r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';''" name="description"> r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';''">

eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I.,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I.,"

Transkript

1 _. r,6\r~ ([]) ej1ls'(ëì [.' (L=:~~'~~,...,..."..._...~,.. 1 "...~,.~......,.'''''.! 1, J~"",, <:"c ~. r., ~ 1'7~ '....~..."..,..."......,.. r.~,."l,~." ~~>r..jrl,,'t ""n""""; e~ ë:"!l~i2ù OJÏ'""'''';'' ''''''~)_Z>" ~~. :Lr~...,_.d1..0'õ. 1:.)'" ~. ~......"V_M.;.._,... cllcr ~ _l ":C;.1:) "il frlv~::rj. i Øbet ~f fit 6:: i\lí1e :~ j rey_'rec B+!i.ilr,gT.:C ]~H~ i gijs.s. èsfalt e>g bet.ñ? Ùat. èet.æ.."? en '7cn.:ig by me&. ::::!''S?1 l:ll" :nell.:ì.es;{!jt? eiler slilljl ::ihjr nawe ïørstcret? s~ì ga.:l.rj". ~g :.::h:4m; kll:(1'8 at; frm''!j2!l!l a:: tæ'ì tafik :S ::2Ekcr'ed.~ io'åier ~J~~ s,.{ ate huyc!ot ill a~ QT"'...l..~~ tie sm~ :h" '",' 1 k,. '_..1..JJn C4" CfllJ..!i.n'..::r'æÆ'["ilSKC vartere;: SlUl.1 pu;:=:,r'''f'g;,~a.'3<er.cg 8Æ' ;C'i!i.re(ieHer skali Ùl ~:::t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c.,irlf'':se: Ce kla,<.ie:!'?dct er gså ilit lnsvar!.ßyfreebge;: n! {Xe;:flC..._ stiftet 8A. n~ð~.,."...<>... """'A_"",T.e...,....._n_...,...~" ;,..,.,... '4 ~... ;.,.r,. 1(,':].'z

2 magislral. BYFORENNGEN FOR ODENSE lwforenngen's lstore Stifte!sen af Byfreningen skete efter en artikeseric i Mrgcnpstcn: "På spret af det gamc Odense". Svenci Erik Smensen incikaldte til møde m interessen fr at ciannc en lkalhistrisk frening. Adskillige persna rncd interesse fr <icn gamc by mdte p. ntcresscrnc val' frdelt pa filmifts, flkemincier, seiale frhld, arkitektur, uevaring af de ~am e miljøcr tn.m. ner hlev nedsat arbejdsgrupper til udarbejdclse af vedtægter fr en fr elling, men da de "fagligc" intcrcsscr var så frskellige, var det svært at finde et navn g el præeisl frmål. Dg, aile kunne enes m, at det val' Oden se hy, man ville beskæftige sig med. Freningen km derfr til at hedcle Byfreningen. Man enecies m: "at arbcjdc mcrl cmner vedrørendc Odense By's liv i frtid, nutici g fremtid", så havcle man ikke på frhåncl begrænset sig til ngle enkelte arbejdsmråcier. Bestyrelsen arrangerede efter stifle! sen en række fredrag, udstilling, film g vandreture, sm levede p til del brede frmål. Arbejdsgrupperne er så pstået, dlerhånden sm med lemmetnc hat fåct talt sammcn m deres mere specifikke interesse'. Byfreningcn har lilsluttet sig "Sammenslulningen fr bygnings g landskahskulur", sm rullmer bygnings hevaringsfreninger fra hele landel. Ligeledes er Byfreningen lilslullel "Eurpa :'\:stra", sm er en cur()pæ~ isk frening, lled det frmål at skaf fe "en fremlid fr frtiden". Fruden ciisse sammcnslutningcr samar~ bejcier Byfreningen med cien lkale "Sammenslulningen af Beherfreninger i Odcnsc", med ~luseerne, med Bihlileket g med Kmmunens 2 _ Peder Dambrg. lyforenngen OG FRE:\rrmEN Byen er mennesker g hygninger. ~...ennesket arhcjder, spiscr, saver lever, g husel a hansihendes vækslsled_ Hus ved hus, gacier, slier, placi. ser, frmer dagligdagen, samværel g samarhejdel, i el mnsler af gammel væksl g nye planer. Byer kan knuses af krige, maskiner, mag g menneskcr. Byer kan leve, lrives g udvikles. Vi hr i Odensc, byen er vres. Vi vii ikkc knllses, vi vii c\'e. Dct krævcr samvær g arbejde, debal g frslåd. se, en frening af meningcr. Byfreningen fr Odense er et sted at tale sammen g arbejde sammcn. Hvad vi vi meci Odense? De slive fr målsrd går på "al arbejde meci emner vcdrrende Ociense Bys liv i frlid, nulid g fremlid, ge interessen herfr g fremme bevaring g udvikling af kullurhislriske g æsleliske værdier", Byfreningen fr Odellse vi i de kmmende år arbejde fr, at Odense

3 pstd BYFORENNGEN FOR' ODENSE ikke kaster sin frtid, sin identitet verbrd. Oct sker gennem arbejde i flkemindcgrupper, lkalarkiv m.m. Desuden ønsker vi at bevare de bygningsmæssige værdicr, <er er tilbagc, l>1.a. gennem prcllelse af Bygningsfnd g Bygningsselskab ti pkøb af ejendmme, men det er gsâ et mål at prette materialedep!, sâ aile de gamle bygningsmaterialer, døre, vinduer, tømmer m.v., ikke blt gâr til grundc, når et hus rives ned, men at det sikres, at de kan bruges til restaureringspgaver, gså fr private. den frbindelse skal der arbejdes på i bøjere grad at uddanne båndværkere til restaureringspgaver b.a. ved kurser. Dc! er samfundsøknmisk at bruge penge på lønninger frem fr at bruge penge på nye materialer. Arbejdspgaveme er mange, visinerne er stre. Vi er kun lige hegyndl Aile kan være med, aile er der brug fr. Gamic værdier g livsfrmer er blevet jævnet med jrden, asfalterel Vi skal ikke kun redde stumperne, vi skal skabe g frme en by, der er gd at leve ifr s selv g fr dem, der kmmcr cftcr s. Svend!:.'rik Sørensen, SANKT j0rgensgade GRUPPEN ijanuar 197ï på initiativ af Byfreningen g Beberfreningen fr Saneringsmrådet Ridehusgadekvarteret. Anledningen var, at Kmmunens 2. magistrat havde udarhej det en plan fr Ridehusgadekvarte ret, sm indebar, at adskijige huse skul1c nedrives i frbindelse med en sancrmg. Byfreningen så det sm sit frmål at standse den bølge af nedrivninger, sm i de seneste år har hærget Oden se, g Bchcrfreningcn så ùe! sam sit frmål at bevare bligerne fr de eksisterende beere. Efter at have kigget saneringsmrådet efter i sømmene, afgrænsede Skt. jørgensgade Gruppen sit arbejde til at mfalle udarbejdclse af en alternativ bevaringsplan fr husrækken nr i Sk. jørgensgade. Gruppen vije vise, at det er muligt at sanere et bymiljø uden at ødelægge det. På mindre end 2 mdr. udarbejdede gruppen den alternative bevaringsplan, sm viser, at det er billigere at sætte de gamle huse i stand, end det er at rydde grundene g derefter at pføre sådanne etagebuse, sm indgâr i kmmunens plan fr husrækken. Med den alternative bevaringsplan bar gruppen frcløbig gjrt sit ii, at Odense kan bevare ngle af sine gam e kvalileler. Det er ßyfreningens hensigt, gsâ i andre bligkvarterer, at bidrage til bevarclse af de gde gamle miljøer. Hvis det gså har din interesse, så lad s høre fra dig. NB: Ved medlemsskab af Byfrenin gen får du gratis tilsendt den 64 si ders Bevaringsplan fr Skt. jørgensgade. Peder Dambrg.

4 Sam lyforenngen FOR ODENSE lyker:ieudvalget Bykernen er fæles fr ale, der br i Odense strkmmunc. Oct cr her vrl râdhus Jigger, vr dmkirke, slt, muscer, teater, statsadministratin, vre histriske stcdef, \'rt mcst Pillscrcndc crhvc\:sliv, krt sagt alt del der legner Odense gennem tiderne g netp nu. llisse gader, slræder, pladser med dere, frskdligartede i' g bygninger er vi aile ansvarlige far ikke blt de kammunale myndigheder. let cr verselc værdicr, kvaliteter der kan nylliggres, g skader der kan udbedres. llykerneudvaget ";1 arbejde med alle disse muligheder g tager gerne imd ideer. Udvalgel ser frem i den fr. Ecgndse Over uykernens husc. sam kammunen har under udarbejdelsc g regner med el gdt samarbejde. by, så hrger! telse af et selskab li bevaring g restaurering af bygninger i Odense. lndskudskapitalen er freløbig sat til ,00 sam slangrundlag, men ønskcs mcget gerne udviùet. så man lettere kan gå ind i de mange pga \'cr, der Jigger fran. Ocr er i selskabets vedtægt truffe! bcslcmmelse m, al ingen indskydcr kan pnå mere end nrmal fotcntning, g hcrudver højst ell stigning svarende til arnindelig pristalsregulering. Lykkes det at drive selskabet med et sådant held, at der kan pstã sterre frtjencstcr, skal frtjcnesten en ten anvendes i sclskahct til fremmc af dets frrnå eller vergå til en under stifte/se værende bevaringsfnd fr Odense by. Aile interesserede kan tegne anparter af strrelse fra kr. 100,00. Der er mulighed fr at igangsiette g bevare en indflydelse på en miljøbevarende ud\~kling i Odense. W..unding Smith. nger Tryde /aarløu. 0"1 AT YDE ST0TTE TL BY"LJ0 VED lnvesterli'ig deer m bcvaring, restaurering af bygninger g miljfarbedring i bykvartcrcr standses meget fte, frdi der ikke kan sættes penge bag ved initiativcme. En kreds af bevarings g miljinteresserede mennesker mkring lyfreningen fr Odense har på et møde i august måned taget skridt til stif SA!vARlEJDE Ryfreningen er rede til al frmidc film, fredrag.lign. til andle freninger i Odense. Vi er gså indstillet på at kunne Viere med til arrangementer af fælles møder, dersm vi mener, at dct er i Ryffcningcns inte resse at være mcd. pd.

5 er har BYFORENNGEN FOR ODE/\SE folkemndegrcppen en arbejdsgruppe under Byfr cningen, sam arbejder merl cmner J der vedrører Odense bys histrie. Det frste emne, gruppen har beskæftiget sig med, er Set. Knudsgade g Fre. densgade f"r g nu. Frmålet er at vise, hvrdan en hundredårig bebyg. gelse kan bruges nu m dage. Resul tatet kan måskc mtivcre til bevarelse af kvarterets miljø. Gruppen best,îr af ca. 20 persner af frskellige aldersklasser g erhvef\'. De har det [ælles, at de er interesserede i byens histric g udvikling. Emnet er strt, g arbejdet går ud på, ved hjælp af interviews, indsam. ling af ftgrafier, gennemgang af gamic skrifter m.m. at nå til et resul. tat, der [remstilles skriftligt eller på en udstilling. Det bet yder, at mange kan deltage i arbejdet. Efter Rådhusudstillingen vi! vi 01" SUlllmcrc VOTes crfaringer g besluttc s fr nye lkalhistriske arbejdsp' gayer. Nye medlemmer vii gså kunne være med til at præge arbejdet fremver. Vi pfrdrer ale in teresserede til at henvende sig til kntaktadressen. ARKVGRUPPE:'l Bente Hye Nielsen. Lkalhistrisk arkiv under Byfr. eningen fr Odense. En arbejdsgruppe med interesse i Odense bys histrie har prellet et lkalhistrisk arkiv fr byen. Fnnålet er at indsamle materia e sm kan bidrage til at be!yse byens histric 01' til yre dage, både pli tisk, øknmisk, kulturelt, sam! hvad angår byens seiale frhld g liv i det hele taget. Hidtil har vi mest indsamlet materia e fra privatpersner. Vres f"rste udadvendte aktivitet har været ud. stillingen "Bank g By", sm kunne beses i Prvinsbankcn i august Den næste er ullstillingen her i Ud. hushallen m arkivet selv. Arkivgruppen er glad fr enhver slags materia e, vi mdtager. lenvendelse kan ske gennem Krambden, Neder. gade,odense. ndtil arkivet får egnede lkaler, 01" bevares arkivalierne på betryggende vis på Møntergården. Rie /lm. BLADGRUPPE/\ først g [remmest til frmål at redigere medlemsb!adet, sm udkm. mer frcløbig 4 gange årligt. Oct er meningen, at bladet skal dække det behv fr kmmunikatin mellem gruppcrne, sam clef naturligvis er i en så alsidig frening sm Byfreningen. Bladet bringer rapprter fra arbejds. grupperne g et bladgruppemedlem er til stede ved bestyrelsens mder, fr at bringe de nyeste prblemer g beslutningcr ud ti! ale medlemmer. ne.

6 BYFOREl':NGEN FOR ODENSE ßladgruppen vi dg i fremliden sge gsâ al levere slf af inleresse fr lllediemmerne, ude fra hyen. Del vii især sigc stf m Byfrnyese g frfald g slof m lkalhíslrie. Endnu er vi ikke sa mange i Bladgruppen; men hvis du har lyst til at værc mcd i hladarhejdet g engang ioleleol skri ve en anikel m vres by g <lens liv, sa kntakt redaklinen. Vihar altid en cksrra pen. Peder Dambrg. ßESTYRELSE:,\: Frmand: Svend Erik Srensen, "f\.lrgcnpsten,. (09) \æstfrmand: nger Tryde laarl"v DeOlanrsvænget Odense S. (09) KONTl:lGENT Nar du indhelaler kntingentel, skal du fruden belhel, selv skrive m <lu helaler fr: i\lolindcligl medlcol Æglepar Studerendc Pensinist REDAKTO:'\ELT kr.50, kr. 75,. kr.25, kr.25, Denne flder er lrykl ii udstillingen "ßYFORNYELSE"? i Odense Râdhushal fra d sept ADRESSER: pd. Kasscrer: Frede e Caire Jrgensen Sdr. Bulevar<l 200, 4. sal (09) Sekretær: Arne Jhansen Glamsbjergvænget Odense M. (09) Best. Oledlem: Leif Pedersen Anemnevej Odense SV. (09) ßYFORE;\,NGEN :edcrgade 24 (09) girnummer: Best. medlcm: Kristian lsager Kngensgade 71, 2. sal (09)

7 nærmere BYFORENNGEN FOR OUENS.E ARBEJDSGRCPPER: BLADGRUPPE OG REDAKTlO;,\;: Peder Dambrg. C. Andersensgade ï 5000 Odellse C. (09) 14 6ï 19 FO.KEMNDEGRUPPEN: Bente ye :\ ielsen H. C. Andersensgade ï (09)146ï19 SKT. J0RGENSGADEGRUPPEN: Ole Kristensen (09) ARKlVGRUPPEN: Svend Erik Srensen "vlrgenpsten Odellse C. (09) lykernecdva.g: Knurl Hage Nerlergade 24 (09) FONDSGRUPPEN: W. Lunding Smith Overgarle 13 (09) i Jeg ønskcr (sa:t kryds) plysning m Fnnsgruppcns sclskah lil bcvarelse af gamic hygninkcr i Odense. at tcgnc mig fr en anpan i Fndsgrup pens sel..kab tii hcvarclsc af gamic hyginger i Odcnsc. pã D k,.. 100" D k,.. 200" Du. 500" D kr. 1000" Send mig snarest stiftclscsaftalc g ct girkrt. Als.: BYFORENi:\GEN FOR ODE:'<SE Nedergade Odellse C. Prt 80 re

8 at al at lyforenncen FOR ODENSE AKTVTETER, Tirsd3.R d. 25. kt. kl i Stiftsmuscct: KEND Ol': BY: 1::11 gcnncltlrank af idccmc bag under\'i~ningsscrîcll "Kend din by", sam JUhandlcr üdemc i fnid g nutid. Gc:nncmgall~en rc'n:tagcs at vi. c~sklt'direklr Emill'cdc:rscn g \crlærcr Jrgen T~~l"se. ScriC'.1 mfath:r [relbir h:ther m: 1\ Odense lav1\ OK Kanal, 2) Dt'n K()mmunalc Slyrdrm. 3) Handel. H.ïnd. \';rrk g ndumi indli End"Îrkrc et h:dtct m kirker ~ klsr(', byudviklinr 0/0; en (rts<rtte!se af "Handel, Hãndva:rk g ndustri" under frleredelse. Ernnerne kan evt. bc:arhcjdcs af sludicgruppc:r. SOUl kan fã. expertise stillct til rådigbcd. Omda~ C!. 16. nv.ld i StiftsmuSC'ct: O'HORET ODE~SE: 1::1 lkalhislrisk fredr,l~ af dr.phil. Age ßlmberg um ct sucialt Blmherg har Sktt'\'~1 ljkclle pit Fyn. prr i 1 (,,00.1:.\lC'1. Tid g sted t'l" t'jml ikke Llsllagl fr: b~er m s\"emht'krigene g isar m. h\~dd de bctød fr HY\'Ai':DR~(; til lrcdcrle bygllinger i Odenslt, sandsynli~\"is m('(} sa.rlig kva\i. finre rund\iser.... Jeg "nsker (sxt kryds) at frtxlle Flkemindegruppen m gamic dage i Odeme. at arbejde i Flkemindegruppen. at indlevcrc effekter til Lkalhistrisk Arkiv. \1 _ arbejde i Arkivgruppen. at lave :Vledlemsblad. arbejde i Bykerneudvalget. _ blive medlem af Byfreningcn. J eg frventer ) snarest at mdtage et girkrt til indbetaling af årskntingent, 2) straks efter indbetalingen at mdtage den 64 siders Bevaringsplan fr Sk..lrgensgade g 3) at mdtagc Medlemsbladet mindst 4 gange årligt.

9 Ved vcrlrscl fra indbetalerens kent: Pstgirknt nr. Under3krift Eventuelte meddallser...edr.rnd batallncen Selskabet til Restaurering g Bevaring af Bygninger i Odense å ~ GRO NDBETALNGSKORT Pstgirknt nr etøbmdUlger Advkat W Lunding Smith Overgadc 13 5OClO Odense C lndbttltr Patv8llianeta.tempel Krnr ""., TU me~klnl eltllunlng. UndgA vnllgst t.krlv denna n.brik Prt fr ndbetillng beta1.. KONTANT Der rd kk. kl.b.. frlm.rker p dlnm...ntel Bet. S Bl:m (373) > 01 < <... "" Pstlrknt Selskabet Restaurerlng g Bevaring at Bygninger Odense N (f,.;karlng fr udsandei.en Beløbmdulgr Advkat W lunding Smith Overgad 13 5OClO Odense C Ved verlørsel fra ndbetalerens Pstglrknt nr. ndbetalrens navn 00.dresse. POlltv8ll... nnle.r. øtatnlngspllgt ~ harer, nlr krevel kke r nmeldt fr poltva..ener ndenl4r,ftr nelbe1all~en. Krnr r<<"""~~ \ ~ Pstvma.rntts kvltterlng ø,. ~1

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET)

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET) 20 juni 1996 4 årgang nr 11 Artillerivej mtrvej? Trafikminister Jan Trøjbrg har på det seneste fremkmmet med nye visiner til løsning af trafikprblemerne der vil pstå i det indre København når Øresundsbr

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015 Generalfrsamling i Sundby friskle tirsdag den 28. april 2015 Ref.: Helle Nielsen Ca. 18 hjem repræsenteret 31 persner tilstede 1. Valg af dirigent: Bestyrelsens frslag vedtaget - Henrik Jensen Generalfrsamlingen

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej

ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej Demens- identitet g selvfrståelse Nyt navn g ny kunstudsmykning på kallerupvej.. Sikke et flt resultat medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin beundrer keramikhldets unike keramikudsmykning,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere