MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969"

Transkript

1 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969

2 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk

3 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden oplevelsen af et gigantisk skuespil, et skuespil, hvori vi alle er rollehavende. Men der er det ejendommelige ved dette store skuespil, som vi kan kalde skæbnen, at vi ikke alene er rollehavende eller skuespillere, men samtidig også tilskuere. Det skuespil eller skæbnespil, hvori vi alle er både aktører og tilskuere, er et evigt scenisk panorama med skiftende scenerier lige fra de mest bloddryppende og hadomspundne dramaer og hel vedesagtige kulisser til de mest strålende eventyr og kærlighedsscener med kulisser af det reneste mentale guld. Vor skæbne er det samme som vor nu- 5

4 tids forbindelse med vor fortid og vor fremtid, og livets skæbnespil bliver derfor en fremførelse eller opvisning af disse tre forskellige slags tider. Fortid, nutid og fremtid er tre rollehavende i skæbnespillet, og vor egen rolle er nutiden. Vi oplever os selv fremtrædende som nuet eller midtpunktet i evigheden på samme måde, som vi føler os som midtpunktet i uendeligheden eller universet. Som tilskuer er vi vidne til denne nutids eller vor egen rolles sammenspil med fortiden og fremtiden, som spilles af vore medvæsener. Alle de Øvrige medvæsener i tilværelsen er vore medspillende i skæbnespillet. Nogle af dem har fortidens rolle i deres samspil med os, og andre har fremtidens rolle. Vor opgave er at forbinde fortiden med fremtiden og derved fuldkommengøre stykkets helhed og enhed for tilskueren, hvilket altså vil sige for os selv. Efterhånden som stykket skrider frem, begynder tilskueren at ane sammenhængen. Tilskueren er jo netop den del af vor bevidsthed, der oplever og tænker over tingene og ligesom står ved siden af den del af os, der handler og er aktiv. 6

5 I vor egenskab af skuespiller er vi p:1 scenen fra vuggen til graven, eller det vi kalder vort nuværende liv. Det er vor v:1gne dagsbevidste aktive indsats. N:1r vi dør, forlader vi scenen en tid og g:1r ind i vor natbevidstheds verden, der i denne forbindelse kan sammenlignes med den verden, der p:1 det almindelige jordiske teater findes bag scenen, en verden med maskinfolk, belysningsmestre, p:1klædere, regissører, og hvad alle disse hjælpere nu kaldes, som er usynlige fra tilskuerpladsen, men hvis hjælp er absolut nødvendig, for at skuespillet p:1 scenen kan skride frem. De skyts:1nder og andre :1ndelige hjælpere, uden hvilke livet her i den fysiske verden ikke kunne udfolde sig, som det gør, er jo netop det store skæbnes pils usynlige regissører, belysningsmestre o. s. v., og n:1r vi forlader den fysiske verden, g:1r vi som skuespillere ud af scenen og ind i dette rum bag scenen, ind i den :1ndelige verden, indtil skuespillet efter denne mellemakt skal fortsætte, og vi, stadig i nutidens rolle, men med en ny dragt, d. v. s. en ny fysisk organisme, atter er midtpunktet i livets skæbnespil. 7

6 2. KAPITEL Fortidens og fremtidens roller Når vi begynder en sådan ny afdeling af skæbnespillet, har vi naturligvis stadig medspillere, hvoraf nogle spiller fortidens og andre fremtidens rolle. De medvæsener eller medspiliende, som spiller fortidens rolle, forbinder nutiden med de foregående akter. Men hvad er det for medvæsener, som har disse roller i vort skæbnespil? Vor fortid spilles af alle de medvæsener, hvis mentalitet lige akkurat når op til det niveau, der er den endnu ufærdige, primitive og uudviklede del af vor bevidsthed. Det er jo netop gennem de væsener, vi møder vor egen fortid som skæbne. De er de redskaber eller skuespillere, Forsynet bruger til at stille os ansigt til ansigt med de ufærdige sider af vor egen bevidsthed. Gennem dem høster vi i nuet, hvad vi har sået i fortiden. Vi er faktisk, lige fra mikroverdenen gennem planter, dyr og primitive mennesker til de mennesketyper, der omtrent repræsenterer samme udviklingstrin som vi selv, konfronteret med vor egen 8

7 fortid legemliggjort i vor egen nutid. Vi kan her se alle de mentale trin og principper. der er gået forud for vort livs nutid. Men hvordan kan vor fremtid være repræsenteret i nuet? Vi er jo ikke blot omgivet af væsener. der befinder sig på lavere udviklingstrin end vi selv. men møder også væsener. som har overvundet adskillige af de tåbeligheder og ufuldkommenheder. som vi måske selv endnu ligger under for. Tilskueren i os gør sig sine tanker og har sine længsler og Ønsker om. hvad der skal komme til at ske på scenen og bliver netop inspireret til sådanne Ønsker ved at opleve de væseners handlemåde, der viser en større kærlighed og intellektualitet eller skabeevne end vi selv. Tilskueren er jo nok en passiv del af vor bevidsthed, men kun på den måde, at samme tilskuer ikke griber ind i det, der sker på scenen i nuet. Men der er en form for aktivitet i denne del af vor bevidsthed også, og den gør sig gældende på den måde. at tilskuerens tanker, Ønsker og længsler strømmer ind i overbevidstheden i skæbneelementet og påvirker talentkernerne. Der samles de erfaringer, vi gør, længslerne 9

8 og Ønskerne bliver årsag til udviklingen af nye talentkerner og til at visse gamle talenter, hvis udfoldelse vi er mæt af og opfatter som ondt, degenererer. Derved ændres den aktivitet på scenen, som udfoldes af os selv som den skuespiller, der spiller nutidens rolle. Nye evner og talenter kan så småt gennem Øvelse og forsøg folde sig ud og blive til medfødte evner, som samme skuespiller har med sig i de kommende akter, hvor han eller hun nok fremtræder i en ny skikkelse, men dog er det samme evige væsen, der netop gennem sine egenskaber som såvel skuespiller som tilskuer har muligheder for at udvikles og være med til at forvandle sceneriet eller skuepladsen fra at være helvedesagtig, mørk og fuld af smerte og lidelse til at blive en eventyrlig skøn verden, hvor næstekærligheden og udfoldelsen af geniale skabende kræfter gør livet til det skønneste kunstværk. 10

9 3. KAPITEL Vi bliver medinstruktører Kulisserne og maskerne skifter altså på denne scene, som er vor fysiske dagsbevidsthed i skiftende inkarnationer. Men det er kun sc enerierne, som forvandles. Det er den samme skuespiller og tilskuer (os selv), der oplever de skiftende scener og selv er med til at skabe forvandlingerne. Vi er altså ikke blot skuespiller og tilskuer, men efterhånden som vi udvikles, og tilskueren i os gribes af handlingen og begynder at skabe Ønsker og længsler, er vi også medinstruktører. Enhver af os bliver klogere dag for dag og vil ikke handle akkurat på samme måde, som vi gjorde engang i fortiden. Det skal vi også huske på, når vi ser på de medvæsener eller medspillende i vort skæbnespil, som repræsenterer fortiden. Vi kunne ikke tænke os at gøre, som de gør, og måske kritiserer vi dem, ja, måske siger vi endda, at vi foragter dem. Men når vi ikke kan tænke os at gøre, hvad de gør, er det fordi, det de gør, er vor fortid. Det er noget, vi har udlevet. Vi har de erfa- 11

10 ringer og talentkerner i vort skæbneelement, som forårsager, at vi ikke mere vil røve og plyndre, eller stjæle og bedrage, og heller ikke lyve og bagtale o. s. v. Det er ikke mere nutid for os, men kun fortid, og denne fortid ser vi altså repræsenteret af andre væsener omkring os. Men den gang, da disse egenskaber var nutid for os, havde vi naturligvis ikke de erfaringer og talenter, vi nu har. Men det har de mennesker, vi måske kan være tilbøjelige til at kritisere, heller ikke. Og man kan ikke forlange, at noget individ skal handle eller tænke udfra erfaringer, som det endnu ikke har. Altså er vi i vor kritik af dem eller vor foragt for dem næsten lige så tåbelige, som de selv er. Vi har altså udviklet os den lille smule, som forårsager, at vi ikke mere kan eller vil gøre, som de gør, men ikke så meget, at vi kan se og forstå, at de i Øjeblikket ikke kan være anderledes, end de er, så vi kan tilgive dem og måske prøve at hjælpe dem. Vi må prøve at tænke på, at i d e r e s skæbnespil er vi en af de skuespillere, som repræsenterer fremtiden, og jo mere inspirerende vi kan virke på tilskueren i deres bevidst- 12

11 hed ved vort eksempel, ved denmåde, hvorpå vi tænker, føler og handler, des mere er vi netop med til at forvandle sceneriet her på jordens skueplads. Og desuden forvandler vi derved også vort eget skæbnespil. Det er jo ikke blot de væsener, der repræsenterer vor fortid og den mere primitive del af vores bevidsthed, der skaber skæbne. Der hvor vi er til gavn og glæde for andre med vore humane og intellektuelle evner eller måske blot ved en kærlig væremåde, og dermed virker inspirerende på tilskueren i disse andres bevidsthed, skaber vi skæbne for os selv på den måde, at de væsener, som for os repræsenterer fremtiden, vil optræde kærligt og inspirerende over for os, og vil skabe nye muligheder gennem de længsler og Ønsker, der vil sætte udviklingen af nye talentkerner af højintellektuel karakter i gang i vort skæbneelement. 13

12 4. KAPITEL Vekselvirkning mellem,. Gud" og "gudesøn" Vi er altså også medinstruktører i det store skæbnespil. Men den ledende og bestandigt nyskabende overinstruktør, som usynlig er til stede bag alt i livets skuespil, er den guddom, hvori vi alle" lever, røres og er". Denne instruktør leder de skuespillere, som repræsenterer vor fortid, såvel som de skuespillere, der repræsenterer vor fremtid. Ja, man kan endda sige, at han på en måde e r disse skuespillere, da deres jeg er en del af hans jeg, deres skabeevne en del af hans skabeevne, og den iklædning af materien, hvori de i Øjeblikket spiller deres rolle, er et organ i hans store organisme. Alle disse vore medspillende i livets skæbnespil er Guddommens redskaber. I virkeligheden er der altså kun to optrædende på scenen, "guden" og "gudesønnen". Kulisserne er alt, hvad der kommer ind under begrebet naturen. Maskeringerne er for gudens vedkommende alt, 14

13 hvad der kommer ind under begrebet medvæsener, medens de skift~nde masker og forklædninger for gudesønnens vedkommende udgøres af alle de fysiske og sjælelige organismer, han har repræsenteret og vil komme til at repræsentere gennem jordlivene eller udviklingens mange forskellige stadier. Alt hvad vi har repræsenteret, lige fra mineral, plante og dyr til jordmenneske, er således kun maskeringer, jeg' et må benytte sig af i særlige situationer i udførelsen af sin rolle i skæbnespillet, ligesom alle arter af medvæsener på samme måde er udgørende de særlige maskeringer, ved hvilke guden kan gennemføre sin rollebeklædning i de mange skiftende scenerier i det evige spil. Der findes ingen rolle i livets spil, som et jordmenneske ikke, hvis det gennem tilskueren i sin egen bevidsthed begærer det, engang skal få mulighed for at spille. Alle kan komme" højt på strå" og blive feterede, når de Ønsker det tilstrækkeligt stærkt, og de kan leve i magt og herlighed. Men de må naturligvis også gøre de erfaringer, som de i en sådan rolle bibringer andre, eventuelt i form af tyranni, hovmod og li- 15

14 gegyldighed med andres liv. Det vil møde dem i næste akt. Da bliver det deres fortid og andre skuespillere i livets skæbnespil, som i nuet repræsenterer denne fortid, der vil vise dem, hvordan den blev oplevet af deres tidligere omgivelser. Derved opstår nye Ønsker og begær i bevidstheden, længsler efter en tilstand uden tyranni og undertrykkelse af andre, og næstekærlighedens talenter begynder at dannes. Spirer til højintellektuellivsudfoldelse vokser frem i bevidstheden, og selv om organisme efter organisme bliver slidt op eller dør, fremtræder de levende væsener i stadig skønnere organismer og har som basis for deres fremtræden på livets scene deres evige jeg og evige skabeevne, der i nuet udfolder sig gennem de talentkerner, som gudesønnen i sin egenskab af både skuespiller, tilskuer og begyndende medinstruktør i livets skæbnespil stadig udvikler i sin overbevidstheds skæbneelement. " Mennesket i Guds billede" er den medinstruktør i livets skæbnespil, som efterhånden har lært de principper for skabelse eller forvandling at kende, som "den store 16

15 instruktør" stadig udfolder, nemlig at være hundrede procent til glæde og gavn for levende væsener, og denne tilstand er alle de jordiske mennesker på vej imod. De oplever ikke skæbnespillets akter på samme tid. Nogle oplever en del af spillet, som allerede er fortid for andre, og andre oplever noget i nuet, som for mange af deres medvæsener endnu er fremtid. Men alle lever de deres daglige liv midt i evigheden og uendeligheden, og intet væsen vil komme til at opleve mere lys, kærlighed og lykke end noget andet væsen, selvom deres oplevelse i nuet ikke er den samme. (Bearbejdet af Mogens MØller). 17

16 INDHOLD LIVETS SKÆBNESPIL 1. kap. Vi er både skuespillere og tilskuere " Fortidens og fremtidens roller 8 3." Vi bliver medinstruktører " Vekselvirkning mellem JJ Gud" og JJ gudesøn"... 14

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad

Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad Indledning Artiklen handler om et af de mere oversete fænomener i forbindelse med læring hos voksne nemlig modstand mod læring.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere