DIALOG. Dansk-Tjekkisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG. Dansk-Tjekkisk"

Transkript

1 En artikel fra Dansk-Tjekkisk DIALOG Kong Ferdinand I af Danmark og Bøhmen! - eller: Kong Christian II af Danmark og hans dronning Elisabeth, Ferdinands søster Af dr. phil. Elisabeth Strandberg

2 af Elisabet Strandberg 2 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2003 Den katolske kirke havde gjort hvad der var i dens magt for at fastholde billedet af Bøhmen som et land, der fostrede kættere uden anger og som dristede sig til på det voldsomste at modstå pavens korstog. En autoritet som pave Pius II( ) anti-czech, bitterly anti-hussite fik udbredt dette fordømmende billede af Bøhmen i sin Historica bohemica, et værk, der iflg. en moderne historiker er basically and consistently false (Harrison Thomson 161). Hans efterfølger pave Paul ( ) afviste Kompaktaterne og ekskommunikerede Bøhmens kong Georg (Jirí z Podebrad, ) i For en rettroende katolik var der ikke tvivl om hvordan man burde betragte det bøhmiske kætteri. Vi går en generation frem i tiden, ca En ung munk får i et manuskript lejlighed til at læse nogle af Jan Hus ( ) prædikener. Tekstens evangeliske tone imponerer munken, som føler sig stimuleret til at fortsætte læsningen. Pludselig rammes han af bevidstheden om at han er ved at fanges ind af en kætters ord, lukker ms i en fart og lægger det fra sig som var det en fristelse sendt af Satan (smstds 164). Tvivlen om hvorvidt fordømmelsen af Jan Hus var berettiget arbejder videre i munkens samvittighed og med et gradvist uddybet kendskab til ikke blot hussitter, d.v.s. traditionelle utrakvister men også til de Bøhmiske Brødre, Unitas fratrum, videreførere af nogle af de hussittiske taboritters holdning, udkaster munken en række teologiske spørgsmål til drøftelse blandt hans ligemænd i Wittenberg. Munken er Martin Luther ( ) og året Som påvist i ovennævnte artikel, så reflekterer nogle af de 95 teser fra 1517 Luthers beskæftigelse med de bøhmiske kættere; det er dog ikke sådan at Luther åbent tilslutter sig deres synspunkter. Luthers modstandere påtager sig at drive Luther i armene på bøhmerne. Disputatoren Johannes Eck ( ) skulle tilbagedrive de 95 teser: Luthers doktrin ang. kirken var identisk med Hus, Hus var en kætter, ergo etc. Luthers reaktion var at erklære at Konstanzerkonsiliet havde fejlet ved at fordømme Hus, det afgørende vendepunkt var nået. En tilhører fra Prag i forsamlingen lovede Luther at skaffe ham yderligere skrifter af Hus, bl.a. hovedværket De Ecclesia. Februar 1520 fremsætter Luther det berømte udsagn om sig og sine fæller: Vi er alle hussitter uden at vide det (smstds 171-2) og i juni 1520 konkluderer Luther: Det er på høje tid at vi ganske ærligt og oprigtigt overvejer bøhmernes situation, at vi forener dem med os og os med dem og hører op med al ærekrænkelse, misundelse og bagtalelse på begge sider (smstds 172). Bøhmens isolation var brudt; om modtagelsen af Luthers ord i Bøhmen, se Heymann. Den pavelige bandbulle ramte Luther oktober 1520 og i december lod Luther offentligt den pavelige bulle og den kanoniske lov brænde (Heymann 116). Kejser Karl på rigsdagen i Worms 1521 fulgte op med at erklære Luther i rigets akt. Luther trak sig tilbage til Wartburg, som kurfyrst Frederik den Vise (Moudrý) af Sachsen havde skaffet som tilflugts sted. Karl fik travlt med krig på flere fronter og Luther kunne vove sig tilbage til Wittenberg i 1522 og genoptage sin virksomhed. Året derpå skulle Luther få kolossal indflydelse på danske kong Christian II og lidt senere også på hans dronning Elisabeth. Dette havde til følge at dennes habsburgske familie og især Ferdinand blev overmåde fortørnede. Til afrunding af denne indledning skal det bemærkes at Luthers beskytter kurfyrst Frederik HISTORIE Kong Ferdinand I af Danmark og Bøhmen! - eller: Kong Christian II af Danmark og hans dronning Elisabeth, Ferdinands søster Ferdinand I Christian II (Matsys) var en nær slægtning af kongen, nemlig hans morbroder. Christian II blev født på Nyborg slot som søn af kong Hans og dronning Christine. Den lille Christian fik hverken fornem hovmester eller adelige legekammerater men blev sat i huse hos en borger og voksede op blandt borgerbørn. En simpel kannik var deres læremester (Allen I 223). Borgeren var blandt tidens agtede, 3 år rådmand og 9 år borgmester i København, Hans Bogbinder(død ca. 1515). Forældrenes usædvanlige valg bevirkede at Christian blev så fortrolig med den borgerlige stand som ingen dansk konge før eller siden (smstds. 228, skrevet 1864). Efter nogle år i Hans Bogbinders hus fik prinsen udvalgte lærere, bl.a. Tysklands Cicero, der lærte Christian at skrive og tale latin. Sine politiske læreår aftjente han i Norge. Som vicekonge udsendt af kong Hans formåede Christian at kue enhver selvstændig norsk rigsrådspolitik og holde bønderne i skak. Hvad angik handelspolitikken, begunstigede Christian nederlænderne på hanseaternes bekostning, til de norske købmænds tilfredshed (Wittendorff 76). I Norge traf vicekongen den unge Dyveke(død 1517) og dennes mor Sigbrit Villoms(død ca. 1531),søster til en borgmester i Amsterdam. Prins Christian sørgede for at installere de to kvinder i København, da han selv vendte tilbage til byen. Dyveke blev hans elskerinde og, hvad der var overordentlig usædvanligt og upopulært i rigsrådskredse: Mor Sigbrit blev kongens nærmeste (og åbenbart kompetente) finansielle rådgiver. I 1513 døde kong Hans og sønnen valgtes til efterfølger. Medmindre Christian fik le-

3 gitime børn truede en magtkamp med farbroderen, hertug Frederik ( ), der allerede havde en søn (den senere Christian III ). Til brud valgte kong Christian II en prinsesse af det habsburgske hus. En delegation sendtes til kejser Maximilian for at anholde om Isabellas hånd. Hun var vokset op i Nederlandene og kongen håbede med denne forbindelse at knytte bånd til de nederlandske handelsbyer - for at bryde hanseaternes greb om nordisk handel. Lübeck beredte ganske rigtigt delegationen en kølig modtagelse på dens færd. Fra kejseren i Linz rejste man til Bruxelles fejredes bryllup ved prokuration, samme dag salvedes og kronedes Christian II i København. Bruden var født i Bruxelles som datter af ærkehertug Philip(Slicný) af Østrig, konge af Kastilien og Johanna. Sammen med sin bror (kejser) Karl samt søstrene Eleonore og Maria, senere dronning af Bøhmen, voksede Isabella op hos sin faster Margarete, statholder over Nederlandene fra 1522; de to sidste af Isabellas søskende, Ferdinand, senere konge af Bøhmen og endnu en søster voksede op i Spanien. Det egentlige bryllup i København var berammet til , kongens fødselsdag, men udsattes idet den habsburgske familie havde fået kendskab til kongens forhold til Dyveke og hans modvilje mod at bryde dette. Først i august 1515 nåede Isabella, eller Elisabeth, Helsingørs havn efter en anstrengende sejlads. Fra et medlem af delegationen har vi flg. portræt af bruden som skildret til kongen: Hun er ædel, viis, dydelig, og alle Eders Folk, som have seet hende, sige hun er deilig og yndelig. Hendes Nådes Klædebon behager mig dog ikke vel. Men hun holder af Eders Nåde over alt det, Gud haver skabt, det kan jeg mærke i mange Måder. Og derfor holder jeg også af hende (Allen II 215-6; den unge brud havde allerede fået tilsendt et maleri af sin tilkommende) blev det kongelige par viet og dronningen kronet på Københavns slot. Paven gav sin dispensation, brudens oldefar på fædrene side var bror til gommens oldemor på mødrene side, cf. slægtskabstavlen. Christian afslog fortsat at bryde med Dyveke, en foreløbig konsekvens var at han nægtedes optagelse i den gyldne Vlies orden (Hansen 14). I 1517 døde Dyveke og det er umuligt at fastslå om årsagerne var naturlige eller ej (Wit- tendorff 80-82). Den unge dronning havde formået at stå de første svære år igennem, lært sig at tale og skrive dansk (hun var opdraget på fransk) og efter Dyvekes død knyttede hun sig nærmere til sin konge og kom på fortrolig, familiær fod med Mor Sigbrit, der jo nu havde mistet sin datter - Isabella havde aldrig kunnet lære sin egen mor at kende. Kong Christian var nu ægteviet konge over Danmark og Norge, fik en søn Hans i 1518 og kunne lægge planer for sine riger. Han støttede sig på borgerlige for at udarbejde disse. Forbilledet var Nederlandene; kongen ønskede dannet et nordisk handelsselskab støttet på vesteuropæiske købmænd og kapital fra Fugger ne (Augsburg). Skibene fra Østersøen skulle sejle nord om Jylland og ud til Karl V nordvesteuropæiske havne, altså undgå Lübeck. Øresundstolden flyttedes til København med Mor Sigbrit som administrator. De hidtidige landskabslove skulle erstattes af et lovværk omfattende hele riget. Centraliseringen gjaldt retspleje og retshåndhævelse, kirkens domsmyndighed bundet til Rom skulle erstattes af centraliseret verdslig varetagelse af området. Byerne og deres købmænd skulle styrkes i handelsvirksomheden på bekostning af adel og fremmede købmænd. Skattepligtige var hverken gejstlige eller adel, så kongen måtte styrke borgere og bønder for at få solidere skatteindkomstgrundlag. Der udstedtes således forbud mod at herremændene solgte deres bønder. Til landet bragtes 24 nederlandske bønderfamilier som forbillede for deres nordiske standsfæller, i St. Maglebys charmerende Amagermuseum kan man se disse nederlandske bønders danske historie illustreret (Albrectsen 1997, 286-9). Kongen tog skridt til at fremme bjergværksdriften i Norge og genskabe kontakt til Grønland; det var nu kommet nærmere i Europas bevidsthed takket være den af dronning Elisabeths navne, mormoderen Isabella af Kastiliens ( ) finansierede opdagelse af Amerika i gså skoler, universitet og litteratur tog kongen initiativ til at styrke (Allen III 2, 33-39). Overfor kirken stod man med samme problemer som takledes århundredet før i Bøhmen. Den danske gejstlighed indskærpes større sædelighed i vandel og levnet, strengere opfyldelse af kaldspligten, erhvervelse af de kundskaber, der var nødvendige for med held(!) at røgte det vigtige hverv; - ingen abbed måtte til jagt holde mere end to par mynder og to kobler støvere; - tiggeri indskrænkes til de fire virkelige tiggerordner; stænkedegne, der om søndagen ved middagstid gik omkring fra hus til hus og stænkede folks mad med vievand (pengegave til gengæld) blev forbudt; -gejstlighedens adgang til jordejendom ved køb eller testamentarisk overdragelse indskrænkedes... (Allen III 2, 15-19). På denne baggrund kan det ikke overraske at kongen søgte at få udenlandske reformatorer til Danmark. I februar 1521 rejste kongens gesandt til morbrødrene Frederik og Johan af Sachsen for at skaffe Luther selv og Andreas Karlstadt (ca ) til Norden. P.g.a. rigsdagen i Worms forsinkedes man og først i slutningen af april kunne kurfyrsterne tage stilling. Danmark overvejedes som tilflugssted for Luther, men kurfyrst Frederik foretrak Wartburg. Om Karlstadt og andre reformindstilledes kortvarige virksomhed i Danmark under Christian II, se Allen III 2, Med habsburgerne havde kongen et problem, medgiften på rhinske gylden til betaling St. Hansdag 1515, 1516 og 1518 udeblev, ved udgangen af 1518 havde han kun modtaget undskyldninger. Det tilkom Karl at betale, men han overdrog det til Margarete. Et nyt gesandtskab fra København bad forgæves. Derpå iværksatte kongen de fremsatte trusler, lod 4 nederlandske skibe opbringe - uden effekt. Derpå lagde Christian II beslag på 90 nederlandske skibe på Københavns red i august Omsider i marts og september 1520 tilflød der kongen gylden. Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober

4 Det var ikke, som påstået, pengemangel, der hindrede habsburgerne. Christian IIs sendebud kan berette om de enorme summer, der blev anvendt til bestikkelse i kejservalget, af Karl selv kaldet en auktion, som han vandt (Allen III 1, ). Pengene behøvede kongen til sin planlagte erobring af Sverige, der var gået tabt for hans far i Dette meningsløse kapitel i Christian IIs historie skaffede ham tilnavnet Tyran for det berygtede blodbad, som udførtes i Stockholm i november 1520 efter sejren. Denne markerede den nye kejser Karl V ved at tilsende sin søsters mand den gyldne Vlies orden (Hansen 32). Kong Christian anså nu sin stilling i Sverige for sikker og tog juni 1521 på besøg hos kejser Karl, der opholdt sig i Nederlandene. Kongen benyttede lejligheden til at antage nederlandske håndværkere til dansk tjeneste, opsøgte specialister i bl.a. møntvæsen; sine åndelige interesser plejede kongen ved omgang med humanisten Erasmus fra Rotterdam ( )(Allen III 2, 106 m.n. 67) og kunstnere som Albrecht Dürer ( ) og Quentin Matsys (1465/6-1530). Det kan bemærkes at Matsys følsomme portræt af Christian II er at finde i det ærkebiskoppelige palads fornemme malerisamling i Kromeríz i Mæhren (Sass m.n. 33 & m.n. p.207). Kongens politiske udbytte af forhandlingerne med kejser Karl skulle blive skæbnesvangert. Karl gik med til at hævne Lübecks nylige støtte til Christians svenske modstandere ved at true med at erklære byen i rigets akt, hvis samkvemmet fortsatte (Allen III 2, 108). Ved samme lejlighed tilstod kejseren Christian II retten som lensmand over Holsten i st.f. bisperne af Lübeck. Desuden fik Christian kejserlig stadfæstelse på sine forfædres rettigheder i Nordtyskland, hvilket Allen karakteriserer som både letsindigt og ukyndigt. Kongen kunne have fået en hel række nordtyske fyrster imod sig, hvis man havde reageret på dokumentets bogstav. Nok var at een reagerede, farbroderen Frederik som ved Christians udnævnelse til lensmand for Holsten kom i direkte afhængighed af sin brorsøn. Kongen var hjemme igen i efteråret 1521, med endnu af sin medgift udbetalt. For at gøre en lang historie kort, lykkedes det Christian med den af kejseren tilståede hjælp at blive fjende med 4 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2003 hansestæderne, med rivalen Frederik samt med Sverige. En del af adelen (især Jylland) og gejstligheden i Danmark var mere end villig til at afsværge Christian deres troskab og vælge Frederik, hvilket skete 1523 (Albrectsen 1997, ; Wittendorff ). Imod vanlig procedure blev kongen ikke givet den mulighed for at forklare og forsvare sig mod de rejste anklager, der faktisk var tilsikret i håndfæstningen. En symbolsk destruktion af Christian IIs love fandt sted ved offentlig afbrænding på landstinget i Viborg, Frederik I blev konge i Danmark og Gustav Vasa ( ) i Sverige. I stedet for at optage kampen rejste kong Christian fra København Dronning Elisabeth på flådens største skib med kurs mod Nederlandene. Med sig havde han sin dronning, børn, Mor Sigbrit og de nærmeste rådgivere samt størstedelen af den danske flåde. Til Nederlandene ankom man Det var kongens plan at få udbetalt resten af medgiften og hverve soldater til generobringen, landets to vigtigste byer København og Malmø holdt stadig stand mod kongens fjender. Tidspunktet var det værst tænkelige, Karl var i krig med Frankrig, Ferdinand truet af tyrkerne og Margarete sloges med Geldern og Friserne. Magtfordelingen habsburgerne imellem var fra 1522 den at Ferdinand var statholder for sin bror kejseren i alle tyske lande på nær Nederlandene, hvor Margarete var regentinde medens Karl styrede de spanske besiddelser og samtidig krævede at blive konsulteret af statholderne ang. de respektive områder (Hansen 35-36). Korrespondencen tværs gennem Europa disse imellem var tidkrævende; denne indbyrdes habsburgske konsulteren anvendtes til forhaling af ubehagelige sager i det uendelige. Hjælpen til kongen fra disse tre kom da også til at bestå udelukkende i (støtte)erklæringer. I juni 1523 rejste kongen derfor til England for at få kong Henrik VIII ( ) engageret i sin sag, også uden held. Tilbage på kontinentet lader kongen i Køln afholde et møde i juli til hvervning af sin erobringshær, mand. Rygtet sagde (fejlagtigt) at kongen fra Danmark havde medbragt en formue til finansiering af forehavendet, så adskillige fyrster sluttede sig til, underskrev aftaler, foretog hvervninger. Det bemærkes af Allen at især kejser Karl kunne have været behjælpelig her, han ville sagtens have haft råd til at betale kongen ikke blot den resterende medgift men også de betydelige udestående renter - til bekostning af generobringen (cf. Allen IV 2, 126). Han ydede intet til kongen, som i oktober da hvervehæren stod parat måtte indrømme at han ikke havde (fået skaffet) midler til krigsførelsen. Hæren opløstes, kongen fik en række særdeles ubehagelige kreditorer i Tyskland på halsen, værst var hans søster Elisabeths mand kurfyrst Joachim af Brandenborg og dennes fætter, stormester Albrecht af Preussen ( ). Christian blev nærmest fredløs, idet hans kreditorer opsøgte ham for at få deres tilgodehavender. Kongen skjulte sig i klosteret Schweinitz l mil fra Berlin lod han Martin Luther og Philipp Melanchton ( ) komme til sig. De kom, Luther prædikede. Efter Prædikenen yttrede Kongen, at han aldrig før havde hørt Ordet således forkynde og aldrig ville glemme det. For at være Luther nærmere, begav han sig kort efter til Wittenberg. Til sin Hustru skrev han i disse Dage: Jeg haver befalet vor Herre min Sag (Allen IV 2, m.n. 85; fyldigere version Lausten 19 m.n.2). Senere i oktober havde kongen politiske møder, især med morbroderen kurfyrst Frederik. Denne havde bedt Christian om en skriftlig henvendelse for at han kunne tale Christians sag for ærkehertug Ferdinand, statholder over de tyske lande. Denne skrivelse udformedes og en passage lyder: So bitten wyr nü, E.L. wollte mit gedachtem vnsserm lie-

5 ben schwager Herr Ferdinand darauff handelen, das seyne liebe vns mit den vnsern, gemalh vnd kindlin, mit eyner redlichen pension versorgen wollt. Wo aber das nicht geseyn mocht, musten wyr dennoch thun, was vns Gott foddert zu thun, vnd weren bereytt, so es E.L. vnd S.L. rad vnd meynung were, alles recht vnd macht, so wyr an den konigreichen haben, seyner liebe zu vbergeben vnd von vns an nemen lassen vnd dafur von seyner liebe nemen das, damit wyr nicht die lenge odder ewiglich ynn der yrre seyn vnd elend an den vnsern sehen musten (WABr 3 nr.682, 186-8; Lausten m.ill.) D.v.s. at kongen var beredt til at overdrage Ferdinand sin ret til rigerne mod at denne sikrede kongefamilien med en pension. Der er to bemærkelsesværdige forhold omkring dette brev, vigtigst at kongen på dette tidspunkt faktisk kunne have genvundet sine riger, København og Malmø holdt stand og Frederik I var anset som usurpator, kun anerkendt som konge af sine hjælpere Lübeck og Sverige (Allen lv 2, ), m.a.o. kunne Ferdinand være blevet konge af Danmark hvis...; blandt kongens besiddelser var Holsten allerede del af det tyske rige og Christian lensmand under kejseren. Det andet bemærkelsesværdige forhold, der kendetegner dette brev, er at pennen - bogstaveligt - er ført af Martin Luther, han har skrevet alt for kongen på nær Tuus Christiernus. Som det ses af Laustens behandling af brevet, kendes de nærmere omstændigheder omkring tilbuddets tilblivelse desværre ikke, blot foretager kurfyrsten sig ikke yderligere. I et brev fra denne af omtaler kurfyrsten en anden habsburgsk plan for Christian IIs riger, at de skulle gøres til len af kejseren og det tyskromerske kejserrige (Allen Br, 131-3); planen udgik fra Nederlandene, kejserens reaktion er flg.: Kejseren ville foretrække at de omtalte kongeriger forblev under det østrigske hus, således at hvis det skulle ske at (Chr.+E.s) børn døde uden arving og efterfølger, at kongerigerne da tilkom arvinger og efterfølgere af kejseren og det østrigske hus og ikke kejserriget; ved denne ordning ville der heller ikke være behov for at aflægge eder (Allen Br, af ; DN XIII, nr. 324,311-2). Vi skal nu se på dronning Elisabeths situation. Kongen havde af hensyn til dronningens personlige sikkerhed an- Maria bragt hende ved kurfyrst Joachims hof i Berlin hos sin søster. Fra dronningens ophold her er bevaret en lang række breve, hvoraf vi her bringer fortrinsvis dem, der har relation til (familien i) Bøhmen. Berlin Jeg beder Eders Nåde, at Eders Nåde vil se sig vel for, thi jeg ved vel, at der står mangen en efter Eders Nådes hals. Og jeg beder Eders Nåde, at Eders Nåde snart vil lade mig komme til Eders Nåde. Jeg vil næsten hellere blive hos Eders Nåde og lide, hvad jeg kan, end jeg vil være væk fra Eders Nåde og have alt det, jeg vil have; thi jeg kan ikke blive glad, for jeg frygter hele tiden, at der skal ske Eders Nåde noget. Og jeg kan aldrig være uden sorg (=bekymring); jeg tror at de snart gør mig gal, sådan handler de med mig her...jeg tør ikke skrive til Eders Nåde, det jeg gerne skulle ville sige Eders Nåde, dersom jeg var Eders Nåde til ords...eders Nådes hustru Elysabet (Allen Br, 105-7). 3 dage senere, som efterskrift: Min allerkæreste herre, jeg længes mig ihjel, medmindre Eders Nåde snart sender bud efter mig. Jeg har meget at sige Eders Nåde, som...(allen Br, ). I julen kunne ægtefællerne tale sammen, Christian kom og tilbragte højtiden i Berlin. I februar 1524 modtager dronningen endelig svar fra sin søster, dronning Maria af Bøhmen og Ungarn. Det fremgår at Elisabeth allerede har skrevet 4-5 breve, som ikke er nået frem. Efter at have udtrykt sin medfølelse og fremført grundene til at familien ikke har kunnet hjælpe aktivt endnu, fortsætter Maria: Det store ønske som De har om at tale med mig - at hvis jeg havde været i Bøhmen, så ville De ikke have undladt at komme og besøge mig -(deler jeg), der er bestemt intet, Madame ma soeur, som jeg ønsker højere end at kunne tale med Dem for at høre mere udførligt om Deres sager og for bedre at kunne rådgive Dem; De må tro at jeg nærer et stort ønske om at møde Dem, især da det er så længe siden vi sidst mødtes...deres gode og loyale søster for altid, Maria skrevet , DN IX, nr.523, Se lignende brev af , DN IX, nr.529, ). Om Marias (private) velvillige stilling til Luther og reformationen i Ungarn og Bøhmen, se Eberhard 1981, , cf. også DN XIV, nr.517, af Siden tilslutter hun sig dog helt habsburgernes katolske linje. Umiddelbart efter anfører Elisabeth i et brev til Christian II: Min allerkæreste herre, værdiges Eders Nåde at vide...at min søster er i Ungarn, de ved ikke om hun kommer til Bøhmen, eller ej. Hvad Eders Nåde vil at jeg skal gøre desangående, det beder jeg Eders Nåde skrive til mig...jeg frygter for at jeg ikke kan forliges længe med markgreven og derfor beder jeg... af , Allen Br, februar 1524 forlader kongen Wittenberg uden at fortælle dronningen hvorhen han rejser, af sikkerhesdsgrunde. Hun klager sin nød til en i kongens stab, som hun kan komme i kontakt med, som udbryder i et Margarete Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober

6 6 Chr. II & Elisabeths børn Dorothea, Hans & Christine brev Oh salig er den mand, som Gud giver en sådan hustru (Lausten 77). En anden i staben forbarmer sig over dronningen og skriver : Kæreste nådige frue, af Eders Nådes skrivelse forstår jeg, at Eders Nåde var besværet og meget sorggiven, fordi Eders Nåde ikke ved hvorhen vor nådige herre er rejst...hans Nåde (Chr.) er draget til hertug Hans (i Thüringen)... at hans Nåde kunne skrive til Eders Nådes hr. broder, hr. Ferdinand, at hans fyrstelige Nåde (Ferd.) ville værdiges at komme hans Nåde (Chr.) selv personlig til ords der på grænsen...mest bekvemt for hans Nåde (Chr.), for mange sager, råd og forholds skyld, som han selv (Chr.) ville forhandle om med hans fyrstelige Nåde...penge...terminer, så at hans Nåde (Chr.) kunne beholde (de herrer, han skylder penge) villige til det planlagte togt (til de nordiske riger)...hans Nåde (Chr.) vil ikke forblive der længere end en snarlig forhandling med Eders Nådes herr broder kræver (Allen Br, 155-6; DN X, nr.396, 334-5). Der blev, skal det tilføjes, intet ud af det planlagte togt, hvis chancer for succes nu var begrænsede, da både København og Malmø havde overgivet sig ved udgangen af 1523; der var dog stadig kræfter i de tre riger, der arbejdede for kongens tilbagevenden. Et togt blev det først til i 1531, det skæbnesvangre,der resulterede i kongens tilfangetagelse. To uger efter modtagelsen af brevet om hendes mands forsøg på at forhandle direkte med ærkehertug Ferdinand får dronningen endelig brev fra sin mand, af Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober :...vor kære husfrue, kærlighed og hilsen udi i Jesu Christo. I skal vide, kære frue, at vi i aftes ved femtiden kom her til Wittenberg og at vi ikke har været Eder broder herr Ferdinand...til ords...hvis Besenrade er der i Berlin, da må I sige ham at I ikke kunne give ham endeligt svar til kongen af (Bøhmen og Ungarn og Eders søster (dronning Maria), førend vi...det tykkes os at være bedst at I ville skrive til Eders søster at...kongen af (Bøhmen og) Ungarn da vil hjælpe os med et antal folk (=krigsfolk) og at Eders søster vil skrive til Eder, når de begge kommer til Bøhmerland...Christian (Allen Br, 164-6; DN X, nr.402, 342-3). Kong Ludvig og dronning Maria vendte ikke mere tilbage til Bøhmen, dertil var faren i Ungarn fra de fremrykkende tyrkere for truende. Brevet indeholdt også den passus, som dronningen havde ventet så utålmodigt på, opfordringen om at slutte sig til kongen igen. Det blev dronningen, der skulle komme Ferdinand til ords. Et større fyrstemøde ang. hjælp til kongens genindsættelse var (af kejserens repræsentant) blevet udsat fra 1523 til nu i 1524, hvor det skulle finde sted i forbindelse med rigsdagens afholdelse i Nürnberg. Kongen havde fra oktober holdt dronningen løbende underrettet om sine kontakter med Martin Luther og véd vi at parret overværede Luthers prædiken, cf.lausten Luther havde heri opfordret til at man åbent bekendte den evangeliske tro ved at nyde nadveren under begge skikkelser. Leder af rigsdagsmødet Ferdinand, havde forgæves forsøgt at forhindre dronningen i at møde op i Nürnberg, Lausten 82 samt DN XIV, nr.381, af 15. eller l0. december Fra tiden før dronningens ankomst til Nürnberg har vi bevaret et brev, af :...Min allerkæreste herre, jeg beder Eders Nåde at Eders Nåde ikke vil sætte nogen tvivl til mig, jeg vil gøre i denne sag alt det som er mig muligt at gøre. Jeg ved ikke andet at skrive til Eders Nåde på denne tid. Jeg befaler Eders Nåde til den allersommægtigste Gud...Eders Nådes hustru Elysabet (Allen Br, 171-2; DN XIV, nr.438, 356-7). Fra en tilhører til dronningens indlæg for hendes konges sag ved vi at hun med sit stærke personlige engagement bragte tårer i de tilstedeværendes øjne, men politisk hjalp de hende ikke, cf. Förstemann 169 og Lausten 84. Af har vi også et brev fra kongen til hende: Nåde og fred udi vor herre, Jesus Christus være med Eder, Amen... Jeg sender Eder med dette bud to fuldmagtsbreve, det ene til hr. Ferdinand, det andet til fru Margarete...Kære frue, gør nu Eders bedste, som Jeg tiltroer Eder, og spar ingen flid, thi I ved vel hvor magtpåliggende det er os...når som I nu ville tage Vorherre til Eder, da råder jeg Eder, at I lader hente en af de prædikefædre op til Eder, som er der i Nürnberg, og spørger ham og giver agt på hans ord og retter Eder derefter... Hermed Eder Gud befalendes, skrevet i Saalfeld Palmesøndag Christiern (Allen Br, 173-4; DN X nr. 407, 350-1). På selveste Skærtorsdag kom den i katolikkernes øjne mest berygtede lutherske prædikant, Andreas Osiander (1496/8-1552) på Elisabeths initiativ da op til slottet for bl.a. at lade dronningen modtage det hellige sakramente (Lausten 84-9). Også Ferdinand boede på slottet, så han har ikke kunnet undgå at erfare om det skriver dronningen da til sin mand:...min allerkæreste herre, værdiges at vide...(kejserens plan) at de vil give Eders Nåde tre regenter, en på min broders vegne, en på de tyske fyrsters og en på de danskes. Dertil har jeg svaret at jeg ikke kunne lide det, thi det var for Eders Nåde, mig og vore børn en stor skam og ingenlunde (acceptabelt).da har han (kejserens repræsentant) lovet mig at det ikke vil ske...men han er blevet så græsseligt vred på mig fordi jeg har haft den prædiker fra byen (hos mig); og ligeledes har de gjort min bror halvt vred på mig

7 ning Elisabeths modtagelse af nadveren i begge skikkelser slet ikke havde fundet sted (Lausten 85-6). At kong Christian var gået over til den lutherske vranglære og oven i købet som man så det havde forført sin dronning til det samme, satte en plet på det kejserlige habsburgske hus ære - samtidig med at det var farligt for samme katolske hus (cf. Allen V, 270). Hvad angår forhandlingsresultatet om de tre regenter, der skulle indsættes, formodentlig indtil prins Hans kunne overtage den danske trone personligt, se Lausten 97. Hus & Luther uddeler nadver -sammen Den afvistes og ingen af de senere møder andetsteds, der skulle afgøre kongeparrets tilbagevenden fik nogen praktisk effekt. En ny chance så kongen, da hans egen søster Elisabeth i 1526 havde stillet sine smykker og værdigenstande til en værdi af gylden til rådighed for sin broder til hvervninger, dette erfarer vi fra breve bevaret fra marts-april 1526 (Hansen 91-3).Da man i august måned var så langt fremme med planerne at klenodierne skulle omsættes i penge, indtraf katastrofen for kong Ludvig af Bøhmen og Ungarn, hans hær blev slået i slaget ved Mohács af tyrkerne og han for det... Og min broder har talt til mig om dette at Eders Nåde har været hos Luther og han sagde til mig at han ville have givet mig gylden, dersom Eders Nåde ikke havde gjort det. Dog har jeg givet ham tilbørligt svar derpå, som jeg selv vil sige Eders Nåde, når Gud vil at jeg kommer Eders Nåde til ords...jeg har endnu ikke talt med min broders hustru (Anna Jagellonská), thi hun gør sig så fremmed imod mig, at jeg ikke ved, hvad hun har i sinde eller om hun ikke tør for sin hofmesterinde... Eders Nådes hustru Elysabet (Allen Br, ; DN XIV nr. 445, 366-7). I kongens svar af minder han dronningen om at hun skal huske at tale (igen) med sin broder Ferdinand om han vil tage kongeparrets søn Hans til sig for sprogets skyld. Kongen bekræfter dronningens mistanke ang. Anna Jagellonska, idet det siges at spanske Gabriel Salamancas hustru, f. Gräfin Eberstein, regerer den bøhmiske dronning. I efterskriften kommer kongen med forslag til en nødløgn ang. parrets tilslutning til Luther, Lausten 90-91; Allen Br, 196-9; DN X nr.410, Det mest ømtålelige emne, dronning Elisabeths åbenlyse bekendelse af den evangeliske tro, vælger hun ikke at skrive om. Andre kilder, Förstemann 174, cf. Lausten 85, kan berette at en ordveksling har fundet sted mellem Elisabeth og Ferdinand, at sidstnævnte skulle have sagt at han ville ønske, at hun ikke var hans søster, hvortil dronningen skulle have svaret: Vores fælles moder har bragt os sunde og raske til verden. Jeg vil holde mig til Guds ord, og i det vil jeg udelukkende erkende Gud og intet menneske i.e. når det drejer sig om dronningens gudsforhold, må hensynet til den ærkehertugelige familie stå i anden række. Habsburgerne reagerede udadtil ad propagandavejen, idet højtstående katolske gejstlige i Nürnberg forsøgte at bilde folk(et) ind at dronselv omkom under flugten. Konjunkturerne i Europa var nu sådan at det blev umuligt at rejse pengene hos de tyske banquiers. Planerne måtte opgives (Hansen 93). Se dronning Marias svar på Christians kondolence DN XI, nr. 458, af ). Vi går frem til Et møde som den nye konge af Bøhmen og Ungarn, Ferdinand, nok helst havde været foruden, var det der fandt sted mellem denne og kong Christian II på slottet i Prag (Lausten , især ; DN XVI nr.507, af ). Christian havde hjulpet sin nu evangeliske søster til flugt fra hendes katolske ægtemand, kurfyrst Joachim. Når man erfarer nærmere om denne husbond (skønt konen heller ikke synes at have været nem) kan man godt forstå at Christian IIs dronning ikke havde befundet sig vel i Berlin. Joachim indkaldte en kommission af biskopper, abbeder og doktorer, der skulle afgøre om kurfyrstinden skulle henrettes, såfremt hun fremturede i det lutherske kætteri, eller om kurfyrsten skulle lade sig skille fra hende; det anbefaledes at kurfyrstinden blev anbragt og indespærret på et slot (Lausten 262). Tilføjes skal det at kurfyrsten selv var kendt for at holde elskerinder og i de sidste 22 år havde været optaget af trolddom og djælvelsk væsen (Lausten 273)! Livsvarig indespærring på et slot var desværre udgangen på Christian IIs sidste forsøg på at generobre sine riger. I 1529 var hans habsburgske svigerfamilie parat til at hjælpe - at a price: kongen blev tvunget til at afsværge sin lutherske tro og igen tilslutte sig den katolske kirke. Ingen ringere end kong Ferdinands skriftefader, Johann Fabri ( ) modtog den danske konges skrifte (Lausten 368 ff.) Fabris tjekkiske tilnavn var kladivo kacíru, kætternes offerøkse/hammer. Om kardinal Campeggios ( ) reaktion på Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober

8 8 Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober 2003 Fabris rapport om kongens skrifte, DN XVII, nr.1205, af Herudover skulle kongen underskrive et forpligtelsesbrev overfor Karl V, kong Ferdinand I og regentinde Margarete af februar Det indeholder løfter om at kongen så længe livet varer vil holde sig disses gode vilje og råd etc. etc. Hvad angår Bøhmen kan det noteres at kongen underskriver at han vil stå den højmægtige konge af Bøhmen bi mod tyrkerne sådan at kongen skulle takke Christian derfor... (Paludan-Müller 544-6). Forsøget startede og endte da kongen anbragtes som livstidsfange på Sønderborg slot Ved Frederik Is død året efter, , besluttede rigsrådet at udsætte kongevalget et år, til St. Hans Konsekvensen blev at Danmark gennem tre lange år var ved at gå til grunde som selvstændig stat (Albrectsen 2001, 267) - eller som R. Häpke formulerer det åbnede denne beslutning om at udsætte det danske kongevalg et år Tor und Tür for fremmed indblanding (Häpke 174). Man forbavses ikke over at finde habsburgerne travlt beskæftigede med at besætte den danske trone, blandt kandidaterne genfinder vi kong Ferdinand af Bøhmen (forslag af , NAU,I nr.168, ) og tillige en af hans sønner ( , smstds. nr.170, 182-3, cf. også Lausten 403). Konge blev i 1536 Frederik Is søn Christian III. De habsburgske arvekrav på den danske trone fraskrev man sig dog først i 1544 (Albrectsen 2001, ; Lausten ). Habsburgerne havde ikke som tidligere kunnet satse på Christian IIs og dronning Elisabeths søn Hans, da denne var død i 1532, kun 14 år gammel. Denne og alle de andre store ulykker slap den hårdt prøvede dronning for, idet hun i begyndelsen af 1526 var død efter kort tids sygdom (Ferdinands kondolence DN VIII, nr.546, af ). Dronning Elisabeth selv, kongen og deres tre børn havde nået at få godt 11/2 år i relativ ro i deres hjem i Nederlandene, et hjem stillet til rådighed af Margarete, der også ydede familien en yderst beskeden sum penge at føre husholdningen for, endog mindre end renterne af habsburgernes gæld til Christian II. Udover finansielle vanskeligheder havde familien og dens lille hof (se Allen Br, ) især problemer p.g.a. bekendelsen til Luthers lære. Medens flere medlemmer af staben fængsledes og anklagedes, var det dog kun en enkelt af dem, der til sidst måtte lade livet for sin kætterske tro; inkvisitionen henviste til konsilierne i Konstanz og Basel iflg. hvis dekreter vedkommende måtte anses for notorisk kætter og lod ham Christian II (Dürer) brænde på bålet (Lausten ). Kongeparret havde søgt at give børnene evangelisksindede lærere, men stødte på regentinde Margaretes indædte modstand. Ved dronningens død gav kongen op og lod børnene opdrage katolsk under Margaretes opsyn. På denne baggrund er det ikke vanskeligt at forstå at der skulle opstå konfessionel kamp ved dronning Elisabeths dødsleje. Døde hun som lutheraner, som Christian II skrev i sit brev til Martin Luther (Lausten ), eller som katolik, som enkemanden skrev til sin habsburgske svigerfamilie (smstds.)? Man kan blot håbe for den unge kvinde at den overlevering er sand, ifølge hvilken hendes Gud fratog hende talens brug, da hun lå på det yderste - og dermed sparede hende for yderligere kamp om hendes sjæl. Kongen lod opføre et smukt monument for sin dronning (Lausten o), men heller ikke her skulle hun få lov at hvile i fred (smstds. 161). Da en dansk gejstlig, dr. theol. C.A.H. Kalkar ( ) i 1842 var i Belgien for at besøge dronningens grav, havde han nær aldrig fundet den, gemt væk i en afkrog af kirken under stole og megen ragelse, som den var. C.A.H. Kalkar besluttede på stedet at arbejde for at skaffe de jordiske levninger af en af sin tids ædleste personligheder en værdigere begravelse (Björn 15). Takket være diplomatisk og økonomisk støtte fra C.F. Tietgen ( ) kunne den unge dronning(s jordiske rester) officielt gravlægges igen i krypten i Skt. Knuds kirke i Odense - ved siden af hendes allerkæreste herre, kong Christian II. Deres søn lagdes imellem dem (Björn). Oplysninger om yderligere læsning om så kontroversiel en person som Christian II findes i Wittendorff Om de religiøse forhold i Bøhmen og Mæhren i det 16.årh., se Eberhard. Hvad angår kildesamlinger, er Allen Br handy og kronologisk ordnet, DN unwieldy og IKKE-kronologisk udgivet, til gengæld er mere materiale medtaget og dokumenterne givet i deres helhed, i mods. til Allen Br. Den nye internetudg. af DN afhjælper bogudgavens svagheder; som oversigt over Kong Christian IIs, dronning Elisabeths med fleres arkiver tjener München-samlingen, Rigsarkivets vejl. reg. XV, dog er ikke alle der nævnte dokumenter med i DN, nogle skal konsulteres på arkivet. Det blev foretrukket at gengive kongefamiliens breve på moderne dansk, i oversættelsen er nok ikke alle facetter af ordenes datidige meninger kommet med. For en ordens skyld skal det tilføjes at såvel kongen som dronningen har været skildret i historiske romaner og digte samt at parret er blevet gengivet på en række malerier og tegninger af fremragende kunstnere, behandlet i div. artikler; disse typer litteratur kunne ikke medtages.

9 Litteraturliste Trykte kilder: Allen Br = C.F.A.: Breve og Aktstykker til Oplysning af Chr.IIs...Historie, Kbhvn 1854, XXXVIII 630 pp. DN = Diplomatarium Norvegicum, 1-21, Oslo , nu på internettet, Förstemann = C.E.F.: Neues Urkundenbuch zur Gesch. der ev. Kirchen-Ref., N.Y. 1976, VIII, 395 pp. München-samlingen = Rigsarkivets vejl. arkivreg. XV, ed. E. Andersen, København 1969, 146 pp. NAU = Niederl. Akten & Urkunden, I , ed. R. Häpke, München & Leipzig 1913, XVIII, 684 pp. WA Br = D. M. Luthers Werke, Weimarer Ausg.,Briefw. 3. bd , Graz 1969, XIII, 664 pp. Litteratur: Allen I = C.F.A.: De tre nordiske Rigers Historie I, København 1864, XI, 695 pp. Allen II: Kbhvn 1865, VI, 599 pp.; Allen III 1 : Kbhvn 1867, IV, 408 pp.; Al1en III 2 : Kbhvn 1867, VI, 483 pp.; Al1en IV 2 : Kbhvn 1870, VIII, 584 pp.; Allen V: Kbhvn 1872, X, 372 pp. Albrectsen 1997 = E.A.: Danmark-Norge , I, Oslo 1997, 402 pp. Albrectsen 2001 = E.A.: Konger og krige, Dansk udenrigspolitiks historie 1, Kbhvn 2001, 519 pp. Björn = H.B.: Jeg vil blive hos Eders Nåde, pp in Skalk nr.6, København 1989,30 pp. Bühren = H.B.: Isabella von Burgund eine habsb. Prinzessin auf d. dän. K. trone, Uherské Hradiste, 1. del, 1874, 20 pp. Denis = E.D.: Les Premiers Habsbourgs, 2e ed., Paris 1930, 563 pp. Eberhard 1981 = W.E.: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen , München 1981, 314 pp. Eberhard 1985 = W.E.: Monarchie und Widerstand...Ferdinands I. in Böhmen, München 1985, 536 pp. Eberhard 1991 = W.E.: The Political System and the Intellectual Traditions of the Bohemian Ständestaat from 13th to 16th c., pp in R.J.W. Evans ed.: Crown, Church and Estates, London 1991, XXXI, 321 pp. Eberhard 1992 = W.E.: Bohemia, Moravia and Austria, pp in A. Pettegree ed. The early Reformation in Europe, Cambridge 1992, XII, 250 pp. Hansen = P.-E.H.: Kejser Karl V og det skandinaviske Norden , Kbhvn 1943, 247 pp. Harrison Thomson = S.H.T.: Luther and Bohemia, pp in Archiv f. Ref. Gesch. 44, 1953, H.l/2 Heymann = F.G.H.: The Impact of M. Luther upon Bohemia, pp.l in Centr. Eur. Hist.I, 2, 1968 Häpke = R.H.: Die Regierung Karls V. und der europäische Norden, Lübeck 1914, XVI, 386 pp. Jørgensen = G.J.: Dronning Elisabeth af Danmark, København 1901, IV, 170 pp. Kann = R.A.K.: A History of the Habsburg Empire , Berkeley 1974,XIV,648 pp. Lausten = M. Schwarz Lausten: Christian 2. mel1em paven og Luther, Kbhvn 1995, 504 pp. Paludan-Müller = C.P.-M.: De første Konger af den Oldenborgske Slægt, Kbhvn 1874, XI, 635 pp. Pettegree = A.P.: The early Reformation in Europe, pp.1-22 in P. ed., se Eberhard 1992 ovenfor. Polisenský = J.V.P.: Bohemia, the Turk and the Chr. Comm, pp in Byzantino-Slavica XIV, 1953 Sass 1976 = E. Kai Sass: A la recherche...chr.ii, pp in Hafnia 1976, Copenhagen 1977, 184. Sass 2000 = E.K.S.: På sporet...chr.ii, pp in Som kongerne bød, ed. Favrholdt, K Venge = M.V.: Bondekær eller tyran, Tekster til Chr.IIs regime...odense 1975, 50 pp. Wittendorff = A.W.: På Guds og Herskabs nåde , Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Bd. 7. Kbhvn 1989/ 2003, 400 pp. Stamtavle Dansk-Tjekkisk DIALOG Oktober

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 42. årgang Nr. 3 - august 2009 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Arrangementer efterår/vinter 2009 2010 Alle medlemsmøderne (onsdagsmøderne) starter kl. 1930. Bemærk dog, at julearrangementet

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark

Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. Afgrænsning, problemstilling og metode s. 2 3. Kulturel og historisk kontekst s. 3 4. Luthers fortaler til de

Læs mere

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 1 2 A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 3 BLÅ KORS' HISTORIE I 100 ÅR ved A. R. Granum-Jensen. Udgivet i forbindelse med Blå Kors' 100 ars jubilæum af Blå Kors og er sat

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

Usynlige bevægelser. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Usynlige bevægelser. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 93 - November 2010 December 2010 / Januar - Februar 2011 15. november 2010 Usynlige bevægelser Der kan være et anstrøg af melankoli over det at bevæge sig i ensartede og

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Levende hænder Lones Logbog Man kan blive overrasket over, hvor hurtigt store beslutninger kan tages, når man ved, hvor lang tid

Læs mere

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt

Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Ekspeditionen til Det lykkelig Arabien beskrevet som et projekt Margart Riis Forord Ekspeditionen til Det lykkelige Arabien 1761 1767 startede med en ide i 1753. Det var Johann David Michaelis, der fik

Læs mere

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 1 3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 3.1 Kildematerialet. Kildematerialet til denne periode er mere omfattende end til de tidligere omtalte perioder, idet

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping

Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping Materialesamling Marsk Stig og Mordet på kong Erik Klipping Østfyns Museer 2010 Udarbejdet af museumsformidler Thomas Arum Mordet på kong Erik Klipping Skt. Ceciliæ nat (mellem den 22. og 23. november)

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING Saxo og venderne - af Niels Henrik Hansen K INDLEDNING orstoge er nærmest et modeemne hos forskerne i europæisk middelalder. Denne nye»gyldne epoke«for korstogsstudier har været undervejs siden ca. 1970,

Læs mere

Magnus von Beringskjold

Magnus von Beringskjold Magnus von Beringskjold v. Dorothy Jones Som engelskfødt og historieinteresseret var det med stor interesse at jeg, for mange år siden, læste om Dronning Caroline Mathilde og hendes skæbne. Jeg bor selv

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere