Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution"

Transkript

1 Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august

2 Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution X- institution og Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune X-institution er beliggende.. Overenskomsten med X-institution er indgået som daginstitution for børn. Der er for x-institution oprettet vedtægt, som er godkendt af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune den. Ifølge Dagtilbudsloven har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende institutioner indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Kommunens overordnede politiske mål for børne- og familieområdet gælder således også for de dagtilbud, som drives af selvejende institutioner. I henhold til Dagtilbudslovens 19 stk. 3 indgås følgende overenskomst med virkning fra 1. januar Ledelse og drift af institutionen Stk. 1. Bestyrelsen varetager det overordnede ansvar for institutionens drift. Bestyrelsen ansætter en leder til at varetage den daglige drift. Stk. 2. I henhold til Dagtilbudslovens 6 stk. 2 varetager institutionens leder under ansvar over for bestyrelsen den pædagogiske og administrative ledelse og den daglige drift af institutionen. Stk. 3 Institutionslederen deltager på lige fod med ledere af kommunale institutioner i de ledermøder og lederseminarer, som Ringkøbing-Skjern Kommune afholder. Lederen tilbydes de samme muligheder for efter- og videreuddannelse og modtager den samme information fra kommunens administration, som lederne fra de kommunale institutioner. Stk. 4 Institutionslederen samarbejder med kommunen med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i tilbuddene til børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Institutionslederen har pligt til at indgå i drøftelser med de administrative ledelse i Ringkøbing-Skjern kommune om udvikling af ledelsesfunktionen og efterlevelsen af kommunens politiske mål på børne- og familieområdet. Den selvejende institution har ret og pligt til at deltage i fælleskommunale projekter, som har til formål at udvikle den pædagogiske praksis, på lige fod med kommunale dagtilbud. Stk 5. Den selvejende institution samarbejder med administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at sikre, at kommunen kan opfylde pasningsgarantien i lokalområdet.

3 Side 3 2. Antallet af pladser Stk 1. I henhold til Dagtilbudslovens 26 stk. 2 og 27 stk. 2, træffes bestemmelse om optagelse i institutionen af Børne- og Familieudvalget gennem den centrale pladsanvisning og efter aftale med institutionens ledelse. Stk. 2. I x-institution er der ca. pladser til vuggestuebørn pladser til børnehavebørn pladser til børn i fritidshjem Pladserne står til rådighed for Ringkøbing-Skjern Kommune. Antallet af pladser kan justeres i op- eller nedadgående retning i samarbejde med pladsanvisningen. Pladsanvisningen styres centralt af Ringkøbing-Skjern Kommune. Pladsanvisningen orienterer bestyrelsen om væsentlige op- eller nedjusteringer i antallet af pladser så tidligt som muligt. 3. Åbningstider Institutionens bestyrelse fastsætter selv åbningstiden, dog med en minimumsåbningstid på 48 timer for børnene i alderen 0 6 år og 26 timer for børnene i alderen 6 10 år på skoledage. Meddelelse om ændring i åbningstiden gives til pladsanvisningen med mindst en måneds varsel. Bestyrelsen har bemyndigelsen til at træffe beslutninger om åbnings- og lukketider i forbindelse med ferier og fridage i henhold til Dagtilbudsloven og Ringkøbing-Skjern Kommunes bestemmelser vedrørende lukkedage. Det skal i samarbejde med andre institutioner i lokalområdet sikres, at der altid er et pasningstilbud til rådighed på almindelige hverdage. 4. Madordning i institutionen Stk. 1. I henhold til Dagtilbudslovens 17 kan der oprettes en forældrebetalt madordning i institutionen efter kommunens bestemmelser herom. 5. Normering Personalenormeringen i er fastsat på baggrund af Ringkøbing-Skjern Kommunes nøgletal på området. Lederen indgår i nødvendigt omfang i den daglige drift af institutionen.

4 Side 4 6. Ansættelse og afskedigelse af personale Stk. 1 Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget. Stk. 2 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Bestyrelsen har mulighed for at modtage sparring fra kommunens administration i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af lederen. Stk. 3 Såfremt institutionen har en ledig stilling, og der er i kommunen er overtallige medarbejdere inden for den pågældende overenskomstgruppe, skal institutionen på forlangende af kommunen tilbyde de pågældende en samtale, inden stillingen genbesættes. Stk. 4 Overtallige medarbejdere i den selvejende institution har mulighed for at blive omplaceret på lige fod med medarbejdere i kommunale institutioner. 7. Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1. I henhold til denne aftale følger institutionen de løn- og ansættelsesvilkår, som er gældende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen er behjælpelig med udfærdigelse af konkrete ansættelsesbreve. Stk. 2 Bestyrelsen har kompetence til at forhandle og indgå aftaler med de faglige organisationer om lokal løndannelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftaler, og at aftaler holder sig inden for de af kommunen fastsatte rammer. 8. Administration Beregning og udbetaling af lønninger samt bogholderi og regnskabsførelse varetages af kommunen. 9. Tilsyn I henhold til Dagtilbudslovens 5 foretager administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune mindst et årligt tilsyn i institutionen. 10. Overordnede aftaler i Ringkøbing-Skjern Kommune Den selvejende institution.. er omfattet af rettigheder og pligter ifølge kommunens overordnede politikker og regulativer vedrørende indkøb, medbestemmelse og medindflydelse, annoncering, ligestilling og design mv. og har ret til administrativ support mv. på lige fod med kommunale dagtilbud. 11 Øvrig lovgivning Institutionen skal følge de centralt fastsatte regler og den lovgivning, som gælder for dagtilbud.

5 Side Budget Institutionen får tildelt budget efter Ringkøbing-Skjern Kommunes nøgletal på området. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling beregnes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Stk. 2. Institutionen forpligter sig til at overholde det godkendte budget. Stk. 3 Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden kommunens forudgående godkendelse. Stk. 4 Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af kommunen godkendte budget. Huslejeaftaler skal altid godkendes af kommunen. 13. Ejendomsudgifter Stk. 1 Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje varetages af kommunen. Stk. 2 For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne, gælder: De udgifter, som kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom eller anden sikkerhed. Sikkerheden kan tinglyses på den selvejende institutions ejendom. Såfremt kommunen afholder udgifter til ydelser på eksisterende eller kommende lån for den selvejende institution, registreres disse ved mellemregning med kommunen for så vidt angår afdrag. Renter mv. betragtes i denne forbindelse som driftsudgifter. Stk. 3 For institutioner i lejede lokaler kan de i stk. 2 nævnte lån sikres ved gældsbrev. Stk. 4 Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, Ringkøbing-Skjern Kommune. 14. Dispositioner vedrørende institutionens formue mv. Stk. 1 Institutionen må ikke uden kommunens forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(ene) til andet formål end til dagtilbud. Stk. 2 Institutionen kan ikke uden kommunens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån, ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3 Institutionen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden institutionen har opnået kommunens samtykke til finansiering ved lån. Stk. 4 Ved institutionens ophør skal anvendelse af eventuel formue godkendes af kommunen jfr. bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtægter. Overskud, der er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, betragtes ikke som formue.

6 Side Opsigelse, genforhandling mv. Stk. 1 Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i en måned. Stk. 2 Parterne kan anmode om genforhandling af overenskomsten eller om tillæg til overenskomsten. Dato og underskrift Bestyrelsen X-institution Dato og underskrift Ringkøbing-Skjern Kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere