Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation."

Transkript

1 Kvalitetspolitik med kvalitetsarbejdet et med kvalitetspolitikken er at skabe et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet og hele institutionen, samt på tværs af de forskellige niveauer. Kvalitetspolitikken indeholder derfor nogle fælles principper for kvalitetsarbejdet og otte delpolitikker, der omhandler både kvaliteten af uddannelserne samt institutionens supportfunktioner. Kvalitetspolitikken er derfor et understøttende element i forhold til SIMACs strategi, og er med til at kvalitetssikre og videreudvikle uddannelserne på SIMAC og sikre, at vi efterlever vores ambitiøse vision om at uddanne højt kvalificerede maritime ledere, samt SIMACs målsætning om at være et nationalt og internationalt anerkendt maritimt uddannelsescenter. Gennem en systematisk tilgang til kvalitetsarbejdet og den tilhørende opfølgning på de gældende politikker, sikrer kvalitetssystemet dokumentation til at direktionen på et solidt grundlag kan træffe beslutninger, der vedrører sikringen og udviklingen af uddannelsernes kvalitet m.v. Kvalitetsarbejdet sikrer kvaliteten af både drift og udvikling af hele SIMACs organisation. Det vil sige, at kvalitetssystemet sikrer udmøntningen af de mål, vi opsætter i vores værdier, vision, mission, uddannelsespolitik og i vores strategi. Gennem arbejdet med blandt andet kvalitetssystemets delpolitikker og ledelsesinformationssystematik opnår direktionen den nødvendige og relevante viden, der således på et kvalificeret beslutningsgrundlag træffer beslutninger der vedrører sikring og udviklingen af kvaliteten på hele SIMAC. Kvalitetspolitikken sikrer rammerne for inkluderende praksis i kvalitetsarbejdet, hvor hele organisationen inddrages kontinuerligt i kvalitetsarbejdet. Kvalitetspolitikken angiver en klar ansvars og -rollefordeling i kvalitetsarbejdet på alle niveauer af organisationen, hvor kvalitetsarbejdets forankring hos direktionen som øverste ansvarlige fremgår tydeligt. Vision og principper for kvalitetsarbejdet Visionen er, at SIMAC har en stærk kvalitetskultur. Forudsætningen for en sådan kultur er, at kvalitetsarbejdet er forankret og giver mening i alle organisationens lag. De studerende, undervisere, administrative samt ledende medarbejdere føler medejerskab og oplever evalueringer og målinger som brugbare og relevante i udviklingen af deres daglige arbejde. Kvalitetsarbejdet er en inspiration for forbedring og udvikling. Et udtryk for en kultur, der søger at fremme kvalitet og relevans, hvilket på SIMAC udspringer af en tilgang til kvalitetsarbejdet, hvor der opstår en integration mellem organisationskulturens værdier, engagement og kvalitetssystemets koordinerende og definerede processer. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation. 1. Kvalitetsarbejdet og kvalitetspolitikken er underlagt fælles og ambitiøse mål, der løbende revideres og evalueres. Der er faste procedurer for løbende opfølgning og om nødvendigt korrigerende tiltag på baggrund af evalueringer. 2. Kvalitetsarbejdet er enkelt, anvendelsesorienteret og meningsfyldt. Alle procedurer og metoder er dokumenterede, veldefinerede og gennemskuelige for alle i organisationen. 3. Kvalitetsarbejdet opleves som et dynamisk redskab med fokus på løbende forbedringer. Det betyder, at vi ikke kun understøtter kvalitetssikring, men samtidig har fokus på kvalitetsudvikling i form af læring og videndeling. Alle led i organisationen skal opleve, at deres evalueringer giver mening og inddrages i arbejdet med de løbende forbedringer samt i formuleringen af nye målsætninger. 4. Kvalitetsarbejdet tilstræbes at tage udgangspunkt i de enkelte uddannelser og fagmiljøer. 5. Kvalitetsarbejdet er naturligt forankret i hele organisationen med systematisk inddragelse og involvering af undervisere. Derfor tilstræbes en inkluderende kvalitetskultur med løbende dialog. Det betyder, at vi arbejder for åbne evalueringsprocesser, hvor alle meninger bliver hørt. Evalueringer tager udgangspunkt i praksis, er nemme at håndtere og udfylde samt er relevante i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende. Side 1 af 7

2 6. Kvalitetsarbejdet understøtter sikring og dokumentation for opfyldelse af de beskrevne retningslinjer og vejledninger fra studieordninger i undervisningen. 7. Kvalitetsarbejdet sikrer systematisk videregivelse af informations og videnflow fra studerende til undervisere og til ledelse og direktion. 8. Kvalitetsarbejdet sikrer opfølgning og dokumentation på også udviklingsområder og evalueringer med fokus på forandring og fastholdelse. I den forbindelse anvender SIMAC en kvalitetscirkel. 9. Kvalitetsarbejdets evalueringer afspejler relevans for hverdagen og aktualitet. Data og resultater formidles systematisk til involverede og anvendes i praksis gennem opfølgning. 10. Kvalitetsarbejdet understøtter primært, at de studerende opnår de relevante læringsmål med fokus på positive og kreative læringsoplevelser, der har de studerendes trivsel og udvikling i centrum. Kvalitetsarbejdets organisering og omfang Direktøren har det overordnede ansvar for at både kvalitetspolitikken og principperne for at kvalitetsarbejdet efterleves, og med direktionen som det overliggende organ for kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet omfatter ikke alene uddannelses-, undervisnings- og forskningsrelaterede aktiviteter, men også SIMACs organisation som helhed. Det betyder, at medarbejdertrivsel, personalepolitikker, sikring af IT-systemer og økonomistyring mv. ligeledes er objekter for den løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Underviserniveau: Underviserne beskæftiger sig med kvalitetssikring i form af evaluering og udvikling af den konkrete undervisning og studieaktiviteter. Studielederniveau: Hver studieleder har i samarbejde med studierektoren det overordnede ansvar for tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisningen. Samtidig sikrer de i fællesskab den nødvendige relevans og det nødvendige videngrundlag i undervisningen og hos underviserne. Direktionsniveau: Direktionen er ansvarlig for den overordnede udvikling af kvalitetssystemet under rådgivning fra diverse fora herunder kvalitetsudviklingsudvalget. Det er samtidig direktionen, der er den ledende kraft i forhold til at iværksætte korrigerende tiltag samt sætte nye udviklingsmål for organisationen på baggrund af den viden, som kvalitetsarbejdet genererer. Fælles for alle ansatte: Kvalitetsarbejdet omfatter hele organisationen SIMAC. Samtlige supportfunktioner er centrale for at opretholde det fælles fokus på institutionens kvalitetsarbejde og kvalitetskultur. Med udgangspunkt i de forskellige fagmiljøer og praksisfællesskaber, kommer kvalitetsbegrebet til udtryk gennem en lokal oversættelse og anvendelighed i praksis, men med et fælles afsæt i kvalitetscirklen. Delpolitikker for kvalitet Gennem de udvalgte delpolitikker udøver institutionen sikring og udvikling af kvaliteten, hvor hver delpolitik er defineret med konkrete standarder for god kvalitet, som udtrykker direktionens målsætninger på området. De af direktionen udvalgte delpolitikker for kvalitetssikring og -udvikling afspejler, at den studerende er i centrum, hvor kvalitetsarbejdet dækker hele institutionen med udgangspunkt i den studerendes forløb fra et input i form af rekruttering og optagelse til de læreprocesser, der er forbundet til udviklingen af organisationen SIMAC og videre til output i overgangen til job og karriere. 1. Delpolitik for rekruttering og optagelse 2. Delpolitik for studiestart 3. Delpolitik for studiemiljø 4. Delpolitik for pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 5. Delpolitik for uddannelsens grundlag for viden og forskning 6. Delpolitik for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse og undervisning 7. Delpolitik for supportfunktioner 8. Delpolitik for uddannelsens relevans fra uddannelse til job Side 2 af 7

3 For hver delpolitik er der tilknyttet standarder for målopfyldelse med henblik på at videreudvikle kvaliteten på SIMAC. Delpolitikken har flere underliggende standarder, der operationaliseres ud til konkrete indikatorer som udtryk for god kvalitet. Til alle opstillede indikatorer er der en ansvarlig person og tilhørende arbejdsproces, der sikrer dokumentation, opfølgning og udvikling på området. 1. Delpolitik for rekruttering og optagelse SIMAC har som mål at tiltrække velkvalificerede ansøgere til vores uddannelser den rette studerende til den rette uddannelse. Ansøgerne skal være velinformerede og dermed have kendskab til uddannelsernes indhold og de fremtidige jobmuligheder. Ansøgere skal ligeledes have kendskab til, hvad der forventes af en studerende på en videregående uddannelse. For at få den nødvendige indsigt og viden som kommende studerende og hertil at opnå match mellem institutionen SIMAC og den gældende uddannelse, skal institutionen formidle viden omkring: - Den maritime verden og livet efter endt uddannelse til søs - Jobmuligheder. - Studiemiljø, de faglige krav, det faglige indhold, samt hvad der kræves af en SIMAC studerende. SIMAC samarbejder eksternt med en lang række parter for at informere om uddannelsescentrets uddannelser SIMAC vedligeholder og udvikler tætte relationer til eksterne aktører med hensyn til rekruttering f.eks. rederier, studievalgscentre, World Careers, uddannelsesinstitutioner, jobcentre. SIMAC har en troværdig kommunikation om uddannelserne SIMAC kommunikerer målrettet med målgrupperne gennem brug af relevante medier og platforme. SIMAC informerer om alle uddannelsers adgangskrav, indhold, krav og jobmuligheder. Potentielle ansøgere/ansøgere til SIMACs uddannelser opnår den relevante viden om deres uddannelsesmuligheder på SIMAC SIMAC tilbyder generel information og/eller vejledning om vores uddannelser samt individuelle samtaler om valg af uddannelse, meritafklaring og adgangskrav. At tiltrække kvalificerede studerende til SIMACs uddannelser Tiltrække et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til SIMACs uddannelser 2. Delpolitik for studiestart Begyndelsen på livet som studerende på SIMAC, er et vigtigt fundament for studielivet og sikringen af og grundlaget for et positivt studieforløb med succesfuld gennemførelse til følge. Socialt og fagligt skal den nye studerende fra start integreres i det daglige studiemiljø, hvor studiestarten skaber forventningen til læringsstil, arbejdsformer og niveau af faglighed. Vejledning og information er rammerne, der skal realisere ønsket om den gode opstart med den positive indstilling og senere erkendelse af, at den studerende selv er det bedste redskab for aktivt at indgå i læringen og opnå de konkrete læringsmål. De nye studerende modtager information om deres uddannelse. Herudover oplyses de om, hvor de selv kan søge yderligere information. SIMAC sikrer, at de nye studerende rettidigt modtager den relevante information om uddannelsen Side 3 af 7

4 SIMAC skaber de bedste betingelser for tidlig involvering og introduktion til det faglige miljø og det sociale liv som studerende. SIMAC fastlægger rammer for studiestartsaktiviteter, så tidlig integration understøttes på bedste vis SIMAC understøtter allerede fra uddannelsens begyndelse den enkelte studerendes erfaringsudveksling og samarbejde med andre studerende, herunder med studerende fra andre årgange. 3. Delpolitik for studiemiljø. SIMAC tilstræber kontinuerligt at forbedre de gode rammer for studiemiljøet. Institutionen fremmer de studerendes gennemførelse af uddannelsen gennem fokus på det faglige, det fysiske og det sociale studiemiljø. De studerende oplever et studiemiljø, der på bedste vis understøtter deres faglige udvikling. SIMAC stiller gode fysiske rammer til rådighed, som tilgodeser typen af undervisning samt forskellige læringsformer SIMAC tilbyder de studerende studievejledning gennem hele uddannelsen SIMAC arbejder systematisk med dannelsen af studiegrupper SIMAC tilbyder studiesamtaler Studerende og ansatte på SIMAC samarbejder om til stadighed at sikre og udvikle et godt studiemiljø på SIMAC samt et godt studieliv i Svendborg De studerende har mulighed for indflydelse på studiemiljøet. SIMAC samarbejder med eksterne partnere i Svendborg for at sikre integration af de studerende i byen SIMAC tilbyder studerende og ansatte faglige og sociale arrangementer 4. Delpolitik for pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling SIMAC professionaliserer den pædagogiske og fagdidaktiske praksis, så den understøtter de studerendes læring og differentierede undervisningsformer. Professionaliteten kommer bl.a. til udtryk gennem en bevidst holdning til læring læringssynet og til den pædagogiske og didaktiske praksis. Læringssynet afspejles i uddannelsen som helhed og i den konkrete undervisning og vejledning. Den pædagogiske kompetenceudvikling understøtter, at alle undervisningsaktiviteter lever op til institutionens principper for aktiverende undervisning og aktiv læring. Uddannelserne sikrer, at der er sammenhæng mellem læringsmål, uddannelsesindhold, arbejdsformer og prøveformer. Undervisere har pædagogisk og didaktisk viden og kompetencer, som løbende udvikles. Kravene til pædagogiske og didaktiske kompetencer er beskrevet for alle undervisningsgrupper Alle ansatte undervisere har en undervisningsportfolio, der dokumenterer deres undervisningskompetencer, pædagogiske og didaktiske kompetencer samt udvikling heraf. Alle ansatte undervisere opfylder krav til pædagogiske og didaktiske kompetencer for den stilling, de varetager. SIMAC tilbyder kurser eller andre former for kompetenceudvikling inden for pædagogik og didaktik med henblik på, at undervisere opnår og løbende udvikler deres kompetencer. Side 4 af 7

5 SIMACs Pædagogiske Vejledningscenter (PVC), der formidler SIMACs pædagogiske linje og sikre den pædagogiske udvikling blandt undervisere 5. Delpolitik for uddannelsernes videngrundlag. Videngrundlaget for SIMACs professionsbacheloruddannelser er erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Videngrundlaget udvikles og sikres gennem indhentning, skabelse og deling af ny relevant viden i samspil med erhverv/profession, uddannelses- og forskningsinstitutioner. sætningerne og tilhørende indikatorer for videngrundlaget er afledt af følgende styringsdokumenter for SIMAC. Videnstrategi Uddannelsespolitik Kurs 2016 Udviklingskontrakt Opfølgningen på kvalitetsmålsætningerne sker halvårligt i forbindelse med indrapportering til Kvalitetsudviklingsudvalget. På baggrund af kvalitetsmålsindberetningen afgiver KUU indstilling til direktionen. En gang årligt gør direktionen status og drøfter, om uddannelserne fortsat er understøttet af et tilstrækkeligt videngrundlag. Dette sker med udgangspunkt i Kvalitetsudviklingsudvalgets tidligere indstillinger. SIMACs uddannelses- og videnopgave virker ved dynamisk understøttelse Underviserne deltager i/har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder og inddrager viden/erfaringer herfra i undervisningen Undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og udvikles løbende De studerende har kontakt til og inddrages i relevante videngrundlagsaktiviteter Ny viden udvikles i partnerskab med andre videnaktører og deles i interne og eksterne videnkredsløb SIMAC opbygger kapacitet til at deltage i og varetage forsknings- og udviklingsaktiviteter. 6. Delpolitik for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse og undervisning Uddannelsens ledelse sikrer sammenhængen mellem uddannelsens adgangskrav indhold læringsmål undervisnings- og prøveformer Side 5 af 7

6 Uddannelsens ledelse understøtter i tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen, at de studerende gennemfører uddannelsen rettidigt, og at uddannelsen løbende udvikles. Inddragelse af alle relevante parter i at sikre kontinuerlig uddannelse og undervisning på højeste plan indenfor gældende rammer. Uddannelsens niveau og kompetenceprofil svarer til kvalifikationsrammens typebeskrivelse, og uddannelsens indhold afspejler, at der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag. Uddannelsens mål for læringsudbytte er beskrevet i en kompetenceprofil, der er tilrettelagt efter den relevante typeskrivelse i den danske kvalifikationsramme. Der er sammenhæng mellem uddannelsens adgangskrav, struktur, læringsmål og kompetenceprofil. Uddannelserne har principper for valg af undervisnings- og prøveformer, der er i overensstemmelse med SIMACs principper for aktiverende undervisning og aktiv læring. SIMAC inddrager relevante parter i udviklingen af uddannelse og undervisning SIMAC inddrager systematisk de studerendes feedback i udvikling af uddannelsen. SIMAC inddrager aftagerne i udvikling af uddannelserne SIMAC inddrager systematisk eksterne eksperter i udvikling af uddannelserne Uddannelsens tilrettelæggelse og undervisningen understøtter de studerendes opnåelse af mål for læringsudbytte, som er beskrevet i studieordningerne. Uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point. Undervisningen og øvrige læringsaktiviteter gennemføres på en måde, så den støtter de studerende i at opnå de fastsatte mål for læringsudbytte. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid. 7. Supportfunktioner Institutionens supportfunktioner, fra Open Learning Center(bibliotek), studievejledning, studieadministrationen, projektkontor, IT service og bygningsdrift understøtter og skaber hver i sær helhedsoplevelsen af det positive studieforløb og hermed den studerendes gennemførelse af uddannelsen. Det overordnede formål er, at de studerende skal opleve en professionel administration af deres uddannelse. Studieadministration Studievejledning OLC Projektkontor Bygningsdrift Side 6 af 7

7 8. Delpolitik for uddannelsens relevans fra uddannelse til job SIMAC vil, gennem tæt samarbejde med eksterne partnere, uddanne maritime ledere, som har de kompetencer der efterspørges i erhvervet, og derigennem sikre, at de studerende har de rette forudsætninger for at komme hurtigt i job og muligheden for fastholdelse gennem fortsat faglig udvikling. SIMAC uddanner til erhvervets behov og sikrer relevante kompetencer via et tæt samarbejde med det blå Danmark og via tætte aftagerrelationer SIMAC inddrager aftagerne i udvikling af uddannelserne De studerende har mulighed for tæt kontakt med aftagere/erhverv Undervisere er i dialog med erhvervslivet SIMACs dimittender er eftertragtede i erhvervet SIMAC bidrager til efteruddannelse og kompetenceudvikling i erhvervet SIMACs dimittender har adgang til relevant information om efteruddannelse og andre aktiviteter SIMAC understøtter de studerendes mulighed for beskæftigelse Alle studerende har adgang til information og vejledning vedrørende job, karriere og uddannelsesafslutning. SIMAC udvikler og synliggør uddannelsens kompetenceprofil med fokus på relevans for arbejdsmarkedet. Uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Side 7 af 7

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål

Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Indledning Introduktion Kvalitetspolitikken, -strategien og -målene (KSM) sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet ved FMS. KSM

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1.1 Aarhus Universitet har til formål at drive forskning og tilbyde forskningsbaseret uddannelser og rådgivning indtil højeste internationale

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskoles

Fredericia Maskinmesterskoles Fredericia Maskinmesterskoles kvalitetspolitik, -strategi og -mål Indledning Introduktion Kvalitetspolitikken, -strategien og -målene (KSM) sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet ved FMS. KSM

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

UCL uddanner til fremtiden

UCL uddanner til fremtiden Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Tværgående Uddannelsesudvikling 25-feb-2017 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Fremragende uddannelse til strategi drøftelse 2018-2020 Dokumentnummer UCL

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Maritime uddannelser nu og i fremtiden

Maritime uddannelser nu og i fremtiden 1 Maritime uddannelser nu og i fremtiden Uddannelsespolitik for Svendborg International Maritime Academy Indhold Præsentation af SIMAC... 2 Uddannelsespolitikkens formål... 2 SIMACs rammer... 3 Delpolitikker...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi December 2015 UCN kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi Dokumentdato: 1. april 2014 Dokumentansvarlig: LEZ Senest revideret: 2. december 2015 Senest revideret af: LEZ Sagsnr.:

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005.

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005. Indeksoversigt: Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322). Udviklingsindeks er vægtet med

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere