Uddannelsesplan Lind Skole - og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan Lind Skole - og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer"

Transkript

1 Uddannelsesplan Lind Skole - kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Velkommen til praktik ved Lind Skole! Vi håber du vil få udbytte af dit praktikophold føle dig godt tilpas på skolen i samarbejdet med lærere andre personalegrupper. Vi oplever det som en god inspiration at have lærerstuderende på skolen, vi håber i forbindelse med praktikforløbet at få sat nle gode vinkler på lærerjobbet. Praktikskolens grundoplysninger: Lind Skole Skolevænget 17, Lind 7400 Herning Tlf.: Web: Skolens ledelse: Skoleleder: Lisbeth Noe Pædagisk leder (udskolingen): Claus Wandall Pædagisk leder (grundskolen): Ulla Berg Administrativ leder: Hanne Lolholm Skolesekretær: Lene Venø,

2 Præsentation af skolen Lind Skole er en 3 sporet skole fra årgang. Fra årgang er skolen linjeopdelt i naturvidenskab & sundhed, kommunikation & designteknoli international kultur. Skolen har i alt 32 klasser specialklasser. På Lind Skole er vi ca. 700 elever 70 medarbejdere. I indskolingen fra årgang arbejder vi tæt sammen med Børneoasen (fritidshjemmet). På skolen har vi børn fra kl. i Børnegalaksen. Vi har forskellige samarbejdsflader med Børnegalaksen fx skolesport, hvor elever fra udskolingen uddannes som idrætsledere til at undervise i idræt. Lind Skole optager elever fra Kølkær Skole, Arnborg Skole Højgaardskolen efter 6. kl. I de ældste klasser fra årgang er skolen opdelt i linjer. Vi har tre linjer, som arbejder på at skabe udvikle kvalitative- motivationsfremmende læringsmiljøer for vore ældste elever. Lind Skole ønsker, at skolehverdagen slår dørene op til verden indretter læringsmiljøet, så det giver stor mening for eleverne giver plads til praksis, kreativitet innovation. På Lind Skole har vi gennem en årrække haft fokus på digitale læringsmidler, entreprenørskab i undervisningen målstyret undervisning. Vi arbejder målrettet med at sikre vore elever optimale forhold for trivsel læring samt skabe gode resultater. I de ældste klasser har eleverne mulighed for at få udleveret en bærbar PC til skolebrug. Det betyder selvfølgelig, at der er meget fokus på brugen af PC, som en vigtig del af elevernes læring. Lind Skole er LP-skole. Det betyder, at vi arbejder systemisk med udgangspunkt i LP-modellen. Det er ikke en pædagisk metode eller arbejdsmetode, som skal anvendes direkte i undervisningen. Modellen handler om, at lærere pædager reflekterer over i et kollegialt samarbejde at gennemføre undervisningen på den bedst mulige måde for eleverne. Modellen skal anvendes af lærere pædager for at finde frem til hensigtsmæssige pædagiske tiltag på de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er en model til pædagisk analyse, hvor hensigten er at få en forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker opretholder adfærds- læringsproblemer i skolen. Lind Skole råder over et spændende skolebibliotek, som i daglig tale kaldes, Torvet. Her kan man opleve spændende udstillinger læringsaktiviteter. Der afholdes ligeledes foredrag, koncerter andre spændende ting på Torvet for skolens elever. Hjørnehuset er et specialklassetilbud. Eleverne visiteres til specialklassen gennem PPR. Klassen er under Lind Skoles ledelse.

3 Vision værdier mål I en foranderlig kompleks verden er fælles værdier med til at fastsætte mål for, hvordan vi handler hvilke mål vi stræber imod med vore handlinger. På Lind Skole er det vores mål, at eleverne, både socialt fagligt forberedes til livet efter skolen såvel individuelt som i samspil med andre. Dette gøres ved at prioritere en tryg skolestart, fokusere på trivsel i hele elevens skolegang, sætte den enkelte elev i centrum give plads til at udvikle evner styrkesider. Hvad ønsker vi at fortælle med vores vision? Vi ønsker at fange/styrke det individuelle i et fælles fundament Vi dannes uddannes i en social sammenhæng lokalt globalt Vi tør komme forandringer i møde Det vil Lind Skole gerne kendes på: Et fundament af trivsel harmoni Sammen skaber vi viden livsmod Med plads til den enkelte Målet er: At eleverne i overensstemmelse med folkeskolens formål på grundlag af Lind Skoles vision udvikler faglige kompetencer udvikler sociale kompetencer udvikler grundlæggende åbenhed overfor læring forandring, at den enkelte elev støttes i sin alsidige personlige udvikling Klare mål afklaring af gensidige forventninger (elever forældre lærere) skal være med til at skabe tydelighed i skolens virksomhed. Ansvar for praktikken Administrativ leder Hanne Lolholm varetager samarbejdet med læreruddannelsen har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik efterfølgende ophold på praktikskolen. Praktikansvarlig på Lind Skole: Hanne Lolholm har gennemført praktiklæreruddannelsen Tlf.: , mobil Skolen sikrer, at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i. Derudover er der på sigt et ønske om uddannelse af praktiklærere.

4 Lind Skoles formål med at være praktikskole Lind Skole har som overordnet formål med at være praktikskole for faget praktik at støtte de studerende i deres kendskab til folkeskolen give dem et fundament for at løse opgaven. Via møder med praktiklærere, teams omkring klasserne afdelingsmøder vil de studerende møde, hvordan didaktikken tilpasses den enkelte elev, klasse årgang. De vil opleve erfare, at didaktik i folkeskolen skal være en yderst fleksibel størrelse, der inddrager overvejelser om læringsmiljøer, inklusion indsigt i elevernes udgangspunkt for læring. Det vil primært være praktiklærerne, som vejleder omkring klasseledelse. Det er vores ønske, at de studerende får erfaring via henholdsvis undervisning observation i flere klasser. Dette har til formål at give et billede af grundelementer af klasseledelse samt nuancerne i de forskellige klasser årgange. De studerende vil løbende gennem deres praktik skulle reflektere over betydningen af deres relationer til eleverne. Her vil deres egen rolle som lærer dermed ansvarlige for relationen blive udfordret. Endvidere vil relationer til kolleger eksterne samarbejdspartnere være en del af det, de studerende opnår viden omkring enten via direkte samarbejde eller informationsmøder. Hvor det er muligt, vil de studerende blive inddraget i forældresamarbejdet. Samarbejde med de studerende I god tid før praktikkens start mødes de studerende med den praktikansvarlige, hvor rammer praktikskema for praktikforløbet aftales gensidige krav forventninger til praktikforløbet afklares. Herefter er det de studerendes opgave at tage kontakt til praktiklærerne for at aftale nærmere omkring praktiksamarbejdet. Under praktikforløbet støtter, modellerer vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau. Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skolehjem samtaler /eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb. Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men derudover kan de studerende forvente, at særligt den praktikansvarlige, men så det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring de studerendes praktikforløb. Som praktikant på Lind Skole kan du forvente: At hele skolen tager imod dig som praktikant giver dig mulighed for at deltage i skolens fællesskab skolens samlede virksomhed. Det betyder deltagelse i team- lærermøder. At vi så vidt muligt forsøger at tilgodese dine ønsker mht. fag, klasser o.a.

5 At du får de relevante oplysninger informationer i god tid før praktikkens start. At du mødes af engagerede imødekommende praktiklærere, der er fagligt rustede til støtte dig i din læreproces har kendskab til praktikkens kompetenceområder. At du bliver vejledt bedømt på baggrund af praktikkens kompetenceområder. At vi giver plads mulighed for, så vidt det kan lade sig gøre, at du kan deltage i skolens øvrige virksomhed. Som praktikant på Lind Skole forventer vi, at du: Forholder dig til skolens eksisterende kultur værdigrundlag. Udviser en anerkendende tilgang til elever, forældre kollegaer. Møder velforberedt, er lydhør, reflekterende arbejder seriøst med din egen læreproces. Er den udfarende kraft i forhold til opstart forløb herunder: - kontakter praktiklærer i god tid før forløbets start. - fører lb eller anden registrering af observationer spørgsmål i forbindelse med det, du ser oplever på skolen, som kan gøres til genstand for diskussion i praktikgruppe med praktiklærer. Er villig til at fungere som sparringspartner for din gruppe klassens øvrige lærere. Tager ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse evaluering af undervisningen. Forventninger i forhold til tilstedeværelse på skolen: Med henblik på mødepligt evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med kompetencemålene for praktikniveauerne, svarer til et fuldtidsarbejde. Ved sygdom kontaktes den praktikansvarlige på tlf mellem kl Derudover bør man så give besked til praktiklæreren evt. medstuderende. Det forventes, at de studerende forud for praktikken samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. Det forventes, at den studerendes undervisningsplaner lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - at praktiklæreren er bekendt med dem. Studerende deltager i pædagiske dage omlagte uger i det omfang, det er relevant vedkommende.

6 Kvalitetssikring udvikling af praktikken Vejledning: Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik praktiklærernes støtte vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her. Evaluering: Forud for afslutningen af hvert praktikforløb udleveres et evalueringsskema som afleveres i forbindelse med den mundtlige evaluering. Evalueringsskemaet tager udgangspunkt i kompetencemålene didaktik, klasseledelse relations arbejde. Efter hvert endt praktikforløb indkalder den praktikansvarlige de studerende praktiklærerne til en mundtlig evaluering. Den mundtlige evaluering tager udgangspunkt i de studerendes refleksioner over praktikken med fokus på praktikforløb, indhold vejledning. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere, samt til læreruddannelsens praktikledere. Bedømmelse af praktikken: Praktikskolen vurderer efter hvert praktikforløb om den studerende er bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen tager afsæt i kompetencemålene for praktikken. Uddannelsesplan for praktik på niveau 1 Didaktik Færdighedsmål: kan planlægge, gennemføre evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at læreren skriftligt fremlægger egne års-, forløbs- lektionsplaner med målsætning evalueringsovervejelser. Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever bidrager til indkredsning af tegn på elevernes læring som udgangspunkt for målsætning legitimering af kommende undervisningsforløb. Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser med henblik på vejledning. Vurderingskriterier den studerende: Skal i samarbejde med praktiklærer medstuderende kunne forberede gennemføre kortere undervisningsforløb.

7 Skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til de formulerede mål. Skal kunne observere, analysere vurdere praksissituationer elevadfærd med henblik på udvikling af undervisningen. Skal kunne observere egen praksis den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisning. Klasseledelse Færdighedsmål: kan lede elevernes deltagelse i undervisningen Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan undervisningen i praksis organiseres tilrettelægges i en klasse. Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse vejledning støtte den studerende i at tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring arbejdsro. Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på læreren betydning i forhold til - støtte den studerende i at tage ejerskab for undervisningssituationen. Vurderingskriterier den studerende: skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel læring skal kunne skabe kontakt til eleverne kunne drøfte egen andres undervisning med kolleger skal kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen Relationsarbejde Færdighedsmål: kan kommunikere lærings- trivselsfremkaldende med elever kommunikere med forældre om undervisningen skolens formål Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer kommunikerer hensigtsmæssigt med elever i undervisningen støtte den studerende i at forbedre sine kommunikative færdigheder. Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt vil gennemføre. Vurderingskriterier - den studerende: Skal kunne kommunikere med forældre om undervisningen formål opgaver. skal kunne indtage voksenrolle i forhold til eleverne samt kunne formidle klare budskaber om forventninger krav.

8 Uddannelsesplan for praktik på niveau 2 Didaktik Færdighedsmål: kan planlægge, gennemføre evaluere undervisningsforløb med anvendelse af variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler it i samarbejde med medstuderende Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal fremlægge undervisningsplaner, der sikrer den studerendes indblik i valg metode, læremidler brugen af it. Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på undervisningsdifferentiering. Praktiklæreren skal give eksempler på, hvordan undervisningsforløb evalueres, hvordan elevernes læringsudbytte måles gennem brugen af forskellige evalueringsmetoder (formative) samt test (summative). Praktiklæreren skal ud fra iagttagelser af den studerende lægge op til refleksion over udvikling af egen praksis støtte den studerende i brugen af forskellige dokumentationsmetoder. Vurderingskriterier den studerende: Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre evaluere undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder. Skal i samarbejde med kolleger kunne differentiere undervisningen inddrage forskellige former for læremildler it. Skal evaluere undervisningsforløb elevers læringsudbytte ud fra anvendelsen af evalueringsmetoder test. Skal kunne observere egen praksis den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisning. Klasseledelse Færdighedsmål: kan udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne Kravene (praktiklæreren) Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på, hvordan rammerne etableres hvordan arbejdet med klassen sociale liv tilrettelægges. Praktiklæreren skal gøre rede for de tanker, der ligger til grund for valg af strategi - herunder hvilken betydning teamsamarbejdet har for udvikling af klassens sociale fællesskab. Praktiklæreren skal vejlede den studerende til begrundet valg af strategi. Praktiklæreren skal vejlede støtte den studerende i at reflektere over egne, personlige ressourcer som indvirker hhv. positivt eller negativt på undervisningssituationen.

9 Vurderingskriterier den studerende: Skal udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne. Relationsarbejde Færdighedsmål: Den studerene kan samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse, kommunikere skriftligt mundtligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb. Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan samarbejdet omkring elevernes aktive deltagelse foregår dels med kolleger dels med eleverne. Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan der skabes involverende læringsmiljøer, der fremmer eleverne motivation trivsel. Praktiklæreren skal give eksempler på, hvordan formidlingen til forældrene foregår samt støtte den studerende i både skriftligt mundtligt at kommunikere hensigtsmæssigt med forældrene om den planlagte undervisnings formål indhold. Vurderingskriterier- den studerende: Skal samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse. Skal kommunikere mundtligt skriftligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb. Uddannelsesplan for praktik på niveau 3 Didaktik Færdighedsmål: kan planlægge, gennemføre evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- årsplaner i samarbejde med medstuderende skolens øvrige ressourcepersoner. kan evaluere elevers læringsudbytte (hvad kan eleven) undervisningens effekt samt udvikle egen praksis på empirisk grundlag Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise, hvordan overvejelser om elevernes forskellige forudsætninger har betydning i års- elevplaner. Praktiklæreren skal pege på hvordan med hvilke formål, der samarbejdes med skolens øvrige ressourcepersoner i bestræbelserne på, at inddrage denne specifikke viden om eleverne i planlægningen. skal støttes i at vurdere elevernes læringsudbytte dermed undervisningens effekt på baggrund af denne empiri justere egen praksis for at opnå fuldt læringsudbytte. Vurderingskriterier den studerende: Skal i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre evaluere længevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- årsplaner.

10 Skal kunne evaluere elevers læringsudbytte undervisningens effekt. Skal kunne begrunde sin undervisning i forskellige fora, fx i form af kommunikation til elever forældre forud for praktikken. Skal kunne udvikle egen praksis andres praksis på et empirisk grundlag. Klasseledelse Færdighedsmål: kan lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan inklusion praktiseres, hvilke inklusionsfremmende metoder tages i anvendelse, så der skabes et fleksibelt læringsmiljø. Praktiklæreren skal sætte fokus på lærerrollen; at kunne træde ud af det private jeg ind i det professionelle jeg samt tage det personlige lederskab. Praktiklæreren skal inddrage den studerende i konflikthåndtering løser problemer omkring mobning eller mistrivsel. Vurderingskriterier den studerende: Skal selvstændigt kunne arbejde med udvikling af klassens sociale liv læringsmiljø. Skal kunne lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. Relationsarbejde Færdighedsmål: kan støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens sociale liv kommunikere med forældre om eleverne skolegang Kravene (praktiklæreren): Praktiklæreren skal demonstrere den anerkendende kommunikation det ligeværdige samarbejde. Praktiklæreren skal vise give eksempler på, hvorledes man leder et godt forældresamarbejde. Praktiklæreren skal skabe rum for - støtte den studerende i at opnå en hensigtsmæssig kommunikation med forældre om eleverne skolegang. Praktiklæreren skal sikre at den studerende får mulighed for helt konkret at deltage i møder/samtaler med forældre. Vurderingskriterier den studerende: Skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens sociale liv. Skal kunne kommunikere med forældrene om elevernes skolegang.

11 1.praktikperiode 2. praktikperiode 3.praktikperiode Kompetenceområder Kompetencemål Vidensmål: har viden om Færdighedsmål: kan Vidensmål: har viden om Færdighedsmål: kan Vidensmål: har viden om Færdighedsmål: kan Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering udvikling af undervisning. kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere udvikle undervisning. folkeskolens formål læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, planlægge, gennemføre evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler it, planlægge, gennemføre evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler it i samarbejde med medstuderende, organisations-, undervisnings-, samarbejdsformer planlægge, gennemføre evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev årsplaner i samarbejde med medstuderende skolens øvrige ressourcepersoner, evalueringsformer tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål, formative summative evalueringsmetoder samt test, evaluere undervisningsforløb elevers læringsudbytte, metoder til formativ summativ evaluering evaluere elevers læringsudbytte undervisningens effekt observations-, dataindsamlings- dokumentationsmetoder. analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen. observations-, dataindsamlings- dokumentationsmetoder. observere egen praksis den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen. observations-, dataindsamlings- dokumentationsmetoder. udvikle egen andres praksis på et empirisk grundlag.

12 Klasseledelse Klasseledelse omhandler organisering udvikling af elevernes faglige sociale læringsmiljø. kan lede undervisning samt etablere udvikle klare positive rammer for elevernes læring, klassens sociale fællesskab. klasseledelse, lede elevernes deltagelse i undervisningen klasseledelse, læringsmiljø klassens sociale relationer udvikle tydelige rammer for læring for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering mobning. lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kontakt relationer til elever, kolleger, forældre skolens ressourcepersoner. kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere udvikle undervisning. kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring elevrelationer, skole-hjemsamarbejde, kommunikere lærings- trivselsfremmende med elever, kommunikere med forældre om undervisningen skolens formål opgave, kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation trivsel, Kommunikation, samarbejde dialisk med elever kolleger om justering af undervisningen elevernes aktive deltagelse, kommunikere skriftligt mundtligt med forældre om formål indhold i planlagte undervisningsforløb, anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde samarbejdsformer ved forældremøder forældresamtaler kontaktgrupper. støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen klassens sociale liv kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Uddannelsesplan Christinelystskolen

Uddannelsesplan Christinelystskolen Uddannelsesplan Christinelystskolen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Praktikskolens grundoplysninger: Navn: Christinelystskolen Adresse : Telefon, mail webadresse: Tlf. 9663 1755 Hjemmeside

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Praktikansvarlig Maria Nørholt Godtkjær Ledelsesperson Henrik Stockfleth Olsen Adresse Postnr. og by: 3400 Hillerød Fastnettelefon: 72 32 77 00 Emailadresse: hilleroedsholmskolen@hillerod.dk

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Kvalitetskrav til praktikskolerne

Kvalitetskrav til praktikskolerne Kvalitetskrav til praktikskolerne herunder krav til uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Uddannelsesplan Stoholm Skole

Uddannelsesplan Stoholm Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Stoholm Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro Uddannelsesplan Egeskovskolen som praktikskole 1., 2. og 3. praktikniveau Egeskovskolen Vestre Ringvej 11 8850 Bjerringbro skole.egeskov@viborg.dk Kultur og særkende som uddannelsessted Værdier og visioner

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende

Grundoplysninger: Kultur og særkende Grundoplysninger: Navn: Løvvangskolen Adresse: Løvbakken 6 9400 Nørresundby Telefon: 99824060 Mail: loevvangskolen@aalborg.dk Webadresse: www.loevvangskolen.dk Kultur og særkende Løvvangskolen er en multikulturel

Læs mere

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016.

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Grundoplysninger: Skole: Sønderbroskolen Adresse: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg Telefon: 99824750 Mail: soenderbroskolen@aalborg.dk Webadresse: www.soenderbroskolen.dk

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan Valhøj Skole

Uddannelsesplan Valhøj Skole Uddannelsesplan Valhøj Skole 2016 17 Rødager Allé 102, 2610 Rødovre 36 37 83 83, praktikmail: cn23013@rk.dk Skolen som uddannelsessted Valhøj Skole er en af Rødovres 6 folkeskoler beliggende mellem Damhussøen

Læs mere

Skolen som uddannelsessted

Skolen som uddannelsessted Skolen som uddannelsessted Om skolen Nørre Nissum skole er en overbygningsskole i Lemvig kommune. Vi er som alle andre skoler stolte af at være den skole, vi er. Vi har lærere, der er engagerede, en mangfoldig

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolen er en nydannet skole fra 1. august 2016 som følge af skolestrukturændringen i Næstved Kommune. Skolen består af 3 afdelinger, der alle grænser

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier:

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier: Herstedøster Skole Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund, tlf 43687300 Skoleleder Jens Rud Madsen jens.rud.madsen@albertslund.dk Praktikkoordinator Anette Iben Pohl anette.pohl@albertslund.dk Præsentation

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Løgstrup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Vestfjendsskolen

Uddannelsesplan Vestfjendsskolen Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestfjendsskolen Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Langebjergskolen har en lang tradition for at modtage praktikanter og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi er åbne og interesserede og ser samarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Dette dokument indeholder: Skabelon til uddannelsesplan, der indarbejdes som del af skolens hjemmeside. Vejledning til udfyldelse af punkterne i uddannelsesplanen.

Læs mere

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Kontaktoplysninger Kastrupgårdsskolen Blåklokkevej 1 2770 Kastrup Tlf: 32470350 Sygetlf: 51 46 94 39 Mail: kg.uk@taarnby.dk Skoleleder:

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, Dover 6660 Lintrup 74855333 info@keskole.dk www.keskole.dk Præsentation af skolen Kongeådalens Efterskole er

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

for lærerstuderende i praktik fra UCC

for lærerstuderende i praktik fra UCC Avedøre Skole uddannelsesplan Avedøre Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra UCC 2016-17 Præsentation Avedøre Skole ligger i Hvidovre har ca. 650 elever ca. 90 ansatte lærere pædager.

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Grundoplysninger: Navn: VUC&hf Nordjylland Adresse: På Sporet 8, 9000 Aalborg Telefon og mail: 99 300 300 Webadresse: aalborg@vucnordjylland.dk Kultur

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Praktikansvarlig: Viceskoleleder Peter Vinkel @: pv@gentofte.dk mobil: 4086 1090 Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tlf:

Læs mere

Uddannelsesplan Sjørring Skole

Uddannelsesplan Sjørring Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Sjørring Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Praktikansvarlig Afdelingsleder Lene Andersen Telefon:47 17 09 10 la@stenpriv.dk Skolen som uddannelsessted Stenløse Privatskole fungerer som praktikskole

Læs mere

Uddannelsesplan Resen Skole

Uddannelsesplan Resen Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Resen Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan på Vendsyssel Friskole som praktikskole for UCN med konkrete praktikniveauer Formål med Uddannelsesplanen Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtiget på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen 1. Kultur og særkende Vestergårdsskolen er en almindelig folkeskole i Viby med normalt to spor på hver årgang, et 10. klasses center med pt. to 10. klasser

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere