Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6."

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Onsdag den 1. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie Løhde (afbud) Nina Berrig Bente Møller Sophie Hæstorp Andersen Karin Dubin (afbud) Marianne Stendell Serdal Benli (afbud)

2 Indholdsfortegnelse 1. Medicinområdet 3 2. Fælles rygepolitik for Region Hovedstaden 7 3. Patientrettet forebyggelse Drøftelse af ønsker vedr. nyt kommissorium for udvalget for Eventuelt 15 2

3 Den 1. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED SAG NR. 1 MEDICINOMRÅDET SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. sundhed har jf. sit kommissorium drøftet medicinområdet og mulige tiltag for at sikre en forbedret farmakoterapi i regionen. I det følgende samles op på disse drøftelser. Opsamlingen ønskes drøftet på mødet i underudvalget den 1. november 2006 med henblik på aflevering til drøftelse på møde i Forberedelsesudvalget allerede den 10. november På underudvalgets møde den 20. juni 2006 gennemgik udvalget en analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden. Analysen var udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe under ledelse af overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed, H:S Bispebjerg Hospital. Analysen indeholdt bl.a. en gennemgang af lægemiddelforbrug og lægemiddelomsætning i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af Danmark en gennemgang af forbrug af udvalgte lægemidler en gennemgang af den nuværende organisering af området hos regionsparterne en gennemgang af hidtidige tiltag i både primærsektor og sygehusvæsen for at sikre rationel medicinordination og en vurdering af mulige fremtidige tiltag Som opfølgning på analysen drøftede underudvalget på sit møde den 21. september 2006 et forslag til organisering af regionens Lægemiddelkomitéarbejde samt tre skitser til projekter, som ville have væsentlig betydning for patientbehandlingen i regionen. Forslaget tager udgangspunkt i at sikre forankring af arbejdet i regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation, i ledelsessystemet og i et tæt samarbejde mellem de involverede fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor. Underudvalget finder, at disse forhold er væsentlige og bør lægges til grund, når en Lægemiddelkomité i Regionen etableres. Desuden bør hovedopgaverne for en regional Lægemiddelkomité være at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen, at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb samt at understøtte implementering af anbefalinger. Underudvalget finder endvidere, at projekter i komiteens regi skal udvælges, så de vedrører områder, hvor det er veldokumenteret, at en indsats vil have betydning for patientbehandlingen. Der er konkret i relation til primærsektoren stillet forslag om 3

4 Projekt om underbehandlede patienter med forhøjet blodtryk Projekt om nedbringelse af overmedicinering på plejehjem Projekt om hjælp til praktiserende læger vedrørende polyfarmacipatienter (patienter der indtager mere end 5 lægemidler). I relation til sygehusvæsenet er der konkret stillet forslag om Etablering af fælles regionale retningslinier for anvendelsen af lægemidler til AIDS-behandling, nye gigtpræparater og cancerpræparater, idet 80% af de samlede udgifter til lægemidler i regionen anvendes til disse præparater. Underudvalget finder disse projekter relevante og væsentlige. Underudvalget vedr. sundhed ønsker på baggrund af ovenstående at anbefale Forberedelsesudvalget At Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden arbejder videre med etablering af en Regional Lægemiddelkomité, som kobles tæt til regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde og til ledelsessystemet, og som involverer fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor At hovedopgaverne for komitéen bliver at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen samt at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb At de skitserede projekter indarbejdes i komiteens arbejdsplan for 2007 BESLUTNING Udvalget ønskede i oplægget til forberedelsesudvalget en tilføjelse om, hvorledes lægemiddelkomitéarbejdet er organiseret i dag. Udvalget kunne herefter tilslutte sig følgende oplæg til forberedelsesudvalget: Afrapportering: Underudvalget vedrørende sundhed har i et af sine kommissorier fået til opgave at foretage en analyse af medicinforbruget i regionen. Det følger af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette ønskes kortlagt og vurderet og mulige tiltag beskrevet. Der ønskes samtidig gennemført en analyse af forbrugsmønstre opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Desuden ønskes mulige tiltag beskrevet, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Underudvalget har således med udgangspunkt i kommissoriet drøftet medicinområdet og mulige tiltag for at sikre en forbedret farmakoterapi i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. På underudvalgets møde den 20. juni 2006 gennemgik udvalget en analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden. Analysen var udarbejdet af en administrativt nedsat arbejdsgruppe under ledelse af overlæge, ph.d. Hanne 4

5 Rolighed Christensen, Klinisk Farmakologisk Enhed, H:S Bispebjerg Hospital (bilag 1). Analysen indeholdt bl.a. en gennemgang af lægemiddelforbrug og lægemiddelomsætning i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af Danmark en gennemgang af forbrug af udvalgte lægemidler en gennemgang af den nuværende organisering af området hos regionsparterne en gennemgang af hidtidige tiltag i både primærsektor og sygehusvæsen for at sikre rationel medicinordination og en vurdering af mulige fremtidige tiltag Som opfølgning på analysen drøftede underudvalget på sit møde den 21. september 2006 et forslag til organisering af regionens Lægemiddelkomitéarbejde (bilag 2) samt tre skitser til projekter, som ville have væsentlig betydning for patientbehandlingen i regionen (bilag 3). Forslaget tager udgangspunkt i at sikre forankring af arbejdet i regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation, i ledelsessystemet og i et tæt samarbejde mellem de involverede fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor. Underudvalget finder, at disse forhold er væsentlige og bør lægges til grund, når en Lægemiddelkomité i Regionen etableres. Det skal oplyses, at der i dag findes lægemiddelkomitéer i de enkelte sundhedsvæsener. Disse fora nedlægges og erstattes af den nye regionale lægemiddelkomité. Formålet med en samlet lægemiddelkomité er at understøtte regionens samlede indsats på lægemiddelområdet. Hovedopgaverne for en regional Lægemiddelkomité bør være at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen, at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb samt at understøtte implementering af anbefalinger. Underudvalget finder endvidere, at projekter i komiteens regi skal udvælges, så de vedrører områder, hvor det er veldokumenteret, at en indsats vil have betydning for patientbehandlingen. Der er konkret i relation til primærsektoren stillet forslag om Projekt om underbehandlede patienter med forhøjet blodtryk Projekt om nedbringelse af overmedicinering på plejehjem Projekt om hjælp til praktiserende læger vedrørende polyfarmacipatienter (patienter der indtager mere end 5 lægemidler). I relation til sygehusvæsenet er der konkret stillet forslag om Etablering af fælles regionale retningslinier for anvendelsen af lægemidler til AIDS-behandling, nye gigtpræparater og cancerpræparater, idet 80% af de samlede udgifter til lægemidler i regionen anvendes til disse præparater. Underudvalget finder disse projekter relevante og væsentlige. Underudvalget vedr. sundhed ønsker på baggrund af ovenstående at forelægge følgende for Forberedelsesudvalget 5

6 At Koncern Plan og Udvikling i Region Hovedstaden arbejder videre med etablering af en Regional Lægemiddelkomité, som kobles tæt til regionens generelle kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde og til ledelsessystemet, og som involverer fagpersoner i både sygehusvæsen og primærsektor, samt at der arbejdes videre med forslag til rapportering fra komitéen. At hovedopgaverne for komitéen bliver at sikre et rationelt, ensartet forbrug af lægemidler i hele regionen samt at understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i det samlede medicineringsforløb At de skitserede projekter indarbejdes i komiteens arbejdsplan for 2007 Bilagsfortegnelse: 1. Analyse af Lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden, juni Enkelte underbilag er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. 2. Forslag til organisering af lægemiddelkomitésystemet i Region Hovedstaden 3. Skitser til projekter vedr. psykofarmakaforbrug på plejehjemmene, hypertensionsprojekt samt forslag til projekt om klinisk farmakologisk rådgivning til praktiserende læger med polyfarmacipatienter.. Sagsnr.: Arkiv:

7 Den 1. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED SAG NR. 2 FÆLLES RYGEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. sundhed har jf. sit kommissorium drøftet mulighederne for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. Opsamlingen ønskes drøftet på mødet i underudvalget den 1. november 2006 med henblik på aflevering til drøftelse på møde i Forberedelsesudvalget allerede den 10. november Underudvalget anmodede på sit møde den 29. august 2006 administrationen om at undersøge rygepolitikken på regionens sygehuse og psykiatriske centre samt i regionens administrationer. På underudvalgets møde den 21. september 2006 drøftedes kortfattede redegørelser vedr. rygepolitik fra regionens hospitaler og psykiatriske centre samt fra administrationerne. Generelt er Region Hovedstaden langt med gennemførelsen af røgfrihed. På baggrund af tilbagemeldingerne omkring de enkelte virksomheders og administrative enheders rygepolitik, ses der generelt at gælde rygeforbud for personalet. Enkelte administrative enheder har dog begrænset rygeforbud, således at rygning alene er forbudt på fællesarealer, men alene er tilladt på eget kontor og dertil indrettede lokaler. Virksomhederne har alle indført forbud og restriktioner i forhold til rygning på sygehusmatriklerne. Enkelte virksomheder har indført totalt rygeforbud i forhold til patienter, pårørende og medarbejdere, medens andre virksomheder alene har en rygepolitik, der omfatter særlige rygerum til patienter/pårørende samt rygerum til personalet. Særligt i forhold til patienter, der er indlagt på retspsykiatrisk center, er der indført en rygepolitik, der tillader rygning på fællesarealer samt på eneværelser. Enkelte virksomheder stiller på baggrund af den indførte rygepolitik tilbud om rygestopkurser/behandling til patienter og personalet. Alle tilbagemeldingerne er nu sammenfattet i skematisk form i en oversigt baseret på den definition og klassifikation af røgfrit sygehuse, som er udarbejdet af Netværket af Forebyggende Sygehuse. Dermed er det muligt at danne sig et bedre overblik over status i Region Hovedstaden. Underudvalget vedr. sundhed finder, at oversigten kan bruges som grundlag for udarbejdelse af en samlet rygepolitik for institutioner og virksomheder i Region Hovedstaden. Ved udformningen af en samlet rygepolitik vil regionens samarbejdsudvalg skulle inddrages. 7

8 Underudvalget vedr. sundhed finder, at en samlet rygepolitik bør baseres på følgende principper: At der generelt bør være rygeforbud i regionens lokaler for både patienter, pårørende og personale At der bør tilstræbes, at der også er rygeforbud på matriklerne At rygeforbud for udvalgte patienter kan fraviges, når det lokalt vurderes som relevant At rygning da bør foregå, således at det ikke er til gene for andre At det bør registreres og rapporteres konkret, i hvilke tilfælde man har fraveget rygeforbud At personale og patienter bør tilbydes rygestop-kurser BESLUTNING Udvalget ønskede en præcisering i forhold til principperne for en samlet rygepolitik, idet udvalget fandt, at der generelt skal være rygeforbud i regionens lokaler for både patienter, pårørende og personale. Der var herefter enighed om følgende oplæg til forberedelsesudvalget: Afrapportering: Underudvalget vedr. sundhed har jf. sit kommissorium drøftet mulighederne for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. I det følgende samles op på disse drøftelser. Underudvalget anmodede på sit møde den 29. august 2006 administrationen om at undersøge rygepolitikken på regionens sygehuse og psykiatriske centre samt i regionens administrationer. På underudvalgets møde den 21. september 2006 drøftedes kortfattede redegørelser vedr. rygepolitik fra regionens hospitaler og psykiatriske centre samt fra administrationerne. Generelt er Region Hovedstaden langt med gennemførelsen af røgfrihed. På baggrund af tilbagemeldingerne omkring de enkelte virksomheders og administrative enheders rygepolitik, ses der generelt at gælde rygeforbud for personalet. Enkelte administrative enheder har dog begrænset rygeforbud, således at rygning alene er forbudt på fællesarealer, men alene er tilladt på eget kontor og dertil indrettede lokaler. Virksomhederne har alle indført forbud og restriktioner i forhold til rygning på sygehusmatriklerne. Enkelte virksomheder har indført totalt rygeforbud i forhold til patienter, pårørende og medarbejdere, medens andre virksomheder alene har en rygepolitik, der omfatter særlige rygerum til patienter/pårørende samt rygerum til personalet. Særligt i forhold til patienter, der er indlagt på retspsykiatrisk center, er der indført en rygepolitik, der tillader rygning på fællesarealer samt på eneværelser. Enkelte virksomheder stiller på baggrund af den indførte rygepolitik tilbud om rygestopkurser/behandling til patienter og personalet. Alle tilbagemeldingerne er nu sammenfattet i skematisk form i en oversigt baseret på den definition og klassifikation af røgfrit sygehuse, som er udarbejdet af Netværket af Forebyggende Sygehuse. 8

9 Dermed er det muligt at danne sig et bedre overblik over status i Region Hovedstaden. Underudvalget vedr. sundhed finder, at oversigten kan bruges som grundlag for udarbejdelse af en samlet rygepolitik for institutioner og virksomheder i Region Hovedstaden. Ved udformningen af en samlet rygepolitik vil regionens samarbejdsudvalg skulle inddrages. Underudvalget vedr. sundhed har vurderet, at en samlet rygepolitik kan baseres på følgende principper: At der generelt skal være rygeforbud i regionens lokaler for både patienter, pårørende og personale At der bør tilstræbes, at der også er rygeforbud på matriklerne At rygeforbud for udvalgte patienter kan fraviges, når det lokalt vurderes som relevant At rygning da bør foregå, således at det ikke er til gene for andre At det bør registreres og rapporteres konkret, i hvilke tilfælde man har fraveget rygeforbud At personale og patienter bør tilbydes rygestop-kurser Bilagsfortegnelse: 1. Notat oversigt over rygepolitikmateriale i regionen 2. Oversigt over rygepolitikmateriale i regionen Sagsnr.: Arkiv:

10 Den 1. november 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED SAG NR. 3 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. sundhed har jf. sit kommissorium i 2006 drøftet forebyggelsestiltag, særligt med fokus på patienter med kroniske lidelser. Desuden har udvalget sat fokus på den praktiserende læges rolle i forhold til forebyggelsen set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. I det følgende samles op på drøftelserne i udvalget vedr. den patientrettede forebyggelse. Opsamlingen ønskes drøftet på mødet i underudvalget den 1. november 2006 med henblik på aflevering til drøftelse på møde i Forberedelsesudvalget allerede den 10. november På møde den 15. maj 2006 i underudvalget var der enighed om blandt andet at lade landsoverenskomstens forebyggelsestiltag på praksisområder danne grundlag for det videre arbejde i udvalget i forhold til praksissektoren. Der var således enighed om at behandle praksissektorens forebyggelsestiltag i forhold til patienter med kroniske lidelser som et særligt forebyggelsesområde. På underudvalgets møde den 29. august 2006 var der en gennemgang af et af administrationen udarbejdet skriftligt oplæg om snitfladerne mellem kommunal og regional indsat i forhold til den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Af samme skriftlige oplæg indgik en beskrivelse af den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye Landsoverenskomst om almen lægegerning indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation. Underudvalget havde desuden på sit møde den 21. september - som opfølgning på gennemgangen af sektorredegørelsen fra arbejdsgruppen vedrørende praksissektoren besøg af en repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der holdt et oplæg om, hvordan PLO ser praksissektorens rolle i forhold til overenskomstens forebyggelsestiltag samt muligheder for samarbejde mellem praksissektor og sygehussektoren. Dette med henblik på underudvalgets videre drøftelse af praksissektorens opgave og rolle i forhold til de i overenskomsten nævnte forebyggelsestiltag samt udvalgets fremtidige drøftelser om samarbejdsmulighederne med praksissektoren i forhold til forebyggelsen. Det blev på mødet i august 2006 besluttet, at lade administrationen udarbejde et oplæg til metoder til at koble ydelsesregistreringen med indberetningen til databasen for diabetes dette med henblik på at opnå muligheder for at følge praksissektorens indsats i forhold til kronikere. 10

11 Administrationen har således udarbejdet et statusnotat om disse muligheder. Notatet omhandler både muligheden for at følge den nye generelle forebyggelsesydelse og diabetesforløbsydelsen. Det konstateres i notatet, at effektvurdering af ydelserne først vil være mulig på forholdsvis lang sigt. Brugen af den nye generelle forebyggelsesydelse har været mulig siden sygesikringsoverenskomstens ikrafttræden i april 2006, og det vil via ydelsesregistreringen være muligt at følge udviklingen i forbruget af ydelsen. Ydelsesregistreringen giver dog alene mulighed for at følge aktiviteten på et overordnet niveau, idet ydelsen ikke er opdelt på f.eks. sygdomsgrupper. Effekt af forebyggelseskonsultationerne vil først afspejle sig på længere sigt. Også diabetesforløbsydelsen vil kunne følges via ydelsesregistreringen, men denne ydelse er ikke taget i brug endnu. IT-grundlaget for indrapportering til den kliniske database vedr. diabetes forventes først færdigudviklet medio Anvendelsen af ydelsen kan godt påbegyndes inden IT-grundlaget er endelig klar, idet indrapporteringen til databasen skal foretages én gang årligt for den enkelte patient. Det forventes at anvendelsen af forløbsydelsen også iværksættes medio Resultater fra den samlede opfølgning på diabetesområdet kan først forventes i Underudvalget kan i sin aflevering til Forberedelsesudvalget vedlægge mødemateriale fra møde i maj 2006 vedr. regionens forebyggelsestiltag Notat fra dette møde vedr. muligheder for at følge forebyggelsesydelserne. BESLUTNING Udvalget ønskede i oplægget til forberedelsesudvalget præciseret, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en analyse af snitfladen mellem den kommunale og den regionale indsats i forhold til forebyggelsesområdet. Udvalget kunne herefter tilslutte sig oplægget til forberedelsesudvalget: Afrapportering: Underudvalget vedrørende sundhed har i et af sine kommissorier fået til opgave at foretage en beskrivelse af initiativerne på det patientrettede forebyggende område i regionen. Det følger af kommissoriet, at der er stigende evidens for, at en forebyggende og sundhedsfremmende indsats er af væsentlig helbredsmæssig betydning for borgeren/patienten samtidig med, at det også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan betale sig at investere i forebyggelse og sundhedsfremme. Desuden følger det af kommissoriet, at: Samtidig ønskes snitfladen mellem kommunal og regional indsats analyseret ligesom mulige regionale tiltag ønskes beskrevet. Herunder ønskes den praktiserende læges rolle beskrevet set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. De hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S ønskes beskrevet. Underudvalget skal indledningsvis gøre opmærksom på, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en beskrivelse samt analyse af snitfladerne mellem den kommunale og regionale indsats på forebyggelsesområdet. 11

12 Underudvalget har derfor med udgangspunkt i kommissoriet drøftet forebyggelsestiltag, særligt med fokus på patienter med kroniske lidelser. Desuden har udvalget sat fokus på den praktiserende læges rolle i forhold til forebyggelsen set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. I det følgende samles op på drøftelserne i udvalget vedr. den patientrettede forebyggelse. Underudvalget vedrørende sundhed har til brug for udvalgets drøftelse på møde den 15. maj 2006 om de hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S modtaget notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. (bilag 2) På møde den 15. maj 2006 i underudvalget var der enighed om blandt andet at lade landsoverenskomstens forebyggelsestiltag på praksisområder danne grundlag for det videre arbejde i udvalget i forhold til praksissektoren. Der var således enighed om at behandle praksissektorens forebyggelsestiltag i forhold til patienter med kroniske lidelser som et særligt forebyggelsesområde. På underudvalgets møde den 29. august 2006 var der en gennemgang af et af administrationen udarbejdet skriftligt oplæg om snitfladerne mellem kommunal og regional indsat i forhold til den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Af samme skriftlige oplæg indgik en beskrivelse af den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye Landsoverenskomst om almen lægegerning indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation. Underudvalget havde desuden på sit møde den 21. september - som opfølgning på gennemgangen af sektorredegørelsen fra arbejdsgruppen vedrørende praksissektoren besøg af en repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der holdt et oplæg om, hvordan PLO ser praksissektorens rolle i forhold til overenskomstens forebyggelsestiltag samt muligheder for samarbejde mellem praksissektor og sygehussektoren. Dette med henblik på underudvalgets videre drøftelse af praksissektorens opgave og rolle i forhold til de i overenskomsten nævnte forebyggelsestiltag samt udvalgets fremtidige drøftelser om samarbejdsmulighederne med praksissektoren i forhold til forebyggelsen. Det blev på mødet i august 2006 besluttet, at lade administrationen udarbejde et oplæg til metoder til at koble ydelsesregistreringen med indberetningen til databasen for diabetes dette med henblik på at opnå muligheder for at følge praksissektorens indsats i forhold til kronikere. Administrationen har således udarbejdet et statusnotat om disse muligheder. Notatet omhandler både muligheden for at følge den nye generelle forebyggelsesydelse og diabetesforløbsydelsen. Det konstateres i notatet, at effektvurdering af ydelserne først vil være mulig på forholdsvis lang sigt. Brugen af den nye generelle forebyggelsesydelse har været mulig siden sygesikringsoverenskomstens ikrafttræden i april 2006, og det vil via ydelsesregistreringen være muligt at følge udviklingen i forbruget af ydelsen. Ydelsesregistreringen giver dog alene mulighed for at følge aktiviteten på et 12

13 overordnet niveau, idet ydelsen ikke er opdelt på f.eks. sygdomsgrupper. Effekt af forebyggelseskonsultationerne vil først afspejle sig på længere sigt. Også diabetesforløbsydelsen vil kunne følges via ydelsesregistreringen, men denne ydelse er ikke taget i brug endnu. IT-grundlaget for indrapportering til den kliniske database vedr. diabetes forventes først færdigudviklet medio Anvendelsen af ydelsen kan godt påbegyndes inden IT-grundlaget er endelig klar, idet indrapporteringen til databasen skal foretages én gang årligt for den enkelte patient. Det forventes at anvendelsen af forløbsydelsen også iværksættes medio Resultater fra den samlede opfølgning på diabetesområdet kan først forventes i Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 15. oktober 2006 om muligheder for at følge de nye forebyggelsesydelser 2. Notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. Underbilag er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet Sagsnr.: Arkiv:

14 Den 21. september 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED SAG NR. 4 DRØFTELSE AF ØNSKER VEDR. NYT KOMMISSORIUM FOR UDVALGET FOR 2007 SAGSFREMSTILLING BESLUTNING Ingen bemærkninger Bilagsfortegnelse: Sagsnr.: Arkiv:

15 Den 21. september 2006 UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED SAG NR. 5 EVENTUELT SAGSFREMSTILLING BESLUTNING Ingen bemærkninger Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr.: Arkiv:

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 29. september 2011. Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7. Møde nr. 14. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 29. september 2011. Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7. Møde nr. 14. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 29. september 2011 Kl. 17.00 19.30 på Regionsgården i H7 Møde nr. 14 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 31. august 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 13 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Lene

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kl Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital. Fra kl er der besøg på den centrale visitationsenhed

Kl Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital. Fra kl er der besøg på den centrale visitationsenhed K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 26. maj 2010 Kl. 16.30 Mødesalen i Konferencecentret på Hillerød Hospital Fra kl. 16.00 16.30 er der besøg på den centrale visitationsenhed Møde nr.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 5. maj 2011 Kl. 17.00 20.00 på Hvidovre Hospital Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ø) Fraværende Per Serup

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F)

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3 Medlemmer:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes Baggrund og formål I Danmark udgør type 2-diabetes 80-85 % af de

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 16. august 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 16. august 2007. Borgerrepræsentationen/Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Formand for Regionsrådet Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 03-08-2007 Sagsnr. 2007-63744 Dokumentnr.

Læs mere

A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer:

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere