Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp fastsættes: Kapitel 1 Omfattede personer 1. Denne bekendtgørelse omfatter personer, der søger om eller modtager offentlig hjælp efter reglerne i landstingsforordning om offentlig hjælp. Kapitel 2 Handlingsplan 2. Kommunalbestyrelsen skal oplyse ansøgere og modtagere af offentlig hjælp om retten til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunalbestyrelsen. Kapitel 3 Rådighed m.v. 3. For ansøgere og modtagere af offentlig hjælp alene på grund af ledighed, er det en betingelse, at arbejdsmulighederne udnyttes ved at søge arbejde på en måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Vedkommende skal endvidere efter krav fra kommunalbestyrelsen søge konkrete åbne stillinger. Stk. 2. Det er et krav, at ansøgere samtidig med ansøgning om offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter alene på grund af ledighed tilmelder sig arbejdsmarkedskontoret med henblik på formidling af beskæftigelse. Stk. 3. Det er en betingelse for at modtage hjælp, at ansøgere og modtagere tager imod et rimeligt tilbud om aktivering. 4. Ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter alene på grund af ledighed, skal kunne overtage arbejde og starte i tilbud om aktivering med dags varsel. Stk. 2. Arbejdet skal kunne overtages og aktiveringen igangsættes ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at tilbuddet er formidlet til ansøgeren eller modtageren. Stk. 3. Ansøgeren eller modtageren skal kunne stille til møde på kommunen dagen efter, at indkaldelse hertil er modtaget fra kommunalbestyrelsen.

2 5. Ansøgere og modtagere af offentlig hjælp alene på grund af ledighed har dog ikke pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder ved at tage imod tilbud om arbejde eller aktivering, hvis: 1) Tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold. 2) Ansøgeren og modtageren ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes. 3) Ansøgeren og modtageren har ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter reglerne i landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, når der bortses fra kravet om forudgående beskæftigelse. 4) Ansøgeren og modtageren er omfattet af en friperiode efter Kommunalbestyrelsen skal undersøge og vurdere ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifters rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om ansøgere og modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis vedkommende: 1) Afslår et formidlet arbejde. 2) Udebliver fra et tilbud om aktivering. 3) Udebliver fra et aftalt møde med kommunalbestyrelsen. 4) Undlader at give meddelelse til kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor der er givet tilbud om aktivering, eller vedkommende skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver. 7. Ansøges der om, eller modtages der hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i 5 nævnte, som kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. 8. Modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifter i en sammenhængende periode på 6 måneder, har ret til en friperiode på 14 dage. Stk. 2. Friperioden skal afholdes samlet og inden for 6 måneder efter rettens erhvervelse. Stk. 3. Modtageren skal meddele ønske om afholdelse af friperiode til kommunalbestyrelsen med minimum 14 dages varsel. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at friperioden så vidt muligt lægges efter aftale med modtageren. Kapitel 4 Uarbejdsdygtighed m.v. 9. Det er en betingelse for modtagelse af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter som følge af uarbejdsdygtighed på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, at ansøgeren af kommunalbestyrelsen vurderes ikke at kunne varetage et arbejde på normale vilkår. 10. Modtagere af offentlig hjælp som følge af uarbejdsdygtighed på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, skal efter indkaldelse møde til opfølgning på kommunen hver 3. måned.

3 Stk. 2. Ved opfølgningen skal der tages stilling til, om modtageren af offentlig hjælp skal tilbydes kurser, behandlingsophold, deltagelse i enkeltfagsundervisning eller lignende for at forbedre muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Stk. 3. Ved opfølgningen skal det vurderes, om vedkommende skal overgå til andre former for hjælp. 11. Står en ansøger om eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt til enkeltudgifter ikke til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom, kan kommunalbestyrelsen kræve dokumentation for sygdommen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal afholde eventuelle udgifter til dokumentation for sygdom. Kapitel 5 Udmåling og dokumentation 12. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvilke faste udgifter der kan vurderes som rimelige. Stk. 2. Ved vurderingen af, om faste udgifter er rimelige, skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, om ansøgeren eller modtageren: 1) tidligere har afholdt udgiften af egen indtægt, og 2) fremover kan forventes at være i stand til at afholde udgiften. 13. Huslejehjælp og hjælp til betaling af forbrugsafgifter fastsættes af kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn på grundlag af de faktiske udgifters størrelse. 14. Underholdshjælpen fastsættes af kommunalbestyrelsen efter konkret skøn udfra ansøgerens og modtagerens forsørgerforpligtelser og udfra fordele ved samliv eller bofællesskab. Stk. 2. Underholdshjælpen skal endvidere fastsættes udfra lokale og geografiske forhold, således at prisniveau, suppleringsmuligheder og lignende indgår i vurderingen. 15. Kommunalbestyrelsen skal ved udmåling af hjælpen kræve dokumentation for udgifternes størrelse, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Dokumentation for udgifternes størrelse kan udgøres af fakturaer, kontoudtog, PBS transaktioner eller lignende. Stk. 3. Hjælp til underhold skal ikke dokumenteres, men fastlægges af kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn over, hvad der kan anses for tilstrækkeligt til at sikre modtagerens eksistensgrundlag. Kapitel 6 Naturalhjælp 16. Udbetaling af hjælp som naturalydelser eller direkte til regningsudskriver kan ikke ske ved førstegangshenvendelser, men alene når det er konstateret, at den pågældende misbruger hjælpen, eller ikke selv kan administrere hjælpen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved beslutning om udbetaling som naturalhjælp tage særligt hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses. Stk. 3. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, eller der skal tages særlige hensyn til

4 børn, skal udbetaling af offentlig hjælp ske som naturalydelser ved førstegangshenvendelser. Kapitel 7 Hjælp i særlige tilfælde Enkeltudgifter 17. Kommunalbestyrelsen skal inden ydelse af hjælp til enkeltudgifter sikre sig, at ansøgeren ikke kan opnå lån i banken på vilkår, som ansøgeren må anses for at have mulighed for at afholde i fremtiden. Lommepenge til patienter på sygehuse i Grønland eller Danmark 18. Patienter over 18 år, der er indlagt på sygehus i Grønland eller Danmark, har ret til lommepenge under indlæggelsen, såfremt patienten i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp. Stk. 2. Patienter under 18 år, der er indlagt på sygehus i Grønland eller Danmark, har kun ret til lommepenge, hvis de er anbragt uden for hjemmet efter reglerne i landstingsforordning om hjælp til børn og unge. Stk. 3. Patienter under 18 år, der har erhvervet selvstændig forsørgerpligt, har ret til lommepenge som patienter over 18 år. 19. Lommepengene udbetales efter forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen i patientens hjemkommune forskudsvis for 1 uge ad gangen. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor der opstår akut behov for udbetaling af lommepenge, kan udbetaling ske uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen. 20. Lommepenge til patienter ydes med en fast døgntakst fastsat af Familiedirektoratet. Stk. 2. Lommepenge ydes fra første indlæggelsesdag. Stk. 3. Taksten for lommepenge fastsættes ud fra patientens alder og offentliggøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Kapitel 8 Klageadgang 21. Afgørelser, der er truffet efter reglerne i bekendtgørelsen, kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Kapitel 9 Ikrafttræden

5 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves Socialdirektoratets cirkulære nr. 162 om hjælp fra det offentlige, Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarkeds cirkulære nr. 214 vedrørende ydelse af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark samt Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarkeds cirkulære nr. 222 vedrørende ansøgning om og udbetaling af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehus i Grønland. Grønlands Hjemmestyre den 15. marts 2007 Aleqa Hammond / Martha Lund Olsen

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere