RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i {SWD(2015) 115 final}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2014. {SWD(2015) 115 final}"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 290 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2014 {SWD(2015) 115 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BAGGRUND Udviklingen gennem de seneste par år Rammeforordning for makrofinansiel bistand MAKROFINANSIELLE BISTANDSTRANSAKTIONER I Oversigt Individuelle foranstaltninger i modtagerlandene i Georgien Kirgisistan Tunesien Ukraine SIKRING AF, AT DEN MAKROFINANSIELLE BISTAND ANVENDES KORREKT: OPERATIONELLE VURDERINGER OG EFTERFØLGENDE EVALUERINGER Operationelle vurderinger Efterfølgende evalueringer ANMODNINGER OM BISTAND OG KOMMISSIONENS FREMTIDIGE FORSLAG BUDGETSITUATION

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i INDLEDNING Makrofinansiel bistand, eller MFA, er et finansielt EU-instrument, der er udformet med henblik på at dække usædvanlige behov for ekstern finansiering i lande, som geografisk, økonomisk og politisk befinder sig tæt på EU. Formålet hermed er at styrke den makroøkonomiske og finansielle stabilitet i kandidatlandene og potentielle kandidatlande og i EU s nabolande, mens gennemførelsen af relevante strukturreformer fremmes. Bistanden supplerer og forudsætter, at der sammen med Den Internationale Valutafond (IMF) er lagt et tilpasnings- og reformprogram. MFA er et instrument til støtte for et lands betalingsbalance. Bistanden gives enten i form af lån, hvor Kommissionen låner de nødvendige midler på kapitalmarkederne og derpå udlåner dem til modtagerlandet, eller, under visse omstændigheder, i form af gavebistand finansieret via EU-budgettet var præget af fremskridt med hensyn til gennemførelsen af flere tidligere forsinkede MFA-transaktioner (for Georgien, Jordan, Kirgisistan og Tunesien) og den hastige forværring af den politiske og økonomiske situation i Ukraine, som udløste en række store MFA-transaktioner. Denne årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med de oplysningsforpligtelser, som Kommissionen er pålagt i Rådets afgørelser og Rådets og Europa-Parlamentets fælles afgørelser om MFA-transaktioner. Den ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som indeholder mere udførlige oplysninger og en analyse af den makroøkonomiske kontekst og gennemførelsen af de individuelle makrofinansielle bistandstransaktioner. 2. BAGGRUND 2.1. Udviklingen gennem de seneste par år Den globale økonomiske og finansielle krise i , som i høj grad ramte de nye vækstøkonomier i EU's nabolande, resulterede i usædvanlig mange anmodninger om finansiel støtte fra EU, bl.a. i form af makrofinansiel bistand. Ved udgangen af 2009 vedtog Ministerrådet fire programmer for makrofinansiel bistand for at yde støtte til Armenien, Bosnien-Hercegovina, Georgien og Serbien. I 2009 blev den tidligere godkendte makrofinansielle bistandstransaktion til fordel for Kosovo 1 også forlænget med ét år. I 2010 vedtog EU's medlovgivere, Rådet og Europa-Parlamentet, endnu to programmer, som denne gang var rettet mod Ukraine og Moldova som følge af 1 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring. 3

4 Lissabontraktatens ikrafttræden. Transaktionerne til fordel for Georgien og Kosovo blev afsluttet i I 2011, 2012 og 2013 afsluttede Kommissionen gennemførelsen af MFA-programmerne for Armenien, Bosnien-Hercegovina, Moldova og Serbien. Den generelle økonomiske situation i 2010 og i starten af 2011 forbedredes væsentligt og lettede i nogen grad presset på betalingsbalancesituationen for de lande, der er berettiget til makrofinansiel bistand. Det resulterede i en nedgang i antallet af foreslåede eller godkendte nye makrofinansielle bistandstransaktioner: Kommissionen foreslog kun to transaktioner (for Georgien og Kirgisistan begge i 2011). Den markante nedgang i godkendelsen af nye MFA-transaktioner skyldtes også forsinkelser i lovgivningsprocessen som følge af uenighed mellem de lovgivende instanser om, hvordan den nye komitologiforordning skal anvendes for afgørelser om makrofinansiel bistand. Dette problem blev først løst i Fra anden halvdel af 2011 blev betingelserne for finansiering på de globale kapitalmarkeder væsentligt ringere, hvilket til dels skyldtes statsgældskrisen i euroområdet. Derudover øgede det arabiske forår og de heraf følgende politiske og økonomiske omvæltninger i de arabiske partnerlande omkring Middelhavet presset på disse landes budgetter og økonomiske stilling over for udlandet. Disse udviklingstendenser førte til øget efterspørgsel efter makrofinansiel bistand i 2012 og 2013, idet der kom forespørgsler om støtte fra Egypten, Jordan og Tunesien. De lovgivende instanser vedtog afgørelser om makrofinansiel bistand til Jordan og Tunesien i december 2013 og maj 2014, hvorimod Kommissionens forslag til afgørelse om makrofinansiel bistand til Egypten blev sat i bero i afventning af, at der indgås en aftale mellem Egypten og IMF om et IMF-udbetalingsprogram, og i lyset af den politiske udvikling i landet. I 2014 blev der ydet makrofinansiel bistand i et omfang, som ikke tidligere er set, på grund af konflikten i det østlige Ukraine og den alvorlige forværring af landets økonomiske og finansielle situation. Hele denne bistand blev ydet i form af lån. Udbetalingerne i henhold til to afgørelser fra 2002 og 2010 gik i gang, efter at det ukrainske parlament havde ratificeret de relevante MFA-dokumenter. Rådet godkendte desuden en ny MFA-transaktion for Ukraine i april 2014 i henhold til hasteproceduren (artikel 213 i TEUF). Det fulde beløb blev udbetalt i Rammeforordning for makrofinansiel bistand Europa-Parlamentet pegede allerede i 2003 på de langvarige beslutningsprocesser som et af de største minusser ved MFA-instrumentet. Ifølge det daværende system blev afgørelser om individuelle MFA-transaktioner truffet af Rådet fra sag til sag efter høring af Parlamentet. Siden Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009, træffes de lovgivningsmæssige afgørelser om individuelle MFA-transaktioner af Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning), hvilket 2 Yderligere oplysninger kan ses i Kommissionens rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2012 (COM(2013) 426) og 2013 (COM(2014) 372). 4

5 har forlænget beslutningsprocessens varighed yderligere. Finans- og statsgældskrisen har vist, at der for at kunne tackle makroøkonomiske og finansielle nødsituationer effektivt kræves et kriseinstrument, som kan anvendes hurtigt og effektivt. Som svar på behovet for at fremskynde beslutningstagningen og strømline MFAinstrumentet fremsendte Kommissionen den 4. juli 2011 et forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande 3. De vigtigste mål med forslaget var: i) at gøre makrofinansiel bistand mere effektiv gennem en hurtigere og mere effektiv beslutningsproces, ii) at tilpasse denne procedure til den procedure, der anvendes i forbindelse med EU's øvrige finansieringsinstrumenter, hovedsagelig i forhold til tredjelande, og iii) at formalisere, afklare og forenkle bestemmelserne om makrofinansiel bistand. Forslaget blev drøftet indgående med Parlamentet og Rådet. Kommissionen mente, at forslagets beskaffenhed var blevet ændret under den langvarige lovgivningsprocedure, og at rammeforordningen for makrofinansiel bistand, hvis den blev vedtaget, ville udgøre en grov overtrædelse af den interinstitutionelle balance, især ved at indvirke på Kommissionens initiativret på det lovgivningsmæssige område 4. Den 8. maj 2013 besluttede Kommissionen derfor at trække sit forslag tilbage. Efter at Kommissionen havde trukket sit forslag tilbage, anlagde Rådet den 18. juli 2013 sag ved Domstolen med henblik på annullation af Kommissionens afgørelse om tilbagetrækning i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF 5. Domstolen afsagde dom i sagen den 14. april 2015, hvorved den frifandt Kommissionen og fastslog, at Kommissionens afgørelse om tilbagetrækning var begrundet. Domstolen bekræftede også, at Kommissionen havde handlet korrekt ved at trække sit forslag tilbage, fordi de ændringer, som de lovgivende instanser havde foreslået, ville have forvansket forslaget i en sådan grad, at det ville have været umuligt at nå de overordnede mål med dette forslag. Lovgivningsmæssige afgørelser om individuelle MFA-transaktioner vedtages som følge heraf stadig af Parlamentet og Rådet fra sag til sag i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure 6. De seneste erfaringer og navnlig det presserende behov for nye MFA-transaktioner i Ukraine i 2014 og 2015 har igen understreget behovet for at sikre, at der hurtigt kan mobiliseres et hasteinstrument i form af makrofinansiel bistand som reaktion på krisesituationer. Kommissionen vil derfor fortsætte med at overveje, hvordan man kan forbedre effektiviteten i forbindelse med beslutningsprocessen. 3 KOM(2011) 396 endelig af Yderligere oplysninger kan ses i Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2013 (COM(2014) 372). 5 Sag C-409/13. 6 I forbindelse med vedtagelsen af afgørelse nr. 778/2013/EU om ydelse af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en fælles erklæring, der er udtryk for de kompromisløsninger, som blev fundet mellem de to lovgivende instanser under forhandlingerne om rammeforordningen og forligsproceduren for afgørelsen om Georgien (EUT L 218 af , s. 18). Erklæringen er en politisk aftale uden bindende retsvirkning. 5

6 3. MAKROFINANSIELLE BISTANDSTRANSAKTIONER I Oversigt Der blev gjort fremskridt med følgende afgørelser om makrofinansiel bistand i 2014: I august 2013 vedtog de lovgivende instanser Kommissionens forslag fra 2011 om at yde makrofinansiel bistand til Georgien på i alt 23 mio. EUR i form af lån og 23 mio. EUR i form af gavebistand. MFA-dokumenterne blev underskrevet i Gavebistandsdelen af den første rate (13 mio. EUR) blev udbetalt i januar 2015 og lånedelen (10 mio. EUR) i april. Udbetalingen af den anden rate (på 23 mio. EUR) forventes at ske i sommeren 2015, forudsat at IMF-programmet holder sig på sporet, og at Georgien træffer de politiske foranstaltninger, der er fastsat i aftalememorandummet. I april 2013 foreslog Kommissionen en ny afgørelse om tildeling af 180 mio. EUR i form af lån til Jordan; denne afgørelse blev vedtaget i december Aftalememorandummet og lånefacilitetsaftalen blev underskrevet af de jordanske myndigheder og EU i marts Den første rate (100 mio. EUR) blev udbetalt i februar Den anden rate forventes også at blive udbetalt i Kommissionens forslag fra 2011 om at yde ekstraordinær makrofinansiel bistand til Kirgisistan på 15 mio. EUR i form af lån og 15 mio. EUR i form af gavebistand blev vedtaget i oktober MFA-dokumenterne blev underskrevet i 2014 og ratificeret af det kirgisiske parlament i februar Der er i 2015 planlagt udbetaling af både første og anden rate. I december 2013 fremlagde Kommissionen et nyt forslag om makrofinansiel bistand til Tunesien på op til 250 mio. EUR i form af lån. Afgørelsen blev vedtaget af de lovgivende instanser i maj 2014, og aftalememorandummet og lånefacilitetsaftalen blev underskrevet og herefter ratificeret af det tunesiske parlament i marts Bistandsbeløbet blev forøget til 300 mio. EUR under lovgivningsproceduren. Bistanden er planlagt til 2015 og 2016, og den første rate (100 mio. EUR) forventes at blive udbetalt i maj. Ukraine fik udbetalt i alt 1,36 mia. EUR i form af lån inden for rammerne af to MFAprogrammer i Det første program (MFA I), der var baseret på afgørelser truffet i 2002 og 2010, omfattede makrofinansiel bistand til et samlet beløb af 610 mio. EUR. Den første rate på 100 mio. EUR blev udbetalt i maj 2014, kort efter at IMF havde godkendt en ny toårig standby-aftale for Ukraine. Den anden rate på 260 mio. EUR blev udbetalt i november 2014, og den tredje (250 mio. EUR) blev udbetalt i april I april 2014 godkendte Rådet endnu et MFA-program for Ukraine på 1 mia. EUR i form af lån (MFA II) efter hasteproceduren (artikel 213 i TEUF). Det fulde beløb blev udbetalt i to rater a 500 mio. EUR i juni og december Den 8. januar 2015 foreslog Kommissionen et tredje MFA-program på op til 1,8 mia. EUR i form af lån, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 15. april De tre MFA-transaktioner til fordel for Ukraine beløber sig til 3,41 mia. EUR, hvilket er EU s største finansielle bistand til et tredjeland inden for så kort tid. 6

7 3.2. Individuelle foranstaltninger i modtagerlandene i Georgien I 2013 blev der truffet afgørelse om et MFA-program til fordel for Georgien til en samlet værdi af 46 mio. EUR. Den makrofinansielle bistand, hvoraf den ene halvdel består af lån og den anden halvdel af gavebistand, vil blive udbetalt i to rater. Efter at Georgien var nået til enighed med IMF om et nyt udbetalingsprogram i juli 2014, fortsatte forhandlingerne om den makrofinansielle bistand (de var blevet indstillet i 2011, fordi Georgien ikke havde udnyttet det eksisterende IMF-program). MFA-dokumenterne blev underskrevet og, hvor det var nødvendigt, ratificeret af det kirgisiske parlament i december Gavebistandsdelen af den første rate (13 mio. EUR) blev udbetalt i januar 2015 og lånedelen (10 mio. EUR) i april Udbetalingen af den anden MFArate (i alt 23 mio. EUR) forventes at ske i anden halvdel af 2015, forudsat at Georgien holder sit IMF-program på sporet og træffer de foranstaltninger, der er fastsat i aftalememorandummet. Selv om væksten i BNP i Georgien steg fra 3,2 % i 2013 til 4,7 % i 2014 som følge af det stigende forbrug og opsvinget i private investeringer, er den makroøkonomiske situation stadig sårbar. I takt med den øgede vækst steg inflationen til 3,1 % i 2014 på trods af de faldende olieprisers afdæmpende virkning. I forlængelse af den negative udvikling i valutakurserne, der er sket i Rusland og andre lande i Samfundet af Uafhængige Stater (SNG) siden november 2014, faldt larien kraftigt i værdi i forhold til dollaren, hvilket skabte frygt for øget inflation. Centralbanken valgte derfor at øge den toneangivende rente til 4,5 % i februar Eftersom regeringen har anvendt en mere socialt inklusiv økonomisk model siden 2013, bl.a. ved at indføre et universelt dækkende sundhedsvæsen, er presset på budgettet steget, og budgetunderskuddet er øget fra 2,6 % i 2013 til 2,9 % af BNP i Det eksterne pres blev endnu større i Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster lå på 9,6 % af BNP mod 5,9 % i 2013, fordi importen steg i kølvandet på den økonomiske vækst, og de ugunstige eksterne forhold gik ud over eksport og pengeoverførsler. Strukturreformerne forløb tilfredsstillende i 2014, hvor den universelle sygesikring blev udvidet yderligere, og der skete store forbedringer med hensyn til konkurrence, finanspolitisk gennemsigtighed og banktilsyn. I december 2014 afsluttede IMF s bestyrelse den første programgennemgang af en treårig standby-aftale vedrørende 154 mio. USD, der blev indgået i juli Jordan Efter at Jordan officielt havde anmodet om makrofinansiel bistand i december 2012, vedtog Kommissionen den 29. april 2013 et forslag til en afgørelse om makrofinansiel bistand på op til 180 mio. EUR i form af et mellemfristet lån. Afgørelsen blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 11. december I begyndelsen af 2014 blev forhandlingerne om det aftalememorandum, hvori de økonomipolitiske foranstaltninger, der skal træffes af de jordanske myndigheder, fastlægges, og om lånefacilitetsaftalen afsluttet. De to dokumenter blev underskrevet i Den makrofinansielle bistand til Jordan udgør et supplement til de midler, der ydes af IMF i henhold til den løbende standby-aftale. Den første rate (100 mio. EUR) blev udbetalt i februar 2015, og den anden ventes at blive frigivet i efteråret

8 Selv om Jordan blev udsat for øget regional ustabilitet (bl.a. som følge af den fortsatte konflikt i Syrien og terroraktiviteter på Sinai-halvøen, der til stadighed påvirkede gasforsyningerne fra Egypten), voksede den jordanske økonomi i Det reale BNP steg fra 2,8 % i 2013 til 3,1 % som følge af opsvinget inden for minedrift, byggeri, offentlig forsyningsvirksomhed og turisme samt massive tilskud fra udlandet. Inflationen blev holdt nede, hvilket gav mulighed for en mere lempelig pengepolitik i Budgetunderskuddet (hvilket omfatter udenlandske tilskud og overførsler til det nationale elselskab, NEPCO) faldt en smule fra 11,5 % af BNP i 2013 til 10 % i 2014 takket være højere skatteindtægter og massive tilskud fra udlandet. Der blev rettet op på betalingsbalancen ved en stor tilstrømning af officiel bistand og kapital, navnlig fra landene i Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC). Det anslås, at de samlede udenlandske tilskud steg til 7 % af BNP i 2014 i forhold til 2,7 % i Strukturreformerne forløber ikke helt planmæssigt. Det gælder bl.a. for vedtagelsen af en ændret indkomstskattelov, som er blevet meget forsinket. Den femte gennemgang af IMF-programmet blev fuldført i november Det gjorde det muligt at udbetale 129 mio. USD, hvilket bragte de samlede udbetalinger siden programmets start op på ca. 1,4 mia. USD (ud af i alt 2 mia. USD) Kirgisistan I kølvandet på de etniske og politiske uroligheder, der medførte et brat fald i den økonomiske aktivitet og et betydeligt hul i den eksterne finansiering, gav EU ved en international donorkonference i Bishkek i juli 2010 tilsagn om støtte til genopretningen i Kirgisistan. Det førte til, at Kommissionen i december 2011 vedtog et forslag til afgørelse om at yde makrofinansiel bistand på op til 30 mio. EUR (15 mio. EUR som lån og 15 mio. EUR som gavebistand). Der var tale om en ekstraordinær MFA-transaktion, eftersom Kirgisistan ligger uden for MFA-instrumentets normale geografiske anvendelsesområde, men den var berettiget i betragtning af styrken af det prodemokratiske politiske og økonomiske reformtempo i landet og af dets beliggenhed i en region, der har særlig økonomisk og politisk betydning for EU. Afgørelsen om makrofinansiel bistand blev vedtaget i oktober MFA-dokumenterne blev underskrevet i slutningen af 2014 og ratificeret af det kirgisiske parlament i februar Det er planen, at både den første og den anden rate skal udbetales i Efter et stærkt år i 2013, hvor BNP steg med 10,5 % som følge af fremgang i guldproduktionen, skete der en kraftig opbremsning af økonomien i 2014 med en anslået vækst i BNP på 3,6 %. Det skyldtes en nedgang i udenrigshandelen, færre pengeoverførsler (som følge af krisen i Rusland og den økonomiske afmatning hos andre vigtige handelspartnere og navnlig SNG-landene) og en nedsat guldproduktion. Værdien af den lokale valuta faldt med 16,3 % i forhold til den amerikanske dollar i 2014, og den årlige inflation steg til 10,9 % i februar Centralbanken intervenerede på valutamarkedet for at afværge det nedadgående pres på valutaen, hvilket betød, at dens reserver blev reduceret med 17,1 % i perioden fra juli 2014 til januar Budgetunderskuddet anslås til 3,7 % af BNP i 2014, og statsgælden anslås til 54,1 % af BNP. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster var fortsat højt i 2014, nærmere bestemt 13,7 % af BNP. Betalingsbalancen er derfor stadig sårbar. De kirgisiske myndigheder anmodede på denne baggrund om en ny ordning i forhold til IMF. Forhandlingerne blev afsluttet med tilfredsstillende resultat i begyndelsen af 2015, og IMF's bestyrelse godkendte et nyt treårigt program som led i den udvidede lånefacilitet 8

9 (ECF) i april Selv om den nationale strategi for bæredygtig udvikling for er ved at blive iværksat, går det trægt med udviklingen i finanssektoren. Bankkodeksen, der vil kunne styrke banklovgivningen og centralbankens beføjelser og uafhængighed, er endnu ikke godkendt af parlamentet Tunesien I juni 2013 godkendte IMF s bestyrelse en ny standby-aftale på 24 måneder med Tunesien vedrørende 1,75 mia. USD. I den forbindelse anmodede den tunesiske regering i august 2013 om makrofinansiel bistand på 500 mio. EUR fra EU. Som svar herpå fremsatte Kommissionen i december 2013 et forslag om tildeling af makrofinansiel bistand på op til 250 mio. EUR i form af et lån, der skal udbetales i tre rater. Under drøftelserne i Parlamentet og Rådet blev bistandsbeløbet hævet til 300 mio. EUR. Afgørelsen om denne MFA-transaktion blev vedtaget af de lovgivende instanser i maj Aftalememorandummet og lånefacilitetsaftalen blev forhandlet på plads og underskrevet i perioden fra juli til september 2014 og ratificeret af det tunesiske parlament i marts Udbetalingen af den første rate forventes at ske i maj 2015, hvorimod udbetalingen af anden og tredje rate er betinget af, at IMF-programmet holder sig på sporet, og at de tunesiske myndigheder opfylder de MFA-betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet. Væksten i realt BNP var moderat med 2,3 % i 2014 i forhold til 2,4 % i Politisk usikkerhed og sikkerhedsmæssige spændinger lagde stadig en dæmper på den økonomiske aktivitet. Inflationen lå i gennemsnit på 5,5 % i 2014 og er på vej nedad. De finanspolitiske ubalancer og ubalancerne over for udlandet er stadig betydelige og skaber et stort finansieringsbehov. Budgetunderskuddet for 2014 bliver mindre end fastsat i IMF-programmet (4,8 % af BNP sammenlignet med den oprindelige prognose på 6,7 % af BNP), men det skyldes først og fremmest, at investeringsbudgettet ikke er blevet udnyttet fuldt ud, og at visse udgifter er blevet udskudt til 2015, og ikke optimale nedskæringer i de faste udgifter. Med hensyn til udlandet var underskuddet på betalingsbalancens løbende poster fortsat højt i 2014 med 8,9 % af BNP mod 8,3 % af BNP i Reserverne udgjorde næsten 7,8 mia. USD ved udgangen af 2014 svarende til blot tre måneders import, hvilket skal ses i forhold til det oprindelige mål på 9 mia. USD, der var fastsat i IMF-programmet. I december 2014 afsluttede IMF den femte programgennemgang af den løbende standby-aftale. IMF konstaterede, at samtlige resultatkriterier var opfyldt, og at der var gjort fremskridt med en lang række strukturreformer på trods af de negative økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige forhold Ukraine Som følge af den hastige forværring af den økonomiske situation i Ukraine i begyndelsen af 2014 og den alvorlige svækkelse af den ukrainske betalingsbalance vedtog Rådet i april 2014 en ny MFA-transaktion for landet i henhold til hasteproceduren (artikel 213 i TEUF). Programmet bestod af et lån på op til 1 mia. EUR, som skulle udbetales i to rater på hver 500 mio. EUR. Denne ordning (MFA II) lå i forlængelse af en anden MFAfacilitet (MFA I), der var indført ved to afgørelser (vedtaget i 2002 og 2010) og omfattede indtil 610 mio. EUR i form af lån, der skulle udbetales i tre rater. Den samlede makrofinansielle bistand, der er stillet til rådighed for Ukraine, beløber sig således til 9

10 1,61 mia. EUR 7. Udbetalingerne under de to programmer gik i gang, efter at IMF s bestyrelse godkendte en ny toårig standby-aftale i april Ukraine modtog makrofinansiel bistand på 1,36 mia. EUR i 2014, herunder hele beløbet på 1 mia. EUR i henhold til MRA II-afgørelsen. Den sidste rate af MFA I svarende til 250 mio. EUR blev udbetalt i februar Efter to års stagnation sank den ukrainske økonomi i 2014 ind i en dyb recession som følge af en tillidskrise, der skyldes en væbnet konflikt i den østlige del af landet. Denne krise resulterede i en kraftig depreciering af valutaen og medførte faldende investeringer og forbrug. Konflikten giv sig udslag i faldende produktionskapacitet i den østlige del af landet, som er Ukraines industriknudepunkt, hvilket medvirkede til, at det reale BNP faldt med 6,8 % i Den svagere valuta kombineret med store stigninger i de regulerede priser resulterede i en stærkt stigende forbrugerprisinflation. På trods af forskellige afhjælpende foranstaltninger (på både indtægts- og udgiftssiden) nåede det samlede budgetunderskud op på omkring 10,3 % af BNP i 2014, og statsgælden steg kraftigt til omkring 70,2 % af BNP ved udgangen af Med hensyn til udlandet blev en justering af underskuddet på betalingsbalancens løbende poster (fra 8,7 % i 2013 til 4,0 % i 2014), der var baseret på lavere import, ledsaget af betydelige kapitaludstrømninger i den private sektor og betalinger af restancer på gas. Det betød, at Ukraines internationale bruttoreserver faldt med næsten 60 % (10 mia. EUR) i 2014 til kun 6,2 mia. EUR ved årets udgang. Tillidskrisen og den deraf følgende recession og depreciering af valutaen har virket som en hæmsko for banksektoren og medført en stor indlånsflugt, betydelige driftstab og en stigende mængde misligholdte lån. I et forsøg på at stabilisere sektoren iværksatte centralbanken en sanering af nødlidende banker og en omfattende rekapitaliseringsplan for sektoren. Der blev også indledt reformer inden for energisektoren og forvaltningen af de offentlige finanser baseret på støtte fra internationale kreditorer, herunder EU. Som følge af en yderligere svækkelse af den økonomiske aktivitet og stigende problemer med betalingsbalancen udarbejdede det internationale samfund under ledelse af IMF en ny finansiel bistandspakke til Ukraine. Landet anmodede på denne baggrund om et nyt MFA-program i september 2014 og gentog sin anmodning i december I betragtning af det store behov for yderligere ekstern finansiering og for at støtte de ukrainske myndigheders ambitiøse reformprogram forelagde Kommissionen den 8. januar 2015 et forslag til et nyt MFA-program på op til 1,8 mia. EUR i form af lån (MFA III). Afgørelsen om det nye MFA-program blev vedtaget af de lovgivende instanser i april Det forventes, at lånene vil blive udbetalt i tre lige store rater i perioden Den 11. marts 2015 godkendte IMF s bestyrelse en ny fireårig aftale som led i den udvidede finansieringsfacilitet til fordel for Ukraine (12,348 mia. SDR særlige trækningsrettigheder svarende til ca. 17,5 mia. USD). Denne aftale trådte i stedet for den toårige standby-aftale, der blev indgået i april De to MFA-programmer udgør et vigtigt led i Kommissionens hjælpepakke for Ukraine, som løber op i over 11 mia. EUR, og som blev meddelt den 5. marts 2014 (http://europa.eu/rapid/press-release_memo _en.htm). Pakken bestod ud over makrofinansiel bistand af støtte gennem andre finansielle instrumenter såsom udviklingsbistand i form af gavetilskud og finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. 10

11 4. SIKRING AF, AT DEN MAKROFINANSIELLE BISTAND ANVENDES KORREKT: OPERATIONELLE VURDERINGER OG EFTERFØLGENDE EVALUERINGER 4.1. Operationelle vurderinger I overensstemmelse med kravene i EU's finansforordning gennemfører Kommissionen operationelle vurderinger med bistand fra eksterne konsulenter for at få rimelig sikkerhed for de administrative procedurers og finanskredsløbs funktion i modtagerlandene. De operationelle vurderinger har fokus på systemerne til forvaltning af de offentlige finanser navnlig procedurerne i og organisationen af finansministerierne og centralbankerne og mere specifikt på forvaltningen af konti, hvortil der overføres EUmidler. Der lægges desuden særlig vægt på, hvordan de eksterne revisionsinstitutioner fungerer, deres uafhængighed og arbejdsprogrammer samt effektiviteten af deres kontrolforanstaltninger. Procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb på centralt plan undersøges også. I 2014 gennemførte Kommissionen en operationel vurdering i Ukraine forud for den nye MFA-transaktion, der blev godkendt samme år Efterfølgende evalueringer I overensstemmelse med EU's finansforordning gennemfører Kommissionen efterfølgende evalueringer 8 for at bedømme MFA-programmers virkninger. De vigtigste mål er: i) at analysere virkningen for modtagerlandets økonomi og navnlig for bæredygtigheden af landets stilling over for udlandet, og ii) at vurdere merværdien af EU's intervention. Der blev i 2014 indledt en efterfølgende evaluering af en MFAtransaktion for Bosnien-Hercegovina. Evalueringen blev afsluttet i marts ANMODNINGER OM BISTAND OG KOMMISSIONENS FREMTIDIGE FORSLAG BUDGETSITUATION Planen for MFA-transaktioner i 2015 er som følger: i) gennemførelse af fem afgørelser, der allerede er godkendt, vedrørende MFA-transaktioner for Georgien, Jordan, Kirgisistan, Tunesien og Ukraine (den sidste rate af MFA I) ii) gennemførelse af den nye MFA III-afgørelse for Ukraine, der blev vedtaget i april 2015, og iii) godkendelse af eventuelle nye programmer baseret på anmodninger fra Armenien og Egypten og nye anmodninger, der modtages (navnlig én forventet anmodning fra Moldova). Det er som nævnt ovenfor planen at foretage samtlige udbetalinger i henhold til MFAtransaktionerne for Georgien, Jordan og Kirgisistan og i henhold til MFA I-transaktionen for Ukraine i Udbetalingerne i forbindelse med programmet for Tunesien og 8 Alle efterfølgende evalueringer er tilgængelige på GD ECFIN's websted: 11

12 MFA III-transaktionen for Ukraine vil finde sted i perioden Fuld gennemførelse af disse transaktioner sker imidlertid med forbehold af overholdelse af de politiske betingelser, der fremgår af de tilsvarende aftalememorandummer. I februar 2014 modtog Kommissionen en ny anmodning om makrofinansiel bistand fra Armenien. Armeniens betalingsbalancesituation blev dog ikke anset for at være så problematisk, at Kommissionen behøvede at fremsætte forslag om makrofinansiel bistand, selv om en ny finansieringsordning med IMF (under den udvidede finansieringsfacilitet svarende til 125 mio. USD) blev godkendt den 7. marts Kommissionen følger den økonomiske og finansielle situation i Armenien nøje, navnlig i betragtning af det mere udfordrende eksterne økonomiske klima, som landet har været udsat for siden slutningen af I november 2012 fornyede Egypten sin anmodning om makrofinansiel bistand på i alt 500 mio. EUR. Kommissionen overvejede at fremsætte et forslag, sandsynligvis bestående af et lån på 450 mio. EUR samt gavebistand på 50 mio. EUR. I juni 2013 blev der desuden foretaget en operationel vurdering, hvor man analyserede finanskredsløb og kontrolforanstaltninger vedrørende Egyptens system til forvaltning af de offentlige finanser. Forslaget om makrofinansiel bistand er imidlertid sat i bero i afventning af, at Egypten og IMF indgår en IMF-udbetalingsaftale, og på grund af den politiske udvikling, der er sket i landet siden juli Kommissionen forventer at modtage en officiel anmodning om makrofinansiel bistand fra Moldova i 2015 i forlængelse af den forværrede økonomiske situation og de igangværende drøftelser med IMF om et eventuelt nyt program. Tabellen nedenfor giver et overblik over forpligtelser og betalinger vedrørende makrofinansiel gavebistand for 2013, 2014 og (vejledende) for Prognosen for 2015 er meget foreløbig og omfatter kun de MFA-transaktioner, for hvilke Kommissionen har foreslået en afgørelse, eller som allerede er blevet godkendt af de lovgivende instanser. Udestående MFA-lån tegnede sig for i alt mio. EUR ved udgangen af Dette beløb er dækket af EU-budgettet via Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande 9, som også omfatter Euratom-lån og lån til tredjelande fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Garantifonden fastholdes på 9 % af summen af den makrofinansielle bistand, Euratom-lån og EIB-lån til tredjelande. Den tilføres midler fra EU-budgettet. Udbetalingen af MFA-lån forventes at nå op på næsten 1,9 mia. EUR i 2015, hvilket svarer til en tilførsel til Garantifonden på ca. 168 mio. EUR. I disse tal tages der imidlertid ikke højde for eventuelle nye MFA-transaktioner, som Kommissionen endnu ikke har fremsat forslag om. 9 Yderligere oplysninger kan ses i Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om garantier dækket af det almindelige budget (COM(2014) 540). 12

13 Forpligtelser og betalinger vedrørende makrofin. gavebistand og udbetalinger af MFA-lån i (EUR) (vejl.)* Forpligtelsesbevillinger for gavebistand i budgettet Operationelle vurderinger, efterfølgende evalueringer, vurderinger af offentlige udgifter og finansiel ansvarlighed (PEFA) MFA Kirgisistan (afgørelse vedtaget) MFA Georgien (afgørelse vedtaget) Evt. andre MFA-transaktioner (Moldova, Egypten, Armenien mv.) uafklaret Forpligtelser i alt Budgetbevillinger, som der ikke er disponeret over Betalingsbevillinger for gavebistand i budgettet Operationelle vurderinger, efterfølgende evalueringer, vurderinger af offentlige udgifter og finansiel ansvarlighed (PEFA) MFA Kirgisistan (afgørelse vedtaget) MFA Georgien (afgørelse vedtaget) Evt. andre MFA-transaktioner (Moldova, Egypten, Armenien mv.) uafklaret Betalinger i alt Uudnyttede bevillinger for gavebistandsudbetalinger Udbetalinger af MFA-lån Bosnien-Hercegovina (afgørelse vedtaget) Ukraine I (afgørelse vedtaget) Ukraine II (afgørelse vedtaget) Georgien (afgørelse vedtaget) Jordan (afgørelse vedtaget) Tunesien (afgørelse vedtaget)** Kirgisistan (afgørelse vedtaget) Ukraine III (forslag vedtaget)** Evt. andre MFA-transaktioner (Moldova, Egypten, Armenien mv.) Udbetalinger af MFA-lån i alt * Tallene vedrørende budgetbevillinger stammer fra det budget, der er vedtaget for 2015, og er ikke vejledende. ** Det forventes kun, at to af de tre rater vil blive udbetalt i Udbetalingen af den sidste rate forventes at ske i

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0376 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0376 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0376 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 376 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse af makrofinansiel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2011

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 339 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2011 {SWD(2012)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i {SWD(2013) 211 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i {SWD(2013) 211 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2013 COM(2013) 426 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2012 {SWD(2013) 211 final} DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0454 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2007 KOM(2007) 454 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN til budgetmyndigheden om budgetgarantier

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.1.2002 KOM(2002) 12 endelig 2002/0018 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2013 COM(2013) 284 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 520 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Portugal at træffe foranstaltninger

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere