Århus Social- og Sundhedsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014"

Transkript

1 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole Projektnr.:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Historik... 5 Metode... 6 Generelle forbehold... 9 Forklaring på mulige fejlkilder... 9 Frafald på uddannelsen til social- og sundhedshjælper Opgørelse over frafald på de 4 optag, fordelt på skoleperioder Hvorfor falder eleverne fra? Sammenhæng mellem frafald og køn Sammenhæng mellem frafald og elevens alder Identifikation af væsentlige årsager til elevernes frafald Helhedsevaluering og sammenhæng med frafald Antal elever indkaldt til helhedsevaluering Begrundelser for indkaldelse til helhedsevaluering Omfang af fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering Resultatet af helhedsevalueringerne Konklusion på elevernes udfordringer på baggrund af gennemførte helhedsevalueringer Interviewaktiviteter og resultater for social- og sundhedshjælperelever, med frafald mellem 3. til 6. måned Antal elever med frafald efter 3. og før 6. mdr Centrale udmeldinger i forhold til interviewspørgsmålene Frafald på uddannelsen til social- og sundhedsassistent Hvornår falder eleverne fra? Sammenhæng mellem frafald og elevers alder Sammenhæng mellem frafald og køn Helhedsevaluering og sammenhæng med frafald Sammenhæng mellem deltagelse i helhedsevaluering og gennemførelse Begrundelse for indkaldelse til helhedsevaluering Omfanget af fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering

3 Resultatet af helhedsevalueringer Konklusion på elevernes udfordringer på baggrund af gennemførte helhedsevalueringer Interviewaktiviteter og resultater for social- og sundhedsassistenter med frafald fra 3. til 6. måned Antal elever med frafald fra 3. til 6. måned Centrale udmeldinger i forhold til interviewspørgsmålene Konklusion/svar på de 4 udgangsspørgsmål SP 1:Hvad er de overordnede årsager til elevernes frafald mellem 3. og 6. måned af deres uddannelsesforløb? SP 2: Hvilke betydninger har kønnet i forhold til frafald på uddannelsen mellem 3. og 6. måned af deres uddannelsesforløb? SP 3: Hvilken effekt har det for fastholdelse af elever at deltage i helhedsevalueringerne? SP 4:Hvor kan der sættes ind organisatorisk og pædagogisk i forhold til at fastholde elever i deres uddannelsesforløb, både i skole- og praktikforløbene?

4 Tabeloversigt Figur 1 - Interviewguide... 8 Tabel 1- Oversigt over optagne elever på de enkelte optag Tabel 2 - Oversigt over elevfrafald i forhold til elevoptag på de enkelte optag Tabel 3 - Oversigt over fordeling på ordinært- og forkortet uddannelsesforløb Tabel 4 - Finder frafaldet sted i en skole- eller praktikperiode? Tabel 5 - Samlet opgørelse Tabel 6 - Sammenhæng mellem frafald og elevens køn Tabel 7 - Sammenhæng mellem alder og frafald Tabel 8 Nr af 13 årsager til frafald Tabel 9 Nr. 5 8 af 13 årsager til frafald Tabel 10 Nr af 13 årsager til frafald Tabel 11 - Antal elever indkaldt til helhedsevaluering Tabel 12 - Indkaldte elever med efterfølgende frafald Tabel 13 - Begrundelser for indkaldelse til helhedsevaluering Tabel 14 Fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering Sept Tabel 15 - Fravær ved indkaldelsen til helhedsevaluering Maj Tabel 16 - Resultat af helhedsevaluering Tabel 17 - Uddannelsesmæssige udfordringer angivet som grundlag for indkaldelse Tabel 18 - Sociale og helbredsmæssige udfordringer angivet som grundlag for indkaldelse Tabel 19 - Antal opkald og deres fordeling Tabel 20 - Detaljerede oplysninger om de 4 assistentoptag Tabel 21 - Oversigt over, hvornår i uddannelse eleverne falder fra Tabel 22 - Sammenhæng mellem elevers alder og frafald Tabel 23 - Sammenhæng ml. deltagelse i helhedsevaluering og gennemførsel Tabel 24 - Indkaldte elever med efterfølgende frafald Tabel 25 - Begrundelse for indkaldelse til helhedsevaluering Tabel 26 - Fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering Aug Tabel 27 - Fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering Marts Tabel 28 - Resultat af helhedsevaluering opdelt efter kategori Tabel 29 - Årsager: Uddannelsesmæssige forhold Tabel 30 - Årsager: Sociale forhold Tabel 31 - Årsager: Sundhedsmæssige forhold Tabel 32 Årsager: Læringsmiljømæssige forhold Tabel 33 - Interviewaktivitet

5 Indledning Denne rapport er knyttet til indsatsområde nr. 5 og beskrevet i Handlingsplan for Øget Gennemførelse udarbejdet i 2011 af Århus Social- og sundhedsskole. Overskriften på indsatsområde 5 er: Analyse af frafaldsårsager på social- og sundhedshjælperuddannelsen, samt social- og sundhedsassistentuddannelsen fra 3-6 måneder med henblik på at indhente viden, som skolen kan bruge til at fastholde elever Historik I 2006 afsatte den daværende regeringen 2,1 milliarder kroner til at højne kvaliteten af- og mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alligevel forlod unge erhvervsuddannelserne i 2009 mod i % af de elever, der i dag går på en erhvervsfaglig uddannelse, vil ifølge Undervisningsministeriet falde fra deres nuværende uddannelse. Tal fra Danmarks statistik viser, at omkring hver tredje unge, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra. Trods bestræbelser på det modsatte er frafaldet på de danske erhvervsuddannelser mere end fordoblet de seneste 10 år. Flere end elever begynder en erhvervsuddannelse, som de aldrig fuldfører. Selvom der i samme periode har været en lille stigning i antallet af elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, er det samlede resultat, at der i dag færdiguddannes et historisk lavt antal elever. En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut viser, at frafaldet kan skyldes mange forskellige faktorer. Eleverne selv fremhæver årsager, hvor nogle knytter sig direkte til skolen og undervisningen, mens andre er knyttet til mere personlige forhold. Langt de fleste frafaldsbegrundelser kan betragtes som en kombination, hvor fastholdelse, engagement og motivation i læringssituationen er afgørende faktorer. Eksempelvis svarer: 44 % af de frafaldne elever, at de ikke følte sig motiveret, at undervisningen var kedelig og at de ikke blev fagligt udfordret 11 % af de frafaldne elever stoppede uddannelsen, fordi de vurderede, at de havde valgt en forkert uddannelsesretning 61 % følte sig demotiveret, fandt undervisningen uinteressant, ubrugelig eller fagligt for svær 5

6 Århus Social- og Sundhedsskole oplever også et stort frafald blandt eleverne. På social- og sundhedshjælperuddannelsen var frafaldet i maj 2012: 44 %. Som specifikke mål for undersøgelsen har skolen formuleret følgende mål og delmål: Mål: Skolen ønsker med denne undersøgelse at kortlægge: Hvornår falder eleverne fra? o Gennem en kvantitativ systematisk registrering af frafald fra 3 6 måneder undersøges fordelingen af frafald på skoleperioden og praktik. Hvorfor falder eleverne fra? Identifikation af væsentlige årsager til elevernes frafald. Delmål Hvad er de overordnede årsager til elevernes frafald mellem 3. og 6. måned af deres uddannelsesforløb? Hvilke betydninger har kønnet i forhold til frafald på uddannelsen mellem 3. og 6. måned af deres uddannelsesforløb? Hvilke effekter har indkaldelse og deltagelse i helhedsevalueringer for fastholdelse af elever? Hvor kan der sættes ind organisatorisk og pædagogisk i forhold til at fastholde elever i deres uddannelsesforløb, både i skole- og praktikforløbene? Metode Analysen baserer sig på indhentning og præsentation af både kvantitative- og kvalitative data. Kvantitativ undersøgelse. I forbindelse med rapporten har man gennemgået de elevsager fra undersøgelsesperioden, hvor der enten er afholdt en helhedsevaluering i forbindelse med en hændelse, hvor eleven har været frafaldstruet, haft fravær, ikke har bestået en skoleperiode eller en praktikperiode, eller hvor eleven af arbejdsgiver er blevet stoppet inden for prøvetiden i praktikken. 6

7 Ved gennemgangen har man registreret de forskellige årsager til at være frafaldstruet eller stoppet i uddannelsen i nedenstående kategorier: Sociale og familiemæssige forhold Uddannelsesbaggrund i form af læse- og skrivefærdigheder Sproglige problemer betydningen af at være tosproglig Motivation i forhold til den aktuelle uddannelse Personlige årsager Elever med særlige udfordringer Elevernes opfattelse af læringsmiljøet Det sociale miljø på skolen Elevernes sociale integration Diverse Disse kvantitative data suppleres og understøttes af en kvalitativ undersøgelse. Kvalitativ undersøgelse Alle elever med frafald mellem 3. og 6. uddannelsesmåned på 8 udvalgte optag er telefonisk kontaktet med henblik på gennemførelse af et interview. Formålet med dette interview er: At kvalificere og eventuelt nuancere de på forhånd antagne kategorier for frafaldsårsager, herunder Viden om andre kategorier end de på forhånd antagne frafaldsårsager Forståelse af samspil mellem forskellige frafaldsårsager Elevernes bud på, om der kunne være gjort noget for at fastholde eleven i uddannelse og i givet fald hvad? Derudover er der gennemført interviews med centrale medarbejdere, med arbejdsopgaver i forhold til fastholdelse og frafald. Der er i alt 3 årlige optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen (herefter benævnt hjælperuddannelsen) og 3 årlige optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen (herefter benævnt assistentuddannelsen). Undersøgelsesperioden ligger i perioden 1. august 2012 til 1. februar 2014, og der vil således blive indsamlet data på i alt 8 optag: Fire optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen Fire optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen De fire social- og sundhedshjælperoptag, der vil blive kortlagt og analyseret, er: September optaget 2012 (7 hold) Januar optaget 2013 (6 hold) Maj optaget 2013 (6 hold) 7

8 September optaget 2013 (7 hold) De fire social- og sundhedsassistent hold der vil blive kortlagt og analyseret er: August 2012 (3 hold) November 2012 (3 hold) Marts 2013 (3 hold) August 2013 (3hold) Deadline for indsamling af oplysninger og data er: 31. januar 2014 Rapporten består af en analyse af henholdsvis kvantitative- og kvalitative data. Gennem en kvantitativ, systematisk analyse af data, fra både de oplyste årsager ved helhedsevalueringerne og de senere anførte årsager til frafald i skolens registreringssystem, undersøges fordelingen af frafald på skole- og praktikperioden. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at elever, som har afbrudt deres uddannelse, men ikke har deltaget i en helhedsevaluering, stadig er inkluderet i undersøgelsens resultater. Deres begrundelse for afbrydelse af uddannelsen er indhentet via den kvalitative del af undersøgelsen, i det omfang det har været muligt at etablere telefonisk kontakt til disse elever. Resultaterne af de gennemførte interviews sammenholdes med de kvantitative data, for at styrke kvaliteten af de indsamlede resultater gennem verificering af de kvantitative data og for dermed at give skolen en dokumenteret forståelse af årsager til frafald og uddannelsesstop. De telefoniske interviews med eleverne blev gennemført med afsæt i en på forhånd udarbejdet interviewguide. Hvorfor har du valgt at afbryde din uddannelse før tid? Interviewguide Hvordan har du oplevet skoleforløbet? Hvordan har du oplevet praktikforløbet? Hvad laver du nu? Figur 1 - Interviewguide Ved telefonisk kontakt blev eleverne informeret om, at de var sikret anonymitet, at interviewet ville blive gemt så længe analysearbejdet stod på og at interviewet derefter vil blive slettet. 8

9 Generelle forbehold I forhold til nogle af undersøgelsens resultater, er det nødvendigt at tage visse generelle forbehold. Ved undersøgelsens afslutning den 31. januar 2014 er tre af de 4 udvalgte hold på hvert uddannelsesniveau fortsat i uddannelse. Hjælperoptaget jan. 13 og Assistentoptaget nov. 12 mangler ganske få uger af deres uddannelse ved undersøgelsens afslutning, og det må formodes, at det nuværende registrerede frafald er forholdsvist identisk med slutresultatet. Det kan forventes, at frafaldet på optagene til hjælperuddannelsene maj 13 og sep. 13 kan stige yderligere. På undersøgelsens afslutningstidspunkt er maj 13 optaget gennem de to perioder, der statistisk er rammen om de største frafald, skoleperiode 1 og praktikperiode 1. Holdet mangler fortsat ca. 3 ½ måned af deres uddannelsestid, og statistisk vil frafaldet stige yderligere, med nogle få procent. Marts 13 og aug. 13 optagene på assistentuddannelsen er ligeledes igennem de uddannelsesperioder, der traditionelt har det størst frafald, men mangler henholdsvis ca. 30 % og 50 % af deres uddannelsestid ved undersøgelsens afslutning pr. 31. januar Ved afslutningstidspunktet for projektet/analysen er der ikke noget, der signalerer, at frafaldskurven for alvor er knækket for nogen af disse hold. Forklaring på mulige fejlkilder I analysens første del er følgende mulige fejlkilder væsentlige at være opmærksom på: 1. Undersøgelsen omhandler elever, som forlader deres uddannelse mellem 3. og 6. måned. I undersøgelsen indgår eleverne, hvis sidste arbejdsdag er registreret til denne periode af deres uddannelsesforløb. Disse elever kan således have indgivet deres opsigelse inden 3. måned af deres skoleperiode, men de er først registreret efter den påbegyndte 3. måned. Derfor kan det vise sig, at ikke alle elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen, som ventet, har været i praktik 2. Alle elever, som interviewes er anonyme i undersøgelsen. Dette informeres de om i forbindelse med den briefing, de får inden interviewet. Der er dog den risiko, at eleverne alligevel vælger at fortælle en anden historie som årsag til, at de har stoppet deres uddannelse før tid, end den reelle historie 3. Elever, som er på barsel, indgår som frafaldne på deres optag, hvis de er gået på barsel mellem 3. og 6. måned. Disse elever vil ikke blive interviewet, men kan indgå i undersøgelsen to gange, hvis de på et 9

10 senere tidspunkt efter endt barsel vælger at forlade deres uddannelse mellem 3. og 6. måned 4. Elever, som har deltaget i flere helhedsevalueringer 5. Elever, som på de forkortede hold begynder i praktik allerede efter 8 ugers skoleforløb. Det vil sige, at deres skoleforløb er forkortet og de afslutter praktikken efter 5 måneders uddannelsesforløb og kan således i den 6. måned, som undersøgelsen dækker, være tilbage i andet skoleforløb 6. Det vil altid afhænge af personen der hører og tolker, hvad de(t) centrale svar er, når elever udtrykker deres opfattelse af den væsentligste årsag til, at de stoppede uddannelsen. Den efterfølgende datapræsentation er udformet på baggrund af, hvad intervieweren har udvalgt og hvad vedkommende opfatter og hører som elevens afgørende udsagn vedrørende uddannelsesstop 10

11 Frafald på uddannelsen til social- og sundhedshjælper De overordnede mål for dataindsamling og analyse er at kortlægge og analysere Hvornår falder eleverne fra? Hvad er fordelingen af frafald på skole- og praktikperiode? Som basistal for senere forståelse og perspektivering, præsenteres i efterfølgende tabel det antal elever, der var registreret til start på uddannelse til social- og sundhedshjælper og det samlede frafald, der er registreret ved dataindsamlingens ophør pr. 31. januar Oversigt over samlet antal elever Start måned September 12 Antal startende elever på optag Frafald på optag i alt Frafald i % Status på optag ,5 % Forløb afsluttet Januar ,0 % Færdig Ultimo marts 14 Maj ,6 % Færdig Ultimo juni 14 September ,6 % Færdig Ultimo december 14 Total ,0 % Tabel 1- Oversigt over optagne elever på de enkelte optag Tabellen viser: At der er registreret i alt 744 elever til uddannelsesstart på de 4 optag; sept. 12, jan. 13, maj 13 og sept. 13. At der for nuværende er 275 elever, der er ophørt i uddannelse. Svarende til et samlet frafald for nuværende på 37 %. Opgørelse over frafald på de 4 optag, fordelt på skoleperioder En direkte opgørelse og fordeling af, hvor de 275 elever er stoppet i henholdsvis en skole- eller praktikperiode, viser at: 115 elever af de 275 elever er stoppet i en skoleperiode. o Svarende til 42 % af det totale frafald 160 elever af de 275 elever er stoppet i en praktikperiode. o Svarende til 58 % af det totale frafald 11

12 Differentieres frafald i forhold til antal elever til stede ved start af en ny uddannelsesperiode, ser tallene ud som følger. Optag Antal elever til start/frafald i skoleperiode 1 Social- og sundhedshjælper Antal elever til start/frafald i praktikperiode 1 Antal elever til start/frafald i skoleperiode 2 Antal elever til start/frafald i praktikperiode 2 Antal elever til start/frafald i skoleperiode 3 September /32 180/50 129/4 125/12 113/1 % i forhold til antal startende elever på 15,8 % 27,8 % 3,1 % 9,6 % 0,9 % periode % i forhold til antal startende 15,8 % 24,8 % 2,0 % 5,9 % 0,5 % Januar /28 169/28 136/11 131/5 129/2 % i forhold til antal startende elever på 14,2 % 16,6 % 8,1 % 3,8 % 1,6 % periode % i forhold til antal startende 14,2 % 14,2 % 5,6 % 2,5 % 1,0 % Maj /14 119/27 115/4 114/1 Ingen registrering % i forhold til antal startende elever på periode 10,5 % 22,7 % 3,5 % 0,9 % % i forhold til antal startende 10,5 % 20,3 % 3,0 % 0,8 % Ingen registrering Hovedoptag i skoleperiode 2 September /18 193/31 Ingen registrering Ingen registrering Ingen registrering % i forhold til antal startende elever på periode 8,5 % 16,1 % % i forhold til antal startende 8,5 % 14,6 % Ingen registrering Ingen registrering Ingen registrering Antal elever i alt 744/92 651/ /19 480/18 462/3 % i forhold til antal startende elever på perioder over 4 hold 12,4 % 20,9 % 3,7 % 3,8 % 0,6 % % i forhold til antal startende 12,4 % 18,3 % 2,6 % 2,4 % 0,4 % Tabel 2 - Oversigt over elevfrafald i forhold til elevoptag på de enkelte optag Bemærkning: September 13 optaget er på opgørelsestidspunktet stadig i 1. praktikperiode, med et foreløbigt registreret frafald på 31 elever. I forhold til et af målene med undersøgelsen: Hvornår falder eleverne fra på social og sundhedshjælperuddannelsen? 15,4 % af eleverne falder fra i løbet af skoleperioderne, heraf tegner 1. skoleperiode sig alene for 12,4 % 12

13 21,5 % af eleverne falder fra i løbet af en praktikperiode, heraf tegner 1. praktikperiode sig alene for 20,7 % For at kortlægge, om der er store forskelle på frafald - og for at kunne specificere en eventuel afvigelse i frafaldsmønstre på henholdsvis det ordinære og det forkortede forløb i de første 3 måneder af uddannelsesforløbet på skolen og især perioden mellem 3. og 6. måned præsenteres antal elever registreret til start på henholdsvis ordinært og forkortet forløb i den efterfølgende tabel 3. Startet i alt Startet på ordinært uddannelsesforløb Startet på forkortet* uddannelsesforløb Sept % % Jan % % Maj % % Sept % % Gennemsnit % % Tabel 3 - Oversigt over fordeling på ordinært- og forkortet uddannelsesforløb *Det forkortede forløb varer lidt over et år, mod det ordinære forløbs længde på 1 år og 2 måneder. Eleverne får merit for grundfagene dansk, matematik og engelsk. Ud af de i alt 744 startende elever på de 4 optag startede 519 elever på ordinært hold 225 elever på forkortet hold Tabel 4 præsenterer frafaldstal på henholdsvis det ordinære uddannelsesforløb og det forkortede forløb. Tallene er derudover fordelt på de enkelte måneder fra 1. til og med 6. uddannelsesmåned. Opgørelsen dækker således både skoleperiode 1 og praktik 1. 13

14 Skoleperiode 1 Praktikperiode 1 1. måned 2. måned 3. måned 3. måned 4. måned 5. måned 6. måned Sept. 12 Ordinært Forkortet Jan. 13 Ordinært forkortet Maj 13 Ordinært Forkortet Sept. 13 Ordinært Forkortet I alt Frafald Ordinært Frafald Forkortet Tabel 4 - Finder frafaldet sted i en skole- eller praktikperiode? Frafald på ordinært forløb i forhold til antal elever ved periode start. Frafald forkortet forløb i forhold til antal elever ved periodestart Tabel 5 - Samlet opgørelse Skoleperiode 1 Praktik 1 62 ud af 519 = 12,0 % 86 ud af 447 = 19,2 % 30 ud af 225 = 13,3 % 50 ud af 195 = 25,6 % Tabel 5 viser en samlet procentvis opgørelse over frafald på henholdsvis de forkortede- og de ordinære hold. Frafaldsfrekvensen er stort set identisk for elever på et ordinært og et forkortet hold, hvad angår frafald i skoleperiode 1. Frafald i praktikperiode 1 er derimod ca. 30 % større blandt elever, der starter på et forkortet forløb i forhold til de elever, der er startet på et ordinært forløb. 14

15 Hvorfor falder eleverne fra? Identifikation af væsentlige årsager til elevernes frafald. Flg. oplysninger er hentet i skolens administrative registrering af elevernes frafald. Sammenhæng mellem frafald og køn Tabellen viser fordelingen mellem antal mænd og kvinder, der er registreret til start på de 4 hold og de, der fuldførte deres uddannelse. Optag Mænd Kvinder Optaget/fuldførte/ fortsat i uddannelse Fuldførte i % Optaget/fuldførte/ fortsat i uddannelse Fuldførte i % Sept /15 34,9 159/86 54,1 Jan /17 44,7 159/100 62,9 Maj 13 30/24 80,0 103/83 80,6 Sept /23 88,5 186/166 89,2 Tabel 6 - Sammenhæng mellem frafald og elevens køn Tallene for det afsluttede sep. 12 optag og det næsten afsluttede jan. 13 optag viser, at mænd er mere udsatte for frafald end kvinder. Gennemførelsesprocenten for mænd er på de to hold henholdsvis 35 % og 44,7 % hvor den for kvinder er 54 % og 62 %. Dette indikerer, at gennemførelsesprocenten er større for kvinder end for mænd. På disse 2 optag er kvinders gennemførelse 50 % større end for mænd. Tallene for sep. 12 og maj 13 viser, at frafaldet på dette tidspunkt, hvor eleverne er henholdsvis 5 og 9 måneder undervejs i uddannelsen, er næsten identiske for mænd og kvinder. Elevens køn har tilsyneladende en betydning for gennemførelse af uddannelsen til social- og sundhedshjælper, og det kan ses, at forskellen udmøntes i den sidste del af uddannelsesforløbet. 15

16 Sammenhæng mellem frafald og elevens alder Alder Antal startende Frafald % frafald % frafald fordelt på alderskategorier ,2 17 til 20 år , ,8 24% ,5 20 til 25 år , , , ,3 41,2% ,1 25 til 30 år , , , ,2 30% ,8 30 til 40 år , , , , , , , ,5 39,1% ,7 40 til 50 år , , , , , , , ,3 30,3%d ,6 Over 50 år , , , , , , , , , ,0 20,1% Tabel 7 - Sammenhæng mellem alder og frafald Mørk blå = Frafald mellem 0 30 % Lys blå = Frafald over 30 % Man kan have en antagelse om, at højere alder medfører højere gennemførelse på grund af større modenhed mv det vil sige en korrelation mellem stigende alder og faldende frafaldsprocent. Tabel 7 viser, at det IKKE er tilfældet. Heller ikke når eleverne grupperes i aldersintervaller. Det kan bemærkes at frafaldsprocenten er lavest hos de yngste og de ældste elever at de 20 til 25 årige og de 30 til 40 årige har det højeste frafald. 16

17 Identifikation af væsentlige årsager til elevernes frafald I skolens administrative registrering fordeler de angivne 13 årsager, 1. Afbrudt uden tilkendegivelse 2. Personlige forhold 3. Orlov/Barsel 4. Skoleskifte 5. Ikke fremmødt 6. Fortrudt uddannelse 7. Fravær som gennemgås i de følgende 4 tabeller, tabel 8, 9, 10 og 11 Afbrudt uden tilkendegivelse Elever i alt 3-6 mdr. praktik Elever i alt Personlige forhold 3-6 mdr. praktik 8. Misligholdelse 9. Orlov grundet graviditetskomplikationer 10. Anden orlov 11. Sygdom 12. Sygeorlov 13. For højt fagligt niveau Orlov/Barsel Elever i alt 3-6 mdr. praktik Skiftet skole Elever i alt 3-6 mdr. praktik Sept Jan Maj Sept % af alle ,8 % 28,4 % 7,6 % 1,8 % 4,4 % 2,6 % 3,6 % 0,7 % frafald Tabel 8 Nr af 13 årsager til frafald Hos 45,8 % af eleverne kender vi ikke årsagen til, at de stopper. 7,6 % af alle frafald er noteret med personlige forhold som angiven årsag Barsel og ophør ved overgang til anden skole udgør tilsammen 8,0 % af alt uddannelsesophør på skolen. Ikke fremmødt Elever i alt 3-6 mdr. praktik Fortrudt uddannelse Elever i alt 3-6 mdr. praktik Elever i alt Fravær 3-6 mdr. praktik Misligholdelse Elever i alt 3-6 mdr. praktik Sept Jan Maj Sept % af alle 275 2,6 % 0,4 % 4,0 % 2,9 % 3,6 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % frafald Tabel 9 Nr. 5 8 af 13 årsager til frafald Umiddelbart er frafaldsprocenten ikke så høj for hver af de 4 angivne, registrerede årsager i tabel 9. Tilsammen tegner de sig dog for 10,6 % af det samlede frafald på uddannelsen. 17

18 Det bør dog bemærkes at, af de i alt 275 registrerede uddannelsesophør i skolens administration, er fravær kun angivet som årsag 10 gange. Orlov grav.kompl.* Elever i alt 3-6 mdr. praktik Anden orlov Sygdom Sygeorlov Elever i alt 3-6 mdr. praktik Elever i alt 3-6 mdr. praktik Elever i alt 3-6 mdr. praktik Sept Jan Maj Sept % af alle 275 2,2 % 0,0 % 2,5 % 0,4 % 0,7 % 0,4 % 6,2 % 0,4 % frafald Tabel 10 Nr af 13 årsager til frafald *Orlov grundet graviditetskomplikationer Tabel 10 viser at disse hver især små årsager i alt står for 11,6 % af skolens frafald på disse 4 optag. Sidste og trettende kategori for registrerede årsag til frafald er: For højt fagligt niveau. På de 4 optag er det kun angivet som årsag for 1 elevs ophør. 15,6 % af uddannelsesstop sker i umiddelbar forlængelse af, at elever har været til helhedsevaluering. Helhedsevaluering og sammenhæng med frafald Helhedsevalueringer bliver indkaldt og gennemført af to medarbejdere. De registrerer den direkte årsag til at indkalde og efterfølgende det, de via samtale med eleven identificerer som bagvedliggende identificerede årsager. Overordnet opereres der med 6 kategorier af årsager til indkaldelse 8 kategorier af resultat af helhedsevaluering 2 Hovedkategorier af bagvedliggende identificerede årsager til studieproblemer o Uddannelsesmæssige udfordringer med 7 underkategorier o Sociale/økonomiske udfordringer med 7 underkategorier 18

19 Antal elever indkaldt til helhedsevaluering Antal registrerede frafald på hold Antal afholdte helhedsevalueringer % antal af elever, som har været indkaldt til helheldsevaluering i % af det totale frafald Sept (3 gengangere) 45,0 % Jan (5 gengangere) 27,9 % Maj (3 gengangere) 54,3 % Sept ,0 % elever 103 helhedsevalueringer 33,5 % Tabel 11 - Antal elever indkaldt til helhedsevaluering Der er stor forskel på antallet af elever, der indkaldes til helhedsevaluering, hvis det måles op imod det senere registrerede frafald. På maj 13 indkaldes dobbelt så mange elever til helhedsevaluering sammenlignet med jan. 13. Antal elever indkaldt til helhedsevaluering, som efterfølgende har afbrudt uddannelsen Antal elever til helhedsevaluering Antal elever registreret med efterflg. frafald Antal, der afsluttede uddannelse efter at have deltaget i helhedsevaluering Antal % September 12 45(3 gengangere) 32 71,1 % 14 Januar 13 22(5 gengangere) 15 68,2 % 0 Maj 13 25(3 gengangere) 14 56,0 % 0 September ,0 % 0 Total ,3 % 14 Tabel 12 - Indkaldte elever med efterfølgende frafald For nuværende kan det konstateres, på baggrund af Sept. 12 og Jan 13, at 7 ud af 10 elever, som deltager i en helhedsevaluering, ikke efterfølgende færdiggør sin uddannelse. Der er kun afholdt 6 af i alt 102 helhedsevalueringer, på disse 4 hjælperoptag, i en praktikperiode. 19

20 Begrundelser for indkaldelse til helhedsevaluering Antal elever % af samtlige indkaldelser Fravær 69 75,0 % Faglige kompetencer 23 25,0 % Personlige kompetencer 41 44,6 % Længerevarende sygdom 6 6,5 % Ikke godkendt praktik 2 2,2 % Ikke bestået eksamen 3 3,3 % Andet 22 23,9 % Tabel 13 - Begrundelser for indkaldelse til helhedsevaluering Omfang af fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering De følgende 2 tabeller viser omfanget af fravær angivet i procent, på det tidspunkt, hvor eleven indkaldes til helhedsevaluering. Forud for en indkaldelse til helhedsevaluering, vil elever med markant høje fraværstal have været indkaldt til fraværssamtale med sin kontaktlærer. Det er vigtigt at bemærke, at fraværsprocenten ikke nødvendigvis i alle situationer er årsagen til, at eleven indkaldes til helhedsevaluering. Tallet opgøres og indskrives i referat af helhedsevaluering uanset, at årsagen til indkaldelse er en anden. I tabel 14 og 15 repræsenterer hver procentsats 1 elev og viser elevens fraværsprocent samt de skemalagte antal lektioner/tidspunkt i praktikperioden, på tidspunkt for indkaldelse til helhedsevalueringen. Tabel 14 præsenterer tallene for Sept. 12 optaget Skoleperiode 1 Praktikperiode 1 Uge Skemalagte lektioner Fraværs % 81% 75% 56% 42% 26% 23% 21% 28% 21% (9 elever) Fraværs % 90% 39% 58% 28% 26% 26% 27% 18% 19% (9 elever) Fraværs% 76% 36% 34% 22% (4 elever) Fraværs % 34% 29% (2 elever) Fraværs % 22% 21% (2 elever) Fraværs % 23% (1elev) Tabel 14 Fravær ved indkaldelse til helhedsevaluering Sept

21 Tabel 15 præsenterer tallene for maj 13 optaget Skoleperiode 1 Praktikperiode 1 Uge Skemalagte lektioner Fraværs % 44% 38% 35% 22% 15% 18% (6 elever) Fraværs % 41% 25% 31% 34% 17% (5 elever) Fraværs % 25% 12% 22% 31% (4 elever) Fraværs % 26% 28% (2 elever) Fraværs % 21% 23% (2 elever) Tabel 15 - Fravær ved indkaldelsen til helhedsevaluering Maj 13 Tabel 14 viser, at der i forhold til sept. 12 optaget, er elever, der først indkaldes til helhedsevalueringer, når de har et fravær på % på et tidspunkt, hvor 1/3 af skoleperioden er gennemført. Tabel 15 viser, at der ikke sker indkaldelser de første 5 uger først i 6. uge indkaldes den 1. elev med et fravær, på dette tidspunkt, på næsten halvdelen af de skemalagte lektioner. De få tal, der er tilgængelig for fravær i praktikperioderne, kunne indikere, at der reageres hurtigere med indkaldelse til helhedsevalueringer. På begge optag er der indkaldelse i løbet af de første 3 uger. På sept. 12 optaget allerede i første uge. De væsentligste begrundelser for indkaldelse til 92 af de 102 afholdte helhedsevalueringer er: Fravær 69/92 Personlige kompetencer 41/92 Faglige kompetencer 28/92 Andet 22/92 Når der i opgørelsen optræder flere begrundelser end antal helhedsevalueringer, skyldes det, at der ofte angives flere end én begrundelse til indkaldelsen. Medarbejdere, der indkalder til og gennemfører helhedsevalueringerne oplyser, at årsagen langt oftest (75 %) er fravær men at lærerne ofte efterfølgende tilføjer, hvad de opfatter som årsag(er) til elevens fravær. 21

22 Resultatet af helhedsevalueringerne Tabel 16 viser, hvad resultatet/beslutningen i forlængelse af afholdt helhedsevaluering blev. Antal elever Evalueringer i % 1 Stopper uddannelse 22 18,2 2 Selvvalgt 6 5,0 3 Opsiges 18 14,9 4 I prøveperiode 3 2,5 5 Fortsætte i henhold til plan 58 47,9 6 Forlængelse 2 1,7 7 Længerevarende sygdom 4 3,3 8 Genstarter senere 8 6,6 I alt 121 Tabel 16 - Resultat af helhedsevaluering At der fremgår totalt 121 i denne figur og kun 92 af ovenstående skyldes, at samme elev kan være noteret under flere resultater af helhedsevalueringen Når man sammentæller tallene fra linjerne 4, 5 og 6, er der 63 af de indkaldte elever, der forsætter uddannelsen. Tidligere har vi dokumenteret, at 7 ud af 10 senere falder fra, hvilket betyder, at kun 15 af de 58, der vurderes at kunne fortsætte, senere noteres som færdiguddannede. Konklusion på elevernes udfordringer på baggrund af gennemførte helhedsevalueringer Uddannelsesmæssige udfordringer Faglige kompetencer 22 30,5 % Personlige kompetencer 39 54,2 % Læse/skrivevanskeligheder 3 4,2 % Sprogforudsætninger 3 4,2 % Studiekompetencer 3 4,2 % Trivsel skoleperiode 2 2,7 % Trivsel praktikperiode 0 0,0 % Tabel 17 - Uddannelsesmæssige udfordringer angivet som grundlag for indkaldelse Det er markant, at helhedsevalueringerne konstaterer, at 30,5 % af eleverne har problemer med de faglige kompetencer i forhold til en uddannelse, de formelt er kvalificeret til Lige så markant er det, at der ved over halvdelen af de indkaldte elever 54,2 % - konkluderes, at den største uddannelsesmæssige udfordring relaterer sig til elevernes personlige kompetencer 22

23 Det er bemærkelsesværdigt, at læse- og skrivevanskeligheder kun konkluderes som den væsentligste uddannelsesudfordring hos 4,2 % af eleverne, hvis man sammenligner det med det omfang, problemet er erkendt til at have i befolkningen generelt Sociale og helbredsmæssige udfordringer Sygemeldt 9 13,0 Fysisk sygdom 7 10,1 Psykisk årsag 9 13,0 Specifikke vanskeligheder 0 0,0 Social- og personlige forhold 22 31,9 Økonomi 1 1,4 Netværk 19 27,5 Barsel 2 2,9 69 Tabel 18 - Sociale og helbredsmæssige udfordringer angivet som grundlag for indkaldelse Sociale og personlige forhold samt udfordringer i forhold til eget netværk udgør tilsammen 59,4 % af de konkluderede udfordringer, der har ført til, at eleven er indkaldt til helhedsevaluering. Hvis dertil lægges psykiske årsager med 13 % - står disse 3 kategorier, som kan være sammenflettede, for knap 75 % af de konkluderede udfordringer eleverne har, for at være stabil i uddannelse. Interviewaktiviteter og resultater for social- og sundhedshjælperelever, med frafald mellem 3. til 6. måned Interview med elever med uddannelsesstop efter 3. og før 6. måned, er det mest centrale element i den samlede undersøgelse og er gennemført for at søge en yderligere kvalificering af de kendte og kategoriserede årsager til uddannelsesophør, i forhold til såvel skolens administrative registreringssystem som til kategorier registreret af medarbejdere, der forestår helhedsevalueringerne. Der er redegjort for, at den største registrerede årsagsangivelse til frafald er gruppen af ukendt årsag med i alt 45,8 %. Vi er opmærksomme på, at der kan være en stor sammenhæng mellem de elever, der forlod uddannelse uden angivet årsag og de elever, der ikke ønskede at medvirke til interview, når de er blevet kontaktet eller slet ikke kunne kontaktes med de foreliggende kontaktoplysninger. På side 8 fremgår de 4 hovedspørgsmål, der ligger til grund for interviewet. I bearbejdningen af det indkomne materiale, søger rapporten at kategorisere, hvad eleverne svarede. 23

24 Antal elever med frafald efter 3. og før 6. mdr. Optag periode Social- og sundhedshjælper Antal elever Antal kontaktet Positivt svar faldet fra telefonisk mellem 3-6 måned Negativt svar Sept Jan Maj Sept Total Tabel 19 - Antal opkald og deres fordeling I forhold til hjælperuddannelsen er der foretaget 84 opkald 10 elever er ikke kontaktet pga. åbenlys årsag som barsel/fraflytning 17 elever ønskede ikke at deltage i interview 18 telefonnumre er nedlagt eller tilkendegiver fejl 5 ønskede ikke at der blev brugt båndoptager Der foreligger 44 lydfiler Centrale udmeldinger i forhold til interviewspørgsmålene Afhængig af, hvor detaljeret vi rubricerer de interviewede elevers svar, kan frafald/uddannelsesstop opdeles i følgende 4 hovedårsagsgrupperinger og en diverse gruppe: 1. Personlige og familiemæssige problemer/udfordringer 2. Forkert valg af uddannelse 3. Gode og dårlige årsager knyttet til fysisk og mental habitus 4. Skole- eller praktikoplevelser, som primær begrundelse for ophør 5. Diverse Det er vanskeligt at angive en bestemt procentsats på de enkelte svar, eleverne oplyser som årsagen til deres uddannelsesstop i løbet af interviewet. Nogle af eleverne er meget præcise på hvad årsagen var, mens andre elever i løbet af samtalen føjer flere årsager til, som i sammenspil fik dem til at stoppe eller førte til, at de blev stoppet. Det efterfølgende skal ses som signaler om, hvad der spiller en rolle og betyder noget for eleverne, når de vælger at stoppe deres uddannelse. 24

25 Personlige/familiemæssige problemer/udfordringer Hos over halvdelen af de elever, der indvilliger i et interview, kan det identificeres, at de enten direkte eller som bibemærkning nævner personlige/familiemæssige problemer/udfordringer som en væsentlig årsag til, at de stoppede deres uddannelse. Det er fuldstændig identisk med: At den afsluttende konklusion på gennemført helhedsevaluering er, at personlige udfordringer og netværksudfordringer er de centrale og væsentlige udfordringer for ca. 60 % af elevernes tilstedeværelse i uddannelse. Til gengæld er det ikke i samklang med den officielle administrative registrering af personlige/netværksmæssige udfordringer som årsag til ophør på uddannelse. Her angives det kun at være årsag til ophør hos 6,3 %. De 2 centrale medarbejdere på skolen, der forestår helhedsevalueringer/kontakt med frafaldstruede elever og kontakt til praktik, tilkendegiver igennem samtale, at det også er deres opfattelse, at personlige/netværksmæssige udfordringer er den mest centrale årsag til fravær og senere ophør med uddannelse. Mange elever ønskede ikke at uddybe årsagen yderligere i interviewet, men de mest gængse forklaringer fra de elever, der var villige til at uddybe, hvad det drejede sig om, kan eksemplificeres ved følgende udtalelser: Faldt ud på grund af stress - skolen en del af det, men bestemt ikke årsagen. For dårlig til at tage mod hjælp. Det hele ramlede sammen Problemer i baglandet Mor fik en depression Opsagt pga. af fravær. Mistede min stedmor og 2 venner blev slået ihjel Problemer derhjemme. Farmor syg og det tog rigtig hårdt på mig Opsagt fravær. Familiemæssige årsager. Kom hjem og konen havde taget børnene Vi havde i forbindelse med undervisningen noget mindfulness, der gjorde at jeg fik nogle angstanfald - Det åbnede i alle tilfælde op for en masse personlige problemer for mig Jeg stoppede på uddannelse fordi jeg fik nogle personlige problemer med min kone Jeg stoppede min uddannelse, fordi jeg havde nogle problemer i familien, der gjorde at jeg ikke helt følte mig i stand til at tage mig af andres problemer Der var flere grunde til at jeg stoppede Både min kone og jeg var elever og vi fik hver kun kr. og det var for lidt til, at vi kunne få økonomien til at hænge sammen. Med problemer med både økonomien og med konen, kunne jeg ikke helt samle mig om undervisningen Jeg stoppede på grund af personlige problemer Jeg blev nødt til at stoppe min uddannelse, fordi jeg da jeg skulle i praktik ikke kunne fremskaffe en straffeattest uden anmærkning. Det havde jeg ikke lige tænkt på, da jeg startede 25

26 Fik økonomiske problemer mistede blandt andet min lejlighed. Det kunne jeg ikke lige overskue, samtidig med at jeg skulle forsøge at læse et pensum jeg ikke havde fået undervisning i Jeg stoppede min uddannelse fordi mine børn var ret syge i den periode. Jeg kom langt bag ud og kunne ikke nå at indhente det igen Personlige problemer. Boede hos min mor - havde brug for at flytte for mig selv Det var svært at få økonomien til at hænge sammen - både jeg og konen var elever på skolen Konen ville skilles, hvilket var svært at overskue Der er bemærkelsesværdig mange elever, som er sårbare overfor at kunne håndtere tilstødende hændelser i forhold til det at gå i skole eller også rekrutterer vi især elever fra familiestrukturer/miljøer, hvor der sker markant flere hændelser. Mange nævner/omtaler at noget indtraf i forhold til en nær bekendt/familiemedlem, som besværliggjorde deres skolegang og senere medførte en egentlig uddannelsesstop. Økonomien nævnes af nogle men angives kun af få som den egentlige årsag. Forkert valg af uddannelse. 4 elever (ca. 10 %) svarer direkte og yderligere 4-6 elever nævner det i løbet af samtalen, at en medvirkende årsag til deres ophør var en erkendelse af, at det simpelthen ikke var det, de skulle at det var forkert valg af uddannelse eller at det var det forkerte tidspunkt, de var startet på. Men det var ofte i forlængelse af andre årsager. Følgende citater er de mest og gængse og eksemplificerende: a) Det var bare det forkerte tidspunkt. b) Jeg var for ung. c) Jeg stoppede fordi jeg fik et andet arbejde. Jeg synes ikke jeg havde truffet et forkert valg d) Jeg stoppede min uddannelse, fordi det helt klart var det forkerte valg jeg havde truffet. e) Det gik op for mig, at jeg ikke kunne se mig selv i det arbejde om 5 år f) Det var forkert valg af uddannelse g) Det var ikke særlig interessant. Fik at vide, at jeg ikke duede h) Det har jeg nok primært, fordi det ikke er den uddannelse, jeg går og drømmer om. Jeg startede lidt, fordi jeg ellers ikke vidste, hvad jeg skulle. Og jeg vil gerne noget andet end det. Så det er egentlig grunden til, at jeg ikke er fortsat. i) Fordi jeg kom hurtigt frem til, at det der slet var ikke noget for mig. Jeg er slet ikke, altså man skal være virkelig stærk psykisk for at udføre den uddannelse, så det var slet ikke mig. Jeg er mere til at sidde et sted og arbejde kreativt med noget, så jeg har valgt en uddannelse jeg elsker j) Er pt på HF vil være pædagog k) Jeg tror bare jeg fandt ud af, at det ikke rigtig var noget for mig. Og jeg var lidt træt af, at der ikke var styr på hele uddannelsen. Altså, jeg startede med at møde i lokalcentret og så får jeg at vide, at jeg ikke skulle være mødt kl. 7 om 26

27 morgenen. Jeg skulle være der på et andet tidspunkt. Og der fandt jeg allerede ud af, at de ikke havde styr på noget. Og der er heller ikke nogen, der havde styr på, hvornår jeg skulle på kurser. Og så tænkte jeg, at jamen, jeg gider ikke engang det her bøvl. Og til at starte med havde jeg kun taget uddannelsen for at få hjælperen, fordi jeg har allerede HF og så kunne jeg få hjælperen sådan lidt hurtigt. Og så valgte jeg bare at hoppe fra Umiddelbart virker det som en stor procentsats, at interviewene afdækker, at op mod 20 % af de interviewede elever nævner og omtaler forkert valg af uddannelse som årsag eller medvirkende årsag til deres uddannelsesophør, når det stort set ikke er en angivet årsag til hverken frafald i skolens registrering af frafald eller konklusion på gennemførte helhedsevalueringer. Det skal dog anføres, at nogle af eleverne tilkendegav, at det først var i løbet af deres opstart i praktik, eller lige før de skulle i praktik, at de erkendte at ældre ikke er/var deres interesseområde. Gode og dårlige årsager, knyttet til fysiske habitus. I den kategori er alt samlet som knytter sig til elevernes fysiske, psykologiske eller mentale habitus således også barsel. a) Jeg gik på barsel b) Stoppet på grund af sygdom c) Stoppede i praktik pga. sygdom d) Jeg blev ramt af noget langvarigt sygdom som gjorde at jeg kom langt bagud. e) Fik voldsom eksem af vand f) Er pt. Indlagt på psyk. g) Jeg stoppede min uddannelse på grund af sygdom men jeg har en plan om at vende tilbage. h) Stoppede min uddannelse fordi jeg fik en depression. i) Jeg valgte at stoppe, fordi jeg synes undervisningen var kaotisk og larmende. Efterfølgende er jeg blevet diagnosticeret ADHD og det er jo helt sikkert derfor jeg opfattede mit skoleforløb som jeg gjorde. j) Personlige problemer - blev diagnosticeret ADHD k) Blev afskediget i praktikken - mistede hørelsen l) Problemer i baglandet - mor. Fik en depression. I kunne ikke have ændret på det. m) Men så havde jeg selv købt sådan en speciel pose til at tage på benet, så de glider lettere. Og sådan en havde jeg taget med. Jeg havde selv købt den og var villig til at betale for den, bare for at slippe for de her ømme knuder, men så sagde hun bare, jamen, det var ikke et mærke hun kendte og der stod ikke på, hvorfra det kunne bestilles, så derfor syntes hun at vi skulle fortsætte med de gamle, de nu havde derude, som var meget mere bøvlede. Så nej, det syntes jeg ikke rigtig. Jeg syntes de burde have købt de der andre strømper med det samme, som jeg syntes var lettere at bruge. Men jeg tror det er nok noget, jeg går ud fra, at det er nok noget med sparehensyn. Men jeg havde jo håbet på, at de havde sagt, at det kan du ikke arbejde med, med dine dårlige 27

28 fingre, så vi køber selvfølgelig de andre strømper. Men det var ikke lige den respons jeg fik. Desværre. I interviewene svarer en del elever, at: Jeg stoppede på grund af sygdom og lægger ikke umiddelbart op til at ville uddybe det og svarer nej på det efterfølgende spørgsmål om hvorvidt det var noget skolen kunne have understøttet og afhjulpet? Anslået er det næsten hver 5. (20 %) af de kontaktede elever, der nævner sygdom som den primære eller en væsentlig årsag til deres uddannelsesstop. Det tal matcher tilnærmelsesvis de 16 %, der er registreret med barsel/sygeorlov m.m. i den administrative registrering af frafald/uddannelsesstop. Ingen mænd har været indkaldt til helhedsevalueringer på grund af sygdom på hjælperuddannesen. Oplevelser af skole eller praktik, som primær årsag til uddannelsesstop Det er kun et fåtal elever ud af de ca. 44 interviewede som af sig selv, udtrykker sig negativt om deres praktiktid og den opstart de nåede at få i praktikken. Langt de fleste at de interviewede som startede i praktik før de stoppede på uddannelsen, bruger sætninger som jeg blev taget godt imod, lærte meget og de var søde. En oplevelse af praktikken, der understøttes af skolens praktikkoordinator, der udtrykker at der ikke længere eksisterer en generel problematik med elevers indtræden og opstart i praktikken. Er der problemer, er de situations- eller personbestemte. 1. Jeg valgte ikke! Jeg blev opsagt i praktikken 2. Utilfredshed med praktikken 3. Skoleforløbet var rigtig fint. Der var en god fordeling af teori og praktiske opgaver. Vi fik rigtig meget læring. 4. Utilfreds med skoleforløbet. 5. Jeg stoppede min uddannelse fordi jeg fandt arbejde. Det var ikke den rigtige uddannelse for mig og så ville jeg hellere tjene nogle penge. 6. I forhold til skoleforløb manglede jeg helt klart nogle faglige udfordringer. Nu har jeg tidligere arbejdet indenfor området, så jeg havde selvfølgelig nogle erfaringer, så jeg synes ikke jeg lærte så meget. 7. Jeg synes skoleforløbet var rigtig fint. Jeg følte mig udfordret på en god måde. Det er nogle gode lærere. 8. Jeg kunne slet ikke følge med i skolen. Mest fordi jeg fra starten vidste at det var den forkerte uddannelse og fordi jeg slet ikke havde interesse for undervisningsindholdet. 9. Jeg er nu i gang med at læse til kort og landmålingstekniker. 10. Brød sig ikke om praktikken. 11. Jeg startede sent i klassen, så der var allerede dannet kliker, hvilket gjorde at jeg ikke faldt til. 28

29 12. Jeg oplevede et fint skoleforløb som et fint forløb. Det var ikke særlig svært og jeg synes, at vi godt kunne være blevet udfordret mere. 13. Jeg oplevede mit skoleforløb okay. Det er bare for let at komme ind på skolen. Det er tydeligt, at der er mange, der kommer der for pengenes skyld og for at undgå aktivering og sådan. Det giver jo også udslag i undervisningen, hver der er mangler engagement fra mange af dem. 14. Mit praktikforløb var ikke det bedste. Jeg synes at jeg alt for hurtigt fik for meget ansvar for nogle mennesker, jeg ikke brød mig om. Omvendt forsøgte jeg heller ikke selv at lave om på det. Så en del af ansvaret er jo mit eget. 15. Der bliver brugt alt for lang tid til at gennemgå de samme ting. Det samme materiale bliver gennemgået igen og igen. 16. Holdt pause i 2 mdr. 17. Skoleforløbet var rigtig fint Det var svært og udfordrende, men ikke for meget. 18. Jeg følte mig ikke klædt godt på til praktik. Jeg synes, jeg manglede en plan for, hvor hurtigt tingene skulle gå frem. Det gik alt for hurtigt. De kiggede slet ikke på, om eleven havde erfaringer fra tidligere eller ej. Fx blev jeg sat til at hjælpe med et toiletbesøg efter 3 timer den første dag. 19. Jeg var rigtig glad for mit skoleforløb, med den undtagelse, at de lektier vi havde for hjemme blev gennemgået ret grundigt så der var ingen grund til at læse hjemme og så fik jeg for meget fravær. 20. Havde et fint forløb på skolen. 21. Jeg havde et fint skoleforløb, selvom jeg synes det minder lidt om folkeskole i gymnasierammer. Der er et for lavt niveau i undervisningen. 22. Opsagt i praktikken, ønsker ikke at uddybe. 23. Praktikken var i starten rigtig god men det var her jeg begyndte at få for meget fravær. 24. Jeg følte mig rigtig godt klædt på til praktikforløb og havde et rigtig godt samarbejde med praktikvejlederen. (Alt synes at forløbe perfekt- indtil hun stopper og starter på teknisk skole). 25. Jeg havde et fantastisk praktikforløb, med nogle dejlige kollegaer, der gerne ville dele ud af deres erfaringer. 26. Smidt ud på grund af for meget fravær. 27. Blev stoppet i praktikken pga. manglende sproglige kompetencer. Det er ligeledes kun få elever, der spontant udtrykker noget negativt om deres ophold på skolen. De fleste udtrykker sig i termer som gode rammer, god klasse og gode lærere. De få, der udtrykker, at de har haft negative oplevelser med deres skolegang, nævner de samme 2 forhold, at niveauet var for lavt og at der var for meget larm, uro i klassen. Til illustration af, hvad de elever, der har haft negative oplevelser med skole og praktik, udtrykker, vælger vi at referere 2 længere citater: Eksempler på elevoplevelser knyttet til skoletilstedeværelsen Den største grund, det har været på grund af, at der har været meget uro i klassen, og hvor læreren har været meget passiv og har bare ladet det være i klassen, hvor man ligesom, eleverne skal nok klare det imellem sig. Lærerne har ligesom været tilskuere til mange ting. 29

30 Der gik ikke ret mange dage før jeg blev rimelig meget skræmt væk derfra på grund af at undervisningen var meget, man kunne ikke rigtig, jeg ved ikke, hvordan man lige skal forklare det, jeg synes ikke, at der skete så meget i undervisningen og lærerne gjorde ikke så meget ved de små grupper, der sad i klassen. Altså, jeg tænker at, jeg er ikke racist, men jeg tænker, at man i en klasse med 25, så skal halvdelen nok ikke være udlændinge, fordi de forstyrrer, så meget som de gør. Blandt andet, det var meningen at jeg skulle være startet på et hold, der hedder 20+. Det vil sige, at man skal være over 20 år for at gå på det hold der, men halvdelen af dem jeg gik i klasse med, de var år. Og så var der jo nogen på de der år, og de syntes også at det var rigtig træls at gå i klasse med de der udlændinge på år, som ikke laver andet end at rende rundt og larme. De ville jo faktisk ikke lave noget, for skulle man arbejde i gruppe med dem, så ville de bare ingenting. Og hvis man så sagde det til læreren, jamen så, de kunne ikke rigtig gøre noget ved det Jeg oplevede mit skoleforløb som ret uorganiseret. Der burde være langt mere differentieret undervisning. Der var i min klasse rigtig mange med praktisk erfaring og ganske få uden arbejdserfaring. Det betyder, at der undervises efter laveste fællesnævner og den største del af klassen lidt føler, at de spiller deres tid. Men det er ikke engang det værste! Der er bare nogen, der ikke er modne nok til at tage en uddannelse. De bruger deres tid både i timerne og under gruppearbejdet på at være på Facebook eller hvad de nu laver. Når vi så når frem til fremlæggelserne, siger de bare, Nå ja, men det forstod jeg heller ikke rigtig, og så tænker jeg: Nej, det kan jeg sgu godt forstå, du ikke fatter en brik af. Men det står man jo ikke der i klassen og siger. Jeg havde ikke et særlig godt skoleforløb. Det er for let at komme ind på skolen og der er rigtig mange elever, der ikke er villige til at tage ansvar for egen læring. Jeg forventer, at når man starter på en uddannelse, så har man også visse kompetencer. Fx skulle vi have undervisning i, hvordan man gemmer et Word-dokument. Det er altså for dårligt. Der burde være nogle minimumskrav for at komme ind på skolen. Jeg gik fx i en klasse med en, der havde en behandlingsdom og en, der var skizofren og så er det jeg tænker: Hvis de ikke engang kan tage vare på sig selv, hvordan skal de så kunne tage sig af andre? Det kan ikke passe!. Eksempler på elevoplevelser knyttet til praktikken altså, det var noget jeg blev tvunget til på praktikpladsen. Det gik egentlig rigtig godt lige til at starte med, men så kom der ligesom noget kritik. Og så var der en trykket stemning på det sted jeg var. Og så på et tidspunkt blev der tilknyttet en uddannelsesvejleder, hun skulle så prøve at se hvordan det gik og sådan noget, hun skulle følge mig en formiddag. Så det gik åbenbart rigtig fint, det blev der sagt efter den der formiddag. Men der havde jo været den der kritik og på en eller anden måde, så fik den lov til stadig at ligge og ulme et eller andet sted. Så, vedkommende, som formentlig var kommet med den, fik så lov til at gå videre med den der kritik, jamen så blev jeg smidt ud. Mit praktikforløb var ikke det bedste. Jeg synes, at jeg alt for hurtigt fik for meget ansvar for nogle mennesker jeg ikke brød mig så meget om. Omvendt forsøgte jeg ikke selv at lave om på det, så en del af ansvaret er jo mit eget. Det var en rigtig ubehagelig oplevelse, den måde det blev gjort på. Og jeg har heller ikke valgt, man kan blive tilbudt sådan en samtale oppe på skolen efterfølgende, hvis man er blevet opsagt i sin praktikperiode. Det var en dårlig oplevelse og det var ikke efter procedurerne. Jeg fik at vide, at jeg skulle til en evaluerende samtale dagen efter. Da jeg så kommer til samtalen dagen efter, så er det 30

31 første hun starter ud med, at det ikke går det her. Og det får jeg så smækket ind i hovedet på en fredag og så jeg kan så tænke over det igennem weekenden. Mit praktikforløb var ikke helt så godt som jeg havde håbet. Der var alt for hurtigt, alt for mange ting at skulle forholde sig til. Fx ville jeg gerne have haft det sådan, at der var bestemte områder, der blev fokuseret på og skulle arbejdes med. Ikke så meget som et almindeligt arbejde Jeg følte mig ikke klædt godt nok på til at komme i praktik. Jeg synes, der manglede en plan for, hvor hurtigt tingene skulle gå frem. Det gik ALT for hurtigt. De kiggede slet ikke på om eleven havde erfaringer fra tidligere eller ej. Fx blev jeg sat til at hjælpe med et toiletbesøg efter 3 timer på den første dag. Der burde være et tættere samarbejde mellem skole og praktiksted. Det er markant, at så mange udtaler sig generelt positivt om såvel skole som praktik, taget i betragtning, at de alle er stoppet på en uddannelse de har valgt og er påbegyndt for ganske nylig. Diverse De fleste kommentarer, der knytter sig til denne gruppe, kan tilskrives flere årsager. Det ligger i forlængelse af, at eleven under interviewet ikke har haft lyst eller interesse for at uddybe sine kommentarer yderligere. Et godt eksempel herpå: Jeg synes ikke, at jeg havde truffet et forkert valg. Skoleforløbet var rigtig fint. Der var en god fordeling af teori og praktiske opgaver. Vi fik rigtig meget læring. Jeg følte mig rigtig godt klædt på til mit praktikforløb og havde et rigtig godt samarbejde med praktikvejlederen. (Tidligere præsenteret under anden gruppe) Alt i alt en beskrivelse af et næsten perfekt uddannelsesforløb. Som forsøg på yderligere uddybning bliver eleven spurgt om, hvorvidt det er økonomiske problemer, der ligger til grund for skiftet fra uddannelse til job, hvilket eleven svarer afkræftende på. Som tillægsoplysning til denne elevudtalelse, kan det nævnes, at eleven på interviewtidspunktet er startet på Teknisk Skole. Eksemplet er med for at illustrere, at det kan være svært at gennemskue årsager at man sidder med den fornemmelse under interviewet, at nogle elever faktisk har svært ved at angive en årsag eller ikke ønskede at præciserer årsagen. Yderligere årsager til elevophør, som bliver tilskrevet begivenheder, skolen ikke har større indflydelse på: Fraflytning Jeg stoppede fordi jeg havde for meget fravær Fuldført anden EUD uddannelse gik tilbage til faget. Skiftet skole 31

32 Frafald på uddannelsen til social- og sundhedsassistent Som udgangspunkt for denne præsentation af data for uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal det nævnes, at skolen ikke råder over samme registreringssystem for frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen, som skolen har på uddannelsen til social og sundhedshjælper. Den følgende datapræsentation af frafald, årsager og sammenhæng blandt socialog sundhedsassistenter knytter sig til 4 optag. August 2012 (3 hold) November 2012 (3 hold) Marts 2013 (3 hold) August 2013 (3hold) Undersøgelsen omfatter i alt 348 elever, med et registreret frafald på opgørelsestidspunktet på 94 elever, svarende til 27,0 % eller i snit 7,8 elev pr. startet hold. Tallene er foreløbige, idet dataindsamling sluttede pr. 31. januar På det tidspunkt er marts 13 og aug. 13 stadig under uddannelse. På dette tidspunkt mangler marts 13 ca. 8 måneder og aug. 13 ca. 13 måneder af de 18 måneder, uddannelsen varer. Det kan og må forventes at frafaldet vil stige yderligere. Et frafald på 27,0 % af elever, der formodes at være mere studietrænet via deres uddannelsestid på social- og sundhedshjælperuddannelsen, må betragtes som værende markant. At 1 ud af 3 elever, der formelt er kvalificeret til dette uddannelsestrin og om hvem man må formode, at de har et godt kendskab til det område og det job, de vil uddanne sig til, bør føre til generelle overvejelser om forhold, der kan gøre sig gældende for, at så mange ikke lykkes med uddannelsesniveauet og -formen. Det skal bemærkes, at mange af de elever, der blev kontaktet via telefon, enten var tilbage i uddannelse igen eller havde fået tilsagn om at kunne starte igen. De detaljerede oplysninger vedrørende de 4 optag ser ud som følger: Social- og sundhedsassistent Optag periode Antal elever optaget Frafald total Frafald i % Antal helhedsevalueringer Aug (+1) 32,6 18 (3 gengangere) Nov ,9 8 Marts (+2) 23,7 15 Aug ,1 0 I alt ,0 41 (3 gengangere) Tabel 20 - Detaljerede oplysninger om de 4 assistentoptag 32

33 Hvornår falder eleverne fra? Tabellen viser frafald i den uddannelsesperiode, hvor frafaldet er registreret i skolens registreringssystem. Social- og sundhedsassistent OPTAG Skole 1 Praktik 1 Skole 2 Praktik 2 Skole 3 Praktik 3 Skole 4 Aug Nov Marts Aug Frafald i alt pr. uddannelsesperiode Frafald i % pr uddannelsesperiode I forhold til totalt frafald 39,4 37,2 5,3 12,8 4,3 1,0 0,0 Frafald i % i forhold til antal startende elever pr. uddannelsesperiode 10,6 11,3 1,8 4,4 1,5 0,4 0,0 Tabel 21 - Oversigt over, hvornår i uddannelse eleverne falder fra Af tabellen fremgår det, at det største frafald sker i de første to uddannelsesperioder. Langt det største frafald sker i skoleperiode 1 (39,4 %) og praktikperiode 1 (37,2 %). I alt 76,6 % af det totale frafald på disse 4 optag sker i løbet af disse 2 perioder. Frafaldsforholdet mellem de to uddannelsesperioder ændres kun marginalt, hvis frafaldet måles i forhold til det antal elever, der starter på pågældende uddannelsesperiode. Tendensen i frafaldsmønstret er ret tydeligt. Efter de første to uddannelsesperioder reduceres frafaldet til et niveau på 1-2 % (1-5 elever) pr. uddannelsesperiode. Undtagelsen fra dette er 2. praktikperiode (psykiatripraktik), som har et frafald på 3,4 % (12 elever) i forhold til det totale frafald og et frafald på 4,4 % af de elever, der startede i praktikken. Skolens praktikkoordinator, som er i tæt samarbejde og kontakt med praktikstederne oplyser, at det efter hans opfattelse i forhold til praktik 1 i høj grad handler om at eleverne bliver overraskede og lige skal vende sig til primært to ting: 1. At de skal udvise mere initiativ og lære at håndtere forventning/krav om at tage et større ansvar 2. At de er blandt meget syge mennesker og skal udføre en rolle, der baserer sig på pkt

34 I forhold til frafald på uddannelsen, er det opfattelsen, at det kommer bag på en del elever, hvad det faglige niveau kræver af dem. De skal yde mere i forhold til at få læst og læse betydeligt mere end de forestillede sig. Sammenhæng mellem frafald og elevers alder Social- og sundhedsassistent Alder Antal % af % andel % ved start elever samtlige Startende af totale frafald frafald i alders gruppe ,9 0,0 0, ,3 0,0 0, ,0 1,4 7, ,2 5,5 22, ,9 4,1 30, ,6 1,4 4, ,3 4,1 20, ,3 5,5 26, ,9 4,1 17, ,5 8,2 50, ,9 6,8 29, ,9 4,1 30, ,1 6,8 23, ,4 2,7 40, ,2 2,7 50, ,7 2,7 33, ,5 2,7 16, ,0 0,0 0, ,6 4,1 33, ,2 2,7 50, ,4 0,0 0, ,2 1,4 25, ,4 1,4 20, ,4 1,4 20, ,7 1,4 16, ,3 2,7 25, ,6 1,4 11, ,6 4,1 33, ,6 2,7 100, ,2 0,0 0, ,9 0,0 0, ,2 1,4 9, ,4 1,4 20, ,7 1,4 16, ,9 2,7 66, ,6 0,0 0, ,9 0,0 0, ,2 4,1 75, ,6 1,4 50, ,2 1,4 25, ,3 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 Tabel 22 - Sammenhæng mellem elevers alder og frafald I kolonnen som viser aldersgruppens % vise andel af det samlede frafald, markerer Lyseblå = frafald mellem 0 og 2 % Mellemblå = frafald mellem 2 og 5 % Mørke = frafald fra 2-4 % I kolonnen som viser frafald i den enkelte aldersgruppen er farven: Lyseblå = frafald mellem 0 og 10 % Mellemblå = frafald mellem 10 og 20% Mørke blå = frafald over 20% Det er markant at aldersgruppe fra 21 år til 33 år, stort set ligger med en frafalds procent på over 20% i aldersgruppen og samtidigt står for den største procentvise frafald total set. Undtaget er de 23 årige og de 26 årige. Det kan bemærkes at de unge elever i alder 18 og 19 har en gennemførelses procenten årige på 100 %, på baggrund af hele 18 elever der starter Fra alderen 35 og op er frafald stort set for alle aldersgrupper under 2% På samme sæt er det selvfølgelig markant at elever i 47/48 års alderen har en gennemførelsesprocent på 100 % på baggrund af 14 elevstart. 34

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Udarbejdet for SOSU C under rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium af

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring 1 Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen? Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget? Hvordan omgås vi hinanden? Marte Meo

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Når børnefamilier sættes ud Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI SFI Gå-hjem-møde 21. marts 2013 Forfattere: Helene Oldrup Anders Kamp Høst Alva Albæk Nielsen Bence Boje-Kovacs Undersøgelsen

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Gennemførelsesdata Social- og sundhedsuddannelsen Trin

Gennemførelsesdata Social- og sundhedsuddannelsen Trin Gennemførelsesdata Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 2016 Afgrænsninger og definitioner Hvad forstår vi ved gennemførelse? En elev tælles som gennmført, hvis eleven har færdiggjort uddannelsen den

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere