Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising"

Transkript

1 Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

2 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Efterskrift vejen frem mod Strategi 2015 Læs side 5 Læs side 7 Læs side 9 Læs side 11 Læs side 13 Læs side 15 Læs side 17

3 3 Gør mere gør det bedre nå længere! 4 Ungdommens Røde Kors har været i en rivende udvikling i de seneste år. Antallet af frivillige og medlemmer er steget, vi er til stede flere steder end nogensinde før til gavn for tusindvis af udsatte børn og unge. Og det er netop formålet med denne strategi at vi som organisation fortsætter denne positive udvikling: Gør mere, gør det bedre og når længere frem mod 2015! Strategien bygger på et stærkt fundament: vores fremtidsdrøm og DNA. Vores fremtidsdrøm er det, vi i Ungdommens Røde Kors stræber mod og bidrager med, mens vores DNA er det, der kendetegner og forener os i arbejdet mod vores fremtidsdrøm. Vores fremtidsdrøm Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os. Vores DNA Medmenneskelighed Vores engagement bunder i et humanitært ønske om en bedre verden. Vores fokus og drivkraft er altid viljen til at gøre en positiv forskel for andre. Vi arbejder ikke abstrakt, men sætter altid det konkrete nærvær og møde mellem mennesker i centrum. Kvalitet Vi er en ambitiøs organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og innovation er kerneværdier. Vi arbejder hele tiden for at udvikle vores organisation og aktiviteter - kvantitativt såvel som kvalitativt. Frivillighed Vi er en frivilligbaseret organisation, der ved, at det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker. Vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Vi tilbyder sociale og mangfoldige rammer for, at unge mennesker kan indfri det almenmenneskelige behov for mening og for at gøre en forskel for andre uden økonomisk vinding. Røde Kors Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global organisation, der leverer lokale løsninger og lokalt engagement. Vi varetager Dansk Røde Kors børne- og ungdomsarbejde, og vi bidrager aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen i praksis. Vores strategi Mens vores fremtidsdrøm og DNA skal ses som vores overordnede formål, arbejdsmetode og værdigrundlag, er Strategi 2015 mere konkret og rettet mod områder i organisationen, som kræver særligt fokus frem mod Strategien er bygget op om seks fokusområder: Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising De seks fokusområder handler om at realisere organisationens fremtidsdrøm og DNA i praksis. For hvert område er der opstillet en række underpunkter formuleret som gensidige forpligtelser. Strategien uddybes på de følgende sider.

4 5 Rammer for frivilligheden 6 Frivilligheden er helt central i Ungdommens Røde Kors. Vi hjælper udsatte børn og unge gennem frivilligt arbejde i øjenhøjde og fremmer medmenneskeligt ansvar og stillingtagen. For at styrke vores frivillige og frivilligstrukturer yderligere frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tiltrække engagerede og dygtige frivillige! Frivillige bidrager med både engagement og kompetencer og er en helt afgørende ressource i Ungdommens Røde Kors. På nogle aktiviteter er engagementet dog ikke nok, idet der kan være behov for særlige kompetencer af hensyn til de udsatte børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi i vores hvervning af nye frivillige understreger, hvilke kompetencer, der efterspørges. Vi vil sikre en god modtagelse af alle nye frivillige! Vi har en anerkendende tilgang til potentielle frivillige. Nye frivillige skal have let adgang til al relevant information og skal hurtigt kunne få et overblik over de muligheder, man har som frivillig i Ungdommens Røde Kors. Nye frivillige skal sikres en grundig introduktion til organisationen, og det skal være lettilgængeligt samt håndgribeligt at gå i gang med konkrete arbejdsopgaver. Vi skal styrke en aktiv Røde Kors-identitet blandt URK s frivillige! Med udgangspunkt i vores fælles værdier og principper skal vi binde hele organisationen sammen på tværs af aktiviteter, samt sikre tilhørsforhold og udsyn til resten af bevægelsen. Vi vil skabe rum for et længere liv i Ungdommens Røde Kors! At være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal være en livsstil, og vi skal arbejde aktivt for, at Ungdommens Røde Kors er et fantastisk sted at være frivillig, så de frivillige bliver i længere tid. Det kan vi gøre ved at sætte fokus på de frivilliges trivsel og sikre, at alle frivillige konstant kan se nye muligheder og udfordringer i organisationen. Vi vil anerkende den frivillige indsats! Alle frivillige skal vide, at deres indsat er værdsat. Derfor har vi en anerkendende tilgang til alle frivilliges arbejde i måden, vi kommunikerer og mødes på. Det er vigtigt at have større fokus på succeser og den gode intention frem for det, der ikke fungerer. Det giver de bedste resultater og samtidig er det vigtigt, at alle ved, de gør en forskel. Vi vil styrke det sociale blandt de frivillige! Vi er grundlæggende frivillige i Ungdommens Røde Kors, fordi der er behov for vores arbejde, og dermed er vi til for de udsatte børn og unge. Men vi er også til for hinanden, og et godt sammenhold mellem de frivillige kommer også vores børn og unge til gode. Derfor vil vi styrke det sociale sammenhold mellem de frivillige endnu mere frem mod 2015 ved at skabe rum for møder og interaktion mellem frivillige på tværs af aktiviteter og landsdele. Vi vil tage kompetenceudvikling alvorligt! Alle frivillige skal have mulighed for at indgå i et uddannelsesforløb med høj kvalitet og mulighed for konstant udvikling. Frem mod 2015 vil vi derfor opbygge et fremragende uddannelsesprogram, der skal sikre, at de frivillige til hver en tid er klædt på til at løfte deres aktivitetsbestemte opgaver og udfordringer i organisationen til glæde for de udsatte børn og unge. Kompetenceudvikling er tæt knyttet til fastholdelse af de frivillige, idet vi tror på, at konstante udfordringer og læring er vigtige elementer i de frivilliges trivsel. Vi vil kendes for vores kompetencer! Unge med erfaring fra frivillige organisationer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og Ungdommens Røde Kors vil gerne være med til at fremhæve værdien af det frivillige arbejde. Det kan ske ved at tilbyde de frivillige brugbare redskaber til at dokumentere de realkompetencer, man som frivillig erhverver sig i Ungdommens Røde Kors. Vi vil have en mangfoldig frivilliggruppe! Mangfoldighed bidrager med nye perspektiver, tanker samt ideer og sætter os i stand til at nå nye grupper af udsatte børn og unge. Derfor vil vi omfavne mangfoldigheden i Ungdommens Røde Kors og gøre en aktiv indsats for at tiltrække nye typer af frivillige. Vi skal samtidig sørge for at skabe plads i Ungdommens Røde Kors, så man som frivillig oplever en glæde ved at være frivillig uanset social, religiøs, uddannelsesmæssig og anden baggrund. Vi vil styrke demokratiet i organisationen! Et centralt element i frivilligheden er foreningsdemokratiet, og vi skal frem mod 2015 sikre en større deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser i Ungdommens Røde Kors. Det gælder både deltagelse i landsmødet samt deltagelse på andre demokratiske niveauer.

5 7 Målrettet udvikling 8 Arbejdet i Ungdommens Røde Kors tager udgangspunkt i de frivilliges lyst til at gøre en forskel. At arbejdet i Ungdommens Røde Kors bygger på et frivilligt fundament, betyder derfor, at børn og unges behov er i centrum. Med udgangspunkt i vores frivillige fundament skal vi efterstræbe en klar målrettet udvikling i alle vores aktiviteter for udsatte børn og unge. Derfor har vi følgende prioriteter frem mod 2015: Vi skal være bevidste om vores valg! Vi skal kende formålet med alle aktiviteter, og alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors skal med udgangspunkt i Ungdommens Røde Kors drøm og DNA løbende frem mod 2015 udarbejde en beskrivelse af, hvorfor og hvordan aktiviteten modsvarer behovene hos de udsatte børn og unge, som aktiviteten er rettet mod. At kende baggrunden og præmisserne for, hvorfor vi laver de aktiviteter, vi gør, er med til at skabe en dybere forståelse for vores arbejde hos både frivillige og personer uden for organisationen. Vi vil skabe en læringskultur! Vi bliver kun bedre til vores arbejde, hvis vi løbende evaluerer vores indsats. Kun ved at lære af vores succeser og fejl kan vi blive bedre. Det skal derfor være en naturlig del af det frivillige arbejde løbende at evaluere indsatsen, og målet er, at alle aktiviteter bruger løbende evaluering som en naturlig del af deres målrettede planlægning og kvalitetsforbedring i Vi vil årligt sætte nye mål! For at Strategi 2015 skal have en værdi, er det vigtigt, at alle aktiviteter med udgangspunkt i Strategi 2015 drøfter og tager stilling til, i hvilken retning aktiviteten skal udvikle sig i det kommende år. Ved at vurdere, hvad der er udfordringer, mål og succeskriterier i løbet af året, sikres det, at samtlige aktiviteter konstant er i positiv udvikling og sætter nye mål for at nå endnu flere udsatte børn og unge og gøre det endnu bedre. Vi vil turde træffe de svære valg! Udvikling i organisationen skal faciliteres aktivt så det er håndgribeligt at være implementerende frivillig i URK. Vi skal fokusere på udviklingsprocesser for at sikre læring undervejs. En målrettet udvikling kræver, at vi indimellem afvikler aktiviteter, som ikke længere er relevante eller ikke skaber resultater. Aktiviteter kan vise sig at have opfyldt sine formål eller grundlaget og vilkårene for aktiviteten kan have ændret sig. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor andre organisationer har opstartet lignende aktiviteter, eller hvor der ikke længere er et behov. I de tilfælde skal vi turde træffe de svære valg og søge mod nye aktiviteter i stedet. Vi vil styrke vores faglighed! For i endnu højere grad at kunne tilbyde de bedst mulige aktiviteter for udsatte børn og unge er det vigtigt at styrke vores faglighed. Vi skal med andre ord vide endnu mere om de børn og unge, vi beskæftiger os med. Styrkelse af fagligheden skal ske hos de frivillige, men også i høj grad ved at fortsætte udbygningen af sekretariatet, så sekretariatet i endnu højere grad kan fungere som faglig sparringspartner for de frivillige. Vi vil desuden styrke fagligheden ved at inddrage eksterne parter, som besidder den viden, vi har brug for. Vi vil være til stede overalt, hvor der er brug for os! Målrettet udvikling betyder, at vi skal være til stede i hele landet og endnu flere steder i udlandet. Vi skal ikke kun dygtiggøre os i forhold til de aktiviteter, vi allerede laver, og de brugere, vi allerede når, men også ved at nå endnu flere, både når det kommer til lokal forankring og nye målgrupper. Vækst er et mål i sig selv, hvis vi skal leve op til vores drøm om, at ingen børn og unge må savne anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber, men væksten må aldrig ske på bekostning af kvaliteten. Vi vil favne bredere! Der er desværre i dag grupper af udsatte børn og unge, som ikke modtager tilbud, der kan hjælpe dem ud af deres aktuelle udfordringer. Vi skal fokusere på disse børn og unge gennem nye aktiviteter og klæde vores frivillige på til at blive i stand til at håndtere endnu tungere målgrupper frem mod 2015.

6 9 Social innovation 10 Mens de øvrige fokusområder i Strategi 2015 formentlig er kendte begreber, er social innovation et relativt nyt begreb, men med et enormt potentiale. Med social innovation som fokusområde ønsker vi at omfavne og fremme de kreative ideer og tanker og gå nye veje. Vi vil fokusere på, at vi som ungdomsorganisation har en unik mulighed og forpligtelse til at udfordre etablerede praksisser og tankegange. Vi møder børnene og de unge i øjenhøjde, og det skal der kunne komme skæve og fantastiske nye projekter ud af. Som sådan er social innovation ikke noget nyt i Ungdommens Røde Kors vi har længe været dygtige til at opfinde nye aktiviteter, men for første gang sætter vi nu strategisk fokus på det! Det vil vi gøre med følgende prioriteter frem mod 2015: Vi vil skabe rum for de innovative ideer! Der skal være plads til at tænke stort og nyt i Ungdommens Røde Kors. Derfor skal vi arbejde aktivt for at skabe og omfavne de nye, innovative ideer. Vi ved, at ideer oftest fødes af én, men udvikles af mange, og derfor vil vi skabe rum for, at frivillige mødes på tværs af akti-viteter i Ungdommens Røde Kors med det formål at idéudvikle på tværs af gængs vanetænkning. Vi vil mikse vores evner og gode ideer! De bedste ideer og sociale opfindelser er oftest ikke nye, men sammensætninger af noget eksisterende. Derfor handler det om at mikse det, vi i forvejen er dygtige til, på nye måder. Ved at kombinere allerede eksisterende aktiviteter på nye måder opstår der pludseligt helt nye aktiviteter. Det er sjovt og værdiskabende for vores brugere, for os og for omverdenen. Vi vil skabe plads til leg! Vi er dygtige til at skabe leg for børn og unge, men ikke i lige så høj grad for os selv. Ved i højere grad at lege, når vi er sammen ikke mindst tankemæssigt styrker vi kreativiteten og med styrket kreativitet kommer også de skæve og spændende ideer! Vi vil derfor arbejde aktivt for at bringe legen ind som et centralt element i vores daglige arbejde. Vi vil indgå i kreative samarbejder! Vi kan selvfølgelig skabe kreative ideer selv, men mange ideer bliver endnu bedre, når andre spiller bold med os. Derfor skal vi styrke samarbejdet med andre organisationer, samarbejdspartnere og institutioner også de, som vi normalt ikke ville tænke, at det var naturligt at samarbejde med. Vi har både meget at lære og meget at tilbyde, og kombinerer vi vores evner med andres, bliver vi endnu bedre til at lave spændende aktiviteter for de udsatte børn og unge. Vi vil dele vores idéer med hinanden! At få en idé er sjældent nok til at føre den ud i livet, men i stedet for at lade idéen dø, skal den gives videre, så andre kan løbe med den. Jo flere, der griber en idé, udvikler den og sender den videre, jo mere gennemtænkt og spændende bliver den. Derfor vil vi skabe rum og netværk for at dele idéerne med hinanden! Vi vil turde udfordre vanetænkningen! Vi skal turde være socialt innovative overalt i organisationen. Man behøver ikke at lave en bestemt aktivitet, fordi det er normen. Hvorfor ikke gå i en helt anden retning og lave lige præcist dét, som de udsatte børn og unge har brug for i lokalområdet? I 2015 skal Ungdommens Røde Kors ikke være kendt for bestemte aktiviteter, men for måden vi laver aktiviteter på, og det innovative skal kendetegne alle aktiviteter. Dermed ikke sagt, at aktiviteter, der har eksisteret i mange år, ikke har deres berettigelse. Udfordringen består i konstant at nytænke og genopfinde sig selv med udgangspunkt i aktuelle behov.

7 11 Kommunikation 12 I en voksende organisation med stigende ambitioner bliver behovet for effektiv og tidssvarende kommunikation kun større og større. Det stiller krav om, at vi hele tiden forbedrer os inden for følgende prioriteter: Mange flere skal kende Ungdommens Røde Kors! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning og særligt blandt de unge. Udsatte børn og unge skal kende til vores tilbud, mens flere skal vide, at der hos os er mulighed for at gøre en forskel. En høj kendskabsgrad er en forudsætning for, at både potentielle brugere og frivillige ved, at de altid kan henvende sig til os. Samtidig er en høj kendskabsgrad blandt eksempelvis politikere, embedsmænd og socialrådgivere med til at gøre vores arbejde lettere og mere effektivt. Vi vil være dygtige til at fortælle om vores arbejde! Ungdommens Røde Kors vrimler med gode historier, men det er for sjældent, de ser dagens lys. Vi skal derfor være langt bedre til at fortælle, dele og kommunikere de gode historier og fortælle, hvad vi som organisation opnår med meget få ressourcer. Både medier og politikere er optagede af den personlige historie, og selvom vi aldrig må kaste vores børn og unge for medierne, kan vi blive langt bedre til at fortælle de mange gode historier, som oftest strander hos de frivillige. Historierne er nemlig vigtige både internt og eksternt. Vi vil bringe vores ideologi videre! Ungdommens Røde Kors bygger på et stærkt fundament af værdier og ideologi, og det skal skinne igennem, når vi kommunikerer. Andre skal mærke den passion, vi frivillige føler for arbejdet, for passionen er både inspirerende for andre og styrkende for vores troværdighed. Vi skal lade vores værdier skinne igennem, når vi kommunikerer, og vi må aldrig nøjes med at fortælle, hvad vi gør, men også hvorfor vi gør det. Vi vil engagere de unge! Vores eksterne kommunikation skal være engagerende. Vi skal derfor altid i vores eksterne kommunikation fokusere på, hvordan man kan være med til at gøre en forskel enten ved at engagere sig frivilligt eller ved at støtte os økonomisk. Vores kommunikation skal være så spændende og opsigtsvækkende, at man som modtager simpelthen ikke kan lade være med at tage del i vores fantastiske arbejde. Det er ikke en let opgave, men ved altid at fokusere på mulighederne for at deltage, er vi kommet et langt stykke af vejen. Vi skal styrke vores interne vidensdeling! En grundlæggende nødvendighed er, at vi styrker vores interne kommunikation. Kun ved at snakke bedre sammen kan vi sikre, at de bedste idéer og løsninger udvikles og prioriteres. Igen skal den gode historie fortælles. Hvis én aktivitet har haft succes med en idé, skal denne best practice deles med andre, så de får samme mulighed for at udvikle sig positivt. Vi skal med andre ord blive bedre til at fortælle hinanden, når noget har fungeret godt, så andre kan følge i samme spor! Vi vil sprede vores budskaber gennem flere kanaler! For at opnå et større kendskab er det nødvendigt, at vi tænker ud over de traditionelle kommunikationskanaler. Det kan særligt ske ved i endnu højere grad at engagere de lokale frivillige i kommunikationsarbejdet og målrettet fokusere på lokale aviser, radiostationer og lignende. Vi skal udnytte nye IT-muligheder! Både den interne og eksterne kommunikation kræver, at vi har de rette redskaber, og en stor del af disse redskaber skal findes i IT. Vi skal løbende udvikle vores hjemmeside som den væsentligste eksterne kommunikationskilde, og vi skal samtidig opbygge et funktionsdygtigt internt kommunikationssite. Endeligt skal vi fokusere på mulighederne i de sociale medier, der vinder mere og mere frem.

8 13 Fortalerarbejde 14 I de senere år har vi i Ungdommens Røde Kors taget vores fortalerarbejde mere og mere alvorligt, og det er der en god grund til. Vores aktiviteter gør hver dag en forskel for mange udsatte børn og unge, men vi har også en forpligtelse til at tale de udsatte børn og unges sag i Danmark og i verden og arbejde for at forbedre deres generelle vilkår. Det betyder, at vi aktivt arbejder for at ændre de problemer, der gør, at børn og unge havner eller fastholdes i deres udsatte situation. Vi gør dette med udgangspunkt i vores erfaringer fra aktiviteterne, vores DNA og vores Røde Kors-principper om neutralitet og upartiskhed. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil sætte en dagsorden! Vores arbejde frem mod 2015 skal i højere grad tage udgangspunkt i, at vi vil være dagsordenssættende. Vi skal naturligvis kunne reagere på en aktuel sag, men vi skal oftere være med til at bestemme, hvilke sager, der får opmærksomhed. Det kan vi kun gøre gennem veltilrettelagt fortalerarbejde, og vi skal i højere grad være engagerede i at påvirke hvilke sager, der får mediernes, politikernes og befolkningens opmærksomhed. Vi vil lave længerevarende kampagner! Hvis vi vil være dagsordenssættende, må vi i højere grad planlægge vores fortalerarbejde. Vi skal sætte konkrete mål for, hvad vi vil have ændret og gå efter det. Oftest kræver reel indflydelse, at vi over en længere periode fastholder fokus på et bestemt spørgsmål, og det kan længerevarende kampagner med klare mål bidrage til. Det kræver, at kampagnerne integreres i hele organisationen - også på lokalt niveau - og fortalerarbejdet er derfor noget, som alle frivillige gerne skal forholde sig til. Vi vil være en vidensbank! Hvis vi skal tages alvorligt i offentligheden, er det nødvendigt, at vi ved, hvad vi taler om! Det kræver en øget faglighed, men også, at vi bliver bedre til at opsamle den enorme mængde af viden, som vores frivillige tilegner sig på aktiviteterne. Vi vil frem mod 2015 blive bedre til at indsamle og opsamle denne latente viden og omsætte den til slagkraftige holdninger. Vi vil kende og påvirke det politiske system! Hvis vi ikke kun vil opnå synlighed, men også faktiske forandringer, kræver det ikke blot, at vi har de gode argumenter vi skal også kende til det politiske system, hvor beslutningerne træffes. Derfor skal vi opbygge en højere grad af politisk kompetence både på nationalt og lokalt niveau. Det lokale fortalerarbejde skal styrkes gennem faglig sparring og erfaringsudveksling mellem centrale og lokale enheder i forhold til fortalerarbejdet. Vi vil gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd forbedre forholdene for udsatte børn og unge samt rammerne for vores arbejde. Vi vil bidrage aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen! Fortalerarbejdet gælder ikke kun eksternt - også internt i Røde Kors-bevægelsen er der god mulighed for at få en vigtig og positiv indflydelse. Ved at spille en aktiv rolle internt i bevægelsen, herunder sammen med Dansk Røde Kors, kan vi sætte en dagsorden og arbejde for, at en voksende del af bevægelsen engagerer sig i resultatorienteret arbejde for udsatte børn og unge. Vi vil skabe en kultur, hvor flere frivillige tager aktiv stilling! At vi er neutrale og upartiske betyder ikke, at vi ikke må tage stilling! Frem mod 2015 vil vi arbejde for, at endnu flere frivillige tager stilling til de børn, unge og sociale problemer, som de møder gennem aktiviteterne. Det vigtige er, at man tager stilling, og dermed er der stadig plads til alle uanset politisk ståsted! Frivillige i Ungdommens Røde Kors engagerer sig også gerne holdningsmæssigt. Vi vil samarbejde på tværs! Vi vil ikke stå alene i vores fortalerarbejde. Ved at samarbejde med eksterne aktører, herunder andre organisationer, eksperter og specialister, kan vi skabe et bredt fagligt fundament, styrke vores viden og tale med en endnu stærkere stemme.

9 15 Fundraising 16 Det koster penge at hjælpe udsatte børn og unge. Heldigvis er vi i Ungdommens Røde Kors dygtige til at gøre det mere omkostningseffektivt end mange andre. Men der skal penge i kassen, og de kommer desværre ikke af sig selv. Derfor vil vi arbejde aktivt for at sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tidoble antallet af medlemmer! Tallet er ikke vigtigt men det er signalet. Ungdommens Røde Kors har potentialet til at mangedoble antallet af medlemmer frem mod 2015, og vi vil med målrettede tiltag tage medlemshvervningen alvorligt. Et stort antal medlemmer sikrer et bæredygtigt økonomisk fundament, en højere kendskabsgrad og større tyngde i vores fortalerarbejde. Vi vil have flere private bidrag! Ungdommens Røde Kors har i dag ikke mange direkte private bidragsydere, men det vil vi ændre på frem mod Et centralt element i denne indsats bliver at konvertere medlemmer til bidragsydere. Når man forlader ungdommen, betyder det alt for ofte et farvel til Ungdommens Røde Kors, men vi skal formå at fastholde vores tidligere medlemmer som bidragsydere. Vi skal ligeledes have fat i mange andre private bidragsydere i de kommende år. Vi vil have større og længerevarende bevillinger! Ungdommens Røde Kors modtager mange relativt små og kortvarige bevillinger fra offentlige puljer og private fonde. Det sætter vi naturligvis stor pris på, men frem mod 2015 vil vi arbejde aktivt for at organisere vores fundraisingarbejde, så det i voksende grad sigter mod store og længerevarende bevillinger og partnerskaber. Det vil give ro til vores arbejde og samtidig sikre et solidt økonomisk fundament. Vi vil tjene vores egne penge! Ungdommens Røde Kors har i de seneste år satset på indkomstgenererende aktiviteter med det formål at genere frie midler til vores organisation og aktiviteter. Denne indsats vil vi fortsætte og øge frem mod 2015, for det er vigtigt, at vi gør os mere uafhængige af eksterne bidragsydere. Best practices fra eksisterende indkomstgenererende aktiviteter skal bruges til at opstarte nye, og vores udsatte børn og unges kompetencer kan bruges til nye, banebrydende indkomstgenererende aktiviteter. Vi vil styrke vores samarbejde med den private sektor! Den private sektor er en medspiller, som vi i endnu højere grad vil samarbejde med. Den private sektor ønsker i højere og højere grad at tage et socialt ansvar, og Ungdommens Røde Kors kan med stor fordel drage nytte af de økonomiske midler og den viden, som virksomhederne tilbyder. Det giver dog sig selv, at Ungdommens Røde Kors skal fastholde en fornuftig og konstruktiv kritisk tilgang til samarbejdet med den private sektor. Vi vil fortsat sætte stor pris på Dansk Røde Kors! Selvom Ungdommens Røde Kors i voksende grad formår at finansiere aktiviteter med eksterne midler, er vores slægtskab og samarbejde med Dansk Røde Kors fortsat meget vigtigt på flere fronter, herunder økonomisk. Både lokalt, nationalt og internationalt kan vi drage stor nytte af et fortsat godt, tillidsfuldt og tæt forhold til Dansk Røde Kors. Vi vil ikke være bange for at tænke nyt! Generelt gælder det, at vi skal turde smide livrem og seler kun ved at gå nye veje kan vi sikre, at fremtidens økonomiske fundament bliver endnu bedre. Vi skal acceptere, at økonomiske midler er en nødvendighed for at nå endnu flere udsatte børn og unge, og en væsentligt større professionalisering af vores fundraisingarbejde er derfor en absolut nødvendighed. Kun ved at skaffe flere midler kan vi opfylde vores drøm, men vores fundraising må dog aldrig gå på kompromis med vores DNA og vores integritet.

10 17 Efterskrift vejen frem mod Strategi Strategi 2015 er en strategi for hele Ungdommens Røde Kors. Strategien er vedtaget af organisationens landsmøde og leverer derfor ambitioner og pejlemærker for landsstyrelse, frivillige ledere, frivillige og ansatte i Ungdommens Røde Kors i de kommende år. Vi kan ikke realisere alle prioriteter og ambitioner i Strategi 2015 med det samme. Nogle planer må vente, andre vil skulle implementeres over hele perioden. Derfor er det vigtigt, at alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors i de kommende år arbejder ud fra etårige handlingsplaner, der mere konkret viser, hvordan strategien implementeres og prioriteres i det kommende år. På baggrund af Strategi 2015 vil landsstyrelsen således inden udgangen af hvert år udarbejde en etårig handlingsplan for arbejdet i landsstyrelsen i det kommende år. Denne handlingsplan vil blive godkendt inden behandlingen af budgettet for det kommende år. Det samme vil gælde organisationens styregrupper og temaudvalg: I løbet af efteråret vil de udarbejde en etårig handlingsplan for prioriteter og udviklinger på aktivitetsområdet i det kommende år. Disse handlingsplaner vil skulle godkendes af landsstyrelsen inden behandlingen af budgettet på landsstyrelsesmødet i december. Organisationens lokale udviklingsråd opfordres ligeledes til at udarbejde handlingsplaner for deres arbejde i lyset af Strategi Handlingsplanerne skal være korte, konkrete og præcise. Halvvejs i perioden frem mod 2015 vil landsstyrelsen facilitere en midtvejsevalu-ering af Strategi 2015: Er vi godt på vej? Hvor har vi implementeret ambitionerne i Strategi 2015 og hvor halter vi lidt bagud? Denne evaluering vil formentlig blive præsenteret på landsmødet i Desuden vil Strategi 2015 være et naturligt fokuspunkt for andre brede URK-møder i de kommende år, herunder LS+ møder, forårsmøder og sommerhøjskole. Strategien 2015 vil ligeledes være udgangspunkt for landsformandens årsberetning i de kommende år. Endelig vil landsstyrelsen, i dialog med resten af organisationen, udarbejde en slutevaluering af strategiens resultater forud for landsmødet i Denne evaluering vil danne udgangspunkt for vedtagelsen af den næste strategi. Når Strategi 2015 er formuleret gennem gensidige forpligtelser er det fordi, vi alle har et ansvar for at udvikle vores organisation i en positiv retning. Ikke for vores egen skyld, men for at nå endnu flere udsatte børn og unge i Danmark og udlandet. Lad os derfor frem mod 2015 hjælpe hinanden med at gøre mere, gøre det bedre og nå længere!

11 Ungdommens Røde Kors H. C. Ørstedsvej 47, Frederiksberg C Tlf

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors

JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013. Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors JURIDISK RÅDGIVNING TIL FORDEL FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 2013 Et strategisk partnerskab mellem Kammeradvokaten og Ungdommens Røde Kors FORANDRINGEN SKER I FÆLLESSKABET Da Yasmin var med Ungdommens Røde

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis NATIONAL STRATEGI 2012-2015 INDHOLD 1 2 3 6 Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis 1 STRATEGISKE AMBITIONER Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere