n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)"

Transkript

1 tf rmnlung l København Døves Kvindeforening l O.v foreningen af / kl. 19 f\1 f 't, 'Il r at tllrglt onne, desværre Ikke kunne komme til tnu" "' f onll rs ger. Der er kommet S nye medlemmer, 12 ' t nu ' p~ O m dl mmor. n m nd at v re l s8 mange kvinders tilstedeværelse ~ n. J,_. d r l s op. n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re) Kvindeforenlngen: 1, Årsberetnln Bente Lun rd tter for Birgitte Sonne. Der bliver Ikke læst højt. Er der Anette li : vn m re struktur l ~rsberetnlngen, sssom overskrifter mfl. Savner ogs.s n m r p og 1<1 r ud m ldnlng, omkring antallet af medlemmer der er meldt ud, ~ der l k s k, b rygter. Ønsker at bestyrelsen undgsr at være for vage i deres udm ldnln r s lvom d t m ske er ubehageligt. Jan R ieh r: M n sk l som medlem være med til at begrænse de slags rygter. Ena Sch ffer: r h r v ret n b stemt arrangement jeg var utilfreds med, i april, var der en j udstuung. hvor man Ifølge opslag kunne købe 2 stk. franskbrød for 30 kr. Jeg bte 2 tk, m n fik kun 1 stk. da det var sksret op. Jeg er utilfreds med at man tdltlder ~ d n måd Det var Ikke 2 stk franskbrød, men 2 halve stk. Jan Rydtch r: R n r m fd at b styrelsen har noteret det. Hana Hei n~ Vl pi jer t fl bl skiver og gløgg til julefrokost, men denne gang var der ik e n t. j yn t d t var kedeligt at der Ikke var noget af de traditionelle lndst g. VU m t li b styrels n tænker over det til 2013.

2 Bente Lundgaard: med hensyn til franskbrød, ss beklager vi det m c være en mlsforstselse. Med hensyn til Julefrokosten, ss kan jeg kun sige at vi lærer af det. Da vi ogss synes det var kedeligt. JR: Tilfreds med svaret? (enstemmigt ja) Barbl Søndergaard: Spørgeskemaet som vi udfyldte 1 november omkring aktiviteter og ønsker, vi vil gerne se resultatet af det. Kirsten Serup Poulsen: Vi sætter det op ps hjemmesiden og på her l JR: Kommentarer? Nej. Margit Wenneke: Efterlyser at medlemmer bruger "Gæstebogen" pc Deaf Womens hjemmeside mere end de gør. F.eks. kan I skrive jeres meninger, komme med ros, ris og forslag til foreningens arrangementer. Og i dag er det jo kvindernes nationale kampdag l Fortalte at Gunni Terman oplevede, at hun Ikke måtte deltage, et julearrangement hos kvindeforeningen.. Gunni var ikke klar over at man skulle melde sig til arrangementet. Det syntes jeg er for dsrligt- Vi er jo ikke så mange medlemmer, vi er nødt til at være mere imødekommende, hvis vi ikke skal miste flere medlemmer. Jan Rydicher: kommentarer? Bente Lundgaard: Fremover vil Oldboys holde det fælles julefrokost for sig selv. De mener at Kvindeforeningens medlemmer køber for lidt øl, som er den vigtigst Indtægtskilde. De vil ikke være med til at dele overskuddet fra julefrokosten med Kvlndeforeningen, når kvinderne ikke køber flere øl end de gør. Derfor er samarbejdet omkring et fællesjulefrokost slut. Jeg foreslår at vi selv laver vores egen julefrokost, og kan invitere mænd med. Jan Rydicher: kommentarer? Bestyrelsen arbejder på alle de ting der er sagt. Der er meget kritik, og det er måske fortjent, man skal jo lære af dem. Ros?? Inge Rydicher: Programmet for 2012 var godt lavet- bare ærgerligt at ikke så mange kom. Tak for det. Anette Ilsø: Jeg kommer ikke til de forskellige aktiviteter, da programmet er kedelig. Ny sæson håber der kommer flere og spændende indslag. Hana Hein: Ros: der var et spændende og godt debat om kvindeforeningens fremtid, med hensyn til Vista, i nov. Jan Rydicher: Vi skal vedtage årsberetningen i dens nuværende form. For? Mod? Alle for, GODKENDT. 2

3 l, 2. Arsregnskab Kirsten Serup Poulsen: Forh~bentlig har alle læst regnskabet. Er der nogen der vil have uddybet noget? Lene Ravn: l forbindelse med lokale leje er der en forskel p~ prisen: kr., kr., er det blevet nedsat? Kirsten Serup Poulsen: l 2011 har vilejet lokalet flere gange end normalt, og derfor er prisen højere. I 2012 har vi lejet lokalet lidt færre gange. Margit Wenneke: jeg syntes at vl skal fokusere p~ at f~ indtægterne op l f.eks Tips. I ms gøre en større Indsats. Kirsten Serup Poulsen: Ja vi prøver at gøre noget ved Tips. Une Jensen: Omkring gebyr. Sidst jeg sad t bestyrelse, det var tilbage i 2011, jeg blev bedt om at tale med banken om at vi ikke skulle betale gebyr. Daværende bestyrelse mente at en forening Ikke skal betale gebyr. Jeg kan se at vi stadig betaler gebyr, hvorfor JR: Tror at det er sket en misforst~else: KSP: Vi SKAL betale gebyr, da vi er en forening. S~dan er det bare...?? Tror at Line har m isforst~et noget. JR: flere spørgsmål til ~rsregnskabet? GODKENDT Kirsten Serup Poulsen: En tilføjelse, der er kommet 6 nye medlemmer i Aida Batory, Laura Beyer, Cathrine Mejdal, mette Overgaard, Janne Boye, Vivien Batory. Vista: 1. Årsberetning (Knud Søndergaard) Jan Rydicher: Velkommen til Knud Søndergaard- han beretter om årets løb i Vista. Knud Søndergaard: Jeg har skrevet alt hvad der er sket i 2012 i årsberetningen og har derfor ikke noget at tilføje til denne, men vil naturligvis svare på eventuelle spørgsmål. Han ville dog nævne at der er nogen bekymring omkring Vistas fremtid. Huset kræver en del arbejde, og hvem vil og kan overtage arbejdet med vedligeholdelsen når de fleste udvalgsmedlemmer på et tidspunkt i nær fremtid ønske-r at stoppe?knud Sonderyaard kunne i denne sammenhæng fortælle, at Henrik Kjederqvist (foreningens revisor) for nogen tid siden havde nævnt~ at der måske er en mulighed for at CFD kan købe Vista. Han havde derfor for nogle dage siden haft en samtale med Bruno Madsen ( Centerchef for CFD) om de praktiske mu.ligheder for 3

4 at CFS ber Vista. Men desværre var der f~ dage før mødet dukket en forhindring op er gjorde. at CFD ikke på nuværende tidspunkt kan købe Vista. CFD havde i sin tid øbt grunden af Gladsaxe Kommune med hjemfaldspligt i 2050, hvilket betyder at Gladsaxe kommune til den tid kan kræve grunden tilbage for et aftalt (stort) beløb. CFD h avde nu fået tilbud om at købe sig fri af denne hjemfaldspligt for op mod 1'6 m Ultoner :kr. CFD havde besluttet at tage mod kommunens tilbud, og har derfor ikke m ulighed for at 'købe Vista her og nu. Dertil kommer at der og s~ skal ges en d et penge til at gøre VIsta mere tilgængelig for fysisk handicappede {beboerne pa CFD). Bruno Madsen kunne ikke på nuværende tidspunkt sige noget ~ omår det kan b1ive aktuelt at købe Vista - måske en gang om 5-6 år eller mere. ud Søndergaard sagde, at det derfor nu er op til medlemmerne og bestyrelsen at diskutere, hvad der skal ske med Vista. l an Rydrcher: Medlemmerne er ikke blevet informeret omkring den eventuelle salg r nu., så de er ikke forberedte på den nye information, det er godt de bliver informeret nu. Men jeg foreslår at vi lader det være op til den nye bestyrelse, om d en ska1 sæl_ges ej1er hvad der nu skal ske med Vista. Er der bemærkninger til årsberetningen? Mette Ovenjaard: Jeg er overrasket over at I taler om at sælge Vista, for jeg tænker at V fst.a kan være noget, der hjælper til at forbinde de forskellige aldersgrupper mv. så det skulle gerne kunne udnyttes. Hana Hein: Ros t il bestyrelsen og frivillige der har været involveret i renoveringen af vista~ det har været et stort arbejde. Vista har en lang historie, og jeg syntes at den skat bevares indenfor døvemiljøet. CFD er jo en del af døvemiljøet Inger Rydicher (Vistaudvalg): det ville være dejligt at samle de unge sammen med de ældre. Vi håber at de unge kommer og hjælper til med hovedrengøringen af Vista i aprih Anette Itsø: Kan se, at det er et stort arbejde. Jeg foreslår at bestyrelsen kontakter Tu rist bureauer og sommerhusudlejnings virksomheder. Jan Rydicher: Den gamle bestyrelse har ikke undersøgt sagen, men håber at den nye bestyrelse vil undersøge det. Jane Brøndum: Jeg ser engagement hos flere af os, derfor er det vigtigt at bevare vtsta. Hvis vi sætger, får vi fordele, men der skal være nogle betingelser på plads, og jeg foreslår at der oprettes en udvalg. Dermed får medlemmerne også indflydelse på hvad der kommer t il at ske med vista.

5 Jan Rydlcher: Jeg regner med at den nye bestyrelse og Vistaudvalget arbejder videre med det. VI afslutter punktet. GODKENDT 2. Vista Arsregnskab Der er underskud p~ (udgifter), Største underskud l Vistas historie, men Vista har egenkapital p~ 2,3 millioner kroner! Alle har været rigtig glade for renovationen, og dem der har lejet sommerhuset i sidste ~ r, vil sikkert gerne leje den Igen l~r. Haven er blevet studset, derfor er der en ekstra udgift der, men det er pengene værd, for s~ ser sommerhuset velholdt ud og er mere attraktivt. GODKENDT (evt) Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer: l. Mundtlig forslag fra Han a Hein: Kvindeforeningen bør have et nyt logo og et nyt navn, da det nuværende er forældet l forhold til Jan Rydicher: Vil Hana Hein forklare nærmere hvorfor hun synes kvindeforeningen bør ændre logo og navn. Han a Hein: Logoet er for lille, navnet for langt og kompliceret. Jeg synes at vi bør modemisere os. Vi kunne Fx forkorte navnet til KOK. Jan Rydicher: Der skal være et konkret forslag- konkret logo, konkret bud p~ navn som medlemmerne kan tage stilling til Hana Hein: Det var ment som et tankeforslag-en opfordring, men håber at vi gør noget ved det til senere. Visuel identitet er vigtigt, og pt. er den visuelle identitet ret dårlig. Jan Rydicher: Kommentarer? Barbi Søndergaard: Det var en lang kamp sidst vi snakkede om navn og logo, for 3 ~r siden. Jeg synes at vi godt kan vente nogle ~r endnu inden vi tager det op, det er for bøvlet. Anette Ilsø: Vores logo har et historisk værdi, vi bør derfor ikke fjerne den uden omtanke, ellers forsvinder det fra historien. Jan Rydicher: jeg har 2 kommentarer: Vedtægterne har ikke defineret en bestemt størrelse p~ logoet s~ man kan l princippet bare gøre logoet større. 2. Demokratiet er sådan, at folk vedtager noget i fællesskab og det sidste logo blev vedtaget enstemmig. Fastsættelse af kontingent og gebyr. Jan Rydicher: Der er ingen ændringer på denne punkt. Valg af bestyrelsen: 1. Forkvinde (hvert ~r- Birgitte Sonne ønsker ikke genvalg) s

6 2. Kasserer (lige Sr - Kirsten S. Poulsen Ikke pa valq) 3. l. repræsentant (lige ~ r - Henriette Beyer Ikke på valg) 4. 2 repræsentanter (ulige Ar - Bente Lundgaard og lng MP øn ker lkk g nv lg) S. 1 suppleant (CG ønsker genvalg) Valg af revisor (hvert ~r ) 1. Henrik Kjederqulst 2. Valdemar Bonderup Jan Rydicher: VI skaf 1 gang med at vælge en bestyrelse da der er flere der lkk onsker genvalg. Forkvinde? Bente Lundgaard: Jeg foresis r Cathrine MejdaL Agnete Albertsen: Jeg vil gerne vide mere om Cathrine, vi kender hende Ikke ss godt, kan du fortælle mere om dig selv. Cathrine Mejdal: Hej mit tegnnavn er HkedefigH, studerer litteratur videnskab ps universitetet. Jeg bliver færdig til maj, er 30 Sr. Jeg har været referent her flere gange og set at der er mange der er utilfredse, det hele er g et lidt l sts, l de gamle værdier. Der trænger til nye Inputs, der har jeg mange spændende Ideer. Jeg har derudover ogs muligheder for at Sbne op for sociale medier, som twitter, facebook mfl. De unge er jo her Ikke, og der er en god mulighed for at trække dem til foreningen ved brug af de sociale medier. Jeg har mine kompetencer via uddannelsen Indenfor kommunikation og medier. Jeg vil skabe flere aktiviteter der gør at kvindeforeningen synliggøres. Jan Rydicher: Hvordan kan man binde de unge og ældre generationer sammen? Cathrine Mejdal: Jeg ser det ikke som en problem, men at det hele handler om kommunikationen, der behøver ikke at være en stor problem at der er en generations forskel. Bare det at fs mulighed for at mødes og kommunikere sammen er nok. Jan Rydlcher: Hvilken skole gik du på? Cathrine Mejdal: Fredericia skolen. Først på BrændgSrdsvejsskolen(Hernlng), derefter Fredericia skolen og Nyborg har jeg også været. Jeg bor l København, på grund af mit studium. Jan Rydicher: er du gift, og har du børn? Cathrine Mejdal: Nej ikke gift men har kæreste 3 år. Nej Ingen børn. 6

7 Jane Brøndum: Det er dejligt, sundt for os at se et nyt ansigt, jeg ved godt at det måske er mærkeligt at der kommer en fremmed i vores kredse. Men jeg har stor tillid til hende. Hun gør det, der skal til for at få tingene igennem. Anette Ilsø: Jeg foreslår Laura Beyer, som repræsentant, hun er sød og lyttende, og har stor respekt for hende. Anbefaler hende. Margit: anbefaler Laura. Laura Beyer: To unge er blevet foreslået, synes også, at I skal foreslå andre fra andre aldersgrupper så der en talerør fra alle. Kirsten Serup Poulsen: Jeg foreslår Bente Lundgaard. Vi har været rigtig glade for hende i bestyrelsen. Inge Manglehøj Pedersen og Bodil suppleant- valgkamp... Inge Pedersen 33 stemmer... Bodil 2 stemmer. Inge Pedersen valgt ind! Valg af: l. Forkvinde Cathrine Mejdal 2. Kasserer Kirsten Serup Poulsen 3. l. repræsentant Henriette Beyer 4. 2 repræsentanter Bente Lundgaard og Laura Beyer 5.1 suppleant Inge Pedersen Valg af revisor (hvert år) l.henrik Kjederquist Godkendt 2.Valdemar Bonderup Godkendt GF slut 21.34, ') / ") For ref.,.~ / /.. / tl/ /ø~ ~ ~' C~L--Jf'C'~?t(_.. Cathrine Mejdal og Lau ra Omel Gottlieb Beyer\

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere