Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farum Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013

2 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Projektansvarlig Farum Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Farum Fjernvarme A.m.b.a Stavnsholtvej Farum Direktør Nighat Kamal Telefon: Telefax: I planlægningsfasen bistås Farum Fjernvarme A.m.b.a. af: Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) v/ akademiingeniør Viktor Jensen Nærværende projektforslag er udarbejdet af: Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) v/ projektingeniør Søren Olesen Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING OMFANG PLACERING AF BIOMASSEVÆRKET ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORHOLD TIL LOVGIVNING OG PLANLÆGNING FYSISK PLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNINGER MILJØFORHOLD ANDRE FORHOLD FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER NORMER OG STANDARDER M.V BESKRIVELSE AF PROJEKTET HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSFORHOLD OVERSLAG OVER ANLÆGSUDGIFTER ØKONOMISKE FORHOLD BEREGNINGSMETODE KRAFTVARMEALTERNATIV BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ BEREGNINGSRESULTATER FØLSOMHEDSANALYSE KONKLUSION Bilag: 1. Situationsplan 2. Selskabsøkonomi 3. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter 4. Afgiftsprovenu 5. Emissioner 6. EnergyPRO beregninger for reference 7. EnergyPRO beregninger for projekt 1A 8. EnergyPRO beregninger for projekt 1B 9. EnergyPRO beregninger for projekt 2 10.EnergyPRO beregninger for projekt 3 11.EnergyPRO beregninger for projekt 4 Side 3

4 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Nærværende projektforslaget omfatter etablering af et nyt biomasseværk i Farum, der etableres med en 16 MW kedel, som indrettes til fyring med træflis. Projektforslaget omfatter endvidere etablering af en m 3 akkumuleringstank, som skal sikre optimal drift på den nye fliskedel. Det antages, at grundlasten i sommermånederne dækkes af overskudsvarme fra Vestforbrændingen. Farum Fjernvarme modtager i dag % af varmen fra kraftvarmeværket i Hillerød (Hillerød Forsyning). Mod udgangen af 2015 ophører kontrakten mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning, og det vil ikke være økonomisk fordelagtigt for Farum Fjernvarme og dermed fjernvarmekunderne i Farum - at forlænge den nuværende leveringsaftale med Hillerød Forsyning. Dermed skal Farum Fjernvarme fra udgangen af år 2015 producere varmen på egne naturgaskedler. Således skal den nye fliskedel erstatte produktionen på Farum Fjernvarmes egne naturgaskedler som spids- og reservelast, når leveringsaftalen med kraftvarmeværket i Hillerød ophører mod udgangen af Målet med etableringen af fliskedlen er at reducere den dyre varmeproduktion på naturgaskedlerne samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at Farum Fjernvarmes produktion foregår på CO 2 -neutralt brændsel i overensstemmelse med Furesø Kommuneplan 2009, hvor kommunens vision bl.a. er at bidrage til at reducere klimapåvirkningerne og på længere sigt blive CO 2 neutral. Akkumuleringstanken etableres for at sikre en mere kontinuert drift på kedelanlægget og en bedre udnyttelse af brændslet. Alternativt til ovenstående er yderligere 4 scenarier undersøgt. Farum Fjernvarme har modtaget to tilbud fra I/S Vestforbrændingen, hvor Farum Fjernvarme binder sig for et mindste aftag på enten 60 % eller 80 % af årsvarmebehovet i Farum og derudover supplerer fra egne naturgaskedler. Her vil købsprisen inkl. bidrag til transmissionsledning være 474 kr./mwh ved et mindste aftag på 60 % og 448 kr./mwh ved et mindste aftag på 80 % af årsvarmebehovet. Hillerød Forsyning har fremsendt et oplæg til en ny leveringsaftale med Farum Fjernvarme med en samlet købspris på 516 kr./mwh i 2013 prisniveau, og dette scenarie er ligeledes undersøgt. Desuden er undersøgt muligheden for at etablere en 18 MW fliskedel, i en situation hvor Vestforbrændingen ikke kan dække grundlasten med overskudsvarme i sommermånederne. Farum Fjernvarme har desuden modtaget et tilbud fra Vestforbrændingen, hvor Vestforbrændingen overtager forsyningspligten til Farum samt overtager råderetten over Farum Fjernvarmes egne naturgaskedler. Dette er Farum Fjernvarme ikke interesseret i grundet af, at Farum Fjernvarme derved afskærer sig muligheden for at gøre substitutionspris gældende. Side 4

5 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Dermed er følgende scenarier undersøgt: Producere 100 % af årsvarmebehovet i Farum på de eksisterende, naturgasfyrede spids- og reservelastkedler. (Reference) Modtage 60 % af årsvarmebehovet i Farum fra Vestforbrændingen og producere den resterende del af behovet på egne naturgaskedler. (Projekt 1A) Modtage 80 % af årsvarmebehovet i Farum fra Vestforbrændingen og producere den resterende del af behovet på egne naturgaskedler. (Projekt 1B) Etablere 18 MW fliskedel og 4000 m 3 akkumuleringstank. (Projekt 2) Modtage 100 % af årsvarmebehovet fra Hillerød Forsyning. (Projekt 3) Etablere 16 MW fliskedel og 4000 m 3 akkumuleringstank. Grundlasten dækkes af overskudsvarme fra Vestforbrændingen. (Projekt 4) 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af et nyt biomasseværk samt akkumuleringstank i Farum og dermed danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet efter Varmeforsyningsloven. Der henvises til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 795 af 12. juli Projektforslaget fremsendes til Furesø Kommune med henblik på godkendelse efter Varmeforsyningsloven. 1.3 Indstilling Farum Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at sikre fjernvarmeforsyningen af Farum til en konkurrencedygtig pris samt at sikre en god forsyningssikkerhed. Endvidere ønskes en fremtidig varmeproduktion, der er miljørigtig og i overensstemmelse med Varmeplan Danmark. Derfor ønskes opført et nyt biomasseværk med en fliskedel på 16 MW samt m 3 akkumuleringstank. Kedelstørrelsen og akkumuleringstanken er tilpasset det nuværende kapacitetsbehov i Farum. Der er dog i anlægsinvesteringerne på bygning m.m. taget højde for en mulig udvidelse af kedelkapaciteten, således denne kan tilpasses det fremtidige kapacitetsbehov. Farum Fjernvarme undersøger endvidere i øjeblikket mulighederne for etablering af et geotermisk varmeanlæg, hvor der i forbindelse med etableringen af den nødvendige absorptionsvarmepumpe skal anvendes et drivenergianlæg i form af et flisfyret hedtvandsanlæg. Side 5

6 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Det ansøgte flisvarmeværk på 16 MW er således 1. etape af en mulig udbygning med geotermisk varme med en samlet kapacitet, der foreløbig er vurderet til 29 MW. Farum Fjernvarme A.m.b.a. ansøger herved Furesø Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag efter LBK nr af 14. december 2011 om Varmeforsyning, idet der henvises til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Som det fremgår af det allerede godkendte Projektforslag for transmissionsledning til Værløse m.v. udarbejdet af Vestforbrændingen, vil hele transmissionssystemet og dermed Farum Fjernvarme fremover være en del af Hovedstadsregionens centrale kraftvarmeforsyningsområde. Region Hovedstaden har således planer om et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi i hovedstadsregionsområdet med bl.a. Københavns Energi, VEKS, CTR, m.fl., beskrevet i Klimastrategi for hovedstadsregionen, april 2012, hvori Farum Fjernvarme også implementeres. Dermed bliver Farum Fjernvarme en del af et centralt kraftvarmesystem i en nærmere fremtid, og da nærværende projektforslag først realiseres i udgangen af 2015, kan projektet godkendes under henvisning til 17 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen. Kraftvarmekravet iht er opfyldt via det centrale kraftvarmenet, og produktionsanlægget i Farum får således status som spids- og reservelastenhed i h.t. 12 i lighed med det nuværende naturgas fyrede kedelanlæg. 1.4 Omfang Nærværende projekt omfatter etablering af et nyt biomasseværk, der etableres med en 16 MW kedel, der indrettes til fyring med træflis samt en m 3 akkumuleringstank. Det nye biomasseværk og akkumuleringstank forventes placeret på arealet syd for Slangerupvej i Farum, se bilag 001. Der er ikke tilknyttet andre projekter end beskrevet i dette projektforslag. 1.5 Placering af biomasseværket Den endelige placering af det nye biomasseværk er endnu ikke helt afklaret. Farum Varmeværk har set på tre mulige placeringer af det nye biomasseværk, se bilag 001. De tre placeringer er valgt ud fra nogle kriterier: Placering i forhold til eksisterende ledningsnet, miljø og fredningsforhold samt mulighed for at placere et fremtidigt geotermisk anlæg på lokaliteten. Prioritet 1 Placering i eksisterende erhvervsområde i Farum. Biomasseværket placeres i industriområdet syd for Slangerupvej. Lokaliteten er beliggende nær eksisterende varmecentral og kan let tilsluttes eksisterende ledningsnet. I projektforslaget forudsættes, at der findes en egnet lokalitet i industriområdet syd for Slangerupvej. Side 6

7 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Prioritet 2 Biomasseværket placeres nord for Slangerupvej. Landområde nord for Farum. Lokaliteten er ligeledes beliggende nær eksisterende varmecentral og kan let tilsluttes eksisterende ledningsnet. Prioritet 3 Biomasseværket placeres i Allerød Kommune på en egnet lokalitet nær transmissionsledningen der går mellem Farum og Hillerød. Såfremt prioritet 3 vælges, skal Allerød Kommune inddrages i projektgodkendelsen. 1.6 Organisation Farum Fjernvarme er bygherre for opførelsen af biomasseværket og akkumuleringstanken. I projekteringsfasen bistås bygherren af. 1.7 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering er angivet nedenstående. Projektforslaget fremsendes til Furesø Kommunen ultimo februar Projektet myndighedsbehandles i marts/april Projektet godkendes endeligt af kommunen efter afholdt høringsfrist på 4 uger. Endelig godkendelse forventes at foreligge maj/juni Ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes i medio Bygge og anlægsarbejder påbegyndes i slutningen af 3. kvartal Drift påbegyndes 3. kvartal Side 7

8 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 2 Forhold til lovgivning og planlægning Furesø Kommuneplan 2009 blev endelig vedtaget d. 25. november 2009 og offentliggjort marts Området er omfattet af lokalplan nr. 106 Farum erhvervsområde. Området er beliggende i byzone. Såfremt der ikke findes en egnet placering i prioritet 1, skal der ses på placeringerne i prioritet 2 og 3. Disse områder er beliggende i landzone. En placering i prioritet 2 og 3 kræver ændring af zonestatus og udarbejdelse af lokalplan. 2.1 Fysisk planlægning I projektet er det forudsat, at der findes en egnet lokalitet i industriområdet, prioritet 1. Der skal ikke ændres på tilkørselsforhold med hensyn til brændselslevering, da eksisterende adgangsvej til området kan anvendes. Placering af interne veje, bygninger m.v. på området er ikke på nuværende tidspunkt bestemt. 2.2 Forbrugertilslutninger Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Ved nyudstykninger etableres ledningsnettet i forbindelse med byggemodning. Derudover findes et stort antal potentielle forbrugere, og der er dermed gode muligheder for udbygning af forsyningsområdet i Farum. I Rambøll rapporten Udbygningsplan 2010 er vurderet et potentiel varmebehov i Farum By på MWh. 2.3 Miljøforhold Ved opførelse af det nye varmeproduktionsanlæg skal anlægget miljøgodkendes i henhold til gældende regler. Ansøgning om miljøgodkendelse følger. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biobrændsel forudsættes deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført til skovbruget i overensstemmelse med gældende Bioaskebekendtgørelse - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. Ved etablering af akkumuleringstanken opnås en mere kontinuert drift på kedelanlægget og en bedre udnyttelse af brændslet. Den højere virkningsgrad fra den kondenserende drift på anlægget er med til at reducere røggasemissionen. For det lokale miljø vil projektet betyde, at emissionerne fra naturgaskedlerne reduceres, og idet afkasthøjden på skorstenen til det nye biomasseanlæg øges i forhold til skorstene på de eksisterende værker, vil det betyde en reducering af immissionerne. Side 8

9 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Dokumentation for reduceringen af immissionerne vil fremgå af OML beregningen i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Reduktionen af de miljøskadelige emissioner fremgår af bilag 5 og indgår i den samfundsøkonomiske analyse. Side 9

10 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Farum Fjernvarme A.m.b.a. og Furesø Kommune, teknisk forvaltning m.fl.. Farum Varmeværk skal erhverve en velegnet lokalitet til etablering af biomasseværket. Der skal pågå forhandling med lodsejer. 3.2 Jordbundsundersøgelser De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Placeringen af værket er ikke endeligt besluttet. Den mest hensigtsmæssige placering vil umiddelbart være arealet syd for Slangerupvej i Farum, se bilag 001. Der er på nuværende tidspunkt ikke rettet henvendelse til ejer af matriklerne. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. Side 10

11 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Farum Fjernvarme modtager i dag % af forsyningen fra Hillerød Forsyning. Den resterende del af varmebehovet dækkes fra Farum Fjernvarmes egne naturgaskedler, der fungerer som spids- og reservelastkapacitet. Spids- og reservelastkedlerne ejes af Farum Fjernvarme, men driften styres af Hillerød Forsyning, som beslutter i hvilket omfang, der skal produceres på kraftvarmeanlægget eller på kedelanlæg. Kraftvarmeværket i Hillerød er hovedsageligt baseret på naturgas, og energiforsyningen i Farum Fjernvarmes forsyningsområde er således i dag 100 % baseret på fossile brændsler i form af primært naturgas. Den nuværende varmekøbspris an værk i Farum er oplyst til 540 kr./mwh i 2013 prisniveau uanset om varmen er produceret på kedelanlæg eller på kraftvarmeanlægget. Dermed er den nuværende forsyning fra det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Hillerød dyr, og den lever ikke op til målsætningen om vedvarende og CO 2 -neutral energi. Farum Fjernvarme ønsker en fremtidig varmeproduktion, der er miljørigtig og økonomisk fordelagtig for varmekunderne i Farum. Den gældende kontrakt med kraftvarmeværket i Hillerød løber til udgangen af 2015, hvorefter Farum Fjernvarme skal dække hele varmebehovet i Farum fra egne produktionsanlæg. Produktion på de eksisterende naturgaskedler medfører dog ligeledes en høj produktionspris og dermed en høj varmepris for forbrugerne. Etablering af en fliskedel skal sikre varmekunderne i Farum en fordelagtig varmepris, der er forsyningssikker i form af både ressourcer og stabile priser samt sikre bæredygtighed og størst mulig CO 2 -reduktion. Projektet (omtalt som projekt 4 i nærværende projektforslag) omfatter dermed opførelse af en ny kedelbygning, og der etableres en ny kedellinje i den ny kedelbygning med en samlet effekt på ca. 16 MW inklusiv røggaskondensering. I projekt 4 dækkes grundlasten i sommermånederne af overskudsvarme fra Vestforbrændingen. For at overskudsvarmen kan fungere som grundlast, skal varmekøbsprisen være lavere end produktionsprisen på fliskedlen. I de efterfølgende beregninger er antaget en varmekøbspris på overskudsvarmen på 212 kr./mwh an værk i Farum. Det er antaget, at overskudsvarmen modtages ca timer om året i den varmeste halvdel af året. Anlægget forsynes med en ny skorsten på ca. 60 m. Endelig skorstenshøjde fastsættes ved OML-beregning i forbindelse med miljøgodkendelse af anlægget. Der etableres en ny akkumuleringstank med et nyttevolumen på m 3. Højden på tanken tilpasses de lokale trykforhold. Alternativt kan Farum Fjernvarme vælge at modtage en del af varmen fra Vestforbrændingen. Her vil varmekøbsprisen være 474 kr./mwh ved et mindsteaftag på 60 % og 448 kr./mwh ved et mindsteaftag på 80 % af årsvarmebehovet. Side 11

12 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Varmen fra Vestforbrændingen produceres hovedsageligt på flis og en mindre del på affaldsvarme. Hillerød Forsyning har desuden udarbejdet et oplæg til en ny leveringsaftale, hvor varmekøbsprisen an værk i Farum er 516 kr./mwh. Alle priser er i 2013 prisniveau. I tilfælde af at Vestforbrændingen ikke kan levere overskudsvarme i sommermånederne, er de samfunds- og selskabsøkonomiske konsekvenser ved at etablere en fliskedel på 18 MW ligeledes undersøgt. Projektforslaget omhandler dermed følgende seks scenarier for Farum Fjernvarme startende fra år 2015: Scenarie Navn 1 Reference 2 Projekt 1A 3 Projekt 1B 4 Projekt 2 5 Projekt 3 6 Projekt 4 Beskrivelse Producere 100 % af årsvarmebehovet i Farum de eksisterende, naturgas-fyret spids- og reservelastkedler Modtage 60 % af årsvarmebehovet i Farum fra Vestforbrændingen og producere den resterende del af behovet på egne naturgaskedler Modtage 80 % af årsvarmebehovet i Farum fra Vestforbrændingen og producere den resterende del af behovet på egne naturgaskedler Etablere 18 MW fliskedel og 4000 m3 akkumuleringstank Modtage 100 % af årsvarmebehovet fra Hillerød Forsyning Etablere 16 MW fliskedel og 4000 m3 akkumuleringstank. Grundlast dækkes af overskudsvarme fra Vestforbrændingen 4.2 Tekniske specifikationer Farum Fjernvarmes nuværende bestykning på centralerne er angivet i nedenstående tabel. (Reference) Enhed Brændsel Indfyret effekt [MW] Produceret effekt [MW] Virkningsgrad [%] Kedel 1 - Rugmarken Naturgas 9,6 9,3 97 Kedel 2 - Rugmarken Naturgas 10,1 9,3 92 Kedel 3 - Rugmarken Naturgas 12,3 11,6 94 Kedel 2 - Stavnsholt Naturgas 7,9 7,3 92 Kedel 3 - Stavnsholt Naturgas 7,8 7,3 94 Kedel 4 - Stavnsholt Naturgas 7,9 7,3 92 Samlet effekt 55,6 52,1 Dermed har Farum Fjernvarme en maksimal varmeproduktionskapacitet på 52,1 MW. Det nuværende spidslastbehov i Farum er ca. 26 MW, mens det fremtidige effektbehov er vurderet til at stige med ca. 20 MW over de næste 7 år indtil 2020, jf. Farum Fjernvarmes udbygningsplan. Dermed kan de eksisterende naturgaskedler i princippet dække både det nuværende og potentielle behov i Farum, men er ikke økonomisk fordelagtigt for fjernvarme kunder i Farum og lever desuden ikke op til målsætningen om vedvarende og CO 2 -neutral energi. Side 12

13 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Ved etablering af en 16 MW fliskedel vil bestykning på centralerne i Farum se således ud: (Projekt 4) Enhed Brændsel Indfyret effekt [MW] Produceret effekt [MW] Virkningsgrad [%] Kedel 1 - Rugmarken Naturgas 9,6 9,3 97 Kedel 2 - Rugmarken Naturgas 10,1 9,3 92 Kedel 3 - Rugmarken Naturgas 12,3 11,6 94 Kedel 2 - Stavnsholt Naturgas 7,9 7,3 92 Kedel 3 - Stavnsholt Naturgas 7,8 7,3 94 Kedel 4 - Stavnsholt Naturgas 7,9 7,3 92 Ny fliskedel Træflis 14, Samlet effekt 70,1 68,1 Derudover modtages grundlasten fra Vestforbrændingen i sommermånederne. Efter etablering af det nye biomasseværk, vil fliskedlen kunne dække størstedelen af det eksisterende varmebehov, og i kraft af den nye akkumuleringstank vil naturgaskedler kun anvendes ved nød- og til dels reservelast. I projekt 1A, 1B og 3 vil Farum Fjernvarme bestykning være magen til referencen samt modtage henholdsvis 60 % (Projekt 1A), 80 % (Projekt 1B) og 100 % (Projekt 3) af årsvarmebehovet i Farum. I projekt 2 vil Farum Fjernvarme bestykningen ligeledes være magen til referencen, men med en 18 MW fliskedel etableret. 4.3 Driftsforhold Det samlede årlige varmebehov inkl. nettab i Farum Fjernvarmes forsyningsområde er på ca MWh, som forventes at stige med op til MWh/år over de næste 10 år. I forbindelse med strategiplanlægningen skal det vurderes i hvilket omfang det er muligt at medtage de nuværende naturgasfyrede områder i Farum fjernvarmeforsyning. Udbygningen af varmeforsyningen indenfor det nuværende forsyningsområde forventes at modsvare energibesparelsen hos de nuværende tilsluttede kunder, så det samlede varmebehov i det nuværende forsyningsområde ikke ændres væsentligt. Side 13

14 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 4.4 Overslag over anlægsudgifter Følgende overslagspris på investeringerne/reinvesteringerne ved de fire scenarier er anvendt i de efterfølgende beregninger. Det skal bemærkes, at der er tale om grove overslagspriser. Der er anvendt erfaringspriser og leverandøroplysninger til prisoverslagene. Overslaget er i 2013 prisniveau og ekskl. moms: Reference: Renovering af eksisterende anlæg: kr. Samlet investering: kr. Projekt 1A Renovering af eksisterende anlæg: kr. Samlet investering: kr. Projekt 1B Renovering af eksisterende anlæg: kr. Samlet investering: kr. Projekt 2: 18 MW fliskedel: kr m 3 akkumuleringstank: kr. Kedelbygning kr. Flislager kr. Anlæg til styring og regulering kr. Afsætning til diverse omkostninger kr. Samlet investering: kr. Projekt 3 Renovering af eksisterende anlæg: kr. Samlet investering: kr. Projekt 4: 16 MW fliskedel: kr m 3 akkumuleringstank: kr. Kedelbygning kr. Flislager kr. Anlæg til styring og regulering kr. Afsætning til diverse omkostninger kr. Samlet investering: kr. Side 14

15 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 5 Økonomiske forhold 5.1 Beregningsmetode Der er udført beregninger på de selskabsøkonomiske, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved de seks scenarier. De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra , idet de økonomiske forhold er ens i de seks scenarier fra Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Det vil sige, at der alene fokuseres på varmeproduktionen. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet så som drift af ledningsnet, administration og renter/afdrag på eksisterende lån indgår ikke i beregningerne. Resultaterne kan kun anvendes til sammenligning af økonomiske og miljømæssige forhold i de seks scenarier og ikke til prisfastsættelse efter Varmeforsyningsloven eller til budgettering af værkets likviditet. For scenarierne: referencen, projekt 1A, Projekt 1B og projekt 3, er forsyningssikkerhedsafgiften indregnet på fossile brændsler. Forsyningssikkerhedsafgiften for biomasse implementeres i 2014, men da satserne på afgiften ikke er endelig bestemt endnu, er forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse ikke medtaget i beregningerne. Pga. skatteforvridningen vil indregningen af afgiften på biomasse alt andet lige gøre etableringen af biomassekedlen endnu mere samfundsøkonomisk fordelagtigt. 5.1 Kraftvarmealternativ I henhold til projektbekendtgørelsens 10 skal der ske en teknisk og økonomisk vurdering af, hvorvidt et alternativ med biomasse kraftvarme er realistisk under hensyntagen til bl.a. den resulterende varmeproduktionspris for fjernvarmeværket. En sådan vurdering er foretaget, og viser entydigt, at det ikke vil være rentabelt for Farum Fjernvarme A.m.b.a. at investere i et sådant anlæg med de nuværende præmisser for elafregning. Hvis der investeres i biomassekraftvarme, afregnes den producerede el med markedsprisen plus 15 øre/kwh. Efter Energistyrelsens egne tal som forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger fremgår det, at el-afregningsprisen kun kan forventes at være ca. 35 øre/kwh i og derefter svagt stigende til øre/mwh. Anlægsprisen for et biomassekraftvarmeværk på 8,0 MW el og 16 MW varme bygget i Farum på kendt og afprøvet teknologi ville på nuværende tidspunkt koste omkring 250 mio. kr. i anlægsudgifter til sammenligning med 60 mio. kr. for det flisfyrede varmeanlæg. Side 15

16 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Farum Fjernvarme A.m.b.a. skal konkurrere på elprisen på lige vilkår med de centrale biomassefyrede kraftvarmeanlæg, der ligeledes afregnes markedsprisen + 15 øre/kwh. Med en øget anlægsinvestering på over 190 mio. ekstra er dette ikke realistisk. Farum Fjernvarme A.m.b.a. ønsker således ikke at investere i et biomassefyret kraftvarmeværk med de nuværende vilkår for el-afregning. I øvrigt henvises til at kraftvarmekravet for det samlede centrale kraftvarmenet, og at anlægget i Farum i den forbindelse kategoriseres som spids- og reservelastanlæg. 5.2 Beregningsforudsætninger Beregningerne er alle udført i 2013 prisniveau ekskl. moms. Samfundsøkonomiske brændselspriser, emissionskoefficienter, emissionspris er alle i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger september Alle afgifter er holdt i konstant 2013 prisniveau. 5.3 Selskabsøkonomi I bilag 2 er vist de selskabsøkonomiske forhold i de seks scenarier. I selskabsøkonomiberegningen er der udelukkende set på forskellene i produktionspriserne. Nedenstående tabel viser nutidsværdien af udgifterne til brændselskøb, drift og vedligehold og afgifter ved en rente på 3,5 % over en 10-årig betragtningsperiode. Varmekøbsprisen for projekt 1A og 1B er opgivet af Vestforbrændingen, mens varmekøbsprisen for projekt 3 er oplyst af Hillerød Forsyning. Nutidsværdi Reference kr Projekt 1A kr Projekt 1B kr Projekt 2 kr Projekt 3 kr Projekt 4 kr Alle priser er ekskl. moms. Rente på 3,5 % er anvendt i nutidsværdiberegningen Der vil dermed være en stor selskabsøkonomisk gevinst ved at etablere projekt 2 og 4. Prisen for overskudsvarme i projekt 4 skal alt andet lige i respekt for substitutionsprincippet være lavere end produktionsprisen på fliskedlen og er derfor valgt marginalt mindre end varmeproduktionsprisen på fliskedlen Side 16

17 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Tabellen herunder viser den procentvise besparelse ved de forskellige scenarier i forhold til referencen. Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Den samlede selskabsøkonomiske afvigelse ift. reference 0,0% 12,6% 20,0% 50,5% 12,4% 50,8% Selskabsøkonomien i projekt 4 er forudsat, at Farum Fjernvarme kan købe grundlasten i sommermånederne af Vestforbrændingen til 212 kr./mwh. Endvidere at Vestforbrændingen kan forsyne overskudsvarme timer om året i den varmeste halvdel af året. I tilfælde af at Vestforbrændingen ikke kan levere grundlast som forudsat i projekt 4, vil etablering af en 18 MW fliskedel (projekt 2) være det klart mest selskabsøkonomiske fordelagtige. 5.4 Brugerøkonomi De noget lavere produktionsudgifter for projekt 2 og 4 vil komme alle forbrugerne i Farum Fjernvarme til gode, samt gøre fjernvarme mere attraktivt for alle de potentielle forbrugere med individuel naturgas- eller oliefyr. 5.5 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt beregningsforudsætninger september De samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter kan ses i bilag 3, afgiftsprovenu i bilag 4 og emissionsudgifter i bilag 5. De samfundsøkonomiske resultater kan ses i afsnit Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. I bilag 5 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningsperiode for de seks scenarier, hvor etableringen af biomasseværket vil medfører en CO 2 -neutral produktion an værk i Farum. Side 17

18 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 5.7 Beregningsresultater Nedenstående tabel viser de samfundsøkonomiske resultater. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Brændsel Investering/D&V Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Som det fremgår af ovenstående tabel, viser de samfundsøkonomiske beregninger ud fra Energistyrelsens forudsætninger, at projekt 4 er mest fordelagtig. De øvrige 5 scenarier er tilnærmelsesvis ligeværdige, hvilket kan ses på nedenstående tabel, hvor afvigelsen fra de respektive scenarier er sammenholdt med referencen. Kun projekt 4 har en positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen. Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Den samlede samfundsøkonomiske afvigelse ift. referencen 0,0% -3,7% -7,6% -8,9% -9,4% 3,1% Det bemærkes dog, at der i projekt 1A og 1B ikke er indregnet investeringer til øget produktionskapacitet på Vestforbrændingen, hvilket alt andet lige vil forringe samfundsøkonomien i projekt 1A og 1B. 5.8 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. De efterfølgende tabeller og grafer viser følsomheden i projektet ved ændring af varmebehovet og kalkulationsrenten. Efterfølgende tabel og figur viser følsomheden ved de seks scenarier ved ændret varmebehov. Det kan ses, at samfundsøkonomien i projekt 4 forbedres endnu mere i forhold til de øvrige scenarier ved et øget varmebehov. Side 18

19 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank Procent 0% 10% 20% 30% 40% Varmebehov [MWh] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Følsomhedsanalyse - Varmebehov [MWh] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Den samfundsøkonomiske fordel ved projekt 4 øges endvidere ved en reduceret kalkulationsrente, som kan ses i tabellen og figuren herunder. Kalkulationsrente [%] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Følsomhedsanalyse - Kalkulationsrente [%] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Side 19

20 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar 2012 Projektforslag Ny fliskedel og akkumuleringstank 6 Konklusion Den selskabsøkonomiske analyse viser, at det vil være en klar fordel for Farum Fjernvarme og dermed fjernvarmeforbruger i Farum at etablere et biomasseværk frem for de øvrige scenarier. Etablering af et biomasseværk og akkumuleringstank vil desuden også være det mest miljøvenlige scenarie, jf. bilag 5, og dermed i tråd med Byrådets vision om, at Furesø Kommune skal tage højde for klimaændringer, være med til at reducere klimapåvirkningerne og på sigt blive CO 2 -neutrale. De samfundsøkonomiske beregninger viser en fordel til projekt 4, mens samfundsøkonomien i de fem øvrige scenarier tilnærmelsesvis er ligeværdige. Følsomhedsanalyserne viser, at samfundsøkonomien forbedres i projekt 4 i forhold til de øvrige scenarier ved lavere kalkulationsrente og øget varmeforbrug. Da Farum Fjernvarme ønsker en fremtidig varmeproduktion, der er miljørigtig og økonomisk fordelagtig for varmekunderne i Farum ses etablering af et biomasseværk som det mest klart mest attraktive. Dette er også i tråd med Furesø Kommuneplan 2009, hvor det beskrives, at kommunen skal have særlig fokus på bæredygtig varmeforsyning samt påvirke varmeplanlægningen i en miljøvenlig retning. Citat fra kommunens strategiske energiplan, juli 2011: Kommunen vil aktivt arbejde for, at fjernvarmen baseres på vedvarende energikilder, både lokalt i form af geotermisk varme, biomasseanlæg og regionalt ved udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrænding og udveksling af varme med nabobyer. Muligheden for at udnytte geotermisk varme undersøges af Farum Fjernvarme. Taget den betydelige selskabsøkonomiske fordel ved etablering af biomasseværket, de miljømæssige forhold samt den forholdsvis ligeværdige samfundsøkonomi ved de seks scenarier i betragtning, er det bedste scenarie projekt 4. Projekt 4 er dog forudsat, at Vestforbrændingen kan levere billig overskudsvarme baseret på affald. Den selskabsøkonomiske fordel ved etablering af biomasseværket vil desuden påvirke varmeprisen positivt i forhold til de øvrige scenarier og gøre fjernvarme mere attraktivt for alle de potentielle forbrugere med individuel naturgas- eller oliefyr, og dermed gøre opvarmning i Farum By mere miljørigtig. Side 20

21 Potentielle forslag til placering af geotermianlæg i Farum Målforhold: 1:20000 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Bilag 1

22 Selskabsøkonomi Farum Fjernvarme A.m.b.a. Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Reference Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 8 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter* Årlige udgifter Projekt 1A Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 8 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter* Årlige udgifter Projekt 1B Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 8 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter* Årlige udgifter Projekt 2 Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 10 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter Årlige udgifter Projekt 3 Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 8 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter* Årlige udgifter Projekt 4 Reinvestering/investering af anlæg Afskrivning over 10 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Driftsudgifter* Årlige udgifter Alle priser er ekskl. moms * Hentet fra EnergyPRO, se bilag 6-10 Nutidsværdi Reference kr Reference Projekt 1A kr Projekt 1A Projekt 1B kr Projekt 1B Projekt 2 kr Projekt 2 Projekt 3 kr Projekt 3 Projekt 4 kr Projekt 4 Alle priser er ekskl. moms. Rente på 3,5 % er anvendt i nutidsværdiberegningen Den samlede selskabsøkonomiske afvigelse ift. reference 0,0% 12,6% 20,0% 50,5% 12,4% 50,8% DFP Selskabsøkonomi Bilag 2

23 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Kakulationsrente 5,0% Produktionsfordeling Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Virkningsgrad fliskedel 110% Fliskedel 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 0,0% 77,4% Virkningsgrad Vestforbrændingen affaldsforbrænding* 86% Vestforbrændingen affaldsforbrænding 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 0,0% 18,6% Virkningsgrad Vestforbrændingen fliskedel** 81% Vestforbrændingen fliskedel 0,0% 51,6% 71,6% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad Hillerød Forsyning*** 86% Hillerød forsyning naturgasturbine 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 1 - Rugmarken 97% Naturgaskedel 1 - Rugmarken 69,7% 27,4% 11,0% 2,6% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Rugmarken 92% Naturgaskedel 2 - Rugmarken 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% Virkningsgrad kedel 3 - Rugmarken 94% Naturgaskedel 3 - Rugmarken 29,6% 12,3% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 2 - Stavnsholt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 3 - Stavnsholt 93% Naturgaskedel 3 - Stavnsholt 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 4 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 4 - Stavnsholt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nettoafgiftsfaktor 1,17 * Affaldsforbrændingsvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Samlet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ** Kedelvirkningsgrad på 90 % og nettab på 10 % af produktionen *** Kedelvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Tilslutningsrate og varmeproduktion potentielle forbrugere [MWh/år] År Tilslutningsrate [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varmeproduktion potentielle forbrugere [MWh] Samlet varmeproduktion [MWh] Samlet varmeproduktion [GJ] Samfundsøkonomiske brændselspriser an brugssted [kr./gj] År Flis 48,9 49,5 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,7 54,3 54,9 55,6 56,3 56,9 57,6 58,3 59,0 59,7 Naturgas 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Vestforbrændingen affald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vestforbrændingen flis 48,9 49,5 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,7 54,3 54,9 55,6 56,3 56,9 57,6 58,3 59,0 59,7 Hillerød Forsyning naturgas 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Inflation 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Brændselspris pr. år inkl. nettoafgiftsfaktor [kr./år] År Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Investerings- og driftsudgifter [kr./-] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Anlægsinvestering 2013 [kr.] D og V fliskedel [kr./gj] 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 D og V Vestforbrændingen flis [kr./gj] 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 D og V Vestforbrændingen affald [kr./gj] 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 D og V Hillerød Forsyning naturgas [kr./gj] 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 D og V kedel 1 - Rugmarken [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V kedel 2 - Rugmarken [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V kedel 3 - Rugmarken [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V kedel 2 - Stavnsholt [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V kedel 3 - Stavnsholt [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 D og V kedel 4 - Stavnsholt [kr./gj] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 Investerings- og driftsudgift pr. år inkl. nettoafgiftsfaktor [kr.] Året Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Nutidsværdi af brændselsudgifter samt investerings- og driftsudgifter over 20 år udfra Energistyrelsens vejledning [kr.] Brændsel Investering og D & V I alt Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt beregningsforudsætninger september DFP Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift Bilag 3

24 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Kakulationsrente 5% Produktionsfordeling Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Virkningsgrad fliskedel 110% Fliskedel 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 0,0% 77,4% Virkningsgrad Vestforbrændingen affaldsforbrænding* 86% Vestforbrændingen 0,0% 8,0% affaldsforbrænding 8,0% 0,0% 0,0% 18,6% Virkningsgrad Vestforbrændingen fliskedel** 81% Vestforbrændingen 0,0% 51,6% fliskedel71,6% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad Hillerød Forsyning*** 86% Hillerød 0,0% forsyning 0,0% naturgasturbine 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 1 - Rugmarken 97% Naturgaskedel 69,7% 27,4% 1 - Rugmarken 11,0% 2,6% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Rugmarken 92% Naturgaskedel 0,0% 0,0% 2 - Rugmarken 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% Virkningsgrad kedel 3 - Rugmarken 94% Naturgaskedel 29,6% 12,3% 3 - Rugmarken 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 0,0% 0,0% 2 - Stavnsholt0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 3 - Stavnsholt 93% Naturgaskedel 0,7% 0,7% 3 - Stavnsholt0,7% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 4 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 0,0% 0,0% 4 - Stavnsholt0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nettoafgiftsfaktor 117% * Affaldsforbrændingsvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Samlet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ** Kedelvirkningsgrad på 90 % og nettab på 10 % af produktionen *** Kedelvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Tilslutningsrate og varmeproduktion nye forbrugere [MWh/år] År Procent [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varmeproduktion [MWh] Samlet varmeproduktion [MWh] Samlet varmeproduktion [GJ] Afgifter iht. lovtekster [kr./-] Flis 2015 NO X afgift 2,4 kr./gj Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 kr./gj Samlet afgiftsprovenu 2,4 kr./gj Naturgas 2015 Energiafgift 239,5 øre/nm3 CO 2 afgift 37,0 øre/nm3 NO X afgift 4,0 øre/nm3 Forsyningssikkerhedsafgift 40,0 øre/nm3 Samlet afgiftsprovenu 80,9 kr./gj Vestforbrændingen flis 2015 NO X afgift 2,4 kr./gj Forsyningssikkerhedsafgift 0,0 kr./gj Samlet afgiftsprovenu 2,4 kr./gj Vestforbrændingen affald 2015 Affaldsvarmeafgift pr. MWh prod varme 26,9 kr./gj Tillægsafgift 26,5 kr./gj Svovlafgift 1) 0,1 kr./gj 2) NO X 2,7 kr./gj 3) CO 2 4,8 kr./gj Samlet afgiftsprovenu 61,00 kr./gj Hillerød Forsyning naturgas 2015 Energiafgift 239,5 øre/nm3 CO 2 afgift 37,0 øre/nm3 NO X afgift 14,1 øre/nm3 CH 4 afgift 6,3 øre/nm3 Forsyningssikkerhedsafgift 40,0 øre/nm3 Samlet afgiftsprovenu 85,1 kr./gj 1) Svovlindhold i røggas 8,3 g/gj. 2) NO X indhold i røggas 102 g/gj. 3) CO 2 indhold i røggas 28,34 kg/gj. Afgifter 2013 fastprisniveau [kr./gj] Året Flis 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 Naturgas 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 80,93 Vestforbrændingen flis 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 Vestforbrændingen affald 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 Hillerød Forsyning naturgas 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 Afgiftsprovenu årligt [kr./år] Året Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Nutidsværdi over 20 år [kr.] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt beregningsforudsætninger september DFP Afgiftprovenu Bilag 4

25 Farum Fjernvarme A.m.b.a. Emissioner Beregningsforudsætninger Varmeproduktion MWh pr. år Varmeproduktion GJ pr. år Kakulationsrente 5% Produktionsfordeling Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Virkningsgrad fliskedel 110% Fliskedel 0,0% 0,0% 0,0% 97,4% 0,0% 77,4% Virkningsgrad Vestforbrændingen affaldsforbrænding* 86% Vestforbrændingen affaldsforbrænding 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 0,0% 18,6% Virkningsgrad Vestforbrændingen fliskedel** 81% Vestforbrændingen fliskedel 0,0% 51,6% 71,6% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad Hillerød Forsyning*** 86% Hillerød forsyning naturgasturbine 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 1 - Rugmarken 97% Naturgaskedel 1 - Rugmarken 69,7% 27,4% 11,0% 2,6% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Rugmarken 92% Naturgaskedel 2 - Rugmarken 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% Virkningsgrad kedel 3 - Rugmarken 94% Naturgaskedel 3 - Rugmarken 29,6% 12,3% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 2 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 2 - Stavnsholt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 3 - Stavnsholt 93% Naturgaskedel 3 - Stavnsholt 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% Virkningsgrad kedel 4 - Stavnsholt 92% Naturgaskedel 4 - Stavnsholt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nettoafgiftsfaktor 117% * Affaldsforbrændingsvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Samlet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ** Kedelvirkningsgrad på 90 % og nettab på 10 % af produktionen *** Kedelvirkningsgrad på 95 % og nettab på 10 % af produktionen Tilslutningsrate og varmeproduktion nye forbrugere [MWh/år] År Procent [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varmeproduktion [MWh] Samlet varmeproduktion [MWh] Samlet varmeproduktion [GJ] Emissionerskoefficienter [vægtenhed/gj] CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Flis 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Naturgas 56,7 0,1 0,1 0,3 42,0 0,1 Vestforbrændingen affald 37,0 0,3 1,2 8,3 102,0 0,29 Vestforbrændingen flis 0,0 3,1 0,8 1,9 81,0 4,82 Hillerød Forsyning 56,7 1,7 1,0 0,3 48,0 0,051 Samlet emissionerkoefficienter inkl. virkningsgrad kedler [vægtenhed/gj] Reference 59,02 0,10 0,10 0,31 43,72 0,10 Projekt 1A 27,30 2,04 0,66 2,11 78,76 3,14 Projekt 1B 15,59 2,79 0,84 2,51 89,99 4,31 Projekt 2 1,52 26,57 3,54 22,14 80,82 8,86 Projekt 3 65,93 1,98 1,16 0,35 55,81 0,06 Projekt 4 10,47 21,18 3,08 19,40 87,21 7,10 CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Værdi af emissioner [kr./vægtenhed] Året CO 2 [kr./tons] 91,70 105,80 119,50 132,90 147,60 162,30 167,70 173,10 178,50 183,90 189,30 194,70 200,10 205,50 210,90 216,30 221,7 227,2 CH 4 [kr./kg] 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N 2 O [kr./kg] 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO 2 [kr./kg] 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x [kr./kg] 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 [kr./kg] 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Inflation [%] 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Emissioner [kr./år] Året Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt Projekt Projekt Nutidsværdi over 20 år [kr.] Reference Projekt 1A Projekt 1B Projekt 2 Projekt 3 Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt beregningsforudsætninger september DFP Emissioner Bilag 5

26 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :07:45 / 1 Grafisk layout

27 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :09:33 / 1 Varighedskurve for varmebehov

28 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:29 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:TS1 [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum nuar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas 11,0000 kwh/nm3 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov [MW] 26,3 1,8 Nettab [MW] 1,6 1,6

29 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:29 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik Varmebehov, Detaljer Varmebehov: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-TS1;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Nettab: Månedsværdier MWh nuar 1.202,70 Februar 1.125,10 Marts 1.202,70 April 1.163,90 Maj 1.202,70 Juni 1.163,90 Juli 1.202,70 August 1.202,70 September 1.163,90 Oktober 1.202,70 November 1.163,90 December 1.202,70 5 Energianlæg Kedel 1 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 9,6 9,3 96,9 Årlige udetider: Kedel 2 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 10,1 9,3 92,1 Årlige udetider: Kedel 3 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 12,3 11,6 94,3

30 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:29 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Årlige udetider: Kedel 2 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Kedel 3 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,8 7,3 93,6 Årlige udetider: Kedel 4 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: 5 Lagre 6 El-marked 7 Driftsstrategi Dellast tilladt Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Driftsstrategi Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

31 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:29 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik

32 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:13 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h ,6 M W h ,6 M W h 27,9 M W Varmeproduktioner: Kedel 1 - Rugmarken ,1 MWh/år 69,7 % Kedel 2 - Rugmarken 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Rugmarken ,9 MWh/år 29,6 % Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Stavnsholt 649,5 MWh/år 0,7 % Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Total ,6 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Kedel 1 - Rugmarken 8.784,0 100,0% Kedel 2 - Rugmarken 0,0 0,0% Kedel 3 - Rugmarken 4.996,0 56,9% Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 0,0% Kedel 3 - Stavnsholt 301,0 3,4% Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Kedel 1 - Rugmarken 0 Kedel 2 - Rugmarken 0 Kedel 3 - Rugmarken 75 Kedel 2 - Stavnsholt 0 Kedel 3 - Stavnsholt 26 Kedel 4 - Stavnsholt 0 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug ,7 Nm3 Som energianlæg Kedel 1 - Rugmarken ,2 M W h = ,0 Nm3 Kedel 2 - Rugmarken 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Rugmarken ,0 M W h = ,3 Nm3 Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Stavnsholt 694,0 M W h =63.094,3 Nm3 Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Total ,2 M W h

33 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:40 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter 3.2 Driftsudgifter Ingen INDTÆGTER oprettet i projektet D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Afgift naturgas ,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 2,8700 kr. /Nm3 3,2050 kr. /Nm3

34 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:40 / 2 Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Afgift naturgas 2013 HP(Kedel 1 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Rugmarken) HP(Kedel 3 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Stavnsholt) HP(Kedel 3 - Stavnsholt) HP(Kedel 4 - Stavnsholt) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas)

35 Bilag Reference - Produktion på egne gaskedler energypro :08:53 / 1 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter D og V kedel 1 - Rugmarken : ,1 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Rugmarken : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Rugmarken : ,9 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Stavnsholt : 649,5 MWh á 10,0 = D og V kedel 4 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Variabel naturgas : ,7 Nm3 á 2,87 = Afgift naturgas 2013 : ,7 Nm3 á 3,205 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift

36 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :54:18 / 1 Grafisk layout

37 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :52:12 / 1 Varighedskurve for varmebehov

38 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:10 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:TS1 [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum nuar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Affaldsvarme 11,0000 kwh/nm3 1,0000 MWh/MWh 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov [MW] 26,3 1,8 Nettab [MW] 1,6 1,6

39 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:10 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik Varmebehov, Detaljer Varmebehov: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-TS1;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Nettab: Månedsværdier MWh nuar 1.202,70 Februar 1.125,10 Marts 1.202,70 April 1.163,90 Maj 1.202,70 Juni 1.163,90 Juli 1.202,70 August 1.202,70 September 1.163,90 Oktober 1.202,70 November 1.163,90 December 1.202,70 5 Energianlæg Kedel 1 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 9,6 9,3 96,9 Årlige udetider: Kedel 2 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 10,1 9,3 92,1 Årlige udetider: Kedel 3 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 12,3 11,6 94,3

40 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:10 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Årlige udetider: Kedel 2 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Kedel 3 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,8 7,3 93,6 Årlige udetider: Kedel 4 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Vestforbrændingen Brændselstype: Affaldsvarme Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 10,0 10,0 100,0 Årlige udetider: :00 t i l : :00 t i l : :00 t i l :00 5 Lagre 6 El-marked

41 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:10 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik 7 Driftsstrategi Dellast tilladt Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Vestforbrændingen Driftsstrategi Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Vestforbrændingen Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

42 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :51:21 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h ,6 M W h ,6 M W h 27,9 M W Varmeproduktioner: Kedel 1 - Rugmarken ,6 MWh/år 27,4 % Kedel 2 - Rugmarken 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Rugmarken ,2 MWh/år 12,3 % Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Stavnsholt 624,0 MWh/år 0,7 % Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Vestforbrændingen ,7 MWh/år 59,6 % Total ,6 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Kedel 1 - Rugmarken 4.729,0 53,8% Kedel 2 - Rugmarken 0,0 0,0% Kedel 3 - Rugmarken 1.382,0 15,7% Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 0,0% Kedel 3 - Stavnsholt 270,0 3,1% Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 0,0% Vestforbrændingen 7.512,0 85,5% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Kedel 1 - Rugmarken 72 Kedel 2 - Rugmarken 0 Kedel 3 - Rugmarken 9 Kedel 2 - Stavnsholt 0 Kedel 3 - Stavnsholt 21 Kedel 4 - Stavnsholt 0 Vestforbrændingen 3 Brændsler: Som brændsler Naturgas Affaldsvarme Brændselsforbrug ,8 Nm ,7 M W h Som energianlæg Kedel 1 - Rugmarken ,8 M W h = ,8 Nm3 Kedel 2 - Rugmarken 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Rugmarken ,8 M W h = ,1 Nm3 Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Stavnsholt 666,8 M W h =60.614,8 Nm3 Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Vestforbrændingen ,7 M W h =55.290,7 M W h Total ,1 M W h

43 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:26 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter 3.2 Driftsudgifter Ingen INDTÆGTER oprettet i projektet D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Variabel affaldsvarme Afgift naturgas ,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 2,8700 kr. /Nm3 473,6100 kr. /MWh 3,2050 kr. /Nm3

44 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :53:26 / 2 Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Variabel affaldsvarme Afgift naturgas 2013 HP(Kedel 1 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Rugmarken) HP(Kedel 3 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Stavnsholt) HP(Kedel 3 - Stavnsholt) HP(Kedel 4 - Stavnsholt) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) ReceivedFuel(Affaldsvarme) / HeatValue(Affaldsvarme) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas)

45 Bilag Projekt 1A - 60 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :52:33 / 1 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter D og V kedel 1 - Rugmarken : ,6 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Rugmarken : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Rugmarken : ,2 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Stavnsholt : 624,0 MWh á 10,0 = D og V kedel 4 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Variabel naturgas : ,8 Nm3 á 2,87 = Variabel affaldsvarme : ,7 MWh á 473,61 = Afgift naturgas 2013 : ,8 Nm3 á 3,205 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift

46 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :47:54 / 1 Grafisk layout

47 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :49:47 / 1 Varighedskurve for varmebehov

48 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:18 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:TS1 [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum nuar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Affaldsvarme 11,0000 kwh/nm3 1,0000 MWh/MWh 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Nyt Varmebehov: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Nyt Varmebehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Nyt Varmebehov [MW] 26,3 1,8 Nettab [MW] 1,6 1,6

49 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:18 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik Varmebehov, Detaljer Nyt Varmebehov: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-TS1;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Nettab: Månedsværdier MWh nuar 1.202,70 Februar 1.125,10 Marts 1.202,70 April 1.163,90 Maj 1.202,70 Juni 1.163,90 Juli 1.202,70 August 1.202,70 September 1.163,90 Oktober 1.202,70 November 1.163,90 December 1.202,70 5 Energianlæg Kedel 1 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 9,6 9,3 96,9 Årlige udetider: Kedel 2 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 10,1 9,3 92,1 Årlige udetider: Kedel 3 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 12,3 11,6 94,3

50 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:18 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Årlige udetider: Kedel 2 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Kedel 3 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,8 7,3 93,6 Årlige udetider: Kedel 4 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Vestforbrændingen Brændselstype: Affaldsvarme Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 15,0 15,0 100,0 Årlige udetider: :00 t i l : :00 t i l : :00 t i l :00 5 Lagre 6 El-marked

51 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:18 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik 7 Driftsstrategi Dellast tilladt Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Vestforbrændingen Driftsstrategi Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Vestforbrændingen Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

52 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :47:26 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Nyt Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h ,6 M W h ,6 M W h 27,9 M W Varmeproduktioner: Kedel 1 - Rugmarken ,6 MWh/år 11,1 % Kedel 2 - Rugmarken 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Rugmarken 8.124,0 MWh/år 8,8 % Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Stavnsholt 624,0 MWh/år 0,7 % Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Vestforbrændingen ,0 MWh/år 79,5 % Total ,6 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Kedel 1 - Rugmarken 2.252,0 25,6% Kedel 2 - Rugmarken 0,0 0,0% Kedel 3 - Rugmarken 816,0 9,3% Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 0,0% Kedel 3 - Stavnsholt 270,0 3,1% Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 0,0% Vestforbrændingen 7.968,0 90,7% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Kedel 1 - Rugmarken 67 Kedel 2 - Rugmarken 0 Kedel 3 - Rugmarken 2 Kedel 2 - Stavnsholt 0 Kedel 3 - Stavnsholt 21 Kedel 4 - Stavnsholt 0 Vestforbrændingen 3 Brændsler: Som brændsler Naturgas Affaldsvarme Brændselsforbrug ,1 Nm ,0 M W h Som energianlæg Kedel 1 - Rugmarken ,9 M W h = ,7 Nm3 Kedel 2 - Rugmarken 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Rugmarken 8.614,2 M W h = ,6 Nm3 Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Stavnsholt 666,8 M W h =60.614,8 Nm3 Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Vestforbrændingen ,0 M W h =73.683,0 M W h Total ,8 M W h

53 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:44 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter 3.2 Driftsudgifter Ingen INDTÆGTER oprettet i projektet D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Variabel affaldsvarme Afgift naturgas ,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 2,8700 kr. /Nm3 447,5100 kr. /MWh 3,2050 kr. /Nm3

54 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :48:44 / 2 Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt Variabel naturgas Variabel affaldsvarme Afgift naturgas 2013 HP(Kedel 1 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Rugmarken) HP(Kedel 3 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Stavnsholt) HP(Kedel 3 - Stavnsholt) HP(Kedel 4 - Stavnsholt) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) ReceivedFuel(Affaldsvarme) / HeatValue(Affaldsvarme) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas)

55 Bilag Projekt 1B - 80 % af årsproduktionen fra Vestforbrændingen energypro :20:12 / 1 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter D og V kedel 1 - Rugmarken : ,6 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Rugmarken : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Rugmarken : 8.124,0 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Stavnsholt : 624,0 MWh á 10,0 = D og V kedel 4 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 Variabel naturgas : ,1 Nm3 á 2,87 = Variabel affaldsvarme : ,0 MWh á 447,51 = Afgift naturgas 2013 : ,1 Nm3 á 3,205 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift

56 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :57:18 / 1 Grafisk layout

57 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :01:58 / 1 Varighedskurve for varmebehov

58 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:33 / 1 Forudsætningskatalog, Teknik 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Planperiode: Tidsserier Udetemperatur timebasis, Danmark Symbol:TS1 [ C] Gennemsnit Minimum Maksimum nuar, ,6-12,2 4,9 Februar, ,1-13,1 6,4 Marts, ,6-7,6 9,3 April, ,6-0,5 20,0 Maj, ,6 3,3 24,8 Juni, ,7 5,7 25,0 Juli, ,4 7,4 27,3 August, ,7 6,1 28,7 September, ,7 6,8 21,1 Oktober, ,2-2,6 18,9 November, ,0-4,0 10,2 December, ,7-7,8 7,4 Hele perioden 8,1-13,1 28,7 2.2 Indeks Ingen INDEKS defineret 3 Brændsler Naturgas Flis 11,0000 kwh/nm3 9,4000 GJ/tons 4 Behov 4.2 Varmebehov Behov Varmebehov: Nettab: Symbol: HD1 Symbol: HD2 Behov mængde Udvikling Varmebehov: MWh Udvikler sig ikke over årene Nettab: MWh Udvikler sig ikke over årene Total MWh Behov Max behov Min behov Varmebehov [MW] 26,3 1,8 Nettab [MW] 1,6 1,6

59 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:33 / 2 Forudsætningskatalog, Teknik Varmebehov, Detaljer Varmebehov: Vejrafhængig andel af behovet: 80,00 % Reference temperatur: 17,0 [ C] Formel for døgnforholdstal Max(17,0-TS1;0) Sæson for vejrafhængigt forbrug: til Nettab: Månedsværdier MWh nuar 1.202,70 Februar 1.125,10 Marts 1.202,70 April 1.163,90 Maj 1.202,70 Juni 1.163,90 Juli 1.202,70 August 1.202,70 September 1.163,90 Oktober 1.202,70 November 1.163,90 December 1.202,70 5 Energianlæg Kedel 1 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 9,6 9,3 96,9 Årlige udetider: Kedel 2 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 10,1 9,3 92,1 Årlige udetider: Kedel 3 - Rugmarken Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 12,3 11,6 94,3

60 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:33 / 3 Forudsætningskatalog, Teknik Årlige udetider: Kedel 2 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Kedel 3 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,8 7,3 93,6 Årlige udetider: Kedel 4 - Stavnsholt Brændselstype: Naturgas Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 7,9 7,3 92,4 Årlige udetider: Fliskedel Brændselstype: Flis Minimum køretid: 0 timer Brændsel [MW] Varme [MW] Varme [%] 1 16,3 18,0 110,4 Årlige udetider: :00 t i l :00 5 Lagre Nyt Varmelager Nettovolumen: 4.000,0 [m3] Temperaturforskel: 50,0 [ C] Udnyttelsesgrad: 80,0 [%] Kapacitet: 185,4 [MWh] 6 El-marked

61 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:33 / 4 Forudsætningskatalog, Teknik 7 Driftsstrategi Produktion til lager tilladt Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Fliskedel Dellast tilladt Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Fliskedel Nej Nej Nej Nej Nej Nej Driftsstrategi Kedel 1 - Rugmarken Kedel 2 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 4 - Stavnsholt Fliskedel Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet

62 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:14 / 1 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov ,0 M W h ,6 M W h ,6 M W h 27,9 M W Varmeproduktioner: Kedel 1 - Rugmarken 2.367,7 MWh/år 2,6 % Kedel 2 - Rugmarken 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Rugmarken 1,2 MWh/år 0,0 % Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 3 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 MWh/år 0,0 % Fliskedel ,7 MWh/år 97,4 % Total ,6 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Kedel 1 - Rugmarken 662,0 7,5% Kedel 2 - Rugmarken 0,0 0,0% Kedel 3 - Rugmarken 3,0 0,0% Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 0,0% Kedel 3 - Stavnsholt 0,0 0,0% Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 0,0% Fliskedel 8.276,0 94,2% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Kedel 1 - Rugmarken 10 Kedel 2 - Rugmarken 0 Kedel 3 - Rugmarken 1 Kedel 2 - Stavnsholt 0 Kedel 3 - Stavnsholt 0 Kedel 4 - Stavnsholt 0 Fliskedel 5 Brændsler: Som brændsler Naturgas Flis Brændselsforbrug ,5 Nm ,5 tons Som energianlæg Kedel 1 - Rugmarken 2.444,1 M W h = ,5 Nm3 Kedel 2 - Rugmarken 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Rugmarken 1,3 M W h =118,0 Nm3 Kedel 2 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 3 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Kedel 4 - Stavnsholt 0,0 M W h =0,0 Nm3 Fliskedel ,5 M W h =31.327,5 tons Total ,8 M W h

63 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:53 / 1 Forudsætningskatalog, Økonomi 1 Projektbeskrivelse Ingen bemærkninger til forudsætningskataloget 2 Ydre forudsætninger Møntenhed: kr. 3 Betalinger 3.1 Driftsindtægter 3.2 Driftsudgifter Ingen INDTÆGTER oprettet i projektet D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt D og V Fliskedel Variabel naturgas Variabel flis Afgift naturgas 2013 Afgift flis ,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 10,0000 kr. /MWh 50,0000 kr. /MWh 2,8700 kr. /Nm3 452,0000 kr. /tons 3,2050 kr. /Nm3 21,6200 kr. /tons

64 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :58:53 / 2 Forudsætningskatalog, Økonomi APPENDIX: Formler Betalingsformler D og V kedel 1 - Rugmarken D og V kedel 2 - Rugmarken D og V kedel 3 - Rugmarken D og V kedel 2 - Stavnsholt D og V kedel 3 - Stavnsholt D og V kedel 4 - Stavnsholt D og V Fliskedel Variabel naturgas Variabel flis Afgift naturgas 2013 Afgift flis 2013 HP(Kedel 1 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Rugmarken) HP(Kedel 3 - Rugmarken) HP(Kedel 2 - Stavnsholt) HP(Kedel 3 - Stavnsholt) HP(Kedel 4 - Stavnsholt) HP(Fliskedel) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) ReceivedFuel(Flis) / HeatValue(Flis) ReceivedFuel(Naturgas) / HeatValue(Naturgas) ReceivedFuel(Flis) / HeatValue(Flis)

65 Bilag Projekt 2 - Etablering af fliskedel energypro :59:14 / 1 Resultat af ordinær drift fra :00 til :59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Ialt Driftsindtægter 0 Driftsudgifter D og V kedel 1 - Rugmarken : 2.367,7 MWh á 10,0 = D og V kedel 2 - Rugmarken : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Rugmarken : 1,2 MWh á 10,0 = 12 D og V kedel 2 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 3 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V kedel 4 - Stavnsholt : 0,0 MWh á 0,0 = 0 D og V Fliskedel : ,7 MWh á 50,0 = Variabel naturgas : ,5 Nm3 á 2,87 = Variabel flis : ,5 tons á 452,0 = Afgift naturgas 2013 : ,5 Nm3 á 3,205 = Afgift flis 2013 : ,5 tons á 21,62 = Ialt Driftsudgifter Resultat af ordinær drift

66 Bilag Projekt 3 - Hillerød Forsyning :40:30 / 1 energypro Grafisk layout 11 kwh/nm3 9,6 MW 9,3 MW Naturgas Kedel 1 - Rugmarken MWh 10,1 MW 9,3 MW Varmebehov Kedel 2 - Rugmarken MWh 12,3 MW 11,6 MW Nettab Kedel 3 - Rugmarken 7,9 MW 7,3 MW Kedel 2 - Stavnsholt 7,8 MW 7,3 MW Kedel 3 - Stavnsholt 7,9 MW 7,3 MW Kedel 4 - Stavnsholt 11 kwh/nm3 14 MW 14 MW Naturgas [1] Hillerød Forsyning

67 Bilag Projekt 3 - Hillerød Forsyning :38:57 / 1 energypro Varighedskurve for varmebehov 28 Varighedskurve for varmebehov (1. nuar 2012 til 1. nuar 2013) [MW] Time [Timer] Hillerød Forsyning Kedel 1 - Rugmarken Kedel 3 - Rugmarken Kedel 4 - Stavnsholt Kedel 3 - Stavnsholt Kedel 2 - Rugmarken Kedel 2 - Stavnsholt

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Vassingerød Energi Park

Vassingerød Energi Park Eco Energy Park, South-West London by Buckley Gray Yeoman Notat og beregninger vedrørende varmepotentialet for etablering af Vassingerød Energi Park April 2015 Klient Farum Fjernvarme Stavnsholtvej 33

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Grenaa Forbrænding A/S

Grenaa Forbrænding A/S Grenaa Forbrænding A/S Konvertering af Grenaa Forbrænding til flisfyret biomasseværk. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2014 Revideret 9. april 2014 Projektansvarlig

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning A/S Vordingborg Forsyning A/S Etablering af ny transmissionsledning mellem Masnedøværket og Bødkervænget central Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen juni 2012 Vordingborg Forsyning

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Projektforslag for etablering af ny spids- og reservelast central på Søndre Industrivej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for et udskiftning af eksisterende halm kraftvarmeanlæg med 8,5 MW. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2016

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

VASSINGERØD ENERGI PARK FASE 1 NYT BIOMASSEVÆRK

VASSINGERØD ENERGI PARK FASE 1 NYT BIOMASSEVÆRK VASSINGERØD ENERGI PARK FASE 1 NYT BIOMASSEVÆRK PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN FARUM FJERNVARME A.M.B.A OG I/S NORFORS VORES REFERENCE: 30.9170.03 UDARBEJDET

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere