SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I"

Transkript

1 SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST

2 Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens strategiplan for 2012 fremgår det, at Roskilde skal være en kommune, der sætter borgerne i centrum og med fokus på medborgerskab fremmer deres aktive deltagelse i det lokale demokrati, bl.a. gennem udvikling af nye dialogformer. I forlængelse af denne målsætning er der udarbejdet denne Social Media Strategi, som skal danne grundlag for kommunens arbejde med Web 2.0 i Web 2.0 er den samlede betegnelse for de mange-til-mange kommunikationsværktøjer, der blandt andet giver mulighed for at debattere, skabe engagement og med-udvikling, vidensdele og interagere brugerne imellem. Fælles for disse værktøjer er, at de alle anvendes på de sociale medier. Brugen af sociale medier såsom Facebook, YouTube og Twitter er fortsat i fremgang. Iflg. Danmarks Statistik brugte 54 % af danskerne i 2011 sociale medier - og ikke overraskende er især de unge kraftigt repræsenteret: 97 % af unge kvinder og 86 % af unge mænd (mellem 16 og 24 år). Måske mere overraskende er det, at brugen af sociale netværkstjenester blandt den ældre del af befolkningen også er kraftigt stigende: Fra ca. 10 % af de 60-74årige i 2009 til 31 % af de 55-64årige og 12 % af de 65-89årige i Tendensen er klar flere og flere danskere benytter sig af sociale medier, hvorfor det er helt oplagt at Roskilde Kommune, som netop ønsker at motivere og engagere borgerne til at indgå mere aktivt i udviklingen af kommunen og med en ambition om at bevæge sig fra en kunderelation i forhold til borgerne til en medborgerskabsrelation - skal udnytte muligheden for at styrke kommunikationen til og med kommunens borgere ved i højere grad at udnytte sociale medier som kommunikationskanal. Borgerne skal også her betragtes som positive medspillere i den politiske beslutningsproces, og der skal være mulighed for, at borgerne i højere grad bliver en dialogpart i forskellige sager. En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at otte ud af ti borgere allerede er tilfredse eller meget tilfredse med deres kommunes Facebook-side. "Den gode oplevelse smitter både af på borgernes opfattelse af kommunen og motiverer

3 dem til at engagere sig i lokaldemokratiet", konkluderes det blandt andet. Roskilde Kommunes Social Media Strategi fokuserer på at beskrive de tiltag, der skal sikre, at Roskilde Kommune i endnu højere grad kan anvende de sociale medier til at skabe borgerinvolvering og dialog mellem kommunen og borgerne - således at kommunens vision om at se Roskilde-borgeren som medborger og medudvikler kan realiseres i praksis. Desuden fokuseres der på at beskrive, hvordan de sociale medier også skal bruges til at markedsføre den overordnede digitaliseringsstrategi; Blandt andet ved at skabe kendskab til Roskilde Kommunes mange selvbetjeningsløsninger samt andre tiltag, der viser en kommune, der tænker innovativt i kontakten med borgerne. I den forbindelse er det interessant, at Facebook.com er blandt de sites, der genererer mest trafik til roskilde.dk. I strategien præsenteres indledningsvis status for kommunens arbejde med de sociale medier. Dernæst følger selve strategien, de valgte indsatsområder og succeskriterier for det videre arbejde i Strategien afrundes med en aktivitetsplan for 2013 samt årets målkrav og budget. Formål Strategien har først og fremmest til formål at styrke udviklingen af kommunens arbejde med de sociale medier. Strategien har som fokus at sikre, at de sociale medier kommer til at fungere som en platform for dialog mellem borgere og kommune, som kan understøtte lokaldemokratiet, nedbryde barrierer for deltagelse og skabe fornemmelse af at blive hørt hos den enkelte borger. Herudover har strategien som fokus at understøtte den overordnede digitaliseringsstrategi i arbejdet med at flytte borgeren over på digitale frem for analoge kanaler. Således angiver strategien strategiske pejlemærker for kommunens brug af sociale medier. Ydermere har strategien til formål at synliggøre kommunens indsats på de sociale medieplatforme. Roskilde Kommune har en målsætning om, at være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Strategien skal medvirke til at sikre, at den målsætning kan realiseres.

4 Status Roskilde Kommune har siden 2009 anvendt Facebook, Twitter og Youtube som formidlingskanaler til kommunens nyheder. I en række af kommunens kampagner - f.eks. Roskilde som Cykelby, RockUrBike og Ungedagen - har Kommunen desuden forsøgt at involvere borgerne og bruge de sociale medier som kommunikativ platform. I 2013 vil dette arbejde fortsætte, men kommunen vil i endnu højere grad søge at motivere borgerne til debat samt arbejde på at skabe et større interessefællesskab med borgerne om kommunes aktiviteter. Kommunen har flere kampagneorienterede sider og grupper på Facebook, ligesom der findes andre sider, som kommunen ikke administrerer, men som har Roskilde som omdrejningspunkt. Den officielle Roskilde Kommune Facebook-side har omkring likes (Marts 2013). Via Indblik, det statistik-værktøj, som Facebook stiller sideejere til rådighed, har vi kunne konstatere, at ved hyppig nyhedsoplægning og hurtig besvarelse af borgerhenvendelser på siden, er antallet af likes over en ca. 3 måneders periode steget med ca. 10 %. Selvom antallet af likes i sig selv ikke er afgørende for, hvorvidt en side er en succes eller ej, er det dog nødvendigt med et vist antal eller en kritisk masse - førend formidling, dialog og samarbejde er muligt. Det videre arbejde med bl.a. Roskilde Kommunes officielle Facebook-side vil tage afsæt i denne erfaring. Roskilde Kommune er også aktiv på Twitter. I alt 750 personer har valgt at følge kommunens nyhedsformidling på denne kanal (Marts 2013). Som det ser ud nu postes de samme opdateringer på henholdsvis Facebook og Twitter. Roskilde Kommune har herudover sin egen Youtube-kanal. Her distribueres pt. 40 videoer (Marts 2013). Roskilde Kommune har prioriteret at have en deltidsstilling dedikeret til at tage sig af de sociale medier. Strategi og indsatsområder for 2013 Erfaringen med at inddrage sociale medier i kommunikationen til og med borgerne har hidtil været, at når borgerne finder emnet relevant, vil de gerne debattere. Dette gør sig naturligvis gældende indenfor de fleste medier; der hvor kommunikationen på de sociale medier adskiller sig fra andre medier er især i forhold til synlighed

5 og hastighed (herunder hastigheden for deling/spredning). Når en borger debatterer på de sociale medier, er personen mere synlig: Personen logger på med en personlig profil, som personen selv har designet. Når denne profil bruges som 'underskrift' i en debat, synliggør personen sig selv mere, end når man med navn og adresse underskriver et læserbrev i avisen. Måske kan man sandsynliggøre, at mediet dermed medfører et større engagement og en større forventning til respons. Et andet aspekt ved synligheden er det faktum, at når samme borger poster et indlæg på eksempelvis kommunens Facebook-side, får hele personens netværk (på Facebook) en notifikation herom ligesom de, der følger (liker) kommunens Facebook-side, får en påmindelse, når der bliver lagt nyt på siden. Det måske vigtigste aspekt af synligheden på sociale medier er, at borgerne i meget stor udstrækning i forvejen begår sig her. Således når nyheder, servicemeddelelser m.m. langt bredere ud end ellers, idet man også rammer borgere, som ikke aktivt har ledt efter information fra Roskilde Kommune. Netop det forhold, at kommunen i højere grad skal opsøge borgeren, hvor borgeren er - og ikke den anden vej rundt - vil være centralt for Social Media Strategien. Endnu et særegent kendetegn ved kommunikation på de sociale medier er tempoet. Enhver kan poste et oplæg, oprette en side eller starte en gruppe døgnets 24 timer og er dermed ikke afhængig af eksempelvis et læserbrev i et forsinkende mellemled som en avis, der kun udkommer en enkelt gang om dagen. Det er således betydeligt lettere og hurtigere at dele et budskab på de sociale medier, end det er gennem mange andre medier. Herudover tilbyder de sociale medier en enestående mulighed for at møde borgerne på andre vilkår, end man tidligere har været vant til. Dette kan potentielt udgøre en chance for at nedbryde barrierer og fordomme mellem kommune og borger, og på den måde skabe en forøget følelse af at blive hørt og have reel mulighed for indflydelse hos den enkelte borger. Således vil det være et fokus for strategien at skabe en følelse af øget transparens i forhold til Roskilde Kommune hos borgerne. Situationen er nu, at Roskilde Kommune allerede er omdrejningspunkt for nogle af de

6 budskaber og diskussioner, der findes på de sociale medier. Det er derfor vigtigt, at kommunen i endnu højere grad indtager en aktiv deltagerposition i forhold disse. Ovenstående forhold stiller naturligvis nogle krav til den måde, Roskilde Kommune agerer på på de sociale medier. Det er blandt andet de udfordringer, der ligger heri, som Social Media Strategien vil stille skarpt på. Skab engagement En stor udfordring for Roskilde Kommune har været - og er fortsat i at skabe yderligere seriøst engagement blandt borgerne. Engagementet kommer ikke fra dag til dag, men kommer stødt over tid. Man taler om begrebet return of involvement. Dog kan man som før nævnt sørge for at være synlig og hyppigt motivere borgerne til at være aktive på de forskellige platforme for at styrke interessen for Roskilde Kommune. Dette gøres blandt andet ved at statusopdatere regelmæssigt (min. 1 gang i døgnet) og opslå nyheder, som har relevans for borgerne, og som de kunne finde interessante at debattere. I forbindelse med eksempelvis høringsrunder eller andre tiltag på sociale medier, hvor Roskilde Kommune ønsker input fra borgerne, er det desuden vigtigt, at borgerne bliver oplyst om, hvorledes deres kommentarer og input bliver brugt i kommunens videre arbejde. Når borgerne bliver orienteret om, at deres ideer eller kommentarer har en reel effekt, vil de fremover være mere motiverede til at engagere sig og indgå i dialog med kommunen. Det er i forlængelse heraf essentielt at borgerne hurtigt - dvs. samme dag, som henvendelsen finder sted - får en seriøs og brugbar tilbagemelding, når de giver input på de sociale medier. Roskilde Kommune skal derfor sørge for at overvåge de forskellige sociale medier (især de, hvorpå kommunen har en profil) og være klar til at give borgerne svar. Engagement på kommunens officielle sider på de sociale medier skabes dog ikke udelukkende gennem aktivitet på disse sider. Således må Roskilde Kommune også være aktivt opsøgende i forhold til eksempelvis andre Facebook-sider, som har kommunen som omdrejningspunkt. Ydermere må der gøres opmærksom på muligheden for at indgå i dialog med Roskilde

7 Kommune gennem andre kommunikationskanaler. Eksempelvis kan dette gøres ved at tilføje links til kommunens ansattes auto-signaturer i mails eller ved at reklamere på forskellige platforme i det offentlige rum. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen poster mindst to statusopdateringer på Facebook og mindst to tweets på Twitter om dagen. Endvidere opstilles et succeskriterium om, at alle borgere får et svar på et facebookopslag eller tweet inden for et døgn. Der opstilles yderligere et succeskriterium om, at Roskilde Kommune inden udgangen af 2013 har gennemført et pilotprojekt, som har til formål at afprøve Facebooks kvaliteter som kanal til at få input fra borgerne gennem en form for før-høring i forhold til en konkret sag. Slutteligt opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune skal skabe større engagement på sine sider ved i højere grad at like og kommentere andre Facebook-sider, samt ved at reklamere for sin offentlige Facebook-side gennem alternative kommunikationskanaler. Roskilde Kommune ønsker at øge tilfredsheden blandt borgerne ved at fokusere på at yde en god og brugbar service, samt at indbyde aktivt til dialog. Roskilde Kommunes officielle Facebook-side markedsføres både eksternt og internt. Herunder gennemføres mindst en kampagne i det offentlige rum i løbet af 2013, ligesom det er et mål at få indført en henvisning til Facebook-siden i autosignaturen på alle kommunale mails. Sociale medier internt Social media opdateringer er baseret på her og nu kommunen skal derfor imødekomme borgerne mens emnerne er relevante og lægge op til debat, mens det stadig er aktuelt. I 2013 skal medarbejderne derfor også uddannes i at tænke sociale medier ind i den kommunikationsplanlægning, som de i forvejen laver i forbindelse med diverse projekter. Dette gøres blandt andet ved kurser omhandlende sociale medier for medarbejdere og

8 ledere, og ved løbende opdatering og udbredelse af kommunens how-to -guide til sociale medier. Samtidig skal der i 2013 arbejdes for at udbrede kendskabet til Roskilde Kommunes officielle sider på de sociale medier internt i organisationen. Dette gøres blandt andet gennem ovenfor nævnte kurser samt tiltag på kommunens intranet. Det vil i den forbindelse desuden være givtigt, at den eksisterende webredaktørgruppe også kommer til at fungere som en social media-netværks/samarbejdsgruppe, så det tværgående samarbejde i forhold til borgerrettet kommunikation ved brug af sociale medier bliver opprioriteret og vedligeholdt i hele organisationen. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen løbende opdaterer sin how-to - guide til sociale medier, og at denne udvides til at indebefatte en grundig gennemgang af styrker, svagheder og faldgruber ved anvendelsen af kommunikation gennem særligt Facebook. Webarbejdsgruppen og intranettet anvendes som primært distributionsled. Indsatsen understøttes af kursusaktiviteter for kommunens medarbejdere i brugen af sociale medier. Inden udgangen af 2013 er how-to -guiden blevet præsenteret i alle større fagkontorer. Yderligere opstilles et succeskriterium om, at webredaktørgruppen udvides til også at fungere som social media-netværksgruppe, således at de mest relevante nyheder fra de forskellige afdelinger hurtigt kan formidles gennem de sociale medier. Det tilstræbes i forbindelse hermed, at nyhedsflowet på de sociale medier koordineres centralt, således at optimal rækkevidde opnås. Markedsføring af selvbetjeningsløsninger De sociale medier kan og skal i højere grad bruges til at markedsføre Roskilde Kommunes mange selvbetjeningsløsninger til både borgere og erhverv. I dag findes en app centralt placeret på kommunens Facebook-side, som let giver adgang til relevante selvbetjeningsløsninger, men kommunen skal i 2013 arbejde mere aktivt for at udbrede kendskabet til de forskellige muligheder for selvbetjening, som er tilgængelige, samt skabe lette genveje for borgeren hertil. Dette gøres blandt

9 andet ved regelmæssigt at poste information om kommunens selvbetjeningsløsninger gennem kommunikationskanalerne på de sociale medier. Ovenstående kan eksempelvis understøttes af how-to -videoer, som både kan distribueres gennem Facebook, Twitter og Youtube. Yderligere skal Roskilde Kommune have fokus på at promovere relevante selvbetjeningsløsninger i dialogen med borgere på de sociale medier. Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune mindst én gang om måneden poster et indlæg på Facebook og Twitter omhandlende en relevant selvbetjeningsløsning. Yderligere skal relevante selvbetjeningsløsninger hvis sådanne findes altid præsenteres for borgere, som henvender sig med spørgsmål, eller hvis det synes fordelagtigt i andre dialoger. Herunder fokuseres der på at skabe en overskuelig indgang til relevante selvbetjeningsløsninger. Yderligere opstilles et succeskriterium om at kommunen inden udgangen af 2013 har produceret 3 how-to videoer omhandlende relevant selvbetjeningsløsning, samt at disse blandt andet bliver distribueret via YouTube, Facebook og egen hjemmeside. Udvikling af kommunens officielle sider Roskilde Kommune har sat som mål, at vi skal være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Dette kræver blandt andet, at vi holder os opdateret omkring hvad der sker på de forskellige platforme, samt at vi er blandt de første kommuner, når der er nye initiativer på de sociale medier. Med afsæt i ovenstående skal Roskilde Kommune fremover arbejde for at følge med i udviklingen på området, ikke mindst ved at indgå i forskellige faglige netværk på de sociale medier, men også ved at være bevidste om hvilke strategier andre kommuner, offentlige instanser m.fl. synes at have succes med at anvende samt gennem sparring med disse. I 2013 skal Roskilde Kommune desuden arbejde for at skabe bedre og mere tydelig sammenhæng mellem den officielle Facebook-side og andre sider, som kommunen administrerer. Dette gøres eksempelvis ved at udvikle en app, hvor relevante kampagnesider og andet kan præsenteres overskueligt.

10 Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at kommunen indgår i og følger med i udviklinge inden for relevante faglige grupper og netværk på sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn. Herudover skal Roskilde Kommune fremover i højere grad sparre og dele erfaringer med andre relevante aktører. Der holdes et særligt fokus på løbende at tilpasse den officielle Facebook-side til Facebooks ændringer, herunder lanceringen af den nye News Feed og den nye Timeline. Herudover opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommunes LinkedIn profil I højere grad skal inkluderes i arbejdet med sociale medier, samt i arbejdet med at styrke kommunens profil i forhold til employerbranding. Ydermere opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune inden udgangen af 2013 har skabt en overskuelig sammenhæng mellem kommunens officielle Facebook-side og kommunens øvrige kampagne-sider m.m. på Facebook. Transparens i forhold til borgeren Størstedelen af de henvendelser, som Roskilde Kommune modtager på de sociale medier, er baseret på en utilfredshed med kommunens service eller ydelser. I 2013 skal kommunen derfor arbejde på at bevæge sig fra en kunderelation i forhold til borgerne til en medborgerskabsrelation, som I højere grad fordrer diskussion og engagement i Roskilde Kommune som et interessefællesskab. Dette gøres ved på flere måder at skabe transparens omkring Roskilde Kommunes ageren og struktur. Blandt andet er den personlige kontakt vigtig, således at borgeren får fornemmelsen af at konversere med en person og ikke en institutionel størrelse. En måde at opnå dette på, er ved at underskrive indlæg fra Roskilde Kommunes profil på Facebook med navn. Herudover tilstræbes det, at Roskilde Kommune skal udstråle en lige så stor grad af åbenhed, som borgeren gør ved at indgå i fællesskaber på de sociale medier. Dette gøres blandt andet ved skabe større gennemsigtighed i fohold til organisationens opbygning gennem samtalen har man eksempelvis adspurgt en trafikplanlægger for at svare på en borgerhenvendelse på Facebook, kan man forklare borgeren, at man nu har konsulteret en af kommunens trafikplanlæggere fra Teknik og Miljø-afdelingen, som kunne svare på vedkommendes spørgsmål.

11 Succeskriterium: Der opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune i alle tilfælde, hvor der på sociale medier er tale om en personlig kontakt, underskriver svar og indlæg med navns nævnelse. Herudover opstilles et succeskriterium om, at Roskilde Kommune i 2013 gennem dialog på de sociale medier skal skabe større forståelse hos borgerne for, hvordan kommunen fungerer i praksis. Samtidig skal Roskilde Kommune på de sociale medier i højere grad præsentere sig selv som et fællesskab, hvori det er muligt for alle at blive hørt, end en upersonlig institutionel størrelse. Aktivitetsplan for halvår Kommunens how-to -guide opdateres, godkendes formelt og udvides til at indebefatte en grundig gennemgang af styrker, svagheder og faldgruber ved anvendelsen af kommunikation gennem særligt Facebook. Guidens eksistens formidles til organisationen. - Relevante medarbejdere har tilmeldt sig faglige netværk og grupper omhandlende sociale medier og følger med i disse. - Webredaktørgruppen udvides til også at fungere som social media-netværksgruppe. - Indsats for at kvalificere medarbejderes brug af sociale medier påbegyndes. 2. kvartal Både indoor og outdoor gennemføres en markedsføringskampagne for Roskilde Kommunes tiltag på de sociale medier gennem blandt andet annoncering på Facebook, markedsføring i byrummet og anvendelse af kommunens intranet. - Roskilde kommune evt. gennem udvikling af ny app skaber en overskuelig sammenhæng mellem kommunens officielle Facebook-side og kommunens øvrige kampagne-sider m.m. på Facebook. - Der afholdes kursusaktivitet i brugen af sociale medier for kommunens medarbejdere. - Der gennemføres et pilotprojekt, hvor kommunens officielle Facebook-side anvendes som kanal for input som en form for før-høring i forhold til en konkret sag.

12 Inden udgangen af Der produceres 3 how-to -videoer omhandlende relevante selvbetjeningsløsninger. Disse videoer distribueres bl.a. via YouTube, Facebook og egen hjemmeside. - Gennem 2013 vil Roskilde Kommune kontinuerligt arbejde med forskellige tiltag, hvor borgerinddragelse og dialog via de sociale medier kan anvendes. Målkrav Roskilde Kommune har sat som mål at være blandt de førende kommuner på de sociale medier. Kommunernes Landsforening har i slutningen af 2012 foretaget en undersøgelse af hvilke kommuner, der har flest likes pr. Indbygger på Facebook. Roskilde Kommune havde her en penetration på 1,29 %, hvilket ikke var nok til at komme i top 10 blandt de deltagende 27 kommuner. Samtidig undersøgtes det dog også hvilke kommuner, der havde de mest engagerede brugere. Her lå Roskilde Kommune på 8. pladsen med 12,13 IPM (Interaktioner Pr. Tusinde Brugere). Det opstilles som mål, at Roskilde Kommunes indsats på de sociale medier i fremtiden skal være blandt top 10 i begge kategorier. Roskilde Kommunes formål med at have profiler på de sociale medier er at komme i dialog med borgerne at skabe medborgerskab, engangement, grobund for medskabelse og transparens omkring kommunens virke. Målet er i forlængelse heraf således nået, når kommunens Twitterprofil/er får tweets og re-tweets, når videoerne på YouTube bliver set og delt og når kommunens Facebook-sider lever - det vil sige, når det ikke udelukkende er kommunen selv, der genererer indhold på siderne. Enhver af kommunens Facebook-sider og Twitterprofiler og andre indsatser på sociale medier skal I forlængelse heraf naturligvis have udarbejdet en kommunikationsplan herunder kvantificerbare målkrav. Således angives følgende som mål for Roskilde Kommunens officielle Facebook-side og Roskilde Kommunes Twitterprofil for 2012:

13 Status Mål Mål i % stigning Facebook Likes af siden ,00% Min. rækkevidde ,00% Min. taler om ,00% Twitter Followers ,00% Budget Der er afsat kr. til annoncering på Facebook, Google, mv. som led i markedsføringen af kommunens officielle Facebook-side samt selvbetjeningsløsninger. Arbejdsressourcer Størstedelen af webarbejdet udføres af weborganisationen, som består af lokale webredaktører i kommunens fagkontorer og en centralt placeret social media manager i Digitalisering og Borgerservice. Dog vil en række fagkontorer blive involveret i de tværgående arbejdsgrupper med henblik på at udforme pilotprojekter til brugerinvolvering, videoproduktioner og anvendelsen af sociale medier i konkrete kampagner. Gennemførelsen af indsatsområderne i social media strategien vil kræve at udvalgte medarbejdere i kommunen skal oplæres og kompetenceudvikles i brugen af sociale medier. Det anbefales derfor at hvert direktørområde gennemfører en kompetenceindsats overfor en udvalgt kreds af medarbejdere. Kilder Vision: Direktionens strategiplan 2012: Danmarks Statistik: Danmarks Statistik: Danmarks Statistik: Kommunens innovationsdagsorden: KL undersøgelse: n=0 KL undersøgelse: n=1

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

SOCIALE MEDIER INDHOLDSPRINCIPPER

SOCIALE MEDIER INDHOLDSPRINCIPPER SOCIALE MEDIER INDHOLDSPRINCIPPER 2016 #1 Hvad er formålet? Hvad vil jeg opnå med indsatsen? #1 Hvad er formålet med din indsats og hvad vil du opnå med den? HOW TO Definér dit mål. Derefter hvordan du

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI

SOCIAL MEDIA STRATEGI SOCIAL MEDIA STRATEGI SÅDAN GØR DU Marts 2013 UDKAST Sådan gør du sociale medier. I forbindelse med, at du vil inddrage sociale medier i formidlingen af din kampagne, dit projekt eller bare generelt i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 BAGGRUND Arbejdet med Sociale Medier (herefter forkortet SoMe) på Aarhus BSS tager udgangspunkt i den profileringsstrategi, der blev vedtaget i foråret 2015. Handleplanen

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job.

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. - Udgivet af Digital247 - Indholdsfortegnelse Sociale medier i 2017 1 Facebook 2 Twitter 3 Instagram 4 YouTube

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Bilaget beskriver de hidtidige erfaringer med Frederiksberg Kommunes Facebookside. Der gives en række eksempler på opslag og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere