r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';''" name="description"> r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';''">

eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I.,"

Transkript

1 _. r,6\r~ ([]) ej1ls'(ëì [.' (L=:~~'~~,...,..."..._...~,.. 1 "...~,.~......,.'''''.! 1, J~"",, <:"c ~. r., ~ 1'7~ '....~..."..,..."......,.. r.~,."l,~." ~~>r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';'' ''''''~)_Z>" ~~. :Lr~...,_.d1..0'õ. 1:.)'" ~. ~......"V_M.;.._,... cllcr ~ _l ":C;.1:) "il frlv~::rj. i Øbet ~f fit 6:: i\lí1e :~ j rey_'rec B+!i.ilr,gT.:C ]~H~ i gijs.s. èsfalt e>g bet.ñ? Ùat. èet.æ.."? en '7cn.:ig by me&. ::::!''S?1 l:ll" :nell.:ì.es;{!jt? eiler slilljl ::ihjr nawe ïørstcret? s~ì ga.:l.rj". ~g :.::h:4m; kll:(1'8 at; frm''!j2!l!l a:: tæ'ì tafik :S ::2Ekcr'ed.~ io'åier ~J~~ s,.{ ate huyc!ot ill a~ QT"'...l..~~ tie sm~ :h" '",' 1 k,. '_..1..JJn C4" CfllJ..!i.n'..::r'æÆ'["ilSKC vartere;: SlUl.1 pu;:=:,r'''f'g;,~a.'3<er.cg 8Æ' ;C'i!i.re(ieHer skali Ùl ~:::t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c.,irlf'':se: Ce kla,<.ie:!'?dct er gså ilit lnsvar!.ßyfreebge;: n! {Xe;:flC..._ stiftet 8A. n~ð~.,."...<>... """'A_"",T.e...,....._n_...,...~" ;,..,.,... '4 ~... ;.,.r,. 1(,':].'z

2 magislral. BYFORENNGEN FOR ODENSE lwforenngen's lstore Stifte!sen af Byfreningen skete efter en artikeseric i Mrgcnpstcn: "På spret af det gamc Odense". Svenci Erik Smensen incikaldte til møde m interessen fr at ciannc en lkalhistrisk frening. Adskillige persna rncd interesse fr <icn gamc by mdte p. ntcresscrnc val' frdelt pa filmifts, flkemincier, seiale frhld, arkitektur, uevaring af de ~am e miljøcr tn.m. ner hlev nedsat arbejdsgrupper til udarbejdclse af vedtægter fr en fr elling, men da de "fagligc" intcrcsscr var så frskellige, var det svært at finde et navn g el præeisl frmål. Dg, aile kunne enes m, at det val' Oden se hy, man ville beskæftige sig med. Freningen km derfr til at hedcle Byfreningen. Man enecies m: "at arbcjdc mcrl cmner vedrørendc Odense By's liv i frtid, nutici g fremtid", så havcle man ikke på frhåncl begrænset sig til ngle enkelte arbejdsmråcier. Bestyrelsen arrangerede efter stifle! sen en række fredrag, udstilling, film g vandreture, sm levede p til del brede frmål. Arbejdsgrupperne er så pstået, dlerhånden sm med lemmetnc hat fåct talt sammcn m deres mere specifikke interesse'. Byfreningcn har lilsluttet sig "Sammenslulningen fr bygnings g landskahskulur", sm rullmer bygnings hevaringsfreninger fra hele landel. Ligeledes er Byfreningen lilslullel "Eurpa :'\:stra", sm er en cur()pæ~ isk frening, lled det frmål at skaf fe "en fremlid fr frtiden". Fruden ciisse sammcnslutningcr samar~ bejcier Byfreningen med cien lkale "Sammenslulningen af Beherfreninger i Odcnsc", med ~luseerne, med Bihlileket g med Kmmunens 2 _ Peder Dambrg. lyforenngen OG FRE:\rrmEN Byen er mennesker g hygninger. ~...ennesket arhcjder, spiscr, saver lever, g husel a hansihendes vækslsled_ Hus ved hus, gacier, slier, placi. ser, frmer dagligdagen, samværel g samarhejdel, i el mnsler af gammel væksl g nye planer. Byer kan knuses af krige, maskiner, mag g menneskcr. Byer kan leve, lrives g udvikles. Vi hr i Odensc, byen er vres. Vi vii ikkc knllses, vi vii c\'e. Dct krævcr samvær g arbejde, debal g frslåd. se, en frening af meningcr. Byfreningen fr Odense er et sted at tale sammen g arbejde sammcn. Hvad vi vi meci Odense? De slive fr målsrd går på "al arbejde meci emner vcdrrende Ociense Bys liv i frlid, nulid g fremlid, ge interessen herfr g fremme bevaring g udvikling af kullurhislriske g æsleliske værdier", Byfreningen fr Odellse vi i de kmmende år arbejde fr, at Odense

3 pstd BYFORENNGEN FOR' ODENSE ikke kaster sin frtid, sin identitet verbrd. Oct sker gennem arbejde i flkemindcgrupper, lkalarkiv m.m. Desuden ønsker vi at bevare de bygningsmæssige værdicr, <er er tilbagc, l>1.a. gennem prcllelse af Bygningsfnd g Bygningsselskab ti pkøb af ejendmme, men det er gsâ et mål at prette materialedep!, sâ aile de gamle bygningsmaterialer, døre, vinduer, tømmer m.v., ikke blt gâr til grundc, når et hus rives ned, men at det sikres, at de kan bruges til restaureringspgaver, gså fr private. den frbindelse skal der arbejdes på i bøjere grad at uddanne båndværkere til restaureringspgaver b.a. ved kurser. Dc! er samfundsøknmisk at bruge penge på lønninger frem fr at bruge penge på nye materialer. Arbejdspgaveme er mange, visinerne er stre. Vi er kun lige hegyndl Aile kan være med, aile er der brug fr. Gamic værdier g livsfrmer er blevet jævnet med jrden, asfalterel Vi skal ikke kun redde stumperne, vi skal skabe g frme en by, der er gd at leve ifr s selv g fr dem, der kmmcr cftcr s. Svend!:.'rik Sørensen, SANKT j0rgensgade GRUPPEN ijanuar 197ï på initiativ af Byfreningen g Beberfreningen fr Saneringsmrådet Ridehusgadekvarteret. Anledningen var, at Kmmunens 2. magistrat havde udarhej det en plan fr Ridehusgadekvarte ret, sm indebar, at adskijige huse skul1c nedrives i frbindelse med en sancrmg. Byfreningen så det sm sit frmål at standse den bølge af nedrivninger, sm i de seneste år har hærget Oden se, g Bchcrfreningcn så ùe! sam sit frmål at bevare bligerne fr de eksisterende beere. Efter at have kigget saneringsmrådet efter i sømmene, afgrænsede Skt. jørgensgade Gruppen sit arbejde til at mfalle udarbejdclse af en alternativ bevaringsplan fr husrækken nr i Sk. jørgensgade. Gruppen vije vise, at det er muligt at sanere et bymiljø uden at ødelægge det. På mindre end 2 mdr. udarbejdede gruppen den alternative bevaringsplan, sm viser, at det er billigere at sætte de gamle huse i stand, end det er at rydde grundene g derefter at pføre sådanne etagebuse, sm indgâr i kmmunens plan fr husrækken. Med den alternative bevaringsplan bar gruppen frcløbig gjrt sit ii, at Odense kan bevare ngle af sine gam e kvalileler. Det er ßyfreningens hensigt, gsâ i andre bligkvarterer, at bidrage til bevarclse af de gde gamle miljøer. Hvis det gså har din interesse, så lad s høre fra dig. NB: Ved medlemsskab af Byfrenin gen får du gratis tilsendt den 64 si ders Bevaringsplan fr Skt. jørgensgade. Peder Dambrg.

4 Sam lyforenngen FOR ODENSE lyker:ieudvalget Bykernen er fæles fr ale, der br i Odense strkmmunc. Oct cr her vrl râdhus Jigger, vr dmkirke, slt, muscer, teater, statsadministratin, vre histriske stcdef, \'rt mcst Pillscrcndc crhvc\:sliv, krt sagt alt del der legner Odense gennem tiderne g netp nu. llisse gader, slræder, pladser med dere, frskdligartede i' g bygninger er vi aile ansvarlige far ikke blt de kammunale myndigheder. let cr verselc værdicr, kvaliteter der kan nylliggres, g skader der kan udbedres. llykerneudvaget ";1 arbejde med alle disse muligheder g tager gerne imd ideer. Udvalgel ser frem i den fr. Ecgndse Over uykernens husc. sam kammunen har under udarbejdelsc g regner med el gdt samarbejde. by, så hrger! telse af et selskab li bevaring g restaurering af bygninger i Odense. lndskudskapitalen er freløbig sat til ,00 sam slangrundlag, men ønskcs mcget gerne udviùet. så man lettere kan gå ind i de mange pga \'cr, der Jigger fran. Ocr er i selskabets vedtægt truffe! bcslcmmelse m, al ingen indskydcr kan pnå mere end nrmal fotcntning, g hcrudver højst ell stigning svarende til arnindelig pristalsregulering. Lykkes det at drive selskabet med et sådant held, at der kan pstã sterre frtjencstcr, skal frtjcnesten en ten anvendes i sclskahct til fremmc af dets frrnå eller vergå til en under stifte/se værende bevaringsfnd fr Odense by. Aile interesserede kan tegne anparter af strrelse fra kr. 100,00. Der er mulighed fr at igangsiette g bevare en indflydelse på en miljøbevarende ud\~kling i Odense. W..unding Smith. nger Tryde /aarløu. 0"1 AT YDE ST0TTE TL BY"LJ0 VED lnvesterli'ig deer m bcvaring, restaurering af bygninger g miljfarbedring i bykvartcrcr standses meget fte, frdi der ikke kan sættes penge bag ved initiativcme. En kreds af bevarings g miljinteresserede mennesker mkring lyfreningen fr Odense har på et møde i august måned taget skridt til stif SA!vARlEJDE Ryfreningen er rede til al frmidc film, fredrag.lign. til andle freninger i Odense. Vi er gså indstillet på at kunne Viere med til arrangementer af fælles møder, dersm vi mener, at dct er i Ryffcningcns inte resse at være mcd. pd.

5 er har BYFORENNGEN FOR ODE/\SE folkemndegrcppen en arbejdsgruppe under Byfr cningen, sam arbejder merl cmner J der vedrører Odense bys histrie. Det frste emne, gruppen har beskæftiget sig med, er Set. Knudsgade g Fre. densgade f"r g nu. Frmålet er at vise, hvrdan en hundredårig bebyg. gelse kan bruges nu m dage. Resul tatet kan måskc mtivcre til bevarelse af kvarterets miljø. Gruppen best,îr af ca. 20 persner af frskellige aldersklasser g erhvef\'. De har det [ælles, at de er interesserede i byens histric g udvikling. Emnet er strt, g arbejdet går ud på, ved hjælp af interviews, indsam. ling af ftgrafier, gennemgang af gamic skrifter m.m. at nå til et resul. tat, der [remstilles skriftligt eller på en udstilling. Det bet yder, at mange kan deltage i arbejdet. Efter Rådhusudstillingen vi! vi 01" SUlllmcrc VOTes crfaringer g besluttc s fr nye lkalhistriske arbejdsp' gayer. Nye medlemmer vii gså kunne være med til at præge arbejdet fremver. Vi pfrdrer ale in teresserede til at henvende sig til kntaktadressen. ARKVGRUPPE:'l Bente Hye Nielsen. Lkalhistrisk arkiv under Byfr. eningen fr Odense. En arbejdsgruppe med interesse i Odense bys histrie har prellet et lkalhistrisk arkiv fr byen. Fnnålet er at indsamle materia e sm kan bidrage til at be!yse byens histric 01' til yre dage, både pli tisk, øknmisk, kulturelt, sam! hvad angår byens seiale frhld g liv i det hele taget. Hidtil har vi mest indsamlet materia e fra privatpersner. Vres f"rste udadvendte aktivitet har været ud. stillingen "Bank g By", sm kunne beses i Prvinsbankcn i august Den næste er ullstillingen her i Ud. hushallen m arkivet selv. Arkivgruppen er glad fr enhver slags materia e, vi mdtager. lenvendelse kan ske gennem Krambden, Neder. gade,odense. ndtil arkivet får egnede lkaler, 01" bevares arkivalierne på betryggende vis på Møntergården. Rie /lm. BLADGRUPPE/\ først g [remmest til frmål at redigere medlemsb!adet, sm udkm. mer frcløbig 4 gange årligt. Oct er meningen, at bladet skal dække det behv fr kmmunikatin mellem gruppcrne, sam clef naturligvis er i en så alsidig frening sm Byfreningen. Bladet bringer rapprter fra arbejds. grupperne g et bladgruppemedlem er til stede ved bestyrelsens mder, fr at bringe de nyeste prblemer g beslutningcr ud ti! ale medlemmer. ne.

6 BYFOREl':NGEN FOR ODENSE ßladgruppen vi dg i fremliden sge gsâ al levere slf af inleresse fr lllediemmerne, ude fra hyen. Del vii især sigc stf m Byfrnyese g frfald g slof m lkalhíslrie. Endnu er vi ikke sa mange i Bladgruppen; men hvis du har lyst til at værc mcd i hladarhejdet g engang ioleleol skri ve en anikel m vres by g <lens liv, sa kntakt redaklinen. Vihar altid en cksrra pen. Peder Dambrg. ßESTYRELSE:,\: Frmand: Svend Erik Srensen, "f\.lrgcnpsten,. (09) \æstfrmand: nger Tryde laarl"v DeOlanrsvænget Odense S. (09) KONTl:lGENT Nar du indhelaler kntingentel, skal du fruden belhel, selv skrive m <lu helaler fr: i\lolindcligl medlcol Æglepar Studerendc Pensinist REDAKTO:'\ELT kr.50, kr. 75,. kr.25, kr.25, Denne flder er lrykl ii udstillingen "ßYFORNYELSE"? i Odense Râdhushal fra d sept ADRESSER: pd. Kasscrer: Frede e Caire Jrgensen Sdr. Bulevar<l 200, 4. sal (09) Sekretær: Arne Jhansen Glamsbjergvænget Odense M. (09) Best. Oledlem: Leif Pedersen Anemnevej Odense SV. (09) ßYFORE;\,NGEN :edcrgade 24 (09) girnummer: Best. medlcm: Kristian lsager Kngensgade 71, 2. sal (09)

7 nærmere BYFORENNGEN FOR OUENS.E ARBEJDSGRCPPER: BLADGRUPPE OG REDAKTlO;,\;: Peder Dambrg. C. Andersensgade ï 5000 Odellse C. (09) 14 6ï 19 FO.KEMNDEGRUPPEN: Bente ye :\ ielsen H. C. Andersensgade ï (09)146ï19 SKT. J0RGENSGADEGRUPPEN: Ole Kristensen (09) ARKlVGRUPPEN: Svend Erik Srensen "vlrgenpsten Odellse C. (09) lykernecdva.g: Knurl Hage Nerlergade 24 (09) FONDSGRUPPEN: W. Lunding Smith Overgarle 13 (09) i Jeg ønskcr (sa:t kryds) plysning m Fnnsgruppcns sclskah lil bcvarelse af gamic hygninkcr i Odense. at tcgnc mig fr en anpan i Fndsgrup pens sel..kab tii hcvarclsc af gamic hyginger i Odcnsc. pã D k,.. 100" D k,.. 200" Du. 500" D kr. 1000" Send mig snarest stiftclscsaftalc g ct girkrt. Als.: BYFORENi:\GEN FOR ODE:'<SE Nedergade Odellse C. Prt 80 re

8 at al at lyforenncen FOR ODENSE AKTVTETER, Tirsd3.R d. 25. kt. kl i Stiftsmuscct: KEND Ol': BY: 1::11 gcnncltlrank af idccmc bag under\'i~ningsscrîcll "Kend din by", sam JUhandlcr üdemc i fnid g nutid. Gc:nncmgall~en rc'n:tagcs at vi. c~sklt'direklr Emill'cdc:rscn g \crlærcr Jrgen T~~l"se. ScriC'.1 mfath:r [relbir h:ther m: 1\ Odense lav1\ OK Kanal, 2) Dt'n K()mmunalc Slyrdrm. 3) Handel. H.ïnd. \';rrk g ndumi indli End"Îrkrc et h:dtct m kirker ~ klsr(', byudviklinr 0/0; en (rts<rtte!se af "Handel, Hãndva:rk g ndustri" under frleredelse. Ernnerne kan evt. bc:arhcjdcs af sludicgruppc:r. SOUl kan fã. expertise stillct til rådigbcd. Omda~ C!. 16. nv.ld i StiftsmuSC'ct: O'HORET ODE~SE: 1::1 lkalhislrisk fredr,l~ af dr.phil. Age ßlmberg um ct sucialt Blmherg har Sktt'\'~1 ljkclle pit Fyn. prr i 1 (,,00.1:.\lC'1. Tid g sted t'l" t'jml ikke Llsllagl fr: b~er m s\"emht'krigene g isar m. h\~dd de bctød fr HY\'Ai':DR~(; til lrcdcrle bygllinger i Odenslt, sandsynli~\"is m('(} sa.rlig kva\i. finre rund\iser.... Jeg "nsker (sxt kryds) at frtxlle Flkemindegruppen m gamic dage i Odeme. at arbejde i Flkemindegruppen. at indlevcrc effekter til Lkalhistrisk Arkiv. \1 _ arbejde i Arkivgruppen. at lave :Vledlemsblad. arbejde i Bykerneudvalget. _ blive medlem af Byfreningcn. J eg frventer ) snarest at mdtage et girkrt til indbetaling af årskntingent, 2) straks efter indbetalingen at mdtage den 64 siders Bevaringsplan fr Sk..lrgensgade g 3) at mdtagc Medlemsbladet mindst 4 gange årligt.

9 Ved vcrlrscl fra indbetalerens kent: Pstgirknt nr. Under3krift Eventuelte meddallser...edr.rnd batallncen Selskabet til Restaurering g Bevaring af Bygninger i Odense å ~ GRO NDBETALNGSKORT Pstgirknt nr etøbmdUlger Advkat W Lunding Smith Overgadc 13 5OClO Odense C lndbttltr Patv8llianeta.tempel Krnr ""., TU me~klnl eltllunlng. UndgA vnllgst t.krlv denna n.brik Prt fr ndbetillng beta1.. KONTANT Der rd kk. kl.b.. frlm.rker p dlnm...ntel Bet. S Bl:m (373) > 01 < <... "" Pstlrknt Selskabet Restaurerlng g Bevaring at Bygninger Odense N (f,.;karlng fr udsandei.en Beløbmdulgr Advkat W lunding Smith Overgad 13 5OClO Odense C Ved verlørsel fra ndbetalerens Pstglrknt nr. ndbetalrens navn 00.dresse. POlltv8ll... nnle.r. øtatnlngspllgt ~ harer, nlr krevel kke r nmeldt fr poltva..ener ndenl4r,ftr nelbe1all~en. Krnr r<<"""~~ \ ~ Pstvma.rntts kvltterlng ø,. ~1

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri 1 Palle Fleb-Hansen Ansvaret er dit? Kapitel 4 Pligt til at lvliggøre ulvligt byggeri Sidst revideret den 14.jan.2012 Kapitel 4 Lvliggørelsespligten er uafhængig af, m ejeren har haft ansvar fr byggevertrædelsen.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM INDHOLD: 1. Invitatin til medlemmerne 2. Nyhedsbrev 3. Næste fredrag 4. Museumsbesøg 5. Legacy g gtisk 6. Generalfrsamling 7. 40 års jubilæum -----------O---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen

Den nye planlov - med særlig fokus på ændringerne inden for detailhandelsplanlægningen Den nye planlv - med særlig fkus på ændringerne inden fr detailhandelsplanlægningen Fælles temadag fr Dansk Selskab fr Miljøret g Danske Miljøadvkater den 4. april 2017 Kim Trenskw, advkat (H), LL.M. Krmann

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Nyhedsbrev. Så! nu på mandag sker det i. i Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs nærmere om printere

Nyhedsbrev. Så! nu på mandag sker det i. i Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs nærmere om printere Nyhedsbrev Nr. 17 den 26. juni 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Så! nu på mandag sker det i Hlstebr. Læs nærmere m printere Printerundervisning i Hlstebr Flyrejser Stabens BUA-møde Afskedsreceptin

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF Direktinsmøde den 12. august 2015 Bilag 10.6 HCA/DIF 28.4. 2015, revideret 2.6. 2015, revideret 18.6. af DTriF g DGI Triatln Frslag til visinssamarbejde mellem DGI Triatln g DTriF 1.1 Triatln Arbejdsgruppens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere