Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen."

Transkript

1 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og parceller udstykket derfra. Efter nærmere bestemmelse af Greve kommune vil foreningens område kunne udvides eller ændres, således at dens stedlige område endeligt fastsættes af kommunen. 2. Foreningens medlemskreds Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af parcellen i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser (herunder restancer) overfor grundejerforeningen, således at indbetalte kontingenter m.v. og andel i foreningens formue tjener til imødegåelse af den nye ejers ansvar. Refusionsopgørelse mellem køber og sælger er foreningen uvedkommende, og den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Meddelelse om parcellens overdragelse og dermed udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse gives til foreningen ved skriftlig meddelelse. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Et medlems andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning under nogen form. I tilfælde af henvendelse fra ejendomsmægler eller lignende ved hushandel opkræver grundejerforeningen kr. 500 i administrationsomkostninger til udlevering af informationer 3. Foreningens formål Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration i forbindelse med udstykningen med Greve kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier - for så vidt disse ikke overtages som offentlige - vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fælles arealer og vedligeholdelse af vandløb. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til på medlemmernes vegne at træffe bindende aftaler med kommunalbestyrelsen herom.

2 4. Finansiering a. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og / eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. b. Generalforsamlingen afgør på hvilken måde finansieringen skal ske, samt i hvilket omfang medlemmerne skal stille sikkerhed over for grundejerforeningen eller tredjemand. 5. Hæftelse a. I forholdet til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue, og krav mod grundejerforeningen kan ikke gøres gældende over for de enkelte medlemmer. Generalforsamlingen kan dog med flertal jvf. 8, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut. beslutning om solidarisk hæftelse skal vedtages efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. 9, og der kun kan træffes beslutning om solidarisk hæftelse for et konkret projekt/arrangement. Generalforsamlingens vedtagelse af medlemmernes solidariske hæftelse skal godkendes af Greve Kommune. b. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Den solidariske hæftelse ikke kan overstige det dobbelte af den enkelte parcels forholdsmæssige andel i lånebeløbene. Hvis medlemmer i medfør af bestemmelserne om en solidarisk hæftelse må indfri andre medlemmers andele helt eller delvist, har de ret til at få disse udgifter, herunder renter og andre omkostninger, godtgjort af foreningen. Bestyrelsen kan i så fald udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbene. c. Det enkelte medlem har pligt til at stille sikkerhed jvf 5.a. og 5.b. for foreningens lån over for långivende pengeinstitut, hvis generalforsamlingen har truffet beslutning om dette d. Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet Kontingent Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de i 4 optagne lån eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den i 3 nævnte deklaration. Kontingenter og øvrige ydelser forfalder til betaling senest med udgangen af den måned, der følger efter opkrævningens udsendelse Side 2

3 Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden en måned efter forfald, opkræves disse med et tillæg på Kr Er restancen ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger overgive til inkasso evt. gennem advokat. Eventuel ændring fastsættes på en generalforsamling, og bliver gældende indtil ny aktuel ændring. I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen Ordensregler a. Ethvert medlem er pligtig til at holde sin grund ryddelig og ren, så ukrudt m.v. ikke generer naboer. Det påhviler den enkelte grundejer at renholde samt slå græs på det ham tilstødende stieller rabatareal. Pligten gælder også snerydning. Overholdelse heraf påses af bestyrelsen, som om fornødent foranstalter arbejdet udført på de pågældende grundejers vegne og afkræver disse de afholdte udgifter. b. Der henvises endvidere til den seneste udgave af Grundejerforeningens ordensreglement, der kan ajourføres af bestyrelsen Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Greve kommune. Indkaldelse skal ske ved bevislig skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen Generalforsamlingens forløb På den ordinære generalforsamling skal foretages: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning c. Kassererens forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab d. Forslag fra bestyrelsen e. Forslag fra medlemmerne f. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen g. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant h. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må i Side 3

4 skriftlig affattelse være bestyrelsen i hænde senest den 15. oktober. Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen, leder generalforsamlingen og afgør bl.a. alle spørgsmål om afstemningsmåden, stemmeafgivningen og dens resultater. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og bestyrelsen er herefter pligtig til at foranstalte den ekstraordinære generalforsamling afholdt inden 1 måned efter begæringens modtagelse, dog ikke i tiden Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel, medlemmet ejer. Er flere personer ejere af en parcel, har kun en af dem stemmeret. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen må dog afgive mere end 10 stemmer på andres og egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, der ikke 8 dage før generalforsamlingen er i restance med kontingent m.v. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede eller lovligt repræsenteret og afgiver stemme, og at der for ændringsforslaget afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Opnås flertal for forslaget, men er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af tilstedeværende eller lovligt repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring i vedtægterne skal for at være gyldig godkendes af Greve kommune. Med henvisning til opløsning af foreningen henvises til bestemmelserne nedenfor i Referat fra Generalforsamling Der føres referat af det på generalforsamlingen passerede, som underskrives af dirigenten og af tilstedeværende medlemmer af såvel den afgåede som den nyvalgte bestyrelse. 11. Foreningens bestyrelse a. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand og 3-5 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvorunder desuden vælges suppleanter til bestyrelsen. Formanden er generalforsamlingsvalgt og vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur med hvert 2.år. Genvalg kan finde sted Side 4

5 b. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der såfremt det skønnes rimeligt, tillægges bestyrelsen et mindre honorar. c. Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmål herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, bortset fra det ovenfor i 4 stk. 1 fastsatte. d. Bestyrelsen - og dermed foreningen - tegnes af formanden i forbindelse med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give kassereren bemyndigelse til at disponere m.h.t. bankkonto, således at ind og udbetalinger kan foretages elektronisk. Kassereren underskriver alle kvitteringer. e. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at kassereren kan hæve på kontoen til maksimalt kr ,00. Ved højere beløb skal medunderskrives af formanden eller næstformanden i formandens fravær. Den kontante beholdning må normalt ikke overstige kr f. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et medlem af bestyrelsen. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. g. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelsen af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og rengøring af de under foreningen hørende private veje og stier, fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under foreningen. h. Det ansvar, der påhviler foreningen som ejer af de veje og stier og fællesarealer, der tilskødes grundejerforeningen, er bestyrelsen pligtig at inddække ved tegning af forsikringer i fornødent omfang. i. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke mindst 3 medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed, har formanden den afgørende stemme. j. Der føres referat fra bestyrelsesmøder, og hvert medlem, der har deltaget i det refererede møde, underskriver referatet. k. Bestyrelsen er selvsupplerende, og såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig indenfor en af de valgte suppleanter. l. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst Side 5

6 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 12. Foreningens regnskabr Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Senest den 15. oktober afgives regnskabet af kassereren til revisor, der derpå har at foretage revisionen og at afgive det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til foreningens bestyrelse inden den 1. november. Revisor har krav på 14 dage til regnskabets gennemgang. 13. Opløsning af foreningen Opløsning af grundejerforeningen kan ikke ske uden samtykke fra Greve kommune. Beslutning om opløsning af foreningen skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer i 9. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til formål inden for grundejerforeningens område. Oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 27. april Ændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 1971, ordinær generalforsamling den 21. november 1972, ordinær generalforsamling den 25. november 1999 samt XXXXXX generalforsamling den. XXXXXX Side 6

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kapitel 2: Foreningens område og medlemskreds 3 Stk. 1:

Læs mere