KONFERENCE. 1. december på Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE. 1. december 2015. på Nyborg Strand"

Transkript

1 Konference for ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, private, regionale og kommunale botilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd. 1. december 2015 KONFERENCE på Nyborg Strand

2 Viden til gavn Oplæg og videnssessioner med fokus på specialiseret viden og erfaringer fra praksis. For dig, som arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap- og udsatteområdet. PROGRAM Ankomst og kaffe Velkomst og præsentation af program v/ Jan Christensen, kontorchef VISO, Socialstyrelsen Hvordan kan dokumentation for en effektfuld socialindsats skabes og anvendes? v/ Mads Roke Clausen, direktør for Mødrehjælpen Vidensbaseret praksis i Københavns Kommune Pause meget mere end implementering af programmer v/ Dorte Bukdahl, kontorchef i Stabscenter SOF, Kvalitetsudvikling og Resultater, Socialforvaltningen i Københavns Kommune Videnssessioner Frokost Videnssessioner Pause og kaffe Den sidste udvej - beretninger om overlevelse v/ skuespiller og instruktør Lotte Andersen og ledende psykolog Christian Møller Pedersen Afrunding v/ Jan Christensen, kontorchef VISO, Socialstyrelsen SOCIALSTYRELSEN - VIDEN TIL GAVN

3 HOVEDOPLÆG Mads Roke Clausen Hvordan kan dokumentation for en effektfuld socialindsats skabes og anvendes? KL Dorte Bukdahl Vidensbaseret praksis i Københavns Kommune meget mere end implementering af programmer KL Lotte Andersen & Christian Møller Pedersen Den sidste udvej - beretninger om overlevelse KL Mødrehjælpen modtog i 2015 en pris for at have kvalificeret sit arbejde for børn og forældre med forskningsbaseret viden. Mødrehjælpen har arbejdet konsekvent for at måle og dokumentere effekten af deres indsats. Derved har de skabt et unikt kredsløb mellem at inddrage forskningsmæssig viden, bruge den til udvikling af dokumentationen og samtidig bruge dokumentationen som dialogredskab med borgerne. Mads Roke Clausen vil tale om, hvordan dette arbejde foregår i Mødrehjælpen. Baggrund Mads Roke Clausen er direktør for Mødrehjælpen. Københavns Kommunes Socialforvaltning har fokus på vidensbaseret arbejde og har bl.a. ansat særlige konsulenter, der hjælper organisationen med at løfte vidensniveauet. I oplægget drøftes, hvad en vidensbaseret praksis er, samt hvordan Københavns Kommune arbejder med dette på forskellige måder. Dorte Bukdahl vil bl.a. tale om deres arbejde med en kvalitetsmodel og akkreditering samt om progressionsmålinger for borgerne via Forandringskompasset. Baggrund Dorte Bukdahl er kontorchef i Stabscenter SOF, Kvalitetsudvikling og Resultater, Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hvad er det, der gør, at nogle af os mister livslysten, og ser døden som den eneste udvej? Oplægget handler om, hvad der gør, at Eva, Leo og Pernille er overlevere. De har et eller flere selvmordsforsøg bag sig, men har valgt livet. I filmen Den sidste udvej - beretninger om overlevelse fortæller de om den vej, der bragte dem tilbage til livet. Der vises klip fra filmen og filmens hovedtema: Selvmord og livsgnist perspektiveres. Baggrund Lotte Andersen er skuespiller og instruktør. Christian Møller Pedersen er ledende psykolog.

4 KL VIDENSSESSIONER FORMIDDAG Radikalisering, risikofaktorer og Aarhus Modellen v/ Preben Bertelsen Børn med autisme som isolerer sig v/ Eva Seyffert & Sarah Parlar Politiske og religiøse radikaliseringer er blevet en del af vores hverdag. Vi skal blive bedre til at forstå, hvorfor de unge søger ind i sådanne radikaliseringsprocesser. Jo bedre vi bliver til tidligt at identificere de rette risikofaktorer, jo bedre kan vi også blive til at vælge og tilrettelægge de indsatsformer, der hjælper de unge. Preben Bertelsen introducerer den såkaldte Aarhus Model for antiradikalisering, mentorprogrammer og exitprogrammer. Baggrund Preben Bertelsen er professor i samfunds- og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og arbejder sammen med Østjyllands Politi og Aarhus Kommune om antiradikalisering. 02 Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes? v/ Lars Uggerhøj Det sociale arbejde er under pres i ønsket om at dokumentere effekten af indsatserne. Oplægget vil diskutere vidensproduktion i det sociale arbejde og indkredse, hvordan erfaringerne fra praksis kan tænkes ind i forskningen som en ramme for opbygning af et tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Et samarbejde hvor parterne drøfter, hvad der skal undersøges, og hvor det ikke er specifikke registreringer, der er i fokus, men en blanding af konkret viden og nye læreprocesser. Baggrund Lars Uggerhøj er professor i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. VISO modtager ofte henvendelser fra forældre og kommuner om børn med autisme, som isolerer sig og ikke kommer i skole. Sagerne er ofte meget komplekse, og der findes ikke meget samlet viden om målgruppen, problemstillingerne og håndtering af sagerne. Socialstyrelsen arbejder i et projekt med at afdække viden om børn med autisme, som isolerer sig. Målgruppen er normalt begavede børn med autisme i alderen år. Projektet består bl.a. af litteratursøgning og en gennemgang af udvalgte VISO sager. Baggrund Eva Seyffert er konsulent i Center for Handicap, Socialstyrelsen, og Sarah Parlar er VISO Specialist og psykolog i Center for Autisme. 04 Implementering af misbrugsbehandlingsmetoder til unge under 18 år v/ Gitte Bossi-Andresen & John Voigt Unge, som har rusmiddelproblematikker, ser ofte ikke sig selv som misbrugere. De er først og fremmest unge. Socialstyrelsen har gennem fire år arbejdet med at implementere tre forskellige behandlingsindsatser til dem. I oplægget drøftes, at man ved omorganisering og gentænkning af eksisterende indsatser kan implementere nyt uden de store omkostninger. Baggrund: Gitte Bossi-Andresen er specialkonsulent i Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen, og John Voigt er leder af Ungecentret i Horsens Kommune.

5 05 Mestringsprogrammet forældrene i fokus v/ Jacob Brønnum & Signe Danø Andersen 07 Barnet i Centrum familien i fokus v/ Sofie Ejlersen & Patricia de Lipthay Behrend Dagligdagen kan ofte være svær, når man har et barn med handicap. Socialstyrelsen sætter via et fireårigt satspuljeprojekt forældrene i fokus for at styrke familiernes ressourcer og sikre, at forældrene i højere grad end i dag modtager den rette støtte på det rigtige tidspunkt, så hele familiens trivsel understøttes. Få indsigt i arbejdet og ny inspiration til arbejdet med børn med handicap og deres forældre. Baggrund Jacob Brønnum er faglig konsulent, og Signe Danø Andersen er specialkonsulent i Center for Handicap, Socialstyrelsen. Oplægget introducerer og viser resultater fra et tværsektorielt og tværfagligt udviklingsprojekt om habiliteringsindsatsen for familier med børn med CP i alderen 0-8 år. Et samarbejde mellem fem kommuner, tre hospitaler og Helene Elsass Center. Udviklingsprojektets formål er at øge kvaliteten og sammenhængen i indsatsen på CP-området og som led heri udvikle og afprøve en model for indsats og samarbejde. Baggrund Sofie Ejlersen er psykolog, og Patricia de Lipthay Behrend er afdelingsleder ved Helene Elsass Center. 06 Misbrugsbehandling for borgere med nedsat psykisk funktionsevne v/ Anne Louise Dall Gennem de seneste år har der været en stigende opmærksomhed på borgere med nedsat psykisk funktionsevne og et problematisk brug af rusmidler. Undersøgelser peger på, at disse borgere ikke profiterer af den eksisterende misbrugsbehandling. Videncenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper (VAMiS) er et treårigt projekt, der bl.a. tilbyder efteruddannelser, rådgivning og sparring til ansatte på fx plejehjem og boformer. Anne Louise Dall vil fortælle om projektet og dets foreløbige erfaringer. Baggrund Anne Louise Dall er leder for VAMiS og leder af døgntilbud ved Center for Særlige Tilbud, Aalborg Kommune.

6 KL VIDENSESSIONER EFTERMIDDAG 08 Opmærksomhedspunkter i arbejdet med æresrelaterede konflikter v/ Mutya Koudal & Maria Ellegaard Hansen Hvorfor opstår konflikterne, og hvilke mekanismer opretholder udøvelsen af æresrelaterede konflikter/ vold. Oplægget giver en introduktion til feltet for æresrelaterede konflikter omfang og konflikttyper, samt hvordan man som fagperson kan handle. Efterfølgende er der en personlig fortælling om at være udsat for æresrelaterede konflikter med indblik i, hvordan én type konflikt kan se ud, og hvilke konsekvenser det kan have for en ung kvindes liv, når fagpersonale ikke griber ind i tide. Baggund Mutya Koudal er specialkonsulent i Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen, og Maria Ellegaard Hansen er medlem af Dialogkorpset og uddannet socialrådgiver. 09 Tænk nye tanker i den kommunale ungeindsats grupper frem for individ og alternative anbringelser v/ Jan Bagge Petterson, Gyda Heding & Kirstine Nylev Næstved Kommune kontaktede VISO for at få inspiration til nye tanker i forhold til arbejdet med en pigegruppe. Opgaven var at tænke ud af boksen mellem udfører- og myndighedsdelen i håb om at etablere noget mere gruppeorienteret arbejde med pigerne, men også se på etablering af ungehotel i kommunalt regi. Oplægget handler om Pigegruppens erfaringer med at arbejde gruppeorienteret og ungeinddragende ud fra en tro på, at løsningerne hos menneskers problemer ligger hos dem selv. Baggrund Jan Bagge Petterson er VISO specialist og konsulent i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune, Gyda Heding og Kirstine Nylev er henholdsvis VISO specialist, leder og pædagogisk medarbejder i Pigegruppen/Vilde liv, som er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. 10 Professionel omsorg for mennesker med udviklingshæmning v/ Mie Engen De seneste år har der været et øget fokus på, at den socialpædagogiske faglighed ligger i at skabe specifikke forandringer hos det enkelte individ i retningen af større uafhængighed og mestringsevne. Samtidig er der dalende interesse for omsorg som fagligt begreb og praksis. Oplægget handler om, hvad der kendetegner god professionel omsorg for mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og om, hvad der sætter denne form for omsorg under pres. Baggrund Mie Engen er ph.d. og adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 11 Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver v/ Neel Svane Kruuse & Christine Winckler Brøndagerskolen er et helhedstilbud for børn med autisme samt generelle indlæringsvanskeligheder. Her tilrettelægger socialpædagoger og lærere i samarbejde, et integreret undervisnings- og fritidstilbud. Det tværfaglige vejlederteam har

7 udviklet nye metoder og pædagogiske veje, som samlet kaldes Kompleksitetsmodellen. Her arbejdes bl.a. med observationer og trivselsinterview for at sikre en systematisk og helhedsorienteret tilgang. Efterfølgende udvikler man sammen den pædagogiske intervention. Baggrund Neel Svane Kruuse og Christine Winckler er VISO specialister og pædagogiske vejledere på Brøndagerskolen, Albertslund. 12 Sortering af information og risikovurdering i underretninger v/ Michael Petersen & Lester A. Johannessen Når en underretning skal vurderes, kræver det en systematisk og reflekteret sortering af information, som dels tager udgangspunkt i de faktiske oplysninger og dels bygger på viden om risiko og resiliens. Resiliens handler i psykologisk forstand om menneskets modstandskraft og robusthed. Målgruppen for oplægget er sagsbehandlere, der behandler underretninger. Oplægget vil på en interaktiv og sjov måde beskæftige sig med sorteringen af information og risikovurdering. Baggrund Michael Petersen er sociolog og uddannet master i udsatte børn og unge samt konsulent i Sikkerhedskonsulenterne. Lester A. Johannessen er indehaver af konsulentvirksomheden Appreciate og konsulent i Sikkerhedskonsulenterne. 13 Afstemt pædagogik - metoder og effektmålingsværktøjer tilpasset særforanstaltninger v/ Bo Ertmann & Svend-Ejner Pejstrup I oplægget formidles erfaringerne fra et treårigt udviklingsprojekt, hvor der er udviklet en ny metode baseret på principperne i Low Arousal tilpasset en dansk socialpædagogisk ramme. Sammen med nyudviklede effektmålingsværktøjer er der her udviklet et sjældent brugbart redskab til Særforanstaltningsområdet, som allerede har dokumenteret sin værdi i forhold til projektets deltagende borgere og kommuner. Udviklingsprojektet har været finansieret af Socialministeriet via Satspuljebevilling. Baggrund Bo Ertmann er chefkonsulent, og Svend-Ejner Pejstrup er socialfaglig konsulent, Forsknings og Udviklingsafdelingen, Professionshøjskolen UCC, København. 14 Metoder til håndtering af adfærdsproblematikker v/ Charlotte Agger & Iben Estrup Ljungmann Oplægget tager udgangspunkt i en ny bog: Adfærdsproblemer i ældreplejen skrevet i samarbejde med psykolog Bo Hejlskov Elvén. Oplægget handler både om, hvordan adfærdsproblemer hos borgere med demens eller lignende kognitive funktionsnedsættelser kan tackles i de konkrete situationer, og hvordan disse situationer håndteres ud fra et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Baggrund Charlotte Agger er sygeplejerske, VISO specialist og forstander, og Iben Estrup Ljungmann er psykolog, VISO specialist og souschef ved Demenshuset Pilehuset, Københavns Kommune.

8 Tid og sted TIRSDAG 1. DECEMBER 2015 KL Gå-afstand ca. 15 min. fra Gåafstand Nyborg Station ca. 15 min. fra Nyborg Station Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg E20 Hotel Nyborg Strand Pris og tilmelding Pris: kr. pr. deltager Tilmelding er bindende og sker på: Tilmeldingsfrist: 16. november 2015 Yderligere information Se konferencens program på Ved spørgsmål til tilmeldingsblanketten kontakt: Tlf Nyborg station VISO tilbyder gratis rådgivning og udredning til landets kommuner, institutioner, tilbud og borgere når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO er Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation og er en del af Socialstyrelsen i Socialog Indenrigsministeriet.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde FORSA årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelsen Kronprinsesse Sofies

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport

Jill Mehlbye. Opkvalificering af den tidlige indsats. ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport Jill Mehlbye Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position Forskningsrapport Publikationen Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt...

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med sjældne handicap Indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere