Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising"

Transkript

1 Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

2 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Efterskrift vejen frem mod Strategi 2015 Læs side 5 Læs side 7 Læs side 9 Læs side 11 Læs side 13 Læs side 15 Læs side 17

3 3 Gør mere gør det bedre nå længere! 4 Ungdommens Røde Kors har været i en rivende udvikling i de seneste år. Antallet af frivillige og medlemmer er steget, vi er til stede flere steder end nogensinde før til gavn for tusindvis af udsatte børn og unge. Og det er netop formålet med denne strategi at vi som organisation fortsætter denne positive udvikling: Gør mere, gør det bedre og når længere frem mod 2015! Strategien bygger på et stærkt fundament: vores fremtidsdrøm og DNA. Vores fremtidsdrøm er det, vi i Ungdommens Røde Kors stræber mod og bidrager med, mens vores DNA er det, der kendetegner og forener os i arbejdet mod vores fremtidsdrøm. Vores fremtidsdrøm Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os. Vores DNA Medmenneskelighed Vores engagement bunder i et humanitært ønske om en bedre verden. Vores fokus og drivkraft er altid viljen til at gøre en positiv forskel for andre. Vi arbejder ikke abstrakt, men sætter altid det konkrete nærvær og møde mellem mennesker i centrum. Kvalitet Vi er en ambitiøs organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og innovation er kerneværdier. Vi arbejder hele tiden for at udvikle vores organisation og aktiviteter - kvantitativt såvel som kvalitativt. Frivillighed Vi er en frivilligbaseret organisation, der ved, at det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker. Vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Vi tilbyder sociale og mangfoldige rammer for, at unge mennesker kan indfri det almenmenneskelige behov for mening og for at gøre en forskel for andre uden økonomisk vinding. Røde Kors Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global organisation, der leverer lokale løsninger og lokalt engagement. Vi varetager Dansk Røde Kors børne- og ungdomsarbejde, og vi bidrager aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen i praksis. Vores strategi Mens vores fremtidsdrøm og DNA skal ses som vores overordnede formål, arbejdsmetode og værdigrundlag, er Strategi 2015 mere konkret og rettet mod områder i organisationen, som kræver særligt fokus frem mod Strategien er bygget op om seks fokusområder: Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising De seks fokusområder handler om at realisere organisationens fremtidsdrøm og DNA i praksis. For hvert område er der opstillet en række underpunkter formuleret som gensidige forpligtelser. Strategien uddybes på de følgende sider.

4 5 Rammer for frivilligheden 6 Frivilligheden er helt central i Ungdommens Røde Kors. Vi hjælper udsatte børn og unge gennem frivilligt arbejde i øjenhøjde og fremmer medmenneskeligt ansvar og stillingtagen. For at styrke vores frivillige og frivilligstrukturer yderligere frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tiltrække engagerede og dygtige frivillige! Frivillige bidrager med både engagement og kompetencer og er en helt afgørende ressource i Ungdommens Røde Kors. På nogle aktiviteter er engagementet dog ikke nok, idet der kan være behov for særlige kompetencer af hensyn til de udsatte børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi i vores hvervning af nye frivillige understreger, hvilke kompetencer, der efterspørges. Vi vil sikre en god modtagelse af alle nye frivillige! Vi har en anerkendende tilgang til potentielle frivillige. Nye frivillige skal have let adgang til al relevant information og skal hurtigt kunne få et overblik over de muligheder, man har som frivillig i Ungdommens Røde Kors. Nye frivillige skal sikres en grundig introduktion til organisationen, og det skal være lettilgængeligt samt håndgribeligt at gå i gang med konkrete arbejdsopgaver. Vi skal styrke en aktiv Røde Kors-identitet blandt URK s frivillige! Med udgangspunkt i vores fælles værdier og principper skal vi binde hele organisationen sammen på tværs af aktiviteter, samt sikre tilhørsforhold og udsyn til resten af bevægelsen. Vi vil skabe rum for et længere liv i Ungdommens Røde Kors! At være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal være en livsstil, og vi skal arbejde aktivt for, at Ungdommens Røde Kors er et fantastisk sted at være frivillig, så de frivillige bliver i længere tid. Det kan vi gøre ved at sætte fokus på de frivilliges trivsel og sikre, at alle frivillige konstant kan se nye muligheder og udfordringer i organisationen. Vi vil anerkende den frivillige indsats! Alle frivillige skal vide, at deres indsat er værdsat. Derfor har vi en anerkendende tilgang til alle frivilliges arbejde i måden, vi kommunikerer og mødes på. Det er vigtigt at have større fokus på succeser og den gode intention frem for det, der ikke fungerer. Det giver de bedste resultater og samtidig er det vigtigt, at alle ved, de gør en forskel. Vi vil styrke det sociale blandt de frivillige! Vi er grundlæggende frivillige i Ungdommens Røde Kors, fordi der er behov for vores arbejde, og dermed er vi til for de udsatte børn og unge. Men vi er også til for hinanden, og et godt sammenhold mellem de frivillige kommer også vores børn og unge til gode. Derfor vil vi styrke det sociale sammenhold mellem de frivillige endnu mere frem mod 2015 ved at skabe rum for møder og interaktion mellem frivillige på tværs af aktiviteter og landsdele. Vi vil tage kompetenceudvikling alvorligt! Alle frivillige skal have mulighed for at indgå i et uddannelsesforløb med høj kvalitet og mulighed for konstant udvikling. Frem mod 2015 vil vi derfor opbygge et fremragende uddannelsesprogram, der skal sikre, at de frivillige til hver en tid er klædt på til at løfte deres aktivitetsbestemte opgaver og udfordringer i organisationen til glæde for de udsatte børn og unge. Kompetenceudvikling er tæt knyttet til fastholdelse af de frivillige, idet vi tror på, at konstante udfordringer og læring er vigtige elementer i de frivilliges trivsel. Vi vil kendes for vores kompetencer! Unge med erfaring fra frivillige organisationer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og Ungdommens Røde Kors vil gerne være med til at fremhæve værdien af det frivillige arbejde. Det kan ske ved at tilbyde de frivillige brugbare redskaber til at dokumentere de realkompetencer, man som frivillig erhverver sig i Ungdommens Røde Kors. Vi vil have en mangfoldig frivilliggruppe! Mangfoldighed bidrager med nye perspektiver, tanker samt ideer og sætter os i stand til at nå nye grupper af udsatte børn og unge. Derfor vil vi omfavne mangfoldigheden i Ungdommens Røde Kors og gøre en aktiv indsats for at tiltrække nye typer af frivillige. Vi skal samtidig sørge for at skabe plads i Ungdommens Røde Kors, så man som frivillig oplever en glæde ved at være frivillig uanset social, religiøs, uddannelsesmæssig og anden baggrund. Vi vil styrke demokratiet i organisationen! Et centralt element i frivilligheden er foreningsdemokratiet, og vi skal frem mod 2015 sikre en større deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser i Ungdommens Røde Kors. Det gælder både deltagelse i landsmødet samt deltagelse på andre demokratiske niveauer.

5 7 Målrettet udvikling 8 Arbejdet i Ungdommens Røde Kors tager udgangspunkt i de frivilliges lyst til at gøre en forskel. At arbejdet i Ungdommens Røde Kors bygger på et frivilligt fundament, betyder derfor, at børn og unges behov er i centrum. Med udgangspunkt i vores frivillige fundament skal vi efterstræbe en klar målrettet udvikling i alle vores aktiviteter for udsatte børn og unge. Derfor har vi følgende prioriteter frem mod 2015: Vi skal være bevidste om vores valg! Vi skal kende formålet med alle aktiviteter, og alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors skal med udgangspunkt i Ungdommens Røde Kors drøm og DNA løbende frem mod 2015 udarbejde en beskrivelse af, hvorfor og hvordan aktiviteten modsvarer behovene hos de udsatte børn og unge, som aktiviteten er rettet mod. At kende baggrunden og præmisserne for, hvorfor vi laver de aktiviteter, vi gør, er med til at skabe en dybere forståelse for vores arbejde hos både frivillige og personer uden for organisationen. Vi vil skabe en læringskultur! Vi bliver kun bedre til vores arbejde, hvis vi løbende evaluerer vores indsats. Kun ved at lære af vores succeser og fejl kan vi blive bedre. Det skal derfor være en naturlig del af det frivillige arbejde løbende at evaluere indsatsen, og målet er, at alle aktiviteter bruger løbende evaluering som en naturlig del af deres målrettede planlægning og kvalitetsforbedring i Vi vil årligt sætte nye mål! For at Strategi 2015 skal have en værdi, er det vigtigt, at alle aktiviteter med udgangspunkt i Strategi 2015 drøfter og tager stilling til, i hvilken retning aktiviteten skal udvikle sig i det kommende år. Ved at vurdere, hvad der er udfordringer, mål og succeskriterier i løbet af året, sikres det, at samtlige aktiviteter konstant er i positiv udvikling og sætter nye mål for at nå endnu flere udsatte børn og unge og gøre det endnu bedre. Vi vil turde træffe de svære valg! Udvikling i organisationen skal faciliteres aktivt så det er håndgribeligt at være implementerende frivillig i URK. Vi skal fokusere på udviklingsprocesser for at sikre læring undervejs. En målrettet udvikling kræver, at vi indimellem afvikler aktiviteter, som ikke længere er relevante eller ikke skaber resultater. Aktiviteter kan vise sig at have opfyldt sine formål eller grundlaget og vilkårene for aktiviteten kan have ændret sig. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor andre organisationer har opstartet lignende aktiviteter, eller hvor der ikke længere er et behov. I de tilfælde skal vi turde træffe de svære valg og søge mod nye aktiviteter i stedet. Vi vil styrke vores faglighed! For i endnu højere grad at kunne tilbyde de bedst mulige aktiviteter for udsatte børn og unge er det vigtigt at styrke vores faglighed. Vi skal med andre ord vide endnu mere om de børn og unge, vi beskæftiger os med. Styrkelse af fagligheden skal ske hos de frivillige, men også i høj grad ved at fortsætte udbygningen af sekretariatet, så sekretariatet i endnu højere grad kan fungere som faglig sparringspartner for de frivillige. Vi vil desuden styrke fagligheden ved at inddrage eksterne parter, som besidder den viden, vi har brug for. Vi vil være til stede overalt, hvor der er brug for os! Målrettet udvikling betyder, at vi skal være til stede i hele landet og endnu flere steder i udlandet. Vi skal ikke kun dygtiggøre os i forhold til de aktiviteter, vi allerede laver, og de brugere, vi allerede når, men også ved at nå endnu flere, både når det kommer til lokal forankring og nye målgrupper. Vækst er et mål i sig selv, hvis vi skal leve op til vores drøm om, at ingen børn og unge må savne anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber, men væksten må aldrig ske på bekostning af kvaliteten. Vi vil favne bredere! Der er desværre i dag grupper af udsatte børn og unge, som ikke modtager tilbud, der kan hjælpe dem ud af deres aktuelle udfordringer. Vi skal fokusere på disse børn og unge gennem nye aktiviteter og klæde vores frivillige på til at blive i stand til at håndtere endnu tungere målgrupper frem mod 2015.

6 9 Social innovation 10 Mens de øvrige fokusområder i Strategi 2015 formentlig er kendte begreber, er social innovation et relativt nyt begreb, men med et enormt potentiale. Med social innovation som fokusområde ønsker vi at omfavne og fremme de kreative ideer og tanker og gå nye veje. Vi vil fokusere på, at vi som ungdomsorganisation har en unik mulighed og forpligtelse til at udfordre etablerede praksisser og tankegange. Vi møder børnene og de unge i øjenhøjde, og det skal der kunne komme skæve og fantastiske nye projekter ud af. Som sådan er social innovation ikke noget nyt i Ungdommens Røde Kors vi har længe været dygtige til at opfinde nye aktiviteter, men for første gang sætter vi nu strategisk fokus på det! Det vil vi gøre med følgende prioriteter frem mod 2015: Vi vil skabe rum for de innovative ideer! Der skal være plads til at tænke stort og nyt i Ungdommens Røde Kors. Derfor skal vi arbejde aktivt for at skabe og omfavne de nye, innovative ideer. Vi ved, at ideer oftest fødes af én, men udvikles af mange, og derfor vil vi skabe rum for, at frivillige mødes på tværs af akti-viteter i Ungdommens Røde Kors med det formål at idéudvikle på tværs af gængs vanetænkning. Vi vil mikse vores evner og gode ideer! De bedste ideer og sociale opfindelser er oftest ikke nye, men sammensætninger af noget eksisterende. Derfor handler det om at mikse det, vi i forvejen er dygtige til, på nye måder. Ved at kombinere allerede eksisterende aktiviteter på nye måder opstår der pludseligt helt nye aktiviteter. Det er sjovt og værdiskabende for vores brugere, for os og for omverdenen. Vi vil skabe plads til leg! Vi er dygtige til at skabe leg for børn og unge, men ikke i lige så høj grad for os selv. Ved i højere grad at lege, når vi er sammen ikke mindst tankemæssigt styrker vi kreativiteten og med styrket kreativitet kommer også de skæve og spændende ideer! Vi vil derfor arbejde aktivt for at bringe legen ind som et centralt element i vores daglige arbejde. Vi vil indgå i kreative samarbejder! Vi kan selvfølgelig skabe kreative ideer selv, men mange ideer bliver endnu bedre, når andre spiller bold med os. Derfor skal vi styrke samarbejdet med andre organisationer, samarbejdspartnere og institutioner også de, som vi normalt ikke ville tænke, at det var naturligt at samarbejde med. Vi har både meget at lære og meget at tilbyde, og kombinerer vi vores evner med andres, bliver vi endnu bedre til at lave spændende aktiviteter for de udsatte børn og unge. Vi vil dele vores idéer med hinanden! At få en idé er sjældent nok til at føre den ud i livet, men i stedet for at lade idéen dø, skal den gives videre, så andre kan løbe med den. Jo flere, der griber en idé, udvikler den og sender den videre, jo mere gennemtænkt og spændende bliver den. Derfor vil vi skabe rum og netværk for at dele idéerne med hinanden! Vi vil turde udfordre vanetænkningen! Vi skal turde være socialt innovative overalt i organisationen. Man behøver ikke at lave en bestemt aktivitet, fordi det er normen. Hvorfor ikke gå i en helt anden retning og lave lige præcist dét, som de udsatte børn og unge har brug for i lokalområdet? I 2015 skal Ungdommens Røde Kors ikke være kendt for bestemte aktiviteter, men for måden vi laver aktiviteter på, og det innovative skal kendetegne alle aktiviteter. Dermed ikke sagt, at aktiviteter, der har eksisteret i mange år, ikke har deres berettigelse. Udfordringen består i konstant at nytænke og genopfinde sig selv med udgangspunkt i aktuelle behov.

7 11 Kommunikation 12 I en voksende organisation med stigende ambitioner bliver behovet for effektiv og tidssvarende kommunikation kun større og større. Det stiller krav om, at vi hele tiden forbedrer os inden for følgende prioriteter: Mange flere skal kende Ungdommens Røde Kors! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning og særligt blandt de unge. Udsatte børn og unge skal kende til vores tilbud, mens flere skal vide, at der hos os er mulighed for at gøre en forskel. En høj kendskabsgrad er en forudsætning for, at både potentielle brugere og frivillige ved, at de altid kan henvende sig til os. Samtidig er en høj kendskabsgrad blandt eksempelvis politikere, embedsmænd og socialrådgivere med til at gøre vores arbejde lettere og mere effektivt. Vi vil være dygtige til at fortælle om vores arbejde! Ungdommens Røde Kors vrimler med gode historier, men det er for sjældent, de ser dagens lys. Vi skal derfor være langt bedre til at fortælle, dele og kommunikere de gode historier og fortælle, hvad vi som organisation opnår med meget få ressourcer. Både medier og politikere er optagede af den personlige historie, og selvom vi aldrig må kaste vores børn og unge for medierne, kan vi blive langt bedre til at fortælle de mange gode historier, som oftest strander hos de frivillige. Historierne er nemlig vigtige både internt og eksternt. Vi vil bringe vores ideologi videre! Ungdommens Røde Kors bygger på et stærkt fundament af værdier og ideologi, og det skal skinne igennem, når vi kommunikerer. Andre skal mærke den passion, vi frivillige føler for arbejdet, for passionen er både inspirerende for andre og styrkende for vores troværdighed. Vi skal lade vores værdier skinne igennem, når vi kommunikerer, og vi må aldrig nøjes med at fortælle, hvad vi gør, men også hvorfor vi gør det. Vi vil engagere de unge! Vores eksterne kommunikation skal være engagerende. Vi skal derfor altid i vores eksterne kommunikation fokusere på, hvordan man kan være med til at gøre en forskel enten ved at engagere sig frivilligt eller ved at støtte os økonomisk. Vores kommunikation skal være så spændende og opsigtsvækkende, at man som modtager simpelthen ikke kan lade være med at tage del i vores fantastiske arbejde. Det er ikke en let opgave, men ved altid at fokusere på mulighederne for at deltage, er vi kommet et langt stykke af vejen. Vi skal styrke vores interne vidensdeling! En grundlæggende nødvendighed er, at vi styrker vores interne kommunikation. Kun ved at snakke bedre sammen kan vi sikre, at de bedste idéer og løsninger udvikles og prioriteres. Igen skal den gode historie fortælles. Hvis én aktivitet har haft succes med en idé, skal denne best practice deles med andre, så de får samme mulighed for at udvikle sig positivt. Vi skal med andre ord blive bedre til at fortælle hinanden, når noget har fungeret godt, så andre kan følge i samme spor! Vi vil sprede vores budskaber gennem flere kanaler! For at opnå et større kendskab er det nødvendigt, at vi tænker ud over de traditionelle kommunikationskanaler. Det kan særligt ske ved i endnu højere grad at engagere de lokale frivillige i kommunikationsarbejdet og målrettet fokusere på lokale aviser, radiostationer og lignende. Vi skal udnytte nye IT-muligheder! Både den interne og eksterne kommunikation kræver, at vi har de rette redskaber, og en stor del af disse redskaber skal findes i IT. Vi skal løbende udvikle vores hjemmeside som den væsentligste eksterne kommunikationskilde, og vi skal samtidig opbygge et funktionsdygtigt internt kommunikationssite. Endeligt skal vi fokusere på mulighederne i de sociale medier, der vinder mere og mere frem.

8 13 Fortalerarbejde 14 I de senere år har vi i Ungdommens Røde Kors taget vores fortalerarbejde mere og mere alvorligt, og det er der en god grund til. Vores aktiviteter gør hver dag en forskel for mange udsatte børn og unge, men vi har også en forpligtelse til at tale de udsatte børn og unges sag i Danmark og i verden og arbejde for at forbedre deres generelle vilkår. Det betyder, at vi aktivt arbejder for at ændre de problemer, der gør, at børn og unge havner eller fastholdes i deres udsatte situation. Vi gør dette med udgangspunkt i vores erfaringer fra aktiviteterne, vores DNA og vores Røde Kors-principper om neutralitet og upartiskhed. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil sætte en dagsorden! Vores arbejde frem mod 2015 skal i højere grad tage udgangspunkt i, at vi vil være dagsordenssættende. Vi skal naturligvis kunne reagere på en aktuel sag, men vi skal oftere være med til at bestemme, hvilke sager, der får opmærksomhed. Det kan vi kun gøre gennem veltilrettelagt fortalerarbejde, og vi skal i højere grad være engagerede i at påvirke hvilke sager, der får mediernes, politikernes og befolkningens opmærksomhed. Vi vil lave længerevarende kampagner! Hvis vi vil være dagsordenssættende, må vi i højere grad planlægge vores fortalerarbejde. Vi skal sætte konkrete mål for, hvad vi vil have ændret og gå efter det. Oftest kræver reel indflydelse, at vi over en længere periode fastholder fokus på et bestemt spørgsmål, og det kan længerevarende kampagner med klare mål bidrage til. Det kræver, at kampagnerne integreres i hele organisationen - også på lokalt niveau - og fortalerarbejdet er derfor noget, som alle frivillige gerne skal forholde sig til. Vi vil være en vidensbank! Hvis vi skal tages alvorligt i offentligheden, er det nødvendigt, at vi ved, hvad vi taler om! Det kræver en øget faglighed, men også, at vi bliver bedre til at opsamle den enorme mængde af viden, som vores frivillige tilegner sig på aktiviteterne. Vi vil frem mod 2015 blive bedre til at indsamle og opsamle denne latente viden og omsætte den til slagkraftige holdninger. Vi vil kende og påvirke det politiske system! Hvis vi ikke kun vil opnå synlighed, men også faktiske forandringer, kræver det ikke blot, at vi har de gode argumenter vi skal også kende til det politiske system, hvor beslutningerne træffes. Derfor skal vi opbygge en højere grad af politisk kompetence både på nationalt og lokalt niveau. Det lokale fortalerarbejde skal styrkes gennem faglig sparring og erfaringsudveksling mellem centrale og lokale enheder i forhold til fortalerarbejdet. Vi vil gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd forbedre forholdene for udsatte børn og unge samt rammerne for vores arbejde. Vi vil bidrage aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen! Fortalerarbejdet gælder ikke kun eksternt - også internt i Røde Kors-bevægelsen er der god mulighed for at få en vigtig og positiv indflydelse. Ved at spille en aktiv rolle internt i bevægelsen, herunder sammen med Dansk Røde Kors, kan vi sætte en dagsorden og arbejde for, at en voksende del af bevægelsen engagerer sig i resultatorienteret arbejde for udsatte børn og unge. Vi vil skabe en kultur, hvor flere frivillige tager aktiv stilling! At vi er neutrale og upartiske betyder ikke, at vi ikke må tage stilling! Frem mod 2015 vil vi arbejde for, at endnu flere frivillige tager stilling til de børn, unge og sociale problemer, som de møder gennem aktiviteterne. Det vigtige er, at man tager stilling, og dermed er der stadig plads til alle uanset politisk ståsted! Frivillige i Ungdommens Røde Kors engagerer sig også gerne holdningsmæssigt. Vi vil samarbejde på tværs! Vi vil ikke stå alene i vores fortalerarbejde. Ved at samarbejde med eksterne aktører, herunder andre organisationer, eksperter og specialister, kan vi skabe et bredt fagligt fundament, styrke vores viden og tale med en endnu stærkere stemme.

9 15 Fundraising 16 Det koster penge at hjælpe udsatte børn og unge. Heldigvis er vi i Ungdommens Røde Kors dygtige til at gøre det mere omkostningseffektivt end mange andre. Men der skal penge i kassen, og de kommer desværre ikke af sig selv. Derfor vil vi arbejde aktivt for at sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tidoble antallet af medlemmer! Tallet er ikke vigtigt men det er signalet. Ungdommens Røde Kors har potentialet til at mangedoble antallet af medlemmer frem mod 2015, og vi vil med målrettede tiltag tage medlemshvervningen alvorligt. Et stort antal medlemmer sikrer et bæredygtigt økonomisk fundament, en højere kendskabsgrad og større tyngde i vores fortalerarbejde. Vi vil have flere private bidrag! Ungdommens Røde Kors har i dag ikke mange direkte private bidragsydere, men det vil vi ændre på frem mod Et centralt element i denne indsats bliver at konvertere medlemmer til bidragsydere. Når man forlader ungdommen, betyder det alt for ofte et farvel til Ungdommens Røde Kors, men vi skal formå at fastholde vores tidligere medlemmer som bidragsydere. Vi skal ligeledes have fat i mange andre private bidragsydere i de kommende år. Vi vil have større og længerevarende bevillinger! Ungdommens Røde Kors modtager mange relativt små og kortvarige bevillinger fra offentlige puljer og private fonde. Det sætter vi naturligvis stor pris på, men frem mod 2015 vil vi arbejde aktivt for at organisere vores fundraisingarbejde, så det i voksende grad sigter mod store og længerevarende bevillinger og partnerskaber. Det vil give ro til vores arbejde og samtidig sikre et solidt økonomisk fundament. Vi vil tjene vores egne penge! Ungdommens Røde Kors har i de seneste år satset på indkomstgenererende aktiviteter med det formål at genere frie midler til vores organisation og aktiviteter. Denne indsats vil vi fortsætte og øge frem mod 2015, for det er vigtigt, at vi gør os mere uafhængige af eksterne bidragsydere. Best practices fra eksisterende indkomstgenererende aktiviteter skal bruges til at opstarte nye, og vores udsatte børn og unges kompetencer kan bruges til nye, banebrydende indkomstgenererende aktiviteter. Vi vil styrke vores samarbejde med den private sektor! Den private sektor er en medspiller, som vi i endnu højere grad vil samarbejde med. Den private sektor ønsker i højere og højere grad at tage et socialt ansvar, og Ungdommens Røde Kors kan med stor fordel drage nytte af de økonomiske midler og den viden, som virksomhederne tilbyder. Det giver dog sig selv, at Ungdommens Røde Kors skal fastholde en fornuftig og konstruktiv kritisk tilgang til samarbejdet med den private sektor. Vi vil fortsat sætte stor pris på Dansk Røde Kors! Selvom Ungdommens Røde Kors i voksende grad formår at finansiere aktiviteter med eksterne midler, er vores slægtskab og samarbejde med Dansk Røde Kors fortsat meget vigtigt på flere fronter, herunder økonomisk. Både lokalt, nationalt og internationalt kan vi drage stor nytte af et fortsat godt, tillidsfuldt og tæt forhold til Dansk Røde Kors. Vi vil ikke være bange for at tænke nyt! Generelt gælder det, at vi skal turde smide livrem og seler kun ved at gå nye veje kan vi sikre, at fremtidens økonomiske fundament bliver endnu bedre. Vi skal acceptere, at økonomiske midler er en nødvendighed for at nå endnu flere udsatte børn og unge, og en væsentligt større professionalisering af vores fundraisingarbejde er derfor en absolut nødvendighed. Kun ved at skaffe flere midler kan vi opfylde vores drøm, men vores fundraising må dog aldrig gå på kompromis med vores DNA og vores integritet.

10 17 Efterskrift vejen frem mod Strategi Strategi 2015 er en strategi for hele Ungdommens Røde Kors. Strategien er vedtaget af organisationens landsmøde og leverer derfor ambitioner og pejlemærker for landsstyrelse, frivillige ledere, frivillige og ansatte i Ungdommens Røde Kors i de kommende år. Vi kan ikke realisere alle prioriteter og ambitioner i Strategi 2015 med det samme. Nogle planer må vente, andre vil skulle implementeres over hele perioden. Derfor er det vigtigt, at alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors i de kommende år arbejder ud fra etårige handlingsplaner, der mere konkret viser, hvordan strategien implementeres og prioriteres i det kommende år. På baggrund af Strategi 2015 vil landsstyrelsen således inden udgangen af hvert år udarbejde en etårig handlingsplan for arbejdet i landsstyrelsen i det kommende år. Denne handlingsplan vil blive godkendt inden behandlingen af budgettet for det kommende år. Det samme vil gælde organisationens styregrupper og temaudvalg: I løbet af efteråret vil de udarbejde en etårig handlingsplan for prioriteter og udviklinger på aktivitetsområdet i det kommende år. Disse handlingsplaner vil skulle godkendes af landsstyrelsen inden behandlingen af budgettet på landsstyrelsesmødet i december. Organisationens lokale udviklingsråd opfordres ligeledes til at udarbejde handlingsplaner for deres arbejde i lyset af Strategi Handlingsplanerne skal være korte, konkrete og præcise. Halvvejs i perioden frem mod 2015 vil landsstyrelsen facilitere en midtvejsevalu-ering af Strategi 2015: Er vi godt på vej? Hvor har vi implementeret ambitionerne i Strategi 2015 og hvor halter vi lidt bagud? Denne evaluering vil formentlig blive præsenteret på landsmødet i Desuden vil Strategi 2015 være et naturligt fokuspunkt for andre brede URK-møder i de kommende år, herunder LS+ møder, forårsmøder og sommerhøjskole. Strategien 2015 vil ligeledes være udgangspunkt for landsformandens årsberetning i de kommende år. Endelig vil landsstyrelsen, i dialog med resten af organisationen, udarbejde en slutevaluering af strategiens resultater forud for landsmødet i Denne evaluering vil danne udgangspunkt for vedtagelsen af den næste strategi. Når Strategi 2015 er formuleret gennem gensidige forpligtelser er det fordi, vi alle har et ansvar for at udvikle vores organisation i en positiv retning. Ikke for vores egen skyld, men for at nå endnu flere udsatte børn og unge i Danmark og udlandet. Lad os derfor frem mod 2015 hjælpe hinanden med at gøre mere, gøre det bedre og nå længere!

11 Ungdommens Røde Kors H. C. Ørstedsvej 47, Frederiksberg C Tlf

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere