J O H A N S E N & B L I D D A L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J O H A N S E N & B L I D D A L"

Transkript

1 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf Fax Hjemmeside: CVR- og ApS- nr Bank: Handelsbanken 7639 Konto: Åbent man. - tors. kl Åbent fre. kl Certificeret Dansk Boligadvokat Deres j.nr.: Vort j.nr.: Sekretær: Dato: BH-IP Irma Pedersen/BH 17. august 2015 Vedr. indsigelser Best Energy A/S ansøger om tilladelse til at opstille vindmøller ved Påbøl Plantage ved Hoven En række borgere ved Hoven har rettet henvendelse til mig for min bistand i forbindelse med Best Energy A/S ansøgning om opstilling af vindmøller nær Påbøl Plantage ved Hoven. Talsmand for gruppen er: Benny Kristensen Nørholmvej Tarm På vegne af mine klienter skal jeg herved komme med følgende indsigelser vedrørende det ansøgte projekt om opstilling af vindmøller ved Påbøl Plantage: 1. Ingen nævneværdig lokal opbakning Det gøres gældende, at der ikke er nævneværdig lokal opbakning til projektet. Det bestrides, at foreningslivet i Hoven bakker op om vindmølleprojektet. I februar 2015 sendte Per Hoffmann Christensen brev til Ringkøbing-Skjern Kommune med oplysning om, at foreningerne i Hoven bak- Paul Johansen advokat (H) Lotte Bliddal advokat (L) Michael Jørgensen advokat (L) Berit Holmstrøm advokat (L)

2 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret kede op om Best Energy A/S vindmølleprojekt ved Heimdal. Brevet var underskrevet af 7 foreninger, hvoraf Venstre Hoven udgjorde én af underskriverne, jf. bilag 1. Men underskriverne Landsbymuseet og Kvindehøjskolen er reelt blot én forening, med fælles aktiviteter, bygninger og drift, hvorfor disse foreninger reelt bør betragtes som én forening. Vedr. Landsbymuseet har et mindretal i bestyrelsen den 14. februar 2015 afgivet erklæring om, at de ikke anbefaler støtte til vindmølleprojektet ved Heimdal/Påbøl Plantage, jf. bilag foreninger er ikke hørt om vindmølleprojektet eller bakker ikke op om vindmølleprojektet, heriblandt idrætsforeningen, Hoven Erhvervsinvest, Friskolen og menighedsrådet. Se hertil bilag 3. Der er stiftet en forening med det formål alene at forhindre opstilling af vindmøller ved Grimlund, Okslund, Hejmdal og Påbøl, jf. bilag 4. En anden borgergruppe har lavet en underskriftindsamling i området af protester mod et andet vindmølleprojekt i nærområdet. Der er indsamlet 370 underskrifter, heraf alene 275 underskrifter fra Hoven sogn. Der er ikke indsamlet underskrifter i Varde Kommune, hvilket endnu ukendte antal protester skal tillægges de 370 underskrifter. Se hertil bilag 5. På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at der ikke er nævneværdig lokal opbakning til vindmølleprojektet. 2. Der er mange naboer i området Best Energy A/S har i brev af 18. oktober 2013 gjort gældende, at der er få naboer i området ved Hejmdal og Påbøl Plantage. Det bestrides, at der er få naboer i området. Mine klienter har foretaget en survey af husejere og beboere inden for en afstand af 10 gange møllehøjde (knap 1500 m) fra det ansøgte projekt. Inden for denne afstand bor 61 mennesker fordelt på 20 husstande, jf. bilag 6. Mine klienters survey har desuden omfattet en høring af disse borgere om deres holdning til det ansøgte projekt. Inden for denne radius har 20 husejere meddelt, at de er imod opstilling af vindmøllerne, 1 husejer er for det ansøgte og 8 huse/ejendomme ejes af lodsejerne, som samarbejder med Best Energy A/S. Se hertil bilag

3 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Det er mine klienters opfattelse, at det ikke er rimeligt eller hensigtsmæssigt at optælle naboer til et vindmølleprojekt inden for en radius af 1000 m, når der er tale om vindmøller på næsten 150 m. Sådanne vindmøller kan ses og høres på mange kilometers afstand. Det fremgår af ovenstående, at der er ganske mange naboer til det eventuelle vindmølleprojekt, og at kun et fåtal af disse støtter idéen om vindmøller i området. 3. Ingen økonomisk gevinst af det ansøgte vindmølleprojekt Best Energy A/S har oplyst til Ringkøbing-Skjern Kommune, at det årlige udbytte ved andele vil være ,65 kr., som skal tilgå Hoven Energi- og Udviklingsfond, jf. bilag 8. Det bestrides, at beregningerne er realistiske eller har hold i realiteter. På baggrund af oplysninger fra vindmølleparkerne ved Lønborg Hede og Urup hede har mine klienter foretaget en beregning af det årlige overskud til Hoven Energi- og Udviklingsfond. Med den nuværende afregningspris på KWh vil det årlige overskud ved andele blot udgøre kr., hvorfra skal regnes omkostninger ved stiftelse af fonden samt årlige omkostninger ved driften af fonden. Se hertil bilag 9. Erfaringen viser desuden, at private investorer generelt har mistet interessen for at købe vindmølleandele, da det ikke længere er særligt attraktivt. Ved udvidelsen af vindmølleprojektet Rindum Enge kunne de udbudte vindmølleandele således ikke sælges. Endelig gør det sig gældende, at området ved Hoven ikke er særligt gunstigt med hensyn til udnyttelse af vind. Udsigten til en økonomisk gevinst til borgerne i Hoven-området er i det hele ganske dårlig. 4. Herlighedsværdien af naturen formindskes Best Energy A/S vil som kompensation for en dispensation til at opstille vindmøller i fredskov bekoste tilplantning med løvtræer og etablering af lysninger

4 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret En landsretssag om værditab på en plantage efter opstilling af de 5 vindmøller ved Barde Plantage viste, at Skat havde nedskrevet værdien af plantagen efter opstilling af de 5 vindmøller nær Barde Plante med 1,5 mio kr. En ejendomsmægler, der var udmeldt som synog skønsmand under sagen, havde vurderet værditabet på plantagen ved opstilling af de 5 vindmøller til 2 mio kr., jf. bilag 10. Best Energy A/S ansøgning indeholder opstilling af vindmøller med en totalhøjde på knap 150 m, hvoraf flere vindmøller ønskes opstillet i fredskov. Der ses ikke i ansøgningen at være taget hensyn til skovbyggelinjen. Poul Holst Johansen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, har i en mail af 23. oktober 2013 til Naturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune oplyst, at han til Best Energy A/S repræsentant Per Hoffmann Nielsen har meddelt, at et vindmølleprojekt ved Påbøl Plantage ikke kan anbefales af Danmarks Naturfredningsforening. Mailen vedlægges som bilag 11. Poul Holst Johansen lægger blandt andet vægt på, at der ansøges om opstilling af vindmøller i fredskov. Det gøres gældende, at herlighedsværdien af skoven og naturen i Hejmdal/Påbøl vil miste betydelig værdi ved en eventuel opstilling af vindmøller og at tilplantning og etablering af lysninger ikke vil kompensere herfor. 5. Vindmøller skaber ikke sammenhold Hoven er et lokalområde med stærke bånd og et meget godt sammenhold. Desværre viser erfaringerne, at vindmøller ikke skaber sammenhold i lokalområdet, men derimod splid og ødelægger det ellers gode sammenhold, hvilket også har vist sig i Hoven-området. Et stærkt sammenhold er ellers altafgørende for et sogns eksistens. Nogle borgere i Hoven by sætter pris på et eventuelt økonomisk tilskud fra en fond, således at der kan ske forskønnelse af byen og sognet, og således at der kan sættes aktiviteter i gang med henblik på at styrke bosætningen i området. Der er eksempelvis fremkommet ønske om, at der anvendes midler fra fonden til at etablere en dagligvarebutik i en ejendom i Hoven by. Og tidligere har man da også i forbindelse med en eksisterende Brugsforening forsøgt at holde liv i butikken, men uden held, på trods af 2 indsamlinger af private midler og banklån

5 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Men de borgere, som kommer til at bo nær vindmøllerne, ønsker ikke at leve med støjen fra vindmøller eller dominansen af vindmøller. Konfliktniveauet blandt borgerne i Hoven-området på grund af vindmølleprojektet er derfor meget højt. 6. Vindmøller skaber ikke udvikling i lokalområdet Det bestrides, at vindmøller skaber udvikling i lokal-området. Der er i 2013 opstillet 22 vindmøller mellem Ølstrup og No i Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med opstillingen af de 22 vindmøller blev der etableret fonde, hvortil et afkast fra vindmøller bidrager med en større sum penge. Pengene skal anvendes til rekreative formål i de 2 sogne. Faktum er dog, at friskolen i Ølstrup p.t. har et historisk lavt antal elever. Friskolen i No måtte lukke i projektperioden, på grund af et svigtende antal elever. I No er der p.t. 16 huse/ejendomme til salg, jf. opslag på boliga.dk. I Ølstrup er der p.t. 5 huse/ejendomme til salg, jf. boliga.dk. På den baggrund må det konkluderes, at det økonomiske tilskud fra de 22 vindmøller ikke har skabt nogen tilflytning til de 2 sogne, endsige fastholdt bosætningen. Afsluttende Mine klienter har hæftet sig ved, at udvalgsformand Ole Kamp har givet udtryk for, at nye vindmøller skal opstilles i eksisterende vindmølleområder. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordres til at fastholde denne beslutning, således at fremtidige vindmølleprojekter kun godkendes, såfremt nye vindmøller opstilles, hvor gamle utidssvarende vindmøller samtidig nedtages. Mine klienter har ligeledes bemærket, at borgmester Iver Enevoldsen har udtalt, at der fint kan opstilles vindmøller i Ringkøbing- Skjern Kommune, så de bevaringsværdige naturområder i det østlige Danmark kan bevares

6 A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Det er mine klienters synspunkt, at det bevaringsværdige område Tirsbjerg ved Hoven også skal skånes for opstilling af vindmøller. Mine klienter finder, at Tirsbjerg er lige så bevaringsværdigt som områder i andre dele af Danmark, hvorfor der ikke bør opstilles vindmøller ved Tirsbjerg. Området ved Tirsbjerg Plantage er det højeste i Hoven sogn, hvilket vil medføre, at vindmøller ved Tirsbjerg vil fremstå som værende meget højere end den ansøgte totalhøjde på knap 150 m. Blandt mine klienter gælder det, at der i flere familier er personer med sygdom, som påvirkes af støjgener. Vindmøllestøj vil derfor påtvinge dem at flytte fra området. Det drejer sig bl.a. om et barn med BAHA (barnet har et høreapparat påmonteret kraniet), og 2 personer, som lider af PTSD. Generelt er mine klienter meget bekymrede over opstilling af vindmøller i området. Samlet set er det mine klienters opfattelse, at Best Energy A/S ansøgning om opstilling af vindmøller ikke bør fremmes. Med venlig hilsen Berit Holmstrøm fremsendes elektronisk og er derfor ikke underskrevet - 6 -

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. Side 1 Fra: Karin og Peter Brun [mailto:k.p.brun@gmail.com] Sendt: 3. maj 2015 20:02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Karin og Peter

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller.

Emne: Høringssvar til tillæg nr: 9. til Kommuneplan 2009 2021 Temaplan for vindmøller. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, Mobil: 6161341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Dato: 29 januar 2012 Sønderborg kommune Plan

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67.

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmøller på Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, matrikel nr. 2i, Måde, Esbjerg Jorder som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere