Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på, hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Lov om Pension. Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Udover at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Der er tre administrative centre, der referer til udvalget: Borger- og Socialservice, Familiecenter og Sundhed- og Ældrecenter. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder Netto, kr B60.10 Det specialiserede socialområde B60.20 Overførselsudgifter B60.30 Sundhed og ældreområdet B60.40 Børn og unge B60.90 Finansielle konti Udvalgets bevillingsområder i alt B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: Bevillingsområder Netto, kr B Forebyg. indsats for ældre og handicappede B Socialpædagogisk vejledning B Botilbud for voksne B Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede B Behandling af stofmisbrugere B Egne botilbud til voksne B Beskyttet beskæftigelse B Aktivitets- og samværstilbud B Handicapråd Bevillingsområdet i alt

2 Ishøj Kommune 2015 Side 76 Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter voksne personer med handicap eller sindslidelse, der opholder sig i dag- eller døgntilbud eller modtager pædagogisk støtte i hjemmet, udsatte personer med problemer som hjemløshed, partnerskabsvold eller misbrug. Der er nettoudgiftsbudget på ca. 103 mio. kr. Den største del af budgetområdet er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud såsom Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen samt Opgangsnetværket. B Forebyggende indsats for ældre og handicappede området indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven 85, der foregår udenfor kommunegrænsen. Det drejer sig om ca. 22 borgere medio B Socialpædagogisk vejledning Hjemmevejlederteamet området indeholder Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener 191 Ishøj borgere september Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården, Frydekær og Cafe Vildtbanehus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til borgere over 35 år fra Ishøj, der har behov for et rummeligt bomiljø. Frydekær er et 99 tilbud til 3 borgere, mens Cafe Vildtbanehus er et tilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. B Botilbud for voksne Botilbud gives til borgere, der på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare sig selv i egen bolig. Der kan visiteres til henholdsvis midlertidigt og længerevarende botilbud efter servicelovens 107 og 108. Der ydes refusion for særlig dyre enkeltsager. Der forventes, at der er ca. 76 Ishøj borgere, der bor på et botilbud for voksne i Desuden er der borgere på venteliste. Borgere kan ligeledes visiteres til krisecenter, der er et tilbud for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familien eller til et forsorgshjem, som er et botilbud for hjemløse. B Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og opstarte et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb uden for visitation. Der var 81 behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken i Ishøj Kommune giver som udgangspunkt ikke døgnbehandling. B Behandling af stofmisbrugere Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af KABS Glostrup, men Ishøj Kommune vil fra 2015 udbyde den sociale misbrugsbehandling. Der gives både ambulant og dagbehandling. B Egne botilbud til voksne Dette budgetområde indeholder flere decentrale enheder, hvoraf hovedparten er takstfinansieret. Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Det består af to dele; Kløverengen 84, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 45 år og opefter. Der er 16 pladser, men en plads er vakant. Kløverengen 72, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er døgndækning. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bofællesskab efter Servicelovens 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et bofællesskab efter almenboliglovens (ABL) 105, hvor Ishøj leverer socialpædagogisk støtte. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og evt. overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen, hvoraf en borger er fra Ishøj. Rehabiliteringscenter R.E.D. er delvis takstfinansiering. tet er under Borger- og Socialservice, men er samlet set en nulløsning for Ishøj Kommune. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse gives efter serviceloven 103 og er et dagtilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale arbejdsmarkeds vilkår. Der er ca. 31 helårsborgere, der modtager beskyttet beskæftigelse.

3 Millioner Ishøj Kommune 2015 Side 77 B Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud gives efter serviceloven 104 og er dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Der er ca. 67 helårsborgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud efter 104. B Handicapråd Handicaprådet mødes seks gange årligt. Der er i 2015 afsat ca. 47 t. kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Snitflader til andre områder Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikkeførtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Udviklingstendenser: Der sker et paradigmeskift på det voksenspecialiserede socialområde. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunens indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering. Strategien er, at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Der er derudover udarbejdet et serviceniveau for Ishøj Kommune til at underbygge målsætningen. Figur 1: Udvikling i bruttoudgifter til botilbud (2014-priser) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab Botilbud er inkl. udgifter til voksenplejefamilier, aflastning og opgangsnetværket Spindehuset 107. Udgiftsreduktion fra 2012 til 2013 skyldes primært flere hjemtagelser til mindre indgribende tilbud samt en enkelsag til udgift på 2 mio. kr. var midlertidig udgiftsfri, idet borgeren var domsanbragt i Der forventes stigende udgifter i 2014 og 2015, idet at den midlertidige domsanbringelse ophører, samt at tilgangen af nye borgere i Derudover står der 9 borgere i venteposition til et botilbud i løbet af 2014 og Stigning i antallet af borgere der modtager vejledning Ishøj Kommune har sit eget hjemmevejlederkorps, der udfører socialpædagogisk vejledning og støtte til borgere i egen bolig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hjemmevejlederteamet betjener 186 Ishøj borgere med fysiske og psykiske lidelser april Det er en stigning på 29 % inden for de seneste 12 måneder. Borgerne modtager varieret støtte efter behov. Gennemsnitlig modtager borgere ca. 2 timer støtte pr. uge.

4 Ishøj Kommune 2015 Side 78 Figur 3: Antal Ishøj borgere der modtager internt Socialpædagogisk vejledning jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Fremtidige udfordringer og udviklingstendenser Flere børn fødes med handicap, hvilket har en betydning for udgifterne til det specialiserede område. Der overgår flere borgere fra børne- og ungeområdet end der er afgang. Handicapbegrebet har udvidet sig, der er bl.a. kommet flere diagnoser på psykiske lidelser og diagnoserne stilles hyppige - diagnoser som ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelser. Der er gennem de sidste 20 år kommet flere ældre mennesker med handicap og udviklingen ser ud til at fortsætte. Ældre med handicap er gerne stærk plejekrævende og en stor udgift på det specialiserede socialområde. Antallet af stillede diagnoser er stigende. Antallet af borgere i kontakt med den regionale psykiatri (heriblandt psykiatriske hospitaler, ambulatorier, distriktspsykiatrien o.a.) er steget med 40 % fra Udskrivelser fra psykiatriske hospitaler sker tidligere end før i tiden. Det betyder, at kommunerne får flere opgaver fx ift. Botilbud til psykisk syge. Undersøgelser viser, at psykisk syge står for en stigende andel af kriminaliteten og antallet af behandlingsdomme i socialpsykiatrien er stigende. Fra 1996 til 2005 estimerer Sundhedsstyrelsen, at antallet af stofmisbrugere på landsplan er steget til en stigning på omkring 25 % på ni år. Stofmisbrug kan være årsag til mange sociale problemer og familieproblemer. Antallet af borgere med dobbeltdiagnoser er på landsplan stigende. Ændringer i demografien fører til flere ældre med et stort plejebehov. Der forekommer derfor i de kommende år et udgiftspres på det specialiserede område samlet set. Tendenserne går mod en større efterspørgsel på ydelser. Det stiller store krav til kommunerne, om at der skal findes billigere løsninger og at der skal fastsættes stramme serviceniveauer, som kan styre tilgang til ydelserne. Det er ligeledes en udfordring for området, at der løbende bliver stillet krav om fastholdelse af takstniveauet samt effektiviseringer i tilbud og på personalesiden. Disse udfordringer medfører en større efterspørgsel efter ydelser samtidig med, at kommunen arbejder på at hjemtage og omplacere borgere til egen bolig med støtte fra internt korps i kommunen. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering på det specialiserede voksenområde. Kommunen skal sikre, at alle borgere med fysiske, psykiske eller særlige sociale vanskeligheder får den rette og mindst indgribende ydelse. I den forbindelse oprettes et opgangsnetværk for unge udviklingshæmmede i Formålet er at sikre, at Ishøj Kommune fortsat kan hjemtage borgere fra udgiftstunge midlertidige botilbud. Derudover er opgangsnetværk med socialpædagogisk støtte et godt alternativ til unge lettere udviklingshæmmede borgere, der har brug for en start i egen bolig med støtte. For at skabe en optimering i indsatsen på stofmisbrugsområdet og i tråd med intentionerne i Kontanthjælpsreformen hjemtager Ishøj Kommune den sociale behandling på stofmisbrugsområdet for unge mellem år. Det andet vigtige incitament at sikre kvaliteten af tilbuddet og yde en mere håndholdt indsats i lokalområdet, således at de unge borgere møder op og får en målrettet og effektiv behandling. Dette forventes desuden at medføre en væsentlig udgiftsreduktion.

5 Ishøj Kommune 2015 Side 79 Mål: Resultatkrav: Handling: At oprette et opgangsnetværk for lettere udviklingshæmmede. Der skal i løbet af 2015 oprettes et opgangsnetværk, der skal sikre at Ishøj Kommune har det rette tilbud til min. 5 borgere, der ellers ville være placeret i et mere udgiftstungt midlertidig botilbud. Ishøj Kommune skal indgå aftale med AAB om 5-6 boliger til let udviklingshæmmede borgere samt sikre at borgerne får en fælleslejlighed, hvor der vil være individuel målrettet støtte til praktiske forhold. Hjemtagelse af social misbrugsbehandling for unge i alderen år. At hjemtage opgaven af social misbrugsbehandling af unge primo 2015 og sikre en besparelse på målgruppen på 650 t. kr., samtidig med at serviceniveauet overholdes. At der kan hjemtages borgere fra midlertidige botilbud samt at borgerne giver accept til at flytte til opgangsnetværket. Ishøj Kommune skal finde lokale til rådighed. At Ishøj Kommune skal hjemtage 22 borgere fra behandlingsdelen fra andre aktører. At der samarbejdes om ansættelse af psykiater med Brøndby Kommune og at der ansættes 2 misbrugskonsulenter. B60.20 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr B Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut B Integration og repatriering B Sygedagpenge B Sociale formål B Kontanthjælp B Boligstøtte B Personlige tillæg B Førtidspension B Plejevederlag til pasning af døende B Borgerrelaterede adm. udgifter Bevillingsområdet i alt (afrundet) Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter personer, der modtager kontante ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller børnetilskud samt nydanskere omfattet af integrationsloven. Målgruppen omfatter desuden borgere med fysisk handicap, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi. Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ressourceforløb og kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). Jobcenter Vallensbæk foretager budgetbemærkninger i samarbejde med administrationen i Ishøj Kommune på sygedagpengeog kontanthjælpsområdet. Ishøj Kommune har videregivet flere opgaver til Udbetaling Danmark. Ydelserne omfatter familieydelser, underholdsbidrag, boligydelse, boligsikring, førtidspension og barselsdagpenge. Fra 2015 videregives endvidere begravelseshjælp, fleksydelse, internationale sygesikringssager, fleksydelse og delpension. Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne under et for store generelle udsving i ledigheden.

6 Ishøj Kommune 2015 Side Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge, hvis borgeren opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. B Integration og repatriering Statens giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Der gives både et grundtilskud og et aktivitetsbestemt resultattilskud. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvor der er statsrefusion på 100 %. B Sygedagpenge Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som er forsikret. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der er ca. 220 borgere på sygedagpenge. B Sociale formål / enkeltydelser Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. B Kontanthjælp Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der er ledige på arbejdsmarked og ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Betingelsen for at få hjælpen er, at borgeren har været ude for ændringer i sine forhold fx sygdom, samlivsophør eller ledighed. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Statsrefusionen til kontanthjælp er gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager er i aktiv eller passiv kontanthjælp. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering. Borgere under 30 år modtager tilsvarende uddannelseshjælp. Der er ca. 850 modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. B Boligstøtte Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver, hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af borgens indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark. B Personlige tillæg Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer, som har fået tilkendt pension før 1. januar Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Personligt tillæg til varme administreres af Udbetaling Danmark. B Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension, hvis borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen. Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark. B Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlagt til pasning af døende gives til pasning af personer med en alvorlig sygdom og som kun har kort levetid. Der gives tidsubegrænset orlov. Orlov stoppes indtil 14 dage efter dødsfaldet. B Borgerrelaterede administrative udgifter Udgifter til somatisk lægekonsulent og til ny klinik funktion i rehabiliteringsteams. Udviklingstendenser: Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan, men også af demografien i Ishøj Kommune. Hvis der er lav konjunktur, vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på for eksempel kontanthjælp.

7 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2014 Ishøj Kommune 2015 Side 81 Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, sådan at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet, sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt. Nedenstående graf viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende fra 2008 til 2012 og sidenhen været på stort set samme niveau. Hensigten med kontanthjælpsreformen er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder i løbet af 2014 og Graf: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2008 til Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Kilde: Jobindsats.dk Mål og resultatkrav: Der henvises til mål og resultatkrav i bevillingsområdet arbejdsmarkedsforanstaltninger under Økonomi- og Planudvalget. B60.30 Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr Hjemmeplejen Plejecentrer Hjemmesygepleje Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud Hjælpemidler Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder Målgruppen omfatter ældre borgere, der har behov for hjælp. Kommunen ønsker at yde en indsats med henblik på at støtte op om borgerens muligheder for et godt helbred, et højt aktivitetsniveau og et udbygget socialt netværk. Under bevillingsområdet er plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav.

8 Ishøj Kommune 2015 Side Hjemmeplejen Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Der ydes varigt hjemmehjælp til personer, der ikke kan klare det huslige arbejde på grund af alder, handicap eller sygdom. En borger kan visiteres til indkøbsordningen, hvis borgeren ikke selv er i stand til at foretage indkøb. Hvis en borger har behov for sygepleje, kan borgeren få besøg af vores hjemmesygeplejersker. Omfanget af hjælpen vurderes efter et konkret behov. Der er for nuværende ca. 465 personer, der modtager hjemmepleje. Sundhedsuddannelsen: Ishøj Kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent, som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo Omsorgscentret Kærbo samt Torsbo plejehjem Decentrale enheder under Ældrechefen. Kærbo består af: plejeboliger (76 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem (15 pladser), døgnpladser (8 pladser) og dagcenter, som benyttes af 75 borgere. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (15 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (12 pladser), daghjem (6 pladser), aflastning (1 plads) og 2 fleksible pladser. Der forventes at sælges 18 pladser på Kærbo, til andre kommuner Hjemmesygepleje Omfatter personer der opholder sig i kommunen. Ydes vederlagsfrit efter lægehenvisning Kommunal tandpleje Tandplejen er en decentral enhed under Sundhedschefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige, samt omsorgs- og specialtandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp, tilbud om julefrokost og sommerudflugt for pensionister. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Ishøj Kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj Kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Alle borgere over 75 år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Der tilbydes besøg til borgere af anden etnisk herkomst af en person, der kan fremmed sprog, hvilket betyder støtte- succes med ordningen Hjælpemidler Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinensog stomihjælpemidler, genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne, leverer dem i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald / flytning. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har indgribende betydning i hverdagen Borgerstyret personlig assistance Borgere, der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Der er for tiden 28 personer i ordningen Sundhedsudgifter Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj udfører genoptræningen. Området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling Kontaktperson og ledsagelse Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

9 Ishøj Kommune 2015 Side Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen har fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj Kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. Udviklingstendenser: Befolkningsprognose for Ishøj Kommune forudsiger, at antallet af borgere 65+ stiger fra i 2014 til i 2021, hvilket svarer til en stigning på 23,43 pct. Alder Antal personer i 2014 Antal personer i 2021 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige ,00 I alt ,43 Den forudsete stigning skyldes både den historiske udvikling med stigende befolkningstal og et generelt fald i dødelighed. Dermed stiger udgifterne til bl.a. plejesektor og overførselsindkomster, mens skatteindtægter falder. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige svagt fra personer i 2014 til personer med 554 personer svarende til 4,93 pct. - fra 2014 til Det forventes, at der også i de kommende år vil være brug for at investere i sundhedsfremme og patientrettede sundhedstiltag. Ishøj Kommune har en høj andel af borgere med kroniske lidelser. Eksempelvis er der 40 % flere borgere med type 2 diabetes (med store følgeomkostninger) i Ishøj Kommune i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden. Der vil derfor også fremadrettet være brug for at igangsætte tiltag, der kan mindske både følgevirkninger og tilvæksten af borgere med kroniske sygdomme. Det forventes, at den fremtidige stigning i antallet af ældre borgere vil vise sig i de kommende års budgetter. Det har det ikke gjort indtil nu, som skyldes, at Ishøj Kommune har haft fokus på rehabilitering og de ældres mulighed for og fordel ved selv at indgå i eller udføre bl.a. praktiske gøremål i eget hjem. Det bygger på princippet om, at hjælp til selvhjælp giver de ældre borgere en større fleksibilitet i deres hverdag, og at du som selvstyrende i eget liv vil opleve en større livskvalitet. Fysisk aktivitet øger velvære, overskud og trivsel og bidrager til generel større livskvalitet. Ishøj Kommune hjælper borgerne med en rehabiliterende indsats for at give borgerne hjælp og vejledning til at kunne klare sig på egen hånd i hverdagen. Det drejer sig bl.a. om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Der har i det seneste år været en vækst i den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter på hospitalsområdet. At understøtte ældre borgeres mulighed for at have en passende bolig I forhold til den enkeltes fysiske formåen. At understøtte pårørendes mulighed for at passe nærtstående terminale familiemedlemmer. At fremme tandsundheden blandt børn og unge i Ishøj Kommune. At varetage og tilrettelægge tilbuddet til omsorgs- og specialtandplejepatien- og madservice. Ældreboliger skal tilbydes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Børn og unge i kommunen tilbydes vederlagsfri tandpleje. Omsorgstandplejepatienter og specialtandplejepatienter tilbydes tandpleje Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål Resultatkrav Handling Ud fra et rehabiliterende sigte at understøtte borgernes behov for hjælp efter 83 i serviceloven samt gældende kvalitetsstandarder. Borgere som pga. nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Visitationsteam, Koordinerende og Forebyggende Sygeplejersker samt ergoterapeuter i Sundhed og Ældrecentret bevilger hjælp og pleje til ældre efter individuel vurdering af funktionsniveauet. Plejeboliger søges ved Visitationsteamet. Der foretages en individuel vurdering af en af kommunens visitatorer og der udarbejdes derefter en indstilling til kommunens visitationsudvalg. Der er afsat midler til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående Den kommunale tandpleje har en centralklinik beliggende på Strandgårdsskolen.

10 Ishøj Kommune 2015 Side 84 terne. At understøtte borgeres muligheder for ved hjælp af diverse hjælpemidler og boligindretning at være selvhjulpne med reference til gældende kvalitetsstandarder. At yde den fornødne bistand til afhjælpning af forhold som beskrevet i Sundhedslovens 138 At stimulere til et aktivt seniorliv gennem aktiviteter med socialt og netværksskabende sigte. At give borgere mulighed for i videst muligt omfang selv at varetage egne opgaver. Sundhedscentret skal højne den generelle sundhed i Ishøj Kommune for alle borgere. B60.40 Bevillingsområde børn og unge med en maksimeret egenbetaling. Der ydes støtte til merudgifter, hjælpemidler, forbrugsgoder, bil, hjælp til indretning af bolig og ledsagerordning for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Fastholdelse af et aktivt liv blandt ældre borgere forebygger bl.a. ensomhed. Forebygge sygdom. Hjælper borgeren til at klare sig længere i eget hjem og højne livskvalitet. Mindske komplikationerne ved kroniske lidelser samt livstilssygdomme samt mindske andelen borgere, der får ovennævnte lidelser. Sagsbehandlerteam behandler ansøgninger. Opgaven udføres af hjemmesygeplejen Julefrokost, sommerudflugt, vandgymnastik, forebyggende hjemmebesøg Sker bl.a. gennem rehabiliteringsprojektet. Der er ansat en rehabiliteringskoordinator, og øget fokus på rehabilitering blandt medarbejderne i Sundhed og Ældre Sker gennem en række tiltag: rygestopkurser, forløbsprogrammer (diabetes og KOL), diætistvejledning, livsstilssamtaler. Bevillingsområdet børn og unge styres primært ud fra serviceloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Målgruppen er familier med børn og unge. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Politikken beskriver de overordnede mål og det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge. Visionen i Børne- og Ungepolitikken er: At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Social og Sundhedsudvalgets arbejde omkring børn og unge tager udover Børne- og Ungepolitikken afsæt i flere andre politikker, som er vedtaget af Ishøj Byråd. Fælles for politikkerne er, at de udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet på det specialiserede børn og ungeområde. Det drejer sig bl.a. om medborgerpolitikken, sundhedspolitikken og handicappolitikken. Familiecentret har i arbejdet med at formulere en fælles overordnet kerneopgavebeskrivelse for alle områder i centret. Kerneopgaven er: At sikre børns muligheder for udvikling og trivsel så børnene kan mestre eget liv. Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Serviceloven, sundhedsloven, straffeloven og retssikkerhedsloven. Specifikation af bevillingsområde i budgetområder områder: Netto kr B Borgerrelaterede adm. udgifter B Sundhedstjenesten B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne B Specialområdet B Institutioner-takstfinansieret Bevillingsområdet i alt (afrundet)

11 Ishøj Kommune 2015 Side 85 B Borgerrelaterede administrationsudgifter Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: Tolkning - der tilbydes tolkning til børn og forældre, i det omfang de ikke er i stand til at foretage en sikker og relevant samtale på baggrund af sproglige forudsætninger. Der har været vigende behov for tolkning de seneste år. Lægeerklæringer - specielt i forbindelse med udredning og behandling af socialsager for børn med langvarige lidelser og handicap trækkes der på den viden som findes i sundhedssystemet. I alle sager af denne karakter hentes der lægefaglig dokumentation, i form af lægeerklæringer etc. Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger - næsten alle tilsyn med anbragte børn er nu hjemtaget til ansatte familieplejekonsulenter i Ishøj Kommune Der betales fortsat tilsyn med få aflastningsophold og herudover for tilsyn i forbindelse med overvågede samvær, som afholdes i lokaler nær børnenes opholdssteder. Efter oprettelse af Det Sociale Tilsyn, konverteres en del af budgettet til objektiv finansiering heraf. B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen - besøg til børn og forældre, skolesundhedspleje, mødregrupper mm. Besøgende er dels et tilbud til alle forældre og dels et særligt tilbud til familier, der oplever særlige udfordringer i den første tid af deres børns liv. For de familier, hvor der opleves særlige udfordringer etableres behovsbesøg. 35 % af samtlige besøg er behovsbesøg, hvor der er brug for ekstra støtte og vejledning. Desuden tilbydes Lighed i sundhedssbesøg til 10 % af familierne. Sundhedsplejen giver tilbud til sundhedsfaglig støtte i daginstitutioner og skoler. I skoler foregår det bl.a. ved undervisning på forskellige klassetrin og ved åbne konsultationer for børn og unge såkaldt åben dør. Sundhedsplejen foretager de lovpligtige indskolingsundersøgelser. Tib Tab Tynde- Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn, fra børnehaveklasse til og med 7. klasse og deres familier Unge Mødre - tilbud til unge mødre, for at støtte ind i uddannelse og hverdagsliv med barn Børne- og ungelæge - opfølgning på kommunal sundhedsprofil, sundhedstilbud på tværs i kommune B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Dette bevillingsområde omhandler den støtte der ydes til udsatte børn og unge primært i form af foranstaltninger i henhold til serviceloven. Den økonomisk tungeste del af dette område omhandler køb hos private udbydere og i andre kommuner. Ydelserne er i henhold til serviceloven opdelt i anbringelser og i forebyggende foranstaltninger. Her er den økonomisk set største del betaling for anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Dette område har gennem de seneste år været under store forandringer. Der har således været et stødt fald i antallet af anbragte, samtidig med, der er foretaget en styrkelse af det forebyggende område. Udviklingen på antallet af anbringelser er som herunder: anbringelser anbringelser anbringelser anbringelser I forbindelse med indførelsen af Barnets Reform i 2011 er det fastslået, at denne proces skal fortsættes. Der vil således være fokus på at styrke den forebyggende indsats, samtidig med at en større del af anbringelser skal foretages som slægtsanbringelser og som anbringelser i plejefamilier. I 2014 er der fem slægtsanbringelser / netværksanbringelser. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: Jf. budgetopfølgning for 2014 er der fortsat stort udgiftspres på området for rådgivning og særlig støtte til børn og unge. Der arbejdes fortsat på tilpasninger - tættere kontakt- og sagsgennemgange, områder udtages til særlige gennemgang, så det forventede merforbrug forsøges reduceret. Der er på baggrund af den altid eksisterende usikkerhed hensat 2,5 mio. kr. i en pulje under social- og sundhedsdirektøren. Forebyggende foranstaltninger - aflastningsordninger, familieterapi, støttepersoner, praktisk hjælp, mm. Der har gennem de seneste år været fokus på at minimere brugen af private aktører, for at sikre den kommunale forsyningsforpligtigelse og for at sikre en tættere opfølgning i forhold til det enkelte barn. Dette styrkes i Døgnanbringelser - anbringelser uden for eget hjem i netværkspleje, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner. Der har gennem flere år været et stødt faldende behov for anbringelser i takt med at den øgede forebyggende indsats er sat i værk. Det skønnes, at faldet ikke vil fortsætte i samme takt.. Sikrede institutioner Særlige institutioner, hvor unge kan blive anbragt ved dom. Familiecenteret er derfor ikke i stand til at foretage en direkte styring af dette område. Anbringelserne er delvist objektivt finansieret, delvis betalt ved døgnbetaling.

12 Ishøj Kommune 2015 Side 86 I 2011 var otte unge anbragt på særligt sikrede institutioner og udgiften beløb sig til 2,2 mio. kr. I 2012 har fire unge haft ophold på sikrede institutioner og udgiften beløb sig til kr. 1,2 mio. kr. I 2013 har kun én ung haft ophold på sikret afdeling, hvilket beløb sig til kr. I 2014 er der p.t. en skønnet udgift på omkring 1,4 mio. kr. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne En stadig større del af tilbuddene til Ishøj Kommunes borgere er gennem de seneste år enten etablerede eller videreført som egne kommunale tilbud, hvormed der sikres såvel den lovpligtige forsyningssikkerhed som en mulighed for tæt og hurtig styring. Ishøjgård o Familieværkstedet - tilbud til familier med relationelle problematikker, kognitive problemer mm. Der har været en øget effektivitet på dette område. Der har været indskrevet 79 familier i Her ud over er der ydet åbenrådgivning til 88 familier. o Tolmiea - specialtilbud til unge mødre, der har behov for støtte til tilknytning og samvær med eget barn. Støtte til selv at varetage dagligdags gøremål. I 2011 var der indskrevet seks familier. De fire var indskrevet hele året. I første halvdel af 2014 er der indskrevet 13 familier, med i alt 15 børn. o Skolen på Ishøjgård - delvis finansiering af skolebehandlingstilbud til 15 børn. Ordningen er organiseret som økonomisk delordning mellem PPR (skoletilbuddet) og Familiecenteret (fritidsdelen). Fra 2015 overflyttes fritidsdel til Center for Børn og Undervisning (CBU), således at det samlede budget for Skolen på Ishøjgård administreres derfra. o Støttekontaktpersonkorps - team af pædagogisk og sygeplejefagligt kvalificeret personale, der varetager opgaver med børn og unge. B Specialområdet Servicelovens 41 45: der er mulighed for at yde kompensation til familier med børn med langvarige eller kroniske lidelser / handicap. Kompensationen kan ydes som dækning af synliggjorte merudgifter i forbindelse med forsørgelsen eller som dækning af tabt arbejdsfortjeneste til barnets forældre. Begge dele tildeles efter ansøgning og faglig vurdering. Der er beskrevet, på hvilket niveau borgere i Ishøj Kommune kan forvente at blive kompenseret. Det bærende princip er, at ydelsen skal bevilges, så børn og familie kan leve et liv så tæt på den måde andre familier lever. Der ydes således støtte til kompenserende tiltag, i det omfang det skønnes fagligt relevant, og støtten ligger indenfor hvad der almindeligvis forekommer af udgifter i andre familier. Merudgifter i forbindelse med forsørgelse af barn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. (50 % statsrefusion) I henholdsvis 2011, 2012 og 2013 modtog 136, 118 og 102 familier dækning af nødvendige merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. (50 % statsrefusion) Dækning af mistede indtægter pga. et behov for hel eller delvis nedsættelse af arbejdstid eller frihed i forbindelse med kurser eller behandling. I henholdsvis 2011, 2012 og 2013 var der 68, 85 og 57 personer, der modtog hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste. Der er fastsat et nationalt loft for denne ydelse. For 2014 er loftet ,- kr. pr. måned. Institutioner Takstfinansieret: Ishøjgård aflastning Aflastningsophold til børn. Ordningen er planlagt for børn med ADHD, autisme og lignende udfordringer. Kendetegnende for målgruppen er at alle har et udpræget behov for struktur og genkendelighed. Aflastningen skal sikre, at familier, hvor der er børn indenfor denne målgruppe kan leve et liv som andre familier. Der har i 2013 været 19 børn indskrevet i aflastningen. Der er fra 2013 skabt mulighed for, at børn i aflastning kan tilbydes aflastning i ned til 46 døgn pr. år. Den overordnede pædagogiske retning med, at alle børn er tilknyttet ét hold af børn bliver fastholdt i denne forbedring af tilbuddet. Samtlige børn har i 2013 fået tilbudt 91 døgns aflastning pr. år. Det blev i 2014 besluttet at udvide antallet af pladser med en plads pr. døgn, så der i dag er plads til i alt 28 børn. I juni 2014 er der. indskrevet 22 børn hvoraf 10 er fra eksterne samarbejdspartnere. Udviklingstendenser Den tidlige støtte tæt på almenområdet er styrket fra august Dette er særligt gjort ved etableringen af StraXen. StraXen er et tilbud, hvor Familiecentret i samarbejde med lokale samarbejdspartnere som fx daginstitutioner og skoler yder støtte til børn og unge i problemer. Ud over den forbedrede støtte skønnes det, at tilbuddet på sigt kan være medvirkende til at nedbringe behovet for mere vidtgående tiltag. Familiecentret har fra maj 2013 arbejdet efter International Childrens System (ICS), der er en socialfaglig arbejdsmodel udviklet af Socialstyrelsen. I 2014 skal ICS integreres i SBSYS, der kan understøtte det socialfaglige arbejde. Implementeringen af SBSYS som socialfagligt system gennemføres i Der har lige som de foregående år været en udvikling, hvor der er lagt yderligere vægt på forebyggende foranstaltninger i stedet for anbringelser af især unge udenfor eget hjem. Der er således anbragt 85 færre børn og unge udenfor eget hjem ved udgangen af 2013 i forhold til udgangen af Der er i den samme periode prioriteret en stigning i specielt familieværksteds familieterapeutiske aktiviteter.

13 Ishøj Kommune 2015 Side 87 Udvikling: Anbringelser : heraf i plejefamilie: 45 = 29,4 % 46 = 35,4% 35 = 31,54 % 35 = 31,0 % 36 = 37,9 % 33 = 39,3 % årsværk ,3 84,25 67,22 66,45 Aldersfordeling - anbringelser Aflastning: Aldersfordeling aflastning: Sundhedsplejen: Nyfødte: Behovsbesøg: 62,4 % 55,4 % 40,0 % 40,0 % 42,0 % 36,4 % Familieværkstedet: Anonym rådgivn.: Indskrevne familier: Tolmiea: 13 De forskellige indsatser i Familiecenteret forebyggende foranstaltninger og anbringelser har gennem de seneste årundergået et skred i retning af mere forebyggelse og færre anbringelser. Antallet af forebyggende foranstaltninger (Familieterapi = indskrevne familier og anonym rådgivning) er således stigende samlet set fra Antallet af anbringelser er samtidig faldende. En fortsat prioriteret indsats, hvor forebyggende foranstaltninger understøtter børn og unge i deres familie eller tæt på deres familie vil også være i højsæde i 2015 og frem. Med en fortsat fokusering på en styrket forebyggelse, bliver det tilstræbt, at der også foretages en økonomisk justering, så dette område løbende opprioriteres indenfor den samlede bevilgede ramme. Der er i den skønnede udvikling i børnetal et fald i målgruppen for tilbuddene i Familiecenteret. Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune viser, at aldersgruppen af 10 20årige vil falde med 237 i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Erfaringen er, at denne aldersgruppe er den, der er mest udgiftstung pr. foranstaltning årige Det svarer til et fald på omkring 10 % indenfor fire år. Dette fald vil formentlig medføre en reduktion i det samlede udgiftspres svarende til én anbringelse mindre pr. år. Dette er udmøntet i en reduktion på yderligere ,- kr. pr. år. i som besluttet ved vedtagelsen af budget Udgiftsdrivende faktorer: Samtidig med det faldende børnetal er der en stribe andre faktorer, der medfører et stigende pres på udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. På landsplan handler det bl.a. om: Flere personer lever med et handicap end tidligere fordi flere fødes med handicap, flere overlever at fødes med handicap, flere får mobilitetshandicap især i en ung alder. Flere børn med behov for indsats som følge af kognitive problematikker

14 Ishøj Kommune 2015 Side 88 Flere personer med psykiske lidelser end tidligere bl.a. fordi der er kommet flere diagnoser på en række psykiske lidelser især ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelse. Flere får psykiske lidelser som følge af stofmisbrug og flere mennesker med psykiske lidelser bliver stofmisbrugere. Dette vil fastholde et økonomisk pres i forhold til Det skønnes ikke, at presset vil være yderligere stigende. Dispositioner for allerede anbragte børn vil have virkning i flere år frem, (børn og unge kan ikke hjemtages fra allerede etablerede tilbud) skønnes det, at det økonomiske pres på det specialiserede børne- og ungeområde i 2015 vil være svagt faldende i forhold til regnskab Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Der vil i løbet af 2015 være flere indsatsområder, som skal være i fokus i Familiecenteret. Det er et fortsat fokus på at styrke den forebyggende indsats. Der er fokus på den fortsatte implementering af ICS som faglig model for den sociale indsats. Implementeringen af nyt IT system til dette vil også blive prioriteret. I oktober 2013 trådte Regeringens Overgrebspakke i kraft. Dette medfører, at der også i 2015 vil være særligt fokus på børn og unge, der er udsat for overgreb. Dette ses bl.a. i opstarten af et Børnehus i Københavns Kommune, der skal koordinere den socialfaglige, den sundhedsmæssige og den politimæssige indsats i overgrebssager. Med etableringen af Socialtilsyn pr. 1. januar 2014 foregår der en opgaveglidning fra Ishøj Kommune til Frederiksberg Kommune. I den sammenhæng skal der overføres midler til drift af det generelle tilsyn med plejefamilier, opholdssteder mm. I 2015 må det påregnes, at der vil forekomme udgiftsstigninger ved anbringelse uden for eget hjem, da tilsynsudgiften bliver pålagt anbringelsesstedet. Der er fra Frederiksberg Kommune varslet stigning på den objektive finansiering. Der skal fortsat arbejdes med implementering af IT støtte til langsigtet økonomistyring, som beskrevet af KL i deres notat ang. udvælgelse af IT system til det sociale arbejde. Målområder for 2015 Resultatkrav: Handling: Fortsat styrkelse af den forebyggende indsats. Antallet af familier der modtager støtte i form af familieterapi, gruppetilbud og Tydeligere prioritering af familieterapi. praktisk hjælp skal være stigende. Samarbejdspartnere skal mærke, der er Tidligere indsats ved henvendelse fra samarbejdspartnere. øget fokus på tidlig indsats. Der skal være iværksat mindst 10 Styrkelse af de gruppebaserede gruppeforløb for forældre. tilbud til familier. Der foretages intern evaluering primo Der indføres en fælles socialfaglig model og IT understøttelse af denne. Den valgte fagmodel er implementeret fra juni 2013 i samtlige sagsforløb. Brugen af fagmodellen ved implementering af IT støtte implementeres fra Prioriteringen af familieterapi styrkes. Der gennemføres løbende kvalitetssikring af, at det er de rette familier der profiterer af tilbuddet. Der etableres et samlet koncept, der kan understøtte gruppetilbud. Der afsættes fagdage til faglig sparring med ledelse og kolleger.

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere