Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på, hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Lov om Pension. Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Udover at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Der er tre administrative centre, der referer til udvalget: Borger- og Socialservice, Familiecenter og Sundhed- og Ældrecenter. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder Netto, kr B60.10 Det specialiserede socialområde B60.20 Overførselsudgifter B60.30 Sundhed og ældreområdet B60.40 Børn og unge B60.90 Finansielle konti Udvalgets bevillingsområder i alt B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: Bevillingsområder Netto, kr B Forebyg. indsats for ældre og handicappede B Socialpædagogisk vejledning B Botilbud for voksne B Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede B Behandling af stofmisbrugere B Egne botilbud til voksne B Beskyttet beskæftigelse B Aktivitets- og samværstilbud B Handicapråd Bevillingsområdet i alt

2 Ishøj Kommune 2015 Side 76 Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter voksne personer med handicap eller sindslidelse, der opholder sig i dag- eller døgntilbud eller modtager pædagogisk støtte i hjemmet, udsatte personer med problemer som hjemløshed, partnerskabsvold eller misbrug. Der er nettoudgiftsbudget på ca. 103 mio. kr. Den største del af budgetområdet er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud såsom Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen samt Opgangsnetværket. B Forebyggende indsats for ældre og handicappede området indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven 85, der foregår udenfor kommunegrænsen. Det drejer sig om ca. 22 borgere medio B Socialpædagogisk vejledning Hjemmevejlederteamet området indeholder Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener 191 Ishøj borgere september Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården, Frydekær og Cafe Vildtbanehus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til borgere over 35 år fra Ishøj, der har behov for et rummeligt bomiljø. Frydekær er et 99 tilbud til 3 borgere, mens Cafe Vildtbanehus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. B Botilbud for voksne Botilbud gives til borgere, der på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare sig selv i egen bolig. Der kan visiteres til henholdsvis midlertidigt og længerevarende botilbud efter servicelovens 107 og 108. Der ydes refusion for særlig dyre enkeltsager. Der forventes, at der er ca. 76 Ishøj borgere, der bor på et botilbud for voksne i Desuden er der borgere på venteliste. Borgere kan ligeledes visiteres til krisecenter, der er et tilbud for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familien eller til et forsorgshjem, som er et botilbud for hjemløse. B Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og opstarte et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb uden for visitation. Der var 81 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken i Ishøj Kommune giver som udgangspunkt ikke døgnbehandling. B Behandling af stofmisbrugere Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af KABS Glostrup, men Ishøj Kommune vil fra 2015 udbyde den sociale misbrugsbehandling. Der gives både ambulant og dagbehandling. B Egne botilbud til voksne Dette budgetområde indeholder flere decentrale enheder, hvoraf hovedparten er takstfinansieret. Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Det består af to dele; Kløverengen 84, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 45 år og opefter. Der er 16 pladser, men en plads er vakant. Kløverengen 72, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er døgndækning. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bofællesskab efter Servicelovens 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et bofællesskab efter almenboliglovens (ABL) 105, hvor Ishøj leverer socialpædagogisk støtte. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og evt. overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen, hvoraf en borger er fra Ishøj. Rehabiliteringscenter R.E.D. er delvis takstfinansiering. tet er under Borger- og Socialservice, men er samlet set en nulløsning for Ishøj Kommune. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse gives efter serviceloven 103 og er et dagtilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale arbejdsmarkeds vilkår. Der er ca. 31 helårsborgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.

3 Millioner Ishøj Kommune 2015 Side 77 B Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud gives efter serviceloven 104 og er dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der er ca. 67 helårsborgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud efter 104. B Handicapråd Handicaprådet mødes seks gange årligt. Der er i 2015 afsat ca. 47 t. kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Snitflader til andre områder Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikkeførtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Udviklingstendenser: Der sker et paradigmeskift på det voksenspecialiserede socialområde. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunens indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering. Strategien er, at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Der er derudover udarbejdet et serviceniveau for Ishøj Kommune til at underbygge målsætningen. Figur 1: Udvikling i bruttoudgifter til botilbud (2014-priser) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab Botilbud er inkl. udgifter til voksenplejefamilier, aflastning og opgangsnetværket Spindehuset 107. Udgiftsreduktion fra 2012 til 2013 skyldes primært flere hjemtagelser til mindre indgribende tilbud samt en enkelsag til udgift på 2 mio. kr. var midlertidig udgiftsfri, idet borgeren var domsanbragt i Der forventes stigende udgifter i 2014 og 2015, idet at den midlertidige domsanbringelse ophører, samt at tilgangen af nye borgere i Derudover står der 9 borgere i venteposition til et botilbud i løbet af 2014 og Stigning i antallet af borgere der modtager vejledning Ishøj Kommune har sit eget hjemmevejlederkorps, der udfører socialpædagogisk vejledning og støtte til borgere i egen bolig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hjemmevejlederteamet betjener 186 Ishøj borgere med fysiske og psykiske lidelser april Det er en stigning på 29 % inden for de seneste 12 måneder. Borgerne modtager varieret støtte efter behov. Gennemsnitlig modtager borgere ca. 2 timer støtte pr. uge.

4 Ishøj Kommune 2015 Side 78 Figur 3: Antal Ishøj borgere der modtager internt Socialpædagogisk vejledning jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Fremtidige udfordringer og udviklingstendenser Flere børn fødes med handicap, hvilket har en betydning for udgifterne til det specialiserede område. Der overgår flere borgere fra børne- og ungeområdet end der er afgang. Handicapbegrebet har udvidet sig, der er bl.a. kommet flere diagnoser på psykiske lidelser og diagnoserne stilles hyppige - diagnoser som ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelser. Der er gennem de sidste 20 år kommet flere ældre mennesker med handicap og udviklingen ser ud til at fortsætte. Ældre med handicap er gerne stærk plejekrævende og en stor udgift på det specialiserede socialområde. Antallet af stillede diagnoser er stigende. Antallet af borgere i kontakt med den regionale psykiatri (heriblandt psykiatriske hospitaler, ambulatorier, distriktspsykiatrien o.a.) er steget med 40 % fra Udskrivelser fra psykiatriske hospitaler sker tidligere end før i tiden. Det betyder, at kommunerne får flere opgaver fx ift. Botilbud til psykisk syge. Undersøgelser viser, at psykisk syge står for en stigende andel af kriminaliteten og antallet af behandlingsdomme i socialpsykiatrien er stigende. Fra 1996 til 2005 estimerer Sundhedsstyrelsen, at antallet af stofmisbrugere på landsplan er steget til en stigning på omkring 25 % på ni år. Stofmisbrug kan være årsag til mange sociale problemer og familieproblemer. Antallet af borgere med dobbeltdiagnoser er på landsplan stigende. Ændringer i demografien fører til flere ældre med et stort plejebehov. Der forekommer derfor i de kommende år et udgiftspres på det specialiserede område samlet set. Tendenserne går mod en større efterspørgsel på ydelser. Det stiller store krav til kommunerne, om at der skal findes billigere løsninger og at der skal fastsættes stramme serviceniveauer, som kan styre tilgang til ydelserne. Det er ligeledes en udfordring for området, at der løbende bliver stillet krav om fastholdelse af takstniveauet samt effektiviseringer i tilbud og på personalesiden. Disse udfordringer medfører en større efterspørgsel efter ydelser samtidig med, at kommunen arbejder på at hjemtage og omplacere borgere til egen bolig med støtte fra internt korps i kommunen. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering på det specialiserede voksenområde. Kommunen skal sikre, at alle borgere med fysiske, psykiske eller særlige sociale vanskeligheder får den rette og mindst indgribende ydelse. I den forbindelse oprettes et opgangsnetværk for unge udviklingshæmmede i Formålet er at sikre, at Ishøj Kommune fortsat kan hjemtage borgere fra udgiftstunge midlertidige botilbud. Derudover er opgangsnetværk med socialpædagogisk støtte et godt alternativ til unge lettere udviklingshæmmede borgere, der har brug for en start i egen bolig med støtte. For at skabe en optimering i indsatsen på stofmisbrugsområdet og i tråd med intentionerne i Kontanthjælpsreformen hjemtager Ishøj Kommune den sociale behandling på stofmisbrugsområdet for unge mellem år. Det andet vigtige incitament at sikre kvaliteten af tilbuddet og yde en mere håndholdt indsats i lokalområdet, således at de unge borgere møder op og får en målrettet og effektiv behandling. Dette forventes desuden at medføre en væsentlig udgiftsreduktion.

5 Ishøj Kommune 2015 Side 79 Mål: Resultatkrav: Handling: At oprette et opgangsnetværk for lettere udviklingshæmmede. Der skal i løbet af 2015 oprettes et opgangsnetværk, der skal sikre at Ishøj Kommune har det rette tilbud til min. 5 borgere, der ellers ville være placeret i et mere udgiftstungt midlertidig botilbud. Ishøj Kommune skal indgå aftale med AAB om 5-6 boliger til let udviklingshæmmede borgere samt sikre at borgerne får en fælleslejlighed, hvor der vil være individuel målrettet støtte til praktiske forhold. Hjemtagelse af social misbrugsbehandling for unge i alderen år. At hjemtage opgaven af social misbrugsbehandling af unge primo 2015 og sikre en besparelse på målgruppen på 650 t. kr., samtidig med at serviceniveauet overholdes. At der kan hjemtages borgere fra midlertidige botilbud samt at borgerne giver accept til at flytte til opgangsnetværket. Ishøj Kommune skal finde lokale til rådighed. At Ishøj Kommune skal hjemtage 22 borgere fra behandlingsdelen fra andre aktører. At der samarbejdes om ansættelse af psykiater med Brøndby Kommune og at der ansættes 2 misbrugskonsulenter. B60.20 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr B Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut B Integration og repatriering B Sygedagpenge B Sociale formål B Kontanthjælp B Boligstøtte B Personlige tillæg B Førtidspension B Plejevederlag til pasning af døende B Borgerrelaterede adm. udgifter Bevillingsområdet i alt (afrundet) Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter personer, der modtager kontante ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller børnetilskud samt nydanskere omfattet af integrationsloven. Målgruppen omfatter desuden borgere med fysisk handicap, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi. Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ressourceforløb og kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). Jobcenter Vallensbæk foretager budgetbemærkninger i samarbejde med administrationen i Ishøj Kommune på sygedagpengeog kontanthjælpsområdet. Ishøj Kommune har videregivet flere opgaver til Udbetaling Danmark. Ydelserne omfatter familieydelser, underholdsbidrag, boligydelse, boligsikring, førtidspension og barselsdagpenge. Fra 2015 videregives endvidere begravelseshjælp, fleksydelse, internationale sygesikringssager, fleksydelse og delpension. Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne under et for store generelle udsving i ledigheden.

6 Ishøj Kommune 2015 Side Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge, hvis borgeren opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. B Integration og repatriering Statens giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Der gives både et grundtilskud og et aktivitetsbestemt resultattilskud. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvor der er statsrefusion på 100 %. B Sygedagpenge Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som er forsikret. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der er ca. 220 borgere på sygedagpenge. B Sociale formål / enkeltydelser Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. B Kontanthjælp Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der er ledige på arbejdsmarked og ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Betingelsen for at få hjælpen er, at borgeren har været ude for ændringer i sine forhold fx sygdom, samlivsophør eller ledighed. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Statsrefusionen til kontanthjælp er gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager er i aktiv eller passiv kontanthjælp. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering. Borgere under 30 år modtager tilsvarende uddannelseshjælp. Der er ca. 850 modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. B Boligstøtte Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark. B Personlige tillæg Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer, som har fået tilkendt pension før 1. januar Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Personligt tillæg til varme administreres af Udbetaling Danmark. B Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension, hvis borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark. B Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlagt til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet. B Borgerrelaterede administrative udgifter Udgifter til somatisk lægekonsulent og til ny klinik funktion i rehabiliteringsteams. Udviklingstendenser: Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan, men også af demografien i Ishøj Kommune. Hvis der er lav konjunktur, vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på for eksempel kontanthjælp.

7 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2014 Ishøj Kommune 2015 Side 81 Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, sådan at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet, sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt. Nedenstående graf viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende fra 2008 til 2012 og sidenhen været på stort set samme niveau. Hensigten med kontanthjælpsreformen er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder i løbet af 2014 og Graf: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2008 til Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Kilde: Jobindsats.dk Mål og resultatkrav: Der henvises til mål og resultatkrav i bevillingsområdet arbejdsmarkedsforanstaltninger under Økonomi- og Planudvalget. B60.30 Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr Hjemmeplejen Plejecentrer Hjemmesygepleje Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud Hjælpemidler Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter ældre borgere, der har behov for hjælp. Kommunen ønsker at yde en indsats med henblik på at støtte op om borgerens muligheder for et godt helbred, et højt aktivitetsniveau og et udbygget socialt netværk. Under bevillingsområdet er plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav.

8 Ishøj Kommune 2015 Side Hjemmeplejen Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Der ydes varigt hjemmehjælp til personer, der ikke kan klare det huslige arbejde på grund af alder, handicap eller sygdom. En borger kan visiteres til indkøbsordningen, hvis borgeren ikke selv er i stand til at foretage indkøb. Hvis en borger har behov for sygepleje, kan borgeren få besøg af vores hjemmesygeplejersker. Omfanget af hjælpen vurderes efter et konkret behov. Der er for nuværende ca. 465 personer, der modtager hjemmepleje. Sundhedsuddannelsen: Ishøj Kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo Omsorgscentret Kærbo samt Torsbo plejehjem Decentrale enheder under Ældrechefen. Kærbo består af: plejeboliger (76 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem (15 pladser), døgnpladser (8 pladser) og dagcenter, som benyttes af 75 borgere. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (15 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (12 pladser), daghjem (6 pladser), aflastning (1 plads) og 2 fleksible pladser. Der forventes at sælges 18 pladser på Kærbo, til andre kommuner Hjemmesygepleje Omfatter personer der opholder sig i kommunen. Ydes vederlagsfrit efter lægehenvisning Kommunal tandpleje Tandplejen er en decentral enhed under Sundhedschefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige, samt omsorgs- og specialtandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp, tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Ishøj Kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Alle borgere over 75 år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Der tilbydes besøg til borgere af anden etnisk herkomst af en person, der kan fremmed sprog, hvilket betyder støtte- succes med ordningen Hjælpemidler Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinensog stomihjælpemidler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har indgribende betydning i hverdagen Borgerstyret personlig assistance Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Der er for tiden 28 personer i ordningen Sundhedsudgifter Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj udfører genoptræningen. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling Kontaktperson og ledsagelse Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

9 Ishøj Kommune 2015 Side Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen har fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj Kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. Udviklingstendenser: Befolkningsprognose for Ishøj Kommune forudsiger, at antallet af borgere 65+ stiger fra i 2014 til i 2021, hvilket svarer til en stigning på 23,43 pct. Alder Antal personer i 2014 Antal personer i 2021 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige ,00 I alt ,43 Den forudsete stigning skyldes både den historiske udvikling med stigende befolkningstal og et generelt fald i dødelighed. Dermed stiger udgifterne til bl.a. plejesektor og overførselsindkomster, mens skatteindtægter falder. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige svagt fra personer i 2014 til personer med 554 personer svarende til 4,93 pct. - fra 2014 til Det forventes, at der også i de kommende år vil være brug for at investere i sundhedsfremme og patientrettede sundhedstiltag. Ishøj Kommune har en høj andel af borgere med kroniske lidelser. Eksempelvis er der 40 % flere borgere med type 2 diabetes (med store følgeomkostninger) i Ishøj Kommune i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden. Der vil derfor også fremadrettet være brug for at igangsætte tiltag, der kan mindske både følgevirkninger og tilvæksten af borgere med kroniske sygdomme. Det forventes, at den fremtidige stigning i antallet af ældre borgere vil vise sig i de kommende års budgetter. Det har det ikke gjort indtil nu, som skyldes, at Ishøj Kommune har haft fokus på rehabilitering og de ældres mulighed for og fordel ved selv at indgå i eller udføre bl.a. praktiske gøremål i eget hjem. Det bygger på princippet om, at hjælp til selvhjælp giver de ældre borgere en større fleksibilitet i deres hverdag, og at du som selvstyrende i eget liv vil opleve en større livskvalitet. Fysisk aktivitet øger velvære, overskud og trivsel og bidrager til generel større livskvalitet. Ishøj Kommune hjælper borgerne med en rehabiliterende indsats for at give borgerne hjælp og vejledning til at kunne klare sig på egen hånd i hverdagen. Det drejer sig bl.a. om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Der har i det seneste år været en vækst i den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter på hospitalsområdet. At understøtte ældre borgeres mulighed for at have en passende bolig I forhold til den enkeltes fysiske formåen. At understøtte pårørendes mulighed for at passe nærtstående terminale familiemedlemmer. At fremme tandsundheden blandt børn og unge i Ishøj Kommune. At varetage og tilrettelægge tilbuddet til omsorgs- og specialtandplejepatien- og madservice. Ældreboliger skal tilbydes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Børn og unge i kommunen tilbydes vederlagsfri tandpleje. Omsorgstandplejepatienter og specialtandplejepatienter tilbydes tandpleje Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål Resultatkrav Handling Ud fra et rehabiliterende sigte at understøtte borgernes behov for hjælp efter 83 i serviceloven samt gældende kvalitetsstandarder. Borgere som pga. nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Visitationsteam, Koordinerende og Forebyggende Sygeplejersker samt ergoterapeuter i Sundhed og Ældrecentret bevilger hjælp og pleje til ældre efter individuel vurdering af funktionsniveauet. Plejeboliger søges ved Visitationsteamet. Der foretages en individuel vurdering af en af kommunens visitatorer og der udarbejdes derefter en indstilling til kommunens visitationsudvalg. Der er afsat midler til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående Den kommunale tandpleje har en centralklinik beliggende på Strandgårdsskolen.

10 Ishøj Kommune 2015 Side 84 terne. At understøtte borgeres muligheder for ved hjælp af diverse hjælpemidler og boligindretning at være selvhjulpne med reference til gældende kvalitetsstandarder. At yde den fornødne bistand til afhjælpning af forhold som beskrevet i Sundhedslovens 138 At stimulere til et aktivt seniorliv gennem aktiviteter med socialt og netværksskabende sigte. At give borgere mulighed for i videst muligt omfang selv at varetage egne opgaver. Sundhedscentret skal højne den generelle sundhed i Ishøj Kommune for alle borgere. B60.40 Bevillingsområde børn og unge med en maksimeret egenbetaling. Der ydes støtte til merudgifter, hjælpemidler, forbrugsgoder, bil, hjælp til indretning af bolig og ledsagerordning for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Fastholdelse af et aktivt liv blandt ældre borgere forebygger bl.a. ensomhed. Forebygge sygdom. Hjælper borgeren til at klare sig længere i eget hjem og højne livskvalitet. Mindske komplikationerne ved kroniske lidelser samt livstilssygdomme samt mindske andelen borgere, der får ovennævnte lidelser. Sagsbehandlerteam behandler ansøgninger. Opgaven udføres af hjemmesygeplejen Julefrokost, sommerudflugt, vandgymnastik, forebyggende hjemmebesøg Sker bl.a. gennem rehabiliteringsprojektet. Der er ansat en rehabiliteringskoordinator, og øget fokus på rehabilitering blandt medarbejderne i Sundhed og Ældre Sker gennem en række tiltag: rygestopkurser, forløbsprogrammer (diabetes og KOL), diætistvejledning, livsstilssamtaler. Bevillingsområdet børn og unge styres primært ud fra serviceloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Målgruppen er familier med børn og unge. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Politikken beskriver de overordnede mål og det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge. Visionen i Børne- og Ungepolitikken er: At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Social og Sundhedsudvalgets arbejde omkring børn og unge tager udover Børne- og Ungepolitikken afsæt i flere andre politikker, som er vedtaget af Ishøj Byråd. Fælles for politikkerne er, at de udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet på det specialiserede børn og ungeområde. Det drejer sig bl.a. om medborgerpolitikken, sundhedspolitikken og handicappolitikken. Familiecentret har i arbejdet med at formulere en fælles overordnet kerneopgavebeskrivelse for alle områder i centret. Kerneopgaven er: At sikre børns muligheder for udvikling og trivsel så børnene kan mestre eget liv. Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Serviceloven, sundhedsloven, straffeloven og retssikkerhedsloven. Specifikation af bevillingsområde i budgetområder områder: Netto kr B Borgerrelaterede adm. udgifter B Sundhedstjenesten B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne B Specialområdet B Institutioner-takstfinansieret Bevillingsområdet i alt (afrundet)

11 Ishøj Kommune 2015 Side 85 B Borgerrelaterede administrationsudgifter Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: Tolkning - der tilbydes tolkning til børn og forældre, i det omfang de ikke er i stand til at foretage en sikker og relevant samtale på baggrund af sproglige forudsætninger. Der har været vigende behov for tolkning de seneste år. Lægeerklæringer - specielt i forbindelse med udredning og behandling af socialsager for børn med langvarige lidelser og handicap trækkes der på den viden som findes i sundhedssystemet. I alle sager af denne karakter hentes der lægefaglig dokumentation, i form af lægeerklæringer etc. Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger - næsten alle tilsyn med anbragte børn er nu hjemtaget til ansatte familieplejekonsulenter i Ishøj Kommune Der betales fortsat tilsyn med få aflastningsophold og herudover for tilsyn i forbindelse med overvågede samvær, som afholdes i lokaler nær børnenes opholdssteder. Efter oprettelse af Det Sociale Tilsyn, konverteres en del af budgettet til objektiv finansiering heraf. B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen - besøg til børn og forældre, skolesundhedspleje, mødregrupper mm. Besøgende er dels et tilbud til alle forældre og dels et særligt tilbud til familier, der oplever særlige udfordringer i den første tid af deres børns liv. For de familier, hvor der opleves særlige udfordringer etableres behovsbesøg. 35 % af samtlige besøg er behovsbesøg, hvor der er brug for ekstra støtte og vejledning. Desuden tilbydes Lighed i sundhedssbesøg til 10 % af familierne. Sundhedsplejen giver tilbud til sundhedsfaglig støtte i daginstitutioner og skoler. I skoler foregår det bl.a. ved undervisning på forskellige klassetrin og ved åbne konsultationer for børn og unge såkaldt åben dør. Sundhedsplejen foretager de lovpligtige indskolingsundersøgelser. Tib Tab Tynde- Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn, fra børnehaveklasse til og med 7. klasse og deres familier Unge Mødre - tilbud til unge mødre, for at støtte ind i uddannelse og hverdagsliv med barn Børne- og ungelæge - opfølgning på kommunal sundhedsprofil, sundhedstilbud på tværs i kommune B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Dette bevillingsområde omhandler den støtte der ydes til udsatte børn og unge primært i form af foranstaltninger i henhold til serviceloven. Den økonomisk tungeste del af dette område omhandler køb hos private udbydere og i andre kommuner. Ydelserne er i henhold til serviceloven opdelt i anbringelser og i forebyggende foranstaltninger. Her er den økonomisk set største del betaling for anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Dette område har gennem de seneste år været under store forandringer. Der har således været et stødt fald i antallet af anbragte, samtidig med, der er foretaget en styrkelse af det forebyggende område. Udviklingen på antallet af anbringelser er som herunder: anbringelser anbringelser anbringelser anbringelser I forbindelse med indførelsen af Barnets Reform i 2011 er det fastslået, at denne proces skal fortsættes. Der vil således være fokus på at styrke den forebyggende indsats, samtidig med at en større del af anbringelser skal foretages som slægtsanbringelser og som anbringelser i plejefamilier. I 2014 er der fem slægtsanbringelser / netværksanbringelser. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: Jf. budgetopfølgning for 2014 er der fortsat stort udgiftspres på området for rådgivning og særlig støtte til børn og unge. Der arbejdes fortsat på tilpasninger - tættere kontakt- og sagsgennemgange, områder udtages til særlige gennemgang, så det forventede merforbrug forsøges reduceret. Der er på baggrund af den altid eksisterende usikkerhed hensat 2,5 mio. kr. i en pulje under social- og sundhedsdirektøren. Forebyggende foranstaltninger - aflastningsordninger, familieterapi, støttepersoner, praktisk hjælp, mm. Der har gennem de seneste år været fokus på at minimere brugen af private aktører, for at sikre den kommunale forsyningsforpligtigelse og for at sikre en tættere opfølgning i forhold til det enkelte barn. Dette styrkes i Døgnanbringelser - anbringelser uden for eget hjem i netværkspleje, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner. Der har gennem flere år været et stødt faldende behov for anbringelser i takt med at den øgede forebyggende indsats er sat i værk. Det skønnes, at faldet ikke vil fortsætte i samme takt.. Sikrede institutioner Særlige institutioner, hvor unge kan blive anbragt ved dom. Familiecenteret er derfor ikke i stand til at foretage en direkte styring af dette område. Anbringelserne er delvist objektivt finansieret, delvis betalt ved døgnbetaling.

12 Ishøj Kommune 2015 Side 86 I 2011 var otte unge anbragt på særligt sikrede institutioner og udgiften beløb sig til 2,2 mio. kr. I 2012 har fire unge haft ophold på sikrede institutioner og udgiften beløb sig til kr. 1,2 mio. kr. I 2013 har kun én ung haft ophold på sikret afdeling, hvilket beløb sig til kr. I 2014 er der p.t. en skønnet udgift på omkring 1,4 mio. kr. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne En stadig større del af tilbuddene til Ishøj Kommunes borgere er gennem de seneste år enten etablerede eller videreført som egne kommunale tilbud, hvormed der sikres såvel den lovpligtige forsyningssikkerhed som en mulighed for tæt og hurtig styring. Ishøjgård o Familieværkstedet - tilbud til familier med relationelle problematikker, kognitive problemer mm. Der har været en øget effektivitet på dette område. Der har været indskrevet 79 familier i Her ud over er der ydet åbenrådgivning til 88 familier. o Tolmiea - specialtilbud til unge mødre, der har behov for støtte til tilknytning og samvær med eget barn. Støtte til selv at varetage dagligdags gøremål. I 2011 var der indskrevet seks familier. De fire var indskrevet hele året. I første halvdel af 2014 er der indskrevet 13 familier, med i alt 15 børn. o Skolen på Ishøjgård - delvis finansiering af skolebehandlingstilbud til 15 børn. Ordningen er organiseret som økonomisk delordning mellem PPR (skoletilbuddet) og Familiecenteret (fritidsdelen). Fra 2015 overflyttes fritidsdel til Center for Børn og Undervisning (CBU), således at det samlede budget for Skolen på Ishøjgård administreres derfra. o Støttekontaktpersonkorps - team af pædagogisk og sygeplejefagligt kvalificeret personale, der varetager opgaver med børn og unge. B Specialområdet Servicelovens 41 45: der er mulighed for at yde kompensation til familier med børn med langvarige eller kroniske lidelser / handicap. Kompensationen kan ydes som dækning af synliggjorte merudgifter i forbindelse med forsørgelsen eller som dækning af tabt arbejdsfortjeneste til barnets forældre. Begge dele tildeles efter ansøgning og faglig vurdering. Der er beskrevet, på hvilket niveau borgere i Ishøj Kommune kan forvente at blive kompenseret. Det bærende princip er, at ydelsen skal bevilges, så børn og familie kan leve et liv så tæt på den måde andre familier lever. Der ydes således støtte til kompenserende tiltag, i det omfang det skønnes fagligt relevant, og støtten ligger indenfor hvad der almindeligvis forekommer af udgifter i andre familier. Merudgifter i forbindelse med forsørgelse af barn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. (50 % statsrefusion) I henholdsvis 2011, 2012 og 2013 modtog 136, 118 og 102 familier dækning af nødvendige merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. (50 % statsrefusion) Dækning af mistede indtægter pga. et behov for hel eller delvis nedsættelse af arbejdstid eller frihed i forbindelse med kurser eller behandling. I henholdsvis 2011, 2012 og 2013 var der 68, 85 og 57 personer, der modtog hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste. Der er fastsat et nationalt loft for denne ydelse. For 2014 er loftet ,- kr. pr. måned. Institutioner Takstfinansieret: Ishøjgård aflastning Aflastningsophold til børn. Ordningen er planlagt for børn med ADHD, autisme og lignende udfordringer. Kendetegnende for målgruppen er at alle har et udpræget behov for struktur og genkendelighed. Aflastningen skal sikre, at familier, hvor der er børn indenfor denne målgruppe kan leve et liv som andre familier. Der har i 2013 været 19 børn indskrevet i aflastningen. Der er fra 2013 skabt mulighed for, at børn i aflastning kan tilbydes aflastning i ned til 46 døgn pr. år. Den overordnede pædagogiske retning med, at alle børn er tilknyttet ét hold af børn bliver fastholdt i denne forbedring af tilbuddet. Samtlige børn har i 2013 fået tilbudt 91 døgns aflastning pr. år. Det blev i 2014 besluttet at udvide antallet af pladser med en plads pr. døgn, så der i dag er plads til i alt 28 børn. I juni 2014 er der. indskrevet 22 børn hvoraf 10 er fra eksterne samarbejdspartnere. Udviklingstendenser Den tidlige støtte tæt på almenområdet er styrket fra august Dette er særligt gjort ved etableringen af StraXen. StraXen er et tilbud, hvor Familiecentret i samarbejde med lokale samarbejdspartnere som fx daginstitutioner og skoler yder støtte til børn og unge i problemer. Ud over den forbedrede støtte skønnes det, at tilbuddet på sigt kan være medvirkende til at nedbringe behovet for mere vidtgående tiltag. Familiecentret har fra maj 2013 arbejdet efter International Childrens System (ICS), der er en socialfaglig arbejdsmodel udviklet af Socialstyrelsen. I 2014 skal ICS integreres i SBSYS, der kan understøtte det socialfaglige arbejde. Implementeringen af SBSYS som socialfagligt system gennemføres i Der har lige som de foregående år været en udvikling, hvor der er lagt yderligere vægt på forebyggende foranstaltninger i stedet for anbringelser af især unge udenfor eget hjem. Der er således anbragt 85 færre børn og unge udenfor eget hjem ved udgangen af 2013 i forhold til udgangen af Der er i den samme periode prioriteret en stigning i specielt familieværksteds familieterapeutiske aktiviteter.

13 Ishøj Kommune 2015 Side 87 Udvikling: Anbringelser : heraf i plejefamilie: 45 = 29,4 % 46 = 35,4% 35 = 31,54 % 35 = 31,0 % 36 = 37,9 % 33 = 39,3 % årsværk ,3 84,25 67,22 66,45 Aldersfordeling - anbringelser Aflastning: Aldersfordeling aflastning: Sundhedsplejen: Nyfødte: Behovsbesøg: 62,4 % 55,4 % 40,0 % 40,0 % 42,0 % 36,4 % Familieværkstedet: Anonym rådgivn.: Indskrevne familier: Tolmiea: 13 De forskellige indsatser i Familiecenteret forebyggende foranstaltninger og anbringelser har gennem de seneste årundergået et skred i retning af mere forebyggelse og færre anbringelser. Antallet af forebyggende foranstaltninger (Familieterapi = indskrevne familier og anonym rådgivning) er således stigende samlet set fra Antallet af anbringelser er samtidig faldende. En fortsat prioriteret indsats, hvor forebyggende foranstaltninger understøtter børn og unge i deres familie eller tæt på deres familie vil også være i højsæde i 2015 og frem. Med en fortsat fokusering på en styrket forebyggelse, bliver det tilstræbt, at der også foretages en økonomisk justering, så dette område løbende opprioriteres indenfor den samlede bevilgede ramme. Der er i den skønnede udvikling i børnetal et fald i målgruppen for tilbuddene i Familiecenteret. Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune viser, at aldersgruppen af 10 20årige vil falde med 237 i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Erfaringen er, at denne aldersgruppe er den, der er mest udgiftstung pr. foranstaltning årige Det svarer til et fald på omkring 10 % indenfor fire år. Dette fald vil formentlig medføre en reduktion i det samlede udgiftspres svarende til én anbringelse mindre pr. år. Dette er udmøntet i en reduktion på yderligere ,- kr. pr. år. i som besluttet ved vedtagelsen af budget Udgiftsdrivende faktorer: Samtidig med det faldende børnetal er der en stribe andre faktorer, der medfører et stigende pres på udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. På landsplan handler det bl.a. om: Flere personer lever med et handicap end tidligere fordi flere fødes med handicap, flere overlever at fødes med handicap, flere får mobilitetshandicap især i en ung alder. Flere børn med behov for indsats som følge af kognitive problematikker

14 Ishøj Kommune 2015 Side 88 Flere personer med psykiske lidelser end tidligere bl.a. fordi der er kommet flere diagnoser på en række psykiske lidelser især ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelse. Flere får psykiske lidelser som følge af stofmisbrug og flere mennesker med psykiske lidelser bliver stofmisbrugere. Dette vil fastholde et økonomisk pres i forhold til Det skønnes ikke, at presset vil være yderligere stigende. Dispositioner for allerede anbragte børn vil have virkning i flere år frem, (børn og unge kan ikke hjemtages fra allerede etablerede tilbud) skønnes det, at det økonomiske pres på det specialiserede børne- og ungeområde i 2015 vil være svagt faldende i forhold til regnskab Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Der vil i løbet af 2015 være flere indsatsområder, som skal være i fokus i Familiecenteret. Det er et fortsat fokus på at styrke den forebyggende indsats. Der er fokus på den fortsatte implementering af ICS som faglig model for den sociale indsats. Implementeringen af nyt IT system til dette vil også blive prioriteret. I oktober 2013 trådte Regeringens Overgrebspakke i kraft. Dette medfører, at der også i 2015 vil være særligt fokus på børn og unge, der er udsat for overgreb. Dette ses bl.a. i opstarten af et Børnehus i Københavns Kommune, der skal koordinere den socialfaglige, den sundhedsmæssige og den politimæssige indsats i overgrebssager. Med etableringen af Socialtilsyn pr. 1. januar 2014 foregår der en opgaveglidning fra Ishøj Kommune til Frederiksberg Kommune. I den sammenhæng skal der overføres midler til drift af det generelle tilsyn med plejefamilier, opholdssteder mm. I 2015 må det påregnes, at der vil forekomme udgiftsstigninger ved anbringelse uden for eget hjem, da tilsynsudgiften bliver pålagt anbringelsesstedet. Der er fra Frederiksberg Kommune varslet stigning på den objektive finansiering. Der skal fortsat arbejdes med implementering af IT støtte til langsigtet økonomistyring, som beskrevet af KL i deres notat ang. udvælgelse af IT system til det sociale arbejde. Målområder for 2015 Resultatkrav: Handling: Fortsat styrkelse af den forebyggende indsats. Antallet af familier der modtager støtte i form af familieterapi, gruppetilbud og Tydeligere prioritering af familieterapi. praktisk hjælp skal være stigende. Samarbejdspartnere skal mærke, der er Tidligere indsats ved henvendelse fra samarbejdspartnere. øget fokus på tidlig indsats. Der skal være iværksat mindst 10 Styrkelse af de gruppebaserede gruppeforløb for forældre. tilbud til familier. Der foretages intern evaluering primo Der indføres en fælles socialfaglig model og IT understøttelse af denne. Den valgte fagmodel er implementeret fra juni 2013 i samtlige sagsforløb. Brugen af fagmodellen ved implementering af IT støtte implementeres fra Prioriteringen af familieterapi styrkes. Der gennemføres løbende kvalitetssikring af, at det er de rette familier der profiterer af tilbuddet. Der etableres et samlet koncept, der kan understøtte gruppetilbud. Der afsættes fagdage til faglig sparring med ledelse og kolleger.

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere