Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014"

Transkript

1 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Susanne Sjølander, Michael Hall, Anne-Lise Wagner, Denise Mortensen og Jørn Johansen Uden stemmeret: Gerd Lottenburger Viktor (personalerepræsentant) og Bodil Rasmussen (regnskabsfører og sekretær). Susanne Sjølander gik under pkt. 6 Jens Andersen gik før pkt. 13. Afbud: Ole Winkler Pedersen. 1) Godkendelse af dagsorden Nye punkter: Ny punkt 7: Kassereren nyt punkt 7 spunkt under punkt 13 d) Folkekirkens Nødhjælp spørger om vi vil lave sogneindsamling søndag den 9. marts 2) Formanden Fra postlisten: Mere kirke for pengene fra Landsforeningen af menighedsråd. Projektet går ud på at samle gode eksempler fra menighedsråd, der har ændret deres prioriteringer for at skabe mere kirke for pengene. Det er frivilligt at bidrage med gennemprøvede erfaringer. Har vi noget vi kan og vil bidrage med? Høring ang. ændring af sognegrænser. Provsten deltager i mødet den 25. feb.. Provsten kommer på under pkt. 2 ved næste møde. Der skal være et punkt på næste møde ang. vores høringssvar.

2 Provstiet har på provstiudvalgsmødet d godkendt det fra Solvang sogn fremsendte budget for. Spørgeskema ang. folkekirkens fælles logo. Ethvert Menighedsrådsmedlem kan via postkassen svare på spørgeskemaet. Fælles samarbejdsaftale med Kirkeweb. Solvang har en særskilt aftale der løber uændret til ; hvorefter vi deltager i det fælles samarbejde. Aktiv Mission. Der indbydes til årsmøde den kl., i Karlslunde Strandkirke. Gratis arrangement. er gået i luften pr Vi har tidligere bidraget med støtte til projektet. Materiale vedr. stormøde i Bethesda d Hænger på opslagstavle Danmission har sendt takkebrev til Solklubben for støtte i Indbydelse til opstillingsmøde i Amager Vest Lokaludvalg, møde: 17/2 kl. 19, Lygtemagerstien 1. Interesserede kan få videresendt relevant materiale i denne forbindelse. Indbydelse fra Adventistkirken i København til en møderække med Janos Kovacs-Biro om intelligent skabelse og fremtidshåb. Begyndelse med mening & fremtid og håb. b) spunkter Møder i - revidering af tidligere udsendt oversigt over mødedatoer i Det foreslås at ændre Menighedsrådsmødet

3 den 26/3 til 19/3 stadig kl Ole W. Pedersen har sagt ja til at fungere som ordstyrer til menighedsrådsmøder i stedet for Jørn Johansen. Vi bibeholder datoen 26/3 kl Revidering af tidligere udsendt oversigt over menighedsrådsmedlemmers kontaktdata; telefonnummer og . Hvert enkelt menighedsrådsmedlem opfordres til at have dette klar, så oversigten kan færdigrevideres på mødet. Forretningsudvalget anbefaler at det genovervejes om en arbejdsmail-adresse skal figurere på kontaktlisten Revideret liste udsendes sammen med referat. Formanden opfordrer til at man opretter en specifik mail-adresse som bruges til at modtage og sende post som har menighedsrådsrelevans. Specielt vil det være at foretrække hvor flere deler adresse, og ikkerelevante personer dermed kan "risikere" at se mails, som ikke er adresseret til disse. Forretningsudvalget er enig i at det er uheldigt at andre har adgang til mails der vedrører menighedsrådets arbejde 3) LM-kirken Aftale med LM-kirken om lån af kirkens lokaler til begravelser/bisættelser. Udkast til aftale vedhæftet som bilag. Provstiet skal godkende lejebeløbet inden kontrakten underskrives. Desuden skal der noteres at der skal gives en introduktion til betjening af køkkenet. Hvis orglet ønskes benyttet skal organisten kontaktes for brug og der skal aftales en lejepris. Lån ændres til leje. Konto nr. slettes. Ønsker man kirketjeners medvirken er prisen herfor 1000 kr. op til to timers varighed derefter 500 kr. pr. påbegyndt time. Kontrakten er gældende frem til næste menighedsråds valg. Jens Henrik Jakobsen færdiggør aftalen, og derefter sendes den til formand, der underskriver. LM-Kirken skal godkende og underskrive aftalen, inden den videresendes til provsti og biskop.

4 4) Kollektliste. Udkast vedhæftet. Vi plejer at have et indsamlingsprojekt som vores årsprojekt. Jens Henrik vil i år foreslå et projekt under Dansk Europamission. Med den begrundelse, at Kathe og Hans Henrik Johansen har besøgt Kasakhstan som repræsentanter for Dansk Europamission. De vil sikkert kunne give nogle gode input. Det er altid godt at have et projekt, som er tæt på menigheden. Den udsendte kollektliste blev godkendt. 5) Kommunikationsudvalget a) Kommunikationsudvalget indstiller at kirkebladet fremover trykkes hos Atlas Plæhn, Kastrup. Vores mangeårige kontaktperson hos CoolGray stopper nu, hvilket også gør at det er et passende tidspunkt at skifte. Skelgaardskirken får trykt hos Atlas Plæhn. Rådet godkendte at kirkebladet fremover trykkes hos Atlas Plæhn. Fremover skal tilbudspriser ikke offentliggøres i indkaldelsen. b) Ørestad Avis udkommer fra med 16 numre årligt. Kommunikationsudvalget har fået tilbud om, at Solvang Kirke kan få plads i alle 16 numre. Der er tale om en lille stigning pr. nummer. Men prisen kan evt. forhandles ned. Spørgsmålet er: Har vi stof til 16 numre. Og kan vi lægge mere arbejde over til Gerd Lottenburger Viktor? Fremover ønsker rådet at have plads i alle 16 numre i Ørestad Avis. c) Domænenavne: Solvangkirke (er hos One.com) Solvangsogn (er hos kirkeweb). Menighedsrådet anmodes om at ændre det så vi har Kirkeweb som hostmaster til både mail og hjemmeside. Menighedsrådet fastholder domænerne solvangkirke.dk og solvangsogn.dk. med en løsning hos Kirkeweb og flytter dermed domænet solvangkirke.dk fra One.com. Den IT-ansvarlige sørger for dette. 6) Udvalget til søgning efter konsulenter til arbejdsmiljø og samarbejde i kirken. Udvalget har vurderet flere forskellige konsulenter, og vil orientere om sagen. Kort orientering om udvalgets arbejde indtil nu. 7) Kassereren Kammeradvokatens redegørelse for Amagerbankens krak er modtaget i december

5 b) spunkter Regnskabsføreren er bevilget kursus i årsregnskabsafslutning Rådet godkendte denne bevilling. 8) Kirkeværge Elektriker kommer og udbedrer lyset i kirkesalen i løbet af ugen. Bogstaverne til muren kommer i løbet af ugen. Derefter kontaktes mureren for opsætning. b) spunkter 9) Kirkeudvalget Der er afholdt møde 11. december 2013, referatet udsendt til rådets medlemmer den 12. december 2013 b) spunkter Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen G/F Friheden (for Solskiftevej), hvor der skal etableres vedligeholdelsesfri belægning og kantsten i. Rådet besluttede at formanden underskriver en fuldmagt til at stemme ja til den nævnte løsning, hvor der betales 900 kr. om året for at finansiere den nye belægning. Per Frederiksen afleverer fuldmagten. 10) Kontaktpersonen til personalet Der er købt julegaver til personale og korsangere. Personalet har takket.

6 Gerd Lottenburger Viktor har ansøgt om skærmbriller. Der er nok flere i personalet, der har behov for dette. Kontaktperson og kordegne indhenter et par tilbud på skærmbriller. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har sendt et undersøgelsesskema. Kontaktpersonen besvarer. Takkebrev fra sognebeboere for hjælp m.m. ved navngivning, dåb og deltagelse i Babysalmesang. En tak til personalet fra rådet for at udvise fleksibilitet og imødekommenhed i mødet med vores sognebeboere. b) spunkter Ajourført vedtægt for kontaktperson - udkast vedlagt. De væsentligste ændringer er: o at opdelingen mellem kontaktperson 1 og 2 er fjernet Den ajourførte vedtægt blev godkendt. o at sekretæropgaver for kontaktpersonen o kan varetages af menighedsrådets sekretær efter nærmere aftale med kontaktpersonen o at afvikling af restferie aftales mellem kontaktperson og den enkelte medarbejder inden udgangen af februar måned o at menighedsrådets arbejdsmiljørepræsentant deltager i udarbejdelse af APV 11) Kontaktperson til det frivillige arbejde Intet b) spunkter 12) Personalerepræsentanten

7 Tak fra personalet og præster for julegaver kirkekoret var blevet rigtig glad for gaven. b) spunkter 13) Præsterne. ved Per Frederiksen Der er blevet indkaldt til generalforsamlingen i Skoletjenesten. Per Frederiksen deltager den 5. februar. Partnerskabet har indkaldt til planlægningsmøde for Urbanfestivalen. Per Frederiksen deltager. b) spunkter ved Per Frederiksen c) Beretning ved Jens Henrik Jakobsen Onsdagshjørnet har fået bevilget kr. fra Københavns Kommune for. Tilskuddet forudsætter at der er en foreningsstruktur og et CVR nr. Dette gør det mere påtrængende, at vi i Menighedsplejeregi får os organiseret som en forening. Menighedsrådet er enig. Jeg regner med snarest at forsøge at samle visionsudvalget for at drøfte: Hvad gør vi i forlængelse af Emdrup-dagen Lis Søndergaard er stoppet som formand for Menighedsplejen. Der forsøges p.t. at finde en ny formand for dette arbejde. Stor tak for Lis Søndergaards indsats igennem mange år.

8 d) spunkter ved Jens Henrik Jakobsen Menighedsdagen den 25. jan.. Det foreslås at en kirketjener medvirker hele dagen. Samtidig foreslås det at en kordegn ikke behøver at medvirke til at indsamle betaling for dagen. Dette gøres i stedet af en fra udvalget der står for menighedsdagen. Forretningsudvalget anbefaler at udgifter til menighedsdagen tages af det kirkelige arbejde. Rådet godkendte de nævnte løsninger. Samtidig blev der bevilget at kirkekassen betaler for kirkebil til de deltagere, der har brug for dette. Folkekirkens Nødhjælp spørger om vi vil lave sogneindsamling søndag den 9. marts Denise Mortensen er indsamlingsleder. 14) Mødested Amager Intet 15) Nyt fra Provstiudvalget Der var møde i december, hvor bl.a. Synslister blev gennemgået og der blev snakket om Kirkeweb. Vedtægter for det nye provstiudvalg blev gennemgået og godkendt. 16) Eventuelt Jeanette og Jørn Johansen takkede for gave til deres sølvbryllup.

9 BILAG udsendt med dagsorden Bilag 1: Sognegrænseændring mellem Solvang og Island Brygges sogn Bilag 2: Høring vedr. sognegrænseændringer Bilag 3: Oversigt over gader-roder-sogne Bilag 4: Rodekort Bilag 5: MR-mødedatoer og ansvarsfordeling i Bilag 6: Solvang menighedsråds telefon- og kontaktliste Bilag 7: Udkast til aftale med LM-kirken om lån af kirken Bilag 8: Udkast til kollektliste Bilag 9: Udkast til ændrede vedtægter for kontaktpersonen til personalet Bilag 10: Postlisten Næste møde tirsdag den 25. februar kl Forretningsudvalgsmøde den 11. februar Møde slut kl København S, den 20. januar underskrifter

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706

Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 1 Vinterbadelauget Bifrost vinterbadelauget.dk CVR. NR. 34797706 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014 BIFROST Torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19,00 afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere