Aqualife A/S Gersonsvej Hellerup T: CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51"

Transkript

1 Aqualife A/S Gersonsvej Hellerup T: CVR Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/ november 2013 Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2013 Resumé: Aqualife har fortsat en anstrengt likviditet. Der har i 3. kvartal ikke været indtægtsgivende virksomhed. Hovedaktionæren har løbende lånefinansieret driften. To testrækker til vurdering af to mulige Stillehavskorridorer er under gennemførelse. Den eksisterende Atlanterhavskorridor revurderes. Beslutning om aktieudbud er udsat til efter færdiggørelse af de nævnte tests. Hovedaktionæren har givet tilsagn om at yde lånefinansiering af driften i den mellemliggende periode. Hovedpunkter Generelt Aktivitetsniveauet i Aqualife-gruppen er fortsat stærkt hæmmet af gruppens anstrengte likviditet. Logistik-aktiviteter Aqualife analyserer to mulige nye transportkorridorer, Chile-EU og Japan-Kina med sigte på i højere grad at kunne tilgodese Aqualife-teknologiens muligheder og begrænsninger, og på at kunne opnå en tilfredsstillende økonomi. To testrækker er under gennemførelse med sigte på at evaluere teknikkens egnethed i disse sammenhænge. Der har i årets første ni måneder ikke været nogen logistikaktiviteter for kunder bortset fra to fragter af stør for en tysk kunde fra Tyskland til Mellemøsten. Atlanterhavskorridoren mellem Canada og Holland er under revurdering. Økonomisk udvikling i 3. kvartal Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. Med mindre andet fremgår af sammenhængen, vedrører de finansielle og økonomiske oplysninger i denne rapport moderselskabet Aqualife A/S. Aqualife-gruppens konsoliderede omsætning i de første ni måneder af 2013 var beskeden (DKK 430 tus.), hidrørende fra fragter i 1. kvartal af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Gennem de første ni måneder af 2013 har Aqualifes hovedaktionær ydet selskabet lån til finansiering af driften. Ultimo september er de samlede sådanne lån fra to långivere DKK 8,2 mio. incl. tilskrevne renter. Med negativ egenkapital er Aqualife fortsat i en kapitaltabssituation, hvor mere end 50 % af aktiekapitalen er tabt. De i tidligere selskabsmeddelelser omtalte planlagte aktieudbud er udskudt indtil en række tests i forbindelse med to mulige Stillehavskorridorer er gennemført, forventeligt i begyndelsen af Hovedaktionæren har givet tilsagn om at yde Aqualife den nødvendige lånefinansiering indtil beslutning om aktieudbud træffes. Behovet vil være et beløb på USD tus. pr. måned resten af Aqualife forventer fortsat et negativt driftsresultat for Aqualife offentliggør årsrapport for 2013 den 26. marts 2014 Kontakt: Erik Bresling, administrerende direktør, tlf Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 1 af 7

2 Udviklingen i 3. kvartal 2013 Aktiviteterne i 3. kvartal har været stærkt hæmmet af den fortsat meget anspændte likviditet i Aqualife-gruppen. Logistikaktiviteter Der blev i 1. kvartal gennemført to transporter af levende stør fra Tyskland til Mellemøsten for det tyske selskab United Food Technologies. Siden da er der ikke gennemført nogen stør transporter. Parterne drøfter dog nu at genoptage fragterne, forventeligt i 1. kvartal Der har i årets første ni måneder ikke været nogen fragtaktivitet i Atlanterhavskorridoren mellem Canada og Holland. Selskabet har under overvejelse, hvad strategien skal være for udvikling af den fremtidige korridorstruktur. I den sammenhæng revurderes den allerede etablerede Atlanterhavskorridor på baggrund af de indvundne erfaringer. Som led i strategien overvejes to mulige nye korridorer over Stillehavet: Kina-Japan og Chile-EU. Til afprøvning af disse to mulige nye korridorer gennemføres to testrækker, en i Japan og en i Chile. Testrækken i Japan er igangsat. Den omfatter en række enkeltstående simuleringer, hvoraf den første er gennemført med positivt resultat. Næste simuleringsfase igangsættes i december måned. Testrækken i Chile forventes igangsat i januar 2014, når testcontaineren er ankommet fra Europa, andet udstyr indkøbt lokalt. Der er i begge tilfælde tale om statiske tests, som simulerer de forhold, som de transporterede fisk og skaldyr vil blive udsat for under transporten. Selskabet forventer, at begge disse forsøgsrækker vil blive afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2014 Finansiering Konvertering af lån optaget i 2012 Som tidligere oplyst modtog Aqualife ad flere omgange i 2012 kontante lån fra hovedaktionæren United Food Technologies International S.A.L., Beirut (UFTI) og Colonial ApS, Vedbæk til kortsigtet finansiering af driften, i alt et beløb svarende til DKK 3,4 mio. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2/2013 af 6. marts 2013 havde långivere og låntager på det tidspunkt aftalt, at det skyldige beløb med tillæg af tilskrevne renter, på det tidspunkt i alt DKK 4,2 mio., snarest skulle konverteres til aktiekapital. Konverteringen er ikke gennemført, og parterne har aftalt, at spørgsmålet om en konvertering udskydes til efter færdiggørelse af de ovenfor omtalte tests, hvor beslutning træffes i sammenhæng med beslutning om de nedenfor omtalte aktieudbud. Udskydelse af betaling/akkordering af bankgæld Aqualife har tidligere aftalt med selskabets daværende bankforbindelse, Fjordbank Mors, at selskabet kunne afvikle sin gæld til banken mod betaling af DKK 5 mio. kontant inden en defineret dato. Denne betalingsfrist er efter flere forlængelser senest blevet fastsat af banken til 15. maj Status dags dato er, at selskabet fortsat afventer svar fra banken på anmodning om yderligere en fristforlængelse begrundet i selskabets ændrede finansieringsstrategi, som beskrevet nedenfor. Låneoptagelser i de første ni måneder af 2013 Selskabets hovedaktionær UFTI har gennem 3. kvartal 2013 ydet yderligere kontante lån, i alt DKK 1,8 mio. til selskabets kortsigtede driftsfinansiering. Med tillæg af de tidligere ydede lån er det samlede lån fra de to långivere, incl. tilskrevne renter, pr. 30. september 2013 DKK 8,2 mio. Aktieudbud til sikring af selskabets kapitalgrundlag Aqualife har tidligere oplyst til NASDAQ OMX, at selskabet på baggrund af drøftelser med investorer forventede at få tilført kapital gennem aktieemissioner ad to omgange i 2013: et beløb i størrelsesorden DKK 15 mio. før udgangen af 2. kvartal og DKK mio. senere på året. De ovenfor omtalte lån havde til hensigt at finansiere driften i mellemtiden. Selskabets bestyrelse har imidlertid, som senest oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13/2013 af 21. august, besluttet at udskyde en beslutning om aktieudbud, indtil de ovenfor omtalte forsøgsrækker i forbindelse med to mulige nye korridorer er gennemført, forventeligt ved udgangen af 1. kvartal Dette giver mulighed for et bedre grundlag for en kapitalrejsning. I grundlaget for beslutningen om udskydelsen indgår desuden, at selskabets hovedaktionær, som der er redegjort for i det følgende, har givet tilsagn om at stille den nødvendige mellemfinansiering til rådighed. Kortfristet lånefinansiering Selskabets beslutning om at udskyde en egentlig aktieemission er truffet i sammenhæng med, at selskabets hovedaktionær UFTI har givet tilsagn om fortsat at yde selskabet kontante lån i nødvendigt omfang til at finansiere driften, indtil en emission kan gennemføres. Det forventes, at der gennem den resterende del af 2013 vil være behov for at optage lån på USD tus. pr. måned. Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 2 af 7

3 Efterfølgende begivenheder Bortset fra det i nærværende delårsrapport anførte, er bestyrelsen og direktionen ikke bekendt med nogen begivenheder efter 30. september 2013, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Forventninger til resten af 2013 I årsrapporten for 2012 blev det anført, at selskabets ambition for 2013 omfattede at etablere en Stillehavskorridor med stabil og lønsom drift inden udgangen af 2013 samt opnå en stabil drift og lønsomhed for den eksisterende Atlanterhavskorridoren i løbet af Desuden var det anført, at selskabet arbejdede på at få tilført kapital på ca. DKK 15 mio. før udgangen af 2. kvartal 2013, og yderligere DKK mio. senere på året. På baggrund af det ovenfor anførte forventer selskabet nu, at man først vil kunne idriftsætte en Stillehavskorridor i Hvad angår Atlanterhavskorridoren overvejes det, som ovenfor anført, hvad dens fremtidige rolle skal være. På den baggrund forventes driftsresultatet i Aqualife gruppen at blive negativt for 2013 under ét. Disse forventninger til fremtiden er uændrede fra det i delårsmeddelelsen for 1. halvår oplyste. Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 3 af 7

4 Finansielle oplysninger 3. kvartal 2013 Aqualife-gruppens struktur Aqualife-gruppen er en koncern med den nedenfor viste struktur. Gruppens operative selskaber i Danmark er Aqualife Logistics A/S, som varetager logistikaktiviteterne, og Fjord s ApS, som står for aktiviteter vedrørende tekniske anlæg, herunder Aquaports. Aqualife Solutions ApS er ejer af Aqualifes 50 % - andel af de patenter, som Aqualife-teknikken er beskyttet af. De øvrige 50 % ejes af Aqualifes samarbejdspartner A.P. Møller-Mærsk. Aqualife Logistics Inc. (USA) varetager aktiviteter på vegne af Aqualife A/S i forbindelse med markedsudvikling og analyse af nye transportkorridorer. Aqualife A/S Aqualife Solutions ApS 50% Aqualife North America Inc. (Canada) Aqualife Logistics Inc. (USA) Aqualife Logistics A/S Fjord s ApS Finansielle oplysninger for Aqualife A/S Aqualife A/S offentliggør ikke koncernregnskab. De nedenfor viste regnskabstal og finansielle oplysninger vedrører derfor moderselskabet Aqualife A/S, med mindre andet fremgår af sammenhængen. Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af Aqualifes revisor. Aqualife A/S er gruppens holdingselskab og har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over løsning af ledelsesmæssige opgaver på vegne af alle selskaber i koncernen. Driftsresultatet for de første ni måneder af 2013 er derfor udelukkende en konsekvens af sædvanlige driftsaktiviteter. I lighed med praksis i årsregnskabet for 2012 er Aqualife A/S kapitalandele og tilgodehavender i tilknyttede og associerede selskaber nedskrevet. Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 4 af 7

5 Finansielle hoved- og nøgletal for Aqualife A/S DKK tus. 9 måneder 9 måneder Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (76) (647) Nedskrivn. af kapitalandele i tilknyttede virks. (541) (679) (1.378) Nedskrivn. af kapitalandele i associerede virks. (630) (1.277) (1.490) Nedskrivn. af finansielle aktiver i tilknyttede virks. (1.637) 449 (4.798) Finansielle poster, netto (1.437) (343) 349 Resultat før skat (4.321) (2.477) (6.138) Periodens resultat (4.321) (2.477) (6.138) Balance - ultimo perioden Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital (7.989) (8) (3.668) Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Afstemning af egenkapital Egenkapital primo perioden (3.668) Kapitalforhøjelse og overkurs ved emission Periodens resultat (4.321) (2.477) (6.138) Egenkapital ultimo perioden (7.989) (8) (3.668) Pengestrømme og likviditet Pengestrøm fra ordinær drift (1.528) (829) (1.650) **) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (1.171) 0 (2.623) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet **) Pengestrøm i alt (829) Likviditet ultimo perioden Investeringer Materielle anlægsaktiver Nøgletal Nettoresultat pr. udstående aktie, gns. (DKK) *) (0,02) (0,01) (0,03) Nettoresultat pr. aktie, udvandet, gns. (DKK) *) (0,02) (0,01) (0,03) Antal aktier udestående, ultimo perioden *) Antal aktier, udvandet, ultimo perioden *) *) Excl. egne aktier **) I selskabets årsrapport for 2012 indgik låneoptagelse i 2012 fra UFTI og Colonial ApS i Pengestrøm fra ordinær drift. Efter en nærmere vurdering er det fundet mere retvisende at postere lånebeløbet, DKK 3424 tus. i 2012, under Pengestrøm fra finansieringsaktivitet. Omposteringen er gennemført i tabellen Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 5 af 7

6 Det ses, at selskabets egenkapital gennem de første ni måneder af 2013 er faldet fra negative DKK 3,7 mio. til negative DKK 8,0 mio. Dette skal sammenholdes med, at selskabets aktiekapital udgør DKK 24,4 mio. nominelt. Selskabet er således fortsat i en kapitaltabssituation, hvor mere end 50 % af aktiekapitalen er tabt. Aqualife-gruppens likviditetsbehov har gennem de første ni måneder af 2013 overvejende været dækket af långivning fra UFTI. Gruppens samlede likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2012 DKK 412 tus. Den 30. september 2013 var de likvide beholdninger DKK 0. Resultatopgørelser for datterselskaber i Aqualife-gruppen Resultatopgørelse - datterselskaber DKK tus. 9 måneder Året Aqualife Solutions ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (143) (414) Andel af resultat i tilknyttede selskaber 0 0 Finansielle poster, netto 0 (340) Resultat før skat (143) (754) Periodens resultat (143) (754) Aqualife Logistics A/S Nettoomsætning Resultat af primær drift (1.993) (4.950) Finansielle poster, netto (28) (391) Resultat før skat (2.020) (5.341) Periodens resultat (2.020) (5.341) Fjord's ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (651) (1.640) Finansielle poster, netto (1) (256) Resultat før skat (652) (1.896) Periodens resultat (652) (1.896) Aqualife Solutions Selskabet har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over at varetage ejerskabet af Aqualifes 50 % andel af de patenter, der ligger til grund for gruppens logistiksystem. Selskabet er holdingselskab for de to underliggende driftsselskaber Aqualife Logistics og Fjord s. Aqualife Logistics Den viste omsætning i de første ni måneder af 2013 vedrører fragter gennemført for United Food Technologies af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Opgaven blev igangsat i februar måned 2011, og har været under udførelse siden, dog med længerevarende afbrydelser på grund af tekniske forhold hos kunden og genforhandlinger af kontrakten parterne imellem. Der er således ingen aktivitet på denne opgave i øjeblikket, men som oplyst ovenfor drøfter parterne i øjeblikket at genoptage fragterne. Fjord s Selskabet har ikke haft nogen aktivitet i de første ni måneder af 2013 bortset fra varetagelse af ejerskabet af Aquaporten i Urk, Holland. Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 6 af 7

7 Aqualife-aktien Aqualife-aktien er optaget til handel på NASDAQ OMX First North i København. Aqualifes aktiekapital omfatter aktier. Aqualife-aktien har en nominel værdi på DKK 0,10 pr. aktie. Prisen på Aqualife-aktien på NASDAQ OMX First North var ultimo september 2013 DKK 0,03 pr. aktie mod DKK 0,05 pr. aktie ultimo december Der er i de første ni måneder af 2013 omsat stk. Aqualife-aktier på NASDAQ OMX First North. I de første ni måneder af 2012 blev der omsat stk. aktier. Status dags dato er, at følgende aktionærer i henhold til Værdipapirhandelslovens 29 over for Aqualife har oplyst at eje mere end 5 % af selskabets aktiekapital: United Food Technologies International S.A.L., Beirut, Libanon Jens Willumsen, Vedbæk Erik Bresling ApS under konkurs, København Den godkendte rådgiver og dennes relevante medarbejdere ejer ingen aktier i selskabet. Aqualife A/S blev af NASDAQ OMX First North overført til observationslisten i 2011 på grund af selskabets uafklarede kapitalforhold. For en nærmere redegørelse henvises til selskabets årsrapport for Egne aktier Aqualife A/S ejer stk. egne aktier. Insideres aktiebesiddelse Medlemmer af bestyrelse og direktion i Aqualife A/S besidder pr. 30. september 2013 direkte og indirekte i alt aktier i Aqualife A/S, hvilket er uændret fra den 31. december Øvrige oplysninger Finanskalender Aqualife offentliggør årsrapport for 2013 den 26. marts 2014 Udsendte meddelelser til First North i 2013 Meddelelse nr Dato 6. marts 6. marts 15. marts 25. marts 25. marts 27. marts 18. april 25. april 7. maj 7. maj 10. juni 1. august 21. august 1. oktober Meddelelse Adresseændring Konvertering af lånekapital Ændring af finanskalender Låneoptagelse Ændring af finanskalender Årsrapport 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ændring i Aqualifes ledelse Delårsmeddelelse for 1. kvartal 2013 Forløb af generalforsamling Aqualifes finansiering Aqualifes finansiering Delårsmeddelelse for 1. halvår 2013 Hensigtserklæring med forretningspartner Selskabsmeddelelse nr. 15/2013 Side 7 af 7

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 13 / 2011 24. august 2011 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Resumé:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

OLICOM A/S -----------------------

OLICOM A/S ----------------------- OLICOM A/S ----------------------- Rahbeks Allé 21, DK-1801 Frederiksberg C -------------------------------------------- CVR-nr. 76 80 00 14 ÅRSRAPPORT FOR 2008 ----------------------------------- 24.

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

EUROPEINVESTMENT A/S. (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte

EUROPEINVESTMENT A/S. (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte EUROPEINVESTMENT A/S (tidl. Live Networks Holding A/S) c/o Belle Balance International ApS Kongevejen 53, 2840 Holte Årsrapport for 1. januar 31. december 2006 CVR.nr. 10 43 50 13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere