SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I"

Transkript

1 SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST

2 Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens strategiplan for 2012 fremgår det, at Roskilde skal være en kommune, der sætter borgerne i centrum og med fokus på medborgerskab fremmer deres aktive deltagelse i det lokale demokrati, bl.a. gennem udvikling af nye dialogformer. I forlængelse af denne målsætning er der udarbejdet denne Social Media Strategi, som skal danne grundlag for kommunens arbejde med Web 2.0 i Web 2.0 er den samlede betegnelse for de mange-til-mange kommunikationsværktøjer, der blandt andet giver mulighed for at debattere, skabe engagement og med-udvikling, vidensdele og interagere brugerne imellem. Fælles for disse værktøjer er, at de alle anvendes på de sociale medier. Brugen af sociale medier såsom Facebook, YouTube og Twitter er fortsat i fremgang. Iflg. Danmarks Statistik brugte 54 % af danskerne i 2011 sociale medier - og ikke overraskende er især de unge kraftigt repræsenteret: 97 % af unge kvinder og 86 % af unge mænd (mellem 16 og 24 år). Måske mere overraskende er det, at brugen af sociale netværkstjenester blandt den ældre del af befolkningen også er kraftigt stigende: Fra ca. 10 % af de 60-74årige i 2009 til 31 % af de 55-64årige og 12 % af de 65-89årige i Tendensen er klar flere og flere danskere benytter sig af sociale medier, hvorfor det er helt oplagt at Roskilde Kommune, som netop ønsker at motivere og engagere borgerne til at indgå mere aktivt i udviklingen af kommunen og med en ambition om at bevæge sig fra en kunderelation i forhold til borgerne til en medborgerskabsrelation - skal udnytte muligheden for at styrke kommunikationen til og med kommunens borgere ved i højere grad at udnytte sociale medier som kommunikationskanal. Borgerne skal også her betragtes som positive medspillere i den politiske beslutningsproces, og der skal være mulighed for, at borgerne i højere grad bliver en dialogpart i forskellige sager. En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at otte ud af ti borgere allerede er tilfredse eller meget tilfredse med deres kommunes Facebook-side. "Den gode oplevelse smitter både af på borgernes opfattelse af kommunen og motiverer

3 dem til at engagere sig i lokaldemokratiet", konkluderes det blandt andet. Roskilde Kommunes Social Media Strategi fokuserer på at beskrive de tiltag, der skal sikre, at Roskilde Kommune i endnu højere grad kan anvende de sociale medier til at skabe borgerinvolvering og dialog mellem kommunen og borgerne - således at kommunens vision om at se Roskilde-borgeren som medborger og medudvikler kan realiseres i praksis. Desuden fokuseres der på at beskrive, hvordan de sociale medier også skal bruges til at markedsføre den overordnede digitaliseringsstrategi; Blandt andet ved at skabe kendskab til Roskilde Kommunes mange selvbetjeningsløsninger samt andre tiltag, der viser en kommune, der tænker innovativt i kontakten med borgerne. I den forbindelse er det interessant, at Facebook.com er blandt de sites, der genererer mest trafik til roskilde.dk. I strategien præsenteres indledningsvis status for kommunens arbejde med de sociale medier. Dernæst følger selve strategien, de valgte indsatsområder og succeskriterier for det videre arbejde i Strategien afrundes med en aktivitetsplan for 2013 samt årets målkrav og budget. Formål Strategien har først og fremmest til formål at styrke udviklingen af kommunens arbejde med de sociale medier. Strategien har som fokus at sikre, at de sociale medier kommer til at fungere som en platform for dialog mellem borgere og kommune, som kan understøtte lokaldemokratiet, nedbryde barrierer for deltagelse og skabe fornemmelse af at blive hørt hos den enkelte borger. Herudover har strategien som fokus at understøtte den overordnede digitaliseringsstrategi i arbejdet med at flytte borgeren over på digitale frem for analoge kanaler. Således angiver strategien strategiske pejlemærker for kommunens brug af sociale medier. Ydermere har strategien til formål at synliggøre kommunens indsats på de sociale medieplatforme. Roskilde Kommune har en målsætning om, at være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Strategien skal medvirke til at sikre, at den målsætning kan realiseres.

4 Status Roskilde Kommune har siden 2009 anvendt Facebook, Twitter og Youtube som formidlingskanaler til kommunens nyheder. I en række af kommunens kampagner - f.eks. Roskilde som Cykelby, RockUrBike og Ungedagen - har Kommunen desuden forsøgt at involvere borgerne og bruge de sociale medier som kommunikativ platform. I 2013 vil dette arbejde fortsætte, men kommunen vil i endnu højere grad søge at motivere borgerne til debat samt arbejde på at skabe et større interessefællesskab med borgerne om kommunes aktiviteter. Kommunen har flere kampagneorienterede sider og grupper på Facebook, ligesom der findes andre sider, som kommunen ikke administrerer, men som har Roskilde som omdrejningspunkt. Den officielle Roskilde Kommune Facebook-side har omkring likes (Marts 2013). Via Indblik, det statistik-værktøj, som Facebook stiller sideejere til rådighed, har vi kunne konstatere, at ved hyppig nyhedsoplægning og hurtig besvarelse af borgerhenvendelser på siden, er antallet af likes over en ca. 3 måneders periode steget med ca. 10 %. Selvom antallet af likes i sig selv ikke er afgørende for, hvorvidt en side er en succes eller ej, er det dog nødvendigt med et vist antal eller en kritisk masse - førend formidling, dialog og samarbejde er muligt. Det videre arbejde med bl.a. Roskilde Kommunes officielle Facebook-side vil tage afsæt i denne erfaring. Roskilde Kommune er også aktiv på Twitter. I alt 750 personer har valgt at følge kommunens nyhedsformidling på denne kanal (Marts 2013). Som det ser ud nu postes de samme opdateringer på henholdsvis Facebook og Twitter. Roskilde Kommune har herudover sin egen Youtube-kanal. Her distribueres pt. 40 videoer (Marts 2013). Roskilde Kommune har prioriteret at have en deltidsstilling dedikeret til at tage sig af de sociale medier. Strategi og indsatsområder for 2013 Erfaringen med at inddrage sociale medier i kommunikationen til og med borgerne har hidtil været, at når borgerne finder emnet relevant, vil de gerne debattere. Dette gør sig naturligvis gældende indenfor de fleste medier; der hvor kommunikationen på de sociale medier adskiller sig fra andre medier er især i forhold til synlighed

5 og hastighed (herunder hastigheden for deling/spredning). Når en borger debatterer på de sociale medier, er personen mere synlig: Personen logger på med en personlig profil, som personen selv har designet. Når denne profil bruges som 'underskrift' i en debat, synliggør personen sig selv mere, end når man med navn og adresse underskriver et læserbrev i avisen. Måske kan man sandsynliggøre, at mediet dermed medfører et større engagement og en større forventning til respons. Et andet aspekt ved synligheden er det faktum, at når samme borger poster et indlæg på eksempelvis kommunens Facebook-side, får hele personens netværk (på Facebook) en notifikation herom ligesom de, der følger (liker) kommunens Facebook-side, får en påmindelse, når der bliver lagt nyt på siden. Det måske vigtigste aspekt af synligheden på sociale medier er, at borgerne i meget stor udstrækning i forvejen begår sig her. Således når nyheder, servicemeddelelser m.m. langt bredere ud end ellers, idet man også rammer borgere, som ikke aktivt har ledt efter information fra Roskilde Kommune. Netop det forhold, at kommunen i højere grad skal opsøge borgeren, hvor borgeren er - og ikke den anden vej rundt - vil være centralt for Social Media Strategien. Endnu et særegent kendetegn ved kommunikation på de sociale medier er tempoet. Enhver kan poste et oplæg, oprette en side eller starte en gruppe døgnets 24 timer og er dermed ikke afhængig af eksempelvis et læserbrev i et forsinkende mellemled som en avis, der kun udkommer en enkelt gang om dagen. Det er således betydeligt lettere og hurtigere at dele et budskab på de sociale medier, end det er gennem mange andre medier. Herudover tilbyder de sociale medier en enestående mulighed for at møde borgerne på andre vilkår, end man tidligere har været vant til. Dette kan potentielt udgøre en chance for at nedbryde barrierer og fordomme mellem kommune og borger, og på den måde skabe en forøget følelse af at blive hørt og have reel mulighed for indflydelse hos den enkelte borger. Således vil det være et fokus for strategien at skabe en følelse af øget transparens i forhold til Roskilde Kommune hos borgerne. Situationen er nu, at Roskilde Kommune allerede er omdrejningspunkt for nogle af de

6 budskaber og diskussioner, der findes på de sociale medier. Det er derfor vigtigt, at kommunen i endnu højere grad indtager en aktiv deltagerposition i forhold disse. Ovenstående forhold stiller naturligvis nogle krav til den måde, Roskilde Kommune agerer på på de sociale medier. Det er blandt andet de udfordringer, der ligger heri, som Social Media Strategien vil stille skarpt på. Skab engagement En stor udfordring for Roskilde Kommune har været - og er fortsat i at skabe yderligere seriøst engagement blandt borgerne. Engagementet kommer ikke fra dag til dag, men kommer stødt over tid. Man taler om begrebet return of involvement. Dog kan man som før nævnt sørge for at være synlig og hyppigt motivere borgerne til at være aktive på de forskellige platforme for at styrke interessen for Roskilde Kommune. Dette gøres blandt andet ved at statusopdatere regelmæssigt (min. 1 gang i døgnet) og opslå nyheder, som har relevans for borgerne, og som de kunne finde interessante at debattere. I forbindelse med eksempelvis høringsrunder eller andre tiltag på sociale medier, hvor Roskilde Kommune ønsker input fra borgerne, er det desuden vigtigt, at borgerne bliver oplyst om, hvorledes deres kommentarer og input bliver brugt i kommunens videre arbejde. Når borgerne bliver orienteret om, at deres ideer eller kommentarer har en reel effekt, vil de fremover være mere motiverede til at engagere sig og indgå i dialog med kommunen. Det er i forlængelse heraf essentielt at borgerne hurtigt - dvs. samme dag, som henvendelsen finder sted - får en seriøs og brugbar tilbagemelding, når de giver input på de sociale medier. Roskilde Kommune skal derfor sørge for at overvåge de forskellige sociale medier (især de, hvorpå kommunen har en profil) og være klar til at give borgerne svar. Engagement på kommunens officielle sider på de sociale medier skabes dog ikke udelukkende gennem aktivitet på disse sider. Således må Roskilde Kommune også være aktivt opsøgende i forhold til eksempelvis andre Facebook-sider, som har kommunen som omdrejningspunkt. Ydermere må der gøres opmærksom på muligheden for at indgå i dialog med Roskilde

7 Kommune gennem andre kommunikationskanaler. Eksempelvis kan dette gøres ved at tilføje links til kommunens ansattes auto-signaturer i mails eller ved at reklamere på forskellige platforme i det offentlige rum. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen poster mindst to statusopdateringer på Facebook og mindst to tweets på Twitter om dagen. Endvidere opstilles et succeskriterium om, at alle borgere får et svar på et facebookopslag eller tweet inden for et døgn. Der opstilles yderligere et succeskriterium om, at Roskilde Kommune inden udgangen af 2013 har gennemført et pilotprojekt, som har til formål at afprøve Facebooks kvaliteter som kanal til at få input fra borgerne gennem en form for før-høring i forhold til en konkret sag. Slutteligt opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune skal skabe større engagement på sine sider ved i højere grad at like og kommentere andre Facebook-sider, samt ved at reklamere for sin offentlige Facebook-side gennem alternative kommunikationskanaler. Roskilde Kommune ønsker at øge tilfredsheden blandt borgerne ved at fokusere på at yde en god og brugbar service, samt at indbyde aktivt til dialog. Roskilde Kommunes officielle Facebook-side markedsføres både eksternt og internt. Herunder gennemføres mindst en kampagne i det offentlige rum i løbet af 2013, ligesom det er et mål at få indført en henvisning til Facebook-siden i autosignaturen på alle kommunale mails. Sociale medier internt Social media opdateringer er baseret på her og nu kommunen skal derfor imødekomme borgerne mens emnerne er relevante og lægge op til debat, mens det stadig er aktuelt. I 2013 skal medarbejderne derfor også uddannes i at tænke sociale medier ind i den kommunikationsplanlægning, som de i forvejen laver i forbindelse med diverse projekter. Dette gøres blandt andet ved kurser omhandlende sociale medier for medarbejdere og

8 ledere, og ved løbende opdatering og udbredelse af kommunens how-to -guide til sociale medier. Samtidig skal der i 2013 arbejdes for at udbrede kendskabet til Roskilde Kommunes officielle sider på de sociale medier internt i organisationen. Dette gøres blandt andet gennem ovenfor nævnte kurser samt tiltag på kommunens intranet. Det vil i den forbindelse desuden være givtigt, at den eksisterende webredaktørgruppe også kommer til at fungere som en social media-netværks/samarbejdsgruppe, så det tværgående samarbejde i forhold til borgerrettet kommunikation ved brug af sociale medier bliver opprioriteret og vedligeholdt i hele organisationen. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen løbende opdaterer sin how-to - guide til sociale medier, og at denne udvides til at indebefatte en grundig gennemgang af styrker, svagheder og faldgruber ved anvendelsen af kommunikation gennem særligt Facebook. Webarbejdsgruppen og intranettet anvendes som primært distributionsled. Indsatsen understøttes af kursusaktiviteter for kommunens medarbejdere i brugen af sociale medier. Inden udgangen af 2013 er how-to -guiden blevet præsenteret i alle større fagkontorer. Yderligere opstilles et succeskriterium om, at webredaktørgruppen udvides til også at fungere som social media-netværksgruppe, således at de mest relevante nyheder fra de forskellige afdelinger hurtigt kan formidles gennem de sociale medier. Det tilstræbes i forbindelse hermed, at nyhedsflowet på de sociale medier koordineres centralt, således at optimal rækkevidde opnås. Markedsføring af selvbetjeningsløsninger De sociale medier kan og skal i højere grad bruges til at markedsføre Roskilde Kommunes mange selvbetjeningsløsninger til både borgere og erhverv. I dag findes en app centralt placeret på kommunens Facebook-side, som let giver adgang til relevante selvbetjeningsløsninger, men kommunen skal i 2013 arbejde mere aktivt for at udbrede kendskabet til de forskellige muligheder for selvbetjening, som er tilgængelige, samt skabe lette genveje for borgeren hertil. Dette gøres blandt

9 andet ved regelmæssigt at poste information om kommunens selvbetjeningsløsninger gennem kommunikationskanalerne på de sociale medier. Ovenstående kan eksempelvis understøttes af how-to -videoer, som både kan distribueres gennem Facebook, Twitter og Youtube. Yderligere skal Roskilde Kommune have fokus på at promovere relevante selvbetjeningsløsninger i dialogen med borgere på de sociale medier. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune mindst én gang om måneden poster et indlæg på Facebook og Twitter omhandlende en relevant selvbetjeningsløsning. Yderligere skal relevante selvbetjeningsløsninger hvis sådanne findes altid præsenteres for borgere, som henvender sig med spørgsmål, eller hvis det synes fordelagtigt i andre dialoger. Herunder fokuseres der på at skabe en overskuelig indgang til relevante selvbetjeningsløsninger. Yderligere opstilles et succeskriterium om at kommunen inden udgangen af 2013 har produceret 3 how-to videoer omhandlende relevant selvbetjeningsløsning, samt at disse blandt andet bliver distribueret via YouTube, Facebook og egen hjemmeside. Udvikling af kommunens officielle sider Roskilde Kommune har sat som mål, at vi skal være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Dette kræver blandt andet, at vi holder os opdateret omkring hvad der sker på de forskellige platforme, samt at vi er blandt de første kommuner, når der er nye initiativer på de sociale medier. Med afsæt i ovenstående skal Roskilde Kommune fremover arbejde for at følge med i udviklingen på området, ikke mindst ved at indgå i forskellige faglige netværk på de sociale medier, men også ved at være bevidste om hvilke strategier andre kommuner, offentlige instanser m.fl. synes at have succes med at anvende samt gennem sparring med disse. I 2013 skal Roskilde Kommune desuden arbejde for at skabe bedre og mere tydelig sammenhæng mellem den officielle Facebook-side og andre sider, som kommunen administrerer. Dette gøres eksempelvis ved at udvikle en app, hvor relevante kampagnesider og andet kan præsenteres overskueligt.

10 Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen indgår i og følger med i udviklinge inden for relevante faglige grupper og netværk på sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. Herudover skal Roskilde Kommune fremover i højere grad sparre og dele erfaringer med andre relevante aktører. Der holdes et særligt fokus på løbende at tilpasse den officielle Facebook-side til Facebooks ændringer, herunder lanceringen af den nye News Feed og den nye Timeline. Herudover opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommunes LinkedIn profil I højere grad skal inkluderes i arbejdet med sociale medier, samt i arbejdet med at styrke kommunens profil i forhold til employerbranding. Ydermere opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune inden udgangen af 2013 har skabt en overskuelig sammenhæng mellem kommunens officielle Facebook-side og kommunens øvrige kampagne-sider m.m. på Facebook. Transparens i forhold til borgeren Størstedelen af de henvendelser, som Roskilde Kommune modtager på de sociale medier, er baseret på en utilfredshed med kommunens service eller ydelser. I 2013 skal kommunen derfor arbejde på at bevæge sig fra en kunderelation i forhold til borgerne til en medborgerskabsrelation, som I højere grad fordrer diskussion og engagement i Roskilde Kommune som et interessefællesskab. Dette gøres ved på flere måder at skabe transparens omkring Roskilde Kommunes ageren og struktur. Blandt andet er den personlige kontakt vigtig, således at borgeren får fornemmelsen af at konversere med en person og ikke en institutionel størrelse. En måde at opnå dette på, er ved at underskrive indlæg fra Roskilde Kommunes profil på Facebook med navn. Herudover tilstræbes det, at Roskilde Kommune skal udstråle en lige så stor grad af åbenhed, som borgeren gør ved at indgå i fællesskaber på de sociale medier. Dette gøres blandt andet ved skabe større gennemsigtighed i fohold til organisationens opbygning gennem samtalen har man eksempelvis adspurgt en trafikplanlægger for at svare på en borgerhenvendelse på Facebook, kan man forklare borgeren, at man nu har konsulteret en af kommunens trafikplanlæggere fra Teknik og Miljø-afdelingen, som kunne svare på vedkommendes spørgsmål.

11 Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune i alle tilfælde, hvor der på sociale medier er tale om en personlig kontakt, underskriver svar og indlæg med navns nævnelse. Herudover opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune i 2013 gennem dialog på de sociale medier skal skabe større forståelse hos borgerne for, hvordan kommunen fungerer i praksis. Samtidig skal Roskilde Kommune på de sociale medier i højere grad præsentere sig selv som et fællesskab, hvori det er muligt for alle at blive hørt, end en upersonlig institutionel størrelse. Aktivitetsplan for halvår Kommunens how-to -guide opdateres, godkendes formelt og udvides til at indebefatte en grundig gennemgang af styrker, svagheder og faldgruber ved anvendelsen af kommunikation gennem særligt Facebook. Guidens eksistens formidles til organisationen. - Relevante medarbejdere har tilmeldt sig faglige netværk og grupper omhandlende sociale medier og følger med i disse. - Webredaktørgruppen udvides til også at fungere som social media-netværksgruppe. - Indsats for at kvalificere medarbejderes brug af sociale medier påbegyndes. 2. kvartal Både indoor og outdoor gennemføres en markedsføringskampagne for Roskilde Kommunes tiltag på de sociale medier gennem blandt andet annoncering på Facebook, markedsføring i byrummet og anvendelse af kommunens intranet. - Roskilde kommune evt. gennem udvikling af ny app skaber en overskuelig sammenhæng mellem kommunens officielle Facebook-side og kommunens øvrige kampagne-sider m.m. på Facebook. - Der afholdes kursusaktivitet i brugen af sociale medier for kommunens medarbejdere. - Der gennemføres et pilotprojekt, hvor kommunens officielle Facebook-side anvendes som kanal for input som en form for før-høring i forhold til en konkret sag.

12 Inden udgangen af Der produceres 3 how-to -videoer omhandlende relevante selvbetjeningsløsninger. Disse videoer distribueres bl.a. via YouTube, Facebook og egen hjemmeside. - Gennem 2013 vil Roskilde Kommune kontinuerligt arbejde med forskellige tiltag, hvor borgerinddragelse og dialog via de sociale medier kan anvendes. Målkrav Roskilde Kommune har sat som mål at være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Kommunernes Landsforening har i slutningen af 2012 foretaget en undersøgelse af hvilke kommuner, der har flest likes pr. Indbygger på Facebook. Roskilde Kommune havde her en penetration på 1,29 %, hvilket ikke var nok til at komme i top 10 blandt de deltagende 27 kommuner. Samtidig undersøgtes det dog også hvilke kommuner, der havde de mest engagerede brugere. Her lå Roskilde Kommune på 8. pladsen med 12,13 IPM (Interaktioner Pr. Tusinde Brugere). Det opstilles som mål, at Roskilde Kommunes indsats på de sociale medier i fremtiden skal være blandt top 10 i begge kategorier. Roskilde Kommunes formål med at have profiler på de sociale medier er at komme i dialog med borgerne at skabe medborgerskab, engangement, grobund for medskabelse og transparens omkring kommunens virke. Målet er i forlængelse heraf således nået, når kommunens Twitterprofil/er får tweets og re-tweets, når videoerne på YouTube bliver set og delt og når kommunens Facebook-sider lever - det vil sige, når det ikke udelukkende er kommunen selv, der genererer indhold på siderne. Enhver af kommunens Facebook-sider og Twitterprofiler og andre indsatser på sociale medier skal I forlængelse heraf naturligvis have udarbejdet en kommunikationsplan herunder kvantificerbare målkrav. Således angives følgende som mål for Roskilde Kommunens officielle Facebook-side og Roskilde Kommunes Twitterprofil for 2012:

13 Status Mål Mål i % stigning Facebook Likes af siden ,00% Min. rækkevidde ,00% Min. taler om ,00% Twitter Followers ,00% Budget Der er afsat kr. til annoncering på Facebook, Google, mv. som led i markedsføringen af kommunens officielle Facebook-side samt selvbetjeningsløsninger. Arbejdsressourcer Størstedelen af webarbejdet udføres af weborganisationen, som består af lokale webredaktører i kommunens fagkontorer og en centralt placeret social media manager i Digitalisering og Borgerservice. Dog vil en række fagkontorer blive involveret i de tværgående arbejdsgrupper med henblik på at udforme pilotprojekter til brugerinvolvering, videoproduktioner og anvendelsen af sociale medier i konkrete kampagner. Gennemførelsen af indsatsområderne i social media strategien vil kræve at udvalgte medarbejdere i kommunen skal oplæres og kompetenceudvikles i brugen af sociale medier. Det anbefales derfor at hvert direktørområde gennemfører en kompetenceindsats overfor en udvalgt kreds af medarbejdere. Kilder Vision: Direktionens strategiplan 2012: Danmarks Statistik: Danmarks Statistik: Danmarks Statistik: Kommunens innovationsdagsorden: KL undersøgelse: n=0 KL undersøgelse: n=1

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI

SOCIAL MEDIA STRATEGI SOCIAL MEDIA STRATEGI SÅDAN GØR DU Marts 2013 UDKAST Sådan gør du sociale medier. I forbindelse med, at du vil inddrage sociale medier i formidlingen af din kampagne, dit projekt eller bare generelt i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Hvis man i år 2010 ikke forholder sig til sin tilstedeværelse på sociale medier, er man dårligt nok på internettet! Det er den virkelighed

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere