indskud i Landsbyggefonden 0,0 0,0 0,0 Andre udlån og tilgodehavender 105,4 155,1 49,7 Deponerede beløb for lån m.v. 29,3 38,9 9,6 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -0,9-42,1-41,2 I alt 3.964, ,6 12,8 Aktier og andelsbeviser mv. Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo regnskabsåret. Silkeborg Kommune har ingen noterede aktier. For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser og lignende) er indregningen foretaget efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab. regnskabsåret er den nominelle værdi 9,7 mio. kr. og den regulerede værdi 3.803,1 mio. kr. Nederst i denne note forefindes en opgørelse over ejerandele i de enkelte selskaber. Nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender Der er i regnskabsåret 2013 hensat følgende beløb vedrørende nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender: Udlån til beboerindskud: 3,5 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 2,4 mio. kr. Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp: 7,1 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 3,0 mio. kr. Billån: 0,2 mio. kr. Nedskrivningerne er baseret på gennemsnittet af de reelle afskrivninger for årene Opgørelse af nominel værdi af tilgodehavender ultimo 2013: Udlån til beboerindskud: 25,1 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 17,1 mio. kr. Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp: 14,0 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 4,6 mio. kr. Billån: 4,6 mio. kr. Indskud i landsbyggefonden Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi ultimo regnskabsåret. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo regnskabsår 2013/ primo regnskabsår 2014 er 233,3 mio. kr. 20

21 Deponerede beløb for lån m.v. Beløbet vedrører garanti for lån stillet for Ferskvandscentret med 22,2 mio. kr. Ændringen i deponerede beløb for lån i 2013 vedrører kursregulering for lånet i Ferskvandscentret med 1,7 mio. kr. samt deponering i forbindelse med forsinkede energiinvesteringer. Takstfinansieret område (affaldshåndtering) Den store bevægelse i regnskab 2013 skyldes regulering vedrørende jf. anvendt regnskabspraksis. Beløbet er opført som en primosaldokorrektion i 2013 (jf. note 13). Opgørelse af ejerandele vedrørende aktier og andelsbeviser mv. Silkeborg Kommunes ejerandele i henhold til senest aflagte årsregnskab: Mio. kr. Ejerandel i pct. Indre værdi Kommunal andel Hjejlen A/S 20,000 2,4 0,5 AFT 2005 A/S 1,354 39,1 0,5 HMN Naturgas I/S 4, ,3 83,0 Karup Lufthavn A.m.b.a. 7,000 25,3 1,8 Silkeborg Forsyning A/S 100, , ,7 L90 A/S 10,952 88,0 9,6 I alt* 5.706, ,1 * Herudover har Silkeborg Kommune en mindre ejerandel i Kommunernes Pensionsforsikring, Laven Vandværk samt Oplandske Dampskibe. 21

22 10. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Tilgodehavender hos staten 47,4 48,0 0,6 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 131,1 107,5-23,6 Andre tilgodehavender 12,7 23,4 10,7 Periodeforskydninger mellem årene -263,0-17,9 245,1 Selvejende institutioner med overenskomst 8,7 7,9-0,8 I alt -63,1 168,9 232,0 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt På kortfristede tilgodehavender registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere, andre kommuner og kunder. Registreringen sker ved udsendelse af fakturaer og modsvares af selve indbetalingen. Bevægelserne i regnskab 2013 vedrører primært øgede indbetalinger af mellemkommunale krav på handicap- og skoleområdet. Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender skal ses sammen med periodeforskydninger mellem årene jf. anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Her registreres indtægter som vedrører indeværende regnskabsår hvor selve indbetalingen først modtages i efterfølgende regnskabsår. indeværende regnskabsår har kommunen således et tilgodehavende. Den største andel af bevægelserne i regnskab 2013 vedrører momsrefusion for november 2013 der udbetales til Silkeborg Kommune i januar Periodeforskydninger mellem årene Her registreres udgifter og indtægter der afholdes (=betales) inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Den store ændring i regnskab 2013 skyldes ny konteringspraksis jf. anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Bevægelserne skal ses i sammenhæng med andre tilgodehavender under kortfristede tilgodehavender (denne note) samt kortfristede gældsforpligtelser (note 16). 11. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Pantebreve 84,4 84,3-0,1 I alt 84,4 84,3-0,1 Der er kun sket mindre ændringer vedrørende pantebreve i ,5 mio. kr. af pantebrevene vedrører pant i grund og bygninger hos Performers House. 22

23 Noter 12. Likvide beholdninger De likvide beholdninger har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Kontante beholdninger 0,1 0,1 0,0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 96,6 98,8 2,2 Investerings- og placeringsforeninger 0,0 11,9 11,9 Realkreditobligationer 237,5 269,6 32,1 Statsobligationer 4,5 5,2 0,7 I alt 338,7 385,6 46,9 Forøgelsen af de likvide aktiver på 46,9 mio. kr. kan henføres til (mio. kr.): Overskud på det skattefinansierede område ,7 Underskud vedr. affaldshåndtering... -1,9 Låneoptagelse... 82,0 Afdrag på lån ,7 Øvrige ændringer af tilgodehavender og gæld (inklusive gæld vedr. affaldshåndtering, -1,9) ,3 Kursregulering af obligationsbeholdning m.v... 18,1 I alt... 46,9 Forøgelsen kan delvist henføres til overskuddet på det skattefinansierede område, der blandt andet er resultatet af færre driftsudgifter (jf. note 3), lavere udgifter til renter og byggemodning, færre udgifter til køb af jord samt indgået lidt højere skatter end oprindelig budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har i 2013 været på 611,6 mio. kr. De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld. Den kortfristede formue/gæld udviser ultimo 2013 en nettoformue på 89,9 mio. kr., jf. noterne 10, 12 og 16. I Silkeborg Kommunes regnskab foregår der - på en mellemregning - ind- og udbetalinger vedrørende Michael Sørensen Stiftelsen, idet fonden ikke har et selvstændigt CVR nr. Anvendelse af likvide aktiver Ændringen af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender er i 2013 væsentlig påvirket af omlægningen af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er væsentlige forskydninger imellem forud- og bagudbetalinger som henholdsvis udbetales og bogføres i hvert regnskabsår. Ændret praksis giver i indførelsesåret et stort udsving, men vil fremadrettet stabilisere sig. Investerings- og placeringsforeninger Fra regnskab 2013 anvender Silkeborg Kommune både investerings- og placeringsforeninger samt realkreditinstitutter. Med henvisning til kommunens finansielle strategi, er der oprettet en kapitalforvaltningsaftale som giver adgang til brugen af investerings- og placeringsforeninger. Kapitalforvalteren har fuldmagt til at sammensætte en individuel værdipapirportefølje inden for de godkendte regler i budget- og regnskabssystemet. 23

24 Noter 13. Egenkapital Egenkapitalen er forskellen mellem summen af kommunens aktiver/ejendele og kommunens passiver/gæld. Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af akti-ver/ ejendele, som ikke dækkes gennem gæld. Egenkapitalens størrelse er således en indikator for kommunens soliditet. Silkeborg Kommunes egenkapital ultimo 2013 er på ca. 5,6 mia. kr., og kan overordnet opsplittes i fysiske aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar m.m.) med 3,4 mia. kr., og nettotilgodehavender på 2,2 mia. kr. Nettotilgodehavender fremkommer som summen af: Langfristede tilgodehavender (note 9) Kortfristede tilgodehavender (note 10) Værdipapirer (note 11) Likvide beholdninger (note 12) Hensatte forpligtelser (note 15) Langfristede gældsforpligtelser (note 8) Kortfristede gældsforpligtelser (note 16) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Egenkapitalen har i regnskabsår 2013 udviklet sig således: Mio. kr. Egenkapital ultimo ,7 Primosaldokorrektioner 2013: - Indskud i Landsbyggefonden ,8 - Indregning af forventet tab på tilgodehavender... -6,4 - Regulering af feriepengeforpligtelse jf. anvendt regnskabspraksis ,9 - Regulering vedr. ældreboliger... 1,2 - Regulering vedr. L90 A/S ,6 Egenkapital primo ,2 Bevægelser 2013 vedrørende: - Nettoafgang selvejende institutioners aktiver... 0,7 - Nettotilgang materielle og immaterielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiver ,3 - Nettotilgang donationer ,2 - Tilgodehavender/gæld... 60,2 Egenkapital ultimo 2013 (positiv) ,8 24

25 Kommunens egenkapital er således blevet forbedret med 639,1 mio. kr. i perioden ultimo 2012 til ultimo 2013, heraf vedrører 604,4 mio. kr. primosaldokorrektioner. Værdien af de fysiske aktiver (grunde, bygninger, maskiner, inventar m.m.) er steget med 52,3 mio. kr. i Nybyggeri, renoveringer, forbedringer og nye indkøb af de fysiske aktiver, der er aktiveret på kommunens status (kommunens produktionsapparat), er således 52,3 mio. kr. større end nedslidningen (afskrivningerne). I regnskab 2013 er der bogført 2 års afskrivninger, for 2012 og Tidligere er afskrivninger hovedsagelig først bogført i efterfølgende regnskabsår. Fremadrettet vil bogføring ske i samme år, som afskrivningerne foretages. Kommunens samlede nettotilgodehavende (tilgodehavender, gæld og forpligtelser) udviser en stigning på 544,3 mio. kr. (bevægelserne i tilgodehavender/gæld i 2013, herunder primosaldokorrektioner 2013). Bevægelserne i nettotilgodehavenderne i 2013 dækker blandt andet over et fald i kommunens forpligtelser vedrørende tjenestemænd på 42,6 mio. kr. (jf. note 15) og en forøgelse af arbejdsskadeforpligtelserne på 19,5 mio. kr. (jf. note 15). Derudover er der sket en regulering vedrørende overtagelsesbegæring på 30,5 mio. kr. (jf. note 15). 14. Modpost for donationer Omfatter til- og nybyggeri af 3 bygninger vedrørende Ferskvandscentrets lejemål på Vejlsøvej. Det er blevet afklaret, at disse ejendomme skal medtages i kommunens anlægskartotek. Regnskabsteknisk skal det opføres som en donation. 25

26 Noter 15. Hensatte forpligtelser Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelserne har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Tjenestemandspensioner , ,2 42,6 Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader -146,7-166,2-19,5 Andre forpligtelser -31,5-1,0 30,5 I alt , ,4 53,6 Tjenestemandspensioner Udgangspunktet er aktuarberegningen fra Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af pensionsoptjening fratrukket årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd. Forpligtelsen på 1.044,2 mio. kr. er en nettoforpligtelse, idet Silkeborg Kommune herudover udbetaler og hensætter pensioner til tjenestemænd ansat ved Silkeborg Forsyning A/S, værdisat til 44,1 mio.kr. Hensættelser vedrørende Silkeborg Forsyning A/S er neutraliseret i Silkeborg Kommunes balance og udbetalinger af tjenestemandspension opkræves hos Silkeborg Forsyning A/S. Kommunen har ultimo pensionerede tjenestemænd eller efterladte til tjenestemænd. Hertil kommer 1 understøttelse, 6 børnepensioner, samt 71 opsatte pensioner er kommunen pensionsforpligtet til 133 aktive tjenestemænd (eksklusiv lærere), hvoraf 41 er over 60 år, samt yderligere 47 med ret til opsat pension og 9 der er overgået til staten, som der er en forholdsmæssig forpligtelse på. Der er 19 aktive tjenestemænd med genforsikring i Kommunernes Pensionsforsikring. Kommunen skal som minimum hvert 5. år genberegne pensionsforpligtelsen aktuarmæssigt. Arbejdsskader Beregnet med udgangspunkt i aktuarberegning fra 2011 og reguleret med baggrund i historisk skadesfrekvens. Forpligtelsen på 166,2 mio. kr. svarer til de fremtidige udbetalingsforventninger på baggrund af de eksisterende arbejdsskader ultimo Forpligtelsen er i 2013 opskrevet med 19,5 mio. kr. Dette modsvares af, at der i 2013 er opsamlet 22,7 mio. kr. til imødegåelse af arbejdsskader. Et beløb der tilfalder kassen. Intern opkrævning til imødegåelse af arbejdsskader, forebyggende aktiviteter m.v., er niveaumæssigt fastlagt i henhold til tidligere præmiebetaling. Budgettet til afholdelse af udgifter til arbejdsskader er afsat i forhold til forventet udgiftsniveau og udviklingen i udbetalinger følges. Kommunen skal minimum hvert 5. år genberegne arbejdsskadeforpligtelsen aktuarmæssigt. Senest er der pr. 31. december 2011, af Capital Information, udarbejdet aktuarberegning. Andre forpligtelser Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelsen på 1,0 mio. kr. dækker istandsættelse ved fraflytning af lejemål på 0,6 mio. kr. samt kapitaludvidelse for Karup Lufthavn på 0,4 mio. kr. 26

27 Noter 16. Kortfristede gældsforpligtelser De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således: Mio. kr Forskel Gæld til staten -18,8-18,1 0,7 Andre kommuner og regioner -9,4-6,6 2,8 Skyldige feriepenge -383,5-25,7 357,8 Kortfristet gæld -226,0-323,4-97,4 Mellemregningskonto -15,1-81,4-66,3 Selvejende institutioner med overenskomst -9,4-9,4 0,0 I alt -662,2-464,6 197,6 Skyldige feriepenge Regulering i 2013 dækker over ny konteringsmåde jf. anvendt regnskabspraksis. Silkeborg Kommune er fra 2013 ophørt med at opgøre og registrere feriepengeforpligtelser vedrørende ansat personale. Ordningen er gjort frivillig i Silkeborg Kommune har valgt at bibeholde registreringen i regnskab 2011 og Kortfristet gæld Kortfristet gæld vedrører kreditorbetalinger, hvor bogføringstidspunktet og udbetalingstidspunktet falder i to forskellige år. Bevægelserne skal ses i sammenhæng med forskydninger i kortfristede tilgodehavender (note 10), hvor der, jf. anvendt regnskabspraksis, er nye konteringsregler fra Under kortfristet gæld konteres udgifter der vedrører indeværende regnskabsår, men som først udbetales til kreditorerne i efterfølgende regnskabsår. Dermed fremstår beløbene som en gæld for kommunen i Mellemregningskonto Forskydningerne på mellemregningskonti i 2013 skyldes primært sociale pensioner. Udbetaling af sociale pensioner er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, så det er kun opgaven vedrørende udbetaling af helbredstillæg der fortsat varetages af Silkeborg Kommune. De store bevægelser i 2013 skyldes forskydninger imellem forud- og bagudbetalinger som henholdsvis udbetales og bogføres i hvert regnskabsår. Der sker afregning med Udbetaling Danmark i starten af det efterfølgende regnskabsår. Layout og tryk: Økonomi

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015

8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015 8 Godkendelse af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab for 2015 8.1 - Bilag: Årsberetning 2015 - Økonomisk del DokumentID: 4894361 SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 2015 3 6 8 Indhold Forudsætninger

Læs mere

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af Budget... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år... 6 Hoved- og

Læs mere

Budget 2011. Årsberetning 2011. Budgetoverslag 2012-2013 - 2014 - i overblik

Budget 2011. Årsberetning 2011. Budgetoverslag 2012-2013 - 2014 - i overblik Budget Årsberetning Budgetoverslag 2012-2013 - 2014 - i overblik Økonomisk beretning Forudsætninger for udarbejdelsen af budget Aftalen mellem KL og Regeringen Den 12. juni 2010 indgik KL og Regeringen

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Årsberetning 2015 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2015 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 2015 3 6 8 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af budget 2015... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Anvendt regnskabspraksis i forhold til forgående år... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet for 2012 ligger 25,3 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget. Noter Note 1 - Skatter Skatter består af to hovedgrupper. Indkomstskatter fra skattepligtige borgere samt øvrige skatter, som hovedsageligt består af beskatning på jord, ejendomme og selskaber. Indkomne

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2011 faldet med 1,2 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2011 faldet med 1,2 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere