onsdag den 17. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "onsdag den 17. april 2013 kl. 14.00"

Transkript

1 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34E Postboks København K Tlf Fax CVR nr marts 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S (i det følgende Selskabet ) indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2013 kl i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2012 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen: (a) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for (b) Ændring af 4A i Selskabets vedtægter om bemyndigelse til udstedelse af aktier. (c) Ændring af 5 i Selskabets vedtægter om bemyndigelse til udstedelse af warrants (tegningsoptioner). (d) Ændring af 5A i Selskabets vedtægter om bemyndigelse til udstedelse af konvertible lån. (e) Ændring af 16 i Selskabets vedtægter om elektronisk kommunikation. 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent. 8. Eventuelt.

2 Fuldstændige forslag Ad. dagsordenens pkt. 1: Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning. Ad. dagsordenens pkt. 2: Det foreslås, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Ad. dagsordenens pkt. 3: Det foreslås, at tabet for regnskabsåret 2012 på DKK 456 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat. Ad. dagsordenens pkt. 4: I henhold til vedtægternes 12 vælges medlemmer til Selskabets bestyrelse for perioder på to år. Valgperioden for Anders Gersel Pedersen, Burton G. Malkiel, Karsten Havkrog Pedersen, Michael B. Widmer og Toon Wilderbeek udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Gersel Pedersen og Burton G. Malkiel for en etårig periode. Karsten Havkrog Pedersen, Michael B. Widmer og Toon Wilderbeek genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår endvidere, at Mats Pettersson vælges som nyt medlem af Selskabets bestyrelse for en etårig periode, således at bestyrelsen kommer til at bestå af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hvis bestyrelsen vælges som foreslået, forventer den at konstituere sig med Mats Pettersson som formand og Anders Gersel Pedersen som næstformand. Om Anders Gersel Pedersen Dansk, 61 Bestyrelsesformand (uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Medlem af Vederlags- samt Nomineringsog corporate governance-komitéen. Valgt første gang i 2003, nuværende valgperiode udløber i Særlige kompetencer Erfaring med virksomhedsledelse inden for den farmaceutiske industri, herunder ekspertise inden for klinisk forskning, udvikling, regulatoriske forhold og product life cycle-management. Nuværende stilling, herunder ledelsesposter Executive Vice President, Research & Development hos H. Lundbeck A/S. Nuværende bestyrelsesposter Medlem: Bavarian Nordic A/S, ALK-Abelló A/S og Lundbeck Cognitive Therapeutics A/S. Formand: Fonden Lundbeck International Neuroscience Foundation. Om Burton G. Malkiel Amerikansk, 80 Næstformand (uafhængig, generalforsamlingsvalgt). Formand for Revisionskomitéen. Valgt første gang i 2007, nuværende valgperiode udløber i Særlige kompetencer Omfattende erfaring inden for økonomi og finans, især i relation til værdifastsættelse af værdipapirer og corporate finance samt betydelig bestyrelses- og revisionskomitéerfaring. Nuværende stilling, herunder ledelsesposter Professor i økonomi i Chemical Bank Chairmans professorat, Emeritus ved Princeton University. Chief Investment Officer, Wealthfront, Inc.

3 Nuværende bestyrelsesposter Medlem: Vanguard Group Ltd., Theravance, Inc., American Philosophical Society og Maldeb Foundation. Formand for revisionskomité: Theravance, Inc. Medlem af investeringskomité: American Philosophical Society og Maldeb Foundation. Burton G. Malkiel er 80 år og har således overskredet den vedtægtsfastsatte aldersgrænse, jf. 12. Genvalg kræver derfor, at forslaget tiltrædes med samme flertal, som der kræves til vedtagelse af en vedtægtsændring. Om Mats Pettersson, B.Sc. (Økonomi og virksomhedsledelse) Svensk, 67 Særlige kompetencer Omfattende erfaring inden for internationale forskningsbaserede biotek- og farmaceutiske selskaber. Grundlægger og CEO af SOBI AB. Ansvarlig for adskillige afgørende forretningsudviklende aftaler og medlem af diverse ledelseskomitéer i Pharmacia. Nuværende bestyrelsesposter Formand: Moberg Derma AB. Medlem: to-bbb Holding NV og Photocure AS. Tidligere bestyrelsesposter (udvalgte) Formand: H. Lundbeck A/S (træder tilbage den 21. marts 2013), NsGene AS. Medlem: Ablynx NV, Biacore AB og Active Biotech AB. Ad. dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som Selskabets valgte revisor. Ad. dagsordenens pkt. 6 (a): Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med hidtidig praksis, honoreres med et basishonorar på USD (ca. kr ), dog honoreres formanden med tre gange basishonoraret. Ud over disse honorarer stilles der forslag om, i overensstemmelse med hidtidig praksis, at honorere medlemskab af bestyrelseskomiteerne med et tillæg på op til USD (ca. kr ) per medlemskab, at honorere komiteformanden med op til USD (ca. kr ), samt at give et honorar på USD (ca. kr ) per komitemøde. Bestyrelsesmedlemmer honoreres derudover med warrants (tegningsoptioner) indenfor de rammer, der er beskrevet og vedtaget i Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, som er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april Bestyrelsens vederlag for 2013 er, bortset fra en forhøjelse af bestyrelsesformandens honorar fra to gange basishonoraret til tre gange basishonoraret, identisk med bestyrelsens vederlag for Ad. dagsordenens pkt. 6 (b): Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 4A, som bemyndiger bestyrelsen til at udstede nye aktier, således at bemyndigelsen forhøjes fra nominelt kr. aktier til nominelt kr. aktier, så bemyndigelsen forlænges til at gælde fem (5) år fra datoen for generalforsamlingen, og så bemyndigelsen bliver delt i to; henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forslagets sigte er at sikre, at bestyrelsen kan anvende aktieemissioner i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftaler, virksomhedsoverdragelser og -opkøb og til at rejse ny kapital til at sørge for Selskabets fortsatte drift samt for at sikre overensstemmelse med ændret praksis fra Erhvervsstyrelsen. Efter vedtagelse af dette forslag, vil den ændrede 4A have følgende ordlyd:

4 4A: Bestyrelsen er i tiden indtil den 17. april 2018 bemyndiget til ad en eller flere gange uden fortegningsret for de bestående aktionærer at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. ved tegning af nye aktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Forhøjelsen kan ske enten ved apportindskud eller kontant indbetaling. Indenfor bemyndigelsen til at udvide aktiekapitalen med indtil nominelt kr. aktier kan bestyrelsen, ad en eller flere gange og uden fortegningsret for selskabets bestående aktionærer, udstede indtil nominelt kr. aktier til medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber mod kontant tegning til markedskurs eller til en kurs der er lavere end markedskursen eller ved udstedelse af fondsaktier. For nye aktier skal der ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger eller bestemmelser om indløsning og de skal være omsætningspapirer udstedt til ihændehaver. Nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i sin forhøjelsesbeslutning. Endvidere er bestyrelsen i tiden indtil den 17. april 2018 bemyndiget til ad en eller flere gange med fortegningsret for de bestående aktionærer at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. ved tegning af nye aktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Forhøjelsen kan ske enten ved apportindskud eller kontant indbetaling. For nye aktier skal der ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger eller bestemmelser om indløsning og de skal være omsætningspapirer, udstedt til ihændehaver. Nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i sin forhøjelsesbeslutning. Ved udnyttelse af disse bemyndigelser kan bestyrelsen dog maksimalt forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. Ad. dagsordenens pkt. 6 (c): Af de eksisterende bemyndigelser til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) i vedtægternes 5, tildelt på den ordinære generalforsamling i henholdsvis 2008 og 2012, resterer warrants (tegningsoptioner), som endnu ikke er tildelt. Bestyrelsen foreslår, at 5 ændres således, at bestyrelsen bemyndiges til, uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, at udstede yderligere warrants (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt kr. aktier i Selskabet til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i Selskabets datterselskaber og til at gennemføre de løbende kontante kapitalforhøjelser relateret til de udstedte warrants. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at Selskabet for at kunne forblive konkurrencedygtig på det internationale marked og løbende fastholde og tiltrække et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter er i stand til at kunne tilbyde warrants (tegningsoptioner) som del af ansættelsesforholdet/tilknytningen til Selskabet. Efter vedtagelse af dette forslag, vil den ændrede 5 have følgende ordlyd: 5: Ved generalforsamlingsbeslutning af 23. april 2008 blev bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 23. april Endvidere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 25. april 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 25. april 2017.

5 Yderligere er bestyrelsen ved generalforsamlingsbeslutning af 17. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede yderligere warrants til tegning af selskabets aktier med indtil nominelt kr. og til at gennemføre de dertil relaterede kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. Denne bemyndigelse skal være gældende i perioden frem til 17. april Bemyndigelserne giver ret til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse, selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i selskabets datterselskaber. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Dette gælder tillige for så vidt angår den resterende bemyndigelse besluttet på generalforsamlingen den 23. april 2008, som pr. den 25. april 2012 er reduceret til nominelt kr. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved tildeling af warrants i henhold til disse bemyndigelser. En warrant skal give ret til at tegne nominelt 1 kr. aktie til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs pr. aktie, der dog ikke kan være lavere end markedskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelserne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, jfr. i det hele disse vedtægter. Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelserne indeholdt i 5 som anført i bilag A, som er vedlagt vedtægterne og udgør en integreret del heraf. Ad. dagsordenens pkt. 6 (d): Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 5A, som bemyndiger bestyrelsen til at lade Selskabet udstede konvertible lån, hvorved en långiver har ret til at konvertere sin fordring til aktier i Selskabet. Bemyndigelsen foreslås opdelt i to dele; henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer for at sikre overensstemmelse med ændret praksis fra Erhvervsstyrelsen. Bemyndigelsen forslås samtidig forlænget til at gælde i fem (5) år fra generalforsamlingen, og bemyndigelsens ordlyd foreslås generelt opdateret. Efter vedtagelse af dette forslag, vil den ændrede 5A have følgende ordlyd: 5A: Selskabet kan indtil den 17. april 2018 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve op til maksimalt DKK 1,5 mia. med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK , svarende til stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta (herunder amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR)) opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastlægges til en længere periode end fem (5) år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af

6 konvertible lån samt tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens 169. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogle indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer. Selskabet kan indtil den 17. april 2018 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve op til maksimalt DKK 1,5 mia. med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK , svarende til stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta (herunder amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR)) opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske med fortegningsret for aktionærerne og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastlægges til en længere periode end fem (5) år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån samt tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens 169. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogle indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer. Ved udnyttelse af disse bemyndigelser kan bestyrelsen dog maksimalt optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve op til i alt DKK 1,5 mia. og maksimalt forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK , svarende til stk. nye aktier." Ad. dagsordenens pkt. 6 (e): Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes 16, således at navnenoterede aktionærer fremadrettet af egen drift på Selskabets hjemmeside skal oplyse en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. fra Selskabet kan sendes. Efter vedtagelse af dette forslag, vil den ændrede 16 have følgende ordlyd: 16: Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til disse vedtægter og selskabsloven, medmindre andet følger af selskabslovgivningen. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost og papirbaserede dokumenter som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger mv. fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne via .

7 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside (www.genmab.com). Selskabets navnenoterede aktionærer kan via selskabets hjemmeside (www.genmab.com) oplyse en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside (www.genmab.com) finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation samt kravene til de anvendte systemer. Ad. dagsordenens pkt. 7: Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. Genvalg af Burton G. Malkiel under dagsordenens punkt 4 samt vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 6 (b) til 6 (e) om ændring af Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Selskabets aktiekapital udgør kr., fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. I overensstemmelse med selskabslovens 99 vil følgende dokumenter blive lagt på Selskabets hjemmeside (www.genmab.com) senest den 26. marts 2013: (1) indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, (5) årsrapporten for 2012 og (6) blanketter til brug for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev. Registreringsdato: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen onsdag den 10. april Adgangskort: Adgangskort kan rekvireres senest fredag den 12. april 2013 på følgende måder: Ved elektronisk tilmelding senest kl på Selskabets hjemmeside eller på VP Investor Services A/S hjemmeside eller Ved returnering af vedhæftede tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i udfyldt og underskrevet stand eller per fax senest kl , eller Ved personlig eller skriftlig henvendelse senest kl til Genmab A/S, Investor Relations, Bredgade 34E, 1260 København K, eller Ved telefonisk henvendelse senest kl til VP Investor Services A/S på telefon Fuldmagt: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan vælge at: Give fuldmagt til en af aktionæren udpeget person. Fuldmægtige skal indløse adgangskort som anført ovenfor, eller

8 Give fuldmagt til bestyrelsen. Stemmerne vil i så fald blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller Give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Via Selskabets hjemmeside eller på kan der elektronisk afgives fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket. Dette skal ske senest fredag den 12. april 2013 kl Hvis den vedlagte fuldmagtsblanket anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per til eller på fax , således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 12. april 2013 kl Brevstemme: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan også vælge at brevstemme: Via Selskabets hjemmeside eller på kan der afgives brevstemme. Dette skal ske senest mandag den 15. april 2013 kl Hvis den vedlagte brevstemmeblanket anvendes, skal den returneres i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S per brev, scannet per til eller på fax , således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 15. april 2013 kl Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet herom gerne inden fredag den 12. april Spørgsmålsret: Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2012, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om Selskabets forhold til andre selskaber i Genmabkoncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, skal sende spørgsmålet per brev til Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications eller per på Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på Selskabets hjemmeside (www.genmab.com). Besvarelsen kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2012 til Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. København, den 19. marts 2013 På bestyrelsens vegne ANDERS GERSEL PEDERSEN Formand

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere