Frivillig social indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig social indsats"

Transkript

1 Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER]

2 Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat i henhold til 18 i lov om social service og kaldes også 18 midler. Esbjerg Kommune afsætter som udgangspunkt minimum det beløb, som kommunen modtager i bloktilskud. Eventuelt ikke anvendte midler overføres til støtte af den frivillige sociale indsats året efter. Retningslinjerne indeholder kriterierne for ansøgning af 18 midler i kommunen samt vejledning til den konkrete ansøgningsproces. Definition af frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for frivillig indsats, frivillig organisation og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det sociale område. (Vejledning nr. 7 til Serviceloven) Yderligere information: Borger & Arbejdsmarked Sekretariat Torvegade Esbjerg Tlf.nr.:

3 Kriterier for tildeling af 18 midler Hvem kan søge? Foreninger og organisationer, som udfører en frivillig social indsats til gavn for borgere, herunder pårørende, i Esbjerg Kommune. Frivillige sociale indsatser er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Indsatserne sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger, og organisationer, som udfører en frivillig social indsats er kendetegnet ved: at være grundlagt på frivillig basis at være non-profit, dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget og medlemskab er frivilligt Foreningerne og organisationerne kan være organiseret på forskellig vis og have forskellig grad af formalisering. For at kunne komme i betragtning til 18 midler i Esbjerg Kommune skal der kunne fremvises vedtægter og/eller en beskrivelse af organiseringen af den frivillige sociale indsats, som sandsynliggør, at ansøgeren kan forvalte støtten i henhold til formålet. Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig tildeles støtte efter servicelovens 18 til samme formål. Der gives ikke støtte til enkeltpersoner. 3

4 Hvad kan der søges til? Der kan søges til aktiviteter, hvor der er en frivillig social indsats til gavn for nedenstående grupper i Esbjerg Kommune: Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer Misbrugere både nuværende og tidligere Kronisk syge, handicappede og sindslidende Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper Flygtninge og indvandrere Mennesker i krise Ud over aktiviteter kan der søges til drift, dvs. husleje, tlf., kørsel m.m. Støtten kan endvidere ydes til aflønning af personer, som koordinerer og organiserer det frivillige arbejde. Som eksempel på aktiviteter nævnes i vejledningen fra Socialministeriet: rådgivninger, fx telefonrådgivninger besøgsvenner støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis ledsageordninger på frivillig basis frivilligcentre og kontaktsteder foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper forskellige former for aflastningstjenester for pårørende mv. krisecentre, fx kvindekrisecentre sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter sociale aktiviteter, fx med truede unge eller etniske minoriteter eller i boligområder brugerorganisering, fx for hjemløse eller mennesker med misbrug Støtten retter sig mod den del af den frivillige sociale indsats, hvor det frivillige bidrag er afgørende, dvs. at tilbuddet enten ikke kan eksistere uden det frivillige bidrag eller på afgørende måde ville miste sin kvalitet uden denne. Udover aktiviteter kan der som nævnt i frivillighedspolitikken også ydes støtte til drift og aflønning af personer. Dette gælder i tilfælde, hvor aktiviteterne eller den frivillige sociale forenings virke er afhængig af et vist driftsniveau eller organisering. Det er Socialudvalget der i sidste ende vurderer, om de vil støtte den pågældende aktivitet økonomisk. Støtten tildeles som hovedregel for ét år ad gangen. Støtte til frivilligt socialt arbejde blandt ældre gives efter 79 i Serviceloven. Find information på Borger / Kultur og fritid / Foreninger / Tilskud / Frivilligt socialt arbejde, ældre. 4

5 Formuekriteriet Der gives ikke støtte til foreninger, der har en større formue. Det vurderes i det enkelte tilfælde, hvad der må anses nødvendigt til almindelig drift. Det er ansøgerens likvide formue, der vurderes i sagsbehandlingen. Den likvide formue fastsættes ved at foreningens/organisationens omsættelige værdier, fx værdipapirer og indestående i pengeinstitutter gøres op og fratrækkes eventuel gæld. Det vil sige fx fast ejendom, som anvendes til foreningens/organisationens formål skal ikke regnes med. Følgende vejledende formuekriterium udgør grundlaget for en objektiv og retvisende vurdering af de enkelte ansøgeres formue. I udgangspunktet vurderes en formue svarende til foreningens/organisationens omsætning 1 på 12 måneder som værende rimelig, og der vil ikke ske fradrag i et bevilliget beløb. Hvis formuen er større end 12 måneders omsætning modregnes den procentvise overskridelse af formuen i forhold til den årlige omsætning i det bevilligede beløb. Hvis formuen udgør mere end 24 måneders omsætning må der forventes et afslag på ansøgningen. Der foretages desuden en individuel vurdering af den enkelte ansøgers formue i forhold til, om der er særlige forhold, som gør sig gældende fx hvis formuen er bundet til bestemte aktiviteter eller hvis det af budgettet fremgår, at noget af formuen anvendes til drift det kommende år. Eksempel Følgende eksempel tager udgangspunkt i, at Socialudvalget forud for vurderingen af ansøgerens formue ville tildele det fulde ansøgte beløb. En forening har søgt om kr. af 18 midlerne til at dække et års aktiviteter og drift. Foreningens årlige omsætning er kr. Nedenfor er oplistet konsekvenserne for denne forening ved forskellige niveauer af formuer. Beregning Formue = kr. Formue = kr. Formue = kr. Foreningens formue er lig Foreningens formue Foreningens formue med foreningens årlige overstiger foreningens overstiger foreningens omsætning. årlige omsætning med 50 årlige omsætning med % 100 % Konsekvens Foreningen modtager kr. i støtte. Foreningen modtager kr. i støtte, idet det ansøgte beløb nedjusteres med 50 % Foreningen modtager 0 kr. i støtte, idet det ansøgte beløb nedjusteres med 100 % 1 Vurderes ud fra den fremtidige omsætning, dvs. budgettet for det ansøgte år. 5

6 Ansøgningsproceduren Ansøgningsfristen for tilskud til det følgende år er den 1. oktober. Vejledning til ansøgningsskema Der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema på kommunens hjemmeside, som vedlægges budget for det ansøgte år, senest godkendte regnskab og vedtægt eller beskrivelse af organisation, såfremt der ikke foreligger en vedtægt. Ansøgningsskemaet findes på paragraf18. På samme side er det muligt at hente et arbejdsdokument, som kan anvendes til det forberedende arbejde med ansøgningen. Det anbefales at læse alle spørgsmål igennem inden ansøgningen formuleres. Hav tekst og filer til vedhæftning klar inden ansøgningsskemaet udfyldes. Alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares for at kunne komme i betragtning til støtte. Besvarelsen må gerne være kortfattet og præcis. Den skal give et klart billede af hvilken frivillig social indsats der ydes, det er derfor vigtigt at beskrive, hvad de ansøgte midler skal bruges til samt hvordan den frivillige indsats indgår. Økonomiske forhold Det er vigtigt, at foreningens/organisationens økonomiske forhold er klare. Når foreningens/organisationens forhold vurderes er der forskel på, om der er tale om en lokal forening med eget budget og regnskab eller en underafdeling i en landsdækkende eller regional organisation uden eget budget og regnskab. I sidstnævnte tilfælde skal ansøger være opmærksom på, at selv om der søges til lokale aktiviteter, er det den landsdækkende eller regionale organisations økonomiske forhold som lægges til grund, når der tages stilling til ansøgningen. Dokumentation For ansøgninger under kr. udgøres dokumentationen af regnskabet for det pågældende år. Det skal således fremgå af regnskabet, at midlerne er blevet anvendt til det ansøgte formål. Regnskab indsendes i forbindelse med en ny ansøgning eller ved indsatsens afslutning, såfremt der ikke søges om flere midler. For ansøgninger over kr. samt flerårige bevillinger udarbejdes en samarbejdsaftale mellem foreningen og kommunen. Aftalen indeholder mål og succeskriterier og fastsætter rammen for opfølgningen på disse. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet en håndbog i dokumentationsarbejdet i frivillige sociale foreninger, som det anbefales at tage udgangspunkt i: Viden & Virkning en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Svar på ansøgning Der sendes automatisk en kvittering for modtagelse af ansøgningen til den opgivne e- mailadresse. Det er vigtigt, at mailen indeholder en kopi af ansøgningen, ellers er ansøgningen ikke blevet registreret korrekt. Ansøgningerne behandles i Socialudvalget primo december og umiddelbart herefter udsendes svar med afgørelse til ansøgere. Tildelte midler kan forventes overført primo januar. Foreninger/organisationer skal være CVR-registreret og have en Nem-konto for at modtage offentligt tilskud. 6

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere