Social Frivilligpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Frivilligpolitik"

Transkript

1 Social Frivilligpolitik

2 2

3 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld i mødet mellem mennesker og giver livsglæde og livsindhold for både giver og modtager. Frivilligt arbejde giver livskvalitet og fremmer det sociale og demokratiske liv i kommunen. Det er væsentligt, at det frivillige sociale arbejde får lov at ske på de frivilliges egne præmisser og finder sted i forhold til at få løst sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Det er Aalborg Kommunes ønske, at begge parter kan mødes i fælles interesse til gavn for alle. Den Sociale Frivilligpolitik for Aalborg Kommune er resultatet af et samarbejde mellem de forskellige interessenter på området, og er en beskrivelse af de mål, som Aalborg Kommune ønsker udbredt i forhold til at fremme det frivillige sociale arbejde. Repræsentanter fra frivillige foreninger i Aalborg Kommune har medvirket fra første fase i arbejdet med at udarbejde denne politik. Politikken er blevet til i dialog mellem de frivillige sociale organisationer, Aalborg Frivilligråd og Aalborg Kommune. Tak til alle, der har medvirket i processen forud for politikkens udformning. Venlig hilsen Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig udvikling Bente Graversen Direktør Sundhed og Bæredygtig udvikling 3

4 Indledning Lovgrundlaget: I henhold til 18 lov om social service skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune. Socialministeren fastlægger retningslinjer for kommunernes indsendelse af redegørelse om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Målgruppen for politikken er Målgruppen er alle interesserede frivillige foreninger/organisationer, Aalborg Frivilligråd, De Frivilliges Hus samt organisationer i Aalborg Kommune, hvor de frivillige udfører frivilligt arbejde. Endelig er målgruppen alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Et overordnet værdigrundlag Følgende 4 værdier gælder for det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune: Det er meningsfyldt og givende for den enkelte at udføre frivilligt socialt arbejde. De frivilliges indsats giver bedre livskvalitet til mennesker med sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den frivillige indsats sker på de frivilliges egne præmisser og med mulighed for støtte fra kommunen. Den frivillige sociale indsats bidrager positivt til det sociale og demokratiske liv i kommunen. Definition af frivilligt socialt arbejde Aalborg Kommune definerer overordnet set frivillig socialt arbejde på følgende måde: Arbejdet er frivilligt. Arbejdet er ulønnet, men med godtgørelse af evt. omkostninger. Arbejdet udføres til gavn for andre end familie og venner. Arbejdet har et socialt og/eller sundhedsfremmende sigte. Frivilligt socialt arbejde kan f.eks. være arbejde med: Forebyggelse af ensomhed blandt pensionister. Aktiviteter for mennesker med handicap. Udsatte børn og unge. Væresteder for ensomme og hjemløse. Rådgivning af misbrugere. Styrkelse af sociale netværk for personer med psykiske lidelser. Integration af etniske minoriteter Sundhedsfremmende initiativer for sociale grupper. 4

5 Målsætning for frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Respekt og anerkendelse De frivillige er vigtige partnere i arbejdet med at fastholde og udvikle gode sociale tilbud til borgerne. Aalborg Kommune anerkender de frivilliges selvstændighed og egenart og værdsætter mangfoldighed i det sociale arbejde. De frivillige foreninger skal sikres stabile rammer med plads til fornyelse fra nye initiativer og nye foreninger. Desuden skal Aalborg Kommune bidrage til at påskønne det frivillige arbejde, og anerkende at det frivillige arbejde bidrager positivt til det sociale miljø i kommunen. De frivilliges eget valg Drivkraften for de frivillige er i høj grad påskønnelse fra omgivelserne samt, at den frivillige oplever at være til stor nytte blandt modtagerne af det frivillige, sociale arbejde. Det er fundamentalt for det frivillige arbejde, at det er den enkeltes eget valg at deltage i det frivillige arbejde. De frivillige foreninger har særlige egenskaber Aalborg Kommune respekterer, at den frivillige sektor har sit eget væsen og udtryk. Det skal respekteres, at sektoren kun skal løse supplerende velfærdsopgaver. Foreningerne skal ikke løse opgaver, der sædvanligvis løses i offentlig regi. Frivillige må aldrig blive en erstatning for det kommunale personale eller overtage opgaver, som er kommunens ansvar. Der skal ligeledes være respekt for det offentliges traditionelle opgaver, da det frivillige arbejde ikke må trække ressourcer ud af andre sektorer. Den gensidige respekt mellem sektorerne er væsentlig, så de kan eksistere side om side og samarbejde om væsentlige opgaver i forhold til hverdagen for de sociale målgrupper. Gode rammer til de frivillige organisationer Det er væsentligt for Aalborg Kommune, at der er en god ramme for det frivillige arbejde. Rammerne omkring støtten til de frivillige organisationer er som følger: Lokaler til udlån, aktiviteter for de frivillige samt direkte økonomisk støtte til foreningerne. Aktiviteterne i De Frivilliges Hus og på lokalcentrene skal løbende afstemmes, så det passer med målgruppernes behov og ønsker. Derudover skal Aalborg Kommune tage initiativ til nye arrangementer og aktiviteter, såfremt der er behov for dette. Den direkte økonomiske støtte til de frivillige foreninger skal rettes mod at opretholde det nuværende frivillige arbejde i Aalborg Kommune samt give plads til, at nye foreninger kan opstarte initiativer. Desuden skal tildelingen af den økonomiske støtte ske på baggrund af kriterier som er synlige og tydelige. 5

6 6

7 Rekruttering af nye frivillige De frivillige er organisationernes væsentligste ressource. Derfor er det væsentligt, at en løbende rekruttering af nye frivillige finder sted. Der skal efter behov ske rekruttering af nye frivillige. Det er hensigtsmæssigt at sikre, at der sker rekruttering til det frivillige arbejde blandt alle alders- og samfundsgrupper. Aalborg Kommune anerkender det arbejde, der foregår i foreninger og organisationer med henblik på, at engagere og rekruttere frivillige. Der skal målrettet arbejdes med unges kultur og motivationer i forhold til at deltage i det frivillige arbejde. Der skal arbejdes på, at erhvervsaktive i højere grad får lyst til at blive en del den frivillige verden. Seniorernes udbytte af det frivillige arbejde skal synliggøres, så flere seniorer ønsker at hjælpe andre. 7

8 Dialog Dialogen med de frivillige foreninger er væsentlig, således at der kan ske udvikling af kompetencer og initiativer indenfor det frivillige arbejde. En åben og struktureret dialog mellem de frivillige og kommunen er en helt afgørende forudsætning for at samarbejdet lykkes. Målet er, at der afholdes mindst ét årligt dialogmøde mellem kommunen og Aalborg Frivilligråd. Mindst hvert 4. år afholdes stormøde mellem Aalborg Kommune og de frivillige. Det er et mål, at der skal ske yderligere dialog de frivillige imellem, så der kan ske videndeling og kompetenceudveksling. Dette kan ske via netværksmøder, uddannelse af frivillige og arrangementer, hvor kompetencer indenfor frivillighed er i fokus. De Frivilliges Hus har opgaven i forhold til løbende at sikre informations- og kommunikationsindsatsen overfor de frivillige foreninger. Huset har opgaver i forhold til råd og vejledning f.eks. i forbindelse med ansøgning af støtte. Udgangspunktet for dialogen skal være de frivilliges virkelighed og præmisser. Frivilligrådet har netværkstiltag, hvor de frivillige foreninger besøges. Målet er at sikre et tættere samarbejde mellem de frivillige foreninger i Aalborg Kommune. Det er en hovedopgave for De Frivilliges Hus at støtte op omkring foreningernes udvikling. De Frivilliges Hus er ligeledes en væsentlig aktør i forhold til at vedligeholde og etablere netværk mellem de frivillige foreninger. Aalborg Kommune skal sørge for, at Frivillig Rådet og De Frivilliges Hus fortsat sikres gode betingelser i arbejdet med at skabe et tættere netværk blandt de frivillige foreninger. Denne dialog med de frivillige foreninger skal løbende udvikles. 8

9 Synlighed Målet er at synliggøre det frivillige arbejde og bane vej for at hverve nye frivillige. Aalborg Kommune skal i samarbejde med De Frivilliges Hus udbrede kendskabet til de frivillige foreninger, så der skabes overblik over de frivillige foreninger i Aalborg Kommune. Indsatsen skal være synlig for offentligheden. Synlighed kan inspirere og tiltrække nye brugere og frivillige. Vi skal minde hinanden om væsentligheden af frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde må ikke være usynligt. De frivillige foreninger er sociale fællesskaber, hvor styrken i det frivillige arbejde går hånd i hånd med styrken af de sociale fællesskaber. Sociale fællesskaber overleveres socialt, og det skal derfor være muligt for potentielle nye frivillige at få et socialt indblik i de frivilliges verden. 9

10 Særlige indsatsområder/initiativer I bestræbelsen på at føre politikken ud i livet, vil Aalborg Kommune lægge særlig vægt på følgende indsatsområder og initiativer: Livskvalitet I Aalborg Kommune prioriteres velfærd og trivsel højt. Når det kommer til den frivillige sociale indsats, har Aalborg Kommune derfor en særlig forpligtelse i henhold til at sikre, at alle relevante sociale målgrupper tilgodeses med initiativer og økonomisk støtte. Der skal være et særligt fokus på svage og udsatte grupper i kommunen. Medindflydelse I det frivillige arbejde er det du og jeg som er igangsættende aktører. Hverken det offentlige eller markedet er i centrum. Den menneskelige faktor er i fokus som motivationsfaktor. Der er ligeværdige relationer mellem giver og modtager af den frivillige hjælp. Dette giver derfor nye muligheder for, at lokalmiljøet og det lokale sammenhold kan blomstre og medvirke til, at nye grupper af borgere kan få medbestemmelse i forhold til at ytre sig i det sociale nærmiljø i kommunen. Innovation Aalborg Kommune skal give plads til innovation. Bæredygtigheden i enhver spirende idé skal have mulighed for at blive afprøvet. Netværksdannelse og konsulentbistand til de frivillige er en væsentlig hjælp til at fremme innovationsprocessen. De Frivilliges Hus er i denne sammenhæng en vigtig aktør. Nem adgang til gode lokaler Der skal fra kommunens side bestræbes, at lokalerne der tilbydes til udlån, ligger i rimelig nærhed af foreningerne. Lokalerne bør tilstræbes at befinde sig i rimelig afstand til offentlige transportmidler. 10

11 Det skal tilstræbes, at toiletforhold i lokalerne er handicapvenlige. Det skal højest koste et symbolsk beløb til rengøring etc. at låne lokalerne. Lokalerne skal være af rimelig standard og tillige have de nødvendige faciliteter. Det daglige samarbejde mellem frivillige og ansatte i kommunen For både borgeren, den frivillige og den kommunale medarbejder er det en stor fordel, at man har et godt kendskab til hinanden. Derved sikres, at de frivilliges tilbud ikke bliver overset. Desuden er et godt samarbejde vigtigt for, at de forskellige indsatser kan koordineres på den bedste måde, og at relevante beskeder let kan formidles. Det giver overblik og tryghed for alle. Kommunens repræsentant deltager gerne i mødeaktivitet hos foreningerne og kan kontaktes i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Enkel og overskuelig administration af økonomisk tilskud Den økonomiske støtte fra kommunen betyder meget for de frivilliges muligheder for at lave gode aktiviteter. Selv om arbejdsindsatsen i det frivillige arbejde er ulønnet, er der ofte en række udgifter ved aktiviteterne, som ikke kan dækkes ved egenbetaling. Kommunen giver i disse tilfælde en økonomisk håndsrækning i form af kontante tilskud. Disse kontante tilskud uddeles efter ansøgning. Det er vigtigt, at det er enkelt og overskueligt for frivillige at orientere sig om alle relevante støttemuligheder og at søge om støtte. Aalborg Kommune vil give Aalborg Frivilligråd mulighed for i løbet af 2 uger at gennemse forvaltningens indstilling af støtte til frivilligt, socialt arbejde. Aalborg Frivilligråd kan herefter give sine bemærkninger hertil. Forvaltningen vurderer herefter om eventuelle bemærkninger giver anledning til ændring af indstillingen. Retningslinjer, vejledning og ansøgningskema er tilgængelige på Grundet inddragelse af Aalborg Frivilligråd i arbejdet med ansøgningerne flyttes støtterunderne til henholdsvis 15. april og 15. oktober, fra og med 2. støtterunde

12 Novagraf A/S Sundhed og Bæredygtig Udvikling Januar 2012 Rantzausgade Aalborg Tlf Trykkeriet er miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden ISO

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere