Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :"

Transkript

1 Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes af fru Ulla Mørch - formanden forestår undersøgelser om ejerens tilladelse og forespørger borefirmaet om mulighederne for en prøveboring Ejeren giver tilladelse for en eller flere prøveboringer på arealet Toftevej med henblik på etablering af en kildeplads Ansøgning afsendes til Vandmyndigheden med anmodning om tilladelse til at foretage en prøveboring med henblik på anlæggelse af en ny kildeplads Vandforsyningens bestyrelse orienteres om fremsendelse af ansøgningen og et overslag over projektets omkostninger Vandmyndigheden kvittere for ansøgningens modtagelse og oplyser, at sagsbehandlingen vil være minimum 4 måneder Vandforsyningen rykker for status på vor ansøgning Vandmyndigheden svarer, at sagsbehandlingen er påbegyndt, men at der er mange hensyn til andre planer, så Vandmyndighedens tidligere tidsplan holder ikke, og vi skal ikke forvente svar før efteråret Vandforsyningen rykker igen for status på ansøgningen Vandmyndigheden oplyser, at ansøgningen er sendt i høring hos de relevante myndigheder, og at høringsfristen udløber den 7. november Vandforsyningen rykker igen for status på sagen Vandmyndigheden svar : "I får en tilbagemelding, når jeg har haft tid til at behandle høringssvarene. Det bliver tidligst i uge 49." Vandforsyningen rykker for status på ansøgningen Vandmyndigheden anmoder ved skrivelse om yderligere oplysninger til vor ansøgning Vandforsyningens rådgiver A/S Krüger ved hydrogeolog, cand scint. Jens Sølling fremsender svar på alle de spørgsmål, som Vandmyndigheden stillede i skrivelsen af den 21. december Vandforsyningen rykker for status på ansøgningen Vandmyndigheden meddeler, at myndigheden er i gang med at udarbejde udkast til en boretilladelse, som vi vil modtage med en partshøring på 14 dage og herefter udsendelse til partshøring, således endelig tilladels kan foreligger omkring 1. maj Vandmyndigheden fremsender skrivelse til Vandforsyningen om partshøring om

2 etablering af en prøveboring ved Toftevej 10 og i udkast tilladelse til etablering af en boring og prøvepumpning samt afledning af grundvand Vandmyndigheden fremsender tilladelse til etablering af en boring, prøvepumpning og afledning af det oppumpede grundvand samt VVM-screening af prøveboringen. Primo juni - ultimo august 2012 Brøndboringsfirmaet Brøker A/S foretager boring af ny boring DGU , og foretager logning i pumpeboringen og nabo boringer. Der indsamles oplysninger og udfærdiges den fornødne dokumentation Vandforsyningen fremsender via A/S Krüger ansøgning om indlemmelse af den nye boring DGU nr /Toftevej 10 i den eksisterende drikkevandsproduktion samt et notat fra A/S Brøker angående prøvepumpningen af boring DGU nr Vandforsyningen/A/S Krüger v/ingeniør Thomas Drifte holder møde med Vallensbæk kommune v/steen Nelander med henblik på at få tilladelse til nedlæggelse af en råvandsledning i kommunens arealer fra boring DGU til vor boring beliggende nord for boldbanen ved Egholmskolen, og der aftales hvilket projektmateriale kommunen måtte ønske for at behandle ansøgningen Vandforsyningen fremsender en ansøgning vedlagt projektmateriale til Vallensbæk kommune om tilladelse til nedlæggelse af en råvandsledning på ca m fra boringen på Toftevej 10 til vor boring nord for boldbanen ved Egholmskolen i de jorde, som kommunen ejer Vandforsyningen fremsender påny projektmaterialet til Vallensbæk kommune, da Børge Ravn erfarer, at Steen Nelander har forladt Vallensbæk kommune, og at kommunen ikke kan finde det af os tidligere fremsendte projektmateriale. Vallensbæk kommune ved Kenneth Bruun (Steen Nelanders foresatte/chef)afgiver kvittering for modtagelsen, men oplyser, at han har videregivet projektmaterialet til centerchef Asger Hansen Vandforsyningen rykker for status på vor ansøgning. Vandforsyningen oplyser nu, at vor ansøgningen og vandindvinding skal behandles med vor ansøgning om generel vandindvinding ( en ansøgning om årlig indvinding på m3), som er indgivet tidligere. Behandlingen af ansøgningerne påbegyndes i Vandforsyningen rykker Vandmyndigheden for en status på sagen. og der aftales et orienteringsmøde den 29. januar 2013 med Vandmyndigheden og Vandforsyningen v/børge Ravn og vor rådgiver Jens Sølling, A/S Krüger Vandforsyningens rådgiver Jens Sølling fremsender en dagsorden med de punkter vi ønsker uddybet/opklaret for mødet den 29. januar Møde med Vandmyndighedens sagsbehandler fr. Lone Annbritt Jacobsen og hendes chef Hans Wolfsberg Schmidt. På mødet blev aftalt, at Vandmyndigheden snarest sender ansøgningen til høring hos de relevante parter. Vandforsyningen blev afkrævet uddybende oplysninger om vandværk, nuværende boringer og produktion.

3 Vandmyndigheden stillede Vandforsyningen i udsigt, at en imødekommelse af vor ansøgninger/tilladelse evt. kan foreligge "til sommer" Vandmyndigheden udfærdiger et høringsbrev som udsendes til de relevante parter Vandforsyningen fremsender de yderligere påkrævede oplysninger til Vandmyndigheden om vandværk, boringer og produktion Vandforsyningen rykker Vallensbæk kommune v/centerchef Asger Hansen for status for vor ansøgning om nedlæggelse af en råvandsledning - intet svar. O Vandmyndigheden har i Sydkysten indrykket proklama angående vor ansøgning om vandindvindings kvote mv. - der er 3 ugers frist for indsigelser Vandforsyningen rykker Vallensbæk kommune v/centerchef Asger Hansen om status på vor ansøgning angående råvandledning - intet svar Ved opslag i Vallensbæk kommunes Teknik- og Miljøudvalgs mødereferater fremgår det, at der på udvalgets møde den 5. marts 2013 under punkt 3 sagsnr. 13/1908 har behandlet vor ansøgning, og af referatet fremgår det, at der skal udfærdiges en ny vandforsyningsplan eller et tillæg til den gamle for Vallensbæk kommune Vallensbæk kommune ved centerchef Asger Hansen har ved en åstedsforretning godkendt nedlægning af råvandsledningen - 1 stk.160 mm og 1 stk. 50 mm( lysleder-/styrekabel) fsv. den del der skal ligge i de kommunale jorde. Vi skal huske at indhente de nødvendige gravetilladelse før gravning påbegyndes Vandforsyningen rykker for status for sagsbehandlingen af vor ansøgning, og oplyser, at Vallensbæk kommune ved centerchef Asger Hansen og Vejdirektoratet har godkendt vor nedlægning af råvandsledning - 1 stk. 160mm og 1 stk. 50mm (lysler-/styrekabel). Vandmyndigheden oplyser, at der arbejdes på "sagen, og at der kommer en samlet tilladelse til hele vandforsyningen formentlig inden sommerferien. Vandforsyningen forespørger, hvornår falder sommerferien eksakt i 2013?? Vandmyndigheden svare: " Til juli, men husk der er 4 ugers klagefrist Vandmyndigheden fremsender på vor anmodning de 2 indsigelser fra lodsejere angående vandindvindingen på Toftevej 10. Indsigelserne vil indgå i Ishøj Kommunes sagsbehandling om indvindingstilladelse til Vallensbæk Strands Vandforsyning Vandmyndigheden anmoder om yderligere oplysninger: "Til VVM-screeningen har jeg brug for at få oplysninger om den forventede størrelse af sænkningstragten for den fremtidige vandindvinding ved DGU nr samt det forventede areal af indvindingsoplandet - gerne vist på en tegning også".

4 Tilladelse samt VVM-screening sendes i partshøring i denne uge, såfremt at ovenstående oplysninger til VVM-screeningen er modtaget torsdag(4. juli 2013) kl. 12 eller bliver det først sendt i partshøring ultimo juli Vandforsyningen har ved Jens Sølling fremsendt notat redegjort for de ønskede oplysninger Vandforsyningen forespørger under henvisning til, at høringsfristen er udløbet, om vi kan starte projektet. Vandmyndigheden oplyser, nej, det kan I ikke. Tilladelsen har kun været i partshøring. Nu skal den færdig behandles, og herefter skal den offentliggøres, og i den forbindelse er der 4 ugers klagefrist. Første når de 4 uges klagefrist er udløbet kan i påbegynde arbejdet, såfremt der ikke er modtaget nogle klager. Modtages der klager, skal tilladelsen sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, der så træffer afgørelse i sagen, og først herefter kan arbejdet påbegyndes Vandforsyningen meddeler Vandmyndigheden, at vi har nu med stor tålmodighed har ventet på en afgørelse for vor ansøgning, og vi foreslår, at ansøgningen snarest muligt færdigbehandles og sendes i offentlig høring Vandmyndigheden fremsender afgørelse i vor ansøgninger vedrørende: - Vandindvindings- og anlægstilladelse til Vallensbæk Strands Vandforsyning Med oppumpning af m3 vand pr. kalenderår. - Endelig vandindvindingstilladelse til boring DGU nr med højest 20 m3/t og maksimalt m3 pr. kalenderår Nærværende tilladelser erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser og anlægstilladelser og er gældende indtil den 1. august Tilslutning til spildevandssystemet med afledning af 400 m3 filterskyllevand til offentlig kloak - påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven 22 og 24 (fredningsbælte, hegn, ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler ellers i øvrigt anbringes eller brugs stoffer på en måde, der kan udsættes anlægget for forurening. - Afgørelse om vurderingen af projektets virkning på miljøet (VVM) Ishøj Kommune har efter screeningen af den ansøgte indvinding truffet afgørelse op at indvindingen ikke udløser VVM-undersøgelse, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet Høringsfristen er udløbet - der er ikke nogen indsigelser - tilladelserne er godkendte.

5 Projektets gennemførsel: Dato 2013 september Oktober, November og december - leverandørenes tidligere tilbud bekræftes med enkelte justeringer - entreprenørene indhenter LER-oplysnigner - indhentelse af gravetilladelser fra Vallensbæk Kommune og Vejdirektoratet - byggemøde med entreprenører mv. - de sidste detaljer af projektering af ledningsføringen - opstart med sammensvejsning af rørledninger i ca. 120 m stykker - modtagelse af gravetilladelser mv. - start på nedlæggelse af råvandsledning fra boringen på Toftevej ved styret Underboring - arbejdet går langsomt grundet en meget hår undergrund - Flere maskinnedbrud samt manglede nøjagtige oplysninger om fremmede ledningsejeres (Hofor, TDC, Telia og Fjernvarme) ledningers placering - ledningsarbejdet ligger stille de meste af 4 uger grundet manglende oplysninger om fremmede ledninger, som skal passeres uaget der arbejdes efter kl. 16:00 og i nogle weekender.. - en del af nedlægningen sker ved nedgravning med gravemaskine grundet store sten i undergrunden mv. - erstatning til lodsejeren af Toftevej 10 er udbetalt - råvandsledningen er GPS-indlæst - yderligere 2 uges forsinkelse grundet jule-/nytårsferie underboringen genoptages og er færdig den 14. januar - ledningen samles og der sendes en svamp gennem ledningen 2 gange, - lyslederkablet skylles gennem kabelrøret med stor besvær - vi må foretage flere opgravninger, før kablet er ført igennem kabelrøret. hvorefter skylles råvandsledningen døgnet rundt med 4,75 m3/t - der resterer enkelte steder terrænjustering og såning af græs - det vil blive udført ved forårets komme. - færdigmelding på gravetilladelse med ovenstående untagelser Udtagning af lab-prøve af ledningsvandet Lab-prøven er ok - hvorefter råvandsledningen tilkobles vort indvindingssystem Lyslederkablet tilkobles vor SRO-system samt opdatering af SC0-systemet Produktionen opstartet med 20 m3/t Produktionen køre upåklageligt - der er ingen negative reaktioner på vandmagasinets vandspejl i boringen.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere