Din brugermanual VIEWSONIC N3246W

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VIEWSONIC N3246W http://da.yourpdfguides.com/dref/3693569"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 3 Information vedrørende ophavsret Produktregistrering... 4 Instruktion vedrørende antenneinstallation.. 5 Rengøring af LCD TV...

3 5 Sådan kommer du i gang Pakkeindhold.. 6 Apparatet set forfra... 7 Signalkilde, interfacepanel på bagsiden. 8 Forberedelse...

4 .. 13 Fjernbetjening Teletekst Fjernbetjening - installation af batterier. 17 OSD funktion Analoge OSD funktioner....

5 Digitale OSD funktioner PC tilstand - OSD instruktion Tillæg Tips Produktspecifikation.

6 Forudindstilling af timertilstand Fejlfinding Ordliste..

7 Kundestøtte Begrænset garanti DANSK Information vedrørende overensstemmelse CE overensstemmelse med europæiske lande Dette apparat opfylder kravene i henhold til ECC direktiv 89/336/EEC, ændret i henhold til 92/31/EEC og 93/68/EEC art.5 vedørende "Elektromagnetisk kompabilitet" samt 73/23/EEC, ændret i henhold til 93/68/EEC art.13 vedrørende "Sikkerhed." Nedenstående information gælder kun EU-lande: Symbolet til højre er i overensstemmelse med "Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE)". Mærket angiver kravet om IKKE at skille sig af med udstyret som usorteret, kommunalt affald, men i stedet bruge retur- og indsamlingssystemer i henhold til lokal lovgivning. SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. AR46 DANSK ViewSonic 1 N3246w/N3746w Vigtige sikkerhedsinformationer 1. Læs disse instruktioner helt igennem, inden du tager apparatet i brug. 2. Opbevar instruktionerne på et sikkert sted. 3. Følg alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Advarsel: For at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. 6. Rengør apparatet med en blød, tør klud. Hvis yderligere rengøring er nødvendig, se denne brugermanuals afsnit: "Rengøring af LCD TV'et". 7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i henhold til fabrikantens anvisninger. 8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeriste, ovne eller andre ting (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Skærmen er udstyret med et triple jordforbundet stik, et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik vil kun passe i en jordforbundet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Dersom din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, få da en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller brug en adapter til at forbinde enheden på sikker vis. Negliger ikke sikkerheden af det jordforbundne stik. 10. Undgå, at der trædes på ledningen, især i nærheden af stikket samt, hvor den forlader apparatet. Stikkontakten bør være tæt på apparatet, så den let kan nås. 11. Brug kun tilbehør osv anbefalet af fabrikanten. 12. Anvend kun apparatet med vogn, fod, trefod, konsol eller bord anbefalet af fabrikanten eller leveret sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter over og forårsager personskade.

8 13. Fjern ledningen fra stikket, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. 14. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Der skal foretages service, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget - f. eks. hvis el-ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er trængt væske eller andre ting ind i apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller, hvis det har været tabt. 15. Apparatet må kun bruges til underholdning og ikke til andre visuelle skærmformål. DANSK ViewSonic 2 N3246w/N3746w Deklaration vedrørende overensstemmelse med RoHS Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med Direktiv 2002/95/EC fra Det Europæiske Parlament og fra rådet vedrørende brug af givne, farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS direktiv) og anses for værende i overensstemmelse med de maksimale koncentrationsværdier, fastsat af "European Technical Adaptation Committee (TAC)" som nedenfor anført: Substans Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent krom (Cr6+) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenyl æter (PBDE) Foreslået maksimumkoncentration 0. 1% 0.1% 0.01% 0.1% 0.1% 0.1% Faktisk koncentration < 0.1% < 0.1% < 0.01% < 0.1% < 0. 1% < 0.1% Visse komponenter i ovennævnte produkter er som nedenfor anført undtaget i henhold til tillægget til RoHS direktivet: Eksempler på undtagne komponenter er: 1. Kviksølv i kompakte, fluorescerende lamper, ikke overstigende 5 mg per lampe og i andre lamper ikke specifikt nævnt i tillægget til RoHS direktivet. 2. Bly i glaskatodestrålerør, elektroniske komponenter, fluorescerende lysstofrør og i elektroniske, keramiske dele (f.eks. piezoelektroniske enheder). 3. Bly i højtemperatur loddemetal (dvs blybaserede legeringer indeholdende 85% eller mere bly i relation til vægt). 4. Bly som fordelende element i stål med op til 0.35% bly i relation til vægt, aluminium indeholdende op til 0.4% bly i henhold til vægt samt kobberlegeringer indeholdende op til 4% bly i relation til vægt. DANSK ViewSonic 3 N3246w/N3746w Information vedrørende ophavsret Copyright ViewSonic Corporation, Alle rettigheder forbeholdt. ViewSonic, logoet med de tre fugle, OnView, ViewMatch samt ViewMeter er registrerede varemærker tilhørende ViewSonic Corporation. Friholdelsesklausul: ViewSonic Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionsmæssige fejl eller udeladelser heri. Heller ikke for tilfældige eller skader som følge af leveringen af dette materiale eller som følge af funktionen og brugen af produktet. Med henblik på stadige produktforbedringer forbeholder ViewSonic Corporation sig retten til at ændre produktspecifikationer uden at give meddelelse derom. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden oplysninger derom. Intet af dette dokument må på nogen måde kopieres, reproduceres eller transmitteres uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ViewSonic Corporation. Produktregistrering Af hensyn til fremtidige behov og for at modtage yderligere produktinformation, når denne måtte opstå, bedes du venligst registrere dit produkt på: Til dine optegnelser Produktnavn: Modelnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Købsdato: N3246w / N3746w ViewSonic LCD TV VS E / VS E N3246w_N3746w_UG_DNH Rev.

9 1C Bortskaffelse af produktet ved afslutningen på dets levetid ViewSonic tænker på miljøet. Når produktet har nået afslutningen på dets levetid, skal du skaffe dig af med det på korrekt måde. Dit lokale affaldsselskab kan give dig oplysnigner om, hvordan dette lader sig gøre. Produktets lamper indeholder kviksølv. Skaf dig af med dem i henhold til lokal lovgivning. ViewSonic 4 N3246w/N3746w DANSK Antenneinstallation 1. Udendørs antenne - jordforbindelse Hvis apparatet er forbundet til en udendørs antenne eller til et kabelsystem, skal du kontrollere, at antennen eller kabelsystemet er jordforbundet for at kunne yde nogen beskyttelse mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Artikel 810 i "National Electrical Code, ANSI/NFPA 70" indeholder oplysninger vedrørende korrekt jordforbindelse af mast og understøttende struktur, jordforbindelse af antenneledning, tilslutning til jordelektroder samt krav til disse. 2. Lyn For yderligere at beskytte apparatet under uvejr eller, når det ikke benyttes i kortere eller længere tid, skal du fjerne ledningen fra stikkontakten og afbryde antennen eller kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på apparatet på grund af lynnedslag og spændingsudsving. Afbryd ikke antennen eller el-ledningen under kraftigt uvejr, idet lynet kan slå ned, mens du holder ledningen, og med alvorlig personskade til følge. Sluk for LCD TV'et og vent på en bedring i vejret. 3. Højspændingsledninger En udendørs antenne bør ikke anbringes i nærheden af højspændingsledninger, elektrisk lys, elektriske kredsløb eller, hvor den kan vælte ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når en udendørs antenne installeres, skal man passe på ikke at røre sådanne ledninger eller kredsløb, da en sådan berøring kan være dødelig. Antenne Jordklemme Elektrisk udstyr Jordklemmer Antenne-afladerenhed Jordledninger Jordelektrodesystem Rengøring af LCD skærmen Kontroller, at LCD TV'et er slukket. Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærm eller dæksel. Rengøring af skærmen: 1. Tør skærmen af med en ren, blød og fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler. 2. Hvis skærmen stadig ikke er ren, skal du komme en lille smule ikke-ammoniak- eller ikke-alkoholbaseret glasrens på en ren, blød, fnugfri klud og tørre den ren. Reng&oslkomponent-indgangporten. Nedenfor er vist, hvordan en DVD afspillers udgang-komponentsignal installeres. (1) Sådan forbindes der: 1. Forbind højopløsningsignalet Y, Pb, Pr eller komponentsignalet Y, Cb, Cr og DVD afspillerens udgange til TV'ets højopløsningsignals Y, Pb, Pr indgang ved hjælp af tre komponent-signalkabler. 2. Forbind DVD afspillerens lydudgang til TV'ets komponentindgang ved hjælp af lydkablet. (2) Sådan bruges: 1. Vælg højopløsnings signal (HDTV) indgang. 2. Tænd for DVD afspilleren og tryk derefter på PLAY. (6)Audio 2 ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til videoen. (7)Video ind: Forbind lydsignalkilden (DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCR optager eller videokamera) til lydindgangsportene (venstre og højre). ( HDTV og AV2 Ind deler denne lyd) (8)Lydudgang: Dette udgangsstik kan bruges til andre dives. (9)Analog RF Tuner: Forbind antennen eller CATV kablet til denne 75 koaksialkabelindgang. (10)Digital RF Tuner: Forbind digitalsignalets antennekabel. (11)Lyd: Før lydsignalet fra pc'er gennem denne interface. (12)VGA: Forbind signaler fra pc'er til TV indgangen ved hjælp af VGA signalkablet. Bemærk: Vedrørende forbindelse pc/tv, se nedenstående fig 1. (Fig 1) (1) Tilslutning til pc processorenhed: VGA interface Forbind det medfølgende VGA signalkabel til D-sub interface bag på TV'et (fig 1). Digital interface Forbind DVI signalkablet til det digitale interface bag på TV'et (fig 1). (2) Tilslutning af lydkabel: Forbind det medfølgende pc-lydkabel til TV'ets pclydindgang (fig 1). Bemærk: Hvis der ikke er noget signal på VGA eller DVI skærm, går TV'et automatisk i standby efter 1 minut. ViewSonic 10 N3246w/N3746w DANSK (13)HDMI: HDMI er den førende nye standard inden for digital video og lyd. Til HDMI stikket kan forbindes HDMI udstyr såsom dekoder eller kompatibel DVD-R eller DVD afspiller med HDMI eksport, eller DVI-udstyrede enheder som f.eks. en computer. Du kan således se højopløsningsbilleder i digitalt format på dette TV. (1)Sådan bruges HDMI: 1. Forbind som vist til venstre den ene HDMI til HDMI" porten og den anden til udstyr med HDMI eksport. Vælg T-Linje knappen. 2. Tryk fem gange på videoknappen for at vælge HDMI på fjerbetjeningen (se højre figur) Venstre figur 3. HDMI stik tillader følgende TV og skærmtilstande: SDTV EDTV HDTV VGA 720x576i, 50Hz /720x480i, 60Hz 720x576p 50Hz /640x480p 60Hz 1920x1080i 50/60Hz 1280x720p 50/60Hz 640x480 60Hz Bemærk: 1.Dit TV understøtter HDCP ("High-bandwidth Digital Content Protection"). Dette system beskytter DVD udgang via DVI mod kopiering. Det er et sikkert, digitalt led mellem en videokilde (DVD, pc osv) og dit TV. Indhold kodes ved kilden for at forhindre uautoriseret kopiering. 2.Digitalt udstyr fra forskellige producenter kan have forskellige udgangsstandarder, hvilket kan give problemer med hensyn til TV billedkvalitet. 3.Hvis der ikke spores noget signal fra din HDMI enhed, skal du slukke og tænde igen for denne. 4. Det bedste billede fås ved at indstille din DVD afspiller på en af følgende skærmstandarder:1280x720p 50hz. (14)CA kortindstik: Bruges til digitalt betalingkort og opdateret firmware. (15)S-Video indgang: Forbind S-videokabel til DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera. (16)Videoindgang: Forbind videosignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) (Lyd er for S-video og video 1). (17)AV 1 índgang: Forbind lydsignalkilden (pc, DVD afspiller, laser-disk afspiller, VCRoptager eller videokamera) til lydindgangportene. DANSK ViewSonic 11 N3246w/N3746w (18)Hovedtelefoner: Hovedtelefoner forbindes til dette stik. (1) Sådan forbindes hovedtelefoner: 1. Når hovedtelefoner tilsluttes, afbrydes TV'ets lyd. Lydstyrken reguleres med VOL knapperne. 2. Tryk på på fjernbetjeningen for at afbryde lyden i hovedtelefonerne.

10 Bemærk: Når en TV kanal eller ekstern AV kilde blokeres via forældrekontrolmenuen, afbrydes også hovedtelefonerne. ViewSonic 12 N3246w/N3746w DANSK Klargøring 1. Anbringelse af TV'et. Anbring TV'et på et tilstrækkeligt ventileret sted og bloker ikke nogen af bagsidens ventilationsåbninger. Anvend ikke åben ild som f.eks. stearinlys i nærheden af TV'et. Undgå høje temperaturer, direkte sollys og regn. Kom ikke nogen form for væske på TV'et. Note: Hvis du vil montere TV'et på væggen, skal du, af hensyn til din og apparatets sikkerhed, bruge de originale hængsler og få det monteret af kvalificerede servicefolk. 2. Strømforbindelse Forbind den ene ende af el-ledningen til "AC indgang" jacken bag på TV'et og den anden ende til en 220V stikkontakt. Hvis du ikke slukker for TV'et og efterlader det i standby, fortsætter TV'et med at bruge en lille mængde strøm. Hvis TV'et ikke skal bruges i længere tid, er det bedst at slukke med kontakten på siden af TV'et samt at tage el-ledningen ud af stikket. DANSK ViewSonic 13 N3246w/N3746w 3. Anbring antennestikket Anbring antennestikket i ANT IND 75 bag på TV'et. Kabel 4. Strøm: Anbring el-ledningen i en stikkontakt med vekselstrøm. 5. Tænd for TV'et: Tryk på strømknappen for at tænde for TV'et. Når TV'et er tændt, lyser indikatoren blåt. Når TV'et er slukket, lyser indikatoren foran på TV'et ravgult. ViewSonic 14 N3246w/N3746w DANSK Fjernbetjening STRØM: Tryk for at tænde/slukke for TV'et. TV'et er aldrig helt slukket, medmindre elledningen fjernes fra et af stikkene. VIDEO Med denne knap vælges AV1, AV2, S-VIDEO, HDTV og HDMI. SCART Med denne knap vælges SCART 1SCART2-AV og SCART 2-S. 0~9 TALKNAPPER Bruges til at vælge TV-kanal. UNDERSIDE Teletekst, undersidefunktion. Kilde Vælg indgangskilde. Tryk flere gange for at vælge TV, PC, SCART, S-VIDEO eller HDMI tilstand alt efter din eksterne kilde. LYD Vælg Mono/ Stereo/Dual fra TV RF indgang. DTV MENU Tryk på denne knap for at se TV menu. DANSK SKÆRM Tryk på denne knap for at se: (1) Kanalnummer, mens der ses et TV-program. (2) Indgangskilden til et givent AV program. TAVS Slår lyden til og fra. PC Se PC tilstand TV Se TV tilstand PRÆ-CH Til at se forudindstillede TVkanaler. PIP Tryk på denne knap for at se PIP/POP skærm. SOV Med denne knap kan du indstille en tidsperiode, hvorefter TV'et selv slukker og går i standby. Tryk flere gange på knappen for vælge antal minutter. Tælleren går fra 0, 30, 60, 90 og 120 minutter. Timeren begynder nedtællingen i henhold til valgte antal minutter, straks skærmen er væk. CH Tryk på eller (eller MENU /) for at bladre gennem kanalerne. Luk Tryk på denne knap for at lukke hovedmenuen. OK Tryk på denne knap for at bekræfte dit valg. Zoom +,-. < > knap Tryk på denne knap for at vælge Brug denne knap til at det ønskede billedformat. bekræfte valg eller til justering af den ønskede parameter. Kan også (4:3, CINERAMA,16:9) bruge til at øge eller sænke lydstyrken. VOL knap Tryk på + eller (eller MENU I menutilstand kan denne ellerr knap for at øge eller knap bruges til at vælge sænke lydstyrken. op/ned og til at skifte TVkanaler. med. MENU Tryk her for at se hovedmenuen. Teletekstfunktionen og dens knapper beskrives på næste side. ViewSonic 15 N3246w/N3746w TELETEKST Teletekst er en informationsservice organiseret på samme måde som et blad, og som tilbydes af nogle TV-stationer ud over deres almindelige TV-programmer. TELETEKST Tryk på TELETEXT. Teletekstskærmen ses. Sluk for teleteksten ved igen at trykke på TELETEKST. MIKS Tryk på MIKS for at lægge teleteksten ind over det normale udsendelsesbillede. Tryk igen for returnere til teleteksttilstand. STØRRELSE Tryk flere gange på STØRRELSE for at se henholdvis den øvre teletekst, den nederste og for at vende tilbage til normal. RØD / GRØN / GUL / BLÅ Brug de FARVEDE KNAPPER til betjening af teletekstsiden. i INFO Tryk på i-info for at se DTV information. INDHOLDSFORTEGNELSE Tryk på INDHOLD for at returnere til hovedindholdsfortegnelsen. UNDERTEKST Tryk på UNDERTEKST for at vælge den næste side markeret som undertekstside (og anmod om den som skærmside. ) FASTFRYS Tryk på FASTFRYS for at holde teletekstsiden fast, mens indholdet studeres. Tryk igen for at returnere til automatisk sideopdatering. AFSLØR Tryk på AFSLØR for at se skjulte ord, f.eks. quiz-svar. Tryk igen for at skjule. SIDEVALG En side kan vælges på to måder: a. Tryk på eller for at øge eller reducere sidetallet med ét ad gangen. b. Indtast sidenummer ved hjælp af talknapperne 0~9. ADGANG TIL UNDERSIDE Når teleksten fylder mere end én side, skal du først trykke på UNDERSIDE og derefter vælge det ønskede sidetal ved hjælp af talknapperne 0~9. DANSK ViewSonic 16 N3246w/N3746w Fjernbetjening installation af batterier Installer batterierne på følgende måde. 1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Anbring to AA (1.5V) batterier. Kontroller, at de positive og negative ender passer med indikationen nederst i batterirummet. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. ADVARSEL DANSK Brug kun regulære AA batterier. Bland ikke nye og gamle batterier, da dette kan medføre sprækker og lækage brand og personskade til følge. Anbring batterier i henhold til (+) og ( ) markeringerne. Forkert anbragte batterier kan sprække og lække med brand og personskade til følge. Følg lokal lovgivning i forbindelse med bortskaffelse af batterier. Hold børn og dyr væk fra batterier. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges i længere tid. ViewSonic 17 N3246w/N3746w OSD Funktion Analoge OSD funktioner Sådan bruges menuerne: 1. Tryk flere gange på MENU for at se hver menu. 2. Brug op/ned-markøren til at vælge et menupunkt til at indstille en funktion. 3. Brug venstre/højre-markøren til at åbne undermenu eller aktivere funktionen. 4. Tryk på MENU for at lukke menuen. HOVEDMENU Tryk på MENU for at se hovemenuen. Den indeholder følgende funktioner: billedindstillinger, PIP/POP indstillinger, TV-kanal søgemenu (kun i TV-tilstand) samt pcindstillinger (kun i pc-tilstand).

11 Den muliggør også definering af dine foretrukne i installationsmenuen. Videoindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Video-menu ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Forudindstil: vælg Personlig, Levende, Standard eller Mild. Personlig åbner for følgende indstillingsmuligheder. Kontrast, Lysstyrke, Farve og Skarphed. Indstil ved hjælp af /. Farvetone: Denne funktion findes kun ved NTSC audio-visulle kilder. Indstil farvetonen ved hjælp af /. Støjreduktion: Når signalet er dårligt, kan du aktivere støjreduktionsfunktionen. Farvetemperatur: Vælg Standard, Varm eller Kold. Tryk på Luk for at forlade Video-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Kontrast), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Video-menuen. DANSK ViewSonic 18 N3246w/N3746w Lydindstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg Lydmenuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Balance: Indstil balancen mellem ventre og højre højtaler ved hjælp af Bas: Indstil basniveauet ved hjælp af /. /. /. /. Diskant: Indstil diskantniveauet ved hjælp af SRS WOW: Aktivér eller deaktiver SRS funktionen ved hjælp af SRS er en lydteknologi, som forbedrer lydkvaliteten. Tryk på LUK for at forlade Lyd-menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. Når du indstiller en menufunktion (f.eks. Balance), erstattes menuen, som vist, af en undermenu. Tryk på OK for at returnere til Lyd-menuen. SRS WOW, SRS og er registrerede varemærker for SRS Labs, Inc. Dette produkt er konstrueret ved hjælp af SRS teknologi med tilladelse fra SRS Labs, Inc. DANSK ViewSonic 19 N3246w/N3746w PIP indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PIP-menuen ved hjælp af /. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. Dual tilstand: Aktivér eller dekativer (PIP/POP) ved hjælp af /. Følgende muligheder findes, hvis du har valgt PIP eller POP på PIP linjen. Position: Brug / til at indstille PIP rammens position på skærmen. Kilde: For at vælge PIP/POP's videokilde, skal du bruge / for at vælge billedets videokilde i PIP/POP rammen (TV eller AV). Du kan indsætte et TV-billede, mens du ser et AV program, eller indsætte et AV billede, mens du ser et TV-program. Videokilde kan også vælges uden menu ved hjælp af fjernbetjeningens AV knap. Valg af lyd: Valg af lydkilde: HOVED (hovedbillede) eller SUB (PIP/POP billede) - brug / for at vælge lydkilde. Tryk på LUK for at forlade PIP menuen. kan du også indstille den autmatiske slukketid. Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. / til at vælge hver funktion. Vælg en automatisk skærmtid for menuen. Brug mellem 5 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 sekunder. Menubaggrund: Vælg uignnemsigtig eller gennemsigtig. Pause-timer: Indstil automatisk slukketid. igen. på Sov. Tændt ved hjælp af /. Timing: Vælg pc timing til 1360x768 eller 1280x768. på LUK for at forlade PIP menuen. hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg TV INSTALLATION menuen ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. / Automatisk søgning Vælg Autom. søgning ved hjælp af. Tryk på OK for at se Autom. søgning menuen. du ikke kan finde dit land, skal du vælge Autom. på OK for at se Manuel søgning menuen. / til at vælge program. og tryk på OK. DANSK Vælg det første tegn ved at trykke flere gange på 0~9 og ved at benytte følgende tabel. Gentag proceduren for hvert bogstavfelt. KNAP Afst. a d g j m p s w * TEGN TIL RÅDIGHED -- b c e f h i k l n o q r t u x y # # $ % ^ & v z ) Gem progr.: Her kan man Gemme en kanal på et nyt programnummer eller Indføje en kanal på et allerede eksisterende nummer (den tidligere gemte kanal på dette programnummer flyttes til øverste program). Når en kanal er fundet og har fået navn, skal duved hjælp af vælge Gem progr. funktionen. Brug /, Vælg Gem eller Indføj og tryk på OK for at bekræfte. System: Gør det muligt at skifte lydnorm. Vælg System ved hjælp af. Vælg norm ved hjælp af /. Ændring af lydnormen ændrer også udsendelsessystemet. Det anbefales ikke at ændre lydnormen, hvis man ikke er sikker på lydsystemet. Skip: Gør det muligt at springe en kanal over. Vælg Skip ved hjælp af. Brug /, vælg Aktiveret, og kanalen springes over. Gentag proceduren for at springe andre kanaler over. Finindstilling: Hvis billedet ikke er tydeligt, kan det indstilles. Fælg Finindstilling ved hjælp af. Brug / til at finde et godt finindstillingspunkt. DANSK ViewSonic 23 N3246w/N3746w Manuel søgning: Muliggør manuel søgning. Vælg Manuel søgning ved hjælp af. Start søgning i op- eller nedadgående retning ved hjælp af /. Menuen erstattes med en undermenu, som viser søgningens fremadskriden. Søgningen stopper ved den først fundne kanal. Inden for 3 sekunder ses Manuel søgning menuen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af fortsætte som beskrevet på foregående side. Ellers fortsæt søgningen ved hjælp af og /. Hvis du har ændrede System, Skip, Finindstilling funktioner, eller hvis du har påbegyndt en Manuel søgning, skal du vælge Gem program funktionen ved hjælp af / og fortsætte som ovenfor nævnt for at lagre dine ændringer. Tryk på LUK for at forlade TV-installation menuen. Bemærk: Denne menu forsvinder af sig selv efter et par sekunder uden brug af fjernbetjeningen. ViewSonic 24 N3246w/N3746w DANSK Digitale OSD funktioner Dette apparat har digitalt TV med "UK/Pan Europe DVB-T"-systemet, hvor man betaler i henhold til, hvad man ser. Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen, som fulgte med din CAM. For at bruge CAM, skal du trykke på udløserknappen og fjerne "dummy"kortet.

12 Når CAM ikke bruges, foreslår vi, at "dummy"-kortet anbringes i CAM-indstikket. Nedenstående er en digital TV OSD menu. Hvis du ikke ved, hvordan man bruger alle OSD funktionerne, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Førstegangs-installation Når systemet aktiveres første gang, forsøger referenceprogrammet at konfigurere sig selv for første gang. Dette kaldes "førstegangs-installation". Herefter spørges brugeren, om han ønsker at foretage en automatisk tuning efter tjenester. Automatisk tuning beskrives senere hen i denne manual. Når den automatiske tuning er udført, og tjenester fundet, vælges det laveste tjenestenummer, og et banner, der beskriver tjenesten, ses. En bruger kan have valgt ikke at udføre automatisk tuning eller, der er ikke fundet nogen tjeneste ved automatisk skanning. I så tilfælde kan brugeren benytte "Hovedmenuen" til at skanne automatisk igen eller til at udføre en manuel skanning. Med referenceprogrammet kan brugeren også udløse en "førstegangsinstallation". Denne facilitet findes i "Hovedmenuen" under "Installation". Hovedmenu Kanalliste Foretrukne Guides Indstillinger Ensartet interface Der findes en "Hovedmenu", hvor brugeren kan konfigurere elementer fra referenceprogrammet. Ved "normal kiggen" kan brugeren åbne "Hovedmenuen" ved at trykke på "DTV MENU". "Hovedmenuen" er hierakisk opdelt i kategorier, så den passer til skærmen. Kanalliste Referenceprogrammet kan konfigureres udelukkende til TV, radio og dataservice. Funktionen kaldes "kanalliste-modellen". Ved hjælp af konfigurationsdialogen kan brugeren vælge en kanallistetilstand. Det er tilladt at vælge en kanallistetilstand, som ikke indeholder nogen tjeneste. Når kanallistetilstanden er aktiveret, vil fjernbetjeningens program-op-og-nedknapper kun vælge tjenesterne i den nuværende kanallistetilstand. Alle EPG'ere viser kun disse tjenester i den nuværende kanallistetilstand. Det er stadig muligt at vælge en tjeneste ved hjælp af tjenesten, selvom den ikke hører til den nuværende, valgte kanallistetilstand. Bemærk, at hvis brugeren har valgt en foretrukneliste, så fungerer kanallistetilstanden som filter på toppen af den valgte foretrukne liste. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tune til den fremhævede kanal. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. DANSK ViewSonic 25 N3246w/N3746w Rediger foretrukne-lister Med en foretrukne-liste kan brugeren vælge et undersæt af tjenester, han anser for foretrukne. Med referenceprogrammet kan brugeren have op til fem forskellige foretrukne lister. Foretrukne lister findes i foretruknedialogen, som kan åbnes ved at trykke på foretrukneknappen i kanallistedialogen og via hovedmenuen. Tryk på VÆLG på fjernbetjeningen for at tilføje kanalen til den fremhævede foretrukneliste. En ikon angiver, hvilken foretrukne-liste en given kanal findes på. Guides Nuværende/Næste EPG Listeroversigt EPG Tidsrumoversigt EPG Nuværende/Næste EPG En EPG dialog gør det muligt for brugeren at se det nuværende og næste program på hver tjeneste. I dialogen ses en liste over kanaler og de korresponderende nuværende og næste programmer. Brugeren kan navigere op og ned ad listerne og fremhæve enten det nuværende eller det næste program. Information om de fremhævede programmer ses ved at trykke på "Info". Informationen omfatter programmets start- og sluttider, programtypen i parentes og en kort beskrivelse af programmets indhold. Man kan vælge en ydelse ved at fremhæve et program på "Nu"-listen og herefter trykke på "VÆLG". Ved at trykke på "UNDERTEKST" kan brugeren vælge en genre for at fremhæve begivenheder med den fremhævede genre i EPG. Nuværende/næste EPG kan ikke åbnes, hvis der ikke findes nogen service. Listeoversigt EPG Brugeren kan oprette en programoversigtsliste. Tidsrumoversigt EPG Udviddet EPG oversigtsinformation findes i listeformat, enten på et banner for den nuværende ydelse, eller som fuldskærmdialog med flere ydelser. Indstillinger Konfiguration Sprog Installation Konfiguration Tidszone: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge tidszonen, du befinder dig i. Tryk på MENU for at lukke skærmen (Inc.GMT/CET). DST: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge eller fravælge DST tilstand. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Undertekst: Tryk på HØJRE/VENSTRE for at vælge standard undertekstsprog eller for at deaktivere for undertektster. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Bemærk venligst, at dette kun gælder programmer, hvor undertekster kan slås fra. Tryk på MENU for at lukke ViewSonic 26 N3246w/N3746w DANSK Banner: 2/4 sekunder. Foretrukne tilstand: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter din foretrukne tilstand MENU for at lukke denne skærm. Mindst én foretrukken kanal skal vælges, inden foretrukne aktiveres. Kanalliste: Tryk på HØJRE/VENSTRE og vælg herefter kanallistetilstand. Du kan se alle kanaler, kun TV, kun radio eller kun tekst. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Forældreindstillinger: Tryk på VÆLG for at åbne forældrelåsmenuen. Tryk på MENU for at lukke denne skærm. Hvis du ikke kan finde ud af at bruge ovennævnte funktioner, kan du trykke på "i" på fjernbetjeningen for yderligere information. Tryk på "i" igen for at lukke. DANSK ViewSonic 27 N3246w/N3746w Sprogindstillinger System: Bruges til at ændre systemsproget, som benyttes i alle menuer og dialoger. Bemærk : Europæiske systemsprog omfatter: engelsk, tysk, fransk italiensk, spansk, dansk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, polsk og hollandsk. Lyd: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Undertekst: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på alle kanaler, hvor det forekommer. Nuværende: Viser en dialog, hvor det foretrukne sprog kan indstilles. Dette sprog vil blive brugt på den nuværende, valgte kanal. Bemærk venligst, at kun sprog, der forekommer på den nuvalgte kanal, vises. Installation Automatisk søgning Manuel søgning Førstegangsinstallation Autmatisk søgning Automatisk Søgning er referenceprogrammets evne til at skanne alle frekvenser for ydelser.

13 Under udførelsen af en automatisk tuning vælges ingen ydelser. Der ses en dialog under den automatiske tuning, som viser skanningens fremadskriden. Hvis brugeren annullerer en automatisk tuning, benyttes en tidligere ydelsesliste, hvis en sådan er lagret. Når den når ydelseslistens laveste nummer, vender den tilbage til "normal kiggen fjernsyn". Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. Tryk på OK på fjernbetjeningen, hvorefter den automatiske søgning starter. Ved valg af automatisk søgning ses nedenstående: Vil du starte automatisk søgning? Din tidligere kanalliste annulleres. Manual search Ja Nej DANSK ViewSonic 28 N3246w/N3746w Manuel søgning Manuel tuning: Kanalnummer: Signalkvalitet: Signalniveau Med manuel søgning kan brugeren skanne en individuel kanal (frekvens) for ydelser. Brugeren kan udføre en manuel tuning ved at vælge en funktion på "Hovedmenu". Når der foretages en manuel tuning, kan der ikke vælges nogen ydelse. Brugeren indtaster kanalnummeret, der skal skannes. Kun kanaler, understøttet af tuneren, kan indtastes. Den manuelle tuningdialog viser en bjælke, der indikerer den nuværende, valgte kanals signalkvalitet og -styrke. Herefter kan brugeren skanne den valgte kanal for ydelser. En separat dialog viser fundne ydelser. Nyligt opdagede ydelser indføres på den nuværende ydelsesliste. Brugeren kan afbryde tuningen. I så tilfælde ses der bort fra nyligt funde ydelser. Når en manuel tuning er udført, prøver programmet at vælge den tidligere valgte ydelse og vende tilbage til "normal kiggen fjernsyn". I tilfælde uden en tidligere valgt ydelse søger programmet at vælge ydelsen med det laveste nummer. Referenceprogrammet kan understøtte op til 70 ydelser på én gang. I firkanten skal du trykke 0 til 9 for at vælge et kanalnummer og for at starte kanalsøgning. Tryk på MENU for at lukke skærmen. Førstegangsinstallation Vælg denne for at vende tilbage til den oprindelige tilstand. Du kan vælge land ligesom første gang, du installerede. Du kan påny søge kanaler. Når du vælger dette, ser du følgende: Er du sikker på, du vil slette alle kanaler og indstillinger for en førstegangsinstallation? Common Interface JA NEJ DANSK ViewSonic 29 N3246w/N3746w Ensartet interface Hvis der ikke er indsat et CA modul, viser systemet "Ingen ensarted interfacetilstand sporet". Hvis der er indsat et CA modul uden smart-kort, viser systemet "Indsæt dit smart-kort". Hvis der er indsat et CA modul med et smart-kort, ses CI menuen. Brugeren kan læse smart-kortet med denne menu. De viste data afhænger af CA leverandøren og smartkort-udgaven. ViewSonic 30 N3246w/N3746w DANSK Indgangsvalg Valg af AV kilde: For at vælge den ønskede indgangskilde, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge hver indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. Valg af indgangskilde i PIP/POP tilstand For at vælge den ønskede indgangskilde i PIP/POP tilstand, skal du trykke på KILDE for at se valgmenuen. Brug / til at vælge enten MP kilde (for at modificere hovedbilledkilden) eller PIP kilde (for at modificere PIP kilde). Tryk på OK for at se valgmenuen i PIP tilstand. Brug / til at vælge indgangskilde. Tryk på OK for at se den ønskede indgangskilde. DANSK ViewSonic 31 N3246w/N3746w PC tilstand - OSD instruktion Hovedmenuen i pc-tilstand er anderledes end den i TV-tilstand. Vælg pc som hovedindgang. PC indstillinger Se hovedmenuen ved at trykke på MENU. Vælg PC menu ved hjælp af. Tryk på OK for at bekræfte. Brug / til at vælge hver funktion. H-position: Brug / til at bevæge billedet vandret på skærmen. V-position: Brug / til at bevæge billedet lodret på skærmen. Fokus: Juster for at forbedre billedkvaliteten. Autom. indst.: Denne funktion er til automatisk indstilling af VGA indgangen. Tryk på / for at begynde indstillingsprocessen. Farvetemp: Til indstilling af den ønskede farvetemperatur. Tilbagestilling: Returner til standardindstillinger. Tryk på OK for at returnere til standardindstillinger. ViewSonic 32 N3246w/N3746w DANSK Tillæg Tips Skærmbeskyttelse For at undgå varig skade på skærmen, må du ikke bruge noget rengøringsmiddel, der kan ridse skærmen. Træk el-ledningen ud af stikket, inden du rengør skærmen. Tør skærmen og dækslet af med en ren tør klud. Hvis du ønsker skærmen endnu renere, kan du bruge en ren, fugtig klud. Det anbefales at bruge et rengøringsmiddel specielt beregnet til LCD skærme. Brug ikke flydende rensemiddel eller spray. Advarsel mod mobiltelefoner Mobiltelefoners elektromagnetiske bølger kan forvrænge billede og lyd. Derfor bør du gå væk fra TV'et, når du taler i mobiltelefon. Bortskaffelse Vi er meget opmærksomme på miljøbeskyttelse, og dette apparate indeholder genbrugelige materialer. Når du skiller dig af med apparatet, så kan professionelle virksomheder skille det ad og fjerne genbrugelige dele og på den måde minimere mængden af materialer, der skal smides væk. Skil dig af med det gamle apparat i henhold til lokale regulativer. DANSK ViewSonic 33 N3246w/N3746w Produkt-specifikation Apparat Emner LCD Panel Skærmstørrelse Højdebreddeforhold Opløsning TV-funktion TV-tuningssystem Lydsystem SCART Video-indgange AV1 S-video HDTV AV 2 PC kortindstik PCMCIA x 1 Signalindgang Plug & Play kompatibel Indgangsfrekvens Anbefalet Lydindgang Lydudgang: V/H Lydudgang Analog: D-Sub 15 pin (separat) DDC 2B Analog: FH:31.5kHz to 50kHz, FV:60Hz to 75H Analog: 1360x768 (60Hz) Brugt som stereohovedtelefon minijack (3.5 ø) Højtaler (indbygget): 2 x 10W højtalere Hovedtelefoner: Minijack for stereo (3.5ø) Linjeudgang (RCA L/R) DANSK 32" / 37" Widescreen LCD TV Specifikation 32" / 37" TFT-LCD skærm 16: x 768 (WXGA) PAL B/G, D/K, I og SECAM L/L' (multi-europa) Nicam/a2 (RGB+CVBS) x1, (S-Video + CVBS ) x 1 RCA (sammensat) x 1 S- Video x 1 YPbPr x 1 RCA (sammensat) x 1 Lyd V/H x 1 (deler) Lyd V/H x 1 (deler) PC tilstand VægmonteringsVESA 32":200*200 mm 37": ( )*200 mm dimension Strømforsyning AC100V~240V, 50/60Hz Strøm Strømforbrug Dimensioner Vægt Reguleringer Tilbehør 32": <180W 37": <250W B x H x D (med fod) 32": 810*605*236 (mm) 37": 951x694x285 (mm) KG(UDEN 32": 16.

14 6 kg 37": 23.5 kg TILBEHØR) CE, SASO, Gost-R Fjernbetjening med batterier (AAX2), AC el-ledning, UG, QSG, Scart-kabel, AV-kabel ViewSonic 34 N3246w/N3746w Forudindstilling af timertilstand (Forudindstillet til VESA) TILSTAND STANDARD HÅNDTERING AF HØJDEBREDDEFORHOLD OPLØSNING 70Hz 60Hz 75Hz VESA VESA VESA MAC VESA VESA VESA 75Hz 60Hz 75Hz 75Hz 60Hz 75Hz 60Hz 60Hz NTSC DVD DANSK FS*FULDSKÆRM 1366x x x x x x x x x x x x x x x x x 768 AR HØJDEBREDDEFORHOLD 1366x x x x x x x x x x x x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1024 x 768* 1366 x x I(60Hz) 480p(60Hz) 576I(50Hz) 576p(50Hz) 720p(50/60Hz) 1080i (50/60Hz) PAL DVD Advarsel: Computerens skærmkort på ikke overskride disse billedgenskabelsesfrekvenser, idet det i givet fald kan forvolde varig skade på LCD'et. Bemærk: Produktspecifikationerne kan ændres uden meddelelse derom. ViewSonic 35 N3246w/N3746w Fejlfinding Foretag venligst disse enkle tjek, inden du tilkalder en servicetekniker. Disse tips kan nemlig spare dig for tid og penge, da betaling for modtagerinstallation og justering af brugerkontroller ikke er dækket af garantien. Symptomer Hvad der skal tjekkes og gøres "Spøgelses-" eller dobbeltbillede Ingen strøm *Kan skyldes antennehindringer på grund af højhuse og bakker. En stærk retningsantenne kan forbedre billedet. *Kontroller, at TV'ets AC el-ledning sidder i stikkontakten. *Fjern ledningen fra stikkontakten i 60 sekunder. Anbring den herefter igen og tænd for TV'et. *Tjek antenneforbindelsen bag på TV'et og se, om den er ordentlig forbundet til TV'et. *Muligvis senderproblemer. Prøv en anden kanal. *Juster kontrast og lysstyrke. *Tjek billedtekst. Nogle TEKST-tilstande kan blokere skærmen. *Øg lydstyrken. *Tjek, om TV'et står på Tavs. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. *Indstil kontrast, farve og lysstyrke. *Nogle gange opstår der dårlig billedkvalitet, når der forbindes og aktiveres et S- VHS kamera eller billedbåndoptager samtidig med en anden ydre enhed. I så fald skal du slukke for en af de andre ydre enheder. *Tjek antenneforbindelsen *Kan skyldes elektriske forstyrrelser (f. eks. fra en hårdtørrer, et neonlys i nærheden osv). *Sluk for det pågældende udstryr. ikke på *Tjek, om batterierne virker. Udskift om nødvendigt. *Rengør TV'ets fjernbetjeningsføler. *Du kan stadig bruge knapperne foran på TV'et. *Vælg TV-tilstand for at sikre, at fjernbetjeningen er i TV-tilstand. 36 N3246w/N3746w Ikke noget billede Godt billede, men ingen lyd God lyd, men dårlig farve Dårligt billede Sne og støj Vandret, prikkede linjer Fjernsynet reagerer fjernbetjeningen ViewSonic DANSK Ordliste Lyd- / videoindgange Anbragt bag og foran på modtageren bruges disse stik (RCA fonotypestik) som indgange for lyd- og videosignaler. De er konstrueret til brug med VCR (eller andet tilbehør) for at modtage højere billedopløsning og give lydforbindelser. S-videoindgang Muliggør direkte tilslutning til højopløsnings videokilder såsom Super VHS videokassetteoptager, laser-disk afspiller osv. Giver bedre billedopløsning, skarphed og klarhed. HDTV indgang Muliggør tilslutning af højopløsningsindgang såsom DVD afspiller, HDTV TV fra komponentindgang og givere bedre funktion og skarphed. Videoudgange Videoudgange til brug for ekstern højtaler for at få bedre lyd. Menu En oplistning på skærmen af funktioner, der kan indstilles af brugeren. RF Radiofrekvens eller moduleret signaldesign til transport af TV-udsendelser. Pausetimer Funktion, med hvilken man kan indstille en tid, efter hvilken TV'et selv slukker. DANSK ViewSonic 37 N3246w/N3746w Kundestøtte For teknisk støtte eller produktservice: Se nedenstående oversigt eller kontakt din forhandler. Bemærk: Du skal opgiver produktserienummer. Land/region Østrig Belgien Danmark Finland Frankrig Tyskland Irland Italien Luxembourg Holland Norge Portugal Rusland Spanien Sverige England Websted www. viewsoniceurope.com.au/ www. viewsoniceurope.com/befr/ com/fi/ com/lu/ com/es/ Telefon ViewSonic 38 N3246w/N3746w DANSK BEGRÆNSET GARANTI VIEWSONIC LCD TV Hvad dækker garantien?: ViewSonic garanterer, at dets produkter i garantiperioden og ved normalt brug er fri for fejl med hensyn til materialer og arbejdsudførelse. Hvis det i garantiperioden viser sig, at et produkt er defekt med hensyn til materialer og arbejdsudførelse, vil ViewSonic som eneste mulighed reparere eller ombytte produktet med et lignende produkt. dækker garantien ikke?: 1. Skade, forværring eller fejlfunktion som følge af: a. Ulykke, misbrug, negligering, ild, vand, lyn eller andre naturhandlinger, uautoriseret ændring af produktet eller, hvis instruktionerne, der følger med produktet, ikke er fulgt. b. Reparation eller forsøg på reparation af nogen, der ikke er autoriseret af ViewSonic. c. Skade på produktet under forsendelse. d. Flytning eller installation af produktet. e. Eksterne årsager såsom elektriske spændingsudsving og fejl. f. Brug af dele, som ikke opfylder ViewSonic's specifikationer. g. Almindeligt slid. h. Ethvert andet tilfælde, som ikke relaterer sig til en produktfejl. 3. Ethvert produkt med en tilstand almindeligt kendt som "efterbillede" (et statisk billede, der ses på skærmen i længere tid). 4. Flytnings-, installations- og andre servicebetalinger. 5. Ved montering på væg, skal følgende bemærkes: a. Tilbehøret, som følger med dette produkt, passer kun til dette. b. Når produktet monteres på væggen, forbliver huller og faste skruer i denne.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) c. Væggens farve kan ændre sig, hvis produktet er monteret i længere tid. Service: 1. For oplysninger vedrørende service i garantiperioden skal du kontakte ViewSonic Customer Support på Husk at oplyse serienummer. 2. For at opnå service under garantien, skal du fremvise og oplyse (a) den originale købsseddel, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) beskrivelse af problemet samt (e) produktets serienummer. 3. Bring eller send produktet mod forudbetalt forsendelse og i dets originale indpakning til et autoriseret ViewSonic servicecenter eller til ViewSonic. 4. Kontakt ViewSonic for yderligere oplysninger eller for at få oplyst navn på nærmeste ViewSonic servicecenter. Begrænsning af underforståede garantier: Ingen udtrykte eller underforståede garantier går ud over, hvad her er nævnt - herunder underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DANSK Skader, der ikke er dækket: ViewSonic's ansvar er begrænset til udgifter til produktets reparation eller ombytning. ViewSonic er ikke ansvarlig for: 1. Skade på anden ejendom på grund af fejl ved produktet, skade på grund af besvær, brug af produktet, tab af tid, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af goodwill, ødelæggelse af forretningsforhold eller andre kommercielle tab, selvom der er oplyst om muligheden for sådanne skader. 2. Enhver anden skade - tilfældig, indirekte eller andet. 3. Krav mod kunden fra trediemand. Indvirkning fra statslov: Denne garanti giver dig specifikke, juridiske rettigher, ligesom du kan have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Nogle stater tillader ikke begrænsninger i gældende garantier og/eller tillader ikke udelukkelse af tilfældige eller indirekte skader. I så tilfælde gælder ovennævnte begrænsninger og udelukkelser ikke dig. Salg uden for U.S.A. og Canada: Kontakt din ViewSonic eller din lokale ViewSonic forhandler vedrørende garanti og service på ViewSonic produkter solgt uden for U.S. A. og Canada. Garantiperioden for dette produkt på fastlands-kina (eksklusive Hong Kong, Macao og Taiwan) følger betingelserne på vedligeholdelsesgarantibeviset. ViewSonic 39 N3246w/N3746w ViewSonic Q41T A.

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4

Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding Indhold Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Overblik over dit LCD-TV 5 Visning af frontpanel 5 Visning af bagpanel 6 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 Indhold Før tilslutning, drift eller justering af dette produkt, bør følgende instruktioner læses grundigt. Behold manualen til evt.

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning Acer Projektør S1200 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør S1200 serierne. Originaludgave: 08/2008 Der kan foretages

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere