KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post til tiden. Af N.H. Lindhard side 24 Skjoldborgs julemand. Af N.H. Lindhard... side 30

2 KRIJL udkommer med 4 nurffe om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nufirmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, 967 O løgstør Telefon Postgiro l5o 4746 Årsabonnement:80 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K/trRE L/ESER ber. Denne gang skal det handle om den gamle livøbåd, som vi allerede kunne lykønske i sidste nummer. Så kommer en beretning om den store slagteriarbejder-forbund, som blev Velkommen til vores november-num- Skjoldborg skrev en julesang i mer, selv om det først kommer i decem- Den blev optaget i et hefte med julesange, udgivet af margarinefabrikken "Alfi'. Musikken stod Margrethe Kjældgaard for. Den sidste side er optaget af en klageoverflyttet til Fjerritslev ved slagteriets sang mht tidsskriftets usikre fremtid. nedlæggelse, og hvad der skete med ånen. KREJL skrev allerede om poswæsenet IIES DEN! iløgsrør, da det fyldte 150 i Nu 20 år senere, hvor det er gået meget til- -men lad den ikke ødelægge julen. bage, kommer så en opfølgning, inden det helt forsvinder. FORSIDEBILLEDET: brugt til havn for muslingefiskere, som Viser Aggersundfærgen pi vq fra Løg- havde anbragt et muslingekogeri på stør til Aggersund. Det skete fire gange kajen. dagligt indtil Under 2. Verdenskrig blev færgehavnen Havnen blev fyldt op midt i 1960-erne. 18

3 M/S "L:NTØ" Af Ole Bang I sidste nummer af KREJL stiftede læserne bekendskab med m/s "LIVØ", som var afbilledet ved kaj i Løgstør Havn. En datering af fotografiet er kommet et skridt nærmere, idet Lilly og Poul Drejer oplyser, at huset længst til højre i billedet, som de ejer, er bygget i Det er ikke muligt at åstslå et nybygningsnummer fra P.Thorsens bådeværft på m/s "LIVØ", idet alle værftets papirer, ud fra det oplyste, er gået tabt ved en brand. Det afbillede udklip fra Løgstør Avis dateret 17. juni , som vi bragte sidst, fortæller os, at "LM" er løbet af stabelen kort tid forinden. I "Anmeldelse om Optagelse paa Fartøjs-Fortegnelsen' fremgår bl.a. følgende' skibets ejer er ejendomsbesidder, åbrikant m.m. Jens LudvigJensen. (Han havde købt øenlivø og ået skøde på den for kroner 19. juni Han købte øen til sin s6n, premierløjtnant Jensen, som KREJLS læsere stødte på, i en tidligere artikel om Teglværksdrift på Livø, da havde han antaget navnet'w'eilschou. Mls"LlYØ" omtales i ovennævnte anmeldelse som værende en galease med hjælpeskrue. Motoren til at drive hjælpeskruen med var en Callesen glødehovedmotor på 6 hk. leveret af åbrikant Houmøller i Frederikshavn. Det hedder videre at skibet skal være hjemmehørende på Livø og at fartøjet anvendes til passager- og fragtårt. Der anmodes om optagelse i årtøjsfortegnelsen for Løgstør Tolddistrikt. Om Jens Ludvig Jensen oplyses det, at han "er født i Odder Sogn, Aarhus Amt er ejer af Øen Livø, men bosiddende for Tiden i København, og ikke er bleven Statsborger i nogen fremmed Stat." Det fremgår af dokumentet, som er 19

4 underslrevet af Jens Ludvig Jensen i København den 27. juni , at skibets fører erjens Lund aflivø. M/s "Livø" var ikke mange måneder gammel inden der var dramatik i luften, (eller på Limfiordens oprørte vande om man vil). Herom beretter Løgstør Avis i - Gr ber ffet cn Utglfe?.Rontrol,Oarnpcren,,$ooøtnen',,Scpt. frebfteb, trof mellem 9ioø og $rrt $tototføtgen frc 8loø, fom breu omlctng uberi Stoft og $etroleurn og rneb?.1) []ccr om l8otb. Scptcinen tog _pcc. og p1g{ ede - tæ6 Den ti[ Ilgløbing. Løgstør Avis, mandag den 26.oktober ndlototfctgen fra 8ior. Itogen uibere lllglle er l!!e!æn, bet!)tototfærgen fra.8ioø, ber, forn i 6car mebbelt, fanbte6 bri, oenbe nrellertr 8iuø og $ut. 6n Slanb fro $lgtøbing loube Ieiet $ærgen for ot feite nogle $noc fta 8iuø til Ilgløbing; mea bc ber ille fcnbte $ettoleum pca 8ioø, \4fteø ejlene. Sloftcn lunbe imidlertid itle $ofbe i ben fterle EIæft, men lncltcbe, bc Sergen ocr lommen et 6l9lfe ub. Det lcflebes \nleq og ba.rontrol, $ibet,,$avøxnefl", frc bui6.sap' toin, Sr. SteDfteD, ui t 6cor loube oor Eiben, Iorn i ltærleben, gior, be6 bette Pca ben u!el, bige Gtilling, og n6sbør'ttert't bug, ferebe bc $ærgen tit lllløbing luortit boabe lllænb og OPr ue[' belolben lom i 8orrb. Løgstør Avis, tirsdag den 2T.oktober 1903 følgende 2 udklip fra henholdvis 26. k 27. oktober Efter Jens Ludvig Jensens død solgte hans enke Livø til Hans Carl OIuf Lensbaron Rosenkrantz til Rosenholm, som 11. juni 1906 fik skøde på øen for lr. Med i handelen var m/s Livø og i Rosenkrantz' "Anmeldelse om Optagelse paa Fartøjs-Fortegnelsen' oplyser han om sig selv, at han har hjemsted på Rosenholm pr. Hornslet og er født i Paris som søn af den daværende kongelige legationssekretær. Det oplyses endvidere at skibets fører er Gunner Gunnersen af Livø. Gunner Gunnersens navn støder vi på igen i Limfordsmuseets magasiner. Originalen til fotografiet af mls"lnø" Iiggende i havnen på,livø, som illustrerer denne artikel, tilhører i dag museet. Billedet blev foræret til Lim$ordsmuseet af Kirstine Gundersen (kendt af løgstørianere med lidt år på bagen som Stinne Gundersen), Fjordgade 7, I-øgstør. Hendes år Gunner Chr. Gundersen (her er efternavnet stavet med nd ikke med nn) var skipper på m/s Livø indtil han flyttede fralivø i Fotografiet er ud fra Limlordsmuseets oplysninger taget i enten 1907 eller 1909 og er dermed det ældste billede af m/s "LIVØ" vi har kendskab til. Båden vil så- Iedes være enten 4 eller 6 år gainmel på fotografiet og det er sikkert således den har set ud fra da den i 1903 blev afleveret fra P.Thorsens skibsværft. Flere senere ombygninger har ændret meget på skibets udseende. Prøv f.els. at sammenligne dette nummers fotografi af mls "LIYØ" med fotografiet af samme skib i sidste nummer af KREJL. Ole Bang. 20

5 SIAGTERIARBEJDERNE I LØGSTØR AfJohannes Sørensen Løgstør Andelssvineslagteri blev oprettet i December måned Det var dengang kun uorganiserede arbejdere, der blev ansat på Slagteriet. Dette fortsatte til ir 1906, da var der tre arbejdere der tog initiativ til at få oprettet en afdeling af Dansk Slagteriarbejderforbunds Afdeling i Løgstør, Det mislykkedes dog fordi der mellem slagteriarbejderne var for mange der ikke turde være med til dette, idet de mente at de så vilde blive afskediget. Ledelsen på Slagteriet var ikke interesseret i ågforeningen, og dengang kunde man jo bare afskedige en mand, hvis han var uønsket på stedet, og dette blev praktiseret mange steder. Det kunde man også risikere her i Løgstør, så i første omgang blev sagen henlagt, men i 1908 var der blevet så meget enighed mellem arbejderne, at samtlige gik ind for sagen, og så blev der oprettet en afdeling i Løgstør. Det var Slagtermestersvend Knud Petersen, Pølsemager Carl Schumacher og slagteriarbejder Niels Grønning der tog initiativet hertil. (Niels Grønning var i øvrigt broder til Løgstørs mangeårige borgmester Carl Grønning). (Carl Schumacher havde i mange år privat et røgeå i Bredgade). (Knud Petersen var broder til den mangeårige slagtermester p å, Lø gstør Andelssvineslagteri). Ovennævnte tre mænd var dem, der dannede den første besryrelse for afdelingen, blandt de første medlemmer i afdelingen var også slagtersvend Carl Christiansen, han afløste senere Slagtermester Petersen, og var i øvrigt ansat på slagteriet helt frem til Carl Schumacher og Knud Petersen var stadigvæk ansat på Slagteriet i 1938, da jeg kom i lære der, de var der i øvrigt ogsii 1942, da jeg rejste derfra som nyudlært svend. Når man læser de gamle forhandlingsprotokoller igennem, har der ikke i de 63 år som afdelingen har eksisteret været de store konflikter mellem Slagteriets ledelse og arbejderne, og de små konflikter, der har været, er i det store og hele blevet ordnet ved forhandling. Slagteriarbejder Carl Madsen er det medlem, der har haft det længste medlemskab i afdelingen, idet han er den eneste, der har haft 40 års jubilæum i afdelingen. Afdeling af Dansk Slagteriarbejderforbund i Løgstør er startet den 3. dec. 1908, de tre første bestyrelsesmedlemmer var Knud Petersen, Carl Schumacher og Niels Grønning. De samme tre står i spidsen for afdelingen i året

6 Onsdag den 8. dec. afholdes møde på Slagteriet for at drøfte spørgsmålet, stiftelsesfest eller ej. På forslag af flere medlemmer vedtoges det at stryge stiftelsesfesten, og anvende midlerne til fordel for en fane, og i den forbindelse vedtoges det, at anskaffe Kuponbøger, og forsyne disse med foreningens stempel, og derefter sælge disse til fordel for fanen. Endvidere vedtoges det at formanden skulde tilskrive Fabrikant C. Monrad, København om at tilsende foreningen prøver af forskellige stoffer, med opgivelse af pris og størrelse, samt vedlægge tegninger o.s.v. Hvorefter mødet sluttede. Fredag den 23 dec afholdtes møde igen, hvor der forelå skrivelse, tegninger og prøvestoffer, med pris på de forskellige stoffer. Det vedtoges enstemmigt at købe et silkebanner til pris Kr. 178,00 efter tegninger fra Hobro, med lidt forandringer af de forskellige værktøjers anbringelse på banneret, samt at lade indskrive følgende motto: "Gør din pligt, og lræv din ret!" Det vedtoges at betale Kr. 125,00 ved modtagelsen, og resten efter overenskomst. IG.125,00lyder ikke af så meget i dag, men hvis man tager i betragtning at en ugeløn på denne tid var på Kr , og ugen var på ca. 60 timer, så må man beundre disse ca. 20 slagteriarbejdere. Det har virkeligt været et offer på så kort tid at have samlet så mange penge til dette formåi. Fanen der blev Husvild, ob hvad så? Det var en opgave som jeg helt uventet blev involveret i, det var en lang række af tilfældigheder der var indtruffet, en åne er jo ikke noget man sådan bare lige kasserer, når der ikke længere er belæg for dens eksistens, den kan ikke bare brændes eller smides på lossepladsen. En åne skal behandles med respekt, og hvordan gør man så det. Det var den Ovennævnte er udskrift fra Dansk Slagteriarbejderforbunds Forhandlingsprotokol, for Løgstør afd. Den jubllerend,e oldelingt berayr lse. Foreste rckke tro tcnstrc: Næsttomord Ib lbso, tomand Cht. O. Å'iekcn, kosscrer Bprgc St'cndscn. I cndm rekke tro tcrstrc: Klorsgaard Jprot,nsen og IIenrU ^'iclsot. 22

7 opgave, som jeg fik stukket ud, og her skal jeg så berette hvorledes jeg efter bedste evne har prøvet at klare opgaven. Der går jo en lang historie foran, inden problemet opstår, den åne der her er tale om er det banner som gennem mange år har været Dansk Slagteriarbejder Forbunds Løgstør afdelings samlingsmærke, det er den der har været med ved alle festligheder i foreningen gennem de 63 år, som foreningen havde sin afdeling her i Løgstør. Det er også den der har fulgt mange udslidte slagteriarbejdere på den sidste rejse til kirkegården, derfor skal også denne åne vises respekt og opbevares på behørig vis. Historien startede ved, at en dame fra Fjerritslev ringede til Lokalhistorisk Arkiv her i Løgstør, og spurgte om Arkivet vilde have fanen, og fortalte selvfølgelig hvad det var for en fane. Arkivet måtte meddele, at det kunde de desværre ikke klare, men de vilde prøve at finde en udvej for at sagen blev klaret, og da jeg i forvejen har en vis tilknytning til Arkivet, og tilmed har været medlem af omhandlede forening, og i øvrigt betjent flere tillidsposter i samme, så mente man at det var mig der skulde klare denne opgave. Det der var sket med Fanen var følgende: Den blev opbevaret hos den mand der var formand for afclelingen da den blev overflyttet til Fjerritslev, og det var Jens Daniel Jensen, han er for længst død, og nu var det kommet dertil hvor hans kone skulde på plejehjem, og hjemmet skulde gøres op. Det blev en datter der havde bedst plads til at opbevare de ting, der hermed blev til overs, og hermed også fanen. Jeg fik hendes telefonnummer, og kontaktede hende, og aftalte at jeg skulde komme over for at afhente ånen, men samddig fik jeg at vide, at der også var en del papirer der tilhørte fagforeningen, så jeg tog over og afhentede det hele. Det var med glæde at jeg mellem alle de papirer også åndt de gamle forhandlingsprotokoller, hvor jeg så kunde læse mine egne referater fra l95l-52 da jeg var sekretær, og derefter blevvalgt til kasseret men senere da jeg fik selvstændig forretning udtrådte af foreningen. Da Slagteriet i Løgstør i 1975 blev nedlagt, fik en del af slagteriarbejderne her fra Løgstør, beskæftigelse i Fjerritslev, og afdelingen blev overfly'ttet til Fjerritslev, så jeg søgte kontakt med afdelingen der, for at spørge om de havde plads til Fanen, der var imidlertid sket det at den afdeling var flyttet til Thisted, det der før hed Dansk Slagteriarbejder Forbund hedder i dag N.N.F. (Nærings og Nydelsesmiddel Arbejder Forbundet) og de har samlet deres afdelinger i så store regioner, at der er beskæftigelse til et fast kontorpersonale, og netop i Thisted havde man lige bygget ny't kontor, med et mødelokale så stort at man der havde plads til Fanen, og det viste sig, at der allerede var flere Faner fra andre afdelinger, der også var lagt ind under det der nu hedder N.N.F. Nordvest, så her blev ånen afleveret, og er således opbevaret under anstændige og værdige forhold. Johs. Sørensen 23

8 POST TILTIDEN _ ELLER FORTIDEN ELLER UNDERTIDEN AfN.H. Lindhard Dø postuasenet i Løg*ør fiildte 150 år i 1983 shrea KREIL en artikel i 2. årg. nr. 4 Nu huor der er gået I 70 år er Postuæsenet tilsyneladende under afiihling. Til naste år forsainder postbutihhen i Løgstør, så nu er det tid til atfølge op på den gømle artikel. Der er duhket nye oplysninger op orn den lokøle uduikling. Postvæsenet blev oprettet af Christian 4. i 1624 mest til ære for købmændene. Den første hovedrute gik fra København til Hamborg, så det varede noget, inden Nordjylland kom med. Her var man stadig henvist til privat initiativ, og vi har kendskab til, at lensmanden på Sejlstrup Slot netop i 1624, (han har sikkert gjort det hvert år), sendte sin slriver af sted til København med den kongelige skat og lenets regnskaber. Skriveren skulle aflægge regnskab for turen, når han kom tilbage, og derfor kan vi følge hans rute og udgifter i detaljer hele vejen. De første par dage har lenets folk fulgt ham, for den første udgift, han havde, var 7 skilling i færgepenge ved Aggersund. Det var den 18. November. Han overnattede i Løgsted, og så gik turen sydover. Ruten snor sig noget, for skriveren overnattede helst, hvor lensmanden eller hans familie havde ejendom. På hjemturen kom han igen af med 7 skilling ved Aggersund, og han var hjemme igen på Sejlstrup Slot efter præcis en måneds rejse. Da regnskabet blev gjort op, viste det sig, at turen havde kostet 48 rdl. 1 mk. og 4 sk. Det svarede omtrent til værdien af en bondegård på I td. Hartkorn. Udsnit af Videnshøbernes Selshabs hort Borreholmen ses tydeligt, og Fargeholrnen nordfor Løgstør er mørheret. Aggersund havde nærmest monopol på overårten mellem landsdelene, hvad vi kan se afen talsttabel fral74l, hvor der 24

9 bl.a. står: "Thxten for dern, som forlange at transporteres over det i Øster- og Vester- Hanherred beliggende Aggersund Færgested, hvorover Landeveien fra Aalborg til Hanherrederne, Tisted og Thyland for de Rejsende ålder.." Thlsten for "en beslagen Poswogn' var 1 mark. Det var ikke altid lige morsomt at skulle over med færgen, og utallige klager over forholdene indløb. F. eks. sendte en stærkt ophidset præst i 1808 en klage over færgeårten, hvor en "fortrædelig, ondskabsfuld" færgemand slog om sig med "Skokke af djævle", mens færgen selv var at ligne ved et synkefærdigt, udueligt vrag, hvortil ingen uden livsåre kunde betro sig. "Og på samme vis henlå kysterne ved Aggersund i rå naturtilstand uden det mindste kunstanlæg". Passagererne skulle bæres om bord og i land igen, og meget ofte forhindrede vejret, at færgen overhovedet kom afsted. Selv om man endnu ikke havde lanceret udtrykket "post til tiden", blev uregelmæssighederne for meget for Generalpostdirektoratet, der i 1833 anmodede amtet om en udtalelse om flere færgeriers tilstand. Svaret kan ses i KREJLs første nummer, det var så negativt, at man gik i gang med at bygge en ny færgeforbindelse ved Løgstør. Forskellige storme ødelagde opbygningen, så Aggersund reddede livet. De gamle rofærger fortsatte helt til 1903, da dampfærgen gik i gang. På landjorden foregik postudbringningen på privat initiativ. Ganske vist havde staten i 1733 bevilget en postrute fra Aalborg til Løgstør over Nibe med posthuse i Nibe og Løgstør, men dem hørte man ikke mere til, så der har nok ikke været bevilget penge. Billedet er fra Fergeholmen, haor færgemønden står og aenter på Pøssagerer. 25

10 I I 8l 5 bevilgede staten dlskud til en privat post mellem Nibe og Løgstør. Det var gående bud, men i 1833 fikløgstør postekspedition, som i 1845 blev regningsførende med postmester. Samtidigt gik man over til ridende bud. Der var også post med rutebådene to gange om ugen. Brevportoen var meget forskellig efter afstanden. Et brev fra Løgstør til Nibe kostede 2 sk. Til Aalborg og Thisted 5 sk., til Viborg og Aarhus 10, og sådan videre. De dyreste breve var til Sønderjylland og Slesvig på 32 skilling. Den ridende post blev indtil 1847 besørget af købmand Klitgaard, Nibe, og fra 1. jan murermester Møller, Løgstør. Fra 13. juni s.å. red gæstgiver Sønderholm med post til Aggersund. De blev kaldt postkontrahenter. For at forbedre postbesørgelsen fik hver kontrahent bevilget 400 rdl. til anskaffelse af to fiedervogne, som lån, der skulle afdrages på fire år. Postkontrahenterne skiftede hurtigt. En overgang efter 1850 var vognfabrikant Peder Lykke ansat, og vi må formode, at han har fremstillet vognene selv. Foruden de nævnte ruter kom der rute til Hobro, og rundt i landdistrikterne. Fra 1852 skulle de medføre op dl 5 passagerer i lukkede vogne, og antalld afkøredage blev forøger til at foregå dagligt. Den "Løgstør Avis", vi i dag kender fra 1882 trl 1999, var det f erde forsøg på en Løgstør Avis. De to første kom en kort tid i 1860-erne, og det tredje fra 1870 til 1874.Fra dem er kun et enkelt nummer bevaret, fra 24. januar Heri finder vi en "Erindringsliste: Lørdag24. Januar 1874". Den handler om poswæsenet, og vi får her et øjeblilsbillede af tilstanden. Den lyder: "Klokken omtrent 6 Formiddag Diligence fra Aalborg. Klokken 8 Frm. gaaende Landposter fra Løgstør over Næsborg og over Bjørnsholm og fra Hemdrup Brevsamlingssted over Stavn. Klokken halv 6 Eftm. Diligence fra Hobro. Klokken omtr. 6 Do til Fjerritslev. Klokken halv 11 Eftm. Do til Aalborg. Postkontoret er aabent Søgnedage fra Kl. 8 til 12 Frm, frak. 2-4 og fra Kl. 6-9 Eftm. - Søn- og Helligdage fra Kl. 8-9 Frm. og fra Kl. 4-9 Eftm." Det kunne se ud til, at en stor del af diligence-kørslen om vinteren er foregået i mørke, da landevejene ikke var oplyste, og de første fire gadelygter iløgstør først kom i Den ene lygte kunne oplyse byens eneste postkasse fra På et billede afaalborg-diligencen fra 1902 ses en lygte på siden af vognen. Der har formodentlig været en også på den anden side, men har vist ikke oplyst meget på vejen. I "Post- og Reisehaandbog for Kongeriget DanmarH' 1874 står der, at befordringstiden om vinteren er 1 mil i timen, altså for de syv mil fra Aalborg ca. syv timer. Af rejselisten kan vi se, at diligencen er startet kl. I I em. fra Aalborg, og er i Løgstør ca. kl. 6. Om sommeren kunne det gå lidt hurtigere. Postkontoret lå i Vægtergade efter at det måtte flytte fra bygningen på torvet, som skolen havde købt. Samtidigt blev posthuset nedklassificeret til postekspedition, så postmester Spøhr, der var udnævnt i 1867, blev postkontrollør fra 1. Sept. 26

11 Diligencen /ia Aalborg til Løgstør udfor det gamle jernbaneposthus i Aalborg. Vognen uar en fire-personers Berline-uogn. Billedet er frø I Det betød også en nedgang i årslønnen fra 600 til400 rdl. Det var en bedrøvelig udvikling, både for byen og for postmesteren, og der blev ansøgt om en tilbagevending til postmesterembedet. Svaret fra direktoratet, som desværre ikke har kunnet verificeres, kom på vers, og lød: "Postkontrollør Carl Georg Spøhr bli'r i Løgstør indtil han dør!" og det kom til at passe. Da Spøhr døde i 1889, blev embedet igen et postmesterembede. Den nye postmester Dahlgren flyttede kontoret til sin ejendom Søndergade 2. (se tidligere artikel). Her blev det til det nuværende posthus kom i Diligencekørslen fortsatte. Da jernbanen fra Hobro kom 1893, afløste den Hobro-ruten, men de andre fortsatte indtil bilerne begyndte. På ruten Ranum-Vilsted kørte postkontrahent Morten Larsen. Han by'ttede 15. mq l9l5 diligencen ud med den første post- og rutebil. Det var en 1'/t tons "Gideon", bygget i Horsens. Den havde byggenr

12 Den 1. november 1919 fik F.ierritslevruten også en "Gideon" pi2tl. tons. Den havde for øvrigt byggenummer 423. Ruten blev drevet af tidl. vinhandler Edv. Petersen. Det store fremstød skete på Aalborgruten med ikke mindre end fire ruter ad forskellige veje. Nogle af dem kørte med en kasse sat oven på et lastbil-chassis. De havde faste gummihjul, og var ikke nogen nydelse at køre med. Til gengæld oversteg årten ikke 25 km. i timen. En gennemsnitstur til Aalborg varede mindst 2t l. rime. Det ømme punkt var stadig Aggersundoverfarten, som blev betjent med de gamle rofærger. Igennem flere hundrede år havde Aggersborggård haft færgeprivilegierne, men nu var de på private hænder. For at forbedre forholdene var det nødvendigt at afkøbe færgeretten. I 1893 blev der forhandlet med et færgeselskab, repræsenteret af købmand Aistrup og herredsfuldmægtig Ewald. Salget til færgeselskabet skete i december termin 1893 og Aistrup var driftsleder, indtil det lykkedes at sælge til Staten. Der var tænkt på en bro, men Staten ville højst gå med til en dampfærge. Det kunne Løgstør gå med til, hvis der foruden Aggersund S og N også kom en færgehavn i Løgsrør. Forhandlingerne trak ud, men en ulykke med arkivet fra Skerpinggaard, hvor papirerne røgi florden, (men blev reddet!), henledte Rigsdagens opmærksomhed på sagen. Staten købte færgeprivilegiet for kr. med havne og færger. Dampfærgen blev bygget på Københavns Skibsværft, og var den første færge med skrue i begge ender. Den blev færdig i slutningen af 1902, og da færgelejerne var færdige, kunne sejladsen begynde J. marts Selv om det var staten, der havde overtaget driften, skulle de lokale kommuner garantere for en vis del af et eventuelt underskud. Da Løgsrør havde ønsket direkte forbindelse til byen 4 gange dagligt, måtte byen garantere for afdet eventuelle underskud, altså ca. halvdelen. Og underskud blev der! Det var ikke på noget tidspunkt en god forretning, og det lille underskud i 1904 voksede støt, og under første verdenskrig blev det betænkeligt, da det ikke var muligt at å tilladelse til at ændre taksterne, så færgeselskabet ville have staten til at overtage driften. Man mente, at det måtte være en statsopgave. Aggersund og Fønø-ouerfarten uar de eneste m ed egn e p o s fargem er k er. Den t. april 1918 overtog staten (poswæsenet), driften. Det skaffede ikke den ønskede forbedring. Thksterne blev sat op, antallet af færgeture blev ind 28

13 skrænket og forbindelsen til Løgstør ophørte helt i Ælerede fra 1929 var et udvalg i gang med at planlægge en bro. Den kom i 1942, og var et stort fremskridt, men ligesom med dampfærgen havde man ikke taget højde for den store udvikling i trafikken. Da broen fyldte 50, blev den moderniseret og udvidet så meget, som konstruktionen kunne klare, men stadig mente trafikanterne, at broen både var for lav og for smal. Det havde i sin tid ået broens konstruktør, Chr. Ostenfeld til at udtale, at man skulle være tilfreds med, at den i hvert åld var lang nok! Postmæssigt var det naturligvis et fremskridt, men i mellemtiden havde man bygget jernbanen fra Aalborg til Thisted, og udbygget landevejen, så der kunne også gå post den vej. Da Løgstør postkontor fejrede 1 50 år i 1983, og samtidigt fejrede 65 ålr for posthuset, blev hele personalet fotograferet med nogle i gamle uniformer. Postudbringningen var efterhånden skåret ned til 6n gang dagligt, og udenbys breve skulle i postkassen senest kl. 17 for at komme ud næste dag. Fra næste år bliver "postbutikken" antageligt et hjørne i et supermarked uden faglig betjening. Måske sammen med Arla-mælk og Schulstad-brød, som også er lovet til dagen efter afsendelsen! Til gengæld skal postkassen tømmes lidt tidligere. N.H. Lindhard 29

14 IGejls julefortælling SKJ OLD B O RGS JULEI\4AND 1926 havde margarinefabrikken "Alfa' Sangen lyder: i Vejen fået den ide, at de ville udgive et julehefte med sange. "Vor Mor hun bager Klejner De skrev i forordet: Gennem adskillige det dufter i vort Hus Aar har vi i mange af de Hjem, vi kom- af Enebær og Granens friske Grene, mer i berøring med, ofte hørt, at det føltes som et stort Savn i Juletiden, at vore vi fejer alle Vegne, i Gaarden strøer vi Grus, smukke gamle julesalmer, og vore kønne, imens vi alle tænker paa det ene. mere muntre Julesange ikke findes samlet i noget Hefte med den tilhørende Vi samles smaa og store, Musik for Piano og Orgel. Saa nær som vi kan bedst, Dette Savn har vi søgt at afhjælpe ved I Dag er alle, rig og åttig, lige. vort lille Julehæfte, og det er vort Haab, Og Midnatsstjærnen tændes - at baade de gamle og de nye Melodier og Vi venter paa en Gæst, Gkster maa glæde alle vore Venner i den Mens Solen gaar mod Lysets store Rige. kommende juletid og i mangen god fremtidig Jul." Saa kommer Julemanden, Heftet udkom i Det indeholdt Vi kan ham ikke se, 23 salmer og sange med flotte årvelagte Han slrider frem igennem lukte Døre, illustrationer afj. Nørretranders og Chr. Han spreder Smil og Glæde Meyer. Musikken var arrangeret af Saa blidt som Julesne Margrethe Kjældgaard. Og gaar saa tyst at ingen kan det høre. Hun var datter af Løgstørs musikdirek- tør Sørensen Kjældgaard og var violinist i Radio-orkestret. Heftet havde alle de Pudsigt nok har han med blyant foreslå- et at næstsidste linie erstattes med: "Det er hans Julesne", men han har åbenbart kendte sange og nogle nye. Om det var hende, der havde peget på Johan Skjoldborg, ved vi ikke, men han forladt det igen. havde i hvert fald digtet en julesang, og Johan Shjoldborg. Julesangen kom altså i heftet med illu- Margrethe Kjældgaard blev opfordret til stration og noder. Skjoldborg skrev et at sætte melodi på. brev til den ene af illustratorerne, som Skjoldborg sendte et postkort dl hende nok også var udgiver, Chr. Meyer: "Kære med et af versene, så hun havde et Hr. Chr. Meyer. Thk for Deres elskværdi- "Maskevers" at komponere efter. Det var ge Brev ang. Julemanden! Ja, vi har åaet sidste vers i sangen. et fint lille Digt ud af det. jo

15 æ'- \rey Vor Mor, hun ba er Klejner, der dufter i vott Hus af Enebær og Græens friske Grene; vi feier alle Vegoe, i Gaarden sfrør vi Grus, ime$ vi alle fænker paa det ene. Vi samles, smaa oli sfore, saa nær som vi kan bedst, i Da er aue, rig oe fattie, liee. Og MidnatsstjæmeD tændes * vi venter paa en Gæst, mens Solen aar mod Lysets store Rige. Saa kommer Julemoden, vi kan ham ikke se, han skrider frem ilennem lukte Døre, han spreder Smil og GIæde saa blidt som Julesne og gaar saa tyst, at ingen kan ham høre. Joh.o 3rlakb6rs, Og j.g synes ogsaa, at Margrethes Melodi passer svært godt til Texten. "Kære Hr. Litograf Chr. Meyer. Naa, saa De er Litograf, saa forstaar jeg flere Ting bedre. Jeg sa e til min Kone, den Mand (altsaa Dem) taler om Tingene som han var en Kunstner selv. Jeg interesserer mig særdeles meget for Litografi. J.g synes, at de gamle Litografer (Portræt t E?) Kittendorf - er langt skønnere end Fotografi er. Kommer den Kunst ikke frem igen? Her i Landet? - Det forekommer mig, at Tydsken har været længe fremme, og at det hos os er som uddød. Er det ikke en Skam? På Gensyn, venlig hilsen. Johan Shjoldborg". Da Skjoldborg kom med i juleheftet, fik han åbenbart blod på tanden, og foreslog et nyt samarbejde. Vi har et svarbrev, som han skrev til Chr. Meyer 14. januar 1927 Det jeg har tænkt mig er ikke eet Digt, men en Cyklus Digte, hvor hvert Digt (et helt Digt) beskriver og udtrykker een Maaned. - det bliver altsaa 12 Digte. Enkelte er skrevne, og om Resten bliver skrevne haaber jeg, men det skal ske ved Lejlighed og vil derfor maaske tage Aar. Saa De kan indse alene deraf at det ikke - paa det nuværende Tidspunkt - er noget for Dem. Jeg medsender Deres Brev i sin Helhed, saa kan De bedst selv klippe ud, hvad De vil benytte. Med venlig Hilsen Johan Shjoldborg". 31

16 SIøL "KREJIL" OGSÅ LIDE BI}IDDØDEN? Det er nogle barske og realistiske tanker, som foråtteren og redaktøren af ovennævnte tidsskrift gennem de sidste år, N.H. Lindhard, diskuterer sammen med boghandler Jørgen Balle, der har stået for økonomien og udsendelsen af tidsskriftet KREJL gennem alle 22 ålr. Vi må tage til efterretning, at medlemstallet falder fra nummer til nummer. Sagen er den, at abonnenternes aldersgennemsnit altid har været højt, så der har været naturlig afgang hele tiden. Det har dog indtil for nylig kunne opvejes af en tilgang, men det går ikke længere. Da der var flest, var tidsskriftet oppe over 700 abonnente! men det er nu faldet til ca Smertegrænsen for økonomien ligger omkring 650 abonnentet så vi har arbejdet med underskud i de sidste par år. Vi vil meget gerne vende tilbage til forholdene, som er nævnt i sangen: For de gamle som faldt er der ny overalt. Formålet med forlaget KREJL og ligeledes tidsslaiftet har været at højne kendskabet til Løgstør-området fra fortid til nutid, og det er blevet til ca. 10 bøger og ikke mindre end næsten 90 forskellige hefter til vore abonnenter. Igennem alle disse år har begge de 2 indehavere afforlaget drevet det på et filantropisk og idealistisk grundlag, og de vil så nødig komme til at høre til "de gamle som faldt"l Derfor bestemmer alle indbyggere i området om vi skal fortsætte med det lokalhistoriske tidsskrift. Vi skal nemlig have ca. 100 nye abonnenter. Tidsslriftet koster kun for 4 hefter, leveret overalt i hele verden Over halvdelen af abonnenterne bor uden for Løgstør kommune, så vi mener begge, at det er op til kommunens indbyggere at hæve tallet. Nærmere oplysninger kan frs på tlf Sådan skrev vi i avisen! OBS TILABONNENTERNE! Nu vil vi ikke være ligesom præsten, der skælder ud fra prædikestolen på de tre gamle koner, der er mødt op til gudstjenesten, fordi der ikke kommer flere. Vi vil derimod spørge, om I kender nogen, der kunne tænke sig at abonnere på KREJL, som ikke gør det allerede. Thk. j2

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere