Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?"

Transkript

1 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt internt samspil En virksomheds forretningbetingelser er bestemt af dens omgivelser og de kompetencer, som virksomheden selv er i besiddelse af. I dette samspil skabes forretningsmulighederne. Nedenstående viser i helt kortfattet form en strategiproces i 6 trin, der kombinerer eksterne faktorer med interne faktorer. Figur 1. Kilde: The Competenceweb af Tove Brink 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen 1

2 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Samtidig kan man i figuren se at underliggende for disse forretningsmuligheder dukker en del antagelser op om markedstrends, drivkræfter, kundeværdier, konkurrenter, fremtidige scenarier og deres betydning for succesfulde virksomheders organisation og kompetencer i markedet. Det er de eksterne antagelser. Men der er også antagelser omkring de interne faktorer i forbindelse med omsætning og indtjening, værdikæde, strategi, fælles værdier, ledelsesstil, medarbejdere, læring, struktur og systemer. Alt dette skal bestyrelsen kunne bearbejde samt understøtte den strategiske retning for at opnå vækst og indtjening. Det kræver såvel dyb viden og erfaring på specifikke områder som bred viden på tværs af områder. Her kan ideer til nye koblinger blomstre. Med andre ord det kræver mangfoldighed at kunne få en diskussion i bestyrelsen af disse forhold med et optimalt resultat. Fremtid og videnssamspil Fremtiden vil kræve endnu mere dybde og bredde i diskussionen i bestyrelserne! Verden bliver hele tiden mere kompleks og bevæger sig hurtigt mod nye behov, nye markeder og nye teknologier. Et citat fra George Huber s bog med titlen The necessary nature of future firms, belyser, hvad der sker: There is an alarming increase in the number of things I know nothing about. Derfor bliver mangfoldigheden i viden og erfaring vigtig for en bestyrelse i fremtiden. Det vil være nødvendigt at trække på hinandens ekspertise for at kunne skaffe et samlet overblik til gavn for forretningen. 2. Hvad er mangfoldighed? Forskellighed I Politikkens Nudansk Leksikon forklares ordet mangfoldig med talrig og hvis man tager handlingsaspektet ind at mangfoldiggøre så forklares det som at formere. Det er interessant i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Her sidder kun få samlet til at styre en hel virksomhed med mange ansatte. Men deres opgave vil typisk være at skabe vækst og indtjening d.v.s. formere de ressourcer virksomheden har i forvejen. Så ordet giver rigtig god mening i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 2 Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

3 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Talrig betyder egentlig kun, at man er mange. Det interessante er, hvad det, at man er mange, resulterer i. Alle mennesker har deres helt specielle særpræg. Vi er individuelle i vores fremtoning, opfattelse af verden og har vores egne måder at handle på. Derfor vil det, at man er mange, medføre at mange forskellige særpræg dukker frem og gør sig gældende. Nu er en bestyrelse kendetegnet ved, at det er forholdsvist få mennesker, der sætter retningen for en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen for at kunne udføre handlingen at formere ressourserne også har substansen med fra den platform, som handlingen udspringer fra. Det betyder her, at bestyrelsen repræsenterer den forskellighed, der er behov for i forretningen for at skabe vækst og indtjening. Kompleksitet Det er vigtigt, at bestyrelsen forstår at tage hånd om den forskellighed virksomheden befinder sig i til hverdag. Med øget kompleksitet i omgivelserne forøges kravet til forskellighed. Fokus og udnyttelse af mangfoldighed i bestyrelsen medfører, at man bedre kan håndtere denne kompleksitet. Det betyder konkret, at bestyrelsen afspejler væsentlige forskelligheder i forståelsen af forretningsgrundlaget, f.eks. køn, alder, kulturel baggrund, uddannelse, erfaringer etc. Gennem mangfoldighed forøges sansynligheden for, at man i bestyrelsen får stillet sig selv de rigtige kritiske spørgsmål og får givet de rigtige svar, så virksomheden kan få succes med sine aktiviteter. Eksempler på snæversyn Eksempler på, at bestyrelser i dag ikke repræsenterer forskelligheder i forretningsgrundlaget er lette at få øje på. Helt kort kan nævnes: Kvinder, der udgør halvdelen af befolkningen ofte med anderledes indgang til problemstillingerne og andre præmisser, er meget sporadisk repræsenteret. De unge, der vil komme til at sætte dagsordenen for forretningen i fremtiden, er meget sporadisk repræsenteret. Udlændinge, der kunne tilføre vigtig viden i forbindelse med globaliseringen, er meget sporadisk repræsenteret. Uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, der repræsenterer kernekompetencen i virksomheden, ses ind imellem meget svagt repræsenteret i bestyrelsen. Disse eksempler viser, at der er mange relevante indgangsvinkler for mangfoldighed, som i øjeblikket stort set er blinde områder for bestyrelserne, Medlemmerne har for 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen 3

4 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? overfladisk forståelse og indsigt. Det betyder mange gange snæversyn samt begrænset og ringe udnyttelsen af forretningsmulighederne. Beslutningerne træffes ud fra medlemmernes afgrænsede viden og erfaring. 3. Hvordan forenes forretning og mangfoldighed på givtig vis? Cases fra det virkelige liv Krise beredskab Her kan nævnes mange eksempler fra det konkrete bestyrelsesarbejde, men lad os tage nogle cases, der har meget forskellig udgangspunk for at illustrere, hvor gennemgribende en betydning mangfoldighed har. De er begge hentet fra det virkelige liv, men af hensyn til forskellige personer anonymiseret i denne fremstilling På en erhvervsskole var der krise. Skolerne skal have en parietetisk sammensat bestyrelse bestående af arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer, der repræsenterer skolens uddannelsesretninger. Den pågældende skole var ved at lukke på baggrund af akut likviditetsmangel. Der var begyndt at komme meget dårlig omtale i medierne, der helt tydeligt skræmte nye elever væk og fik eksisterende elever til at flytte til andre skoler. Bestyrelsen var i oprør og meget uenige, hvilket truede med at give endnu dårligere omtale. Bestyrelsen var her gennem sin lovmæssige opbygning omkring parietets repræsentation fra uddannelsesretningerne forholdsvis mangfoldig. I en sådan situation, var det tvingende nødvendigt at få styr på omtalen i medierne, så indtægtsgrundlaget for skolen (eleverne) ikke blev skræmt væk. Derfor blev det meget vigtigt, at et af bestyrelsemedlemmerne besad kompetencerne og politisk vilje til at få omtalen i medierne vendt. Et bestyrelsesmedlem, der var uddannet journalist, men ellers sad i bestyrelsen som repræsentant for en hel anden arbejdstagerorganisation, blev meget vigtig. Han fik gennem sin kombinerede erfaring med konfliktløsning og praktisk journalistik professionaliseret kontakten med pressen. Det var på det tidspunkt utroligt vigtigt for at skolen kunne fortsætte. Senere er denne erhvervskole blevet økonomisk meget bæredygtig med en meget god kvalitet i uddannelserne. Hvis bestyrelsen i denne krise situation ikke havde haft denne mangfoldighed at kunne trække på i egne rækker, var det givet endt helt anderledes. Men lad os se på en helt 4 Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

5 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? anden situation, hvor den manglende mangfoldighed betød, at en oplagt forretningsmulighed ikke blev udnyttet. Oplagte forretnings muligheder forspildes En større industrivirksomhed havde nogle produkter, der var væsentlige indenfor et specifikt markedssegment. Imidlertid var disse produkter ikke fokuseret i forretningsstrategien omkring dette specifikke markedssegment. De samme produkter kunne også bruges i andre markedssegmenter. Virksomheden havde hidtil haft strategisk fokus på disse andre markedssegmenter, der imidlertid ikke i fremtiden viste særlig stor markedsvækst. På den baggrund blev der iværksat en strategiudvikling indenfor det nye markedssegment på tværs i organisationen. Man ønskede at afdække mulighederne for vækst og indtjening gennem en ny og anderledes fokusering. Det viste sig, at det nye specifikke markedssegment kunne blive særdeles lukrativt for virksomheden. Alle deltagere på tværs i organisationen var enige om det. Det specifikke markedssegment er typisk meget præget af kvinder, fordi markedssegmentet globalt har stor betydning for dagligdagen i familien. Den helt basale sundhed afhænger af at dette markedssegment er velfungerende. Imidlertid er der store forbedringsmuligheder og optimering af markedssegmentet, der globalt involverer en knap ressource. Det gælder såvel indenfor industrilande som indenfor udviklingslande. Imidlertid vil optimeringen skulle foregå meget forskelligt. Det betyder at markedssegmentet har et stort socialt element. Derfor er det nødvendigt for at forstå forretningsmekanismerne indenfor dette markedssegment at inddrage både kvindelig indlevelsesevne omkring det sociale element samt global erfaring med lignende opgaver. Imidlertid var der i bestyrelsen ikke medlemmer med tilstrækkelig indlevelsesevne og mangfoldighed til at kunne se, at denne strategi, omend lukrativ, ville kræve en virkelig anden organisering og andre kompetencer. Man fik ikke stillet sig selv de kritiske spørgsmål og givet sig selv de rigtige svar. Selv om strategioplægget til bestyrelsen pegede på disse forskelle og betydningen af dem for organisationen. Det var en blind vinkel. Området blev behandlet som endnu et forretningsområde i lighed med de andre. Det er det ikke. Derfor blev det nye markedssegment aldrig til noget i denne virksomhed, selvom den blev vedtaget i bestyrelsen til gennemførelse. Bestyrelsen gav ikke strategien de rigtige rammer, for at den kunne blive en succes. Den resterende organisation fik lov til at kvæle det nye mar- 3/Juli 2006 Bestyrelseshåndbogen 5

6 Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? kedssegments strategi ved at spærre for den med deres egen forretningslogik og systemer og det betød døden for strategiudmøntningen af det nye markedssegment. Den blinde vinkel spærrede således kraftigt for vækst og indtjening. 4. Hvad opnår bestyrelsen gennem mangfoldighed? De to eksempler belyser vigtigheden af mangfoldighed med den dybe og brede forståelse og indsigt både i krisesituationer og i forbindelse med at udnytte nye forretningsmuligheder. Fordele Bestyrelsen opnår derfor nogle vigtige aspekter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, som er vigtige nu, men vil blive endnu vigtigere i fremtiden. Helt kort kan fordelen gennem mangfoldighed sammenfatttes ud fra de foregående overvejelser således: Innovation udforskning og udnyttelse af nye muligheder gennem anderledes synsvinkler. Kvalitetsforbedring af arbejdet gennem større dybde og større bredde af erfaring. Risikoafvejning og beredskab gennem mere helhedsorienterede løsninger. Homogenitetsfælden Der er således tale om aldeles væsentlige aspekter som bestyrelsesarbejdet kan beriges med gennem mangfoldighed. Noget som enhver bestyrelse naturligt vil være meget interesseret og motiveret for. Imidlertid kan man befinde sig i den blinde vinkel, hvor man antager at alt er godt, når vi har en homogen gruppe, der hurtigt kan blive enige, træffe beslutninger og udføre dem. I komplekse og ekstraordinære situationer er dette næppe optimalt. 6 Bestyrelseshåndbogen 3/Juli 2006

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Indledning Grib forandringen

Indledning Grib forandringen Indledning Grib forandringen Forandringer har altid været et grundvilkår for menneskets udvikling. Hvis ikke vi havde evnet at forandre os, ville vi formentlig stadig bo i huler og slå hinanden i hovedet

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere